THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU gạo của CÔNG TY NÔNG lâm sản KIÊN GIANG

85 51 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG Giáo viên hướng dẫn: VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT Sinh viên thực hiện: TRƢƠNG QUỐC TOẢN MSSV: 4084275 Lớp: Kinh tế học Cần Thơ - 05/ 2012 LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm ơn Cô Võ Thị Ánh Nguyệt, thầy cô khoa KT & QTKD cán Công ty Nông Lâm Sản Kiên Giang giúp đỡ em hn thành chuyên đề Ngày 08 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Trƣơng Quốc Toản LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với nghiên cứu khoa học Ngày 08 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………… Ngày……tháng……năm 2012 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngày……tháng……năm 2012 Giáo viên hƣớng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………… Ngày……tháng……năm 2012 Giáo viên phản biện MỤC LỤC CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm thị trƣờng 2.1.2 Vai trò thị trƣờng 2.1.3 Chức thị trƣờng 2.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng 2.1.5 Khái niệm xuất 10 2.1.6 Vai trò hoạt động xuất 11 2.1.7 Các hình thức xuất 12 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 15 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 15 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG 18 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG……………………………………………………………………………18 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Nông Lâm Sản Kiên Giang 18 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu Công ty 19 3.1.3 Bộ máy quản trị Công ty 19 3.2 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG 22 3.2.1 Đặc điểm thị trƣờng phát triển thƣơng hiệu 22 3.2.2 Đặc điểm sản phẩm 23 3.2.3 Đặc điểm qui trình công nghệ 23 3.3 TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG 24 3.3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 – 2011 24 3.3.2 Tình hình tài Cơng ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 - 2011 32 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CP NLS KIÊN GIANG………………………………………… 377 4.1 NHỮNG NÉT CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO 377 4.2 THỰC TRẠNG THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CP NLS KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 399 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CP NLS KIÊN GIANG 444 4.3.1 Nhóm nhân tố bên 444 4.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi 45 4.4 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 52 4.4.1 Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông Sản Kiên Giang (KIGITRACO) …………………………………………………………………………… 52 4.4.2 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Kiên Giang 544 4.5 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG 577 4.5.1 Điểm mạnh (Strengths) 599 4.5.2 Điểm yếu (Weaknesses) 599 4.5.3 Cơ hội (Opportunities) ………………………………………………… 60 4.5.4 Nguy (Threats) 61 4.5.5 Kết hợp điểm mạnh hội 62 4.5.6 Kết hợp Điểm yếu hội 62 4.5.7 Kết hợp điểm mạnh nguy 63 4.5.8 Kết hợp điểm yếu nguy 63 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦACÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG 644 5.1 XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP NLS KIÊN GIANG 644 5.2 THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ MARKETING CHUYÊN NGHIỆP 654 5.3 GIẢI PHÁP CHỦ ĐỘNG KIỂM SỐT NGUỒN NGUN LIỆU CỦA CƠNG TY CP NLS KIÊN GIANG 666 5.4 TĂNG CƢỜNG ĐẦU TƢ MỞ RỘNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT 666 5.5 TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƢỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, TAY NGHỀ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN 676 5.6 HỒN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU 688 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………… 70 6.1 KẾT LUẬN 70 6.2 KIẾN NGHỊ 711 6.2.1 Đối với Hiệp Hội Lƣơng thực Việt Nam 71 6.2.2 Đối với Nhà nƣớc 71 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Sơ đồ phân tích ma trận SWOT 17 Bảng 2: Tình hình lao động Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang năm 2011 20 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 – 2011 25 Bảng 4: Tỷ trọng sản lƣợng xuất gạo tổng sản lƣợng tiêu thụ Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 – 2011 29 Bảng 5: Các tỷ số khả tốn Cơng ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 – 2011 31 Bảng 6: Các tỷ số khả sinh lợi Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 – 2011 33 Bảng 7: Tình hình chung thị trƣờng xuất gạo Việt Nam giai đoạn 2009 – 2011 36 Bảng 8: Sản lƣợng kim ngạch xuất Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 – 2011 38 Bảng 9: Sản lƣợng gạo xuất theo thị trƣờng Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giai đoạn 2009 – 2011 40 Bảng 10: Diện tích, suất sản lƣợng lúa tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2005 – 2010 46 Bảng 11: Mức tiêu thụ gạo thị trƣờng giới qua năm 2009, năm 2010 năm 2011 48 Bảng 12: Tổng hợp phân tích ma trận SWOT cho Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang 57 Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang tính chất tham khảo biến động giá nhằm phục vụ định tức thời Hiện Công ty đầu tƣ tập trung vào mặt hàng chủ lực, bƣớc đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đầu vào cách mở rộng kho bãi chứa hàng, chủ động cho nhà máy đăng ký mua lƣợng gạo nguyên liệu để tạm trữ, hạn chế lại hợp đồng cung ứng nƣớc chủ động ký kết hợp đồng xuất Tuy nhiên, vấn đề lớn Công ty cân đối đƣợc nguồn nguyên liệu mua vào, giá thị trƣờng ln biến động thất thƣờng, ngƣời nông dân, thƣơng lái kinh doanh theo kiểu tự phát, khơng có hợp đồng ràng buộc để xuất bán nên gặp khó khăn cơng tác thu mua ngun liệu đầu vào Hiện nay, cơng ty có nhà máy sản xuất chế biến gạo xuất với hệ thống kho dự trữ đại với quy trình kỹ thuật cao nhƣng chƣa đáp ứng đủ sản lƣợng gạo xuất hàng năm công ty nên Kigifac phải thu mua lƣợng lớn gạo nguyên liệu từ thị trƣờng để phục vụ cho sản xuất 4.5.3 Cơ hội (Opportunities) Theo nghiên cứu dự báo Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho thấy nhu cầu lƣơng thực mà chủ yếu gạo giới tăng nhanh thời điểm tƣơng lai thiên tai liên tục diễn nhiều nơi giới nhƣ: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Philippines… gây thiệt hại nặng nề đến sản lƣợng sản xuất lƣơng thực giới Ngoài ra, tốc độ tăng dân số giới lại nhanh so với tốc độ tăng sản lƣợng lƣơng thực đƣợc sản xuất nguyên nhân quan trọng gia tăng nhu cầu sản phẩm gạo thị trƣờng giới Đây hội lớn cho doanh nghiệp xuất gạo nói chung Kigifac nói riêng để mở rộng thị trƣờng gia tăng sản lƣợng xuất Đứng trƣớc nhu cầu gạo xuất thị trƣờng ngày gia tăng giá sản phẩm tăng lên đáng kể Vào năm 2008, nhu cầu gạo tăng đột biến, nguồn cung cấp lại khan sách hạn chế xuất gạo nhằm đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia số nƣớc xuất gạo lớn làm ngƣời ta nghĩ đến khủng hoảng lƣơng thực toàn cầu đẩy giá gạo lên mức kỷ lục Sau đó, tình hình đƣợc cải thiện nhờ vụ thu hoạch bội thu số nƣớc nhƣng giá gạo thị trƣờng giới Luận văn tốt nghiệp 60 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang quay trở lại nhƣ trƣớc mà có xu hƣớng tăng dần qua năm Khi mà giá gạo thị trƣờng có xu hƣớng tăng cao tạo nên hội thúc đẩy kim ngạch xuất lợi nhuận doanh tăng nhanh Từ kỷ XX, nhiều quốc gia mạnh dạng áp dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến lƣơng thực mang lại kết khả quan Bƣớc sang kỷ XXI, đứng trƣớc vấn đề đảm bảo an ninh lƣơng thực giới việc nghiên cứu giống lúa có chất lƣợng suất cao, có khả kháng bệnh, sâu rầy, đại hố giai đoạn thu hoạch nhằm tổn thất nâng cao công suất dây chuyền chế biến lƣơng thực ngày đƣợc trọng nhiều Chính biểu việc khoa học – công nghệ phục vụ cho ngành phát triển ngày cao 4.5.4 Nguy (Threats) Hiện nay, Việt Nam nƣớc xuất gạo lớn thứ hai giới với sản lƣợng xuất triệu gạo/năm kim ngạch xuất hàng năm lên đến 3,5 tỷ USD Trong nƣớc có khoảng 150 doanh nghiệp đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo, có gần 20 doanh nghiệp có khả tài chính, thị trƣờng xuất chất lƣợng sản phẩm tƣơng đồng với Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang Bên cạnh đó, ngày có nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập ngành khoảng doanh thu lợi nhuận khổng lồ mà ngành kinh doanh xuất gạo đem lại Chính mà Kigifac có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh đứng trƣớc nguy thị phần bị giảm có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành Trong số 150 doanh nghiệp xuất gạo phần lớn doanh nghiệp nhỏ khơng chun Trong có đến gần nửa xuất chƣa tới 1.000 sáu tháng đầu năm Mang tiếng doanh nghiệp xuất gạo nhƣng nhiều đơn vị khơng có kho, bến bãi, chẳng có sở xay xát Nguy lớn tình trạng tranh mua tranh bán, khơng gây thiệt hại hoạt động xuất gạo mà ảnh hƣởng đến quyền lợi nông dân trồng lúa Thực tế có khơng doanh nghiệp cần lời - USD/tấn bán Nhiều doanh nghiệp vừa ký hợp đồng bán gạo xong bị lỗ không đủ khả cập nhật đƣợc thông tin… Nhiều doanh nghiệp phản ánh thời gian qua xuất khơng trƣờng hợp doanh nghiệp nƣớc kéo giá chào bán để Luận văn tốt nghiệp 61 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giành khách hàng, vơ tình tạo điều kiện cho thƣơng nhân nƣớc ngồi ép giá gạo Việt Nam Chính tình trạng làm thiệt hại khơng nhỏ đến việc xuất gạo thị trƣờng giới Việt Nam nói chung Kigifac nói riêng Trong vài năm trở lại đây, việc ngân hàng huy động vốn với lãi suất trần cho vay với lãi suất cao làm nhiều doanh nghiệp điêu đứng việc huy động vốn sản xuất kinh doanh đƣợc nhắc tới nhiều thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng Mặc dù có điều tiết đáng kể Ngân hàng nhà nƣớc lãi suất huy động vốn cho vay nhƣng lãi suất mức cao tạo nên nguy lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 4.5.5 Kết hợp điểm mạnh (Strengths) hội (Opportunities) Sự kết hợp thƣờng đƣợc gọi phát huy điểm mạnh nhằm tận dụng hội: - Đứng trƣớc hội nhu cầu giá gạo xuất ngày tăng thị trƣờng, với uy tín tạo dựng đƣợc với nguồn tài vững mạnh chứng nhận, giải thƣởng chất lƣợng đƣợc cấp, Kigifac nên chủ động tìm hiểu thâm nhập vào thị trƣờng mới, thị trƣờng có yêu cầu cao chất lƣợng nhằm đảm bảo tiến độ phát triển xuất công ty - Công ty nên đẩy mạnh công tác xuất nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu, gia tăng lợi nhuận giúp công ty phát triển lên tầm cao nhờ nguồn cung cấp nguyên liệu dồi kết hợp với nhu cầu giá gạo xuất ngày cao - Ngồi ra, mà khoa học – cơng nghệ phát triển ngày cao, với tiềm lực tài vững mạnh cơng ty nên đầu tƣ thêm vào khoa học – công nghệ nhƣ: cập nhật máy móc, trang thiết bị sản xuất chế biến sản phẩm gạo có chất lƣợng cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao thị trƣờng 4.5.6 Kết hợp Điểm yếu (Weaknesses) hội (Opportunities) Sự kết hợp đƣợc gọi vƣợt qua điểm yếu để tận dụng hội: - Tham gia hội chợ, triển lãm lƣơng thựcthực phẩm nƣớc để sản phẩm có thƣơng hiệu Kigifac đƣợc doanh nghiệp có nhu cầu nhập gạo ngƣời tiêu dùng biết đến nhiều Luận văn tốt nghiệp 62 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang - Thành lập phát triển phận Marketing riêng biệt công ty chuyên làm nhiệm vụ quảng bá hình ảnh cơng ty, tìm kiếm khách hàng, bám sát thị trƣờng để đem thông tin mới, xác nhằm đƣa định đắn, kịp thời - Cán - công nhân viên công ty cần tâm việc nghiên cứu đƣa hoạch định rõ ràng cho chiến lƣợc phát triển lâu dài công ty 4.5.7 Kết hợp điểm mạnh (Strengths) nguy (Threats) Sự kết hợp đƣợc gọi tận dụng mạnh sẵn có để làm giảm thiểu nguy xảy hay nói xác Cơng ty cần phải tận dụng mạnh sẵn có uy tín, tài nguồn ngun liệu để tạo nên lợi cạnh tranh so với đối thủ tạo nên tâm lý e ngại cho doanh nghiệp muốn gia nhập ngành 4.5.8 Kết hợp điểm yếu (Weaknesses) nguy (Threats) Sự kết hợp đƣợc gọi tối thiểu hoá điểm yếu nhằm tránh mối đe doạ tìm tàng: - Cơng ty Cổ phần Nơng Lâm Sản Kiên Giang cần nhanh chóng tiến hành xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm xuất công ty nhằm nâng cao lực cạnh tranh nhƣ giá trị sản phẩm Bên cạnh việc xây dựng chƣơng trình nguồn nhân lực cho công ty nhƣ: bồi dƣỡng nhà quản lý giỏi, đào tạo cơng nhân lành nghề có nhiều kinh nghiệm… - Tiếp theo, công ty cần nghiên cứu đề xuất kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu riêng đủ để đáp ứng nhu cầu xuất cơng ty nhằm chủ động việc kiểm sốt nguồn nguyên liệu sản xuất, tránh rủi ro trình thu mua gạo ngun liệu gây ảnh hƣởng khơng tốt đến sản lƣợng thời gian giao hàng, làm suy giảm uy tín cơng ty Luận văn tốt nghiệp 63 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN KIÊN GIANG 5.1 XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHO SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY Hiện nay, gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang đƣợc xuất đơn giản ghi bao bì giới thiệu giống lúa, loại gạo thƣơng hiệu cơng ty chƣa có nhãn hiệu để khẳng định chất lƣợng, tạo nên khác biệt sản phẩm Xây dựng nhãn hiệu việc làm gắn với chất lƣợng, uy tín sản phẩm công ty Xây dựng nhãn hiệu riêng cho sản phẩm gạo xuất công ty mang lại lợi ích sau: - Tạo khác biệt phân biệt rõ ràng chất lƣợng, uy tín giá trị gạo Kigifac với gạo công ty khác thị trƣờng xuất - Việc xây dựng nhãn hiệu riêng cho sản phẩm gạo Kigiffac góp phần bảo vệ hợp pháp đặc điểm, tính chất, đặc trƣng riêng sản phẩm gạo xuất công ty, chống lại tƣợng hàng nhái, hàng giả Nó trở thành tài sản quý giá Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang góp phần cải thiện hình ảnh chung gạo Việt Nam thị trƣờng giới Để thực tốt công tác xây dựng nhãn hiệu cần phải thực tốt biện pháp sau: - Chỉ điểm nhấn có giá trị cho sản phẩm gạo xuất công ty nhƣ: không pha lẫn gạo có phẩm chất kém, đƣợc chế biến qua dây chuyền đại khép kín nên giữ lại hàm lƣợng dinh dƣỡng hạt gạo thành phẩm, đáp ứng nhu cầu chất lƣợng theo yêu cầu đối tác, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đƣợc in bao bì sản phẩm… - Thiết kế tên nhãn hiệu thật ấn tƣợng cách kết hợp mong muốn nhu cầu khách hàng với mục tiêu mong muốn công ty để tạo nên tên nhãn hiệu ngắn gọn xúc tích… - Phải phát triển mục tiêu ngắn hạn dài hạn cách đặt câu hỏi nhƣ: Chúng ta có muốn khách hàng nhận sản phẩm gạo xuất Kigifac họ nhìn thấy nhãn hiệu? Làm để họ cảm nhận Luận văn tốt nghiệp 64 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang đƣợc tin cậy nhãn hiệu đó? Nhãn hiệu cơng ty gợi cho khách hàng cảm xúc gì? Trong cố gắng đƣa câu trả lời cách thực chúng cần ý đến chi tiết để khơi gợi tò mò ấn tƣợng với khách hàng - Tổ chức buổi tập huấn để nhân viên công ty hiểu sâu sắc thêm sản phẩm, tầm quan trọng nhãn hiệu có thể, họ đại diện cơng ty trả lời thắc mắc khách hàng đối tác - Công ty phải luôn tự đặt câu hỏi nhƣ: Khách hàng cần gì? Tầm quan trọng nhãn hiệu hàng hóa khách hàng sao? Công ty muốn khách hàng nói điều sản phẩm gạo Kigifac? Thơng điệp công ty phải đến với khách hàng nhƣ nào? Và tìm câu trả lời để có chiến lƣợc hiệu tạo nhãn hiệu cho sản phẩm gạo xuất - Kigifac cần đặt tiêu chuẩn để đánh giá thành công nhãn hiệu cách thu thập ý kiến khách hàng, ý tƣởng nhân viên cố vấn công ty nhằm đánh giá cải thiện sản phẩm cho hoàn thiện - Tiếp theo giai đoạn đƣa nhãn hiệu đƣợc xây dựng thị trƣờng thông qua phƣơng tiện truyền thông nhƣ: báo, đài, quảng cáo tivi lập website… 5.2 THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ MARKETING CHUYÊN NGHIỆP Thành lập phát triển phận Marketing gồm chun viên có trình độ cao cách tuyển chọn, đào tạo sử dụng cán cách hợp lý, có kế hoạch bồi dƣỡng thu hút cán có trình độ Trong đó, tính động nhạy bén đức tính tiêu chuẩn thiếu đƣợc cán Marketing Sau thành lập, với chuyên viên am hiểu nhiều thị trƣờng gạo xuất khẩu, phận Marketing cơng ty cần tham mƣu trình bày với ban giám đốc kế hoạch cụ thể việc quảng bá hình ảnh, nhãn hiệu thƣơng hiệu Cơng ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang thị trƣờng xuất gạo Ngồi ra, phận phải thƣờng xuyên bám sát thị trƣờng để đem thơng tin mới, xác giá cả, nhu cầu, mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm cơng ty để từ dự báo thời mức biến động Luận văn tốt nghiệp 65 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang thị trƣờng, hoạt động đối thủ cạnh tranh tƣơng lai nhằm phục vụ cho định mang tính chiến thuật chiến lƣợc ban giám đốc Nhiệm vụ phận Marketing tìm kiếm khách hàng có kế hoạch phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với khách hàng truyền thống Việc thành lập phòng Marketing riêng biệt đòi hỏi khách quan chế thị trƣờng nay, Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang cần mạnh dạn đổi hoạt động xuất gạo nói chung hoạt động Marketing nói riêng cơng ty đạt đƣợc hiệu lâu dài, không chồng chéo 5.3 GIẢI PHÁP CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT NGUỒN NGUYÊN LIỆU Công ty cần chủ động phối hợp với viện nghiên cứu, trƣờng đại học để đầu tƣ có chiều sâu, chủ yếu phát minh giống lúa tốt, kháng sâu bệnh, cho suất cao, gạo thành phẩm chất lƣợng tốt nhƣ gạo thơm, lúa dẻo… để cung cấp cho vùng nguyên liệu riêng cơng ty để chủ động kiểm sốt nguồn cung chất lƣợng nguyên liệu đầu vào, mở đƣờng cho việc xuất mặt hàng gạo phẩm cấp cao dễ dàng thâm nhập vào thị trƣờng nhiều tiềm nhƣng khó tính nhƣ: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Châu Âu… Hợp tác chặt chẽ với bà nông dân trồng lúa vùng nguyên liệu Đồng Sơng Cửu Long nói chung cơng ty nói riêng nhằm đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho sản xuất Hoạch định thật rõ ràng, cụ thể sách tài nhằm hổ trợ thật hiệu cho công tác thu mua dự trữ lúa gạo để luôn chủ động nguồn hàng, định giá cạnh tranh 5.4 TĂNG CƢỜNG ĐẦU TƢ MỞ RỘNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT Tuy có hệ thống sở vật chất trang thiết bị sản xuất đại nhƣng sản lƣợng gạo thành phẩm đƣợc sản xuất chƣa đáp ứng đủ sản lƣợng xuất công ty hàng năm nên vấn đề cần thiết công ty lúc đầu tƣ mở rộng hệ thống sở vật chất trang thiết bị sản xuất Tuy nhiên, với khả tài có hạn, cơng ty cần phải có kế hoạch cụ thể đầu tƣ mở rộng có Luận văn tốt nghiệp 66 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang trọng điểm, cần xác định rõ ràng mức độ đại trang thiết bị sản xuất cần đầu tƣ mở rộng so với khả tài chính, khả sản xuất phù hợp với trình độ cơng nhân viên điều khiển thiết bị sản xuất công ty Để thực việc đầu tƣ mở rộng sở vật chất, trang thiết bị sản xuất có hiệu quả, tránh rủi ro xảy ra, Kigifac cần phải thành lập phân tích mức độ khả thi dự án đầu tƣ với yêu cầu phải xác định số vấn đề chủ yếu sau: Đầu tƣ dây chuyền cơng nghệ loại nào? Hình thức cách mua dây chuyền cơng nghệ đó? Tổng mức vốn đầu tƣ huy động từ nguồn vốn nào? Thời gian hoạt động trang thiết bị, hiệu kinh tế mà trang thiết bị mang lại… 5.5 TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƢỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, TAY NGHỀ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ngày nhân vấn đề vấn đề, bỏ hàng triệu USD để xây dựng nhà máy đại, nhƣng “ekip” điều hành lực, tập thể lao động trực tiếp sản xuất khơng thành thạo, trình độ tay nghề khơng cao nhà máy khơng thể hoạt động có hiệu Vì vậy, cơng ty nên có kinh phí đầu tƣ thoả đáng cụ thể cho khâu đào tạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang kinh doanh chủ yếu hoạt động xuất gạo nên đòi hỏi cơng ty phải có đội ngũ nhân viên tác nghiệp có đầy đủ lực để tìm hiểu cách rõ ràng, xác kịp thời nhu cầu thị trƣờng quốc tế, khả đáp ứng nhu cầu công ty sản xuất nƣớc Tuy nhiên để có đƣợc đội ngũ nhân viên nhƣ vậy, nhân viên cán lãnh đạo công ty phải ngƣời giỏi nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời phải có khả sử dụng tốt ngoại ngữ hoạt động kinh doanh, hiểu biết tâm lý, thị hiếu, thói quen khách hàng thị trƣờng Các cán phải ln rèn luyện thói quen theo dõi, ghi nhận, nghiên cứu phân tích thơng tin liên quan đến sản phẩm mình, thị trƣờng giá thị trƣờng nƣớc ngồi Vì vậy, trƣớc hết công ty nên thực việc đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán Để đáp ứng đƣợc yêu cầu trên, công ty cần chủ động hợp tác với tổ chức quốc tế để gửi ngƣời tu nghiệp trƣờng đào tạo chuyên môn cử Luận văn tốt nghiệp 67 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang ngƣời tham gia chƣơng trình đào tạo ngắn hạn tiếp thị, nghiệp vụ xuất nhập khẩu… Đặc biệt cần có hình thức đào tạo thích hợp khẩn trƣơng khả ngoại ngữ cho số cán làm công tác xuất nhập công ty Tay nghề ngƣời cơng nhân có liên quan trực tiếp đến chất lƣợng sản phẩm suất lao động Công ty phải thƣờng xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân bậc, đặc biệt cho công nhân trẻ học việc Khi công ty nhập công nghệ tiên tiến cần phải cấp thiết tổ chức hƣớng dẫn công nhân cách thức vận hành sử dụng để nâng cao chất lƣợng sản phẩm suất lao động Trong giai đoạn tới công ty nên thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra tay nghề, thi cơng nhân có tay nghề giỏi… Đây hình thức bổ ích có tác dụng to lớn kích thích ngƣời lao động khơng ngừng hồn thiện khả chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày cao, kịp thời khen thƣởng cho ngƣời có tay nghề giỏi, có tinh thần trách nhiệm phấn đấu cao, có sáng kiến, sáng tạo lao động sản xuất giúp ích cho công ty… Những hoạt động bổ ích nhƣ tạo tinh thần đoàn kết, phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên, tạo động lực mạnh cho công nhân học hỏi phấn đấu không ngừng nâng cao suất lao động chất lƣợng sản phẩm, đem lại hiệu kinh doanh to lớn cho cơng ty 5.6 HỒN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU Quy trình xuất vấn đề quan trọng Nếu có quy trình xuất tốt hợp lý thúc đẩy hoạt động xuất phát triển Đồng thời tạo đƣợc nhiều lợi ích cho cơng ty Trong quy trình xuất cơng ty khuyết hai nhiệm vụ: “Thuê tàu” “mua bảo hiểm” Đó khó khăn chung doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam Cơ sở vật chất Việt Nam kém, cụ thể đội tàu chƣa phát triển nên công ty xuất chọn sở giao hàng “Giao lên tàu FOB” Với điều kiện cơng ty mạo hiểm, rủi ro tổn thất hàng hố nhƣng cơng ty lại khoản lợi lớn từ nghiệp vụ bổ trợ Trong thời gian tới công ty cần thực điều kiện giao hàng CIF Với điều kiện công ty thu đƣợc lợi nhuận nhiều cách thực sản xuất nƣớc bán nƣớc ngồi thoe nghiệp vụ tốn Hiện tại, Kigifac có phƣơng thức tốn phƣơng thức tín dụng chứng từ Luận văn tốt nghiệp 68 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang Phƣơng thức đảm bảo cho công ty nhận đƣợc tiền hàng Tuy nhiên thực đƣợc phƣơng thức lại cứng nhắc khơng linh hoạt Trong trƣờng hợp hai bên có quan hệ lâu dài tin cậy lẫn phƣơng thức nhiều thời gian phí mở Do cơng ty cần linh hoạt phƣơng thức tốn, khách hàng truyền thống đáng tin cậy dùng phƣơng thức chuyển tiền… Luận văn tốt nghiệp 69 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Thị trƣờng tiêu thụ gạo giới mở hội lớn cho ngành xuất gạo Việt Nam nói chung cho Cơng ty Cổ Phần Nơng Lâm Sản Kiên Giang nói riêng nhu cầu giá sản phẩm gạo ngày tăng cao Tuy nhiên, đời sống thu nhập ngƣời dân giới ngày đƣợc nâng cao nên cấu bữa ăn đƣợc thay đổi theo hƣớng giảm phần gạo tăng phần loại thực phẩm khác dẫn đến xu hƣớng tiêu dùng gạo tƣơng lai gần ngƣời tiêu dùng lựa chọn loại gạo vừa ngon vừa đảm yếu tố chất lƣợng dinh dƣỡng để phục vụ bữa ăn tốt Vì vậy, loại gạo chất lƣợng cao có thƣơng hiệu đƣợc ngƣời tiêu dùng giới ƣa chuộng có nhu cầu tăng mạnh Trong năm qua, Công ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kiên Giang khẳng định đƣợc vị lĩnh vực xuất gạo, đặc biệt loại gạo có chất lƣợng cao Tuy nhiên, cơng ty chƣa có quan tâm, đầu tƣ mức nhãn hiệu gạo xuất nên chƣa thể phát huy hết tiềm có cơng ty Với thƣơng hiệu có uy tín nhiều năm thị trƣờng xuất gạo sản phẩm có chất lƣợng đƣợc tổ chức, hiệp hội khoa học có uy tín chứng nhận lợi để Kigifac tham gia vào thị trƣờng xuất gạo chất lƣợng cao Tuy nhiên, Công ty Cổ Phần Nông Lâm Sản Kiên Giang phải đối mặt với khó khăn trƣớc mắt cạnh tranh mạnh mẽ nhiều phân khúc thị trƣờng doanh nghiệp xuất gạo nƣớc nhƣ: Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông Sản Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Kiên Giang, Công ty lƣơng thực Tiền Giang, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang… nƣớc với phân khúc thị trƣờng gạo chất lƣợng cao có doanh nghiệp xuất gạo Thái Lan, phân khúc thị trƣờng gạo chất lƣợng trung bình thấp có doanh nghiệp xuất gạo Ấn Độ… Ngồi ra, cơng ty phải đối mặt với việc có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành, cạnh tranh không lành mạnh giá doanh nghiệp xuất Luận văn tốt nghiệp 70 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang gạo với chất lƣợng nguồn nguyên liệu không ổn định nguy tiềm ẩn nên cơng ty phải có bƣớc chuẩn bị trƣớc để ứng xử tốt nhằm phát triển hoạt động kinh doanh xuất gạo 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Hiệp Hội Lƣơng thực Việt Nam Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam (VFA) cần tạo điều kiện thuận lợi việc đăng ký lô hàng xuất doanh nghiệp cách nhanh chóng giao tiêu phân bổ xuất hợp lý, để doanh nghiệp tăng đƣợc lƣợng tiêu thụ nƣớc ngồi Bên cạnh đó, chủ trƣơng mua gạo tạm trữ dân, lãi suất vay vốn tín dụng ngân hàng cao, VFA cần đề xuất với Chính phủ giảm lãi suất, hỗ trợ tín dụng để đảm bảo tiến độ thu mua theo chủ trƣơng phủ 6.2.2 Đối với Nhà nƣớc 6.2.2.1 Cải cách thủ tục hành quản lý xuất nhập Thủ tục hành chính, cách thức nghiệp vụ quản lý hoạt động xuất có ảnh hƣởng lớn đến q trình xuất hàng hố Hàng xuất đòi hỏi thời hạn giao hàng phải với hợp đồng nhƣng ngành hải quan thủ tục kiểm tra xuất nhập rƣờm rà gây chậm trễ giao hàng cho khách Trƣớc hết Nhà nƣớc cần phải đại hoá ngành hải quan, hàng năm tổ chức khoá huấn luyện bồi dƣỡng nghiệp vụ hải quan nhƣ Luật vận tải quốc tế, Luật thuế, ngoại ngữ… cho cán ngành hải quan Làm nhƣ tránh gây thiệt hại cho đơn vị kinh doanh xuất nhập cho kinh tế quốc dân 6.2.2.2 Áp dụng sách tỷ giá hối đối linh hoạt để khuyến khích xuất Có thể nói chƣa Việt Nam có vị thuận lợi quan hệ ngoại giao với nƣớc giới tổ chức quốc tế nhƣ Việc nối lại quan hệ với nƣớc tổ chức tài tiền tệ giới nhƣ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), ký kết hiệp định hợp tác thƣơng mại với Liên minh Châu Âu (EU) với Chính phủ nƣớc khác Đến Việt Nam có quan hệ hợp tác Luận văn tốt nghiệp 71 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang với 105 quốc gia tổ chức quốc tế, ký hợp tác thƣơng mại với 58 nƣớc đặc biệt việc gia nhập ASEAN, tham gia AFTA… nên khối lƣợng buôn bán quốc tế Việt Nam ngày tăng, hoạt động xuất ngày đƣợc thúc đẩy Chính sách tỷ giá với tƣ cách cơng cụ điều tiết vĩ mơ có vai trò ngày lớn phát triển kinh tế đất nƣớc, quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế Hiện kinh tế tài nƣớc ta (trong quan trọng tính hợp lý tỷ giá, chế độ tỷ giá hối đoái hành, thực trạng cán cân toán lạm phát) đƣợc hoàn thiện bƣớc song nhiều yếu tố tiềm ẩn mang tính bất ổn định, xu hƣớng giá đồng tiền Việt Nam so với đòng ngoại tệ đặc biệt với đồng đơla Mỹ tƣơng đối rõ nét Do mục tiêu tỷ giá hối đoái thời gian tới phải thƣờng xuyên xác lập trì tỷ giá, ấn định phù hợp dựa sức mua thực tế đồng tiền Việt Nam so với ngoại tệ, phù hợp với cung cầu thị trƣờng, đảm bảo ổn định kinh tế đối nội tăng trƣởng kinh tế đối ngoại cần thiết Nhà nƣớc cần tạo điều kiện thuận lợi phƣơng diện toán quan hệ ngoại hối cho hoạt động kinh tế đối ngoại đồng thời hỗ trợ cải cách chuyển dịch cấu kinh tế để thực nhanh chóng cơng Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá đất nƣớc Hơn bên cạnh mục tiêu dài hạn ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát sách tỷ giá cần tạo hỗ trợ hợp lý cho mục tiêu khuyến khích xuất kiểm soát nhập 6.2.2.3 Đảm bảo ổn định trị kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nƣớc giới Có thể nói ổn định trị kinh tế nhân tố tạo sức hấp dẫn lớn doanh nghiệp nƣớc Trong năm gần đây, sách ổn định trị cố gắng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mơ nhƣ: khắc phục tình trạng nhập siêu, kiềm chế lạm phát xuống mức thấp… thu hút đƣợc lớn đầu tƣ nƣớc vào nƣớc tạo đƣợc hội cho doanh nghiệp nƣớc tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế Trong năm tới, để khuyến khích hoạt động kinh tế đối ngoại khuyến khích xuất bên cạnh việc đảm bảo ổn định trị kinh tế Luận văn tốt nghiệp 72 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang cần giữ vững quan hệ hồ bình với nƣớc khu vực giới đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với nƣớc, tạo bầu khơng khí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung hoạt động xuất đất nƣớc nói riêng Ngồi ra, Nhà nƣớc cần tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp để trì, phát triển đƣợc ngành hàng chủ lực Đây giải pháp quan trọng, mang tính tổng hợp cao cần phối hợp Chính phủ, ngành chức định chế xã hội, văn hoá… Về mặt sở pháp lý, quyền sở hữu tài sản phải đƣợc quy định rõ ràng, quy chế Chính phủ phải đƣợc xác định cách thận trọng, mức độ can thiệp hành tuỳ tiện đƣợc tối thiểu hóa, hệ thống thuế phải đơn giản, khơng tham nhũng, tiến trình pháp lý phải công hiệu Việt Nam trình cải cách mặt thể chế, cần nhiều thời gian để hoàn thiện môi trƣờng kinh doanh cho doanh nghiệp trƣớc hết nƣớc Luận văn tốt nghiệp 73 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Kim Cƣơng, Phạm Văn Đƣợc (2005) Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất Tổng hợp thành phố HCM Vũ Thị Định (2004) Khoá luận tốt nghiệp “Những biện pháp chủ yếu nhằm trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty Cổ phần lâm sản Nam Định” Nguyễn Minh Kiều, (2006) Tài doanh nghiệp, NXB Thống Kê Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (1997) Quản trị tài chính, Tủ sách Đại học Cần Thơ Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt (2010) Quản trị xuất nhập khẩu, NXB Lao động xã hội Hồ Đức Hùng (2011) Bài giảng “Kỹ phân tích đối thủ cạnh tranh”, http://www.youtube.com/watch?v=2Dr1wbYfpus Các website: www.sbv.gov.vn, www.kigifac.com.vn, www.vietnamnet.vn, www.kigitraco.com.vn, www.kigimex.com.vn, www.tiasang.com.vn Luận văn tốt nghiệp 74 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt ... Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang Từ vấn đề trên, đƣợc đồng ý Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang giáo viên hƣớng dẫn em chọn đề tài “Phân tích thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Nông. .. phần Nông Lâm Sản Kiên Giang - Phân tích thực trạng thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang thông qua: + Phân tích sản lƣợng, kim ngạch xuất nhân tố ảnh hƣởng đến thị trƣờng xuất. .. phân tích thực trạng thị trƣờng xuất gạo Cơng ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu thị trƣờng xuất gạo Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU gạo của CÔNG TY NÔNG lâm sản KIÊN GIANG , THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU gạo của CÔNG TY NÔNG lâm sản KIÊN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay