BAN VE THIET KE DIEN

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:37

hf AFmrTEgT A d d ^ PHAN THIET KE DIEN phAn PHIJ LIJC dEn mAt bAng bO trIdEn tAngtrEt mAt bAng bO trIdEn TANgLuhg mAt bAng bO trIdEn tAnglAu mAt bAng bO trIe)En tAng THUQNG TP HO CHI MINH 08/2014 i hp Am GHI CM : i TATcamAxDkNNvA~BMUD4TAM s(n30 hE th6ngdCn c0ngtAc+ i mmEa~YDb~=^a~ow cOmTAcBOI t cjOmTAc3cMj 6cAm â HcL&pMTAM=uN tAc+vA 8ANm H~ W~gAn~ =Ơc'MM~!mALnw& %ATcA~mm©DAYDkmp+! dKNdIa El dKnmAt6 ; ,, - : ,-.: jh BmgmnmN~cAp I ,H U.}, , Ay I tUt m l&U1 tAU2 a iAU3 TU+Lb m \ DENTUm im i I eTANg t mT6m """ " tUe)iEn i ! j;- ::- -!' ! I = :0 cAm Anten tivi I = amij+ I ""' """ |tinj ·Ut = Lkj1 lXu3 = 6c1m :6 cAm dWthoai I wyw mNw& cOnginternet @ dAuwm ? -e- d&«3h6dN m) @ m) "» ! Um.~ soM nguyEnlY m th6ngdAy tIn Wu [ mY±mjmTMjlmupm+&uD®+m t r wM&N&mdm=wm&UNoMTN~ EdNMMTmcIAp*=~T6Ngm T qjATTRAN & < dimo®attrAn """" ~mcUA i& Uui l&U» L&Umm ·U+~ m) " I¶t y —g- —>- —>- - DAY uvAzs == t = ~+ c.TYDTUxDHAImNH (Ume6c = 6& !! m Wy? QUANLYKY THUAT THETdm chUdAutu HAI THANH CONG TRINH : NHA PHD DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT BAN% "HEI'KmTmT .0 Tru sd: 208 DO Ddc LAc-F.Tan QuY- Q.TMi Phil- TP.HCM Vpdv: 198/77 Ehtdng s6 8, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM W - :IENBANu: HR~ T\d: (DB) h6 LA C¢JNG Lijp KTS.NGUYEN TEN KHUE KTS.DANG THANH TAN TRAN HUU MANH ····—-· KT I hp arg i GIll cHg ;At CA dAY DANVA thiET bidEUDAT Am tUONG cjOmTAc+ cOmTAcHI i Q comTAc3cmU 6cAm © " " ·n " 4đ " \ """ả "l X % i "0 X BEP.rP.AN i X % i \ +m ,& """" 0" P" ° DKNTUm immow i nhd ,, "4 M,¶p'" ~~~ P " ^^ b""" ' ""b * t ~ j ®hitig= """"=%t:"ii"""-t| Fhz"[ i ~M% t kho ,,, ,f:I:::2 ".::iZ\> _ _~_,ili \'¶ ,'u,,L i aTANg I >-, ' I i , cMccAUthanguowivitnmUDg '5CR 15CKXJ , 1500 , / +—m In cbt6w tUdiBn U :6cAMANmmvl ® :6 cAmdWthoai W c6m @ 'tb {d {s) 4} © © mAt bAng bO TRI dEn trEt TL 1/100 q " " ® l lCn bQ xU iy ming dm J ' — I" u_> i T :':Mn ~=mL=m EC +c6n0 m_ ' I \,NIđ1 " â cHUUmcUA © _^-. -L- ©'" © -& _-e9 & -_ * (6') '" ' mAt bAngb6 TRI NET-TV MT TL 1/100 V - day 13vA 25 — dAy33 — daY&D c.TYDmxDHAITHANH (uMD6c QUANLYKrTHUAT THETd-% aDAUTU HAI THANH C¢jNG TRINH :NHA PHD dc:79/62t2 ql13 p.26, q.bt BAN% 'H'hKm~T .0 Tru s& 208 DO D6c LAc-F.Tan QuY- Q.Tan Phil- TP.HCM Vpdv: 198/77 DuOng s68, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM web~uNmd~~m - TENBAN%: HR~ Td: (ob) h6 la cOng lAp KTS.NGUYEN TEN KHUE KTS.DANG THANH TAN TRAN HUU MjjNH -··— kt i hf Am GHI CiiiU : I tatca day dan va thet bidEudAt am tijcjng """^'" ij " T' cjOn0tAcbOi I ":Z-:ET," ô, ~-_ ảV" cjOmTAc3adU t "'4 I I' 0TS)0¶ I (' p i - p"r © I \ ,_ DkNDLA Bl dKN mAt Ech i , m \b q\ ,./ II ·% 'W \ I \i ,/,' ,1' \0/ , T: "Ts7'r ' ' \ \ \ r" X '- dI /' I ""-,' .1 II p, II ,_1 :CNI ', bI I / I I / /'jl I j|I r I % \ \ I ""-g I I '" '" '' "" ' I i / w- !t:-" , '\ \ I I J ,N,-:%%l I P I I A'- m - © , 'L ,, ~, i; — , \ I\ ' ,,*" 1| © ""ju c=-@l| · J· - d i iI , hdOng cdp diCn , DHTUm 13tn) 0/ hudngcapdienl I "7 T T," I I -< "I k " \" ¶ I I 6cAm r%E,{ T,:" I II I , i 3ckx) , 35cd , 25ck) : H 3000 3ckxj , , 12cd , r 15000 i f aTANg X +—m " '" W cBmm tUdiBn U :6cXMANmrmn ® :6 cAm EmNTHoAI W cj6NgINTmqkr @ "^"" © Q) © & © ¢} MB BC5 TRI DEN TANG LUNG TL 1/100 " t EOmH6 diN ¢} o m đ ,@ w : â đ â to MB B6 TRI DIEN LAU l-2 TL 1/100 n w m [ Y i ' W '"""" qIATTRKN bO! I < "' , +6 , , 3000 3m 2500 t 3000 t N mTTRAN đ đ '4-,ả_ đ_ _ m , B , hd,jn, ,ab , ,,a, , ' Z : 3ckx) , 12co , , ® ,% 15cxjo r ¥ ' + 15000 "" " Q) ~nocUa Â) â Q) đ â â â Q) â © © y - dAyL5VA23 NIB Bes TRI THC-NET TANG LUNG TL 1/100 MB B6 TRI THC-NET LAU 1TL 1/100 — My33 — DAY&D c.TYDmxDHAITHANH +d6c WAnlYkythuAt mErd-vE chUdAutu HAI THANH c¢jng TRINH :NHA PHD DC:79/62T2 QL13 P.26, Q.BT BANVE "' """ ' · P '" .0 Tru s& 208 e6c IAc-F.Tan QuY- Q.Tan PhU- tp.hcm Vpdv: 198/77 Dang s6 8, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM Webdbec , ' - mBANw: HR _ Td: (OB) hO la CONG lAp kts.nguyEn tEn KHUE KTS.DANG THANH TAN TRAN HUU MijNH -··— kt i hp GIll ciirU : i tAtcKMydKnvA~bMuUtAm cjOmTAc+ cOmTAcBOI i m-·^·'WU 6cAm © "' " t' t ?9 " "" m" liilrE I ! i,, ' = dKNDIA k9 dKnmAtEch _ " m® ® W w I 1200 DHTUm L2mj mow t i -T& " ) I """~" w hudng dp w ® 9w cBT6m T tUdW U ® :6 cAm diEnthoai W cj6ng â Muwm -C- "' 'U đ-j T I ·'·d 15000 , , 12cd , 15kxr r " Q) Â} â {i} â â Â} â G} to â MB bO trIdEntAng THUÂNG TL 1/100 II @ i r li "C DwoqjATTRAN Z DkNc6m @ chuUngcUa ' " k'" hddngcap dien m ®attr'n ] MB bO TRI THC-NET LAU TL 1/100 :6cKMANmmvl EOmH6DW ' 'L " , Q) In '":l"FE ' - D /' "\ /:Uk ""\, i "" m "" T'Tuj , X +—m i \., " I\ M w 25® %"""""@1 " d' " ¶ \ ' / '" P Q) \ ' ^ \27 '' _ , ®, ® , I n ,rmng,cap O '" t Â) â đ MB Bel TRI THC-NET TANG THUCNG:IL 1/100 V dAy 13 VA 23 ——— dAY33 — daY&0 C.TYDTUXDHAITHANH (UMD6C QUANLYKYTHUAT THETd-% aMUTU HAI THANH C¢jNG TRINH :NHA PHD DC:79/62T2 QL13 P.26, q.bt BAN% 'H'hKm~T .0 Tru sd: 208 DO DCj"C LAc-F.Tan QuY- Q.Tan Phil- TP.HCM Vpdv: 198/77 Ditijng s6 8, F.BHH, Q.B Tan, TP.HCM webae¢mmd~h&Axm - TENBAN%: HR~ Td: (ob) h6 la cONG lAp KTS.NGUYEN TEN KHUE KTS.DANG THANH TAN TRAN HUU MANH -··— kt i
- Xem thêm -

Xem thêm: BAN VE THIET KE DIEN, BAN VE THIET KE DIEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay