HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

68 37 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 08:29

LỜI CẢM ƠN Trong bốn năm học tập trường Đại học Lâm Nghiệp, em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích giúp cho cơng việc sau Lý thuyết đôi với thực hành, trường Đại học Lâm Nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên thực tập Công ty sở hồn thành khóa luận tốt nghiệp đồng thời giúp sinh viên tiếp cận công việc thực tế nhanh sau trường Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp em chọn đề tài: “Nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền Cẩm Khê, Phú Thọ” Nhân dịp em xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, môn Tài kế tốn trường Đại học Lâm Nghiệp tạo điều kiện giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Đồng Điền Cẩm Khê - Phú Thọ tận tình giúp đỡ em trình thực tập, thu thập tài liệu, giải đáp vấn đề liên quan tới Công ty Em xin chân thành cảm ơn giảng viên Ths, Nguyễn Thị Bích Diệp tận tình hướng dẫn, bảo em hồn thành tốt khóa luận Do hạn chế mặt thời gian lực thân nên khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy giáo để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực tập Vi Thị Thanh Hoa MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC MẪU SỔ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.Sự cần thiết cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh .4 1.1.1.Khái niệm bán hàng 1.1.2.Vai trò bán hàng 1.1.3.Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh .4 1.2.Phương pháp kế toán bán hàng 1.2.1.Các phương thức bán hàng thời điểm ghi nhận hàng hóa 1.2.2 Phương thức toán 1.3Cơng tác kế tốn bán hàng 1.3.1.Kế toán giá vốn hàng xuất bán .7 1.3.2.Kế toán doanh thu bán hàng 10 1.3.3.Kế toán khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 13 1.3.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 14 1.4 Kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh .16 1.4.1 Doanh thu hoạt động tài chi phí tài .16 1.4.2 Thu nhập khác chi phí khác 17 1.4.3 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 18 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG ĐIỀN 20 2.1.Đặc điểm chung công ty TNHH Đồng Điền 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 20 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty 20 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản trị công ty 21 2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật Công ty .23 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty năm 2012-2014 24 2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty tiêu giá trị năm 2012- 2014 .25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG ĐIỀN 29 3.1 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty .29 3.1.1 Chức nhiệm vụ phòng kế toán 29 3.1.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 29 3.1.3 Hệ thống tài khoản công ty áp dụng Công ty 31 3.1.4 Các chế độ kế toán áp dụng công ty 31 3.1.5 Hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng Công ty 31 3.2 Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty 32 3.2.1 Đặc điểm hàng hóa kinh doanh Công ty 32 3.2.2 Phương thức bán hàng công ty 33 3.2.3 Phương thức tốn Cơng ty .33 3.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán .33 3.2.5 Kế toán doanh thu bán hàng 42 3.2.6 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 45 3.2.7 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 47 3.3 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty 49 3.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 49 3.3.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 51 3.3.3 Kế toán thu nhập khác 52 3.3.4 Kế tốn chi phí khác .53 3.3.5 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 54 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG ĐIỀN .58 4.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty 58 4.1.1 Ưu điểm 58 4.1.2 Những vấn đề tồn .59 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1:Bảng hàng hóa xuất bán tháng 12/2014 38 Bảng 3.2:Bảng tổng hợp khoản giảm trừ doanh thu .46 Bảng 3.3:Bảng tài khoản 911 55 Bảng 3.4:Tổng hợp kết hoạt động kinh doanh Công ty quý 4/2014 .57 DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1: Cơ cấu lao động Cơng ty tính đến 31/12/2014 .22 Biểu 2.2: Cơ sở vật chất kỹ thuật Cơng ty tính đến 31/12/2014 .23 Biểu 2.3:Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty năm 2012- 2014 24 Biểu 2.4: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012 – 2014 .28 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 14 Sơ đồ 1.2 Trình tự hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 15 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 21 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 30 Sơ đồ 3.2: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung 32 DANH MỤC MẪU SỔ Mẫu sổ 3.1: Trích phiếu xuất kho 35 Mẫu số 3.2: Bảng bán lẻ hàng hóa 37 Mẫu số 3.3: Trích sổ nhật ký chung 39 Mẫu số 3.4: Trích sổ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 41 Mẫu số 3.5: Hóa đơn GTGT 43 Mẫu số 3.6: Trích sổ TK 5111 – Doanh thu bán hàng CCDV 44 Mẫu số 3.7: Hóa đơn bán lẻ 45 Mẫu sổ 3.8: Sổ tài khoản 521- Các khoản giảm trừ doanh thu .47 Mẫu số 3.9: Trích sổ tài khoản 642- Chi phí quản lý kinh doanh 49 Mẫu số 3.10: Trích sổ tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài .50 Mẫu số 3.11: Trích sổ tài khoản 635- Chi phí hoạt động tài 52 Mẫu số 3.12: Sổ tài khoản 711- Thu nhập khác 53 Mẫu số 3.13: Trích sổ tài khoản 911- Xác định kết hoạt động kinh doanh .56 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BH Bán hàng CNV Công nhân viên CP Chi phí DT Doanh thu ĐK Đầu kỳ ĐVT Đơn vị tính GTCL Giá trị lại GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài HTK Hàng tồn kho K/C Kết chuyển LN Lợi nhuận NG Nguyên giá P/s Phát sinh PB Phân bổ QLKD Quản lý kinh doanh TK Tài khoản TM Tiền mặt TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt θbq Tốc độ phát triển bình quân θlh Tốc độ phát triển liên hoàn LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ hình thức quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh Để phát triển mạnh mẽ có chỗ đứng thị trường, doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đổi mẫu mã cho phù hợp với tâm lý, thị hiếu khách hàng, đổi phương thức bán hàng cách linh hoạt Cho đến với sách mở cửa doanh nghiệp góp phần quan trọng việc thiết lập kinh tế thị trường đà ổn định phát triển Cùng với lên đất nước quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày mở rộng nâng cao Mọi doanh nghiệp dù kinh doanh mặt hàng khác theo hình thức phải quan tâm đến hiệu kinh tế Đó điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển Nhưng vấn đề quan trọng làm để đạt tối đa hiệu kinh doanh Đây câu hỏi làm nhà doanh nghiệp phải suy nghĩ Để kinh doanh có hiệu đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt hội kinh doanh, đồng thời để đảm bảo thắng lợi bền vững cạnh tranh Muốn họ phải biết giữ uy tín, biết người biết phượng diện Chính q trình bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh có vị trí đặc biệt quan trọng doanh nghiệp, góp phần đến tồn phát triển doanh nghiệp toàn xã hội Được tiếp nhận tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH Đồng Điền, em nhận thấy công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giữ vai trò quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Do em chọn đề tài “Nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền - Cẩm Khê - Phú Thọ” cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu:  Mục tiêu tổng qt: Góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền  Mục tiêu cụ thể:  Hệ thống hóa sở lý luận kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thương mại  Tìm hiểu, đánh giá kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Đồng Điền Cẩm Khê - Phú Thọ qua năm 2012- 2014  Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền  Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu công ty TNHH Đồng Điền - Về thời gian:  Nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền năm 2012 – 2014  Nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền tháng 12 năm 2014 Nội dung nghiên cứu:  Cơ sở lý luận cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền  Đặc điểm công ty TNHH Đồng Điền  Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền  Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp kế thừa: Kế thừa tài liệu, kết nghiên cứu có sẵn cơng ty, giáo trình, chun đề, khóa luận tốt nghiệp  Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu có sẵn cơng ty thơng qua sổ sách vấn cán phòng ban công ty  Phương pháp xử lý số liệu:  Các công cụ thống kinh tế  Các cơng cụ phân tích kinh tế  Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến chuyên gia nhà quản lý công ty Kết cấu khóa luận: Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thương mại Chương 2: Đặc điểm công ty TNHH Đồng Điền Chương 3: Thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền Chương 4: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Đồng Điền CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Cuối tháng tổng hợp khoản giảm trừ doanh thu kế toán định khoản sau: Nợ TK 5111 4.727.878 Có TK 521 4.727.878 Kế tốn khoản giảm trừ doanh thu Cơng ty hạch tốn vào tài khoản 521 Công ty nên mở sổ chi tiết tài khoản 521 để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý khoản giảm trừ doanh thu 3.2.6 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh Tài khoản sử dụng: TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí quản lý kinh doanh khoản mục chi cho việc quản lý, điều hành tồn Cơng ty, hàng tháng Công ty thường khoản tiền để chi trả chi phí phát sinh như: Chi phí tiền lương cho cán CNV Cơng ty, chi mua xăng dầu, vật tư, sửa chữa, tiền điện, nước, điện thoại, chi phí dịch vụ mua ngồi khác Tất chi phí nêu Cơng ty hạch tốn vào tài khoản 642- Chi phí quản lý kinh doanh Hằng ngày, phát sinh khoản chi phí, kế tốn dựa vào chứng từ phát sinh có liên quan phiếu chi, lập định khoản kế tốn Sau kế tốn vào sổ nhật ký chung (mẫu sổ 3.3), sổ tài khoản 642 (mẫu số 3.9) sổ tài khoản có liên quan khác Ví dụ 5: Trích số nghiệp vụ phát sinh tháng 12/2014 Ngày 05/12, chi tiền mặt đổ xăng cho xe chở hàng bán số tiền 2.675.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10% Nợ TK 642 2.675.000 Nợ TK 133 267.500 Có TK 1111 2.942.500 Ngày 31/12 chi tiền mua văn phòng phẩm cho phận quản lý kinh doanh số tiền chưa thuế 6.300.000đồng Thuế suất thuế GTGT 10% Nợ TK 642 6.783.540 Nợ TK 133 678.354 Có TK 1111 7.461.894 47 Ngày 31/12 vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, mức khấu hao TSCĐ tháng 12/2014 số tiền 2.896.540 đồng Nợ TK 642 2.896.540 Có TK 214 2.896.540 Cuối tháng, kế tốn tổng hợp chi phí quản lý kinh doanh kết chuyển sang tài khoản 911 Nợ TK 911: 132.040.010 Có TK 642: 132.040.010 Các nghiệp vụ phát sinh kế toán vào sổ nhật ký chung sổ tài khoản 642 (mẫu sổ 3.9) Mẫu số 3.9: Trích sổ tài khoản 642- Chi phí quản lý kinh doanh Ban hành theoQĐ số:48/2006 QĐ – Công ty TNHH Đồng Điền BTC Khu 14, Điêu Lương,Cẩm Khê, Phú Thọ Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI Tài khoản 642- Chi phí quản lý kinh doanh Tháng 12 năm 2014 ĐVT: đồng Ngà Chứng từ y ghi SH sổ Số phát sinh Ngà TKĐ Diễn giải y Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Chi phí đổ xăng xe chở hàng Ư Nợ Có 1111 2.675.000 05/1 PC1 05/1 31/1 PC2 31/1 31/1 PC2 31/1 Chi tiền mua văn phòng phẩm 1111 6.783.540 90.342.25 31/1 PK 31/1 Thanh toán lương cho nhân viên 334 T Khấu hao TSCĐ tháng 12/2014 214 2.896.540 48 31/1 PK 31/1 Kết chuyển chi phí quản lý kinh T doanh Cộng số phát sinh 132.040.0 911 10 132.040.0 132.040.0 10 10 Người mua hàng (ký tên) Số dư cuối kỳ Người bán (ký tên) Giám đốc (ký tên) Tồn chi phí quản lý kinh doanh Cơng ty kế tốn hạch tốn vào tài khoản 642 mà khơng tách biệt chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp gây khó khăn cơng tác quản lý 3.3 Kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty 3.3.1 Kế tốn doanh thu hoạt động tài Chứng từ sử dụng: Phiếu thu, giấy báo có ngân hàng Tài khoản sử dụng: TK 515- Doanh thu hoạt động tài Doanh thu hoạt động tài Công ty chủ yếu khoản tiền lãi gửi ngân hàng, hưởng chiết khấu tốn Trình tự kế toán số nghiệp vụ phát sinh tháng 12/4014 Ví dụ 6: Ngày 25/12, vào giấy báo có ngân hàng BIDV việc ngân hàng trả lãi TGNH số tiền 34.657.000 đồng Căn vào giấy báo có, kế tốn định khoản: Nợ TK 1121 34.657.000 Có TK 515 34.657.000 Các nghiệp vụ kế tốn cho vào sổ nhật ký chung sau vào sổ tài khoản 515 (mẫu số 3.10) Tổng hợp tháng 12/2014 doanh thu hoạt động tài kết chuyển vào tài khoản 911 để xác định kết hoạt động kinh doanh số tiền 36.119.080 đồng Nợ TK 515 36.119.080 Có TK 911 36.119.080 Mẫu số 3.10: Trích sổ tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài Cơng ty TNHH Đồng Điền Ban hành theo QĐ số:48/2006 QĐ-BTC Khu 14,Điêu Lương,Cẩm Khê,Phú Thọ Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài Tháng 12 năm 2014 ĐVT: đồng 49 Ngày Chứng từ ghi SH Ngày sổ TKĐ Ư Diễn giải Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng 02/12 PT4 02/12 Công ty hưởng chiết khấu toán PT5 Ngân hàng BIDV trả lãi 25/12 25/12 TGNH PK Kết chuyển doanh thu hoạt 31/12 T 31/12 động tài Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Người mua hàng Người bán (ký tên) (ký tên) Số phát sinh Nợ Có 1111 1.462.080 1121 34.657.000 911 36.119.080 36.119.080 36.119.080 Giám đốc (ký tên) Cơng tác hạch tốn doanh thu hoạt động tài Cơng ty tương đối xác, phù hợp với loại hình kinh doanh Cơng ty 3.3.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài Chi phí tài Cơng ty khoản lãi vay ngân hàng Vietinbank Agribank hoạt động kinh doanh cần mở rộng đầu tư Ngoài phát sinh khoản chiết khấu tốn cho khách hàng số chi phí phát sinh trình kinh doanh Tài khoản sử dụng: TK 635- Chi phí hoạt động tài Chứng từ sử dụng: Giấy báo nợ ngân hàng, phiếu chi Trình tự kế toán số nghiệp vụ phát sinh tháng 12/2014 Ví dụ 7: Ngày 16/12, Cơng ty trả lãi vay dài hạn cho ngân hàng Vietinbank tiền mặt số tiền 15.895.762 đồng Nợ TK 635 15.895.762 Có TK 1111 15.895.762 Cuối tháng tổng hợp chi phí hoạt động tài kết chuyển vào tài khoản 911 để xác định kết hoạt động kinh doanh số tiền 38.593.296 đồng Nợ TK 911 38.593.296 Có TK 635 38.593.296 Các nghiệp vụ phát sinh kế toán vào sổ nhật ký chung sổ tài khoản 635 (mẫu số 3.11) 50 Mẫu số 3.11: Trích sổ tài khoản 635- Chi phí hoạt động tài Cơng ty TNHH Đồng Điền Ban hành theo QĐ số:48/2006 QĐ – BTC Khu 14, Điêu Lương,Cẩm Khê, Phú Thọ Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI Tài khoản 635- Chi phí hoạt động tài Tháng 12 năm 2014 ĐVT: đồng Ngà y ghi sổ Chứng từ SH TKĐ Ư Diễn giải Ngày Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng 10/12 16/12 22/12 23/12 31/12 PC1 PC2 PC2 PC2 10/12 16/12 22/12 23/12 31/12 Người mua hàng (ký tên) Chiết khấu tốn cho cửa hàng VLXD Thái Hòa Trả lãi vay ngân hàng Vietinbank tháng 12 năm 2014 Chiết khấu toán cho Chị Thảo Trả lãi vay ngân hàng Agribank Kết chuyển chi phí hoạt động tài 131 524.210 1111 15.895.762 131 714.000 1111 21.459.324 911 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Người bán (ký tên) 38.593.296 38.593.296 38.593.296 Giám đốc (ký tên) Chi phí hoạt động tài Cơng ty hạch tốn vào tài khoản 635 quy định, tháng 12 khoản chi phí tương đối cao vào thời điểm Công ty vay vốn để nhập hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm 3.3.3 Kế toán thu nhập khác Thu nhập khác Công ty chủ yếu tiền phạt vi phạm hợp đồng khách hàng số khoản nợ khó đòi khách hàng từ kỳ trước, thu nhập từ việc nhượng bán số trang thiết bị Công ty Tài khoản sử dụng: TK 711- Thu nhập khác Trình tự kế tốn số nghiệp vụ phát sinh: 51 Ví dụ 8: Ngày 20/12 Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng đại lý Cảnh Lâm số tiền 2.456.789 đồng Nợ TK 1111 2.456.789 Có TK 711 2.456.789 Cuối tháng tổng hợp khoản thu nhập khác Công ty kết chuyển vào tài khoản 911 để xác định kết hoạt động kinh doanh số tiền 157.326.935 đồng Nợ TK 711 Có TK 911 157.326.935 157.326.935 Kế toán phản ánh nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung sau sổ tài khoản 711 (mẫu số 3.12) Mẫu số 3.12: Sổ tài khoản 711- Thu nhập khác Công ty TNHH Đồng Điền Ban hành theo QĐ số:48/2006 QĐ – BTC Khu14, Điêu Lương,Cẩm Khê, Phú Thọ Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI Tài khoản 711 - Thu nhập khác Tháng 12 năm 2014 ĐVT:đồng Ngà Chứng từ y ghi SH Ngà y sổ 04/1 20/1 25/1 25/1 30/1 31/1 PT4 PT4 PT5 PT5 PT5 PK T 04/1 20/1 25/1 25/1 30/1 31/1 Người mua hàng Diễn giải TKĐ Ư Số phát sinh Nợ Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Thanh lý nhượng bán xe ô tô tải 19C 127 24 Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng Đại lý Cảnh Lâm 1111 Nhượng bán máy tính để bàn 1111 Thu khoản nợ khó đòi xóa sổ 1111 Thu nhập tiền khác 1111 Kết chuyển thu nhập khác 911 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Người bán 130.951.4 03 2.456.789 8.567.432 12.786.54 2.564.768 157.326.9 35 157.326.9 35 Giám đốc 52 Có 157.326.9 35 (ký tên) (ký tên) (ký tên) Các khoản thu nhập khác Công ty tháng 12 phát sinh nên hạch tốn xác vào tài khoản 911 theo quy định 3.3.4 Kế tốn chi phí khác Là khoản chi phí hoạt động hoạt động kinh doanh tạo doanh thu cho Công ty Tài khoản sử dụng: TK 811- Chi phí khác Chi phí khác phát sinh kỳ khoản chi phí phát sinh q trình lý, nhượng bán TSCĐ số chi phí tiền khác Khi phát sinh khoản chi phí khác, kế toán định khoản vào sổ nhật ký chung sau vào sổ tài khoản 811 cuối tháng tổng hợp chi phí khác kêt chuyển vào tài khoản 911 để xác định kết hoạt động kinh doanh Trong tháng 12/2014 Công ty không phát sinh khoản chi phí khác nên kế tốn khơng hạch toán nghiệp vụ phát sinh sổ tài khoản 811 3.3.5 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh Tài khoản sử dụng: TK 911- Xác định kết hoạt động kinh doanh Kết cấu: TK 911 - - Trị giá vốn hàng hóa tiêu thụ - Doanh thu bán - - Chi phí bán hàng, chi phi quản lý hàng cung cấp dịch vụ - - Chi phí tài - Doanh thu hoạt động tài - - Chi phí khác - - Chi phí thuế TNDN - Thu nhập khác - - Kết chuyển lãi - K/c lỗ hoạt động kinh dơanh Theo cơng thức tính kết hoạt động kinh doanh phần kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh ta có: + Kết hoạt động kinh doanh = 139.294.054 +Lợi nhuận sau thuế 108.649.362 = 53 Bảng 3.3:Bảng tài khoản 911 ĐVT: Đồng ST Tài khoản TK Nợ TK Có Nội dung Tổng số tiền T Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí kinh doanh Kết chuyển chi phí tài Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển doanh thu Kết chuyển doanh thu khác Kết chuyển doanh thu hoạt động 911 911 911 911 5111 711 515 632 642 635 811 911 911 911 2.005.368.877 132.040.010 38.593.296 2.121.850.222 157.326.935 36.119.080 tài Kết chuyển thuế TNDN Kết chuyển lãi 821 911 911 421 30.644.692 139.294.054 Cuối tháng kế toán tập hợp số liệu phản ánh vào tài khoản 911 để xác định kết hoạt động kinh doanh tháng 12/2014 vào sổ tài khoản 911 (mẫu số 3.13) 54 Mẫu số 3.13: Trích sổ tài khoản 911- Xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Đồng Điền Ban hành theo QĐ số:48/2006 QĐ – BTC Khu14, Điêu Lương,Cẩm Khê, Phú Thọ Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CÁI Tài khoản 911- Xác định kết hoạt động kinh doanh Tháng 12 năm 2014 ĐVT: đồng Ngà Chứng từ y ghi SH Số phát sinh Ngà TKĐ Diễn giải sổ Nợ Ư y 31/1 PK 31/1 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng kết chuyển DTT BH 31/1 T PK 31/1 CCDV 5111 kết chuyển giá vốn hàng T bán 632 Kết chuyển chi phí hoạt Có 2.121.850.2 22 2.005.368.8 77 31/1 PK 31/1 động 31/1 T PK 31/1 tài Kết chuyển doanh thu hoạt 635 31/1 T PK 31/1 động tài 515 31/1 T PK 31/1 Kết chuyển chi phí QLDN 642 31/1 T PK 31/1 Kết chuyển doanh thu khác 711 31/1 T PK 31/1 Kết chuyển thuế TNDN T Kết chuyển lãi 421 Cộng số phát sinh 108.649.362 2.315.296.2 2.315.296.2 tháng Số dư cuối kỳ Người bán (ký tên) 37 Người mua hàng (ký tên) 821 38.593.296 36.119.080 132.040.010 157.326.935 30.644.692 37 Giám đốc (ký tên) 55 Bảng 3.4:Tổng hợp kết hoạt động kinh doanh Công ty quý 4/2014 ĐVT: Đồng T Chỉ tiêu T Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 7.230.765.4 4.452.890.6 Doanh thu BH CCDV Các khoản giảm trừ doanh thu 8.432.056 3.895.745 Doanh thu BH 7.222.333.3 4.448.994.9 CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý kinh 65.942.507 113.984.32 107.362.402 doanh Chi phí tài Trong chi phí lãi vay Doanh thu hoạt động tài 36.754.908 21.456.340 17.654.890 21.876.430 17.342.907 132.040.010 38.593.296 37.355.086 Lợi nhuận 5.678.943 12.543.756 36.119.080 13.410.202 3.567.450 90.921.023 31.904.673 2.987.643 28.917.030 119.838.05 6.753.904 157.326.935 10 11 12 39 70 2.126.578.100 4.727.878 83 25 2.121.850.222 7.156.390.8 4.234.756.9 hoạt 76 08 2.005.368.877 214.238.01 động SXKD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 3.567.450 157.326.935 13 Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh 16.977.652 139.294.054 14 nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế 3.735.083 13.242.569 26.364.372 93.473.681 30.644.692 108.649.362 56 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG ĐIỀN 4.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Đồng Điền, em nhận thấy cơng tác kế tốn Cơng ty tốt Phòng kế tốn Cơng ty hoạt động thường xuyên, ổn định liên tục nên phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kế tốn phát sinh q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Về cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty đơn giản, việc thu chi, nhập kho, xuất kho liên tục cập nhật hàng kỳ hàng tháng, kết kinh doanh Ta thấy kết hoạt động kinh doanh Công ty tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu ban quản lý Cơng ty cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời, xác 4.1.1 Ưu điểm Cơ cấu tổ chức máy kế tốn Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức tập trung tương đối ổn định thuận lợi cho việc thu thập xử lý thơng tin xác Đội ngũ kế tốn có cấp đào tạo chuyên sâu thích hợp cho yêu cầu công việc khả nhân viên, số lượng công nhân phù hợp với yêu cầu công việc Công ty Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty - Về hình thức kế tốn: Cơng ty hạch tốn kế tốn theo hình thức sổ Nhật ký chung phù hợp với mơ hình Cơng ty, Cơng ty kinh doanh thýõng mại Ðây hình thức đơn giản, dễ hạch toán chi tiết, dễ kiểm tra, dám giát, kịp thời với trình làm việc - Về phương pháp kế tốn hàng tồn kho: 57 Cơng ty sử dụng phương pháp khai thường xuyên phù hợp với khả kế tốn viên q trình nhập xuất hàng hóa Cơng ty - Chứng từ, sổ sách kế tốn: Các cơng việc liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán quy định Cơng ty Chứng từ, hóa đơn, sổ sách phù hợp với chế độ kế tốn Cơng ty áp dụng - Hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản sử dụng phù hợp với Công ty, loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ ban hành theo định 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Phương thức bán hàng đa dạng sử dụng linh hoạt, hệ thống sổ sách phản ánh xác, kịp thời khoản nhập, xuất, thu , chi phát sinh (doanh thu bán hàng, thu nhập khác, chi phí tài chính, doanh thu tài ) để nhanh chóng xác định kết hoạt động kinh doanh kỳ, hay lợi nhuận thuế phải nộp cho Ngân sách Nhà nước Công ty 4.1.2 Những vấn đề tồn Bộ máy kế tốn: Bộ máy kế tốn Cơng ty nên phân rõ nhiệm vụ kế tốn theo mức độ khó phần hành kế tốn để q trình cơng tác hạch tốn kế tốn rõ ràng, xác hơn, tránh có nhầm lẫn xảy ra.Cơng ty nên tuyển thêm kế toán bán hàng Sổ kế toán Sổ sách kế toán khó kiểm tra Để phục vụ cho việc theo dõi đối chiếu quản lý trình bán hàng kỳ kế toán cần mở thêm sổ chi tiết sau: - Đối với tài khoản 521- Các khoản giảm trừ doanh thu mở thêm tài khoản cấp 2: TK 5211- Chiết khâu thương mại TK 5212- Hàng bán bị trả lại 58 TK 5213- Giảm giá hàng bán - Đối với tài khoản 642- Chi phí quản lý kinh doanh mở thêm tài khoản cấp 2: TK 6421- Chi phí bán hàng TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp Hạch tốn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do hình thức kinh doanh thực tế Cơng ty, Cơng ty nhập kho hàng hóa để phục vụ cho hoạt động bán hàng Việc khơng tránh khỏi việc giảm giá hàng hóa kho, cạnh tranh nhiều mặt hàng thị trường tác động kế tốn cần hồn thiện cơng tác đánh giá để trích lập dự phòng cho hàng hóa tồn kho nhằm hạn chế rủi ro chủ động tài Cơng thức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mức lập dự phòng giảm giá Số hàng hóa, vật = tư bị giả giá Giá đơn vị × ( ghi sổ kế Giá đơn vị - hàng tồn kho thời điểm lập toán Cuối kỳ, kế toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thị ) trường Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (chi tiết dự phòng giảm giá HTK) Có TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nếu khoản dự phòng giảm giá HTK phải lập cuối kỳ kế toán năm lớn khoản lập dự phòng giảm giá HTK lập cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết kế tốn phản ánh bút tốn hồn nhập dự phòng giảm giá HTK lại: Nợ TK 159 Có TK 632 Phần mềm kế tốn Cơng ty nên áp dụng phần mềm kế toán máy để thuận tiện cho việc ghi chép, theo dõi sổ sách đồng thời đảm bảo cung cấp thông tin nhanh, kịp thời cho nhà quản lý, đồng thời thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát thông tin 59 KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh gay gắt nay, để tồn phát triển doanh nghiệp nhà nước phải nỗ lực lực Muốn đạt điều cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh daonh nói riêng phải củng cố hồn thiện để cơng tác thực trở thành cơng cụ quản lý tài chính, kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức điều cơng ty TNHH Đồng Điền chủ động, quan tâm tới khâu quản lý kinh doanh XĐKQ kinh doanh, phòng kế tốn góp phần khơng nhỏ vào thành công chung công ty Trong thời gian tới, với quy mô kinh doanh mở rộng, em hy vọng cơng tác tổ chức kế tốn cơng ty hồn thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày cao kinh tế thị trường Cuối em muốn bày tỏ biết ơn chân thành tới cô giáo Thạc sỹ: Nguyễn Thị Bích Diệp tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hồn thành khóa luận này, em muốn cám ơn anh, chị phòng Tài kế tốn cơng ty TNHH Đồng Điền, đặc biệt nhân viên kế tốn cơng ty nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập thu thập tài liệu Do kiến thức có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập lại không nhiều nên luận văn tốt nghiệp em chắn không tránh khỏi thiếu xót định Em mong nhận bảo tận tình thầy giáo, để luận văn em hoàn thiện Ngày 12 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Vi Thị Thanh Hoa 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài (2006) QĐ 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ tài chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Bộ tài (2008), báo cáo tài chính, chứng từ sơ đồ kế toán, Nxb thống Hà Nội GS.TS Ngơ Thế Chi (2010), Giáo trình kế tốn tài chính, Nxb Học viện tài chính, Hà Nội TS Nguyễn Thị Đơng (2010), Hạch tốn kế tốn doanh nghiệp, Nxb thống Hà Nội Tài liệu, đặc điểm hình thành phát triển, tài liệu kế tốn Cơng ty TNHH Đồng Điền 61 ... .53 3.3.5 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 54 CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG... cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh giữ vai trò quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Do em chọn đề tài “Nghiên cứu cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công. .. tài kết thu nhập khác 1.4.3.2 Cách xác định kết hoạt động kinh doanh - Xác định doanh thu thuần: Doanh thu bán Các khoản giảm trừ Doanh – = hàng cung cấp (CKTM, GGHB, thu dịch vụ HBBTL…) - Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, - Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán (bán hộ hay xuất khẩu ủy thác). Doanh nghiệp thương mại đứng ra làm trung gian môi giới và được hưởng hoa hồng. Sau khi giao hàng, doanh thu là số hoa hồng hoặc phí ủy thác được hưởng:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay