Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

70 29 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 09:13

Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp) i I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TR N PHI V Tên NG tài: “Xác nh t l nhi m vi khu n Salmonella spp th t l n t bán t i m t s ch c a Thái Nguyên Tuyên Quang” KHÓA LU N T T NGHI P H t o Chun ngành Khoa Khố h c : Chính quy : Thú y : Ch n nuôi Thú y : 2010-2015 Thái Nguyên, n m 2014 IH C i ii I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TR N PHI V Tên NG tài: “Xác nh t l nhi m vi khu n Salmonella spp th t l n t bán t i m t s ch c a Thái Nguyên Tuyên Quang” KHÓA LU N T T NGHI P IH C H t o : Chính quy Chuyên ngành : Thú y L p : K42 - Thú y Khoa : Ch n ni Thú y Khố h c : 2010-2015 Gi ng viên h ng d n: ThS ng Th Mai Lan Thái Nguyên, n m 2014 i i L IC M N Trong th i gian th c t p rèn luy n t i tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên c ng nh th i gian v th c t p t t nghi p t i Vi n Khoa h c S s ng - i h c Thái Nguyên Tôi ã nh n c s giúp quý báu c a th y cô Ban giám hi u Nhà tr ng i h c Nông Lâm, Ban ch nhi m khoa Ch n ni thú y tồn th th y giáo khoa ã t n tình gi ng d y, dìu d t tơi su t th i gian th c t p rèn luy n t i tr ng c bi t, xin chân thành c m n s quan tâm, giúp c a cô giáo h ng d n: ThS ng Th Mai Lan ã t n tình ch b o, h ng d n tơi hồn thành b n khóa lu n t t nghi p Tôi xin g i l i c m n sâu s c t i cán b Vi n khoa h c S s ng i h c Thái Ngun nói chung B mơn Cơng ngh vi sinh nói riêng ã t o i u ki n giúp tơi q trình th c t pt ic s Qua ây, xin g i l i c m n t i gia ình, b n bè ng i thân ã ng viên, c v tơi su t q trình h c t p nghiên c u khoa h c Cu i xin chúc th y giáo, cô giáo m nh kh e, h nh phúc t c nhi u thành tích cơng tác có nhi u thành công nghiên c u khoa h c gi ng d y Tôi xin chân thành c m n! Thái Nguyên, ngày tháng n m 2014 Sinh viên Tr n Phi V ng ii DANH M C CÁC T , C M T VI T T T BHI :Brain Heart Infusion Broth CFU : Colony Forming Unit Cs : C ng s E coli : Escherichia coli FAO : Food and Agriculture Organization G : Gram ISO : Tiêu chu n Qu c t MR : Methyl red TMPD : Tetramethyl - KHKT : Khoa h c k thu t LPS : Lypopolysaccharide Nxb : Nhà xu t b n PCA : Plate Count Agar S : Salmonella - phenylenediamine SMX/TMP : Sulfamethoxazole/trimethoprim UBND : y ban nhân dân TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TNHH : Trách nhi m h u h n TSI : Triple Sugar Iron Agar VKHK : Vi khu n hi u khí VSATTP : V sinh an tồn th c ph m XLD : Xylose Lysine Deoxycholate Agar XLT4 : Xylose Lysine Tetrathionat iii M CL C U PH N 1: M 1.1 tv n 1.2 M c ích, m c tiêu ý ngh a 1.2.1 M c tiêu nghiên c u c a 1.2.2 M c ích c a tài tài tài 1.2.3 Ý ngh a c a tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 2.1 Tình hình nhi m th t l n vi khu n 2.1.1 Th t t i d ng h h ng c a th t 2.1.2 Ô nhi m th t t 2.2 Ng i vi khu n c th c ph m nhi m Salmonella 2.2.1 Nguyên nhân gây ng c th c ph m 2.2.2 Tri u ch ng c a b nh 10 2.2.3 Ng 2.3 c th c ph m vi khu n Salmonella 10 c i m sinh v t h c c a vi khu n Salmonella gây ô nhi m th t 12 2.3.1 c i m hình thái c a vi khu n Salmonella 12 2.3.2 c tính ni c y 13 2.3.3 c tính sinh hóa 15 2.3.4 Kh n ng kháng 16 2.3.5 Các y u t c l c c a vi khu n 17 2.3.6 Kh n ng kháng kháng sinh 22 2.4 Các bi n pháp kh ng ch nhi m khu n th t ng 2.4.1 Các bi n pháp phòng ch ng ng c th c ph m 23 c th c ph m 23 2.4.2 Các bi n pháp phòng ch ng ô nhi m Salmonella th c ph m 24 2.5 Nh ng nghiên c u v b nh Salmonella gây 25 2.5.1 Nh ng nghiên c u n c 25 2.5.2 Nh ng nghiên c u n c 27 iv PH N 3: IT NG, N I DUNG PH NG PHÁP NGHIÊN C U 29 3.1 it 3.1.1 ng, nguyên li u ph m vi nghiên c u 29 it ng ph m vi nghiên c u 29 3.1.2 Nguyên li u dùng nghiên c u 29 3.2 a i m th i gian nghiên c u 30 3.2.1 a i m 30 3.2.2 Th i gian 30 3.3 N i dung nghiên c u 30 3.4 Ph ng pháp nghiên c u 30 3.4.1 Ph ng pháp l y m u xét nghi m 30 3.4.2 Ph ng pháp xác l nt i 31 3.4.3 Ph l nt nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí th t ng pháp xác nh ch tiêu t ng s vi khu n Salmonella th t i 32 3.4.4 Ph ng pháp xác Salmonella phân l p nh c tính sinh hóa c a ch ng vi khu n c 34 3.4.5 Ph ng pháp nhu m Gram xác 3.4.6 Ph ng pháp xác nh hình thái vi khu n 36 nh serovar c a vi khu n Salmonella spp phân l p c 37 3.4.7 Ph l p ng pháp th c l c c a ch ng vi khu n Salmonella phân c chu t thí nghi m 38 3.4.8 Ph ng pháp xác nh tính m n c m v i kháng sinh 38 3.4.9 Ph ng pháp x lý s li u 39 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 40 4.1 K t qu xác nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí th t l n t 4.2 K t qu xác nh t l nhi m Salmonella th t l n t 4.3 K t qu xác nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí vi khu n Salmonella th t l n t i 40 i 41 i theo th i gian 43 v 4.4 K t qu xác nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí vi khu n Salmonella th t l n t 4.5 K t qu giám nh Salmonella phân l p 4.6 K t qu xác i theo mùa v 46 c tính sinh v t, hóa h c c a ch ng vi khu n c 48 nh serovar c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c 50 4.7 K t qu xác nh c l c c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c chu t thí nghi m 51 4.8 K t qu ki m tra tính m n c m c a ch ng Salmonella ã phân l p c 52 PH N 5: K T LU N NGH 55 5.1 K t lu n 55 5.2 ngh 56 TÀI LI U THAM KH O 57 I TÀI LI U TI NG VI T 57 II TÀI LI U TI NG N C NGOÀI 60 III TÀI LI U INTERNET 61 vi DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 ánh giá k t qu c m quan th t B ng 2.2 Tiêu chu n ánh giá th t t i b ng ph n ng sinh hoá h c B ng 2.3 Tiêu chu n ánh giá th t t i b ng ph B ng 2.4 Các ch tiêu vi sinh v t c a th t t ng pháp soi kính i B ng 2.5 Các tính ch t sinh hóa c b n c a Salmonella 16 B ng 4.1 K t qu xác nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí th t l n t i bán t i m t s ch c a Thái Nguyên Tuyên Quang 40 B ng 4.2 K t qu xác nh t l nhi m Salmonella th t l n t B ng 4.3 K t qu xác nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí vi khu n Salmonella th t l n t B ng 4.4 K t qu xác i theo th i gian 44 nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí vi khu n Salmonella th t l n t B ng 4.5 K t qu giám i 42 i theo mùa v 47 nh m t s c tính sinh v t, hóa h c c a ch ng Salmonella phân l p c 48 B ng 4.6 K t qu xác nh serovar c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c 50 B ng 4.7 K t qu xác l p nh c l c c a ch ng vi khu n Salmonella phân c 51 B ng 4.8 K t qu ki m tra tính m n c m c a ch ng Salmonella ã phân l p c 53 vii DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1 Khu n l c vi khu n hi u khí mơi tr ng PCA 41 Hình 4.2 Khu n l c vi khu n Salmonella mơi tr Hình 4.3 Q trình gi t m l n ch a m b o v sinh 46 Hình 4.4 Th t v n chuy n i tiêu th khơng Hình 4.5 Ho t ng XLD 43 c che y 46 ng buôn bán th t t i ch 46 Hình 4.6 Hình thái tính ch t b t màu Gram âm c a vi khu n Salmonella 49 Hình 4.7 Ph n ng lên men ng, sinh h i sinh H2S c a vi khu n Salmonella 49 Hình 4.8 Ph n ng Catalase 49 Hình 4.9 B nh tích c a chu t thí nghi m ch t sau cơng c Hình 4.10 K t qu th kháng sinh ng c 52 c a vi khu n Salmonella 54 PH N M U 1.1 tv n V n an toàn th c ph m ang tr thành m t v n quan tr ng i v i s c kh e c ng ng h u h t n c phát tri n ang phát tri n Ngày nay, v i s phát tri n không ng ng c a kinh t , xã h i ch t l ng cu c s ng c a ng i dân c nâng cao Ng i tiêu dùng không nh ng òi h i ngu n th c ph m v s l ng mà ph i m b o ch t l ng, h p v sinh, t tiêu chu n v an toàn v sinh th c ph m Do ó, th c ph m nói chung th c ph m có ngu n g c ng v t nói riêng ph c v cho nhu c u i s ng c a ng i ang v n c quan tâm c a toàn xã h i Th c ph m có ngu n g c ng v t r t a d ng nh : Th t, tr ng, s a Trong ó th t l n lo i s n ph m thông d ng th ng c dùng ch bi n n th c n hàng ngày c a m i gia ình Th t l n có giá tr dinh d ng cao c n thi t cho s sinh tr ng, phát tri n ho t ng s ng c a ng i, th t có n c, protit, lipit, ch t khống vitamin Do ó th t l n không nh ng th c n t t cho ng i mà mơi tr ng thích h p cho vi sinh v t phát tri n có c th t an tồn c n m t dây chuy n s n xu t th c ph m b t ngu n t gi ng, th c n, n c u ng, th c hi n quy trình v sinh thú y ch n ni n a gia súc n n i gi t m , i u ki n v sinh thú y c s quy trình th c hi n gi t m , trình b o qu n pha l c, v n chuy n n n i ch bi n tiêu th ph i c m b o Tuy nhiên nh ng n m g n ây, ng c th c ph m x y th ng xuyên v i s v ng c th c ph m r t l n làm nh h ng không nh t i s c kh e kinh t c a ng i B Y t x p th t l n m t 10 nhóm th c ph m có nguy c cao m t tiêu chu n quan tr ng quy nh gi i h n t i a cho ô nhi m sinh h c i v i th t l n không c nhi m Salmonella [3] v y, nh ng tác ng c a m i nguy có th t l n t i s c kh e qua trình tiêu dùng lo ng i Xu t phát t th c ti n c a tình hình th c n b nhi m khu n, c bi t vi khu n Salmonella th t l n t i gây ng c th c ph m cho ng i, v i m c ích cung c p t li u khoa h c có liên quan v c i m d ch t , c 47 mùa Hè mùa Thu, ánh giá m c nhi m vi khu n hi u khí Salmonella th t l n t i theo mùa K t qu thu c trình bày b ng 4.4 B ng 4.4 K t qu xác nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí vi khu n Salmonella th t l n t i theo mùa v Ch tiêu kh o sát VKHK Mùa v S S m u m u T l ki m d ng (%) tra tính Ch tiêu kh o sát VK Salmonella S m u T l không (%) t TCVN S S m u m u T l ki m d ng (%) tra tính S m u khơng T l t (%) TCVN Hè 50 50 100 28 56,00 50 14,00 14,00 Thu 43 38 88,37 21 48,84 43 11,63 11,63 T ng 93 88 94,62 49 52,69 93 12 12,90 12 12,90 Quy nh k thu t theo TCVN 7046:2002, s khu n l c (t ng s VKHK) 106 CFU/g Quy nh k thu t theo TCVN 7046:2002, s vi khu n Salmonella = CFU/25g CFU: Colony Forming Unit Qua k t qu ki m tra b ng 4.4, th y: T l m u th t l n l y vào Mùa Hè nhi m vi khu n hi u khí khơng t TCVN, vi khu n Salmonella cao h n so v i mùa Thu C th , t l nhi m vi khu n hi u khí 56,00% vi khu n Salmonella 14,00% vào mùa Hè, t l nhi m vi khu n hi u khí 48,84% vi khu n Salmonella 11,63% vào mùa Thu Theo chúng tôi, nguyên nhân d n n s chênh l ch v t l nhi m khu n th t gi a mùa n m nh do: vào mùa Hè c a n m nay, th i ti t nóng m, khí h u thay i th t th ng, th i gian nóng b c kéo dài kèm theo nhi u c n m a l n, nhi t môi tr ng cao, m th p, làm cho vi khu n có i u ki n phát tri n thu n l i m nh m Th t bán qu y ch r t d b ôi thiu n u không cb o qu n c n th n, bày m t bàn bán c ngày Th t ôi thiu m t nh ng nguyên nhân cho vi khu n Salmonella nói riêng lo i vi khu n khác nói chung xâm nhi m phát tri n, c bi t vào nh ng ngày th i ti t nóng b c, nhi t cao m c nhi m khu n r t cao Trong n m nay, th i ti t khơng n nh khí h u có s bi n i 48 Mùa Thu mùa n i ti p c a mùa Hè, nhi t khí h u ã i xu ng th p h n, m th p khô hanh nh ng i u ki n ngo i c nh b t l i cho s phát tri n c a vi khu n v y, t l nhi m khu n vào th t c ng gi m h n so v i th i i m n ng nóng Nh n nh v m c nhi m Salmonella th t vào mùa nóng l n h n so v i mùa l nh c a c ng phù h p v i nh n nh c a nhà nghiên c u v sinh an toàn th c ph m: mùa Hè nguy c lây nhi m b nh t , l , th ng hàn, ng c th c ph m cao h n mùa khác n m 4.5 K t qu giám nh c tính sinh v t, hóa h c c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c T ch ng vi khu n Salmonella phân l p c, ti n hành ki m tra m t s c tính sinh hóa: kh n ng lên men ng glucose, lactose, kh n ng di ng, s n sinh H2S, sinh Indole, tính ch t b t màu K t qu c trình bày b ng 4.5 B ng 4.5 K t qu giám nh m t s c tính sinh v t, hóa h c c a ch ng Salmonella phân l p c Các th nghi m xác nh tính sinh v t, hóa h c c S ch ng th (n) K t qu giám S ch ng d ng tính nh S ch ng âm tính n % n % Tính ch t b t màu gram (-) 12 12 100 0 Tính di 12 75,00 25,00 Ph n ng Oxidase 12 0 12 100 Kh n ng dung huy t 12 0 12 100 Lên men Manitol 12 12 100 0 Lên men Glucose 12 12 100 0 Lên men Lactose 12 0 12 100 S n sinh Urease 12 0 12 100 Ph n ng Catalase 12 12 100 0 Ph n ng Indole 12 0 12 100 12 12 100 0 ng c i m s n sinh H2S 49 K t qu b ng 4.5, cho th y: Các ch ng vi khu n Salmonella u vi khu n Gram âm, có kh n ng lên men glucose, manitol, ph n ng catalase s n sinh H2S Các ch ng vi khu n u cho ph n ng âm tính v i oxidase, ph n ng dung huy t, lên men lactose, không s n sinh urease indole Có 9/12 ch ng có kh n ng di ng, 3/12 ch ng khơng có kh n ng di ng Nh v y, ch ng Salmonella phân l p c u th hi n c tính sinh v t, hóa h c c tr ng c a gi ng Salmonella phù h p v i nh ng c i m v hình thái, ni c y vi khu n, c tính sinh hóa c a Quinn cs (2002) [45]; c ng nh kh ng nh c a nhi u tác gi nh : Nguy n V nh Ph c (1970) [16], Cù H u Phú cs (2000) [15], Phùng Qu c Ch ng (2005) [5] nghiên c u v Salmonella Hình 4.6 Hình thái tính ch t b t màu Gram âm c a vi khu n Salmonella Hình 4.7 Ph n ng lên men ng, sinh h i sinh H2S c a vi khu n Salmonella Hình 4.8 Ph n ng Catalase 50 4.6 K t qu xác nh serovar c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c T ch ng vi khu n Salmonella phân l p c, ã ti n hành xác nh serovar c a chúng K t qu c trình bày b ng 4.6 B ng 4.6 K t qu xác nh serovar c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c Ký hi u m u O H1 H2 Serovar S1 A4 Ai 1,2 Typhimurium S2 A3, 10, 15 Cr Z6 Weltevreden S3 A4 Ai 1,2 Typhimurium S4 O3, 10 e, h 1,6 Anatum S5 O3, 10 e, h 1,6 Anatum S6 A4 Ai 1,2 Typhimurium (Chú thích: S1, S2, S3, S6 ký hi u ch ng Salmonella phân l p T b ng 4.6, k t qu thu c) c cho th y: Có ch ng Salmonella u cho ph n ng d ng tính, nh lo i c serovar khác ó, có m u ch ng S typhimurium (50%), m u ch ng S.anatum (33,33%), m u ch ng S.weltevreden (16,67%) Qua b ng s li u ta th y vi khu n S typhimurium chi m nhi u nh t Ch ng vi khu n th ng gây c s ý cao i v i b nh gây ng c th c ph m k t qu c ng khác so v i k t qu c a tác gi Võ Th Bích Th y cs (2004) [27] ti n hành phân l p, xác nh serotyp c a vi khu n Salmonella ô nhi m th t có ngu n g c c v t th tr ng Hà N i cho th y, S.typhimurium th t bò 16,67%; th t l n 18,18%; th t gà 0%; S.enteritidis nhi m 9,09% th t bò; 20,83% th t l n 4,55% th t gà i u cho th y nguy c ti m n Salmonella typhimurium th t l n ch c a Thái Nguyên Tuyên Quang r t cao ây 51 ch ng gây ng c th c ph m cho ng i, nên c n h n ch nguyên nhân gây nhi m Salmonella vào th t l n t i tránh ng c th c ph m cho ng i tiêu dùng 4.7 K t qu xác nh c l c c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c chu t thí nghi m th c l c, ã s d ng chu t b ch tiêm truy n, xác nh c l c c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c K t qu c trình bày b ng 4.7 B ng 4.7 K t qu xác nh cl c c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c Li u Th i gian chu t ch t sau gây b nh tiêm Ch ng S T l xoang vi chu t ch t b ng 8-24 24-36 36-48 48-72 khu n tiêm gi gi gi gi ngày (%) (ml/ con) Phân l p l i vi khu n S1 0,5 0 0 100 + S2 0,5 0 100 + S3 0,5 0 66,67 + S4 0,5 0 0 100 + S5 0,5 0 100 + S6 0,5 0 100 + (Chú thích: S1, S2, S3, S6 ký hi u ch ng Salmonella phân l p c) T b ng 4.7, k t qu thu c cho th y: Sau ngày k t gây b nh, ch ng vi khu n Salmonella phân l p ã xác nh c c l c qua kh n ng gây ch t chu t thí nghi m Có ch ng gây ch t c 100% chu t thí nghi m Có ch ng gây ch t chu t vòng - 24h, ch ng gây ch t chu t vòng 24 - 36h ch ng gây ch t chu t vòng 36 - 48h T ng ch ng Salmonella em th c l c gây ch t 52 94,44% chu t thí nghi m i u ch ng t , c l c c a ch ng Salmonella phân l p c r t m nh Nh ng chu t ch t m khám quan sát b nh tích th y: N i tiêm phát sinh th y th ng, gan, lách s ng, t máu, ru t ch ng h i, viêm ru t Phân l p vi khu n t b nh tích (máu tim, gan, lách, ru t non ) c a chu t ch t u tìm th y Salmonella K t qu cho th y, ch ng vi khu n Salmonella c l a ch n th c l c gây ch t chu t nh ng ch ng Salmonella có c l c kh n ng gây b nh m nh v y, n u ng i n ph i th c ph m nhi m ch ng vi khu n s b au b ng d d i, i phân l ng nhi u l n ngày, thân nhi t có th h i t ng, tr ng h p n ng có th s t cao, ng i m t m i, chân tay co qu p, m hôi B nh kéo dài vài ngày m i kh i (Nguy n Nh Thanh, 2001) [21] Qua ó, chúng tơi nh n th y tình tr ng nhi m vi khu n th t l n t i báo ng H n n a, vi khu n Salmonella mà phân l p xác nh c tính sinh v t, hóa h c u có vai trò gây b nh l n, nguy hi m t i s c kh e tính m ng c a ng i tiêu dùng Hình 4.9 B nh tích c a chu t thí nghi m ch t sau công c ng c 4.8 K t qu ki m tra tính m n c m c a ch ng Salmonella ã phân l p c V i m c ích cung c p d n li u khoa h c v tính kháng kháng sinh c a ch ng Salmonella phân l p c, góp ph n ph c v nghiên c u 53 ti p theo ng d ng i u tr , ã ti n hành th tính m n c m c a vi khu n Salmonella ã phân l p b ng lo i kháng sinh K t qu c trình bày b ng 4.8 B ng 4.8 K t qu ki m tra tính m n c m c a ch ng Salmonella ã phân l p c Tên kháng sinh hóa d c R tm n S c m ch ng th + % M nc m trung bình M nc m y u Kháng thu c + % + % + % Cephalexin (Cp) 16,67 33,33 50,00 0 Kanamycin(Kn) 0 66,67 16,67 16,67 Gentamicin (Ge) 33,33 50,00 16,67 0 Clindamycin (Cl) 0 0 16,67 83,33 SMX/TMP (Bt) 83,33 16,67 0 0 Norfloxacin (Nr) 66,67 33,33 0 0 Colistin (Co) 0 16,67 66,67 16,67 (Chú thích: +: D ng tính, %: T l ) Các k t qu thu c t b ng 4.8 cho th y: Salmonella r t m n c m v i SMX/TMP, Norfloxacin t l t 66,67 - 83,33% i v i ch ng mà phân l p th nghi m v i lo i thu c Các lo i kháng sinh Cephalexin, Colistin, Gentamicin, SMX/TMP, Norfloxacin m n c m trung bình v i Salmonella t l t 16,67% - 66,67% i u ch ng t , m t vi khu n gây b nh nguy hi m song b nh vi khu n gây có th i u tr hi u qu t n g c b nh n u s d ng úng thu c, úng li u li u trình Salmonella kháng thu c Qua b ng k t qu th nghi m nh n th y, t l Salmonella kháng thu c th p 16,67% nh ng Salmonella l i kháng thu c r t cao v i kháng sinh Clindamycin 83,33% 54 So sánh k t qu thu c v i k t qu c a m t s tác gi n c nghiên c u v kh n ng kháng kháng sinh c a vi khu n Salmonella th y khơng có s sai khác nhi u Theo Phùng Qu c Ch ng (2005) [5], vi khu n Salmonella m n c m nh t v i Norfloxacin (100%); theo Tô Liên Thu (2004) [23], vi khu n Salmonella phân l p c t th t l n m n c m cao v i Norfloxacin (90%) Gentamicin (90%) Hình 4.10 K t qu th kháng sinh c a vi khu n Salmonella 55 PH N K T LU N NGH 5.1 K t lu n T nh ng k t qu nghiên c u th o lu n ph n cho phép rút m t s k t lu n sau: Có 43,75 - 57,14% m u th t nhi m vi khu n hi u khí khơng t TCVN v i m c cao nh t t 3,68 x 106 - 5,63 x 106 CFU/g m c th p nh t t 1,02 x 106 - 1,96 x 106 CFU/g T i Thái nguyên, m u th t l n bán ch Nơng Lâm có t l nhi m Salmonella cao nh t (16,67%), ch S Ph m có t l m u th t nhi m Salmonella th p nh t (6,25%) T i Tuyên Quang, m u th t l n bán ch Tam C có t l m u th t nhi m Salmonella 18,18% cao h n ch Phan Thi t có t l m u th t nhi m Salmonella 9,52% S chênh l ch gi a t l nhi m Salmonella l y m u vào bu i sáng bu i chi u cao: T l nhi m bu i sáng 11,76%; bu i chi u 13,56% M c nhi m Salmonella th t l n t i l y m u theo mùa có s chênh l ch: v mùa Hè t l nhi m Salmonella 14,00% cao h n mùa Thu có t l nhi m Salmonella 11,63% Các ch ng vi khu n Salmonella phân l p c u th hi n c tính sinh v t, hóa h c c tr ng nh tài li u n c ã mô t Serovar c a ch ng vi khu n Salmonella phân l p c b ng kháng huy t ó xác nh c serovar S typhimurium chi m t l 50,00% cao nh t, th p nh t S.weltevreden chi m t l 16,67% S.anatum 33,33% Các ch ng vi khu n Salmonella phân l p c có c l c m nh, sau 48 gi k t công c ng c ã gây ch t t i 94,44% chu t thí nghi m Các ch ng vi khu n Salmonella phân l p m n c m v i lo i kháng sinh v i t l khác nhau: M n c m m nh v i SMX/TMP (83,33%), Norfloxacin (66,67%), kháng thu c m nh nh t v i Clindamycin (83,33%) 56 5.2 ngh - C quan qu n lý, cán b ki m d ch c n t ng c ng công tác ki m tra v sinh an toàn th c ph m t i ch - Xây d ng lò m t p trung, h p v sinh m b o khâu ki m d ch tr c sau gi t m - Khu v c bán th t ph i s ch s , xa c ng rãnh Th t n i t ng bày bán ph i c ng n cách Th ng xuyên v sinh bàn bán th t s ch s - T ng c ng giáo d c c ng ng v m c nguy h i b ng c vi khu n Salmonella gây - Ti p t c có nh ng nghiên c u sâu r ng h n n a v tình tr ng nhi m vi khu n Salmonella th t l n a gi i pháp kh c ph c hi u qu 57 TÀI LI U THAM KH O I TÀI LI U TI NG VI T Võ Th Trà An, Nguy n Ng c Tuân H u Ng c (2006), “Tình hình nhi m Salmonella phân thân th t (bò, heo, gà) t i m t s t nh phía Nam”, T p chí KHKT Thú y, t p 13, s 2, Tr 37 - 42 B Y t (2005), V sinh an toàn th c ph m, Nhà xu t b n Y h c, Hà N i B Y t (2006), “Quy ch c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c ph m i v i c s s n xu t, kinh doanh th c ph m có nguy c cao”, ban hành kèm quy t nh s 11/2006/Q -BYT Phùng Qu c Ch ng (1995), Tình hình nhi m Salmonella l n t i vùng Tây Nguyên kh n ng phòng tr , Lu n án PTS khoa h c Nông nghi p, Tr ng i h c Nông nghi p I Hà N i Phùng Qu c Ch ng (2005), “K t qu ki m tra tính m n c m c a m t s thu c kháng sinh c a vi khu n Salmonella phân l p t v t nuôi t i kL k”, T p chí KHKT Thú y, s 1, Tr 53 C c An toàn V sinh th c ph m (2008), B n tin an toàn v sinh th c ph m, B n tin s tháng 1-2 n m 2008, Tr 20 ng Th H nh, Tr n Th T Nga, Tr n Th Thu H ng (1998), “Nghiên c u tình hình nhi m khu n th t heo m t s ch thành ph H Chí Minh”, Báo cáo khoa h c ch n nuôi thú ý (1998-1999), Hà N i, Tr 152-159 Tr n Th H nh, Nguy n Ti n Thành, Ngô V n B c, Tr ng Th H ng Giang, Tr ng Th Quý D ng (2009), “T l nhi m Salmonella spp t i c s gi t m l n công nghi p th công”, T p chí KHKT Thú y, t p 16, s 2, Tr 51 - 56 Tr n Xuân H nh (1995), “Phân l p giám nh vi khu n Salmonella l n tu i gi t th t” T p chí KHKT Thú y, s 3, Tr 89 - 93 10 Ph m Kh c Hi u Bùi Th Tho (1998), M t s k t qu nghiên c u tình hình kháng thu c c a vi khu n gây b nh thú y, K t qu nghiên c u khoa h c, Tr ng i h c Nông nghi p I, Nxb Hà N i, Tr 134 - 137 11 Phan Th Kim (2002), An toàn th c ph m s c kh e i s ng kinh t xã h i, Nxb Y h c, Hà N i 58 12 Nguy n Th Kim Lan, Nguy n V n Quang (2000), Giáo trình ki m tra v sinh thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 13 Ph m H ng Ngân (2000), M t s y u t c l c c b n c a vi khu n Salmonella, Chuyên lu n án Ti n s Nông nghi p, Tr ng i h c Nông nghi p Hà N i 14.L ng c Ph m (2000), Vi sinh v t h c an toàn v sinh th c ph m, Nxb Nông nghi p, Hà N i 15 Cù H u Phú, Nguy n Ng c Nhiên, V Bình minh, Ng c Thúy (2000), Phân l p vi khu n E.coli Salmonella l n m c b nh tiêu ch y, xác nh m t s c tính sinh v t h c c a ch ng vi khu n phân l p c bi n pháp phòng tr , K t qu nghiên c u Khoa h c k thu t thú y (1996-2000), Nxb Nông Nghi p, Hà N i, Tr 171 - 176 16.Nguy n V nh Ph c (1970), Vi sinh v t thú y, t p 1, Nxb i h c Trung h c chuyên nghi p, Hà N i 17 Nguy n V nh Ph c (1976), Vi sinh v t thú y, t p 2, Nxb i h c trung h c chuyên nghi p, Hà N i 18 Minh S n (2003), Nghiên c u m t s vi khu n gây ô nhi m th t l n vùng h u ng n sông H ng, Lu n án Ti n s Nông nghi p, tr ng i h c Nông nghi p I, Hà N i 19 V n T o (1989), Nghiên c u tác nhân gây b nh c a Salmonella typhimurium, K t qu nghiên c u Khoa h c k thu t thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 20 V n T o, Nguy n Th Vui (1993), “Phân l p nh typ vi khu n Salmonella gây b nh cho l n”, T p chí Nơng Nghi p,Cơng Nghi p th c ph m, s 11 - 1993, Hà N i 21 Nguy n Nh Thanh, Nguy n Bá Hiên, Tr n Th Lan H ng (2001), Vi sinh v t Thú y, Nxb Nông nghi p, Hà N i 22 Nguy n V n Thi n (2008), Ph ng pháp nghiên c u ch n nuôi, Nxb Nông nghi p, Hà N i 23 Tô Liên Thu (2004), “Tình tr ng kháng kháng sinh c a vi khu n Salmonella E.coli phân l p c t th t l n th t gà t i vùng ng b ng B c b ”, T p chí KHKT Thú y, s 4, Tr 29 - 35 59 24 Tô Liên Thu (2005), Nghiên c u tình tr ng nhi m m t s vi khu n vào 25 th t sau gi t m c a Hà N i m t s ph ng pháp làm gi m s nhi m khu n th t, Lu n án ti n s Nông nghi p, tr ng i h c Nông nghi p I, Hà N i Ng c Thúy, Cù H u Phú, Koichi Takeshi, V n Th H ng, Th Minh H ng, Nguy n Xuân Huyên, Âu Xuân Tu n, Tr n Vi t D ng Kiên, Nguy n Thu H ng, Ph m Ng c B o, Th H o, V Ng c Quý, Eiki Yamasaki, Sou-ichi Makino (2009), “T l nhi m m t s c tính c a vi khu n Salmonella spp, phân l p t th t t i bán a bàn Hà N i”, T p chí KHKT Thú y, t p XVI, s 6, Tr 25 - 32 26 Võ Th Bích Th y (2001), Nghiên c u tình hình nhi m vi khu n Salmonella spp th t bò, th t l n, th t gà Phân lo i nh typ vi khu n S Typhimurium S.Enteritidis, Lu n v n th c s khoa h c Nông Nghi p, i H c Nông Nghi p I, Hà N i 27 Võ Th Bích Th y, Tr n Th H nh L u Qu nh H ng (2004), “K t qu xác nh m t s c tính sinh hóa h c ch ng Salmonella phân l p c th c ph m, ngu n g c ng v t a bàn Hà N i”, T p chí KHKT thú y, t p IX (s 4), Tr 50 28 Tiêu chu n Vi t Nam (1990), Th t s n ph m c a th t - Ph ng pháp phát hi n Salmonella, TCVN - 5153 29.Tiêu chu n Vi t Nam (1992), Th t s n ph m c a th t - Ph ng pháp xác nh t ng s vi khu n hi u khí, TCVN - 5667 30 Tiêu chu n Vi t Nam (2002), Th t t i - Quy nh k thu t, TCVN - 7046 31 L u Qu c To n, Nguy n Vi t Hùng, Bùi Mai H ng (2013), “ ánh giá nguy c th t l n nhi m Salmonella Hà N i”, T p chí Y h c d phòng, t p XXIII, s 4, Tr 12 - 16 32 Nguy n Quang Tuyên (1995), Nghiên c u m t s c tính c a Salmonella gây b nh tiêu ch y bê, nghé bi n pháp phòng tr , Lu n án ti n s Nông nghi p 33 Nguy n Quang Tuyên (2008), Vi sinh v t thú y, Nxb Nông Nghi p, Hà N i 60 II TÀI LI U TI NG N C NGOÀI 34 Asai T, Otagiri Y, Osumi T, Namimatsu T, Hirai H and Sato S (2002), “Isolaiton of Salmonella from Diarrheic Feces of Pigs”, J Vet Med Sci, 64, 2, pp 159 - 160 35 Dean J.H, Luster M.I, Boorman G.A (1982), Immunotoxicology, immuno pharcology, P sirois and M Rolapteszezysky, pp 144 - 200 36 FAO (1992), Manual of Food quality Control 4.rew.1.Microbiological analysis Published by Food and Agriculture Organization of United Nations Rome, Editor D Andrews 37 Herry F J (1990), Bacterial contamination of warning food and drinking in rural, Banladesh, pp 79 - 85 38 Jones G.W, Richardson A.J (1981), The attachment to of hela cells by S typhimurium the contribution of manose sensitive and manose - sensitive haemaglutimate activities, J Gen Microbiol, V 127, pp 361 - 370 39 Kauffman F (1972), “Serologycal diagnosis of Salmonella”, International journal of food Microbiology, 21, 1, pp - 10 40 Kauffman R G (1997), National Pork Quality Project, A final report to the national pork producer council, proceeding NPPC quality sumit, Des Moines, IA, july 41 Kishima M, Uchida I, Namimatsu T, Osumi T, Takahashi S, Tanaka K, Aoki H, Matsuura K, and Yamamoto K (2008), “Nationwide Surveillance of Salmonella in the Faeces of Pigs in Japan”, Zoonoses Public Health, 55, 2, pp 139 - 144 42 Muller W.H, Trust T.J, Ray W (1989), Fimbriation genes of Salmonella enteritidis, J - Bacterol Washington, D.C 43 Peterson J.W (1980), Salmonella toxin, Pharm A ther VII, pp 719 - 724 44 Plonait H, Bickhardt (1997), Salmonella infectionand Salmonella lehrbuchder Schweine Krankheiten, Parey Buchverlag, Berlin 45 Quinn P J, Carter M E, Makey B K, Carter G R (2002), Clinical veterinary microbiology, Wolfe Pulishing, London WC1 H9LB, England 46 Selbitz H.J (1995), Grundsaetzliche Sicherheisanfornderungen bein Einsatz von lebendimpfstoffen bei lebensmittelliefernden Tieren, Berl Much Tieruzl, Wschr, 144, pp 428 - 423 61 III TÀI LI U INTERNET 47 Ch t l ng Vi t Nam (2013), 10 v ng c n u ng kinh hoàng n m 2013 http://vietq.vn/10-vu-ngo-doc-%C4%83n-uong-nghiem-trong-nam2013-d26359.html 48 Hoàng Ph ng (2011), 16,3 tri u kg th t gà tây xay b thu h i M , báo Ng i Lao ng http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/16-3-trieu-kg-thit-ga-tay-xay-bi-thuhoi-o-my-20110804110123461.htm 49 Bách khoa toàn th m Wikipedia (2014), Salmonellosis http://en.wikipedia.org/wiki/Salmonellosis 50 Khánh D ng (2013), n th t gà, 300 ng i b ng c, báo An ninh Th ô http://www.anninhthudo.vn/quoc-te/an-thit-ga-300-nguoi-bi-ngodoc/519535.antd 51 Merck Animal Health (2008), Salmonella thông tin ã ng http://www.safe-poultry.com/salmonella-news-archive.asp 52 Nam S n (2008), Vi khu n th ng hàn t th c ph m nhà hàng, báo Thanh niên http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200819/237911.aspx 53 Quyên (2005), V ng c kem: phát hi n vi khu n th ng hàn, báo Ti n phong http://www.tienphong.vn/Khoe-Dep-Suc-Khoe/vu-ngo-doc-kem-phathien-vi-khuan-thuong-han-11243.tpo ...ii I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM TR N PHI V Tên NG tài: Xác nh t l nhi m vi khu n Salmonella spp th t l n t bán t i m t s ch c a Thái Nguyên Tuyên Quang KHÓA LU N T T NGHI... a Thái Nguyên Tuyên Quang 40 B ng 4.2 K t qu xác nh t l nhi m Salmonella th t l n t B ng 4.3 K t qu xác nh ch tiêu t ng s vi khu n hi u khí vi khu n Salmonella th t l n t B ng 4.4 K t qu xác. .. ph i nh p vi n Nguyên nhân c S Y t t nh Qu ng Tr xác nh vi khu n Salmonella hi n di n th c ph m bày bán t i c s s n xu t bánh m Quang Trung [47] 2.3 c i m sinh v t h c c a vi khu n Salmonella
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella spp trong thịt lợn tươi bán tại một số chợ của Thái Nguyên và Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay