PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của DNTN QUÔC THẮNG

76 22 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH … … LUẬN VĂN TỐT NGHỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DNTN QUỐC THẮNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÊ BÌNH MINH TỪ THỊ DIỄM TRANG Mã số SV: 4084222 Lớp: Kinh tế học 1-Khóa 34 Cần Thơ - 2012 LỜI CẢM TẠ           Được giới thiệu khoa Kinh Tế QTKD trường Đại học Cần Thơ chấp nhận DNTN Quốc Thắng, với vốn kiến thức học qua hai tháng thực tập Doanh nghiệp, với hướng dẫn thầy Lê Bình Minh giúp đỡ tận tình Doanh nghiệp, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Toàn thể q thầy trường Đại học Cần Thơ nói chung Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh nói riêng tận tình việc dạy bảo truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báo làm hành trang bước vào đời Thầy Lê Bình Minh, thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn giúp đỡ, đóng góp ý kiến sữa chữa sai sót suốt trình thực viết tốt nghiệp Ban lãnh đạo Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thắng, toàn thể cán nhân viên làm việc phòng ban Doanh nghiệp nhiệt tình giúp đỡ, bảo cho em kinh nghiệm thực tế trình thực tập Xin kính chúc q thầy trường Đại học Cần Thơ, Ban lãnh đạo Doanh nghiệp toàn thể cô anh chị làm việc Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thắng dồi sức khỏe đạt nhiều thành công, thắng lợi trông công tác Ngày 12 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Từ Thị Diễm Trang LỜI CAM ĐOAN           Luận văn trình bày vấn đề nghiên cứu phân tích tình hình tiêu thụ Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thắng nên hầu hết thông tin đề tài thu thập đơn vị thực tập đồng ý, cho phép sử dụng lãnh đạo doanh nghiệp Tơi cam đoan đề tài thực Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài hồn tồn trung thực Đề tài không trùng với đề tài khoa học Ngày 12 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Từ Thị Diễm Trang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP           …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm 2012 Thủ trưởng đơn vị NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP           Họ tên người hướng dẫn: LÊ BÌNH MINH Học vị: ………………………………………… Chuyên ngành: ………………………………………………………………… Cơ quan công tác: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Họ tên sinh viên: TỪ THỊ DIỄM TRANG Mã số sinh viên: 4084222 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: “Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng” NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo Về hình thức Ý nghĩa khoa học thực tiễn Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt Nhận xét khác Kết luận Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN           ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên phản biện MỤC LỤC         CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4 2.1.1 Một số khái niệm .4 2.1.1.1 Hàng hóa 2.1.1.2 Tiêu thụ sản phẩm 2.1.1.3 Doanh thu bán hàng 2.1.1.4 Chi phí 2.1.1.5 Lợi nhuận 2.1.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 2.1.3 Phân tích chung tình hình tiêu thụ lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm 2.1.4.1 Các nhân tố chủ quan 2.1.4.2 Các nhân tố khách quan 10 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận .11 2.1.6 Các số tài 12 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13 2.2.2.1 Phương pháp so sánh .13 2.2.2.2 Phương pháp thay liên hoàn 14 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC THẮNG .16 3.1 GIỚI THIỆU VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP 16 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 16 3.1.1.1 Lịch sử hình thành 16 3.1.1.2 Quá trình phát triển 16 3.1.2 Đặc điểm Doanh nghiệp 17 3.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 17 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 17 3.2.2 Chức 18 3.2.3 Lĩnh vực kinh doanh 19 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .21 3.4 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG TƯƠNG LAI 25 3.4.1 Mục tiêu 25 3.4.2 Phương hướng 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DNTN QUỐC THẮNG 26 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP 26 4.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 26 4.1.1.1 Phân tích tình hình sản lượng tiêu thụ 26 4.1.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ theo giá trị nhóm mặt hàng 30 Phân tích cấu doanh thu tiêu thụ 32 Phân tích ảnh hưởng tình hình tiêu thụ mặt lượng giá 36 4.1.1.3 Thị trường tiêu thụ 40 4.1.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ 42 4.1.2.1 Các nhân tố chủ quan 42 4.1.2.2 Các nhân tố khách quan 47 4.1.3 Đánh giá tình hình tiêu thụ hàng hóa .50 4.2 TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TIÊU THỤ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN 51 4.2.1 Tính hình lợi nhuận giai đoạn 2009-2011 .51 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 54 4.2.3 Đánh giá tình hình lợi nhuận tiêu thụ giai đoạn 2009-2011 56 4.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN .56 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DNTN QUỐC THẮNG .58 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 58 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO DOANH NGHIỆP 59 5.2.1 Biện pháp tăng cường tiêu thụ 59 5.2.2 Biện pháp giảm chi phí 60 5.2.3 Biện pháp nâng cao trình độ chất lượng quản lý 61 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 6.1 KẾT LUẬN 62 6.2 KIẾN NGHỊ 62 6.2.1 Đối với doanh nghiệp 62 6.2.2 Đối với Nhà nước 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng mùa ĐX mùa HT, hai vụ thường vụ ĐX cần thuốc nhiều vụ HT Bởi vụ ĐX khoảng thời gian có khí hậu thuận lợi cho lúa phát triển, đất đai lại mầu mỡ lượng phù sa mang từ hệ thống sơng Mekong Do diện tích đất nơng dân tận dụng triệt để để sản xuất lúa vụ này, suất lúa vụ thường đạt cao Nông dân mạnh dạn chi tiền mua thuốc Đây yếu tố mà chi nhánh cần trọng việc lựa chọn sản phẩm phân phối cho phù hợp Theo diễn biến thời gian qua, dịch sâu rầy tiếp diễn gây tàn phá nặng nề cho ruộng lúa bà nông dân Theo dự báo nhà khoa học dịch rầy nâu tiếp diễn vụ lúa năm tới Giải pháp mà bà nơng dân đối phó sử dụng thuốc diệt rầy Vì năm năm tới nhóm thuốc trừ sâu thuốc trừ bệnh dự đoán tiêu thụ nhiều + Ứng dụng khoa học công nghệ Đối với sản phẩm thuốc BVTV phát triển KHCN đóng vai trò quan trọng, việc ứng dụng KHCN vào sản xuất tạo nhiều loại sản phẩm với chất lượng ngày cao Bên cạnh đó, với trình độ tiến nhà khoa học ln tìm tòi nghiên cứu tìm loại giống kháng bệnh, kháng rầy, loại thuốc có chế phẩm từ loại nấm vi nấm Chính điều làm thay đổi thói quen sản xuất tiêu dùng người dân tạo nên xu hướng sử dụng sản phẩm có chất lượng hiệu Nơng dân chuyển sang sử dụng loại giống này, lượng thuốc sử dụng cho ruộng lúa thấp trước Điều dẫn lượng phân phối sản phẩm 4.1.3 Đánh giá tình hình tiêu thụ hàng hóa (2009-2011) Nhìn chung, tình hình tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp giai đoạn 20092011 có hiệu quả, sản lượng tiêu thụ sản phẩm tổng doanh thu toàn Doanh nghiệp liên tục tăng Để đạt vậy, trước hết kết đồn kết trí toàn thể nhân viên, quản lý toàn diện Ban lãnh đạo nổ lực phấn đấu cơng tác tiêu thụ sản phẩm tồn Doanh nghiệp nhằm đưa Doanh nghiệp ngày phát triển Kế đến yêu tố nhu cầu thị trường, GVHD: Lê Bình Minh 50 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng kinh tế vùng ngày phát triển, làm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tăng, thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm gia tăng doanh thu cho Doanh nghiệp Trong đó, mặt hàng thuốc trừ bệnh mang doanh thu cao so với mặt hàng lại Bên cạnh kết đạt được, tình hình tiêu thụ sản phẩm tồn số hạn chế Thị trường tiêu thụ nhỏ chưa tương xứng với tiềm Vòng quay hàng tồn kho chậm làm ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn, gây khó khăn cho kế hoạch đầu tư sau Trong thời gian tới Doanh nghiệp cần trì tăng cường thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt thuốc trừ bệnh thuốc trừ sâu hai mặt hàng chiếm tỷ trọng cao cấu doanh thu Thông qua hình thức khuyến mãi, sách ưu đãi dành cho khách hàng nhằm nâng cao doanh thu đưa Doanh nghiệp ngày phát triển 4.2 TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TIÊU THỤ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA DNTN QUỐC THẮNG 4.2.1 Tình hình lợi nhuận giai đoạn 2009-2011 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ln xem lợi nhuận Doanh nghiệp, Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thương mại dịch vụ Qua bảng số liệu ta thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh DNTN Quốc Thắng có nhiều biến đổi qua năm cụ thể: Từ bảng 4.7 ta thấy tốc độ tăng tổng lợi nhuận công ty không qua năm, năm 2010 lợi nhuận đạt 71.300 ngàn đồng tăng 48.973 ngàn đồng tương ứng với 219,34% so với năm 2009 Sang năm 2011 lợi nhuận đạt 123.604 ngàn đồng tăng 52.304 ngàn đồng tương ứng với 73,36% Cho thấy nỗ lực ban lãnh đạo công ty đoàn thể nhân viên việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng + Lợi nhuận từ thuốc trừ bệnh năm 2009 8.739 sang năm 2010 lợi nhuận Doanh nghiệp 14.853 tăng 6.114 ngàn đồng tương ứng với 69,96% so với năm 2009, sang năm 2011 doanh thu đạt 41.173 ngàn đồng tăng 26.320 ngàn đồng tương ứng 177,20% so với năm 2010 GVHD: Lê Bình Minh 51 SVTH: Từ Thị Diễm Trang 8.739 5.809 2.512 5.267 22.327 Thuốc trừ bệnh Thuốc trừ sâu Thuốc diệt cỏ Phân bón Tổng GVHD: Lê Bình Minh 2009 MẶT HÀNG 123.604 20.357 23.138 38.936 41.173 2011 48.973 14.290 8.582 19.987 6.114 Chênh lệch 52 SVTH: Từ Thị Diễm Trang 219,34 271,31 341,64 344,07 69,96 % Chênh lệch 2010/2009 (Nguồn: Bộ phận kế toán DNTN Quốc Thắng) 71.300 19.557 11.094 25.796 14.853 2010 Lợi nhuận Bảng 4.7 : TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN GIAI ĐOẠN 2009-2011 52.304 800 12.044 13.140 26.320 Chênh lệch 73,36 4,09 108,56 50,94 177,20 % Chênh lệch 2011/2010 ĐVT: 1000 Đồng Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng + Lợi nhuận từ thuốc trừ sâu năm 2009 5.809 ngàn đồng, sang năm 2010 lợi nhuận Doanh nghiệp 25.796 tăng 19.987 ngàn đồng tương ứng với 344,07% so với năm 2009, năm 2011 doanh thu đạt 38.936 ngàn đồng tăng 13.140 ngàn đồng tương ứng 50,94% so với năm 2010 + Lợi nhuận từ thuốc diệt cỏ năm 2009 2.512 ngàn đồng, sang năm 2010 lợi nhuận Doanh nghiệp 11.094 tăng 8.582 ngàn đồng tương ứng với 341,64% so với năm 2009, đến năm 2011 doanh thu đạt 23.138 đồng tăng 12.044 ngàn đồng tương ứng 108,56% so với năm 2010 + Lợi nhuận từ phân bón năm 2009 5.267 ngàn đồng, sang năm 2010 lợi nhuận Doanh nghiệp là19.557 tăng 14.290 ngàn đồng tương ứng với 271,31% so với năm 2009, đến năm 2011 doanh thu đạt 20.357 ngàn đồng tăng 800 ngàn đồng tương ứng 4,09% so với năm 2010 Như năm 2010, tình hình lợi nhuận mặt hàng thuốc trừ sâu tốt thuốc trừ bệnh chưa đạt so với năm 2009, Doanh nghiệp cần thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thuốc trừ bệnh tìm biện pháp tăng lợi nhuận mặt hàng thuốc trừ bệnh Lợi nhuận mặt hàng thuốc trừ bệnh giảm chủ yếu doanh số sản phẩm bán giảm, ảnh hưởng khí hậu tình hình sâu bệnh trồng ngày phát triển, giá sản phẩm Doanh nghiệp nhập vào khơng ngừng tăng Vì để khắc phục Doanh nghiệp nên nghiên cứu tìm biện pháp tăng doanh số bán hình thức khuyến mãi, tư vấn cho khách hàng Năm 2011 tình hình lợi nhuận mặt hàng tăng đáng kề, nhiều mặt hàng thuốc trừ bệnh sản lượng tiêu thụ mặt hàng tăng Doanh nghiệp tăng cường nhập dòng sản phẩm mới, cập nhật thông tin sản phẩm, chỉnh giá bán mặt hàng nhằm đảm bảo lượng tiêu thụ, mở rộng thị trường năm tới Hình sau thể tình hình lợi nhuận Doanh nghiệp giai đoạn 20092011: GVHD: Lê Bình Minh 53 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng Hình 4.7: LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP 2009-2011 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Thuốc trừ bệnh Thuốc trừ sâu 2009 Thuốc diệt cỏ 2010 Phân bón 2011 4.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Nếu doanh thu bán hàng nhân tố định lợi nhuận chi phí nhân tố ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi nhuận Doanh nghiệp Các nhân tố chi phí gồm GVHB, chi phí tài chính, chi phí quản lý Doanh nghiệp Bảng 4.8: TÌNH HÌNH CHI PHÍ QUA NĂM ĐVT: 1000 đồng 2009 CHỈ TIÊU Số tiền GVHB 11.820.334 2010 % Số tiền 95,72 12.851.270 2011 % Số tiền 94,17 21.298.564 % 95,09 CPTC 172.612 1,40 356.745 2,61 664.329 2,97 CPQLDN 355.377 2,88 439.185 3,22 436.293 1,95 Tổng 12.348.323 100,00 13.647.200 100,00 22.399.186 100,00 (Nguồn: Bộ phận kế tốn DNTN Quốc Thắng) Nhìn chung tình hình chi phí qua năm tăng Cao năm 2011 với 22.399.186 ngàn đồng + Giá vốn hàng bán Ta thấy khoản mục chi phí GVHB Doanh nghiệp tốn nhiều chi phí Nguyên nhân GVHB tăng tình hình tiêu thụ mặt hàng hay nói cách khác doanh thu bán hàng Doanh nghiệp tăng Ngoài ra, tình hình giá thị trường sản phẩm biến động theo chiều hướng tăng làm cho GVHB tăng vượt bậc năm 2011 Trong giai đoạn GVHD: Lê Bình Minh 54 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng đòi hỏi Doanh nghiệp phải tìm nguồn hàng có mức giá phù hợp, để tăng tính cạnh tranh, giúp đẩy mạnh doanh thu, từ giúp đảm bảo lợi nhuận cho Doanh nghiệp + Chi phí tài Qua bảng 4.8 ta thấy chi phí tài qua năm doanh hiệp tăng, điều chứng tỏ Doanh nghiệp có bước chuyển tốt việc tăng cường vốn, mở rộng đầu tư Với tình hình giá ngày tăng, việc đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vốn Doanh nghiệp cần thiết, xu hướng chung vay ngân hàng tổ chức tài Điều giúp cho Doanh nghiệp đầu tư kịp thời, nhanh chóng, góp phần sinh lợi nhuận nhiều + Chi phí quản lý Doanh nghiệp Ta thấy khoản mục chi phí quản lý Doanh nghiệp qua năm ổn định, năm 2011 có giảm nhẹ so với năm trước Dựa kết ta thấy, chi phí quản lý có tăng Doanh nghiệp có biện pháp để làm giảm chi phí phát sinh hạn chế nhân viên sử dụng điện thoại Doanh nghiệp cho việc riêng; nhắc nhở nhân viên sử dụng tiết kiệm điện, nước,…và biện pháp mang lại hiệu tích cực Trong q trình hoạt động kinh doanh chi phí phát sinh tất yếu khơng mà qn lãng khơng quản lý chặt chẽ, cần hạn chế chi phí phát sinh chưa hợp lý đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh Doanh nghiệp Nếu kiểm sốt có hiệu chi phí phát sinh khơng cần thiết lợi nhuận Doanh nghiệp cải thiện nhiều Tóm lại, Doanh nghiệp phải thận trọng việc sử dụng chi phí cho tiết kiệm chi phí cách có hiệu mà chất lượng mặt hàng đảm bảo Ở muốn nhấn mạnh tầm quan trọng khoản mục chi phí giá vốn hàng bán ln tìm giải pháp để sử dụng khoản mục chi phí cách hợp lý nhất, tổng chi phí chiếm tỷ trọng cao có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Doanh nghiệp Tuy nhiên ngồi khoản mục chi phí giá vốn hàng bán phải ý đến khoản mục chi phí quản lý Doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi phí GVHD: Lê Bình Minh 55 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng quản lý khơng hiệu góp phần làm lợi nhuận Doanh nghiệp bị giảm xuống 4.2.3 Đánh giá tình hình lợi nhuận tiêu thụ giai đoạn 2009-2011 Lợi nhuận tiêu phản ánh hiệu kinh tế trình sản xuất kinh doanh DNTN Quốc thắng Tuy nhiên tiêu không chịu tác động công tác quản lý mà chịu ảnh hưởng quy mơ sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Vì vậy, để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, ta phải phân tích tỷ suất lợi nhuận Bảng 4.9: MỘT SỐ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GIAI ĐOẠN 2009-2011 ĐVT: 1000 Đồng CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 22.326 71.300 123.603 12.370.650 13.718.500 22.522.790 2.560.591 2.614.067 2.614.067 LN/DT (%) 0,18 0,52 0,55 LN/VCSH (%) 0,87 2,73 4,73 Lợi nhận Doanh thu VCSH (Nguồn: Bộ phận kế toán DNTN Quốc Thắng) Từ bảng 4.9 cho thấy tình hình lợi nhuận Doanh nghiệp tăng qua ba năm, lợi nhuận năm 2010 tăng 48.973 ngàn đồng, tỷ suất lợi nhuận tăng so với năm 2009 Sang năm 2011 lợi nhuận Doanh nghiệp tiếp tục tăng 52.303 ngàn đồng tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng so với năm 2010, nguyên nhân Doanh nghiệp tăng cường mở rộng thị trường, bán sản phẩm nhằm đáp ứng cho nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Từ nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp thời gian tới 4.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm lợi nhuận Doanh nghiệp ln có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm nguồn mang lại doanh thu lợi nhuận cho Doanh nghiệp Qua tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp thu hồi lại chi phí liên quan đến trình tiêu thụ sản phẩm để tái đầu tư sản xuất, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp diễn liên GVHD: Lê Bình Minh 56 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng tục Có q trình tiêu thụ sản phẩm tạo doanh thu lợi nhuận, có lợi nhuận Doanh nghiệp lập nên nguồn quỹ, bổ sung vào nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất Khi sản xuất mở rộng sản xuất nhiều sản phẩm hơn, nhằm đáp ứng đủ lượng kịp thời cho nhu cầu ngày tăng thị trường, từ mang lại lợi nhuận nhiều hơn, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Doanh thu tiêu thụ bị ảnh hưởng bới nhân tố sản lượng, giá bán, lợi nhuận định nhân tố doanh thu chi phí Từ cho thấy để lợi nhuận tăng doanh thu phải tăng, tức sản lượng giá bán tăng chi phí giảm Theo kết phân tích ta thấy Doanh nghiệp dựa vào điều để phát huy tiềm lực mình, thấy rõ doanh thu Doanh nghiệp tăng qua năm, chi phí có tăng hạn chế gia tăng biện pháp tiết kiệm, điền hình chi phí quản lý Doanh nghiệp giảm vào năm 2011, mức độ giảm không nhiều thấy cố gắng Doanh nghiệp việc quản lý chi phí Với tác động nhân tố trên, lợi nhuận Doanh nghiệp tăng liên tục qua năm Kết cho thấy Doanh nghiệp có bước phát triển rõ rệt Từ Doanh nghiệp có điều kiện mở rộng qui mơ kinh doanh thời gian tới GVHD: Lê Bình Minh 57 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HĨA VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DNTN QUỐC THẮNG 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA DNTN QUỐC THẮNG Qua giai đoạn phân tích ta phần đánh giá tình hình tiêu thụ hàng hóa Doanh nghiệp Giai đoạn năm 2009-2011 tình hình tiêu thụ Doanh nghiệp có biến đổi tích cực Trong đó, sản lượng tiêu thụ với doanh thu tiêu thụ khơng ngừng tăng qua năm, từ góp phần làm tăng lợi nhuận ròng Mặt hàng thuốc trừ bệnh mặt hàng đem lại nhiều doanh thu cho Doanh nghiệp Tình hình tiêu thụ giai đoạn chịu chủ yếu hai yếu tố sản lượng giá Đó kết đồn kết cố gắng tất CB CNV từ giám đốc đến nhân viên nhiệt tình tâm với cơng việc, ln ln đồn kết hồn thành xuất sắc kế hoạch đề Doanh nghiệp có đội ngũ lao động vững chắc, trình độ chun mơn chưa cao đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động, phù hợp với quy mô kinh doanh Doanh nghiệp ngày hoàn thiện nâng cao Doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ trung tâm kinh tế trọng điểm vùng đồng sông Cửu Long, nên có nhiều điều kiện thuận lợi việc mua bán hàng hóa Doanh nghiệp ln lấy uy tín làm chuẩn mực hàng đầu nên tạo tin cậy khách hàng nhà cung cấp, lợi cho việc tiếp cận thị trường ngồi thành phố Doanh nghiệp có nhiều đối tác, có nguồn hàng lớn tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ổn định như: Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang – chi nhánh Cần Thơ, Công ty phát triển kỹ thuật Vĩnh Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Sáng Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh Doanh nghiệp ngày liệt Do hoạt động tiêu thụ Doanh nghiệp phải linh hoạt cố gắng thích nghi tốt với mơi trường kinh doanh Bằng nguồn vốn tự có phải vay ngắn hạn ngân hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, lãi suất ngân hàng khơng ổn định nên có tác động xấu đến trình kinh doanh đơn vị Doanh nghiệp phải trang bị cho cơng cụ để kinh GVHD: Lê Bình Minh 58 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng doanh, nguồn vốn doanh nghiệp hạn chế nên hoạt động chưa tương xứng với tiềm Doanh nghiệp phải trả khoản lãi vay hàng tháng cho ngân hàng, nguồn vốn không đủ dáp ứng nhu cầu kinh doanh nên làm giảm lợi nhuận kinh doanh tháng Doanh nghiệp kinh doanh nhiều danh mục hàng hóa nên cơng tác quản lý khó khăn, cơng tác kiểm kê tình hình nhập – xuất –tồn hàng hóa đơn vị 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO DOANH NGHIỆP Qua phân tích tình hình tiêu thụ DNTN Quốc Thắng ta thấy kết thụ Doanh nghiệp qua năm có mặt tích cực bên cạnh có nhiều mặt hạn chế Vì vậy, đòi hỏi Doanh nghiệp cần phải có giải pháp để cải thiện khắc phục từ nâng cao hiệu kinh doanh Doanh nghiệp tốt 5.2.1 Biện pháp tăng cường tiêu thụ Trong điều kiện chế thị trường cạnh tranh gay gắt để đảm bảo tăng khối lượng hàng hố tiêu thụ buộc Doanh nghiệp phải có sách, biện pháp để có thêm khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ khách hàng nhân tố quan trọng việc mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp, lợi nhuận nhiều, Doanh nghiệp hoạt động có hiệu Cụ thể sau: Tập trung vào việc chăm sóc khách hàng, khách hàng thân thiết nên có sách giá mềm họ, tặng quà cho khách hàng, bên cạnh phải ln bảo đảm chất lượng hàng hóa, kiểm tra kĩ trước xuất kho Khơng ngừng tìm kiếm nhà cung cấp với giá cạnh tranh, với thăm dò đối thủ, nhằm tránh tượng chênh lệch giá lớn Doanh nghiệp, qua nhằm đưa giá bán phù hợp làm tăng khối lượng tiêu thụ góp phần tăng doanh số Doanh nghiệp Xây dựng chương trình định giá loại sản phẩm Doanh nghiệp nên dựa giá Doanh nghiệp khác để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh có lãi Chiến lược giá xây dựng tương đương rẻ đối thủ cạnh tranh giá leo thang gây tâm lý hoang mang cho người dân GVHD: Lê Bình Minh 59 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng Doanh nghiệp cần gia tăng sách marketing Doanh nghiệp để qua giới thiệu sản phẩm đến tận tay khách hàng nhằm gia tăng doanh thu Vì đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội, Doanh nghiệp cần trọng việc nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên đôn đốc kiểm tra công việc nhân viên, thông qua hiệu đạt phận Doanh nghiệp Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm tiêu chí định đến thành công sản phẩm thị trường đầy cạnh tranh Chủng loại sản phẩm đa dạng nên khách hàng có nhiều chọn lựa ngồi việc có chất lượng phải có mẫu bao bì đẹp, bắt mắt Để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng Bằng việc mở rộng quan hệ với công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, cập nhật thông tin sản phẩm Ngoài ra, mặt hàng để tăng doanh thu nhân viên bán hàng Doanh nghiệp phải có kiến thức nhiều mặt hàng này, để khách hàng đến mua nhân viên bán hàng Doanh nghiệp phải biết giải thích khái quát cơng dụng Đưa chương trình khuyến mãi, tặng kèm theo sản phẩm phụ khách hàng đến mua hàng, điều giúp cho lượng hàng bán nhiều Doanh nghiệp nên tạo niềm tin cho khách hàng chất lượng mặt hàng mà Doanh nghiệp cung ứng, tránh làm lòng tin khách hàng để họ không đến với Doanh nghiệp lần mà giữ vững mối quan hệ lần sau giới thiệu Doanh nghiệp với khách hàng khác 5.2.2 Biện pháp giảm chi phí Qua phân tích ta thấy chi phí Doanh nghiệp qua năm liên tục tăng, chi phí yếu tố ảnh hưởng lớn đến lợi Doanh nghiệp, phải có biện pháp giảm thiểu chi phí cách hợp lí Nên khống chế khối lượng hàng tồn kho Doanh nghiệp mức hợp lí, cần xây dựng kế hoạch hàng tồn kho Doanh nghiệp nên có phương GVHD: Lê Bình Minh 60 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng thức chiết khấu theo thời vụ, nhằm giảm lượng hàng tồn kho Doanh nghiệp giảm chi phí tồn trữ tránh hao hụt Tìm kiếm thông tin nhà cung ứng sản phẩm, tạo lập mối quan hệ với lâu dài với họ để họ cung cấp sản phẩm với giá phải chăng, chủng loại, đảm bảo chất lượng nâng cao uy tín cho Doanh nghiệp Tăng cường kiểm tra hàng tháng tình hình chi phí Doanh nghiệp, nhằm phát chi phí tăng bất thường để có biện pháp giảm thiểu chi phí khơng cần thiết, đặc biệt chi phí vận chuyển, cần đưa lộ trình phù hợp, tận dụng tối đa cơng suất phương tiện vận chuyển tránh sử dụng lãng phí xe Cần tính tốn, kiểm sốt, thỏa thuận q trình mua hàng, giao nhận hàng để hạn chế tránh lãng phí hao hụt Đối với chi phí điện, điện thoại Doanh nghiệp cần có qui định định mức sử dụng, cần hạn chế gọi điện thoại mục đích cá nhân Doanh nghiệp, có chế độ thưởng phạt, nhằm tránh tượng sử dụng lãng phí qua nâng cao ý thức nhân viên Thực cơng khai chi phí để đề biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí Ví dụ chi phí văn phòng phẩm, nhiên khơng thể khống chế mức thấp hỗ trợ cho văn phòng làm việc Khi muốn đầu tư trang bị tài sản cố định cần xem xét tài sản có phù hợp với nhu cầu Doanh nghiệp khơng, để tránh tình trạng đầu tư khơng ảnh hưởng tới hoạt động Doanh nghiệp 5.2.3 Biện pháp nâng cao trình độ chất lượng quản lý Xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn cơng việc cho vị trí Doanh nghiệp Tránh tình trạng người lại đảm nhận nhiều cơng việc khác từ ảnh hưởng đến hiệu làm việc nhân viên Tuy số lượng nhân viên Doanh nghiệp không nhiều cần tạo bầu khơng khí thoải mải, thân thiện nơi làm việc để tận dụng hết khả cống hiến nhân viên cho thành công chung Doanh nghiệp GVHD: Lê Bình Minh 61 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng CHƯƠNG PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN DNTN Quốc Thắng Doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật Trong trình kinh doanh mục tiêu lớn Doanh nghiệp lợi nhuận Với bối cảnh cạnh tranh gây gắt việc tồn phát triển gặp khơng khó khăn Thuốc bảo vệ thực vật sản phẩm cần thiết cho nông nghiệp nước ta Với nhu cầu lương thực, thực phẩm thiếu đời sống kinh tế xã hội Qua phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp giai đoạn 2009-2011 cho thấy công tác tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp thời gian qua có hiệu Sản lượng tiêu thụ doanh thu bán hàng lợi nhuận tăng qua năm, tăng mạnh năm 2011 Trong sản lượng tiêu thụ mặt hàng thuốc trừ bệnh nhiều Do Doanh nghiệp tăng cường chủng loại mặt hàng, đẩy mạnh tiêu thụ Bên cạnh đó, Doanh nghiệp cần xem xét việc sử dụng chi phí cách hợp lý, qua năm tình hình chi phí Doanh nghiệp tăng Số vòng quay hàng tồn kho Doanh nghiệp chậm, năm 2011 có cải thiện chậm Doanh nghiệp cần xem xét có hướng giải tốt 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với doanh nghiệp Tạo môi trường làm việc an tồn, tạo đồn kết trí tập thể CB CNV, làm cho mục tiêu phấn đấu họ thống với mục tiêu kinh doanh Doanh nghiệp Áp dụng phương thức kinh doanh thuận tiện cho khách hàng giao hàng tận nơi, bán hàng trả chậm Nâng cao lợi nhuận cách giảm chi phí Sử dụng tiết kiệm có hiệu chi phí vận chuyển phương tiện vận chuyển Khuyến khích nhân viên nâng cao suất lao động thơng qua hình thức trả lương, khen thưởng hợp lý GVHD: Lê Bình Minh 62 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng Doanh nghiệp nên tìm hiểu nghiêm cứu thị trường, từ đưa dự báo xác nhu cầu loại thuốc Qua Doanh nghiệp có sách tăng hay giảm lượng hàng nhập vào nhằm bớt lượng tồn kho, tiết kiệm chi phí Lập kế hoạch cho việc kinh doanh sở thực năm báo cáo, chi tiết số lượng theo tháng, quý Kiểm tra số lượng hàng nhập hàng phẩm chất phải đề nghị nhà cung cấp đền bù tránh thiệt hại cho doanh nghiệp Bảo quản tốt hàng tồn kho Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu sổ sách phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hóa Từ dó dự đoán điều chỉnh định kịp thời việc nhập xuất lượng hàng hóa kho trước biến động thị trường 6.2.2 Đối với Nhà nước Để khuyến khích cho hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp, nhà nước nên có kế hoạch hỗ trợ vốn theo nhu cầu kinh doanh nhằm ngày mở rộng qui mơ hoạt động Doanh nghiệp Dồng thời có sách thuế phù hợp ưu đãi với Doanh nghiệp qua góp phần thúc đẩy nơng nghiệp nước ta phát triển vững mạnh Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh công cho Doanh nghiệp, nghiêm cấm hành vi đầu trục lợi, liên kết tăng giá làm bất ổn thị trường Nhà nước nên có biện pháp mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật làm giả, mặt hàng thuốc giả xuất khắp nơi thị trường, với giá bán thấp nhiều so với giá thị trường với chất lượng kém, gây ảnh hưởng tới người nông dân làm cho mặt hàng Doanh nghiệp tiêu thụ chậm Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giảm bớt thủ tục rườm rà khơng đáng có việc xin giấy phép đâu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh GVHD: Lê Bình Minh 63 SVTH: Từ Thị Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận văn: “Phân tích tình hình tiêu thụ lợi nhuận tiêu thụ Doanh nghiệp Mitagas Cần Thơ” Phan Thị Thúy Kiều (2008) Luận văn: “ Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty TNHH An Việt” Trần Khánh Tâm (2008) Giáo trình Quản Trị Tài Chính ThS Trương Thị Bích Liên www.agroviet.gov.vn www.covcci.com.vn hoinongdan.cantho.gov.vn GVHD: Lê Bình Minh 64 SVTH: Từ Thị Diễm Trang ... Diễm Trang Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng 2.1.3 Phân tích chung tình hình tiêu thụ lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp Phân tích khái qt: − Tình hình tiêu thụ theo mặt... Mục tiêu cụ thể: − Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm DNTN Quốc Thắng từ năm 20092011 − Phân tích lợi nhuận bán hàng DNTN Quốc Thắng từ 2009-2011 − Phân tích mối quan hệ tiêu thụ sản phẩm. .. PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP 26 4.1.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm 26 4.1.1.1 Phân tích tình hình sản lượng tiêu thụ 26 4.1.1.2 Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của DNTN QUÔC THẮNG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ sản PHẨM của DNTN QUÔC THẮNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay