HD mua ban hang hoa tra sau

7 47 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:46

Hợp đồng mua bán hàng hóa trả sau trong nước. Áp dụng cho các hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng ...Cần tư vấn soạn thảo mẫu HĐ riêng vui lòng liên hệ VPI Law website: vpilaw.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự - Hạnh phúc …………… HỢP ĐỒNG MUA BÁN Số: ……./HĐMB - Căn Bộ luật dân số 33/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006; - Căn Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006; - Căn nhu cầu sử dụng khả Các Bên Hà Nội, ngày … tháng ……năm ……., văn phòng Cơng ty ……… Chúng tơi gồm: CƠNG TY Trụ sở : Điện thoại : Mã số thuế : Tài khoản : Người đại diện : Chức vụ : Fax: Ngân hàng (Theo Giấy uỷ quyền số ) (Sau gọi tắt "Bên Mua") VÀ CÔNG TY………………………… Trụ sở : Điện thoại : Mã số thuế : Tài khoản : Người đại diện : Chức vụ : Fax: Ngân hàng (Theo Giấy uỷ quyền số ) (Sau gọi tắt "Bên Bán") Bên Bán Bên Mua gọi riêng “Bên”, gọi chung “Hai Bên” “Các Bên” Sau thỏa thuận thống nhất, Hai Bên trí ký kết Hợp đồng mua bán (sau gọi tắt “Hợp đồng”) với nội dung điều khoản sau: Điều Nội dung Hợp đồng Bên Bán đồng ý bán Bên Mua đồng ý mua Hàng Hóa với số lượng đơn giá cụ thể sau: (hoặc quy định Phụ lục) Điều Chất lượng hàng hóa - Hàng hóa giao cho Bên Mua hàng 100%, tình trạng hoạt động tốt, tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất (tùy thuộc cụ thể mặt hàng) Điều Đơn giá Phương thức toán  Giá trị Hợp đồng:  Đồng tiền tốn: Việt Nam đồng  Hình thức toán: Tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản Bên Bán Thông tin tài khoản Bên Bán:  Thời hạn toán: Bên Mua toán 100% giá trị hàng hóa cho Bên Bán sau ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng hồ sơ tốn hợp lệ hàng hóa Hồ sơ tốn: - Biên bàn giao hàng hóa; - Hóa đơn tài hợp lệ; -  Trong trường hợp ngày toán trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ, Bên Mua có trách nhiệm toán cho Bên Bán vào ngày làm việc liền kề sau  Chi phí phát sinh: Tất phí, chi phí phát sinh (bao gồm khơng giới hạn phí Ngân hàng) liên quan đến việc toán xuất phát từ Bên Mua Bên Mua chịu Tất phí, chi phí phát sinh (bao gồm khơng giới hạn phí Ngân hàng) liên quan đến việc nhận toán Bên Bán Bên Bán chịu Điều Phương thức giao nhận hàng hóa - Thời gian giao nhận: …………… - Địa điểm giao nhận: …………… - Đại diện bên giao nhận: - Vận chuyển hàng hóa: Bên Bán chịu chi phí rủi ro q trình vận chuyển hàng hóa hàng hóa chuyển giao cho Bên Mua - Phương thức vận chuyển hàng hóa: ……………… - Kiểm tra hàng hóa: Tại thời điểm giao nhận hàng hóa, đại diện Bên Mua Bên Bán kiểm tra chủng loại, số lượng, chất lượng, xuất xứ, năm sản xuất quy cách hàng hoá: (a) Nếu kết kiểm tra cho thấy hàng hóa phù hợp với điều kiện, điều khoản Hợp đồng: Hai Bên lập Biên giao nhận hàng hóa thời điểm giao hàng để làm toán (b) Nếu kết kiểm tra cho thấy hàng hóa khơng phù hợp với điều kiện, điều khoản Hợp đồng Phụ Lục Hợp đồng, Bên Mua có quyền lựa chọn theo định Bên Mua: (i) Yêu cầu Bên Bán bổ sung, thay hàng hóa phù hợp với quy định Hợp đồng (ii) Chỉ nhận số hàng hóa đạt tiêu chuẩn toán tương ứng với số hàng sau đối trừ nghĩa vụ (iii) Khơng nhận tồn bố số hàng có quyền tạm ngừng Chấm dứt Hợp đồng theo quy định Điều Hợp đồng Điều Quyền Nghĩa vụ Bên Bán 5.1 Quyền Bên Bán - Bên Bán có quyền yêu cầu Bên Mua toán hạn quy định Hợp đồng - Bên Bán có quyền từ chối khơng cung cấp hàng Bên Mua chậm toán thời hạn theo quy định Điều Hợp đồng - Yêu cầu hoàn trả lại hàng trường hợp Bên Mua khơng tốn hạn theo quy định Điều Hợp đồng 5.2 Nghĩa vụ Bên Bán - Cung cấp hàng hóa cho Bên Mua chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ đơn quy định Hợp đồng - Đảm bảo cung cấp hàng hãng sản xuất với chất lượng hàng hóa dịch vụ sau bán hàng tốt - Đảm bảo thời gian cung cấp hàng giao hàng cách nhanh theo đơn xác nhận đặt hàng Bên Mua - Chịu trách nhiệm, chi phí rủi ro q trình vận chuyển - Bên Bán có trách nhiệm bảo hành tất sản phẩm thay sản phẩm bị lỗi kỹ thuật khuyết tật vật liệu hay trình sản xuất gây Điều Quyền Nghĩa vụ Bên Mua 6.1 Quyền Bên Mua - Bên Mua có quyền từ chối khơng nhận hàng khơng tốn phát sản phẩm khơng hãng, khơng chất lượng, không chủng loại, không đơn giá theo Hợp đồng theo đơn Đặt hàng - Bên Mua có quyền tạm dừng chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn theo quy định Hợp đồng - Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán bảo hành hàng hóa xảy cố có quyền yêu Bên Bán tốn chi phí sửa chữa thay hàng Bên Bán không bảo hành theo quy định Hợp đồng 6.2 Nghĩa vụ Bên Mua - Thanh toán cho Bên Bán thời hạn theo quy định Điều Hợp đồng nguyên tắc - Sử dụng sản phẩm quy cách hướng dẫn nhà sản xuất Điều Điều khoản Giám định hàng hóa Trong trường hợp Các Bên không thống lỗi hàng hóa Hai bên mời Cơ quan giám định độc lập để giám định Công ty SGS Việt Nam TNHH (và/hoặc Vinacontrol) quan Giám định độc lập khác Hai Bên thống Phụ lục Hợp đồng Kết luận Cơ quan giám định có giá trị bắt buộc Hai Bên Chi phí giám định Bên yêu cầu giám định tốn Hai Bên khơng có thỏa thuận khác Điều Phạt Bồi thường thiệt hại Phạt vi phạm (a) Trong trường hợp Bên Bán giao bảo hành Hàng Hóa chậm so với tiến độ quy định Hợp đồng, Bên Bán phải chịu mức phạt 0,2% giá trị phần Hàng Hóa giao bảo hành chậm ngày chậm trễ Tuy nhiên, tổng giá trị lần phạt khơng q 8% giá trị phần Hàng Hóa liên quan (b) Trong trường hợp Bên Bán giao Hàng Hóa bổ sung thay Hàng Hóa vượt thời hạn Bên Mua yêu cầu Bên Bán phải chịu mức phạt giao Hàng Hóa chậm quy định Điểm 8.1 (a) (c) Trong trường hợp Bên Mua toán chậm so với tiến độ quy định Hợp đồng Bên Mua phải chịu mức phạt tỷ lệ lãi suất hạn Ngân hàng Vietcombank áp dụng thời điểm phát sinh nghĩa vụ toán Bên Mua Tổng số tiền phạt chậm toán áp dụng với Bên Mua tối đa 8% số tiền chậm toán (d) Trừ Hợp đồng có quy định khác, Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà lỗi Bên Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng Việc Bên bị áp dụng biện pháp phạt vi phạm nêu Điều không loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại Bên việc vi phạm nghĩa vụ theo điều kiện vàđiều khoản quy định Hợp đồng 8.2 Bồi thường thiệt hại Bên vi phạm Hợp đồng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại kịp thời đầy đủ cho Bên lại hành vi vi phạm Hợp đồng gây ra, chi phí vận chuyển, lại, ăn nhân viên, chi phí giám định, chi phí luật sư 8.3 Thời hạn trả tiền phạt/bồi thường thiệt hại Bên bị vi phạm có quyền gửi cho Bên vi phạm văn yêu cầu áp dụng biện pháp phạt vi phạm và/hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại Bên vi phạm có trách nhiệm trả tiền phạt bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận văn đòi tiền phạt và/hoặc bồi thường thiệt hại Nếu thời hạn trên, Bên vi phạm phải chịu lãi suất trả chậm số tiền phạt theo mức lãi suất hạn Ngân hàng Vietcombank áp dụng ngày Bên bị vi phạm phát hành văn đòi tiền phạt và/hoặc bồi thường thiệt hại Điều Tạm dừng Chấm dứt Hợp đồng 9.1 Tạm dừng thực Hợp đồng - Bên Mua có quyền ngừng tốn yêu cầu Bên Bán ngừng thực Hợp đồng Bên Bán không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng, xuất xứ, đơn giá hàng hóa cam kết Hợp đồng Việc tạm ngừng phải thông báo cho Bên Bán văn - Trong thời gian tạm ngừng Hợp đồng mà Bên Bán không khắc phục nguyên nhân dẫn đếm tạm ngừng Bên Mua có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng Bên Bán phải bồi thường toàn thiệt hại, phí chi phí phát sinh cho Bên Mua 9.2 Chấm dứt Hợp đồng Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng với Bên xảy trường hợp quy định Điều 9.2 Hợp đồng Khi Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng, Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải thơng báo cho Bên trước 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày dự định chấm dứt Hợp đồng 9.2.1 Bên Mua có quyền đơn phương chấm dứt vô điều kiện mà chịu trách nhiệm với Bên Bán trường hợp sau: - Bên Bán rơi vào tình trạng bị giải thể, phá sản dẫn đến việc cung cấp sản phẩm bị đình trệ khơng khả tiếp tục thực Hợp đồng - Trường hợp Bên Mua nhận thấy hàng hóa khơng phù hợp với điều kiện, điều khoản Hợp đồng - Trường hợp Bên Bán giao hàng không thời gian, địa điểm thỏa thuận mà khơng có lý đáng Bên Mua chấp thuận - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Khi xảy trường hợp quy định khoản 9.2.1 Hợp đồng này, Bên Mua có quyền khơng nhận hàng khơng toán cho Bên Bán đồng thời Bên Bán phải chịu phạt bồi thường thiệt hại cho Bên Mua theo quy định Điều Hợp đồng 9.2.2 Bên Bán có quyền chấm dứt vơ điều kiện mà chịu trách nhiệm với Bên Mua trường hợp sau: - Bên Mua rơi vào tình trạng bị giải thể, phá sản dẫn đến việc khơng khả tiếp tục thực Hợp đồng - Trường hợp Bên Mua khơng tốn theo quy định thỏa thuận Điều Hợp đồng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn toán - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Khi xảy trường hợp quy định khoản 9.2.2 Hợp đồng này, Bên Bán có quyền yêu cầu Bên Mua toán cho Bên Bán đồng thời Bên Mua phải chịu phạt bồi thường thiệt hại cho Bên Mua theo quy định Điều Hợp đồng Điều 10 Bảo hành - Thời hạn bảo hành 12 (mười hai) tháng theo tiêu chuẩn hãng kể từ ngày giao hàng (căn vào Biên giao nhận hàng hóa) Khi nhận yêu cầu Bên Mua hàng hóa bị lỗi kỹ thuật, sản phẩm có khuyết tật vật liệu hay trình sản xuất gây thay phát - Khi nhận thông tin lỗi sản phẩm, Bên Bán vòng 01 (một) ngày làm việc phải cử cán kỹ thuật tới nhà máy với Bên Mua khắc phục hậu nhanh Hàng hóa thay thế, sửa chữa miễn phí thời hạn bảo hành, với điều kiện nội dung liên quan đến phạm vi bảo hành không thuận lợi điều kiện, điều khoản bảo hành (các) nhà sản xuất hàng hóa tương tự khác thị trường trường hợp Bên Bán không đồng thời nhà sản xuất hàng hóa Sau 01 (một) ngày làm việc từ có thông báo Bên Mua thực nghĩa vụ bảo hành mà Bên Bán cố tình trì hỗn việc sửa chữa Bên Bán chậm trễ bảo hành, sửa chữa dẫn đến Bên Mua phải tự sửa chữa thuê đơn vị khác sửa chữa khắc phục thay hàng hóa chi phí phát sinh liên quan đến việc sửa chữa, thay Bên Bán chịu trách nhiệm toán sở hóa đơn chứng từ hợp lý Bên Mua cung cấp Bên Bán khơng có quyền thắc mắc hay khiếu nại nguyên nhân, chi phí phải tốn tồn chi phí cho Bên Mua Bên mua có quyền yêu cầu Ngân hàng phát hành bảo lãnh bảo hành toán cho Bên Mua theo Thư bảo lãnh Điều 11 Chuyển nhượng Hợp đồng Không Bên có quyền chuyển giao hay ký kết Hợp đồng phụ trách nhiệm theo Hợp đồng mà khơng có đồng ý trước văn bên kia, đồng ý khơng trì hỗn hay từ chối cách bất hợp lý Điều 12 Bất khả kháng - Sự kiện bất khả kháng kiện xảy mang tính khách quan nằm ngồi tầm kiểm soát Các Bên hoả hoạn, chiến tranh có nguy xảy chiến tranh, thảm hoạ khác chưa lường hết được, thay đổi sách ngăn cấm quan có thẩm quyền Việt Nam - Trong trường hợp xảy kiện bất khả kháng, thời gian thực Hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà Bên bị ảnh hưởng thực nghĩa vụ theo Hợp đồng Hai Bên xác nhận văn Hai Bên thỏa thuận tạm dừng hay chấm dứt Hợp đồng - Bên gặp kiện bất khả kháng phải thông báo cho Bên biết phải cung cấp chứng chứng minh kiện bất khả kháng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm Hợp đồng - Nếu kiện Bất khả kháng kéo dài 30 (ba mươi) ngày, Bên Mua có quyền chấm dứt Hợp đồng với điều kiện Bên Mua toán cho Bên Bán số tiền tương ứng với số hàng hóa mà Bên Mua nhận từ Bên Bán ngày Hợp đồng bị chấm dứt Điều 13 Giải tranh chấp - - Trong trường hợp có tranh chấp xuất phát từ Hợp đồng, hai Bên cố gắng giải đường thương lượng Trong trường hợp tranh chấp khơng giải thương lượng đưa Tồ án có thẩm quyền để giải quyết, định Toà án định cuối có giá trị bắt buộc Các Bên Án Phí chi phí liên quan Bên thua kiện chịu Điều 14 Điều khoản chung - Hai Bên cam kết thực điều khoản quy định Hợp đồng, khơng làm gây thiệt hại cho Bên có trách nhiệm đền bù thiệt hại gây - Nếu quy định điều khoản Hợp đồng trở nên khơng có giá trị tồn phần hiệu lực quy định lại Hợp đồng khơng bị ảnh hưởng Trong trường hợp đó, Các Bên sẽ, có thể, thay quy định khơng giá trị quy định có giá trị khác phù hợp với tinh thần mục đích Hợp đồng - Không Bên đơn phương từ bỏ Hợp đồng Mọi sửa đổi bổ sung điều khoản Hợp đồng phải Hai Bên bàn bạc thống thành văn có hiệu lực thực - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký có thời hạn áp dụng từ ngày / / đến ngày / / - Hợp đồng lập thành bản, có giá trị pháp lý nhau, Bên giữ - Các Bên xác nhận việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng giả tạo, khơng bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn Từng Bên đọc lại, hiểu rõ, trí ký tên ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA ... Bên Mua 6.1 Quyền Bên Mua - Bên Mua có quyền từ chối khơng nhận hàng khơng tốn phát sản phẩm khơng hãng, không chất lượng, không chủng loại, không đơn giá theo Hợp đồng theo đơn Đặt hàng - Bên Mua. .. Bên Mua có quyền chấm dứt Hợp đồng với điều kiện Bên Mua toán cho Bên Bán số tiền tương ứng với số hàng hóa mà Bên Mua nhận từ Bên Bán ngày Hợp đồng bị chấm dứt Điều 13 Giải tranh chấp - - Trong... nhận: …………… - Địa điểm giao nhận: …………… - Đại diện bên giao nhận: - Vận chuyển hàng hóa: Bên Bán chịu chi phí rủi ro q trình vận chuyển hàng hóa hàng hóa chuyển giao cho Bên Mua - Phương thức
- Xem thêm -

Xem thêm: HD mua ban hang hoa tra sau, HD mua ban hang hoa tra sau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay