PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU hút đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI tại THÀNH PHỐ cần THƠ GIAI đoạn 2000 2011

98 23 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH YẾN ĐỖ THỊ ANH THƠ MSSV:4084216 Lớp: KINH TẾ HỌC 1, K34 Cần Thơ, 2012 Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 LỜI CẢM TẠ  -Trong suốt thời gian học tập trƣờng Đại học Cần Thơ, bên cạnh nỗ lực không ngừng thân, tác giả đƣợc bảo tận tình q thầy cơ, quan tâm, động viêncủa cha mẹ ngƣời thân xung quanh Đồng thời, Ban Giám Hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tạo điều kiện cần thiết để tác giả học tập, nghiên cứu phát huy khả Thêm vào đó, qua tháng thu thập số liệu từ phòng Hợp tác Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế Hoạch Và ĐầuThành phố Cần Thơ, với giúp đỡ nhiệt tình anh chị cán sở với hƣớng dẫn chu đáo cô Trần Thị Bạch Yến, giảng viên khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, đến tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả xin trân trọng gửi lời cám ơn chân thành đến Quý thầy cô khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh đặc biệt cô Trần Thị Bạch Yến trực tiếp hƣớng dẫn tác giả suốt trình thực luận văn Xin cám ơn anh chị cán phòng Hợp tác Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế Hoạch Đầu Tƣ hỗ trợ tận tình giúp tác giả hồn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, tác giả xin chân thành gửi lời cám ơn cha mẹ, ngƣời thân bạn bè ủng hộ, động viên tác giả suốt trình học tập nhƣ thực luận văn Mặc dù nỗ lực để thực luận văn nhƣng thời gian thực đề tài, kiến thức nhƣ kinh phí thời gian hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong quý thầy góp ý chân thành để luận văn hồn thiện Tác giả kính chúc q Thầy Cơ, Cha Mẹ, bạn bè dồi sức khỏe, gặt hái đƣợc nhiều thành công Tác giả xin trân trọng cảm ơn! Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Đỗ Thị Anh Thơ GVHD: Trần Thị Bạch Yến i SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước ngồi thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 LỜI CAM ĐOAN  Tác giả cam đoan đề tài tác giả thực hiện, số liệu thứ cấp thu thập từ phòng Hợp tác Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế Hoạch Và ĐầuThành Phố Cần Thơ kết phân tích đề tài có thật hợp pháp, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học nào, có vấn đề xảy ra, tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm thơng tin sử dụng Cần Thơ, ngày 09 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Đỗ Thị Anh Thơ GVHD: Trần Thị Bạch Yến ii SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước ngồi thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  - Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Thủ trƣởng đơn vị GVHD: Trần Thị Bạch Yến iii SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN  Họ tên giáo viên hƣớng dẫn: TRẦN THỊ BẠCH YẾN - Học vị: Cử nhân Đại Học - Chức danh: Giảng viên - Chuyên ngành: Ngoại thƣơng - Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Cần Thơ - Họ tên sinh viên: ĐỖ THỊ ANH THƠ - Mã số sinh viên: 4084651 Khóa: 34 - Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế học - Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn GVHD: Trần Thị Bạch Yến iv SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 Nội dung kết đạt đƣợc(theo mục tiêu nghiên cứu, …) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa, …) Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Giáo viên hƣớng dẫn Trần Thị Bạch Yến GVHD: Trần Thị Bạch Yến v SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Giáo viên phản biện GVHD: Trần Thị Bạch Yến vi SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 MỤC LỤC Chƣơng 1- GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Chƣơng - PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan đầutrực tiếp nƣớc 2.1.2 Quá trình hình thành Luật ĐTNN Việt Nam 10 2.1.3 Ma trận SWOT 11 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 16 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 17 Chƣơng -TIỀM NĂNG THU HÚT FDI TẠI TP.CẦN THƠ 18 3.1 NHỮNG THUẬN LỢI TRONG VIỆC THU HÚT FDI 18 3.1.1 Thuận lợi tự nhiên 18 3.1.2 Thuận lợi kinh tế 20 3.1.3 Thuận lợi xã hội 24 3.2 NHỮNG TRỞ NGẠI TRONG VIỆC THU HÚT FDI 28 3.2.1 Về điều kiện tự nhiên sở hạ tầng 28 3.2.2 Về kinh tế 29 3.2.3 Về xã hội 31 3.3 CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆC THU HÚT FDI CỦA TP.CẦN THƠ 32 3.3.1 Giới thiệu Sở Kế Hoạch Và Đầu Tƣ (KH&ĐT) TP.Cần Thơ 32 3.3.2 Quy trình chuẩn bị - cấp giấy phép đầu tƣ TP.Cần Thơ 34 3.3.3 Các sách ƣu đãi hỗ trợ đầu tƣ TP.Cần Thơ 35 Chƣơng - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ FDI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 39 4.1 THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ FDI TẠI TP.CẦN THƠ 39 4.1.1 Tổng quan tình hình FDI 39 4.1.2 FDI phân theo hình thức đầu 43 4.1.3 FDI phân theo lĩnh vực đầu 45 GVHD: Trần Thị Bạch Yến vii SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước ngồi thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 4.1.4 FDI phân theo đối tác đầu 46 4.1.5 FDI phân theo địa bàn 47 4.1.6 Thực trạng quy hoạch sử dụng đất KCN, KCX 48 4.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TP.CẦN THƠ 50 4.2.1 Tác động tích cực 50 4.2.2 Tác động tiêu cực 61 4.3 TỔNG HỢP YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG THU HÚT FDI TP.CẦN THƠ 62 4.3.1 Điểm mạnh 62 4.3.2 Điểm yếu 63 4.3.3 Cơ hội 65 4.3.4 Thách thức 66 4.3.5 Ma trận SWOT 67 4.4 ĐỊNH HƢỚNG THU HÚT FDI VÀO THÀNH PHỐ CẦN THƠ 69 4.4.1 Quy hoạch phát triển khu, cụm, điểm công nghiệp 69 4.4.2 Những định hƣớng thu hút FDI Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ 69 Chƣơng - GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT FDI TẠI TP.CẦN THƠ 71 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 71 5.2 CÁC GIẢI PHÁP 72 5.2.1 Hoàn thiện môi trƣờng đầu 72 5.2.2 Cần xây dựng chiến lƣợc tầm nhìn dài hạn 73 5.2.3 Nâng cao chất lƣợng lao động 74 5.2.4 Kêu gọi đầu tƣ FDI vào lĩnh vực tiềm 75 5.2.5 Tạo hệ thống liên kết thu hút đầu tƣ FDI 77 5.2.6 Thực sách ƣu đãi hỗ trợ trực tiếp NĐT 78 5.2.7 Nâng cao hiệu hoạt động công tác xúc tiến đầu 79 CHƢƠNG - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 6.1 KẾT LUẬN 80 6.2 KIẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 84 GVHD: Trần Thị Bạch Yến viii SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu trực tiếp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 DANH MỤC BẢNG - BẢNG 1: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TP.CẦN THƠ NĂM 2010 19 BẢNG : LỰC LƢỢNG LAO ĐỘNG CỦA TP.CẦN THƠ 25 BẢNG 3: CHẤT LƢỢNG LAO ĐỘNG TP.CẦN THƠ 31 BẢNG 4: QUY MÔ ĐẦU TƢ FDI TẠI TP.CẦN THƠ 40 BẢNG 5: FDI TẠI TP.CẦN THƠ PHÂN THEO HÌNH THỨC ĐẦU 44 BẢNG 6: FDI TẠI TP.CẦN THƠ PHÂN THEO NGÀNH 46 BẢNG 7: FDI TẠI TP.CẦN THƠ PHÂN THEO ĐỐI TÁC ĐẦU 47 BẢNG 8: FDI TẠI TP.CẦN THƠ PHÂN THEO ĐỊA BÀN 48 BẢNG 9: CÁC DỰ ÁN TẠM NGƢNG HOẠT ĐỘNG 49 BẢNG 10: CÁC DỰ ÁN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 49 BẢNG 11: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 51 BẢNG 12: VỐN ĐẦU TƢ TOÀN XÃ HỘI VÀ VỐN FDI 52 BẢNG 13: LLLĐ LÀM VIỆC TRONG CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 53 BẢNG 14: THU NGÂN SÁCH TP.CẦN THƠ 55 BẢNG 15: GIÁ TRỊ GDP & GDP CỦA KHU VỰC FDI 56 BẢNG 16: GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 58 BẢNG 17: KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ VỐN TRONG TƢƠNG LAI 69 BẢNG 18: THỐNG KÊ CHỈ SỐ CPI CÁC TỈNH ĐBSCL 84 BẢNG 19: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ 84 BẢNG 20: QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƢ FDI TẠI TP.CẦN THƠ 85 BẢNG 21: VỐN ĐẦUPHÂN THEO NGUỒN VỐN 86 GVHD: Trần Thị Bạch Yến ix SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ cạnh tranh gay gắt nhà đầu tƣ nƣớc quốc tế, nguy ô nhiễm môi trƣờng cao, khai thác tài nguyên cạn kiệt, thất thoát nguồn thu quốc gia tình trạng “chuyển giá” Xu hƣớng đầu tƣ thay đổi nhƣng TP.Cần Thơ chƣa nắm bắt kịp xu hƣớng để từ đề kế hoạch phát triển thu hút FDI lâu dài, cần có chiến lƣợc, tầm nhìn dài hạn Trên sở phân tích tình hình thu hút đầu tƣ tác động nguồn vốn FDI đến tăng trƣởng kinh tế TP.Cần Thơ, học thành công thất bại kinh tế thị trƣờng, hội nhập quốc tế, có thu hút FDI để tiếp nhận vốn đầu tƣ quốc tế có hiệu phát triển bền vững Phân tích ma trận SWOT để đƣa số chiến lƣợc dựa tình hình phát triển kinh tế xã hội, xu hƣớng đầu tƣ FDI, sách thu hút đầu tƣ nƣớc TP Cần Thơ để đƣa số giải pháp 5.2 CÁC GIẢI PHÁP 5.2.1 Hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ Cải thiện môi trƣờng thể chế giải pháp bền vững, lâu dài để thu hút đầu tƣ, kể FDI đầu tƣ nƣớc Môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi, thủ tục đơn giản, rào cản sách ổn định, dễ tiên liệu giúp NĐT yên tâm kinh doanh, giảm chi phí giảm rủi ro cho họ Đối với dự án đầu tƣ trì hỗn thiếu “đất sạch” phải đẩy nhanh tiến độ thực cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất quy hoạch chi tiết khu đất để xây dựng sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi NĐT Để đẩy nhanh đƣợc tiến độ đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở hạ tầng KCN cụm cơng nghiệp thuộc địa bàn quận huyện phải hợp lý hố giá đền bù giải phóng mặt giá thuê đất KCN, KCX Để xây dựng sách giá hợp lý cho việc đền bù ba KCN Hƣng phú 1, Hƣng Phú 2A – 2B cần có chế sách bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ đồng bộ, xây dựng trung tâm thẩm định giá đất dự án liên quan đến việc đền bù, bồi thƣờng giải phóng mặt Khi thu hồi đất cần tính đến lợi ích lâu dài ngƣời dân, nên áp dụng chế thị trƣờng chuyển đổi phân phối đất nhằm đảm bảo nguyên tắc chia lợi ích hai bên Việc đền bù khơng có khoản lợi ích tức mà có khoản lợi tức lâu dài gắn với hoạt động dự án Những lợi ích khơng tiền trả phát triển đời GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 72 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ sống cƣ dân địa phƣơng thông qua việc tạo việc làm khu vực, phát triển hạ tầng, dịch vụ công cộng, Kêu gọi thành phần kinh tế DN nƣớc đầu tƣ xây dựng khu tái định cƣ với sách ƣu đãi để ngƣời dân yên tâm giao đất giao nhà cho DN thực hiên dự án Ngồi ra, cần tiếp tục cơng tác tun truyền để ngƣời dân hiểu thực đảm bảo quyền lợi tranh thủ bƣớc tháo gỡ khó khăn tập trung giải phóng mặt Đối với giá thuê đất KCN, KCX nên ổn định giá cả, dự án ổn định năm, đƣa giá cho thuê đất tiệm cận với giá thị trƣờng để xoá bỏ dần bao cấp đất đai, hạn chế tham nhũng, thất thoát Đồng thời, tăng cƣờng công tác quản lý, thúc đẩy tổ chức, cá nhân sử dụng diện tích đất th có hiệu quả, nhằm khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí khơng mục đích Huy động nguồn lực, tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội tập trung cho đầu tƣ phát triển xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nội thành nhƣ: Hệ thống đƣờng giao thơng, cấp, nƣớc, hệ thống xử lý chất thải, điện, bƣu viễn thơng,… nhiều nguồn vốn từ Trung Ƣơng hỗ trợ, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã, nhân dân đóng góp, NĐT,… để đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tƣ DN có vốn ĐTNN Do đó, việc khuyến khích các NĐT tham gia dƣới hình thức BOT, BTO BT cần thiết, nhằm xây dựng hệ thống sở hạ tầng giao thông ngày tốt Cải tổ máy nhà nƣớc theo hƣớng gọn nhẹ, hiệu quả, hạn chế phát sinh tham nhũng nhân tố quan trọng nâng cao hiệu thu hút vốn đầu tƣ FDI Phải kết hợp việc thực hiện, kiểm tra, rút kinh nghiệp cải cách hoàn thiện 5.2.2 Cần xây dựng chiến lƣợc tầm nhìn dài hạn Nghiên cứu tình hình xu hƣớng ĐTNN giới, nghiên cứu thị trƣờng đối tác đầu tƣ có ý nghĩa quan trọng Đây sở cho việc hoạch định kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn tiếp cận thị trƣờng nƣớc nhƣ thực biện pháp mang tính cạnh tranh cao thu hút nguồn vốn đầu tƣ nƣớc Cần tập trung nâng cao chất lƣợng công tác nghiên cứu thị trƣờng, đối tác đầu tƣ nhằm xác định khu vực, địa bàn đối tác trọng điểm để có biện pháp XT thích hợp GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 73 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ Thực tế nhiều năm qua, công tác xúc tiến đầuthành phố mang tính kế hoạch năm Trong đó, u cầu ngày lớn thành phố trở thành thành phố đô thị loại trực thuộc Trung ƣơng, động lực phát triển vùng ĐBSCL Cần xây dựng kế hoạch đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Xây dựng chiến lƣợc, tầm nhìn dài hạn, đặc biệt phải phù hợp với lực thành phố, phải gắn kết với nhu cầu DN, NĐT Xác định tầm nhìn dài hạn nội dung, hình thức, biện pháp, tổ chức, bố trí nguồn lực 5.2.3 Nâng cao chất lƣợng lao động Nâng cao chất lƣợng LĐ vấn đề đƣợc quan tâm Câu hỏi đƣợc đặt đào tạo cho đối tƣợng nào, đào tạo bao lâu, đào tạo lĩnh vực ngƣời đào tạo điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố Để nâng cao chất lƣợng LĐ cách có hiệu quả, cần có phối hợp quan chức năng, doanh nghiệp nƣớc thân ngƣời LĐ Giải pháp quan chức Nguồn nhân lực thành phố dồi số lƣợng nhƣng trình độ chun mơn kỹ thuật thấp, chƣa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Các quan chức cần thực số giải pháp sau: a/ Cải thiện lực lƣợng lao động thời Đào tạo kết hợp với kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm thực tế Thƣờng xuyên mở lớp tập huấn đào tạo công tác đối ngoại xúc tiến đầu tƣ nhằm giúp cán quản lý dự án FDI cán làm công tác xúc tiến đầu tƣ cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cơng tác chun mơn Tạo điều kiện tốt để hỗ trợ ngƣời LĐ nhƣ xây dựng trung tâm giới thiệu việc làm, làm sở để bên thỏa thuận mức lƣơng phù hợp, làm cầu nối thị trƣờng cung – cầu lao động Đồng thời, cần liên kết sở đào tạo nghề với DN FDI, ngành nghề đào tạo b/ Tăng cƣờng đào tạo lực lƣợng lao động tƣơng lai Định hƣớng cầu thị trƣờng lao động tƣơng lai, phù hợp với yêu cầu tuyển dụng nhà ĐTNN cấp thiết để giải tình trạng thừa lao động phổ thơng, thiếu lao động có trình độ Nên tập trung đào tạo lực lƣợng lao động tƣơng lai, nâng cao chất lƣợng dạy học cho giáo viên, sinh viên, học sinh Tạo điều kiện cho sinh viên GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 74 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ học sinh thực hành kiến thức học để áp dụng vào thực tế Từ đó, em tự rút đƣợc kinh nghiệm cho thân lao động, sáng tạo phƣơng thức lao động c/ Quan tâm môi trƣờng sống cho ngƣời dân Cần tạo môi trƣờng sống sinh hoạt tốt góp phần nâng cao thể lực trí tuệ cho ngƣời dân nói chung lực lƣợng lao động nói riêng Từ đó, thời gian lao động, suất nhƣ tiếp thu kiến thức sáng tạo công việc ngƣời lao động đƣợc nâng lên Giải pháp thân ngƣời lao động Ngoài biện pháp quan chức năng, thân ngƣời lao động cần nêu cao trách nhiệm, tự nâng cao trình độ, tính kỷ luật lao động, tác phong cơng nghiệp cho Chỉ có tay nghề cao, kỷ luật lao động tốt giữ vững đƣợc thị trƣờng Tạo điều kiện cho em gia đình đến trƣờng học tập để nâng cao trình độ, kiến thức chun mơn Có tình thần học hỏi, tìm tòi, sáng tạo lao động đời sống Cần nâng cao ý thức bảo vệ mơi trƣờng để có sức khỏe tốt Giải pháp nhà đầu tƣ FDI Để tìm kiếm nhà quản lý giỏi cho phận, công ty, nhà đầu tƣ nên có sách tuyển dụng sinh viên giỏi trƣờng để đào tạo phát triển họ thành nhà quản lý tƣơng lai Liên kết với quan chức năng, trƣờng học, sở đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo theo nhu cầu thị trƣờng lao động Trả lƣơng, khen thƣởng theo chất lƣợng, không nên đặt nặng số lƣợng tạo động lực nâng cao chất lƣợng lao động 5.2.4 Kêu gọi đầu tƣ FDI vào lĩnh vực tiềm Tận dụng mạnh điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tiến hành kêu gọi nhà ĐTNN thực dự án vào lĩnh vực nông nghiệp thƣơng mại - dịch vụ Để kêu gọi thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực cần thực số giải pháp sau: GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 75 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ Đối với nông nghiệp Nâng cao trình độ cho ngƣời nơng dân Tạo điều kiện cho ngƣời nơng dân tìm hiểu áp dụng tiến khoa học kỹ thuật đại Khuyến khích tạo điều kiện cho nhà nơng tham gia hội chợ nƣớc, tiến hành xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm chủ yếu tỉnh đồng thời làm tốt công tác thông tin thị trƣờng, giúp DN định hƣớng sản xuất tiêu thụ sản phẩm Quảng bá hình ảnh nơng nghiệp phát triển đầy triển vọng thành phố, đăng tải hình ảnh vƣờn trái đặc sản phƣơng tiện thơng tin đại chúng, báo đài, tạp chí, internet,… để thu hút DN FDI tiến hành đầu tƣ vào dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp Quy hoạch xây dựng khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao Hƣớng dẫn nông dân áp dụng công nghệ công vào sản xuất nông nghiệp cách hỗ trợ bƣớc đầu kinh phí hƣớng dẫn, từ việc thấy đƣợc lợi ích áp dụng công nghệ, nông dân tự cải thiện phƣơng pháp nhƣ sáng tạo phƣơng pháp tiên tiến phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phƣơng Thu hút FDI vào nơng nghiệp có hiệu nên áp dụng biện pháp ƣu đãi thuế thu nhập dự án đầu tƣ ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất loại giống mới, dự án phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nơng nghiệp Có sách trợ cấp cho nông dân DN nông nghiệp bị tổn thất thiên tai, bị rủi ro biến động giá thị trƣờng nông sản Trong điều kiện hạn chế tài chính, cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp hỗ trợ đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng nơng nghiệp nhằm tăng lực phòng chống thiên tai, hạn chế rủi ro dịch bệnh, biến động giá nông sản… Chú trọng biện pháp lập sử dụng quỹ bảo hiểm nông nghiệp cho trƣờng hợp Đối với thƣơng mại - dịch vụ Quy hoạch mở rộng khơng gian thị, thành phố có kế hoạch xây dựng trung tâm thƣơng mại, siêu thị Hình thành hệ thống chợ đầu mối nơng sản, thủy sản Phát triển mạng lƣới chợ theo hƣớng xã hội hóa, chuyển đổi mơ hình quản lý, kinh doanh chợ từ nhà nƣớc sang DN, hợp tác xã nhằm khai thác tối đa hiệu kinh tế GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 76 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tƣ phát triển du lịch theo hƣớng đa dạng, chọn du lịch biển gắn với tham quan văn hóa, di tích lịch sử, nghỉ dƣỡng Và hình thành khu du lịch trọng điểm, du lịch vụ sông nƣớc miệt vƣờn Phối hợp chặt chẽ Sở, ban ngành nhằm tăng cƣờng tuyên truyền quảng bá tiềm du lịch hội đầu tƣ phát triển du lịch Quảng bá, xây dựng thƣơng hiệu hàng hoá cho sản phẩm truyền thống địa phƣơng Mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nội thành để phát triển dịch vụ vận tải, vận chuyển hành khách nhằm đáp ứng nhu cầu cho lƣu thơng hàng hóa ngồi thành phố Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ có giá trị tăng cao nhƣ: Tài chính-tiền tệ, bảo hiểm theo hƣớng đại, bƣớc hình thành thị trƣờng vốn, dịch vụ cho thuê tài chính, kinh doanh bất động sản, điểm giao dịch chứng khoán để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Tăng cƣờng hợp tác liên kết với địa phƣơng, DN thành phố để phát triển nâng cao chất lƣợng ngành dịch vụ, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Thu hút FDI với việc bảo vệ môi trƣờng Xây dựng sở hạ tầng KCN cách hoàn thiện, xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, nƣớc thải Đƣa quy định chặt chẽ bảo vệ môi trƣờng, thực kiểm tra định kỳ sở sản xuất xử phạt nghiêm khắc dự án gây ô nhiễm môi trƣờng tự nhiên Thu hút NĐT lớn giới để tận dụng vốn kết hợp với chuyển giao công nghệ đại công nghệ thân thiện với môi trƣờng, thu hút dự án FDI Để phát triển kinh tế bền vững khơng có tác động xấu đến môi trƣờng tự nhiên 5.2.5 Tạo hệ thống liên kết thu hút đầu tƣ FDI Liên kết khu vực Cần liên kết chặt chẽ với tỉnh thành lân cận nhƣ Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bến Tre… TP Hồ Chí Minh để kịp thời nắm bắt hội đầu tƣ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đầu tƣ để cải thiện giải pháp thu hút FDI nâng hiệu đầu tƣ FDI thành phố, nhƣ để chuẩn bị cho dự án FDI quy mô vùng liên tỉnh GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 77 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ Sự liên kết phạm vi thành phố ĐBSCL tạo nên thống đầu tƣ nƣớc, nhƣ thống công tác xúc tiến đầu tƣ ngành hữu quan, góp phần tạo nên sức mạnh tổng thể nhiều mặt việc thu hút sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tƣ nƣớc Liên kết nội thành Đặc biệt, việc liên kết phạm vi thành phố giải đƣợc tình trạng hoạt động xúc tiến đầu tƣ thiên quận trung tâm (Ninh Kiều, Cái Răng), tạo nên thu hút đầu tƣ phát triển tổng lực Tiến hành trao đổi thông tin chung liên quan đến dự án đầuthành phố địa phƣơng (quận, huyện) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực dự án, cử ngƣời hƣớng dẫn cấp có NĐT đến khảo sát dự án quận huyện nội thành Địa phƣơng nơi sâu sát với dự án hiểu xác yêu cầu đầu tƣ cho phát triển Từ đóng góp ý kiến xây dựng dự án cho cấp để hồn thành dự án có hiệu Gắn kết DN nƣớc nhà ĐTNN Hình thức liên doanh DN nƣớc nhà ĐTNN Cần có biện pháp gắn kết DN nƣớc nhà ĐTNN: Nghiên cứu nhu cầu đầu tƣ DN nƣớc, đồng thời kết hợp với xu hƣớng đầu tƣ nhà ĐTNN để hỗ trợ phối hợp nhu cầu đầu tƣ chung Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm đầu tƣ DN nƣớc nƣớc ngoài, tạo mối quan hệ tốt cho NĐT 5.2.6 Thực sách ƣu đãi hỗ trợ trực tiếp NĐT Thực sách khuyến khích, ƣu đãi đầu tƣ cho phù hợp với xu hội nhập quốc tế đáp ứng môi trƣờng cạnh tranh để thu hút FDI với nƣớc khu vực Chỉ đạo cho quan nhƣ ngành thuế, tài nguyên môi trƣờng tăng cƣờng phổ biến, tiếp nhận thông tin xử lý thơng tin nhanh chóng để tiết kiệm thời gian công sức NĐT FDI GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 78 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 5: Giải pháo đẩy mạnh thu hút đầu FDI thành phố Cần Thơ Chú ý phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, ngành dịch vụ phục vụ nhu cầu DN FDI sản xuất kinh doanh nhƣ cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, vật tƣ thiết bị, sửa chữa thiết bị khí, xử lý chất thải công nghiệp, cung cấp suất ăn công nhân, dịch vụ pháp lý… Tạo điều kiện thuận lợi việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để hạn chế việc nhập nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho DN FDI Khi DN thấy mơi trƣờng đầu tƣ TP.Cần Thơ hấp dẫn Để phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ cơng ty, DN nƣớc ngày phải cải tiến quản lý, công nghệ để cung cấp sản phẩm công nghiệp phụ trợ cạnh tranh đƣợc với hàng nhập Nhà nƣớc cần có chiến lƣợc, sách để thúc đẩy doanh nghiệp đời, đồng thời tạo điều kiện, môi trƣờng để cơng ty nhỏ vừa nƣớc ngồi đến đầu tƣ Tạo môi trƣờng kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp FDI để từ cơng nghiệp phụ trợ nƣớc phát triển 5.2.7 Nâng cao hiệu hoạt động công tác xúc tiến đầu tƣ Tăng cƣờng phổ biến rộng rãi, đầy đủ rõ ràng thông tin đầu tƣ nhƣ: lĩnh vực, địa bàn ƣu đãi đầu tƣ; tiềm năng; mạnh; hƣớng phát triển TP.Cần Thơ cổng thông tin điện tử, website quan thành phố, phƣơng tiện thông tin đại chúng khác Tạo điều kiện giải đáp thắc mắc NĐT trang thông tin điện tử Đổi phƣơng thức xúc tiến đầu tƣ theo hƣớng chuyển sang hình thức vận động xúc tiến đầu tƣ theo dự án đối tác trọng điểm, hƣớng vào đối tác có tiềm lực tài cơng nghệ Thiết lập dự án ƣu tiên đầu tƣ theo quy hoạch phát triển, ý dự án lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển sở hạ tầng… Biểu dƣơng, khen thƣởng DN FDI có thành tích xuất sắc kinh doanh, có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tỉnh GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 79 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 6: Kết luận kiến nghị CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình thu hút FDI TP.Cần Thơ, ta thấy Cần Thơ thành phố có nhiều tiềm phát triển kinh tế - xã hội, có điều kiện thuận lợi để thu hút FDI từ nhiều quốc gia giới Trong năm qua mặt dù có kết khả quan cơng tác thu hút nguồn vốn FDI gặt hái đƣợc nhiều thành đáng khích lệ nhƣ: Đóng góp vào chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm cho phận lao động, tăng thu ngân sách nhà nƣớc, làm tăng kim ngạch xuất thành phố Tuy nhiên, thực trạng cho thấy vấn đề thu hút FDI Thành phố nhiều hạn chế Dù đƣợc xem thành phố trung tâm, thành phố động lực vùng ĐBSCL, nhƣng theo nhận định ngành chức năng, hoạt động xúc tiến đầu tƣ TP Cần Thơ thời gian qua chƣa kết nối đƣợc tỉnh khác vùng, chƣa tƣơng xứng với tầm đô thị loại I Sự tác động nguồn vốn FDI tăng trƣởng kinh tế TP.Cần Thơ không nhiều chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội Số dự án đầu tƣ thấp chƣa xứng với tiềm năng, dự án FDI có quy mơ nhỏ, đầu tƣ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chủ yếu, lĩnh vực thƣơng mại – dịch vụ thu hút đƣợc dự án, hạn chế lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp TP phát triển Vì vậy, TP.Cần Thơ tiếp tục thực giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào lĩnh vực kinh tế thành phố Tiềm nhân lực lại đơng số lƣợng mà yếu chất lƣợng, chƣa có trình độ kỹ thuật cao Các DN gặp khó khăn việc xây dựng đội ngũ lao động kỹ thuật, kể họ tự bỏ tiền để đào tạo Bên cạnh đó, phân tích thực trạng chứng minh bên cạnh đóng góp tích cực dự án FDI tồn số tác động tiêu cực Chính công tác vận động thu hút FDI tỉnh khơng quan tâm đến số lƣợng mà phải trọng đến chất lƣợng dự án FDI Những dự án có chất lƣợng dự án có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, giải GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 80 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 6: Kết luận kiến nghị việc làm nâng cao trình độ chun mơn ngƣời lao động; có tác động tích cực lâu dài; thực chuyển giao công nghệ đại thân thiện với môi trƣờng Những năm gần đây, hạ tầng sở đƣợc quan tâm đầu tƣ với nhiều cơng trình giao thông lớn đƣa vào sử dụng nhƣ: cầu Cần Thơ, sân bay quốc tế Cần Thơ, góp phần thay đổi diện mạo thành phố tạo động lực thu hút đầu tƣ Tuy nhiên, sở hạ tầng cho TP đƣợc xây dựng chƣa thật hồn thiện Việt Nam thành viên thức tổ chức Thƣơng mại giới WTO, vừa hội vừa thách thức kinh tế Việt Nam nói chung TP Cần Thơ nói riêng, hội nhập kinh tế có hội mở rộng giao lƣu phát triển kinh tế với nƣớc giới nên tận dụng để thu hút nguồn vốn đầutừ nhiều quốc gia, nhƣng bên cạnh vấn đề cạnh tranh gay gắt quốc gia để thu hút FDI đáng quan tâm Trƣớc bối cảnh cạnh tranh kinh tế giới Việt Nam, để thu hút đƣợc dự án FDI lớn từ quốc gia có uy tín, cơng nghệ đại - thân thiện với môi trƣờng điều không dễ dàng để thực Nhƣng với sách ngày thơng thống, mơi trƣờng pháp lý ngày thuận lợi, với ƣu đãi đầuCần Thơ góp phần tạo nên điểm hấp dẫn đối tác nƣớc Trong tƣơng lai Cần Thơ cải thiện môi trƣờng đầu tƣ để thu hút nhiều dự án FDI có chất lƣợng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển theo định hƣớng cơng nghiệp hóa – đại hóa 6.2 KIẾN NGHỊ Đối với UBND TP.Cần Thơ Chuyển trọng tâm quản lý nhà nƣớc FDI sang hƣớng dẫn, theo dõi, kiểm tra DN đƣa dự án đầu tƣ vào hoạt động theo quy định luật pháp Tiến hành rà sốt quy hoạch xây dựng hồn thiện sở hạ tầng thành phố để thu hút dự án FDI vào địa bàn thành phố Quy hoạch phát triển địa điểm đầu tƣ, lên kế hoạch dự án kêu gọi FDI Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm để xây dựng khu, cụm, tuyến công nghiệp làm sở để thu hút dự án vào lĩnh vực công nghiệp thành phố GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 81 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Chương 6: Kết luận kiến nghị Đối với Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ Tiếp tục công khai, minh bạch sách, chế quản lý Có sách cụ thể việc thu hút dự án cơng nghệ cao Đề sách hợp lý nhiều ƣu đãi để thu hút dự án vào lĩnh vực nông nghiệp thƣơng mại – dịch vụ Đề nghị Bộ KH&ĐTcập nhật thƣờng xuyên kịp thời văn bản, qui định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ trang web Bộ KH&ĐTđể địa phƣơng nắm bắt thông tin kịp thời, tập trung đầu mối Thƣờng xuyên mở lớp tập huấn nâng trình độ cán quản lý dự án ĐTNN cán làm công tác xúc tiến đầu tƣ, đề nghị có kế hoạch tập huấn đào tạo đội ngũ cán làm công tác cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ quản lý DN có vốn ĐTNN Theo dõi, giám sát việc thi hành pháp luật đầu tƣ DN để kịp thời phát xử lý vƣớng mắc phát sinh Xem xét, đơn đốc DN hồn tất thủ tục giải thể DN dự án chấm dứt hoạt động; đồng thời hỗ trợ, hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN triển khai dự án tiến độ, quy hoạch, theo quy định pháp luật hoạt động kinh doanh có hiệu đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nƣớc Cần có quan điểm rõ ràng phù hợp quy hoạch dự án đầu tƣ, cụ thể nhƣ quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đƣợc xác định thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ trƣờng hợp quy hoạch không đồng với Sở KH&ĐTCần xây dựng Trung tâm Thông tin đƣợc nối mạng với sở KHĐT, ban quản lý KCN, KKT, DN FDI, hải quan, quan thuế, ngân hàng để khắc phục nhƣợc điểm thiếu thông tin, không cập nhật, nhằm đánh giá thực trạng đề giải pháp xử lý kịp thời hoạt động FDI nƣớc GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 82 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.TS Nguyễn Ngọc Định (2003), Một số giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế 2003 – 2010 2.Edmund Malesky (2011), Báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2011 Lâm Hà Minh Thi (2008), Phân tích tình hình đầu FDI vào Cần Thơ số giải pháp thu hút đầu tư” Nguyễn Thị Hồng Hoa (2003), Hoạt động thu hút FDI Việt Nam – thực trạng giải pháp, khóa luận tốt nghiệp Mai Ngọc Cƣờng (2000), Hồn thiện sách tổ chức thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Quốc Trƣởng (2010), Tiến độ thực dự án đầu thành phố cầngiải pháp mạnh tạo đột phá, Báo Cần Thơ Bộ KH&ĐT (2008), Kỷ yếu 20 năm ĐTNN Việt Nam, NXB Thông Tấn Niên giám thống kê TP.Cần Thơ năm 1996, 2000, 2004, 2009, 2010 Nội dung Luật đầu tƣ năm 2005 (số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005) 9.Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 /4 /2010 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp 10 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tƣ 11 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 Chính phủ quy định việc doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi đăng ký lại, chuyển đổi đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tƣ doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc theo Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tƣ 12 Hoạt động xúc tiến đầu tƣ TP.Cần Thơ, http://www.canthopromotion.vn 13 Diễn đàn hợp tác kinh tế quốc tế ĐBSCL http://www.mdec.vn/ 14 Thông tin ĐBSCL, http://www.mekongdelta.com.vn/mekongdelta/Solieu/GDP.htm 15 Sở Kế Hoạch Đầu tƣ, http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt/ 16 Tổng cục thống kê Việt Nam, www.gso.gov.vn/ Vài nhiều báo cáo báo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ thông tin điện tử website GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 83 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phụ lục PHỤ LỤC BẢNG 18: THỐNG KÊ CHỈ SỐ CPI TỈNH ĐBSCL QUA CÁC NĂM Năm An Giang Bến Tre Bạc Liêu Cà Mau Cần Thơ Đồng Tháp Hậu Giang Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long 2005 50,90 65,20 61,30 58,60 61,10 58,50 55,60 55,90 56,30 68,60 2006 61,12 54,33 41,79 43,87 58,35 57,65 53,10 52,87 49,73 54,34 52,32 57,24 66,21 2007 66,47 62,88 42,49 56,19 61,76 64,89 59,41 52,82 58,82 64,68 64,63 56,30 70,14 2008 61,12 62,46 40,92 58,64 56,32 66,64 55,36 52,25 63,99 54,24 57,27 55,17 66,97 2009 62,47 64,09 52,04 61,96 62,71 68,54 64,38 63,04 64,44 56,63 64,81 63,22 67,24 2010 61,94 63,11 58,20 53,57 62,46 67,22 63,91 58,90 62,74 61,49 59,63 65,80 63,40 2011 62,22 59,90 57,92 59,43 62,66 67,06 57,40 59,98 67,12 62,68 62,66 57,56 54,10 (Nguồn: Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam, Báo cáo nghiên cứu sách-VNCI) BẢNG 19: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ ĐVT: Tỷ đồng (Giá CĐ 1994) NĂM 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tổng 7.291 8.323 9.260 10.014 11.196 11.991 9.134 10.477 11.967 13.728 16.057 19.030 22.533 27.043 31.784 36.389 42.164 44.487 Nông, lâm thủy sản (KV1) 3.203 3.510 3.710 3.562 3.840 4.053 1.950 2.132 2.416 2.520 2.710 3.012 3.265 3.703 4.056 4.095 3.905 4.404 Công nghiệp xây dựng 2.200 2.565 3.015 3.653 4.401 4.658 4.019 4.797 5.577 6.497 7.936 9.522 11.576 14.315 17.405 20.079 23.513 22.682 Dịch vụ 1.889 2.248 2.535 2.800 2.955 3.279 3.165 3.548 3.974 4.711 5.411 6.496 7.692 9.026 10.323 12.215 14.747 17.401 (Nguồn: Niên giám thống kê Cần Thơ qua năm) GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 84 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phụ lục BẢNG 20: QUY MÔ DỰ ÁN ĐẦU TƢ FDI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐVT: USD (Giá thực tế) Năm Số dự án Vốn đầu tƣ 1988 2.471.600 2.471.600 100 1989 5.000.000 2.400.000 48,00 1990 200.000 200.000 100 1991 4.073.000 2.000.000 49,10 1992 0 - 1993 1.515.769 1.015.769 67,01 1994 13.476.000 768.750 5,70 1995 12.100.000 12.100.000 100 1996 7.830.000 5.752.000 73,46 1997 22.279.475 18.132.000 81,38 1998 8.556.968 7.404.838 86,54 1999 8.370.000 2.722.000 32,52 2000 4.600.000 2.415.452 52,51 2001 24.750.000 1.614.100 6,52 2002 27.600.000 13.058.995 47,32 2003 2.200.000 1.017.742 46,26 2004 27.600.000 13.058.995 47,32 2005 21.900.000 15.738.000 71,86 2006 5.356.375 6.590.000 123,03 2007 12.475.000 10.509.000 84,24 2008 570.278.000 540.100.000 94,71 2009 13.526.680 40.567.262 299,91 2010 21.548.267 32.578.688 151,19 2011 138.233.226 8.385.643 6,07 Tổng số 78 955.940.360 740.600.834 77,47 Vốn thực VTH/VĐT (%) (Nguồn: Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ) GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 85 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phụ lục BẢNG 21: VỐN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI TP.CẦN THƠ PHÂN THEO NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ ĐVT: Tỷ đồng ( Giá CĐ 1994) 1.Ngân sách Nhà nƣớc 2.Vay, viện trợ nƣớc DN nhà nƣớc Năm Tổng VĐT 4.DN Ngoài NN 2000 1.665 919 32 128 585 160 2001 1.794 1.059 54 191 659 77 2002 2.602 1.692 69 377 891 20 2003 3.021 1.757 184 82 1.191 73 2004 4.089 1.579 79 45 2.351 160 2005 7.350 2.775 220 647 4.345 230 2006 9.730 4.209 316 21 5.416 105 2007 11.665 5.755 347 439 5.751 160 2008 14.840 7.062 1.878 61 6.882 897 2009 22.544 12.203 2.471 55 9.575 767 2010 26.282 13.245 607 41 12.559 478 2011 32.352 3.183 592 48 17.359 734 FDI (Nguồn: Niên giám thống kê Cần Thơ qua năm) GVHD: Trần Thị Bạch Yến - 86 - SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ ... đăng ký) Đề tài Phân tích tình hình thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc TP .Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 sâu phân tích thực trạng thu hút FDI để thấy đƣợc tác động việc thu đầu tƣ trực tiếp nƣớc đến... VỐN ĐẦU TƢ PHÂN THEO NGUỒN VỐN 86 GVHD: Trần Thị Bạch Yến ix SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 DANH MỤC HÌNH - ... viii SVTH: Đỗ Thị Anh Thơ Phân tích tình hình đầu tư trực tiếp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000 - 2011 DANH MỤC BẢNG -  BẢNG 1: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TP.CẦN THƠ NĂM 2010 19 BẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU hút đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI tại THÀNH PHỐ cần THƠ GIAI đoạn 2000 2011 , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU hút đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI tại THÀNH PHỐ cần THƠ GIAI đoạn 2000 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay