bảng lệnh tắt 2d,3d trong autocad

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 07:45

Nhập tắt, phím tắt Tên lệnh Al Align Arc A Arctext Arctext Area Aa Array Ar Attdef vµ DDattdef -At At Attdisp Attdisp Attedit vµ Ddatte -Ate Ate Attext vµ Ddattext Attext Ddattext Base Base Bhatch Block Bh, H Blipmod e B Break Br Chamfer Cha Change -Ch Chprop vµ Ddchprop Circle Ch Clipit Clipit Copy Co, Cp Copyclip Ctrl+C Cutclip Ctrl+X Ddedit Ed Ddim D Ddmodify Mo Ddselect Se DdUCS Uc DDvpoint Vp Dimaligned Dal Dimangular Dan Dimbaselin e Dba Dimcenter Dce Blipmode Dimcontinu e Dimdiamet er C Dco Ddi Dimedit Ded Dimlinear Dli Dimordinat e Dor Dimradius Dra Dimstyle Dst Distance Di Tác dụng Sao, xoay thay đổi tỉ lệ đối tợng định theo đờng Vẽ cung tròn Định chữ theo cung tròn Tính diện tích Tạo mảng đối tợng Đặt thuộc tính cho khối (Block) Hiển thị thuộc tính Soạn lại thuộc tính Xuất thuộc tính file văn Định điểm chèn Tô vùng Chế độ dấu kiểm dạng (+) Tạo khối Cắt đoạn thẳng điểm Vát đờng thẳng Thay đổi số tính chất đối tợng Tính chất đối tợng Vẽ đờng tròn Khoanh vùng đối tợng Sao chÐp Sao chÐp Copy > Paste C¾t Cut > Paste Thay đổi dòng Text Kích thớc Thay đổi tính chất đối tợng Lựa chọn Thay đổi hệ trục Thay đổi điểm nhìn Ghi kích thớc theo hớng đối tợng Ghi kích thớc góc Đờng kích thớc chuẩn Đánh dấu tâm đờng hay cung tròn Ghi kích thớc liên tục Ghi kích thớc đờng kính Thay đổi kích thớc Ghi kích thớc theo trục toạ độ Kích thớc đến gốc toạ độ Ghi kích thớc bán kính Kiểu kích thớc Tính khoảng cách Divide Div Dtext Dt Dview Dv Elevation Elev Ellipse El Erase E Explode X Export Exp Extend Ex Extrude Ext Fillet F Grid F7, Ctrl+G Grips Gr Group Hatch G, -G H, -H Hatchedit He Hide Hi Id Id Image Im, -Im Insert vµ Ddinsert I I Intersect Layer La,-La Layfrz Layfrz Laylck Laylck Layof Layof Layon Layon Laythw Laythw Layulk Layulk Leader Le, Lead Lengthen Len Limits Line Limits L Linetype Lt, -Lt List Ls, Li Lman Lman Ltscale Lts Matchprop Ma Measure Me Menu Menu Minsert Minsert Mirror Mirror Mline Ml Mocoro Mocoro Move Mslide M Mslide Chia đoạn (số đoạn) Viết dòng văn đơn Góc nhìn phối cảnh 3D Thay đổi độ cao Vẽ Elíp, cung Elíp Xoá Phá vỡ đối tợng đa thành phần Xuất file vẽ Kéo dài đến đối tợng Tạo chiều cao cho đối tợng Vẽ cung tiếp tuyến với đối tợng Chế độ mạng lới điểm (Grid) Ô kiểm đối tợng Nhóm đối tợng Tô vùng chọn Hiệu chỉnh vùng tô Chế độ ẩn (ẩn đối tợng khuất) Thông số b¶n vÏ ChÌn ¶nh ChÌn, hiƯu chØnh khèi (Block) Giao miền (Region) Các hiệu chỉnh lớp Làm đông líp (Layer) Kho¸ líp (Layer) Èn líp (Layer) HiƯn líp (Layer) Làm tan lớp (Layer) Mở khóa lớp (Layer) Dòng thích Thay đổi độ dài Giới hạn vẽ Vẽ đờng thẳng Nét đờng thẳng Liết kê thông số đối tợng Quản lý layer Tỉ lệ loại nét Gán tính chất đối tợng đến đối tợng chia đoạn (độ dài) Thanh Menubar Chèn nhiều lần khối (Block) Lấy đối xứng Vẽ đờng thẳng đôi Dời cóp xoay Dời Tạo slide (ảnh) Mspace Mspace Mtext T, -T, Mt Mview Mv Mvsetup Mvsetup New Ctrl+N Objects Os, -Os Ofset O Open Pan Ctrl+O P, -P Pasteclip Ctrl+P Pedit Pe Pline Pl Plot Point Polygon Ctrl+P Po Pol Preview Pre Projectnam e Pspace Projectn ame Ps Purge Pu Le Qsave Ctrl+S Quit Exit Ray Ray Rectang Rec Redo Ctrl+Y Redraw R Regen Re Region Reg Rename vµ Ddrename Ren Ren Render Rr Revcloud Rotate Save Saveas Revclou d Ro Ctrl+S Ctrl+Shi ft+S Scale Sc Script Scr Section Sec Shade S ct Sha Sketch Sketch Snap Sn Solid So Spline Spl Splinedit Spe Select Sang chÕ ®é Model Viết khối văn Tạo khung nhìn động (floating vports) Thiết lập thông số vẽ Tạo vẽ Các chế độ vẽ Vẽ đớng song song Mở vẽ Kéo hình Cắtg dán ( > Copy Cut) Hiệu chỉnh đờng đa tuyến (Polyline) VÏ ®êng ®a tun In Ên VÏ ®iĨm VÏ ®a giác Xem vẽ in Đặt tên vẽ theo nhóm Chế độ Paper Dọn thiết lập ko dùng dến Chú thích nhanh Lu nhanh vẽ Thoát chơng trình Vẽ tia thẳng Vẽ hình chữ nhật Quay lại bớc vừa phục hồi Tự vẽ lại Bản vẽ Tăng độ nét vẽ Chuyển đối tợng sang dạng miền Thay đổi tên đối tợng Tạo khung nhìn đối tợng 3D Vẽ hiệu ứngmây Xoay đối tợng Lu vẽ Lu vẽ sang tên khác Thay đổi tỉ lệ đối tợng Chạy đoạn script Giao miền (Region) Lựa chọn Tô khối (3D) Sang chế ®é vÏ tay theo cht ChÕ ®é truy b¾t ®iĨm Vẽ vật thể Vẽ đờn đa tuyến cong Hiệu chØnh ®êng cong ®a tuyÕn (Spline) Status Status Stretch S Style St Subtract Su Text Thickness Text Th Time Time Tilemode Tm, Ti Trim Tr UCS U, Ctrl+Z Ucs UCSicon Ucsicon Union Uni Units vµ Ddunits Un Un Update Update View vµ Ddview V V Vplayer Vplayer Vpoint Vp Vports Vports Vslide Vslide Wblock W Xattach Xa Xbind vµ Xbind Xb Xb Xclip Xc Xline Xl Xref vµ Ref Xr Xr Zoom Z Undo dimarc qdim Hiện trạng vẽ Kéo giãn đối tợng Kiều văn Trừ bù miền với Văn Tạo độ dày Thông số thời gian vẽ Thay đổi giá trị chế độ Model Paper Xén theo đờng Phục hồi bớc vừa vẽ Hệ toạ độ Biểu tợng hệ toạ dộ Hợp miền (Region) Chỉnh sửa đơn vị vẽ Cập nhật vẽ Chọn mặt phẳng chiếu Điều khiển hiển thị lớp (layer) cổng nhìn (vports) Chọn điểm nhìn Tạo khung nhìn tĩnh (tiled vports) Chạy slide (ảnh) Lu khối (block ) file Thêm vào vẽ tham khảo Buộc vẽ tham khảo Khoanh vùng tham khảo Vẽ đơng thẳng (gióng) Tham khảo Thu phóng vẽ o Độ dài cung tròn Ghi kt khơng chọn điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng lệnh tắt 2d,3d trong autocad, bảng lệnh tắt 2d,3d trong autocad

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay