Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

73 29 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:16

Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TR N M NH HU NH Tên tài: NGHIÊN C U S D NG KÍCH D C T NÂNG CAO KH N NG SINH S N I U TR B NH CH M SINH L N NÁI NI T I CƠNG TY CP BÌNH MINH, PHÙ L U T , HUY N M C, N I KHOÁ LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni thú y Khóa h c : 2010 - 2015 Thái Nguyên, n m 2014 IH C I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM TR TR N M NH HU NH Tên tài: NGHIÊN C U S D NG KÍCH D C T NÂNG CAO KH N NG SINH S N I U TR B NH CH M SINH L N NÁI NI T I CƠNG TY CP BÌNH MINH, PHÙ L U T , HUY N M C, N I KHOÁ LU N T T NGHI P H t o : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Ch n ni thú y Khóa h c : 2010 - 2015 Gi ng viên h IH C ng d n : TS Qu c Tu n Thái Nguyên, n m 2014 i L IC M N Trong su t th i gian nghiên c u, hoàn thành khóa lu n c a mình, tơi ã nh n c s ch b o t n tình c a th y, cô giáo h ng d n, s giúp c a Tr ng i h c Nông Lâm, Khoa Ch n nuôi thú y, trang tr i ch n nuôi l n c a công ty CP Bình Minh Tơi c ng nh n c s c ng tác nhi t tình c a b n ng nghi p, s giúp , c v ng viên c a ng i thân gia ình Nhân d p tơi xin c bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo TS Qu c Tu n cô giáo Th.s Ph m Th Trang ã r t t n tình tr c ti p h ng d n th c hi n thành cơng khóa lu n Tơi xin c m n Ban giám hi u Tr ng i h c Nông Lâm, Khoa Ch n nuôi thú y, Cơng ty CP Bình Minh, tồn th anh ch , theo dõi ch tiêu thu th p s li u ã t o i u ki n thu n l i tơi th c hi n khóa lu n Tôi xin chân thành c m n t i m i ng i thân gia ình toàn th b n bè ã ng viên giúp c v v t ch t tinh th n tơi n tâm hồn thành tài Tơi xin trân tr ng g i t i th y cô giáo, v h i ng ch m khóa lu n l i c m n sâu s c l i chúc t t p nh t Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 n m 2014 Sinh viên Tr n M nh Hu nh ii L IM U Th c t p t t nghi p m t khâu quan tr ng không th thi u c ch ng trình t o c a tr ng i h c Trong th i gian th c t p ng i sinh viên c ti p c n v i th c ti n s n xu t, rèn luy n tay ngh c ng c nâng cao ki n th c chuyên môn, n m c ph ng pháp nghiên c u khoa h c ng th i, th c t p t t nghi p c ng th i gian ng i sinh viên t rèn luy n, tu d ng ph m ch t o c, trang b cho b n thân nh ng hi u bi t v h i tr ng tr thành ng i cán b k thu t có trình chun mơn có n ng l c cơng tác Vì v y, th c t p t t nghi p r t c n thi t i v i m i sinh viên cu i khoá h c tr c tr ng Xu t phát t nh ng òi h i trên, cs ng ý c a khoa Ch n nuôi Thú y, c s phân công c a th y, cô giáo h ng d n s ti p nh n c a Cơng ty CP Bình Minh, Phù L u T , huy n M c, N i ã ti n hành tài: “Nghiên c u s d ng kích d c t nâng cao kh n ng sinh s n i u tr b nh ch m sinh l n nái nuôi t i Cơng ty CP Bình Minh, Phù L u T , huy n M c, N i” Trong th i gian th c t p c s giúp nhi t tình c a ch tr i, cán b k thu t tồn b cơng nhân tr i v i s ch b o t n tình c a th y, cô giáo s n l c c a b n thân, tơi ã hồn thành t t nhi m v thu c m t s k t qu nghiên c u nh t nh Do b c u làm quen v i công tác nghiên c u khoa h c, ki n th c chuyên môn ch a sâu, kinh nghi m th c t ch a nhi u th i gian th c t p ng n nên b n khóa lu n c a tơi khơng tránh kh i nh ng h n ch , thi u sót Tơi kính mong nh n c nh ng ý ki n óng góp quý báu c a th y, cô giáo b n ng nghi p b n khóa lu n c a tơi c hồn thi n h n Tôi xin chân thành c m n! iii DANH M C CÁC B NG B ng 1.1 B B B B B ng 1.2 ng 1.3 ng 1.4 ng 1.5 ng 2.1 B ng 2.2 B ng 2.3 B ng 2.4 B ng 2.5 B ng 2.6 B ng 2.7 B ng 2.8 B ng 2.9 B ng 2.10 Trang Di n tích s n l ng m t s tr ng t n m 2012 n n m 2014 S l ng gia súc, gia c m c a n m 2012 - 2014 L ch sát trùng tr i l n nái 13 L ch phòng b nh c a tr i l n nái 14 K t qu công tác ph c v s n xu t 17 C c u àn l n gi ng c a Cơng ty CP Bình Minh qua n m (2012-2014) 46 N ng su t sinh s n c a àn l n nái nuôi t i Công ty qua n m (2012-2014) 47 T l l n nái lo i th i t i Công ty t tháng 6/2014 n tháng 10/2014 47 T l l n có bi u hi n ch m sinh qua hai tháng 6/20147/2014 48 Hi u qu gây ng d c àn l n nái ch m sinh s n sau tiêm kích d c t (Gona-estrol PG600) 49 Th i gian xu t hi n ng d c th i gian kéo dài ng d c sau tiêm kích d c t (Gona-estrol PG600) 50 M c ng d c t p trung sau tiêm kích d c t (Gonaestrol PG600) 51 K t qu ph i gi ng l n nái thí nghi m 53 K t qu sinh l n nái thí nghi m 54 H ch tốn chi phí s d ng thu c 55 iv DANH M C HÌNH NH Hình 2.1: Trang Bi u m c ng d c t p trung l n nái sau tiêm Gona-estrol PG600 52 v DANH M C CÁC T , C M T FSH HTNC HCG LH PMSG CP Cs DC KL Nxb STT TB TN Tr UBND VI T T T Follicle Stimulating Hormone Huy t ng a ch a Human Chorionic Gonadotropin Luteinnizing Hormone Pregnant Mare Serum Gonadotropin Charoen Pokphan C ng s i ch ng Kh i l ng Nhà xu t b n S th t Trung bình Thí nghi m Trang Uy ban nhân dân vi M CL C Trang L I CÁM N i DANH M C CÁC B NG iii DANH M C HÌNH NH iv DANH M C CÁC T , C M T VI T T T v M C L C vi Ph n 1: CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra c b n v Phù L u T , huy n M c, N i 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.2 i u ki n kinh t , h i 1.1.3 Tình hình s n xu t nông nghi p 1.1.4 Quá trình thành l p phát tri n c a Công ty CP Bình Minh 1.1.5 Tình hình s n xu t c a Công ty 1.1.6 ánh giá chung 1.2 N i dung ph ng pháp th c hi n công tác ph c v s n xu t 1.2.1 N i dung công tác ph c v s n xu t 1.2.2 Bi n pháp th c hi n 1.2.3 K t qu công tác ph c v s n xu t 1.3 K t lu n ngh 18 1.3.1 K t ku n 18 1.3.2 ngh 18 Ph n 2: CHUYÊN NGHIÊN C U KHOA H C 19 2.1 t v n 19 2.2 T ng quan tài li u 20 2.2.1 C s khoa h c c a tài 20 2.2.2 Tình hình nghiên c u n c th gi i 40 2.3 i t ng, n i dung ph ng pháp nghiên c u 42 2.3.1 i t ng ph m vi nghiên c u 42 2.3.2 a di m th i gian ti n hành 43 2.3.3 N i dung nghiên c u ch tiêu theo dõi 43 2.3.4 Ph ng pháp nghiên c u 43 vii 2.4 K t qu th o lu n 45 2.4.1 N ng su t sinh s n c a àn l n nái t i Cơng ty CP Bình Minh, Phù L u T , huy n M c, N i 45 2.4.2 Hi u qu i u tr l n nái ch m sinh s n b ng kích d c t (Gonaestrol PG600) 49 2.4.3 Chi phí s d ng thu c kích d c t (Gona-estrol PG600) 55 2.4.4 Bi u hi n c a ph n ng thu c 55 2.5 K t lu n, t n t i ngh 56 2.5.1 K t lu n 56 2.5.2 T n t i 56 2.5.3 ngh 57 TÀI LI U THAM KH O 58 I Tài li u ti ng vi t 58 II D ch t ti ng n c 60 III Tài li u ti ng anh 61 Ph n CÔNG TÁC PH C V S N XU T 1.1 i u tra c b n v Phù L u T , huy n M 1.1.1 i u ki n t nhiên 1.1.1.1 V trí a lý c, N i Phù L u T m t n m a bàn huy n M c, N i, cách th tr n Vân ình 12 km v phía Nam Phù L u T có a gi i hành nh sau: Phía Tây giáp Xuy Xá, phía Nam giáp th tr n i Ngh a, phía B c giáp Hòa c a huy n ng Hòa, phía ơng giáp Phùng 1.1.1.2 i u ki n a hình, t Phù L u T có a hình t ng i b ng ph ng Tồn có t ng di n tích t t nhiên 6,71 km2 Trong ó t nơng nghi p 318,37 , chi m 47,45%, t phi nông nghi p 333,82 (chi m 49,75%), t ch a s d ng 18,81 ha, chi m 2,8% t a d ng, thích h p v i nhi u lo i l ng th c, th c ph m công nghi p 1.1.1.3 Giao thông v n t i Giao thông ây phát tri n, thu n ti n cho vi c giao l u, i l i c a ng i dân a ph ng H u h t n ng ã c r i nh a ho c r i c p ph i thơn t xây d ng o n ng t qu n Hi n nay, ang nâng c p n ng 430, o n ch y tr c ng 21B i Nam 1.1.1.4 i u ki n khí h u th i ti t Phù L u T n m khu v c ng b ng B c B nên khí h u mang tính ch t chung c a khí h u mi n B c Vi t Nam, khí h u nhi t i gió mùa - L ng m a hàng n m cao nh t 2,206 mm, th p nh t 1,071 mm, trung bình 1,572 mm, l ng m a t p trung ch y u t tháng n tháng n m m khơng khí trung bình hàng n m 82%, m cao nh t 89%, th p nh t 65% 50 estrol PG600) i v i l n nái m c b nh ch m sinh t ng ng i v i l n nái sau tr i qua trình ni c th b hao mòn v dinh d ng nên sau cai s a kh n ng ph c h i chu k ng d c b nh h ng Vì v y n u ta s d ng kích d c t tác ng vào chu k sinh d c s kích thích ch c n ng sinh d c c a l n nái ph c h i tr l i i v i nái h u b tháng tu i, kh i l ng 110 kg mà ch a ng d c l n u, n u ta dùng kích d c t tác ng s kích thích l n ng d c K t qu thu c phù h p v i k t qu nghiên c u c a m t s tác gi n c ta nh (Lê xuân C ng, 1986) [5], (Nguy n M nh Hà, 1997) [8], (Chu Minh Khôi, 2014) [16] , (Lê V n Th cs, 1979) [27] (Nguy n Th Thu Trang, 2010) [28] 2.4.2.2 Th i gian xu t hi n ng d c th i gian kéo dài ng d c sau tiêm kích d c t (Gona-estrol PG600) Sau tiêm kích d c t (Gona - estrol PG600) cho l n thí nghi m, tơi ã ti n hành theo dõi th i gian xu t hi n ng d c th i gian kéo dài ng d c K t qu thu c th hi n b ng 2.6 B ng 2.6 Th i gian xu t hi n ng d c th i gian kéo dài ng d c sau tiêm kích d c t (Gona - estrol PG600) Lô TN Th i gian xu t S l n nái S l n nái hi n ng d c sau thí nghi m ng d c tiêm (ngày) (con) (con) X mx Th i gian kéo dài ng d c (ngày) X mx Lô TN1 12 10 2,50 ± 0,47 4,53 ± 0,65 Lô TN2 11 2,33 ± 0,34 4,83 ± 0,88 Lô C 6,13 ± 0,85 3,26 ± 0,43 Qua b ng 2.6 ta th y vi c s d ng hai lo i kích d c t r t có tác d ng vi c gây ng d c tr l i cho gia súc sinh s n sau cai s a l n l n nái h u b ch m ng d c l n u c hai lô thí nghi m lơ thí nghi m 2, th i gian xu t hi n ng 51 d c c a l n nái sau tiêm kích d c t (Gona - estrol PG600) t p trung ch y u sau kho ng hai ngày, c th là: - Lơ thí nghi m 1: 2,50 ± 0,47 (ngày) - Lơ thí nghi m 2: 2,33 ± 0,34 (ngày) th i gian kéo dài ng d c c a l n nái lơ thí nghi m lơ thí nghi m trung bình t - ngày c th là: - Lơ thí nghi m 1: 4,53 ± 0,65 (ngày) - Lơ thí nghi m 2: 4,83 ± 0,88 (ngày) Còn lơ i ch ng th i gian xu t hi n ng d c r t mu n vào kho ng 6,13 ± 0,85 ngày, nh ng th i gian kéo dài ng d c l i r t ng n vào kho ng 3,26 ± 0,43 ngày 2.4.2.3 M c ng d c t p trung sau tiêm kích d c t (Gona-estrol PG600) Qua trình theo dõi th y m c ng d c t p trung sau tiêm Gona - estrol PG 600 c th hi n b ng 2.7 hình 2.1 B ng 2.7 M c ng d c t p trung sau tiêm kích d c t (Gona - estrol PG600) Th i gian xu t hi n ng d c Lô TN1 (n = 12) Lô TN2 (n = 11) S nái S nái T l ng d c ng d c (con) (%) T 1-2 ngày T 3-4 ngày S nái T l ng d c ng d c ng d c (con) (%) con) (%) 60,00 66,67 0,00 30,00 22,22 0,00 T 5-6 ngày 10,00 11,11 50,00 T 7-8 ngày 0,00 0,00 50,00 T 9-10 ngày 0,00 0,00 0,00 T 10-11 ngày 0,00 0,00 0,00 T ng 10 (ngày) ng d c T l Lô C (n = 8) 52 T l ng d c (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lô TN1 (n=12) Lô TN2 (n= 11) - ngày Hình 2.1: Bi u - ngày - ngày Th i gian xu t hi n ng d c (ngày) m c ng d c t p trung l n nái sau tiêm Gona - estrol PG600 K t qu thu c b ng 2.7 hình 2.1 cho th y c hai lơ thí nghi m l n nái ch m sinh xu t hi n ng d c t p trung ch y u t ngày th n ngày th sau tiêm kích d c t , c th nh sau: Lô TN 1: t t l ng d c 60,00 % ngày th - Lô TN 2: t t l ng d c 66,67 % ngày th - K t qu mà thu c phù h p v i k t qu c a Lê Xuân C ng (1986) [5] Tr n V n Phùng cs (2004) [20], Ph m H u Doanh, L u K (1996) [7] Còn lơ i ch ng l n nái xu t hi n ng d c r t mu n t ngày th n ngày th k t theo dõi Nh v y ch ng t s d ng kích d c t s kích l n nái ng d c hàng lo t t p trung h n 2.4.2.4 K t qu ph i gi ng l n nái c tiêm Gona - estrol PG 600 Sau tiêm 23 l n nái ch m ng d c ó 12 nái c tiêm Gonaestrol 11 nái c tiêm PG600 Tôi ã ti n hành theo dõi quan sát ki m tra phát hi n l n có bi u hi n ng d c, ch u c ti n hành ph i gi ng 53 L n nái thí nghi m c ti n hành ph i gi ng l n Tr c ph i gi ng dùng l n c thí tình k t h p v i vi c ki m tra c quan sinh d c ng th i s hay c i lên l ng l n nái ki m tra n u có ph n x “mê ì”, ch u c s ti n hành ph i gi ng l n th nh t sau 12 h ti n hành ph i gi ng l n th hai sau 12 h ti p theo d n tinh l n th ba c ba l n u dùng ph ng pháp “th tinh nhân t o” C n c vào l ch ph i gi ng ki m tra k t qu th thai c a s l n N u sau 18 - 25 ngày k t ngày ph i gi ng, l n khơng có bi u hi n ng d c tr l i, ng th i k t h p v i vi c hàng ngày theo dõi bi u hi n bên c a l n nh : M t m i, phàm n, lơng da bóng m t… Chúng a k t lu n l n ã có ch a hay ch a K t qu mà thu th p c theo dõi l n thí nghi m c th hi n b ng sau B ng 2.8 K t qu ph i gi ng Lô TN S nái ng d c (con) S nái c ph i (con) l n nái thí nghi m K t qu th thai qua l n ph i gi ng S nái th thai T l th thai (con) (%) Lô TN 10 87,50 Lô TN 9 88,89 Lô C 0 00,00 Qua b ng 2.8 th y, nh ng l n nái có bi u hi n ch m tiêm Gona - estrol m c dù s nái có bi u hi n cao, song s nái ng d c c ng d c tr l i chi m t l c ph i gi ng l i chi m t l th p h n so v i nh ng nái c tiêm PG600 c th nh sau: Lô TN1: S nái ng d c 10 con, nh ng ch có nái có l n nái có thai sau l n ph i gi ng T l th thai Lơ TN2: Có nái ng d c nh ng có t i nái c ph i gi ng t 87,50% c ti n hành ph i gi ng có l n nái có thai sau l n ph i gi ng T l th thai Còn lơ i ch ng có nái xu t hi n t 88,89% ng d c nh ng khơng có nái c ti n hành ph i gi ng khơng có l n nái có thai S khác ó lơ thí nghi m có m t l n nái ch m sinh c 54 tiêm Gona - estrol th y có bi u hi n s ng ng d c nh : L n n hay b , ch y d ch… nh ng không ch u ng n nên không ti n hành ph i gi ng bi u hi n s nái c ho c th i gian ch u c Còn c q lơ thí nghi m tiêm PG600 ng d c rõ ràng kéo dài h n, th i gian ch u c ph i gi ng chi m t l cao h n Riêng l n nái th thai l n nái có bi u hi n n, âm h lơ c lâu h n nên i ch ng khơng có ng d c nh ng không ch u K t qu th thai qua hai l n ph i gi ng c hai lơ thí nghi m c u t k t qu cao i u ó ch ng t r ng c lo i kích d c t (Gona - estrol PG 600) ã có tác d ng làm cho bao nỗn phát tri n, tr ng chín r ng, bi u hi n bên l n nái ch m sinh xu t hi n ng d c, ch u t t l th thai cao Tuy nhiên k t qu th thai c ph i gi ng lơ thí nghi m cao h n so v i lơ thí nghi m Ch ng t PG600 có tác d ng t t h n Gona - estrol K t qu c a phù h p v i k t qu c a m t s tác gi : (Lê V n Th , 1979) [27], (Lê Xuân C ng, 1986) [5], (Nguy n M nh Hà, 1997) [8], (Chu Minh Khôi, 2014) [16], (Nguy n Th Thu Trang, 2010) [28] 2.4.4.5 K t qu sinh c a àn l n nái thí nghi m Theo dõi k t qu mang thai sinh thu c k t qu nh sau: B ng 2.9 K t qu sinh lơ thí nghi m l n nái thí nghi m S nái ph i Th i gian S có ch a mang thai nái (con) (ngày) (con) (%) Lô TN 113,7 ± 0,42 100 10,28 ± 0,56 1,42 ± 0,02 Lô TN 114,1 ± 0,35 100 11,00 ± 0,53 1,44 ± 0,03 Lô TN T l S s Kh i l ng sinh/ (con) SS/con (kg) X mx X mx K t qu b ng 2.9 cho th y, s l n s sinh hai lơ TN có s chênh l ch ( lô TN1 10,28 ± 0,56; lô TN2 11,0 ± 0,53) S s sinh ra/ gi a lô TN1 (tiêm Gona - estrol) lơ TN2 (tiêm PG600) có s khác rõ r t (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu sử dụng kích dục tố để nâng cao khả năng sinh sản và điều trị bệnh chậm sinh ở lợn nái nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay