Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

73 26 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:31

Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp) - - - : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 - - - : Chính quy Chuyên ngành : : K43 - KN Khoa : : 2011 - 2015 : - Thái Nguyên - 2015 UBND T Thái Nguyên, Ngày 28 tháng 05 Sinh viên hánh 19 2014) 21 ng 4.3: - 2014) .23 2014) 24 - 2014) 26 , - 2014) 33 4.7 - 2014) 34 m (2012 - 2014) 36 - 2014 37 (2012 - 2014) .40 43 .44 n nông .45 47 48 Thành Hòa 49 Hình 4.1: Thành Hòa 30 01 BVTV 02 CBKN 03 CN - DV 04 CN - XDCB - 05 CP 06 DV - TM - 07 FAO 08 GAP 09 GTSX 10 GTSXNN 11 IPM 12 KHKT 13 KN 14 KNV 16 LMLM 17 MHTD 18 UBND 19 TBKHKT 20 TBKT 21 TTKNKL 22 TW 23 PTBQ 24 PTNT 25 PTSX : .2 .2 .3 10 11 - 11 15 15 .15 15 15 15 15 .15 16 17 .18 .18 18 - 20 - - 28 4.2 29 29 4.2.2 .31 hành Hòa .39 .41 41 41 42 .50 50 50 51 .51 52 52 53 53 4.6.4 G 53 56 56 57 59 1.1 KHKT giao - - p công tác , nhiên thơn Thành Hòa khoa k & phát t nơng thơn Th.S Thành Hòa - Lãng tiêu chung Thành Hòa - - - 4.5.3 - - , nói riêng n tham gi Q òa 4.6 Thành Hòa 4.6 i dân, h 4.6.2 - - - 4.6.3 - - 4.6.4 - xuy h - * nông - - - mơ hình - * - nơng dân - vùng KHKT t : - - - - - - - - - t - S mơ hình - H - - - I , , - 2012 - 2013 - 2013 - 2014 , 2013 - UBND Thành Hòa - 2015 Thành Hòa 10 Thành Hòa 11 UBND Thành , Thành Hòa II 12 13 Chanoch Jacobsen (1996), , Nxb Nông III 14 http ://www.khuyennongvn.gov.vn 15 http://123doc.org/document/1999960-tieu-luan-nhung-thanh-tuu-tien-bo-khoa-hocky-thuat-trong-nong-nghiep-pdf.htm 16 http://www.Tapchicongsan.org.vn 17 http://nnptntvinhphuc.gov.vn/index.php?action=details&idmuc=TSX00165 18.http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_khoahoc/_mobile_khoahoakh/item /5143302.html : (Dành cho I.Thông tin chung - Có Khơng ? ? , , , Ít Ít Khơng tham gia Khơng tham gia Cây hoa màu Cây rau xanh Có Khơng Chi phí cho mơ hình ( Mơ hình G Phân bón BVTV Chi phí khác phí 11 ? , , 14 không? TT n - `12 Các bác có , ? I.Thơng tin chung dân tôc: : II 1.Anh( ) Anh( ) ? ? - ( ) ? Có Theo anh ( Khơng ) Ít quan tâm - 10 Anh( 11 Anh ( Có Khơng 12 Anh ( u tra ... 57 59 1.1 KHKT giao - - p công tác , nhiên thơn xã Thành Hòa khoa k & phát t nơng thơn Th.S Thành Hòa - Lãng tiêu chung Thành Hòa - - - xã - - Thành Hòa - m Theo B.E.Swanson J.B.Clsaar:... III d ng ( : UBND xã Thành Hòa, 2014) 2.704,94 tt 220,36 thông, b h - ng: xã Thành H N 4,57 ân xã - ô - nu VAC Xã Thành H ông) Mùa H ;M 24 0C nh 4.1.2.1 Tình hình d , xã Thành Hòa Nùng, Kinh... 01/2015 05/2015 -T - c - - - xã 3.4.1 toàn xã The , 11 thôn, tâm xã C Khu (Trung tâ ng 209 Khu (xa trung tâm tâm xã * - ng: T nông dân thôn 3.4.2 UBND xã Thành Hòa, báo cáo quan, tà 3.4 ,c
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác khuyến nông trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt tại xã Thành Hòa huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay