Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

79 30 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:33

Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp) NG Tên tài: : Chính quy Chuyên ngành Khoa : KT & PTNT : 2011 - 2015 NG Tên tài: : Chính quy Chuyên ngành Khoa : K43 : KT & PTNT : 2011 - 2015 : ThS i : , , , : , , , , , Ban khoa KT & PTNT viên ThS ng , Ngày 01 Sinh viên ii CÁC 15 B ng 4.1: Hi n tr ng dân s ng Th 30 nh - 2014 33 35 36 37 38 39 40 42 44 án 46 án 46 iii 44 47 iv UBND KT & PTNT UN : Liên h ESCAP - Thái Bìn WB HDI : UNDP : MPI KVNT KVTT DTTS TW - XH : v Trang i ii iii iv v : : 2.1.1 vi 10 11 12 13 15 18 18 18 18 19 19 19 19 22 : 23 23 23 23 3.1.2.1 23 23 23 23 24 24 vii 24 24 25 25 3.3.3 25 : 26 26 26 26 u ki n khí h u 26 26 4.1.2.3 C nh quan thiên nhiên 26 4.1.3 Hi n tr ng v kinh t 27 4.3.1.1 Kinh t 27 27 29 - 29 29 4.1.4.1 29 29 30 4.1.5.1 Giáo d c 30 4.1.5.2 Tr m y t 31 4.1.5.3 Thông tin liên l c 31 thao 31 4.1.5.5 Nhà 32 32 viii 4.1.6.1 Giao thông 32 4.1.6.2 H th ng c n 32 4.1.6.3 H th ng c c sinh ho t 33 33 33 35 4.2.2.3 Th - 35 - 36 - 38 - 39 - n thông tin 40 41 41 43 giá 46 46 46 4.3.3 So sá 47 48 48 4.4.2 Nguyên nhân khách quan 49 50 50 50 50 51 52 54 ên nghèo - Ngồi ra, nghèo - - 55 - - lai - - - Liê i 56 - - vào nông ngh 57 - - rong 80 ,25 ên nhóm , % Cho , giàu 20 % - - Ngồi chí có 36 58 - - - (2015), 2020 - -NQ/TW, 2020 - Báo cáo tình hình t - http://giamngheo.molisa.gov.vn/VN/NewsDetail 10 , 22 http://www.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/KhoaHocCongNghe [Ngày truy ] 11 Nam 2012 http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ve-doi-ngheo [Ngày truy 2015 Có hay khơng? Khơng Ngun nhân sao? Có 5Có Khơng Ti u h c ih c Trung h Th Trung h c ph thơng ng Ti my Ngun nhân khơng có/khơng tham gia BHYT? hay khơng? Có Khơng + Nhà kiên c + Nhà bán kiên c + Nhà thi u kiên c + Ngun nhâ Khác Có Khơng Khi nào? N a Khác Có Khơng Có Khơng 3.2 Vì Thói quen Có Khơng Có khơng ? Có Khác Khơng Khơng Có ? Khơng Có Khơng : A ? : ? Có ? Tivi màu Khơng Có radio khơng? Có Khơng ? Có Khơng Vì khơng tham gia? Gia Có Khơng Gia Có Khơng Có Khơng Gia I : b : : khơng khơng ng? Có n khơng? khơng? , ch m sóc khơng? khơng? t 7.2.Khó kh - - - - - - Ch ... c nghiên c u khoa h p cho ng nghiên c u khoa h c sau 1.3.2 giá K t qu c lý, c nhân dân t t c nhà qu n c tình tr t ng gi i pháp gi m nghèo b n v ng Nh m phát tri n KTch ng cu c s ng c nơng thơn... i dân 2.1.1.1 không ) [1] c giú Châu Á- ] 5 Theo Amartya Kumar Sen, nhà gia, sau: - - [1] nghèo [1] 2.1.1.4 ng bình thu èo ] 8 2.1.1.5 ( ( ) ) n nghèo - XH ] - -1995: - -1997: - -2000 - -2005... 15/NQthơng internet 2012-2020 10 thông tin NQ 15/NQtin nh sách xã/ thôn n: 2012-2020 [1] 18 2.2 2.2.1.1 2.2.1.2 19 8m2 2.2.1.4 2.2.1.5 nghèo 20 nghèo khác Các nhóm -na, Gia- - ông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều và giải pháp giảm nghèo bền vững tại xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay