Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

79 32 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:40

Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) : N NÔNG TRONG CHUY N GIAO TI N B KHOA H C K THU T V TR NG TR T T I TIÊN PHONG HUY N PH YÊN T NH THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành Khoa : 2011 - 2015 : N NÔNG TRONG CHUY N GIAO TI N B KHOA H C K THU T V TR NG TR T T I TIÊN PHONG HUY N PH YÊN T NH THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : Kinh t : 2011 - 2015 i - - hoa K Tiên Phong Tôi xin Thái Nguyên, tháng 06 Sinh viên ii 24 - 2014 25 28 -2014 28 - 2014) 31 - 2014) 33 38 4.7: , 2012 - 2014 39 2014 42 -2014) 43 - 2014) 44 - 2014) 44 - 2014 47 4.13: nhu c 50 Tiên Phong 51 53 54 55 56 iii H 36 39 - 2014 40 iv Gi BQ thích Bình qn BVTV CBKN CNH - HDH -H CP DN DT HTX KHKT KN MH NS NTM PTNT SL SX SXNN TBKT THCS TW UBND USD Mơ hình v 1.1 1.2 1.3 1.4 .3 1.4.1 1.4.2 .3 2.1 10 2.2 11 11 k Nam 13 2.3 16 19 3.1 19 3.1.1 19 3.1.2 .19 19 19 3.4 19 19 3.4.2 u thông tin 20 20 21 21 vi 3.4 thông tin 21 22 - Tiên Phong 22 .22 4.1.2 - 4.2 Công tác khu 25 .35 35 37 57 4.3.1 .57 4.3.2 .57 58 58 59 .59 62 62 63 1.1 - - - , Ng 1.2 - 1.3 Tiên Phong Tiên Phong - - 57 giao 4.3.1 - - - - Nông dân - nhân dân Tiên Phong 4.3.2 a 58 - - - - - - - - - - ng Tiên Phong 59 - - - - - - xuyên báo cáo t - - 60 * - -K nơng - - ng 61 mơ hình - - 62 P 5.1 KN Tiên Phong S 63 T 5.2 + - - -C vùng (cây lúa ) - Tro - - - - yên môn - -bà 64 - - - I A.W.Van den Ban H.S Hawkins (1988), (2013), -2013 ông (2014), Hà Giang - (2013), Tiên Phong (2014), Tiên Phong (2015) Tiên Phong II 10 http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/hoat-dong-khuyen-nong/thong-tinhuan-luyen/thai-nguyen-tong-ket-cong-tac-khuyen-nong-nam2014_t114c31n11588 11 http://www.khuyennongtphcm.com/?mnu=5&s=1&id=4515 12 http://www.phoyen.gov.vn/tabid/89/catid/400/item/4247/tram-khuyen-nonghuyen-phoi-hop-mo-tren-20-lop-so-cap-nghe-theo-de-an-1956.aspx 13 http://sonongnghiepthainguyen.gov.vn/Tin-noi-bo/chi-tiet/Trung-tam-khuyennong-Thai-Nguyen/119.html#.VXDiALu7qO8 ( I Thông tin chung Trìn : Thôn II ? hơng ? , , , Ít Khơng tham gia Ít Cây hoa màu Cây rau xanh Bác Hoàn tồn Phân bón Khơng tham gia ? , , Các thông ng 11 ? TT - ` ? I.Thông tin chung ên dân tôc II Anh( ) ? T Anh( ) ? - ? Anh( Tham gia Khơng tham gia Ít Khơng có Ít Khơng có Cây hoa màu Cây rau xanh Theo anh ( ) Có Theo anh ( Không ) không? 10 Anh( ( 11 Anh( ) * Có 12 13 Khơng ( , ( ) o ) ? viên ... - - - - - thách , , , xã Tiên Phong 3.4.6 thông tin : - Tham gia - Tham i khơng tham gia 22 P - xã Tiên Phong 4.1 Thái Nguyên , , , Thái Nguyên - * Tiên Phong Tiên Phong ng mang 23 0 C vào...: N NÔNG TRONG CHUY N GIAO TI N B KHOA H C K THU T V TR NG TR T T I XÃ TIÊN PHONG HUY N PH YÊN T NH THÁI NGUYÊN : Chính quy Chuyên ngành : K43 Khoa : Kinh t : 2011 - 2015 i - - hoa K Tiên Phong. .. công [12] 19 3.1 3.1.1 tham gia 3.1.2 3.2 - : Tiên Phong - - 3.4 3.4.1 - u tra : 20 giao TBKT báo cáo phòng ban - Tiên Phong - Tiên Phong - - Tiên Phong 3.4.2.2 3.4.3 - - , , , : 21 4.4.4 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Tiên Phong huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay