Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

64 33 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:51

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NƠNG LÂM HỒNG H NG VÂN Tên tài: NGHIÊN C U NH H NG C A M T S BI N PHÁP K THU T V I GI NG CHÈ PH8 T I PHIA ÉN, NGUYÊN BÌNH, CAO B NG KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Liên Thơng Chính Quy Chun ngành: Tr ng tr t Khoa : Nơng h c Khố h c : 2013 - 2015 THÁI NGUYÊN - 2014 I I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NƠNG LÂM HỒNG H NG VÂN Tên tài: NGHIÊN C U NH H NG C A M T S BI N PHÁP K THU T V I GI NG CHÈ PH8 T I PHIA ÉN, NGUYÊN BÌNH, CAO B NG KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Liên Thơng Chính Quy Chun ngành: Tr ng tr t Khoa : Nông h c L p : K9 – Liên thông tr ng tr t Khoá h c : 2013 - 2015 Gi ng viên h ng d n: PGS.TS Thanh Vân Khoa Nông H c, Tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên THÁI NGUYÊN - 2014 I M CL C M U 1 Tính c p thi t c a M c ích c a tài tài Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a tài 3.1 Ý ngh a khoa h c 3.2 Ý ngh a th c ti n c a CH tài NG T NG QUAN TÀI LI U 1.1 C s khoa h c c a tài 1.2 Ngu n g c, phân lo i phân b c a chè 1.2.1 Ngu n g c c a chè 1.2.2 Phân lo i c a chè 1.2.3 Phân b c a chè 1.3 Tình hình nghiên c u chè th gi i n c 1.3.1 Tình hình nghiên c u chè th gi i 1.3.2 Tình hình nghiên c u chè n c 12 1.4 Tình hình s n xu t, tiêu th chè th gi i 16 1.5 Tình hình s n xu t, tiêu th chè 1.6 Tình hình s n xu t, tiêu th CH Vi t Nam 20 nh h ng phát tri n chè t i Cao B ng 22 NG 26 IT 2.1 NG N I D NG VÀ PH it NG PHÁP NGHIÊN C U 26 ng nghiên c u 26 2.2 Th i gian a i m nghiên c u 26 2.2.1 Th i gian nghiên c u 26 2.2.2 a i m nghiên c u 26 2.3 N i dung nghiên c u 26 2.4 Ph ng pháp nghiên c u 26 2.4.1 Ph ng pháp i u tra thu th p s li u 26 2.4.2 Ph ng pháp b trí thí nghi m 27 2.5 Các ch tiêu nghiên c u ph ng pháp theo dõi (Theo 10 TCN 744:2006) 28 2.6 Ph ng pháp x lý s li u 32 2.7 c i m, thành ph n m t s lo i phân bón dùng thí nghi m 32 CH NG 34 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 34 3.1 Tình hình s n xu t, tiêu th chè t i Phia én, xã Thành Công, huy n Nguyên Bình 34 3.2 i u ki n t nhiên c i m th i ti t c a huy n Nguyên Bình, t nh Cao B ng 34 3.2.1 i u ki n t nhiên 34 3.2.2 c i m khí h u, th i ti t 36 3.3 nh h ng c a lo i phân bón 3.3.1 nh h ng c a phân bón n gi ng chè PH8 37 n th i gian hình thành c a gi ng chè PH8 37 3.3.2 nh h ng c a lo i phân bón n n ng su t c a gi ng chè PH8 38 3.3.2.1 nh h ng c a lo i phân bón n s búp thu ho ch m t theo l a c a gi ng PH8 39 3.3.2.2 nh h ng c a lo i phân bón n kh i l ng búp c a gi ng chè PH8 40 3.3.2.3 nh h ng c a lo i phân bón n t l búp có tơm c a gi ng chè PH8 41 3.3.2.4 nh h ng c a lo i phân bón n n ng su t th c thu c a gi ng chè PH8 42 3.3.3 nh h ng c a lo i phân bón n tình hình sâu h i c a gi ng chè PH8 44 3.4 nh h 3.4.1 ng c a bi n pháp t g c, gi nh h m n gi ng chè PH8 45 ng c a bi n pháp t g c, gi m n th i gian hình thành c a gi ng chè PH8 45 3.4.2 nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n s búp thu ho ch m t theo l a c a gi ng PH8 46 3.4.2.1 nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n s búp thu ho ch m t theo l a c a gi ng PH8 46 3.4.2.2 nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n kh i l ng búp c a gi ng chè PH8 47 3.4.2.3 nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n t l búp có tơm c a gi ng chè PH8 48 3.4.2.4 nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n n ng su t th c thu c a gi ng chè PH8 49 3.4.3 nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n tình hình sâu h i c a gi ng chè PH8 50 CH NG 52 K T LU N VÀ NGH 52 4.1 K t Lu n 52 4.1.1 nh h ng c a lo i phân bón n gi ng chè PH8 52 4.1.2 nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m 4.2 n gi ng chè PH8 52 ngh 52 TÀI LI UTHAM KH O 54 DANH M C B NG BI U B ng 1.1: Di n tích, n ng su t, s n l ng chè th gi i t n m 2005-2012 17 B ng 1.2: Tình hình s n l ng chè c a th gi i m t s n c có s n l ng chè cao t n m 2007-2012 19 B ng 1.3: Di n tích n ng su t, s n l ng chè t i Vi t Nam 21 B ng 3.1: Di n bi n th i ti t khí h u n m 2013-2014 t i huy n Nguyên Bình, t nh Cao B ng 36 B ng 3.2: nh h ng c a phân bón n th i gian hình thành c a gi ng chè PH8 v hè n m 2014 38 B ng 3.3: nh h ng c a lo i phân bón n s búp thu ho ch m t theo l a c a gi ng PH8 39 B ng 3.4: nh h ng c a lo i phân bón n kh i l ng búp c a gi ng chè PH8 41 B ng 3.5: nh h ng c a lo i phân bón n t l búp có tôm c a gi ng chè PH8 42 B ng 3.6: nh h ng c a lo i phân bón n n ng su t th c thu c a gi ng chè PH8 43 B ng 3.7: nh h ng c a lo i phân bón n tình hình sâu h i c a gi ng chè PH8 44 B ng 3.8: nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n th i gian hình thành c a gi ng chè PH8 v hè 2014 45 B ng 3.9: nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n s búp thu ho ch m t theo l a c a gi ng PH8 47 B ng 3.10: nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n kh i l ng búp c a gi ng chè PH8 48 B ng 3.11: nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n t l búp có tơm c a gi ng chè PH8 49 B ng 3.12: nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n n ng su t th c thu c a gi ng chè PH8 49 B ng 3.13: nh h ng c a bi n pháp t g c, gi m n tình hình sâu h i c a gi ng chè PH8 50 L IC M N hồn thành Khóa lu n ã nh n th y giáo h c s giúp ng d n, th y cô giáo gi ng d y, quan, cá nhân nhân dân c s giúp c a c a bàn n i th c hi n khóa lu n Tơi xin chân thành bày t lòng bi t n sâu s c kính tr ng PGS.TS nhi t tình c a Thanh Vân ng n: i ã t n tình h ng d n, ch b o, giúp tơi q trình th c t p hồn thành Khóa lu n Các th y, giáo cán b Khoa Nông h c Tr lâm Thái Nguyên ã giúp ng i h c Nông trình h c t p, nghiên c u hồn ch nh Khóa lu n t t nghi p Trung tâm nghiên c u Cây tr ng ôn i mi n núi phía B c, i h c Nông lâm Thái Nguyên Lãnh o cán b UBND xã Thành Cơng, huy n Ngun Bình, t nh Cao B ng Gia ình b n bè ã ng viên, giúp th i gian th c t p th c hi n Khóa lu n Thái Nguyên, tháng n m 2014 Sinh viên Hoàng H ng Vân DANH M C CÁC HI U, CH VI T T T CS : C ng s CTV : C ng tác viên D/R : Dài chia r ng FAO : Food Agriculture Oganization KHKT : Khoa h c k thu t NN & PTNT : Nông nghi p phát tri n nông thôn NXB : Nhà xu t b n PGS : Phó giáo s PP : Ph PTS : Phó ti n s SXKD : S n xu t kinh doanh TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam Tr : Trang V% : LSD.05 : Sai khác có ý ngh a TB : Trung bình : n v tính VT ng pháp bi n ng M Tính c p thi t c a tài Vi t Nam m t nh ng n s sinh tr U c có i u ki n t nhiên thích h p cho ng phát tri n c a chè Cây chè có th phát tri n t nhiên vùng núi cao (Chè Tuy t Shan), hay c tr ng t p trung vùng trung du mi n núi phía B c Cây chè m t công nghi p lâu n m có vai trò quan tr ng c c u tr ng c a vùng Trung du mi n núi, phát tri n chè có ý ngh a c v m t kinh t , xã h i môi tr chè ã ng, giá tr kinh t giá tr s d ng cao Cây c phát hi n s d ng làm nguyên li u gi i khát ph bi n th gi i nhi u cơng d ng có ích cho s c kh e giàu ch t dinh d gi i khát ch bi n t chè ng Vitamin A, B, K, PP… cao nh t hàm l Vitamin C Trong y h c chè v s c kh e ng c coi d i nh ch a b nh ng c th o quý v i nhi u tác d ng b o ng ru t, l i ti u, tiêu hóa m , ch ng sâu r ng, mi ng, ng a ung th , gi m Cholesterol Hàm l ng Cafein m t s ch t Alcanoit chè có tác d ng kích thích v não, làm cho th n kinh minh m n, t ng c nhi u n ng ho t ng c th Do v y chè cr t c tr ng phát tri n S n ph m chè c ng a d ng phong phú phù h p v i th hi u tiêu dùng c a t ng dân t c, t ng qu c gia nh chè xanh, chè en, chè vàng… iv i n a mà c ta s n ph m chè lo i hàng hóa, khơng ch m t hàng xu t kh u quan tr ng sang n tiêu dùng n i c phát tri n th gi i Trong nh ng n m g n ây di n tích chè ngày m t t ng, c bi t vùng trung du vùng núi phía b c Trong ó t nh Cao B ng n i có i u ki n khí h u r t thu n l i cho vi c phát tri n chè Nh t vùng Phia én xã Thành Công c a huy n Nguyên Bình nhi u di n tích tr ng ch a s d ng khai thác V i u ki n t nhiên, t r t phù h p cho s sinh 41 B ng 3.4: nh h ng c a lo i phân bón n kh i l ng búp c a gi ng chè PH8 VT: Gam/100 búp Ch tiêu L a 01 L a 02 15 19 CT (Agri- Xanh) 20,6 21,6 CT ( 21,3 23 20.3 20.6 Công th c CT ( /C) u trâu-502) CT4 ( Blago) Qua k t qu cho th y: Kh i l hái Kh i l ng búp t giá tr cao nh t ng 100 búp chè t ng d n qua l a công th c phun phân u trâu 502 (23g), ti p theo công th c phun phân Agri xanh (21,6g), th công th c phun phân Glabo(20,6g) cao h n so v i công th c Kh i l i ch ng 19g ng búp chè cao vào l a hái Nguyên nhân tháng th i ti t thu n l i k t h p v i bi n pháp phun phân qua giúp cho búp chè phát tri n m nh 3.3.2.3 nh h ng c a lo i phân bón n t l búp có tơm c a gi ng chè PH8 T l búp có tơm m t ch tiêu quan tr ng, khơng nh ng ph n ánh n n ng su t mà nh h l ng n ph m ch t c a chè nguyên li u ch t ng c a chè thành ph m Trong i u ki n ch m sóc, phòng tr sâu b nh i u ki n ngo i c nh thích h p t l búp có tơm s t ng ây c ng ngun nhân d n có tơm ng n t l búp có tơm cao c a chè Thơng qua t l búp i ta có th phân lo i ánh giá s b ph m ch t chè nguyên li u Qua theo dõi nh h tôm thu ng c a m t s lo i phân bón c k t qu th hi n b ng sau: n t l búp có 42 B ng 3.5: nh h ng c a lo i phân bón n t l búp có tôm c a gi ng chè PH8 VT: % Ch tiêu L a 01 L a 02 CT ( /C) 78% 78.8% CT (Agri- Xanh) 88% 88.7% CT ( 86% 90.2% 81.2% 87.6% Công th c u trâu-502) CT4 ( Blago) Qua b ng ta th y t l búp có tơm c a cơng th c l a hái thí nghi m u cao dao n n ng su t, ch t l ng t 78% - 90,2% T l búp có tơm cao s d n ng c a gi ng chè t t phù h p v i i u ki n ngo i c nh c a vùng C th : CT ( u trâu-502) có t l búp có tơm cao nh t: L a 86% l a 90,2% t ng 4,2% Cao h n CT ( /C) 8% l a 11,4% l a Ti p n CT2 (Agri- Xanh) có t l búp có tơm cao th 2: L a 88%, l a 88,7% CT4 ( Glabo) có t l búp có tơm th p nh t so v i CT ( /C) dao ng t 81,2%-87,6% T nh ng phân tích cho th y phân bón t t u trâu có nh h ng r t n t l búp có tôm c a gi ng chè PH8 3.3.2.4 nh h ng c a lo i phân bón n n ng su t th c thu c a gi ng chè PH8 N ng su t th c thu v i ch t l thu nh p c a ng ng y u t góp ph n nâng cao i tr ng chè, nâng cao hi u qu kinh t c a ngành chè so v i ngành khác S n ph m thu ho ch búp non M t có tơm có nh h ng r t l n búp, t l búp n n ng su t thu ho ch N ng su t th c thu m c ích cu i c a ng i s n xu t Nó ánh giá s thành cơng hay th t b i c a m t gi ng hay m t bi n pháp k thu t tác 43 ng ó kh n ng nhi u vào u t c a nhà s n xu t N ng su t chè ph thu c c tính di truy n c a gi ng, mùa v thu hái ph thu c vào bi n pháp k thu t ch m sóc khác Trong bi n pháp k thu t, k thu t bón/phun phân óng góp m t vai trò quy t nh n n ng su t thu ho ch c a chè ây v n khoa h c c ng nh ng mà nhà i tr ng chè quan tâm Qua theo dõi nh h m t s lo i phân bón chúng tơi thu c k t qu th hi n ng c a b ng 3.6 nh sau: B ng 3.6: nh h ng c a lo i phân bón n n ng su t th c thu c a gi ng chè PH8 VT: Gam/16m2 Ch tiêu L a 01 L a 02 CT ( /C) 143,3 146,6 CT (Agri- Xanh) 153,3 173,3 190 200 156,6 170 >0.05
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đối với giống chè PH8 tại Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay