TĂNG TRƯỞNG KINH tế hậu GIANG GIAI đoạn 2000 2008 từ góc độ PHÂN TÍCH ĐÓNG góp của các yếu tố sản XUẤT

98 37 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2000-2008: TỪ GĨC ĐỘ PHÂN TÍCH ĐĨNG GĨP CỦA CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS VÕ THÀNH DANH ĐẶNG HOÀNG THỐNG Mã số sinh viên: 4066244 Lớp: Kinh Tế Học 02-K32 Cần Thơ, năm 2010 -1- LỜI CẢM TẠ  Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em nhận nhiều giúp đỡ, động viên, dẫn tận tình q Thầy Cơ Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Võ Thành Danh – giảng viên Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Thầy hướng dẫn, giúp đỡ em nhiều tận tình, tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt luận văn Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giảng dạy em suốt năm Đại học Nhờ kiến thức cộng với nỗ lực thân trang bị cho em kỹ chun mơn để hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn Cục thống kê Hậu Giang nhiệt tình giúp đỡ việc cung cấp số liệu cho luận văn Kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe thành công công việc! Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) ĐẶNG HOÀNG THỐNG -2- LỜI CAM ĐOAN  Em cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2010 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) ĐẶNG HOÀNG THỐNG -3- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Cần thơ, ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn (ký ghi họ tên) PGS.TS VÕ THÀNH DANH -4- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) -5- MỤC LỤC Trang Chương 1: CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Sự cần thiết đề tài .1 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Các khái niệm tăng trưởng kinh tế 2.1.2 Quá trình phát triển lý thuyết tăng trưởng kinh tế .5 2.1.2.1 Lý thuyết tăng trưởng trước Keynes 2.1.2.1 Lý thuyết tăng trưởng sau Keynes 2.1.3 Các tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế 2.1.4 Các nhân tố tăng trưởng kinh tế 2.1.5 Ý nghĩa phân tích tăng trưởng .9 2.1.6 Sự khác TFP SFP 10 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13 2.2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả .13 2.2.2.2 Phương pháp so sánh 13 2.2.2.2 Phương pháp ước lượng tổng suất nhân tố TFP 14 2.2.2.4 Phương pháp hồi qui tương quan 16 2.2.3 Số liệu giả định 18 Chương 3: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 22 3.1 NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC .22 3.1.1 Những nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận hồi quy 22 3.1.2 Những nghiên cứu sử dụng phương pháp hạch toán tăng trưởng .24 3.2 NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC 26 Chương 4: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2000-2008: TỪ GÓC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT 29 4.1 THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HẬU GIANG 2000-2008 29 4.1.1 Khái quát chung tỉnh Hậu Giang 29 4.1.2 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Hậu Giang giai đoạn 2000-2008 30 4.1.2.1 Thực trạng tăng trưởng tổng sản phẩm (giá trị gia tăng) Hậu Giang giai đoạn 20002008 30 4.1.2.2 Tăng trưởng theo ngành cấu kinh tế theo ngành 33 4.1.2.3 Tăng trưởng thành phần kinh tế cấu kinh tế theo sở hữu 42 4.1.3 Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế Hậu Giang 45 4.2 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2000-2008: TỪ GÓC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT .46 -6- 4.2.1 Kết ước lượng TFP 46 4.2.2.Kết ước lượng suất yếu tố riêng lẻ 55 4.2.3 Mối liên hệ tốc độ tăng TFP, tốc độ tăng suất vốn suất lao động 57 4.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN CỦA HẬU GIANG 59 4.3.1.Vấn đề đầu cho hình thành tài sản vốn vật chất thành phần kinh tế 59 4.3.2 Vấn đề phân bổ nguồn lao động 62 4.3.3 Vấn đề đầu cho giáo dục 64 4.3.4 Vấn đề hiệu sử dụng công nghệ tiến công nghệ .66 4.4 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA HẬU GIANG TRONG DÀI HẠN .66 4.4.1 Về thu hút sử dụng vốn đầu .66 4.4.2 Giải pháp nâng cao trình độ lực lượng lao động thu hút nhân tài 67 4.4.3 Giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ 68 CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 5.1 KẾT LUẬN 70 5.2 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHẦN PHỤ LỤC 74 PHỤ LỤC 1: MƠ HÌNH TĂNG TRƯỞNG SOLOW 74 PHỤ LỤC 2: CÁCH ĐO LƯỜNG TRỮ LƯỢNG VỐN .78 PHỤ LỤC 3:TỶ PHẦN THU NHẬP CỦA VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 – 2008 80 PHỤ LỤC 4: TÍNH TỐN TỶ PHẦN THU NHẬP CỦA VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 – 2008 THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY 81 PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TÍNH TỐN TĂNG TRƯỞNG CỦA HẬU GIANG CHO GIAI ĐOẠN 20002008 84 PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TÍNH TOÁN TĂNG TRƯỞNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHO GIAI ĐOẠN 2000 – 2007 85 PHỤ LỤC 7: SỐ LIỆU TÍNH TỐN TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH CẦN THƠ CŨ CHO GIAI ĐOẠN 1990 – 2000 86 -7- DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Đóng góp nhân tố sản xuất vào tốc độ tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 1987-2006 22 Bảng 2: Đóng góp vốn lao động tổng suất nhân tố (TFP) vào tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 24 Bảng 3: Đóng góp vốn lao động tổng suất nhân tố (TFP) vào tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 1986-2004 25 Bảng 4: Nguồn lực tăng trưởng Châu Phi Châu Mỹ Latinh giai đoạn 1960-1996 27 Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng TFP Các nước Đông Á giai đoạn 1966-1996 28 Bảng : Giá trị tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2001 – 2008 30 Bảng 7: Vốn đầu phát triển toàn xã hội (giá hành) giai đoạn 2001 – 2008 32 Bảng 8: Giá trị sản xuất tỷ trọng công nghiệp chế biến so với ngành công nghiệp Hậu Giang giai đoạn 2004 – 2008 37 Bảng 9: Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ; thương mại số ngành dịch vụ khác giai đoạn 2002 – 2008 39 Bảng 10: Giá trị gia tăng thành phần kinh tế quốc doanh nước thành phần có vốn đầu nước ngồi Hậu Giang giai đoạn 2001 – 2008 43 Bảng 11: Đóng góp vốn lao động tổng suất nhân tố (TFP) vào tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng Hậu Giang giai đoạn 20002008 47 Bảng 12: Đóng góp vốn lao động tổng suất nhân tố (TFP) vào tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng tỉnh Cần Thơ (cũ) thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 – 2007 52 Bảng 13: Năng suất lao động Hậu Giang giai đoạn 2000-2008 55 Bảng 14: Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế quốc doanh thành phần quốc doanh nước Hậu Giang giai đoạn 2001 – 2008 61 Bảng 15: Cơ cấu lao động làm việc phân theo ngành kinh tế Hậu Giang giai đoạn 2004 – 2008 62 -8- Bảng 16: Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế Hậu Giang giai đoạn 2004 – 2008 63 Bảng 17: Các tiêu số học sinh, sinh viên giáo viên cấp học Hậu Giang giai đoạn 2004 – 2008 65 -9- DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2001 –2008 31 Hình 2: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực giai đoạn 2002 – 2008 33 Hình 3: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp ngư nghiệp Hậu Giang giai đoạn 2002 – 2008 34 Hình 4: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp thủy sản tổng giá trị gia tăng khu vực giai đoạn 2001 – 2008 35 Hình 5: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực giai đoạn 2002 – 2008 36 Hình 6: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực giai đoạn 2002 – 2008 38 Hình 7: Cơ cấu giá trị gia tăng phân theo khu vực kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2001 – 2008 40 Hình 8: Cơ cấu giá trị gia tăng phân theo khu vực lạc hậu đại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2001 – 2008 41 Hình 9: Tốc độ tăng giá trị gia tăng thành phần kinh tế quốc doanh thành phần quốc doanh Hậu Giang giai đoạn 2002 – 2008 42 Hình 10: Chuyển dịch cấu kinh tế chia theo thành phần kinh tế Hậu Giang giai đoạn 20002008 44 Hình 11: Tốc độ tăng trưởng GDP, Vốn, lao động TFP Hậu Giang giai đoạn 2001 – 2008 48 Hình 12: Đóng góp K, L, TFP vào tốc độ tăng GDP Hậu Giang giai đoạn 2001 – 2008 49 Hình 13: Tốc độ tăng suất lao động Hậu Giang giai đoạn 2001-2008 56 Hình 14: Tốc độ tăng suất vốn Hậu Giang giai đoạn 2001-2008 57 Hình 15: Biểu diễn tốc độ tăng/giảm TFP, suất lao động suất vốn 58 Hình 16: Cơ cấu vốn đầu phát triển phân theo thành phần kinh tế Hậu Giang giai đoạn 20002008 60 - 10 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Cục Thống kê Hậu Giang (2006) Niên giám thống kê Hậu Giang 2005, Xí nghiệp in Cần Thơ, Tp Cần Thơ Cục Thống kê Hậu Giang (2009) Niên giám thống kê Hậu Giang 2008, Xí nghiệp in Cần Thơ, Tp Cần Thơ Tổng Cục thống kê (2006) liệu kinh tế xã hội 671 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Việt Nam, NXB Thống Kê, Hà Nội Tổng Cục thống kê (2008) Niên giám thống kê Việt Nam 2008, NXB Thống kê, Hà Nội Trung tâm suất Việt Nam (2009), Báo cáo tiêu suất Việt Nam 20062007 Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Tuệ Anh ( 2006) Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 15 năm ( 1991 – 2005): từ góc độ phân tích đóng góp nhân tố sản xuất, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Cành, “Kinh tế Việt Nam qua số phát triển tác động q trình hội nhập”, Tạp chí Phát triển kinh tế (số năm 2009), trang 11-17 Phạm Chung ( 2002), Kinh tế vĩ mơ phân tích, nhà xuất Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí minh, TP Hồ Chí Minh Trần Thọ Đạt (2005), Các mơ hình tăng trưởng kinh tế, NXB Thống kê 10 Phan Thúc Huân (2006) Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê TPHCM, Tp Hồ Chí Minh 11 Tăng Văn Khiêm, “Phương pháp tính tốc độ tăng suất nhân tố tổng hợp”, Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục thống kê 12 Cù Chí Lợi (2008), “Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, tạp chí nghiên cứu kinh tế Việt Nam (số 336), trang 3-9 13 Nguyễn Xuân Thành (năm 2003), “Kinh tế phát triển Đông Á Đơng Nam Á”, chương trình giảng dạy kinh tế fullbright - 84 - Tiếng Anh 14 Tran Tho Dat (2005), “Sources of Viet Nam economic’s growth 1986 – 2004”, National economics university 15 Abdelhak Senhadji (2000), “Sources of Economic Growth: An Extensive Growth AccountingExercise”,http://www.imf.org/external/Pubs/FT/staffp/2000/001/pdf/senhadj i.pdf 16 Barry Bosworth, Susan M Collins (2003), “The Empirics of Growth: An Update”, http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2003/0922globaleconomics_boswort h/20030307.pdf 17 Michael Sarel (1997), “Growth and Productivity in ASEAN Countries”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882613## - 85 - PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC MƠ HÌNH TĂNG TRƯỞNG SOLOW Mơ hình tăng trưởng Solow mơ hình thuyết minh chế tăng trưởng kinh tế Robert Solow Trevor Swan xây dựng Sau học giả kinh tế khác bổ sung Solow nhận giải Nobel kinh tế năm 1987 nhờ cống hiến Mơ hình gọi Mơ hình tăng trưởng tân cổ điển số giả thiết mơ hình dựa theo lý luận kinh tế học tân cổ điển Solow cho việc tăng vốn sản xuất ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, dài hạn tốc độ tăng trưởng kinh tế Xây dựng mơ hình: - Cung hàng hóa hàm sản xuất: Y = F (K, L) Định nghĩa: y = Y/L = sản lượng lao động; k = K/L = vốn lao động Giả định hàm sản xuất sinh lợi không đổi theo qui mô: zY = F (zK, zL ) ứng với z > Chọn z = 1/L Khi đó: Y/L = F (K/L, 1) y = F (k, 1) với y = K/L y = f(k) f(k) = F (k, 1) y MPK k Đồ thị gọi đường sản lượng Độ dốc đường sản lượng cho biết sản lượng tính đơn vị lao động tăng lượng vốn tính đơn vị lao động tăng thêm đơn vị Được gọi suất biên vốn (MPK), MPK = dy/dk - Cầu hàng hóa hàm tiêu dùng - 86 - Tài khoản thu nhập quốc gia Y = C + I (G = 0, NX = 0)  Viết dạng “trên lao động”: y = c + I Trong đó: y = Y/L, c = C/L i = I /L Với tỷ lệ tiết kiệm s: c = (1-s)y  y = (1-s)y + i Sắp xếp lại phương trình ta được: i = s.y = s.f(k) Tăng trưởng vốn trạng thái ổn định: Ở thời điểm, lượng vốn yếu tố định sản lượng, lượng vốn thay đổi theo thời gian Sự thay đổi dẫn đến tăng trưởng kinh tếyếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn đầu khấu hao δk Y δk Y = f(k) i = s.f(k) c Y i k k Đầu tư, tiêu dùng sản lượng Khấu hao Thay đổi trữ lượng vốn= Đầu –Khấu hao ( ∆k = i – ∆k: mức thay đổi lượng vốn năm  ∆k = s.f(k) – δk Sơ đồ thể phương trình với mức k khác nhau: δk , i δk δk2 i2 δk= i i1 i = s.f(k) δk1 - 87 k* k δk ) k1 k2 Tại k* đầu khấu hao, g = Mơ hình Solow chứng minh rằng: kinh tế nằm trạng thái ổn định đứng ngun đó, kinh tế chưa đạt tới trạng thái ổn định, có xu hướng tiến trạng thái đó.Do vậy, trạng thái ổn định cân dài hạn kinh tế Nguyên tắc vàng lượng vốn: Khi chọn trạng thái ổn định, nhà sách sẻ chọn trạng thái mà thu nhập cá nhân kinh tế tối đa Tuy nhiên, cá nhân không quan tâm đến lượng vốn kinh tế, kể sản lượng mà họ quan tâm đến số lượng hàng hóa tiêu dùng Vì vậy, nhà sách “rộng lượng”sẻ chọn trạng thái ứng với tiêu dùng cao Lượng vốn tương ứng với trạng thái ổn định mà tiêu dùng cao gọi lượng vốn theo nguyênf(k),k tắc vàng k* f(k*) f(k*),k* cg kg k* k Tính chất hội tụ kinh tế: Nếu hai kinh tế điều kiện lịch sử xuất phát với mức vốn khác nhau, quốc gia có mức thu nhập thấp tăng trưởng nhanh dần đuổi kịp quốc gia có thu nhập cao tăng tỷ lệ vốn lao động Đóng góp vốn mơ hình Solow nước phát triển:  Khi vốn lao động gia tăng, sản lượng lao động sẻ gia tăng - 88 -  Sự gia tăng vốn tạo mức tăng trưởng cao nước phát triển Đánh giá tăng trưởng sách tăng trưởng cho nước phát triển:  Tiết kiệm giải pháp tối ưu cho thực tăng trưởng:  Khi kinh tế đến điểm dừng, đầu không dẫn đến tăng trưởngTăng tiết kiệm dẫn đến giảm tiêu dùng ngắn hạn mà dài hạn Vì cần lựa chọn tốc độ tăng trưởng tối ưu tốc độ tăng trưởng tối đa - 89 - PHỤ LỤC CÁCH ĐO LƯỜNG TRỮ LƯỢNG VỐN Tính tốc độ tăng trưởng vốn (gK) theo giá cố định 1994 giai đoạn 2000 2007 theo phương pháp tồn kho thường xuyên.Đầu gộp tính theo giá cố định đầu gộp tính theo giá hành chia cho số giá tài sản cố định (năm 1994=100) Đầu gộp theo giá cố định 1994 - Tỷ đồng 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 651,51 720,37 1013,33 1284,48 1655,68 1960,76 2412,14 2451,64 5139,42 (Nguồn: Niên giám thống kê Hậu Giang 2005 2008) Tốc độ tăng trưởng tổng đầu gộp bình quân năm giai đoạn 2000-2008:  = [(5139,42/651,51)^(1/8)-1]*100% = 29,467% Gọi C0 giá trị trữ lượng vốn vào đầu năm 2000 Ta có: C0 = C-1 + I-1 – D-1 (*) với I đầu gộp D khấu hao Giả sử tốc độ tăng trưởng tổng đầu gộp từ năm 2000 trở trước  tỷ lệ khấu hao hàng năm (d) 5% giá trị trữ lượng vốn năm C0 = C-1(1– d) + I0/(1+  )-1 Tương tự : C-1 = C-2(1– d) + I-1/(1+  )-1 hay (1– d)C-1 = C-2(1– d)2 + I0(1– d)/(1+  )-2 Tính C-, ta có: C0 = C-1(1– d) + I0/(1+  )-1 (1– d)C-1 = C-2(1– d)2 + I0(1– d)/(1+  )-2 (1– d)2C-2 = C-3(1– d)3 + I0(1– d)2/(1+  )-3 (1– d)C- = C-(+1)(1– d)(+1) + I0(1– d)/(1+  )-(+1) Cộng dồn lại, ta có: - 90 - C0 = I0(1+  )-1 + I0(1– d)/(1+  )-2 + I0(1– d)2/(1+  )-3 + … + I0(1– d)/(1+  )-(+1)  I0 1    1 d 1 d 2 I0 1 d                    d        Vậy C  I0  d Trữ lượng vốn đầu năm 2000 C0 = C2000 = 651,51/(0,2976+0,05) = 2006,702 tỷ đồng Dùng công thức (*) cho năm từ 2000 đến 2008, ta tính trữ lượng vốn năm theo giá cố định 1994 sau: Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Chỉ tiêu Trữ lượng vốn (tỷđồng) 2006,70 2557,88 3150,36 4006,18 5090,36 6491,53 8127,71 10133,47 12078,44 (Nguồn: Tính tốn từ số liệu thống kê niên giám thống kê Hậu Giang năm 2005, 2008) - 91 - PHỤ LỤC TỶ PHẦN THU NHẬP CỦA VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 – 2008 THEO PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN Chỉ tiêu Năm 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tỷ phần thu nhập vốn Tỷ phần thu nhập lao động 0,354 0,646 0,362 0,638 0,369 0,631 0,375 0,625 0,384 0,616 0,391 0,609 0,404 0,596 0,42 0,58 0,427 0,573 0,426 0,574 0,426 0,574 0,439 0,561 0,44 0,56 0,452 0,548 0,457 0,543 0,453 0,547 0,441 0,559 0,433 0,567 0,444 0,556 0,446 0,554 0,452 0,548 0,457 0,543 0,460 0,540 (Nguồn: Sources of Viet Nam’s Economic Growth, Tran Tho Dat) - 92 - PHỤ LỤC TÍNH TOÁN TỶ PHẦN THU NHẬP CỦA VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 – 2008 THEO PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY Yếu tố vốn: Dựa vào số liệu niên giám thống kê Việt Nam năm 2008 ta có đầu gộp theo giá cố định năm 1994 (giai đoạn 1985 – 2007) bảng sau: Đơn vị: Tỷ đồng 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 12646 16136 19858 20505 20434 20148 22366 27086 39862 45483 53249 60826 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 66529 74931 75830 84033 92487 104256 116623 128916 143291 160247 199011 215948 Áp dụng cơng thức tính trữ lượng vốn ta tính trữ lượng vốn kinh tế qua năm từ 1985-2007 với giả định khấu hao 3%/năm (đây tỷ lệ lấy theo tài liệu chương trình học bổng fullbright, theo Trần Đạt Thọ tỷ lệ 5%) 1985 1986 1990 1991 99084 112247 125016 141123 157395 173107 188062 204786 225728 258818 296537 340890 1997 2002 2003 708817 791809 884678 987053 1100731 1227958 1326986 1998 1987 1999 1988 2000 1989 2001 391489 446273 507816 568412 635392 - 93 - 1992 2004 1993 2005 1994 2006 1995 2007 1996 2008 Áp dụng phương pháp hồi qui ước lượng tỷ phần thu nhập vốn (α) lao động (β) Chạy hàm hồi qui: lnY = lnA + αlnK + βlnL Năm 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 GDP (tỷ đồng) 106176 109189 113154 119960 125571 131968 139634 151782 164043 178534 195567 213833 231264 244596 256272 273666 292535 313247 336242 362435 393031 425373 461443 489833 Lao động (ngàn người) 25269 25868 26522 27215 28153 29412 30135 30856 31579 32303 33031 33761 34493 35233 35976 36702 38562 39508 40574 41586 42526 43389 44387 44915 Trữ lượng vốn (tỷ đồng) 99084 112247 125016 141123 157395 173107 188062 204786 225728 258818 296537 340890 391489 446273 507816 568412 635392 708818 791809 884678 987054 1100733 1227958 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2008) - 94 - 1326986 Mơ hình thỏa mãn tốt điều kiện thống kê (R bình phương, giá trị thống kê t biến số) reg lnYsao lnKsao lnLsao Source | SS MS Number of obs = 22 -+ F( 2, 19) = 208.73 Model | 034552626 Residual | 001572613 df 017276313 Prob > F 19 000082769 R-squared -+ = 0.9565 Adj R-squared = 0.9519 Total | 03612524 21 00172025 lnYsao | Std Err Coef = 0.0000 t Root MSE P>|t| = 0091 [95% Conf Interval] -+ -lnKsao | 3908722 3485285 1.12 0.276 -.3386064 lnLsao | 6072995 0949332 6.40 0.000 408602 _cons | 033528 0841543 0.40 0.695 -.142609 1.120351 805997 209665 Kết cho thấy α = 0,3908722 β = 0,6072995 (α+ β ~ 1) - 95 - PHỤ LỤC SỐ LIỆU TÍNH TỐN TĂNG TRƯỞNG CỦA HẬU GIANG CHO GIAI ĐOẠN 20002008 2000 2001 Tổng giá trị sản xuất tăng thêm theo giá so sánh năm 1994 (triệu đồng) 2184,519 2332,048 2002 Chỉ tiêu Năm Vốn đầu phát triển địa bàn (triệu đồng) Lao động làm việc kinh tế (người) 651,52 720,38 354,525 369,466 2649,396 1013,33 375,655 2003 2817,985 1284,49 382,035 2004 3182,327 1655,69 415,048 2005 3535,123 1960,76 419,575 2006 3927,442 2412,14 433,744 2007 4398,995 2451,64 438,913 2008 4973,798 5139,43 445,963 (Nguồn: Niên giám thống kê Hậu Giang 2005 2008) - 96 - PHỤ LỤC SỐ LIỆU TÍNH TỐN TĂNG TRƯỞNG CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHO GIAI ĐOẠN 2000 – 2007 2002 Tổng giá trị sản xuất tăng thêm theo giá so sánh năm 1994 (triệu đồng) 4.544,444 5.081,837 5.688,158 2003 6.431,840 1535,640 477.945 2004 7.380,685 2353,462 2005 8.546,431 5096,000 487.375 497.133 2006 9.931,193 8.009,800 509.527 2007 11.544,722 8.984,130 520.676 Chỉ tiêu Năm 2000 2001 Vốn đầu XDCB địa bàn giá so sánh năm 1994 (triệu đồng) Lao động làm việc kinh tế (người) 526,684 682,760 451.383 462.936 950,200 470.711 (Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2005 2007) - 97 - PHỤ LỤC SỐ LIỆU TÍNH TỐN TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH CẦN THƠ CŨ CHO GIAI ĐOẠN 1990 – 2000 1990 1991 Tổng giá trị sản xuất tăng thêm theo giá so sánh năm 1994 (triệu đồng) 2.546.958 2.771.588 1992 Chỉ tiêu Năm Vốn đầu xây dụng giá so sánh năm 1994 (Triệu đồng) Lao động làm việc kinh tế (người) 58.379 128.067 821.267 849.266 3.028.264 181.601 877.674 1993 3.284.613 384.804 908.092 1994 3.851.835 466.711 939.906 1995 4.427.418 782.499 970.985 1996 4.879.773 1.256.951 1.007.826 1997 5.284.874 1.809.252 1.044.987 1998 5.738.009 1.835.244 1.079.267 1999 6.119.264 1.935.242 1.090.255 2000 6.547.671 2.284.100 8.831.771 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Cần Thơ năm 2002) - 98 - ... chọn đề tài Tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2000- 2008: Từ góc độ phân tích đóng góp yếu tố sản xuất nhằm bốc tách ảnh hưởng khác yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế để có nhìn... thể:  Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế Hậu Giang giai đoạn 2000- 2008  Phân tích đóng góp yếu tố sản xuất (vốn, lao động, tổng suất nhân tố - TFP) cho tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang. .. tiêu tăng trưởng năm việc trì tốc độ tăng trưởng cao bền vững mục tiêu hàng đầu việc thực sách kinh tế Nghiên cứu đưa số phân tích tăng trưởng kinh tế Hậu Giang từ góc độ đóng góp yếu tố sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: TĂNG TRƯỞNG KINH tế hậu GIANG GIAI đoạn 2000 2008 từ góc độ PHÂN TÍCH ĐÓNG góp của các yếu tố sản XUẤT , TĂNG TRƯỞNG KINH tế hậu GIANG GIAI đoạn 2000 2008 từ góc độ PHÂN TÍCH ĐÓNG góp của các yếu tố sản XUẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay