PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của DOANH NGHIỆP tư NHÂN HUỲNH hải ĐĂNG

32 18 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -   - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Lê Tín Huỳnh Thị Quyên MSSV: 4066150 Lớp: Kinh Tế Học- K 32 Cần Thơ - 2010 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng LỜI CẢM TẠ - Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này,em vô biết ơn quý Thầy Cô khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức lẫn phương pháp học cho chúng em năm vừa qua Đây niềm tin sở vững để em hoàn hành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn thầy Lê Tín hướng dẫn nhiệt tình bổ sung cho em kiến thức khiếm khuyết để hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo doanh nghiệp tạo hội cho em tiếp xúc với môi trường làm việc doanh nghiệp Em xin chân thành cám ơn anh chịở phòng ban hướng dẫn cung cấp số liệu cần thiết để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp thời hạn, yêu cầu, giúp em tìm hiểu thực tế hoạt động doanh nghiệp Kính chúc q thầy ln dồi sức khỏe cơng tác tốt! Kính chúc Ban Giám đốc, anh chị doanh nghiệp ln hồn thành tốt cơng tác lời chúc tốt đẹp nhất! Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Huỳnh Thị Quyên GVHD: Lê Tín i SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng LỜI CAM ĐOAN - Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm …… Sinh viên thực Huỳnh Thị Quyên GVHD: Lê Tín ii SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP - - Cần Thơ, ngày… tháng……năm… NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Lê Tín iii SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - -     Họ tên người hướng dẫn:………………………………………… Học vị:……………………………………………………………… Chuyên ngành:……………………………………………………… Cơ quan công tác:……………………………………………………     Tên học viên:………………………………………………………… Mã số sinh viên:…………………………………………………… Chuyên ngành:……………………………………………………… Tên đề tài:…………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Về hình thức ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tín đại luận văn …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Các nhận xét khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết luận ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng……năm… NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Lê Tín iv SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN - Cần Thơ, ngày … tháng … năm … NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Lê Tín v SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng MỤC LỤC Chương GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 2.1.2 Khái niệm doanh thu, chi phí lợi nhuận 2.1.3 Vai trò ý nghĩa việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 2.1.4 Nội dung nghiên cứu tình hình tiêu thụ 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 17 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 17 Chương 21 VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN 21 HUỲNH HẢI ĐĂNG 21 3.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG 21 3.1.1 Vài nét sơ lược………………………………………………………………21 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, loại hình lĩnh vực kinh doanh: 21 3.1.2 Sơ đồ tổ chức máy hoạt động doanh nghiệp 23 3.2 NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP 26 3.2.1 Cơ hội 26 3.2.2 Thách thức 26 Chương 27 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG 27 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU- CHI PHÍ- LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TỪ 2007- 2009 27 4.1.1 Phân tích chung tình hình doanh thu doanh nghiệp từ năm 2007- 2009.27 4.1.2 Phân tích chung tình hình chi phí doanh nghiệp từ 2007- 2009……… 27 4.1.3 Phân tích chung tình hình lợi nhuận doanh nghiệp từ 2007- 2009 31 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DNTN HUỲNH HẢI ĐĂNG 32 4.3 NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP 48 4.3.1 Các nguyên nhân nhân chủ quan 48 GVHD: Lê Tín vi SVTH: Huỳnh Thị Quyên Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng 4.3.2 Các nguyên nhân khách quan 51 Chương 54 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 54 5.1 GIÁ BÁN 54 5.2 CÁC BIỆN PHÁP TĂNG DOANH SỐ BÁN 54 5.3 BIỆN PHÁP TRÍCH GIẢM CHI PHÍ 56 5.3.1 Chi phí nhân cơng trực tiếp 56 5.3.2 Giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 56 5.4 CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖ TRỢ BÁN HÀNG 57 Chương 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 6.1 KẾT LUẬN 58 6.2 KIẾN NGHỊ 59 6.2.1 Đối với nhà nước 59 6.2.2 Đối với doanh nghiệp 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………60 GVHD: Lê Tín vii SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang BẢNG 1: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009………………………………………………………………………27 BẢNG 2: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009………………………………………………………… 29 BẢNG : TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009………………………………………………………… 31 Bảng : TÌNH HÌNH XUẤT- NHẬP- TỒN SẢN PHẨM………………… 33 Bảng 5: BẢNG CHÊNH LỆCH XUẤT- NHẬP- TỒN GIỮA THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH……………………………………………………………… 33 BẢNG : TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2007- 2009… 35 BẢNG : DOANH SỐ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2007- 2009 36 BẢNG : TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009…………………………………… 37 BẢNG : TÌNH HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP……………………………………………………….39 BẢNG 10: TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP……………………………………………… 48 GVHD: Lê Tín viii SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng DANH MỤC HÌNH Trang HÌNH 1: SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP……………………………………………………………………… 16 HÌNH : SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP .23 HÌNH 3: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009………………………………………………………………………28 HÌNH 4: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 20072009…………………………………………………………………………… 29 HÌNH 5: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009………………………………………………………………………32 HÌNH : DOANH SỐ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ NĂM 2007- 2009 .36 HÌNH 7: TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2007- 2009…………………………………… 38 GVHD: Lê Tín ix SVTH: Huỳnh Thị Quyên Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng 2.1.3.2 Ý nghĩa Trong chế thị trường nay, kinh tế sản xuất kinh doanh khơng tập trung gò bó trước mà có linh động xuất phát từ nhu cầu thực tiễn người tiêu dùng Do đó, đẩy mạnh tiêu thụ nói khâu vơ quan trọng để đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Khâu tiêu thụ xem khâu quan trọng suốt trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì, cửa doanh nghiệp nên cánh cửa mở to đồng tiền, đồng vốn doanh nghiệp lưu thông cách trôi chảy hơn, nhanh Hay nói cách khác, hoạt động yếu tố cho phép doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục tái đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục sở tồn doanh nghiệp Vì lẽ đó, coi khâu tiêu thụtính chất định vận mệnh doanh nghiệp 2.1.4 Nội dung nghiên cứu tình hình tiêu thụ Tùy theo quy mô đặc điểm kinh tế- kỹ thuật sản xuất kinh doanh tầm quan trọng hoạt động tiêu thụdoanh nghiệp tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm khác nhau, thường tổ chức thành hoạt động sau: - Nghiên cứu thị trường - Kế hoạch hoá tiêu thụ - Chính sách Marketing- mix - Tổ chức hoạt động tiêu thụ 2.1.4.1 Nghiên cứu thị trường: a) Khái niệm vai trò: Thị trường tổng hợp mối quan hệ phát sinh liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá dịch vụ Nghiên cứu thị trường trình thu thập, xử lý phân tích số liệu thị trường cách có hệ thống Làm sở cho định quản trị q trình nhận thức cách khoa học có hệ thống, nhân tố tác động thị trường mà doanh nghiệp phải tính đến định quản trị kinh doanh, phải điều chỉnh mối quan hệ doanh nghiệp với thị trường tìm cách ảnh hưởng tới chúng GVHD: Lê Tín SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng Nghiên cứu thị trường chức liên hệ với người tiêu dùng, công chúng nhà Marketing thông qua công cụ thu thập xử lý thông tin nhằm phát hội thị trường để quản lý Marketing trình Nghiên cứu thị trường cung cấp thông tin cho việc định Marketing trình quản trị kinh doanh, giúp cho trình quản lý Marketing giải vấn đề cụ thể thị trường Nghiên cứu thị trường yếu tố để tạo sản phẩm giúp cho sản phẩm doanh nghiệp ngày hoàn thiện, tồn đứng vững thị trường b) Nội dung nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường thực doanh nghiệp phạm vi toàn ngành kinh tế- kỹ thuật, nghiên cứu thị trường quan tâm đến ba lĩnh vực lớn cầu sản phẩm, cạnh tranh sản phẩm nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ sản phẩm - Nghiên cứu cầu sản phẩm: + Cầu sản phẩm phạm trù phản ánh phận nhu cầu có khả tốn thị trường sản phẩm Nghiên cứu cầu nhằm xác định liệu cầu trong khoản thời gian tương lai xác định Nghiên cứu cầu thơng qua đối tượng có cầu doanh nghiệp, gia đình tổ chức xã hội khác + Để nghiên cứu cầu phân thành hai loại sản phẩm dịch vụ sở lại tiếp tục phân thành vật phẩm tiêu dùng hay liệu sản xuất, dịch vụ thành nhiều loại dịch vụ khác Trong xác định cầu vật phẩm tiêu dùng cần ý đến đối tượng trở thành người có cầu, người có cầu phải phân thành nhóm theo tiêu thức khác nhau, độ tuổi, giới tính,…đối với nhiều vật phẩm tiêu dùng mức thu nhập nhân tố có ý nghĩa quan trọng bậc Việc nghiên cứu cầu dựa sở phân chia cầu theo khu vực tiêu thụ, mật độ dân cư + Với cầu liệu phải nghiên cứu số lượng quy mơ doanh nghiệp có cầu, tính chất sử dụng sản phẩm khả thay đổi tương lai GVHD: Lê Tín SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng + Nghiên cứu thị trường nhằm xác định thay đổi cầu tác động nhân tố mốt ưa thích, sản phẩm thay thế, thu nhập mức sống người tiêu dùng Đồng thời nghiên cứu cầu phải giải thích phản ứng cụ thể người tiêu dùng trước biện pháp quảng cáo, phản ứng đối thủ cạnh tranh trước sách bán hàng doanh nghiệp Ngồi ra, nghiên cứu cầu nhằm giải thích thay đổi phân tích tồn ngành kinh tế kỹ thuật, nguyên nhân mùa vụ hay suy thoái kinh tế - Nghiên cứu cung để hiểu rõ đối thủ cạnh tranh tương lai gắn với khả mở rộng (thu hẹp) quy mô doanh nghiệp thâm nhập (rút khỏi thị trường) doanh nghiệp có Nghiên cứu cung phải xác định khối lượng đối thủ cạnh tranh, phân tích u tố có ý nghĩa sách tiêu thụ đối thủ thị phần, chương trình sản xuất, đặt biệt chiến lược sách khác biệt hố sản phẩm, sách giá cả, phương pháp quảng cáo bán hàng, sách phục vụ khách hàng điều kiện tốn tín dụng Mặt khác phải làm rõ khả phản ứng đối thủ trước biện pháp giá quảng cáo, xúc tiến bán hàng doanh nghiệp Trong thực tế, trước hết phải quan tâm nghiên cứu đối thủ mạnh chiếm thị phần cao ngành +Nghiên cứu cung không giới hạn việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh mà quan tâm nghiên cứu đến doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thay ảnh hưởng đến thị trường tương lai doanh nghiệp Việc nghiên cứu mức độ ảnh hưởng sản phẩm thay gắn với việc định hệ số co giãn chéo cầu theo giá - Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ: + Tốc độ tiêu thụ sản phẩm không chi phụ thuộc vào quan hệ cung cầu the trường mà phụ thuộc lớn việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ Việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ cụ thể thường phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật, chiến lược kinh doanh, sách kế hoạch tiêu thụ…của doanh nghiệp Khi nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ rõ ưu điểm, nhược đểm kênh tiêu thụ doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh, phải biết lượng hoá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết tiêu thụ GVHD: Lê Tín 10 SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng phân tích hình thức tổ chức bán hàng cụ thể doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh + Để nghiên cứu thị trường doanh nghiệp cần tiến hành theo quy trình định nhằm giúp cho định người quản lý Hoạt động nghiên cứu thị trường doanh nghiệp thực trực tiếp hay gián tiếp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp sản xuất mặt hàng gì? Mục đích nghiên cứu nào? 2.1.4.2 Kế hoạch hoá tiêu thụ a) Khái niệm vai trò Kế hoạch hố việc dự kiến trước phương án sử dụng nguồn lực để thực hiên hoạt động cụ thể khoảng thời gian định nhằm đạt mục tiêu đặt trước Vai trò kế hoạch hoá: - Kế hoạch hoá sở để thực chức quản lý khác - Kế hoạch hố liền với phân tích, dự báo nhu cầu thị trường biến động môi trường kinh doanh Do đó, lập kế hoạch cho phép doanh nghiệp phản ứng linh hoạt trước thay đổi môi trường kinh doanh Trong thời gian dài nước ta trì chế kế hoạch hoá tập trug quan liêu bao cấp từ xuống dẫn đến khủng hoảng toàn diện, sâu sắc vào năm đầu thập kỷ 80 hậu kéo dài nhiều năm sau Do đó, tai nhắc đến kế hoạch hoá thường làm cho người e ngại nghi ngờ hiệu nó, nhiên kế hoạch khơng phải kế hoạch hoá tập trung cứng nhắc trước mà linh hoạt mềm dẻo, chúng có khác nội dung phương pháp lập kế hoạch Về phương pháp lập kế hoạch, kế hoạch hoá tập trung lập kế hoạch theo phương pháp từ xuống, kế hoạch hố linh hoạt lập kế hoạch theo phương pháp từ lên theo phương hỗn hợp tức phương pháp kết hợp việc lập kế hoạch từ lên từ xuống cho kế hoạch tối ưu mang tính khả thi cao b) Nội dung kế hoạch hoá tiêu thụ: Kế hoạch tiêu thụ doanh nghiệp, công nghiệp bao gồm số nội dung sau: GVHD: Lê Tín 11 SVTH: Huỳnh Thị Quyên Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng - Kế hoạch hoá bán hàng việc xây dựng cách hợp lý số lượng, cấu, chủng loại mặt hàng mà doanh nghiệp bán thời kỳ định + Kế hoạch hố bán hàng có khả thi hay khơng đòi hỏi lập kế hoạch cần phải dựa vào số cụ thể như: doanh thu bán hàng thời kỳ trước Các kết nghiên cứu thị trường cụ thể, lực sản xuất chi phí kinh doanh tiêu thụ doanh nghiệp Tốt phải có số liệu thống kê cụ thể doanh thu loại, nhóm sản phẩm thị trường tiêu thụ khoảng thời gian ngắn - Kế hoạch hoá Marketing: + Là trình phân tích, lập kế hoạch thực kiểm tra chương trình marketing nhóm khách hàng cụ thể với mục tiêu tạo so hoà hợp kế hoạch hoá tiêu thu với kế hoạch hoá giải pháp cần thiết khác + Để xây dựng kế hoạch hố marketing phải phân tích đưa dự báo liên quan đến tình hình thị trường, mạnh yếu thân doanh nghiệp, mục tiêu kế hoạch hoá tiêu thụ sản phẩm, ngân quỹ dành cho kế hoạch marketing Thơng thường xây dựng theo bước sau: + Phân tích thị trường kế hoạch marketing doanh nghiệp + Phân tích may rủi ro + Xác định mục tiêu marketing + Thiết lập sách marketing- mix + Đề chương trình hành động dự báo ngân sách - Kế hoạch hoá quảng cáo: Quảng cáo cần kế hoạch hoá, để kế hoạch hoá quảng cáo cần phân biệt thời kỳ ngắn hạn hay dài hạn, mục tiêu quảng cáo thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm phận hay toàn loại sản phẩm doanh nghiệp Để quảng cáo đạt mục tiêu doanh nghiệp phải xác định số vấn đề như: hình thức quảng cáo, qui mô phạm vi quảng cáo, phương tiện quảng cáo, địa điểm quảng cáo thời gian quảng cáo…tức phải lập kế hoạch quảng cáo cụ thể Trên thực tế hoạt động quảng cáo không đem lại giá trị cho sản phẩm doanh nghiệp phải đánh giá hiệu quảng cáo để tránh chi GVHD: Lê Tín 12 SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng phí không cần thiết làm tác dụng quảng cáo, thông thường hiệu quảng cáo đánh giá qua doanh thu sản phẩm với chi phí cho hoạt đọng quảng cáo Ngồi ra, xem xét việc hoàn thành mục tiêu vấn đề quan trọng kế hoạch hố quảng cáo Chi phí quảng cáo thường xác định theo tỷ lệ cố định phụ thuộc vào trình trạng kinh doanh - Kế hoạch hố chi phí kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Chi phí kinh doanh tiêu thụ sản phẩm loại chi phí kinh doanh xuất gắn với hoạt động tiêu thụ Đó chi phí kinh doanh lao động hao phí vật chất liên quan đến phận tiêu thụ bao gồm hoạt động tính tốn gắn với tiêu thụ hoạt động đại diện, bán hàng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường, vận chuyển, bao gói, lưu kho, quản tri hoạt động tiêu thụ,…Trong thực tế chi phí kinh doanh, tiêu thụ chịu ảnh hưởng lớn nhân tố cạnh tranh chi phí kinh doanh bao gói cho loại sản phẩm cụ thể khơng liên quan với chi phí kinh doanh sản xuất loại sản phẩm nên khơng thể phân bổ chi phí kinh doanh tiêu thụ theo chí phì kinh doanh sản xuất Để xác định chi phí kinh doanh tiêu thụ cho loại sản phẩm cách tập hợp chi phí kinh doanh tiêu thụ phân bổ chi phí kinh doanh tiêu thụ cách gián tiếp cho điểm chi phí Sự phân loại phân chia điểm chi phí kinh doanh tiêu thụ khoa học, sát thực tế tạo điều kiện cho việc vận dụng tính tốn xây dựng kế hoạch chi phí cho hoạt động tiêu thụ nhiêu Mặc khác, việc tính tốn chi phí kinh doanh doanh tiêu thụ cho việc thực nhiệm vụ gắn với hoạt động tiêu thụ lại làm sở để so sánh lựa chọn phương tiện, sách tiêu thụ cần thiết với mục đích thúc đẩy tiêu thụ với chi phí kinh doanh nhỏ Trên sở kế hoạch hố tiêu thụ chi phí kinh doanh tiêu thụ thực việc kiểm tra tín hiệu thực nhiệm vụ tiêu thụ cụ thể 2.1.4.2 Chính sách marketing- mix doanh nghiệp: Marketing mix doanh nghiệp có nhiệm vụ chủ yếu xác định loại sản phẩm phù hợp hợp nhu cầu loại thị trường nước nước cho giai đoạn phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, xác định hợp lý giá loại sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp, nghiên cứu áp dụng biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng GVHD: Lê Tín 13 SVTH: Huỳnh Thị Quyên Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng sản phẩm việc hạ giá thành, xác định mạng lưới tiêu thụ, xác định hợp lý hình thức yểm trợ xúc tiến bán hàng Xuất phát từ nhiêm vụ sách Marketing- mix bao gồm bốn sách thường gọi P (product, price,promotion, plane) a) Chính sách sản phẩm: Mục tiêu sách sản phẩm làm để phát triển sản phẩm thị trường chấp nhận, tiêu thụ với tốc độ nhanh đạt hiệu cao Chính sách sản phẩm có vai trò bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục, bảo đảm đưa sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tăng sản lượng tiêu thụ đưa sản phẩm vào thị trường Với vai trò nội dung sách tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp bao gồm nội dung sau: - Chính sách chủng loại sản phẩm - Chính sách hồn thiện nâng đặc tính, nâng cao chất lượng sản phẩm - Chính sách đổi sản phẩm cải tiến sản phẩm - Chính sách gắn loại sản phẩm với loại thị trường tiêu thụ Chính sách sản phẩm doanh nghiệp phải gắn với chu kỳ sống sản phẩm để biết cần đưa sản phẩm vào thâm nhập thị trường, cần loại bớt sản phẩm hợp lý biện pháp cụ thể, thích hợp để chủ động đối phó với giai đoạn cụ thể chu trình sống sản phẩm b) Chính sách giá cả: Giá biểu tiền mà người bán dự định nhận từ phí người mua Việc xác định giá sản phẩm khó gặp phải mâu thuẫn lợi ích người mua lợi ích người bán Người mua muốn mua với số lượng nhiều với giá rẻ người bán muốn bán với mức giá cao để thu lợi lớn đồng thời bị hạn chế lực sản xuất Để dung hồ lợi ích người mua người mua doanh nghiệp phải xác định mức phù hợp đem lại cho doanh nghiệp nhiều tác dụng to lớn thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Dựa vào tình hình cụ thể, vào chiến lược cụ thể, doanh GVHD: Lê Tín 14 SVTH: Huỳnh Thị Quyên Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng nghiệp tự xác định cho phương pháp định giá thích hợp, thơng thường có số biện pháp định sau: - Phương pháp định giá dựa vào chi phí: Giá bán= giá thành+ % lãi/ giá thành - Phương pháp dựa vào phân tích hồ vốn: Giá bán  giá hồ vốn c) Chính sách phân phối sản phẩm doanh nghiệp Phân phối sản phẩm doanh nghiệp hiểu hoạt động mang tính chất bao trùm bao gồm quy trình kinh tế, điều kiện tổ chức có liên quan đến việc điều hành dòng sản phẩm doanh nghiệp từ nơi sản xuất tới tay người tiêu dùng với hiệu kinh tế cao Dựa vào nét đặc trưng sản phẩm thị trường tiêu thụ, doanh nghiệp xây dựng cho mạng lưới phân phối lựa chọn phương thức phân phối cho phù hợp với đặc điểm riêng có doanh nghiệp Để sách phân phối có hiệu trước tiên doanh nghiệp phải xác định xem sản phẩm doanh nghiệp đưa tới tay người tiêu dùng theo phương thức hợp lý Phương thức phân phối rộng khắp phương thức sử dụng tất kênh phân phối để vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng Phương thức phân phối độc quyền việc sử dụng loại phân phối thị trường định Phương thức phân phối có chọn lọc, chọn số kênh phân phối có hiệu phù hợp với mục tiêu đề Mạng lưới tiêu thụ doanh nghiệp thành lập từ tập hợp kênh phân phối với mục đích đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng GVHD: Lê Tín 15 SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng Doanh nghiệp Đại lý Môi giới Bán lẻ Người tiêu dùng (Phòng bán hàng- DNTN Huỳnh Hải Đăng) HÌNH 1: SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP Theo sơ đồ ta thấy kênh phân phối bao gồm hệ thống Marketing trung gian, người môi giới, đại lý người bán lẻ 2.1.4.4 Tổ chức họat động tiêu thụ a) Tổ chức hệ thống kênh phân phối Để tổ chức hệ thống kênh phân phối phù hợp có tác dụng thúc đẩy hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp Trước tiên phải xác định tính chất loại sản phẩmdoanh nghiệp chuẩn bị sản xuất sản xuất, phải xác định xem hàng hố tiêu dùng hay hàng hoá liệu sản xuất hàng hoá xa xỉ, hàng hố tiêu dùng doanh nghiệp nên chọn kênh phân phối gián tiếp, trao quyền cho nhà phân phối Với hàng hoá liệu sản xuất hàng hố xa xỉ doang nghiệp thường tổ chức kênh phân phối trực tiếp, nhằm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm thu nhập thơng tin phía cầu Sau thiết lập hệ thống kênh phân phối doanh nhiệp phải thực biện pháp thích hợp nhằm trì phát huy tác dụng kênh để mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Vấn đề cốt lõi việc giải mâu thuẫn xung đột kênh để vùa bảo tồn, trì GVHD: Lê Tín 16 SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng kênh vừa giải thoả đáng lợi ích thành viên Do doanh nghiệp phải có chế độ khuyến khích xử phạt hợp lý để hồ hợp lợi ích doanh nghiệp với thành viên lợi ích viên với từ tạo bền vững, lòng trung thành thành viên kênh với doanh nghiệp b) Tổ chức hoạt động bán hàng Để tổ chức hoạt động bán hàng cần xác định số trang thiết bị bán hàng cần thiết, số lượng nhân viên phục vụ cho công tác bán hàng, đặc điểm công tác bán hàng hoạt động giao tiếp thường xuyên với khách hàng nên vệc lưạ chọn nhân viên bán hàng hoạt động quan trọng Người bán hàng cần có đầy đủ điều kện phẩm chất kỹ cần thiết, nghệ thuật ứng xử đồng thời doanh nghiệp cần có sách tiền lương tiền thưởng sách khuyến khích thích hợp với nhân viên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Cơng việc bán hàng khơng đòi hỏi có trình độ kỹ thuật phải có tính nghệ thuật cao, phải bố trí xắp xếp trình bày hàng hố kết hợp với trang thiết bị cho khách hàng dễ nhìn, dễ thấy phù hợp với nhóm khách hàng 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu dùng phân tích chủ yếu dựa số liệu kế toán DNTN Huỳnh Hải Đăng qua năm 2007, 2008, 2009 lấy từ bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Dựa số liệu thu thập tính tốn được, phương pháp sau dùng để phân tích đề tài: - Phương pháp so sánh: so sánh năm với năm trước số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân - Phương pháp thay liên hoàn: nhằm xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết hoạt động kinh doanh, cách xác định ảnh hưởng nhân tố loại trừ ảnh hưởng nhân tố khác - Phương pháp quan sát minh họa biểu bảng - Phương pháp đánh giá GVHD: Lê Tín 17 SVTH: Huỳnh Thị Quyên Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng 2.2.2.1 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh sử dụng chủ yếu hoạt động phân tích kinh tế, phương pháp dùng để xem xét tiêu phân tích cách dựa vào việc so sánh với tiêu sở hay gọi tiêu gốc Nguyên tắc so sánh  Chỉ tiêu so sánh: - Chỉ tiêu kế hoạch kỳ kinh doanh - Tình hình thực kỳ kinh doanh qua - Chỉ tiêu doanh nghiệp tiêu biểu ngành - Các thông số thị trường - Các tiêu so sánh với  Điều kiện so sánh: Các tiêu so sánh phải phù hợp yếu tố không gian, thời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính tốn, quy mơ điều kiện kinh doanh doanh nghiệp Trong việc thực phương pháp so sánh gồm có hai phương pháp phương pháp so sánh tuyệt đối phương pháp so sánh tương đối a) Phương pháp so sánh tương đối Phương pháp so sánh tương đối tỷ lệ phần trăm tiêu cần phân tích so với tiêu gốc để thể mức độ hoàn thành kế hoạch doanh nghiệp, tỷ lệ số chênh lệch tuyệt đối so với tiêu kỳ gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng Phương pháp số tương đối giúp ta nghiên cứu cấu tượng cấu ngành, cấu doanh thu Ngoài ra, số tương đối giữ bí mật cho số tuyệt đối a)1 Số tương đối kết cấu Số tuyệt đối phận Số tương đối lết cấu = x 100% Số tuyệt đối tổng thể Số tương đối kết cấu biểu mối quan hệ tỷ trọng phận cấu thành nên tổng thể để xác định tiêu kinh tế đó, chẳng hạn có phần trăm doanh thu ngành A tổng doanh thu doanh GVHD: Lê Tín 18 SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng nghiệp Tổng tất tỷ trọng phận tổng thể 100% Tỷ số cho thấy vị trí vai trò phận tổng thể a)2 Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch (STĐNVKH) Mức độ cần đạt theo kế hoạch STĐNVKH (%) = x 100% Mức độ thực đạt kỳ kế hoạch Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch mối quan hệ mức độ cần đạt theo kế hoạch đề với mức độ thực tế đạt kỳ kế hoạch trước tiêu kinh tế Số phản ánh nhiệm vụ kỳ kế hoạch mà doanh nghiệp phải phấn đấu a)3 Số tương đối hoàn thành kế hoạch (STĐHTKH) Mức độ thực tế đạt kỳ STĐHTKH (%) = x 100% Mức độ cần đạt kỳ kế hoạch Số tương đối hoàn thành kế hoạch tính theo tỷ lệ phần trăm (%) số tương đối biểu mối quan hệ tỷ lệ mức độ thực tế đạt kỳ tiêu kinh tế Số phản ánh tình hình hồn thành kế hoạch tiêu kinh tế b) Phương pháp so sánh tuyệt đối Phương pháp so sánh tuyệt đối hiệu số hai tiêu tiêu kỳ phân tích tiêu kỳ gốc, chẳng hạn so sánh kết thực kế hoạch việc thực kỳ thực kỳ trước 2.2.2.2 Phương pháp thay liên hoàn Là phương pháp thay mức độ ảnh hưởng nhân tố lên tiêu phân tích cách thay liên tiếp nhân tố từ giá trị gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số tiêu vừa tính với trị số tiêu chưa có biến đổi nhân tố cần xác định tính mức độ ảnh hưởng nhân tố Có hai trường hợp thay thế, thay nhân tố quan hệ dạng tích số nhân tố quan hệ dạng thương số Chú ý thiết lập mối quan hệ nhân tố với tiêu phân tích xếp nhân tố theo trình tự từ nhân tố lượng đến nhân tố chất GVHD: Lê Tín 19 SVTH: Huỳnh Thị Quyên Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng - Nhân tố số lượng: phản ánh qui mô sản xuất kết kinh doanh, như: số lượng lao động, số lượng vật tư, số lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất, doanh thu bán hàng - Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất kinh doanh, như: giá thành đơn vị sản phẩm, lãi suất, hiệu sử dụng vốn Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo hướng tác động nhân tố số lượng chất lượng vừa giúp ích cho việc đánh giá kinh doanh, chất lượng kinh doanh, vừa có tác dụng việc xây dựng trình tự thay nhân tố tính toán mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết kinh doanh 2.2.2.3 Phương pháp số chênh lệch Đây phương pháp biến dạng phương pháp thay liên hồn cách tính đơn giản cho phép tính kết cuối cách xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố trực tiếp dùng số chênh lệch giá trị kỳ phân tích so với kỳ kế hoạch kỳ phân tích GVHD: Lê Tín 20 SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng Chương VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG 3.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG 3.1.1 Vài nét sơ lược: - Tiền thân doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng cửa hàng chuyên kinh doanh ống nước- điện gia dụng (1994) - Năm 2004 trở thành doanh nghiệp nhân, giấy phép kinh doanh số: 5701001003 sở Kế hoạch Đầu TP Cần Thơ cấp ngày 24/02/2004  Thông tin doanh nghiệp nhân Hùynh Hải Đăng - Loại hình pháp lý: doanh nghiệp nhân - Trụ sở: 101, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.CT - Điện thoại: 0710.3824013 - Fax : 0710.33753869 - Mã số thuế : 1800123588 - Số tài khoản : 6367 0406 000 2159 VIB Ninh Kiều 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, loại hình lĩnh vực kinh doanh: 3.1.2.1 Chức năng: - Kinh doanh mặt hàng nhựa 3.1.2.2 Mục tiêu: Để tạo cạnh tranh vững mạnh chỗ đứng vững thị trường, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, bảo đẩm chất lượng phù hợp với nhu cầu nước, đảm bảo có lãi ổn định nâng cao đòi sống cán cơng nhân viên, đảm bảo thực nghĩa vụ kinh tế tích lũy đầu Đồng thời doanh nghiệp cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ 3.1.2.3 Nhiệm vụ: -Tổ chức thực hợp đồng giao dịch kí kết - Hoạt động dựa nguồn vốn doanh nghiệp, không Nhà nước rót vốn vào - Doanh nghiệp tự tìm kiếm hội kinh doanh, khách hàng GVHD: Lê Tín 21 SVTH: Huỳnh Thị Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhân Huỳnh Hải Đăng - Thực chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chế độ khác theo quy định Nhà nước Việt Nam tất cán bộ, nhân viên doanh nghiệp - Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên để khơng ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên - Quan hệ chặt chẽ làm tròn nghĩa vụ với quan Nhà nước quyền địa phương 3.1.2.4 Quyền hạn - Doanh nghiệp tự định thực hợp đồng phạm vi, chức năng, lĩnh vực quy định rõ ràng Giấy phép kinh doanh - Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm kết hoạt động kinh doanh - Thiết bị, máy móc, vật xây dựng vận chuyển doanh nghiệp nhập phải sản phẩm - Trường hợp nhập thiết bị qua sử dụng phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam - Doanh nghiệp cách pháp nhân, có dấu riêng mở tài khoản Ngân hàng theo quy định pháp luật Việt Nam - Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế khác theo quy định hành thời điểm nộp thuế hành theo quy định Nhà nước GVHD: Lê Tín 22 SVTH: Huỳnh Thị Quyên ... tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng tơi chọn đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng để làm luận văn tốt nghiệp 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN... Tín viii SVTH: Huỳnh Thị Tú Qun Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Hải Đăng DANH MỤC HÌNH Trang HÌNH 1: SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP………………………………………………………………………... 27 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH HẢI ĐĂNG 27 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU- CHI PHÍ- LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TỪ 2007- 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của DOANH NGHIỆP tư NHÂN HUỲNH hải ĐĂNG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của DOANH NGHIỆP tư NHÂN HUỲNH hải ĐĂNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay