Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

75 37 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:37

Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGUY N TH HOA KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành Khoa Khóa h c IH C : Chính quy : Khuy n nơng : Kinh t Phát tri n nông thôn : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NƠNG LÂM NGUY N TH HOA KHĨA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành L p Khoa Khóa h c Giáo viên h ng d n IH C : Chính quy : Khuy n nơng : Khuy n nông 43 : Kinh t Phát tri n nông thôn : 2011 - 2015 : ThS Bùi Th Minh Hà Thái Nguyên - 2015 i L IC V i t m lòng bi cg il ic n Ban i h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi m khoa Kinh t Phát tri n Nông thôn, th c nh c bi n cô giáo Bùi Th Minh Hà cg il ic m n tình ch b ng d n su t trình nghiên c u th c hi n khóa lu n c khóa lu cg il ic n U ban nhân dân Thu n Thành, h dân t i xóm Xây Tây, Lai xóm Chùa p cho tơi nh ng ngu c u, nh c s quan tâm, s u h t s c quý báu Trong su t trình nghiên ng viên, t o m u ki n thu n l i v c v t ch t tinh th n c a g cg il ic n nh ng t m lòng s Trong q trình hồn thành khóa lu u c g ng Tuy nhiên, khóa lu n khơng th tránh kh i nh ng thi u sót v y, tơi kính mong nh góp ý c a q th y giáo b khóa lu c s ch b o, c hoàn thi Thái Nguyên, Sinh viên th c hi n Nguy n Th Hoa ii B ng 4.1 Tình hình phân b s d a Thu n Thành n 2012 - 2014 .23 B ng 4.2 Tình hình s h , nhân kh ng c a Thu n Thành n 2012 - 2014 .26 B ng 4.3 S l ng ho ng khuy n nông t i Thu B ng 4.4 Danh sách h c n nghèo có nhu c u vay v B ng 4.5 Các c a hàng cung c B ng 4.6 M 31 34 a bàn Thu n Thành 35 i ch t l ng nhu c u c a DVKN 37 B m c b n c a nhóm h B ng 4.8 M quan tâm c a ng u tra 39 n ch n nông 44 B ng 4.9 Th c tr ng ti p c n DV tín d ng c a h nông dân 48 B ti p c n thông tin khuy n nông c a h nông dân Thu n Thành 50 B ng 4.11 T l h nông dân áp d ng TBKT vào s n xu t 52 B p c n DVKN t nhân c a h nông dân Thu n Thành 53 B ng 4.13: B ng phân bi t hai lo i hình d ch v khuy n nơng 54 iii Hình 2.1: Vai trò c a khuy n nông chuy n giao công ngh Hình 2.2: Ti p c n theo mơ hình chuy n giao 11 Hình 4.1 M tham gia c a ng i dân ch Hình 4.2 Nhu c u c n thi t nh t c a ng ng trình khuy n nơng 45 i dân tham gia ch ng trình khuy n nơng .46 Hình.4.3 C c h c v n nông dân 57 iv : Ngh CP nh : Chính ph : TBKT : Ti n b k thu t KHCN : Khoa h c công ngh CBKN : Cán b khuy n nông DVKN : D ch v khuy n nông KN : Khuy n nông ih c KHKT : Khoa h c k thu t SXNN : S n xu t nông nghi p DV : D ch v : Ho ng khuy n nông MHTD : Mơ hình trình di n BVTV : B o v th c v t UBND v L I C M N i ii iii DANH M C CÁC T VI T T T iv .v Ph n 1: M tv U 1.2 M c tiêu yêu c u c tài .2 1.2.1 M c tiêu t ng quát 1.2.2 M c tiêu c th 1.2.3 Yêu c u tài .3 c .3 c ti n .3 Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.1.1 Công tác khuy n nông .4 2.1.1.1 Khái ni m khuy n nông 2.1.1.2 Vai trò, nhi m v c a khuy n nơng .5 2.1.1.3 Ch a khuy n nông 2.1.1.4 M c tiêu c a khuy n nông .7 2.1.1.5 N i dung ho ng c a khuy n nông 2.1.2 Khái ni m v ti p c n d ch v khuy n nông 2.1.2.1 D ch v khuy n nông .9 2.1.2.2 Ti p c n ti p c n d ch v khuy n nông 11 2.1.2.3 Kh p c n d ch v khuy n nông 13 2.2 Th c ti n v ti p c n d ch v khuy n nông v i phát tri n nơng thơn ngồi n c 13 2.2.1 Ti p c n d ch v khuy n nông c a m t s n c th gi i 13 vi 2.2.2 Ho ng ti p c n d ch v khuy n nông t i Vi t Nam 15 2.2.3 Ho ng ti p c n d ch v khuy n nông t i Thái Nguyên 17 Ph NG, N it U 18 ng ph m vi nghiên c u 18 m th i gian ti n hành 18 3.3 N i dung nghiên c u 18 3.4 Ph ng pháp nghiên c u ch tiêu theo dõi 18 3.4.1 Ph ng pháp thu th p thông tin 18 3.4.2 Ph ng pháp chuyên gia 19 3.4.3 Ph ng pháp x lý thông tin, s li u 20 3.4.4 Ph ng pháp phân tích s li u 20 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .21 4.1 4.1.1 a bàn nghiên c u 21 u ki n t nhiên 21 4.1.1.1 V a hình 21 4.1.1.2 Th i ti t, khí h u, th 21 4.1.1.3 Th nh 22 4.1.2 Các ngu n tài nguyên 24 t 24 4.1.2.2 Tài nguyên n c 24 4.1.2.3 Tài nguyên r ng 24 24 4.1.3 u ki n kinh t h i c a Thu n Thành 25 4.1.3.1 Dân s ng .25 4.1.3.2 H th ng c s h t ng nông thôn c a Thu n Thành 27 4.1.3.3 Th c tr ng kinh t c a 28 4.2 Th c tr ng cung c p d ch v khuy n nông t i Thu n Thành 30 4.2.1 C c u t ch c lo i hình d ch v khuy n nông 30 4.2.2 Các lo i hình d ch v khuy n nơng t i Thu n Thành 31 4.2.2.1 D ch v khuy n nông nhà n c 31 4.2.2.2 D ch v khuy n nông t nhân 35 vii 4.2.3 Ch t l 4.3 Kh ng d ch v khuy n nông t i Thu n Thành .37 p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân Thu n Thành 39 u ki n ti p c n d ch v khuy n nông .39 u ki n ti p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân 39 u ki n ti p c n c a DVKN nhà n c 41 u ki n ti p c n DVKN c a khuy n nông t nhân 42 4.3.2 Kh p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân 44 4.3.2.1 Kh p c n d ch v khuy n nông nhà n c 44 4.3.2.2 Kh p c n DVKN t nhân .49 p c n DVKN c a h nông dân Thu n Thành 49 4.3.3.1 D ch v khuy n nông nhà n c 49 p c n d ch v khuy n nông t nhân 52 4.3.3.3 So sánh hai lo i hình d ch v khuy n nơng 54 4.3.4 Thu n l 4.4 Các y u t p c n DVKN c a h dân Thu n Thành .55 nh h ng n kh p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân .56 u ki n kinh t .56 4.4.2 Ngu n nhân l c .56 a ch h 57 4.4.4 Các y u t khác .58 4.5 M t s gi i pháp nâng cao kh p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân Thu n Thành 58 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 60 5.1 K t lu n 60 5.2 Ki n ngh 61 TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng vi t II Tài li u internet PH L C 1.1 , nơng thơn ln hóa 52 11 STT 60 100 29 48,33 13 21,66 14 23,33 4 6,67 4.3.3.2 D ch v khuy n t i song song DVKN nhà ng v i khuy ng t t khâu d ch v chuy n giao khoa h c k thu t (KHKT), b o v th c v t, b o qu n gi ng, tiêu th s n ph m, máy nông nghi p, phân bón th l m c ch nơng dân a bàn ngày ng s m th y hài lòng v i c Các cơng ty s n xu t th nhu c u c i dân thông qua phi c nh ng ý ki n nh m tt ng s n ph m c a cơng ty c tìm hi u u tra, tr c ti p vào t ng h có xu t d ng ngày 53 12 STT 60 100 48 80 12 20 - - 60 100 23 38,34 0 49 81,67 11 18,33 - - 54 90 10 41 68,33 19 31,67 55 91,67 8,33 54 20% 4.3.3.3 - - - Hình dân - - - - 55 gi * Thu n l i - Vi i k m c a, h i nh p phát tri n kinh t Nên ngày có nhi u lo i hình d ch v giúp h dân phát tri n s n xu t phát tri y d ch v khuy n nông i nông dân có nhi ti p c n v i DVKN m t cách d - V trí c a Thu n Thành r t thu n ti n cho vi c ti p c n DVKN M t ph n c a ti p giáp v i th - h i hóa d ch v khuy i trung tâm phát tri n kinh t , h i c coi tr ng phát tri n - Nhi u ti n b khoa h c k thu t công ngh tiên ti n - Di thu t m i m i dân v ng b o th , trì tr ch m ti p thu nh ng m i t manh mún, thi u t p trung gây tr ng i cho vi c áp d ng k ng b - Cán b khuy n n v n h n ch ki n th c v th ng - Nh ng h có thu nh p th p khó ti p c n v i DV t t chi phí cao 56 nơng dân 4.4.1 t s n xu t nông nghi p u, th y r n kh t s n xu t m t y u t ng p c n DVKN c a h nông dân a bàn h u h t s n xu t nông nghi p c a h c c p quy n h p pháp, s n xu t Di c nhà t s n xu t: khơng có s chênh l ch nhi u gi a nhóm h nơng dân, nhóm h có di n tích s n xu t nhi i nhóm h nghèo Nh ng h có di d ng d ch v khuy n nông nhi t nhi ng s i h có di n tích s n xu t H ng nh ng bu i t p hu n, mơ hình trình di n H d ng nhi d ch v cung c p gi ng, v h nông dân u vào M c dù h u h t u có t ng di n tích h l phát tri n s n xu t kinh doanh Tuy nhiên phân b manh mún, thi u t l n vi c áp d ng k thu t m i m ng i ng b D n t i nh ng h n ch s d ng DVKN vào s n xu ng khuy n nông b V n s n xu t iv doanh, quy i s n xu t, v n m t y u t r t quan tr ng s n xu t kinh nv nhóm có kh p c n d ch v t có thu nh kh ti p c n d ch v khuy n nông Nh ng h thu c v ch ng s ng n Còn nh ng h nơng dân thu c nhóm nghèo có p c n d ch v khuy h p, nh ng nhóm h u ki n kinh t eo ng s d ng d ch v khuy n nông c c h tr m t s chi phí hay m t s c pc a h khơng cao 4.4.2 Nh ng h có nhi c ti p c n nhi i d ch v p t p hu n chuy n giao k thu t, mơ hình trình di n Ho t 57 ng nơng nghi p ng mang tính th i v ng khơng nhi ng h ch c n m t i v thu ho ch l i c n nhi u lao ng Tuy nhiên h có th ng h có ngu n lao n s ch a ch h th hi n s nhanh nh y v i khoa h c k thu t ch h u có kh c, vi t hi c nh ng ki n th c nơng nghi p Vì v y, vi c chuy n giao ti n b khoa h c k thu t cho u r t thu n l pc nhi u Nh ng h ng khó ti p c cung c p d ch v khuy ho c DVKN ch c v i ngu n ng tìm hi u thông tin v ng c a t ch c khuy 13 21 26 n K t qu kh o sát cho th c a ch h ph n l n ph thông (43,34%), ch h có ch h lên H u h t h s n xu t d a vào kinh nghi m, h c h i b m th c t i dân tham gia vào ho s n lòng tham gia s sách khuy b c trung h c trung c p tr i thân t tích m ts ng khuy ng r t l a bàn n kh dân trí s p nh n thông tin, th c thi 58 h nông dân ti p c n v i d ch v khuy n nông t vi i dân c n có s quan tâm ph i h p ch t ch gi a c ng s n xu th c bi t nh ng h u ki i dân phát tri n kinh t nâng i s ng c a b Gi i tính c a ch h Trong nông nghi p, nông thôn nam gi p k ho ch nhi ng nh gi i Tuy nhiên ph n l i nh ng ng xuyên tr c ti p tham gia vào ho c ut v i DVKN t c n tr t ng s n xu t H n m r t rõ giá u s n xu t Do v y h hi u ti p c i Nên ti p c n DVKN v nv c i nơng dân ng gi i tu i Tu i c a ch h t nh ng y u t n kh ti p c n DVKN Nh ng h nơng dân có tu i tr kh l ng h nơng dân có tu i l p c n DVKN u mà nhà cung c p DVKN c n quân tâm t i Bên c nh y u t sách KN, ch ng có y u t ng c a DVKN, ho t d ng c a t ch c qu n chúng t c t cho th a n công tác khuy n nông ho c t ch c qu i nông dân nhi u v khuy u bi t p c n d ch v t i v i h th ng khuy n nông: ng ho ng c a c khuy n nông t trung u nhu c u s d ng DVKN c a nơng dân ng nhi y h i hóa khuy n nông 59 - , , hi , - , - y m nh cơng tác h i hóa khuy n nơng t c chuy n giao m t ph n nhi m v c a khuy ho c cho t ch c, cá nhân tham gia vào ng thu hút ngu n l v cho ho c bi t ngu n v ph c ng khuy n nơng có hi u qu - Ch ng t o m i liên k t "4 nhà", thông qua mơ hình trình di n g n s n xu t v i tiêu th , giúp nông dân gi i quy i dân t ch u s n ph ng cho ng xây d ng k ho ch tri c thù theo nh ng l i th riêng c a t ng vùng, t khuy n nông tr c r ng ho n tho i, Internet, chuyên m c khuy n nông c b khuy thu nh p, c i thi n Nh m phát tri n s n xu t, nâng cao i s ng cho nông dân - ng khuy n nông t : Ngân sách nhà c, cá nhân, t ch c, doanh nghi c v công tác khuy - , trình ti p xúc c i dân , ng i dân v i cán b khuy i v i h nông dân: - ng tham gia l p t p hu nh n th c - Liên k t h ng t h p tác ho c HTX ch bi n tiêu th - Có ch ngu n v u ki c s n xu t c a nơng dân ti p c n v i 60 uy nhiên ng pháp 61 nâng i bán khích h - - - - - - TÀI LI U THAM KH O I Tài li u ti ng vi t - Hà Lan lu ngành kinh t phát tri c s , chuyên i h c Nông Nghi p Hà N i , - - Nguyên - 10 http://www.kinhtenongthon.com.vn, 11 http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/hoat-dong-khuyen-nong/thai-nguyentong-ket-cong-tac-khuyen-nong-nam-2014 12 13.http://phuyen.gov.vn/sonongnghiep/sonongnghiep/bantinnganh/tintuckhac ngày 09/12/2014 PH L C A n tham gia Khác Các DV khác Câu 6: Phong phú Câu Có Khơng Có Cao Trung bình khơng? u tra viên Ch h u tra ... nơng dân 48 B ti p c n thông tin khuy n nông c a h nông dân xã Thu n Thành 50 B ng 4.11 T l h nông dân áp d ng TBKT vào s n xu t 52 B p c n DVKN t nhân c a h nông dân xã Thu n Thành. .. khuy n nông t i xã Thu n Thành .37 p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân xã Thu n Thành 39 u ki n ti p c n d ch v khuy n nông .39 u ki n ti p c n d ch v khuy n nông c a h nông dân ... phù h p t ngu ph bi n cho nông dân giúp h chia s h c t p - Giúp nông dân gi i quy t v - ng khuy n nông: Dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki ng l i - Ph i h p v i nông dân t ch c th nghi m phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân xã Thuận Thành huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay