Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

72 41 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:50

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) NGUYÊN - H : Chính quy Chuyên ngành : Khoa :K : 43 - KN : 2011 - 2015 - : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : 43 - KN : 2011 - 2015 - Thái N i khoa Th.S - Thái N Sinh viên ii Trang 23 -2014 27 - 2014 29 31 B - 2014) 33 35 38 39 40 42 43 45 khoai tây 48 iii BVTV : : CPSX : PTNT : SL : TNHH : TW : UBND : : iv Trang i ii iii iv : 1.1 i .1 .2 .2 1.4 Ý : .4 .4 ình 10 2.1.3.1 10 2.1.3.2 12 2.1.3.3 12 12 12 2.2.2 N 14 : 22 22 3.2 22 v 3.3 22 - 22 22 22 22 .22 3.4 22 3.4.1 22 3.4.1.1 22 3.4.1.2 .23 .24 .24 25 - 25 .25 25 26 - .27 .27 28 - 29 29 30 2012 2014 33 .34 35 37 .40 vi 41 41 .42 45 4.4.1.3 46 48 .49 50 50 Nhai .51 55 55 .56 56 56 I Tài l 1.1 cho gia súc - - : - - 30 , -Thái Nguyên, i1.2 Nhai 50 - hàng hóa * khoai tây là: - Nơng dân M - 4.6 Nhai 4.6.1 14 - 51 [10] 27.300 51.040 23.74 [10] khoai - [10] rung: 1.100 - , - [10]: trâu 6.100 con; 1.900 con; 000 con; 000 -D 4.6.2 Nhai công 23 [10] 52 , , nơng cơng ty 53 hình khoai tây - - 54 t 55 N VÀ hìn - oai tây 2029,5 - 56 5.2 - Áp d - - 5.2.1 5.2.2 - - dân tham gia , I Tà Chi c c th ng kê huy n Nhai (2014), Niên giám th ng kê huy 2014 Chi c c th ng kê huy n Nhai (2012 -2014), Báo cáo k t qu rà sốt th ng kê dân s Giáo trình kinh t vi mô, Nhà xu t Tr b n Nông nghi p Hà N i Tu n Khiêm, Nguy n H u H ng (2004), Giáo trình Khuy n nông ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên (2008), Bài gi ng k ho ch nông, n i h c Nông Lâm Thái Nguyên n nông th (2010), Nxb Nông nghi p Hà N i Tr m khuy n nông huy n Nhai (2014), Báo cáo k thu t hình liên k t s n xu t khoai tây t ng hàng hóa v i xã Lâu ng, huyên Nhai, t nh Thái Nguyên Th ng ph (2010), Ngh nh s - CP, ngày 08/01/2010 v khuy n nông UBND huyên Nhai (2013), Báo cáo k t qu s n xu t nông lâm nghi p 10 tháng , nhi m v tr ng tâm tháng cu ho 10 UBND huyên Nhai (2014), Báo cáo t ng k t s n xu t nông lâm nghi ng nhi m v s n xu t nông lâm nghi II 11 http://www.tlnet.com.vn/tu-dien-tieng-viet/ 12 http://wwwfao.org 13 http://www.khuyennongvn.gov.vn/ 14 http://www.omard.gov.vn/ PH L C I Thông tin chung 2.1 Stt Lúa Ngô Khoai tây 2.2 Stt Trâu Bò Gà 1.1 Có Khơng hoai tây khơng? Có Khơng nào? Khơng rõ ( ì Phân bón - Lân Kali Phân khác Kg Kg Phân bón Kg Kg Kg Lân supe Kg Kali clo Kg Tiêu chí BVTV ng Cơng phun 3.14 ng - - - Giá bán: - 3.15 Kg Kg Phân bón Kg Kg Kg Lân supe Kg Kali clo Kg ng chi phí 3.16 : Tiêu chí BVTV 3.17 3.18 Công phun I Thông tin chung : : Hi n Anh (ch c hi n công vi c t Anh ( bàn cơng tác khơng? Có Khơng tây? u thí Lý khác hì Quan tâm 10 Anh (ch tây? ch Ít quan tâm Khơng quan tâm c l p t p hu n v k thu t tr ng khoai Có Khơng Có Khơng Anh ( Không quan tâm Anh ( y 11 Anh ( 14 Nh ( 15 Anh ( ... 2.2 2.2 , khoai nghiên ngân hàng gen khoai tây 13 khoai có khoai tây - - màu 200- - 14 - -230 2.2 - 35 - 2% protein, histidin - 15 - Khoai tây có giá Do khoai tây có giá , ( , , khoai tây , (... 50 Võ Nhai .51 55 55 .56 56 56 I Tài l 1.1 cho gia súc - - : - - 30 , -Thái Nguyên, i1.2 Nhai - Thái Nguyên - Tìm - - i tây. .. - Tìm - - i tây 4 2.1 2.1.1.1 6] Mơ Mơ hình * Mơ hình - i 6 2.1.1.2 g - a - 2.1.2.2 Các [5]: - Nhìn chung k - - : - - - - : - ánh giá - l - nh giá - - - 10 2.1.3.1 * - , , , - , ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất khoai tây trên địa bàn huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay