Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

71 59 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:35

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - LA TH LUY N tài: C TR NG TI P C N U GI I PHÁP GI M NGHÈO B N V NG T I C , HUY NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính Quy Chun ngành : Khuy n Nơng Khoa : Kinh t & PTNT Khóa h c : 2011 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - LA TH LUY N tài: C TR NG TI P C N U GI I PHÁP GI M NGHÈO B N V NG T I C , HUY NH THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính Quy Chuyên ngành : Khuy n Nông Khoa : Kinh t & PTNT Khóa h c : 2011 2015 Gi IH C ng d n : ThS Nguy n M nh Th ng i L IC hồn thành khóa lu n t t nghi c tiên xin trân tr ng c m ng, Ban ch nhi m khoa Kinh T & Phát Tri n Nông Thôn, c t cho nh ng ki n th c quý báu xu t trình h c t p rèn luy n t i h c Nông Lâm Thái Nguyên c bi t xin trân tr ng c ng d n nhi t tình c a Th.s Nguy n M nh Th ng - Gi ng viên khoa Kinh T & Phát Tri n Nông Thôn su t th i gian th c t hồn thành t t Khóa lu n t t nghi p ng chí cán b C ng h nông dân C ng viên, UBND u ki n thu n l i cho hồn thành cơng vi c th i gian th c t p t Cu i xin bày t s bi tơi xu t q trình th c t p Trong trình nghiên c u nhi u lý ch quan khách quan Khóa lu n khơng tránh kh i nh ng thi u sót h n ch Tơi r t mong nh cs n c a th y giáo b n sinh viên Xin chân thành c Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên La Th Luy n ii L n t t nghi ng ti p c Huy thân th c hi c tr ng nghèo u gi i pháp gi m nghèo b n v ng t i C n b n T nh Thái Nguyên nghiên c u lý thuy t, ki n th c chuyên ngành, nghiên c u kh o sát tình hình th c ti is ng d n khoa h c c a Ths Nguy n M nh Th ng Các s li u, b ng nh ng k t qu khóa lu n trung th c, nh n t phát t th c ti n kinh nghi m hi n M t l n n a tơi xin kh nh v s trung th c c a l Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên La Th Luy n iii DANH M C CÁC B NG B nh v chu B ng 3.1 Ch s n qu c gia) u 25 B ng 4.1: T l h nghèo, c 2014 30 B ng 4.2: Tình hình nhân kh B ng dân t c c a h 32 m b ng c p cao nh t c h a 33 B ng 4.4: Tình hình giáo d c c a h 34 B ng 4.5: Tình hình ti p c n tham gia d ch v y t c a h u tra 36 B m v nhà B ng 4.7: mv c a h 38 u ki n s ng c a h 39 B ng 4.8: Tình hình ti p c n thơng tin c a h 42 B ng 4.9: S thi u h t chi u c a nhóm h 43 B u so v 45 B ng 4.11 K t qu kh o sát h ( u 47 B ng 4.12 K t qu kh o sát h u 48 B ng 4.13: So sánh k t qu u gi 49 iv DANH M C CÁC HÌNH Hình 4.1: Bi 2012 Hình 4.2: Bi th hi n t l h nghèo, c n nghèo 2014 30 th hi n s thi u h t chi u c a nhóm h u tra 44 Hình 4.3: Bi so sánh n u gi 49 v DANH M C CÁC T C M T ASXH : An sinh h i CPI : Ch s giá tiêu dùng ESCAP : y ban Kinh t h VI T T T Liên Hi p Qu c KT XH KV : Kinh t - h i : Khu v c ng i MPI : Ch s u NN : Nông nghi p OPHI : T ch c sáng ki n phát tri PRPP : D án h tr gi m nghèo SXNN : S n xu t nông nghi p SX : S n Xu t UBND : y ban nhân dân UN : Liên H p Qu c UNDP : WB : Ngân hàng th gi i i nghèo n Liên H p Qu c m nghèo vi M CL C Ph n M U 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 M tài nghiên c u 1.3 M c tiêu c tài nghiên c u tài c c ti n Ph n T NG QUAN TÀI LI U khoa h c nghèo 2.1.2 Chu n m 2.1.3 Khái ni m v 2.1.4 Chu u 10 u 11 th c ti n 13 2.3 Tình hình nghiên c c 14 2.3.1 Tình hình nghiên c u 2.3.2 Tình hình nghiên c u n c 14 c 15 2.4 Các quan ni n v gi m nghèo b n v ng 16 2.5 Các khía c nh c 18 2.5.1 V thu nh p 18 2.5.2 Y t - giáo d c 19 2.5.3 Khơng ti ng nói quy n l c 20 Ph n NG, N U 21 ng ph m vi nghiên c u 21 ng nghiên c u 21 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 21 3.2 N i dung nghiên c u 21 u 22 vii 3.3.1 P m nghiên c u 22 p s li u 22 u 24 3.3.4 pháp phân tích s li u 29 Ph n K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 30 4.1 Th c tr ng nghèo c a C 30 a C 4.1.2 Tình hình nghèo c a h 4.1.3 30 u tra 31 h c tr ng nghèo theo cách ti p c 4.2 So sánh k t qu gi u 43 u theo chu n nghèo hi n 45 án t ng th c a B ng i 46 46 4.3.2 4.3.3 4.4 Nguyên nhân c 48 u gi 48 u 50 4.4.1 Nguyên nhân ch quan 50 4.4.2 Nguyên nhân khách quan 51 4.4.3 Nguyên nhân c a nhóm h v chi u thi u h t 51 i v i trình gi m nghèo b n v ng 53 4.5 Gi i pháp gi m nghèo b n v ng t i C Huy T nh Thái Nguyên 54 4.5.1 Gi i pháp chung 55 4.5.2 Gi i pháp c th cho t ng nhóm h 55 Ph n K T LU N KI N NGH 60 5.1 K t lu n 60 5.2 Ki n ngh 61 TÀI LI U THAM KH O PH L C Ph n M 1.1 Tính c p thi t c U tài Nghèo m t nh ng v tr m tr gay g t mang tính tồn c u, n t n t i ph m vi vô r ng l n Nghèo n i b t h nh c a nhi i, ngh ng phát tri n chung c a h i Th c t hi n vi c áp d ng nh t tiêu chí thu nh ng h nghèo, c i n s phân lo cs xác; M t khác chu n nghèo hi nhu c n, l c trì c u ki n ch s giá tiêu dùng n giá tr chu n nghèo khơng phù h c nhu c ng m m b o m c s ng t i thi u c i c ti p c m c thu nh u, i chu n nghèo mà thi u h t nh t m t nh ng nhu c u h c, y t , nhà , u ki n s ng, ti p c n thơng tin y, th th y, công tác gi m nghèo n u ch d a tiêu chí thu nh B i th c t , n thu nh p, nhi u theo nghèo, theo c chu n nghèo qu c gia l chu n v n thi u th n r t nhi u nh ng nhu c u c n thi t so v i m c phát tri n chung c a c ng Chính v gi m nghèo th i gian t gi i quy t v ch ng b n v ng i ph pc t hi chi u, khơng ch m i nghèo v thu nh p, chi tiêu 48 4.3.2 vào m thi u h t nhu c u h ho c m c s ng t i thi c n ng h p ta d a vào thi u h t nhu ng, vi c th hi n qua b ng 4.12: B ng 4.12 K t qu kh o sát h u H Nghèo u H C n nghèo Nghèo(n=20) 12 C n nghèo(n=7) Trung bình (n=33) 11 Khá giàu (n=20) 23 15 (+) +3 +8 (%) 28,75 18,75 T ng So sánh u (Ngu n: S li Qua b ng 4.12 s d 23 h yh so v ch y u p chung u v i 12 h , c n nghèo5 h trung bình p trung Gi u u (chi h C n nghèo 15 h 4.3.3 u tra) (chi u b n nhóm h nhóm trung bình v i 11 h u gi khác v c th hi n qua b ng 4.13 hình 4.3: u cách th c 49 B ng 4.13: So sánh k t qu u gi S h T l (%) S h Ty l (%) H nghèo 20 25,00 23 28,75 H c n nghèo 11,25 15 18,75 ( : ) Qua b ng 4.13 hình 4.3 ta th y v h c nghèo nghèo 15 h c n nghèo Khi s d ng h nghèo c n nghèo nhi nghèo h c n nghèo V i m cho k t qu khác v th c tr d ng cách tính khác u o hù h p v i m t b ng sách gi m nghèo hi v ng h tr t n pháp lu t, phù h p c kh i 50 thi không phù h p v m nghèo h th ng sách hi n hành khó cho vi kh ng h tr i ngân sách 4.4 Nguyên nhân c u 4.4.1 Nguyên nhân ch quan - 51 4.4.2 Nguyên nhân khách quan 4.4.3 Nguyên nhân c a nhóm h v chi u thi u h t 4.4.3.1 Nhóm h thi u h t v giáo d c ih i h c, kh không theo k p m 80 h p thu i l p, b thi uh t u tra r t nh ng n ch tl p9c song v n 10 h nhi p gia a bàn giáo d y c ph c p h t, h ct i ng y th c, khơng th i gian , ti p l y b ng THCS, THPT, m t ph n 52 4.4.3.2 Nhóm h thi u h t v y t 4.4.3.3 Nhóm h thi u h t v nhà Ph n l n h khơng ti xây m i hay tu s a nhà th c, quan ni m l c h cs cho kiên c , ý n vi c nhà kiên c u ki xây h c nhà kiên c ca cho r ng ti n c n ph i s d 4.4.3.4 Nguyên nhân thi u h t v a bàn C u ki n s ng m g n m than nên ngu c ng l n không ch h nghèo mà c h ng Còn h xí/ nhà tiêu khơng h p v sinh thói quen sinh ho t t n c i dân ch y u khơng ti s a ch a xây m i nhà v sinh 4.4.3.5 Nhóm h thi u h t v ti p c n thông tin Ch y u h h tu i cao, s c y u, m n tho c n thông tin h ti n mua, không bi t s d ng ho c m t s d ng d ch v vi n thông ch v vi n thông tài s n ph v ti p ih 53 tài s n khơng ti n mua, khơng ch k t n i internet, không bi t s d ng h cho r ng không th c s c n thi i v i trình gi m nghèo b n v ng Thu n l i - H th ng giao thông thu n l i, - Thi u v ch giúp v n chuy n hàng hóa giao tr vay v t i vùng lân c n - h t m rà, t s d ng h p lý ng h c, y t , ngu n v n vay làm gi m hi u qu s công c c xây d ng ngu n v n d ng phát tri n - - H th ng an ninh, v ng m nh vi c tham gia t p hu n, nâng cao - G n ch , g n ng s n xu t tay ngh , ch y u d a vào ch bi n, nên vi c thu mua s n ph m kinh nghi m c linh ho t ng i dân b o th tra i kinh nghi m - C t 19/19 tiêu chí - Ý th nơng thơn m u - G n m than nên ch t th i ki n thu n l i r t l i dân làm ô nhi m ngu s n xu ng s ng c môi ng t i s c kh e, tr ng v t nuôi i Thách th c - Gi m nghèo b n v ng gi i pháp quan tr -B ng phát tri n KT - VH - XH, v gi i quy c p bách c c th ng tâm sách nh m gi m nghèo b n v ng phân bón, thu c tr sâu, thu c 54 - Th ng ngày r ng l n, BVTV, v t li u xây d nhu c c th c l ph u ki n thu n l i dân phát tri n s n xu t u không nh d n thu nh p b p bênh - Ph i t tìm ki m th - h i ngày phát tri n, vi c s h tr hi u qu t ti p c n v i ngu n thông tin th - Thi ng NN, ph n l ng, giá c s n xu c ti p c n nhanh chóng t i thi u h t, nên ph - T l gi m nghèo nhanh chóng, phát thanh, internet, v.v n v - nghèo cao Kho ng cách giàu nghèo h i ti p c n v i sách phúc ph bi n l i h i - - c quan tâm t i v c ban hành vi c ch ng chéo, vi c s d ng ngu n làm, g n v i h tr v n s n xu t cho l c không hi u qu Bên c ng xuyên m l p s sách nhi u b t c d y ngh i ti p phù h p v i th c ti n, vi c s c i tay ngh c a b sung ch m - S liên k t c c, - Liên k t nghành khoa h c công nhà khoa h c, nhà doanh nghi p, nhà ngh v i s n xu t xây d ng, nông l ng n 4.5 Gi i pháp gi m nghèo b n v ng t i C t ch Huy n Phú T nh Thái Nguyên Gi i pháp gi m nghèo b n v ph i ph pháp ti p c ng c a vi u ch ng ti p c u b ng thu nh sung v u không 55 ti p c u giúp cho vi sách gi m nghèo mang l i hi u qu y, vi c xây d ng sách gi m nghèo b n v ng toàn di n s u t c bám ch t ch vào t y u s gi i quy c nhóm nghèo theo thu nh p hi n t i theo chi u gi m d n chi u thi u h t 4.5.1 Gi i pháp chung y m nh ho ng vay v om i v i h nghèo, h c n nghèo u ki n thu n l i nh c ti p c n ngu n v n, tín d i nghèo phát tri n kinh t C i cách th t ng th i g n vi c vay v n, tín d ng v i vi nông, chuy n giao khoa h n t, công ngh vào sn xu t Th c hi n t nghèo, tuyên truy ng d o d y ngh ch cho h ng thu c h c a c n th c hi n sách nghèo, t chuy i ngh nghi p, chuy n ng, bi t s n xu y m nh th c hi n t t sách giáo d o, nâng cao m t b ng dân trí ng cơng tác tuyên truy nâng cao tinh th n ch ng ý chí nghèo c a nhóm h nghèo, c n nghèo 4.5.2 Gi i pháp c th cho t ng nhóm h 4.5.2.1 Nhóm h thi u h t v iv u ki n s ng c C n cung c p l t h th C n s lý nghiêm m khoáng s n làm n ch ng ngu c cs i dân ng nghiêm tr ng 56 c c n sách khuy n khích, h tr d ng nhà v s nh bán t ho i, t Tuyên truy n, v h iv ho i, nhà v m b o ch t i dân s d ng ngu m b o ch i dân xây c h p v sinh, ng i dân Nâng cao nh n th c vi c b o v s d ng ngu v ch p m b o v sinh a, xây m i gi c, h xí/ nhà tiêu cho h p v m ch t s c kh e 4.5.2.2 Nhóm h thi u h t v nhà iv c c c n nhi u sách h nhà y m nh t cho nh ng h v i nghèo c n nghèo h tr c bi i c s d ng nhà khang trang kiên c a m r v i dân v i lãi su t th i n xu t nh m nâng cao thu nh p iv i dân Nâng cao nh n th nhà a hay xây d ng m i d u hi u xu ng c p y m nh s n xu t nh m nâng cao thu nh p, c i thi i s ng 4.5.2.3 Nhóm h thi u h t v Y t iv c ng ngu n l c v tài nhân l c, trang thi t b v yt c kh h tr c, 57 ph nên kêu g i ngu n tài tr t t ch c qu c t tài tr cho Vi t c an sinh h c kh e Bên c kêu g i s h tr c a t ch c doanh nghi qu khám ch a b n c vi c gây i nghèo qua vi c tuyên truy n v trách nhi m h i c a doanh nghi p pc nv yt ph m vi bao ph c i nghèo, c ng tr y t qua th c hi n m t cách h th ng vi ng sách t mà c th ph i t thôn b b o hi m mi n a, vi c mua i nghèo, ph tr khám ch a b nh mi n phí cho nh n vi c h i khuy t t i m t kh ng ph thu ng th t s c i c h tr v y t Qu n lý ch t ch vi c th c hi n sách h tr y t i nghèo, c n ph i xây d ng m t h th ng t m giám sát ch t ch vi c th tr tr v y t i nghèo, u ph i ch u trách nhi m n x y sai sót vi c sai l ch ng l i c c n sách tun truy n, v i dân t nguyên tham gia mua BHYT cho cá nhân cho t t c * iv i dân C n nh n th n v t m quan tr ng c b o v s c kh i v i vi c i thân T nguy n tham gia mua BHYT 4.5.2.4 Nhóm h thi u h t v giáo d c iv c ng ngu n l c bao g m ngu n l c v tài nhân l c cho giáo d c bi t giáo d o d y ngh cho nh i 58 ng nghèo c n nghèo b ng ngu n v c, s h tr c a t ch c qu c t , doanh nghi c ng ph m vi bao ph c ng c n c h tr qua vi c giáo d tiên phân b xây d h t u giáo viên Bên c cho h o, b i c h tr v tài m b t chi phí cho giáo d b c h c ph c mb c bi t i ti p c n giáo d c cơng b ng cho h c sinh nghèo Ngồi ra, ph c n c t gi m ngân sách nh không hi u qu i nghèo qua vi c mi n ng h tr giáo d gi m h c tr c ng h c sinh, sinh viên nghèo tiên sách h tr v giáo d c c n ph i phân bi t m c h nghèo ph c thu c h ch y m i kh c ph tr ng h c tình ng l i t sách h c phí th p c c Hoàn thi n qu n lý vi c th c hi n sách h tr giáo d c cho n ph i giám sát ch t ch vi tránh hi ng l i ng nh y sách h tr v giáo d c i nghèo m i th c s mang l i hi u qu m t cách thi t th c nh t iv i dân Khuy ct pt ng h p b h c T om u ki n t t nh t, thuân l i cho em phát huy trí tu h c t p 4.5.2.5 Nhóm h thi u h t v ti p c n thông tin iv c C n chính sách h tr n ph c v ti p c n thông tin i dân v d ch v vi n thông 59 c doanh nghi p, c a hàng t mt d ng d ch v vi u ki i u ki n v giá c i dân th ti p c n s m tài s ph c v ti p c n thông tin i v i dân c n mua s d ng d ch v vi n n tho i internet) tài s n ph c v ti p c tivi, máy tính, radio 60 Ph n K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n p c n nghèo chi nghèo c cm c nghèo v thu nh p mà nghèo v nhu c u h c, y t , nhà u ki n s ng, ti p c n thông tin u c a 80 h nghiêm tr ng (chi m 3,75%), 20 h c n nghèo u tra h u u (chi m 25,00%), 15 h u (chi uv s ng chi m t l cao nh t (chi m 50,00%), v nhà u ki n (chi m 38,75%), y t (chi m 36,25%), giáo d c (chi m 11,25%), ti p c n thông tin chi m t l th p nh t (chi m 5,00%) ut nghèo h c n nghèo 15 h c s h nghèo c n nghèo nhi nghèo h c p v i m t b ng sách gi m nghèo hi h pv n pháp lu t, phù ng h tr t c kh i c nguyên nhân nghèo, nguyên nhân cho t ng nhóm h v chi u thi u h t t xu t gi i pháp v sách gi m nghèo áp d ng cho t ng nhóm h theo chi u: giáo d c, y t , nhà gi gi m nghèo cho chi u thi u h t v u ki n s ng, ti p c n thông tin, n quan tâm tr ng vào gi i pháp u ki n s ng nhà 61 5.2 Ki n ngh Do th i gian ti n hành nghiên c u tra chi ti u tra 80 s h tài h c cách h th ng các h toàn mà ch i di gi a bàn r ng nên c tr ng gi i pháp u suy r ng cho toàn Do th i gian gi i h n c u tra c th vi c ti p c n ngu n v n kinh t h p, l i nhu n doanh thu c th cho t ng nêu m t cách t ng quát, ch y u t p chung vào ch s u C n ti n hành nhi C n ti n hành thêm nhi cho toàn xã, m r nhu c u s ng c a n thu nh tài nghiên c u chi ti t v a bàn nghiên c i dân, bên c tài nghiên c u chi ti u n s c kh e, giáo d c t h p sách kinh t gi m nghèo hi u qu b n v ng T a bàn C n ngh nên áp d xác nh t t cách TÀI LI U THAM KH O I Ti ng Vi t Giáo trình Quy Bình, Nguy n Th ho ch phát tri n nông thôn, Nxb Nông Nghi p Hà N i Vi t Nam, th c tr ng, nguyên Nguy nhân gi i pháp ih Nguy n H ng Trang (1993) B i Vi ng i (4/2015), p c nah án t ng th chuy n ng nghèo t u áp d u d a vào thu o n 2016-2020 UBND C theo dõi c II Các tài li u tham kh o t internet n m c nghèo Vi t nam http://text.123doc.org/document/1337804-dinh-nghia-ve-ngheo-doi-vachuan-ngheo-o-viet-nam.htm Khái ni m nghèo chu n m c nghèo (08:20, 11/06/2013) http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ngheo-va-chuan-muc-ngheo/a9558d1f Khái ni n v n Vi t Nam.(16:14 26/06/2013) http://reds.vn/index.php/phat-trien-ben-vung/4718-ngheo-da-chieungheo-ben-vung-va-cau-chuyen-viet-nam Ti n t i ti p c u Vi t Nam (05 04 2014) http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20720 10 Tìm hi u v u (14:12 26/12/2014) http://giamngheo.dttt.vn/Announcements/Detail/tabid/62/newsid/99/Tim -hieu-ve-ngheo-da-chieu.aspx ... c tr nghèo hi u th c tr ng nghèo theo chu n u) t i m t s xã C Huy T nh Thái Nguyên So sánh k t qu gi u theo chu n nghèo hi n u) c tr án gi u c a B ng - binh xã h i nh nh u 22 xu t gi i pháp. .. 4.4.2 Nguyên nhân khách quan 51 4.4.3 Nguyên nhân c a nhóm h v chi u thi u h t 51 i v i trình gi m nghèo b n v ng 53 4.5 Gi i pháp gi m nghèo b n v ng t i xã xã C Huy T nh Thái Nguyên. .. v ng t i xã C 1.2 M tài: c tr ng u gi i pháp gi m nghèo b n Huy T tài nghiên c u c tr t i xã C bao ph ng ti p c i u t cách xác theo xu t gi i pháp c th nh m gi m nghèo b n v ng t i xã C n cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Cổ Lũng – Huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay