PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn tư vấn THIẾT kế và xây DỰNG t a t t

72 19 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:50

Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG T.A.T.T Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ VÀNG Giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN PHẠM THANH NAM Mã số SV: 4066256 Lớp: Kinh tế học 32 Cần Thơ, năm 2010 GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T MỤC LỤC CHƯƠNG .Error! Bookmark not defined GIỚI THIỆU .Error! Bookmark not defined 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2.1 Mục tiêu chung Error! Bookmark not defined 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Error! Bookmark not defined 1.3 Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.1 Về không gian Error! Bookmark not defined 1.3.2 Về thời gian Error! Bookmark not defined 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.4 Lược khảo tài liệu nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƯƠNG .Error! Bookmark not defined PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Phương pháp luận .Error! Bookmark not defined 2.1.1 Sơ lược phân tích tài Error! Bookmark not defined 2.1.2 Các bảng báo cáo tài Error! Bookmark not defined 2.1.3 Các tỷ số tài Error! Bookmark not defined 2.2 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Error! Bookmark not defined CHƯƠNG .Error! Bookmark not defined GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG T.A.T.T Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu công ty .Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Ngành nghề kinh doanh công ty Error! Bookmark not defined 3.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty .Error! Bookmark not defined 3.1.4 Thuận lợi, khó khăn hướng phát triển công ty thời gian tới Error! Bookmark not defined GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T 3.2 Sơ lược hoạt động kinh doanh công ty qua năm (2007-2009) .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG .Error! Bookmark not defined PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG T.A.T.T Error! Bookmark not defined 4.1 Phân tích tình hình tài qua báo cáo tài cơng ty Error! Bookmark not defined 4.1.1 Bảng cân đối kế toán Error! Bookmark not defined 4.1.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh .Error! Bookmark not defined 4.2 Phân tích tỷ số tài Error! Bookmark not defined 4.2.1 Phân tích mức quay vòng tài sản .Error! Bookmark not defined 4.2.2 Các tỷ số khoản .Error! Bookmark not defined 4.2.3 Các tỷ số quản trị nợ Error! Bookmark not defined 4.2.4 Khả sinh lời .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG .Error! Bookmark not defined MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY Error! Bookmark not defined 5.1 Giải pháp nâng cao doanh thu lợi nhuận .Error! Bookmark not defined 5.2 Giải pháp nâng cao nguồn vốn hoạt động Error! Bookmark not defined CHƯƠNG .Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined 6.1 Kết luận Error! Bookmark not defined 6.2 Kiến nghị Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO .Error! Bookmark not defined GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm (2007-2009) Error! Bookmark not defined Bảng 2: Đánh giá khái quát tài sản công ty từ năm 2007-2009 .Error! Bookmark not defined Bảng 3: Các khoản mục tiền khoản tương đương tiền Error! Bookmark not defined Bảng 4: Các khoản mục hàng tồn kho Error! Bookmark not defined Bảng 5: Các khoản mục tài sản cố đinh hữu hình Error! Bookmark not defined Bảng 6: Đánh giá khái quát nguồn vốn qua năm (2007-2009) Error! Bookmark not defined Bảng 7: Các khoản mục nợ ngắn hạn Error! Bookmark not defined Bảng 8: Các khoản mục nguồn vốn quỹ .Error! Bookmark not defined Bảng 9: Doanh thu theo thành phần Error! Bookmark not defined Bảng 10: Chi phí theo thành phần Error! Bookmark not defined Bảng 11: Biến động chi phí chi phí quản lý doanh nghiệp Error! Bookmark not defined Bảng 12: Các tỷ số hoạt động qua năm 2007-2009 Error! Bookmark not defined Bảng 13: Các tỷ số khoản Error! Bookmark not defined Bảng 14: Biến động nợ ngắn hạn lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh Error! Bookmark not defined Bảng 15: Các tỷ số quản trị nợ Error! Bookmark not defined Bảng 16: Các tỷ số khả sinh lời Error! Bookmark not defined Bảng 17: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) Error! Bookmark not defined Bảng 18: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) Error! Bookmark not defined Bảng 19: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) Error! Bookmark not defined GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1: Mối quan hệ phân tích báo cáo tài định đầu Error! Bookmark not defined Sơ đồ 2: Phân tích Dupont Error! Bookmark not defined Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức công ty T.A.T.T Error! Bookmark not defined Biểu đồ 1: Tỷ trọng loại tài sản lưu động Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2: Tỷ trọng tiền mặt tiền gửi ngân hàng qua năm (2007-2009) Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3: Tỷ trọng nợ phải trả vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn Error! Bookmark not defined Sơ đồ : Phân tích Dupont Error! Bookmark not defined GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Sau Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vào cuối năm 2006, tình hình kinh tế Việt Nam bắt đầu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giảm xuống qua năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2007, 2008, 2009 tương ứng 8,48%, 6,23%, 5,32% Đó bước chuyển lớn cho công ty Việt Nam gia nhập thị trường cạnh tranh - với công ty xuyên quốc gia Đây thời kỳ hoạt động đầy khó khăn với cơng ty Việt Nam Để vượt qua khó khăn phân tích tình hình tài biện pháp mà công ty Việt Nam thường xun thực Vì, phân tích tình hình tài xem hoạt động quan trọng công ty gia nhập vào thị trường Do đó, cơng ty biết cơng ty sử dụng nguồn tài có hiệu hay khơng từ tìm giải pháp cần thiết để nâng cao tình hình tài công ty nâng cao lợi nhuận công ty Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế lớn miền Nam Việt Nam nên có nhiều điều kiện thuận lợi số khó khăn hoạt động kinh doanh công ty Đây nơi mà cơng ty nước ngồi tham gia vào thị trường Việt Nam nhắm tới Công ty T.A.T.T kinh doanh lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực phổ biến mức độ cạnh tranh gay gắt thị trường Khi hoạt động lĩnh vực yếu tố cần thiết công ty vốn số yếu tố khác như: kinh nghiệm, phương pháp quản lý tổ chức,…phải đại có tính khoa học Phân tích tình hình tài thơng qua bảng báo cáo tài cơng ty tỷ số tài như: tỷ số khoản, tỷ số hoạt động,…của cơng ty trở nên quan trọng Qua cơng ty thấy điểm mạnh điểm yếu để có sách biện pháp kinh doanh hợp lý GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T Với điểm quan trọng việc phân tích tình hình tài cơng ty nên tơi chọn đề tàiPhân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn thiết kế xây dựng T.A.T.T” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tiêu đánh giá tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn thiết kế xây dựng T.A.T.T đưa số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài cơng ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích sơ lược kết hoạt động kinh doanh cơng ty  Đánh giá tình hình tài qua việc phân tích báo cáo tài tỷ số tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn thiết kế xây dựng T.A.T.T  Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài cơng ty 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Về không gian Do mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích tình hình tài cơng ty nên thu thập số liệu liên quan đến đề tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn thiết kế xây dựng T.A.T.T 1.3.2 Về thời gian Số liệu số liệu tình hình tài (chi phí, doanh thu, lợi nhuận,…) công ty bảng báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán số bảng số liệu có liên quan khác từ năm 2007-2009 nhằm mục tiêu phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn thiết kế xây dựng T.A.T.T 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn thiết kế xây dựng T.A.T.T 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Trương Minh Ngọc (2006), Phân tích tình hình tài cơng ty Sửa Chữa, Xây Dựng Cơng Trình-Cơ Khí Giao Thơng 721 Mục tiêu nghiên cứu: phân tích tình hình tài thơng qua việc đánh giá hệ thống báo cáo tài GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T số tỷ số tài cơng ty Qua đó, đề biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty như: giải pháp cấu lại vốn, cải thiện tỷ suất lợi nhuận vốn Trần Phạm Thùy Trang (2008), Phân tích tình hình tài cơng ty dược Hậu Giang Mục tiêu nghiên cứu: phân tích tình hình tài nhằm đánh giá khả tính chắn dòng tiền vào, khả sinh lời, khả toán mức lợi nhuận tối đa công ty nhằm cung cấp thông tin hữu ích tình hình tài cho nhà đầu đề giải pháp để nâng cao tình hình tài cơng ty Một số giải pháp đề như: nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, nâng cao khả tốn cơng ty, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Sơ lược phân tích tài 2.1.1.1 Khái niệm Phân tích tài tổng thể phương pháp cho phép đánh giá tình hình tài q khứ tại, giúp cho việc định quản trị đánh giá doanh nghiệp cách xác.[1, tr.12] 2.1.1.2 Các nhân tố chịu ảnh hưởng phân tích tài cơng ty  Các nhà quản trị: phân tích tình hình tài làm bật tầm quan trọng dự báo tài sở cho nhà quản trị, làm sáng tỏ sách tài cơng ty  Các nhà đầu tư: cổ đông – cá nhân công ty – quan tâm trực tiếp đến giá trị cơng ty họ giao vốn cho danh nghiệp chịu rủi ro Họ ln phải dựa vào phân tích tài chun gia phân tích tài cơng ty để làm rỏ triển vọng phát triển công ty để đầu mua cổ phiếu, trái phiếu cơng ty  Người cho vay: phân tích tài công ty cho vay, ứng trước bán chịu sử dụng để xem xét khả toán, khả hồn trả sinh lời cơng ty, biểu cấu tài cơng ty  Những người hưởng lương công ty: khoản tiền lương nhận công ty nguồn thu nhập người hưởng lương Nên họ đặc biệt quan tâm đến tình hình tài cơng ty.[2, tr.15] 2.1.1.3 Mục tiêu phân tích tình hình tài  Nhằm nhận dạng biểu khơng lành mạnh vấn đề tài ảnh hưởng đến tương lai phát triển công ty hay mặt tồn tài cơng ty  Nhằm đánh giá sách tài sở định kinh doanh công ty  Nhận biết tiềm tăng trưởng phát triển công ty  Nhận biết cho công ty có sở để lập nhu cầu vốn cần thiết cho năm kế hoạch GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 10 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T Nhìn chung lợi nhuận ròng doanh thu vòng quay tổng tài sản qua năm (2007-2009) tăng nên làm cho ROA tăng theo Mức tăng năm 2008 so với năm 2007 tăng nhanh so với năm 2009 so với năm 2008 năm 2008 nhân tố lợi nhuận ròng doanh thu tăng mạnh c) Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) Bảng 19: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN RÒNG TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU (ROE) Khoản mục Năm Năm Năm 2007 2008 2009 Lợi nhuận ròng Tăng giảm 2008/2007 2009/2008 0,866 1,522 1,556 0,656 0,034 1,750 2,110 2,130 0,360 0,020 Đòn bẩy tài (%) 344,580 299,060 278,020 -45,520 -21,040 doanh thu (ROS) Vòng quay tổng tài sản (vòng) (Nguồn: tác giả tính)  Năm 2008 so với năm 2007: o Đối tượng phân tích Q 08  a 08  b08  c 08  1,522  ,11  299 ,06  ,59 % Q 07  a 07  b07  c 07  ,866  1,75  344 ,58  5, 22 %  Q  Q 08  Q 07  ,6 %  , 22 %  ,38 % Vậy lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2008 tăng 4,38% so với năm 2007 o Các nhân tố ảnh hưởng  Ảnh hưởng nhân tố lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) a  a08 b07  c07  a07  b07  c07 = 1,522 x 1,75 x 344,58 – [0,866 x 1,75 x 344,58 ] = 3,956 % Năm 2008 lợi nhuận ròng doanh thu tăng 0,656% làm cho tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu tăng 3,956% so với năm 2007  Ảnh hưởng nhân tố vòng quay tổng tài sản b  a08  b08  c07  a08  b07  c07 GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 58 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T = 1,522 x 2,11 x 344,58 – (1,522 x 1,75 x 344,58) = 1,888% Năm 2008 vòng quay tổng tài sản tăng 0,36 vòng so với năm 2007 nên làm cho ROE tăng 1,888%  Ảnh hưởng nhân tố đòn bẩy tài c  a08  b08  c08  a08  b08  c07 = 1,522 x 2,11 x 299,06 – 1,522 x 2,11 x 344,58 = - 1,464 % Năm 2008 đòn bẩy tài giảm 45,52% so với năm 2007 nên làm cho ROE giảm 1,464% o Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: a  b  c  3,956 %  1,888 %  1,464 %  4,38 %   Q Vậy năm 2008 nhân tố lợi nhuận ròng doanh thu vòng quay tổng tài sản tăng nhân tố đòn bẩy tài giảm nên làm cho tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu tăng 4,38% so với năm 2007  Năm 2009 so với năm 2008 o Đối tượng phân tích Q08  a08  b08  c08  1,522  2,11 299,06  9,59% Q09  a09  b09  c09  1,556  2,13  278,02  9,21% Q  Q09  Q08  9,21%  9,6%  0,38% Vậy tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu năm 2009 giảm 0,38% so với năm 2008 o Các nhân tố ảnh hưởng  Ảnh hưởng nhân tố lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) a  a09  b08  c08  a08  b08  c08 = 1,556 x 2,11 x 299,06 – 1,522 x 2,11 x 299,06 = 0,21 % Năm 2009 lợi nhuận ròng doanh thu tăng 0,034% làm cho tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu tăng 0,21% so với năm 2008  Ảnh hưởng nhân tố vòng quay tổng tài sản b  a09  b09  c08  a09  b08  c08 GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 59 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T = 1,556 x 2,13 x 299,06 – 1,556 x 2,11 x 299,06 = 0,09 % Năm 2009 vòng quay tổng tài sản tăng 0,02 vòng so với năm 2008 nên làm cho ROE tăng 0,09%  Ảnh hưởng nhân tố đòn bẩy tài c  a09  b09  c09  a09  b09  c08 = 1,556 x 2,13 x 278,02 – 1,556 x 2,13 x 299,06 = - 0,68 % Năm 2009 đòn bẩy tài giảm 21,04% so với năm 2008 nên làm cho ROE giảm 0,68% o Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: a  b  c  0,21 %  0,09 %  0,68 %  0,38 %   Q Vậy năm 2009 nhân tố lợi nhuận ròng doanh thu vòng quay tổng tài sản tăng nhân tố đòn bẩy tài giảm nên làm cho tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu giảm 0,38% so với năm 2008 Do nhân tố lợi nhuận ròng doanh thu vòng quay tổng tài sản năm 2008 so với năm 2007 tăng nhanh năm 2009 so với năm 2008, nhân tố đòn bẩy tài ngược lại so với nhân tố Nhân tố đòn bẩy tài giảm nhanh năm 2008 so với năm 2007 năm 2009 so với năm 2008 giảm chậm năm 2008 so với năm 2007 Vì nên ROE năm 2008 so với năm 2007 tăng nhanh so với ROE năm 2009 so với năm 2008 GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 60 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY 5.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO DOANH THU LỢI NHUẬN Doanh thu bán hàng yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế cơng ty nên cơng ty cần trì tốc độ tăng doanh thu năm Sau số giải pháp giúp tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty:  Về lao động: nguồn lao động cơng ty yếu tố định đến thành bại công ty Như phân tích cơng ty nên: o Trong cơng tác thiết kế cơng trình cho khách hàng đấu thầu nhân viên cơng ty khơng đủ trình độ để đáp ứng nhu cầu cao họ nên cơng ty nhiều cơng trình chưa nhận thầu Công ty nên đưa nhân viên thiết kế đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư; bên cạnh nhân viên chủ trì dự án thiết kế có quy mơ lớn o Trong cơng tác kế tốn, hàng năm cơng ty phải th mướn kế tốn bên ngồi để lập báo cáo cho cơng tycơng ty cần đưa đào tạo nhân viên kế tốn để phục vụ u cầu hoạt động kế tốn cơng ty Khi cơng ty giảm chi phí năm o Do số lượng nhân viên cơng ty ít, nhân viên phải làm nhiều cơng việc, cơng ty cần nhanh chóng tuyển chọn tuyển dụng thêm nhân viên để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty thời gian tới giảm áp lực công việc cho nhân viên công ty  Hiện công ty chủ yếu mua nguyên vật liệu nhà cung cấp nhỏ lẻ nên giá vật liệu cao từ mà tốc độ tăng giá vốn hàng bán qua năm tăng nhanh so với tốc độ tăng doanh thu Vì cơng ty nên tìm nguồn cung cấp ngun vật liệu xây dựng như: cát, đá, xi măng,… với giá rẻ chất lượng cao thông qua đại lý cấp hay liên hệ với công ty trực tiếp sản xuất sản phẩm  Qua năm, tốc độ tăng doanh thu công ty tăng chậm so với tốc độ tăng giá vốn hàng bán điều thể cơng tác dự báo cơng ty yếu GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 61 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T nên công ty cần thực tốt công tác dự báo cho tốt Chẳng hạn như, cơng ty thu thập thơng tin, dự đoán, ước lượng thay đổi, bất trắc giá nguyên vật liệu nước, đưa biện pháp đối phó nhằm giảm bớt tác động, tổn thất có thay đổi, bất trắc Thậm chí, dự đốn trước thay đổi giá nguyên vật liệu ta tận dụng thay đổi này, biến thành hội cho việc sản xuất, kinh doanh công ty 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG Nguồn vốn vấn đề mà cơng ty cần quan tâm đến Vì yếu tố giúp cho cơng ty hoạt động được, nguồn vốn kinh doanh cơng ty thấp nên cơng ty nên:  Giảm khoản phải thu: số ngày thu tiền cơng ty thường biến động, năm 2009 có xu hướng tăng trở lại điều bất ổn cho hoạt động kinh doanh cơng ty Vì vậy, công ty nên giảm số ngày kỳ thu tiền bình qn xuống cơng ty có nhiều vốn hoạt động Cơng ty nên thường xun có chương trình khuyến như: ngày lễ cơng ty giảm giá cho khách hàng tốn tiền cho cơng ty trước thời hạn hợp đồng với cơng ty để khuyến khích khách hàng trả tiền  Tăng khoản khách hàng toán trước: Tỷ trọng khoản mục nợ ngắn hạn cao qua năm làm giảm mức độ tin tưởng chủ đầu vào công ty Nhưng nguồn vốn cơng ty thu để giảm chi phí trả lãi vay ngân hàng rủi ro khách hàng khơng tốn tiền cho cơng ty Vì mặt công ty nên tăng nguồn vốn chủ sở hữu, mặt tiếp tục thu hút nguồn vốn GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 62 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong cơng đại hố cơng nghiệp hoá đất nước, lĩnh vực xây dựng lĩnh vực quan trọng Vì để phát triển kinh tế nhanh chóng, quốc gia cần xây dựng sở hạ tầng tốt để thu hút đầu nhà đầu ngồi nước Trãi qua thuận lợi khó khăn kinh tế thời gian hoạt động kinh doanh công ty, lợi nhuận công ty tăng qua năm điều chứng tỏ vị công ty thương trường không ngừng tăng lên Bên cạnh mặt mạnh như: công ty áp dụng tốt tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo mối quan hệ tốt thu hút ý quan tâm khách hàng, lợi nhuận kinh doanh tăng, việc sử dụng tài sản công ty hợp lý, khả đảm bảo tốn thời cơng ty đảm bảo, tỷ số sinh lời công ty diễn biến tốt trừ tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu đòn bẩy tài chính,… Những mặt yếu công ty tồn như: nguồn vốn kinh doanh thấp, tỷ số tốn nhanh cơng ty khơng đảm bảo, cơng ty chiếm dụng vốn nhiều, trình độ nhân viên thấp… nên cơng ty gặp khó khăn với việc cạnh tranh gay gắt với công ty xây dựng khác 6.2 KIẾN NGHỊ  Đối với công ty: Sau thời gian thực tập công ty tiến hành phân tích tình hình tài cơng ty để hiểu mặt mạnh yếu tình hình tài cơng ty tơi có số kiến nghị sau: o Nâng cao trình độ chun mơn công nhân viên như: lĩnh vực thiết kế, kế toán o Tiếp tục đẩy mạnh thu hút vốn từ việc khách hàng tốn tiền trước cho cơng ty o Tìm mua nguyên vật liệu đại lý cấp công ty sản xuất vật liệu xây dựng GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 63 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T  Đối với nhà nước: o Nên giám sát chặt chẻ biến động giá nguyên vật liệu, tránh tình trạng tăng giá bất thường, nghiên cứu thị trường để đưa sách điều chỉnh giá cách hợp lý, có thơng báo phương tiện thơng tin đại chúng giúp cho công ty kinh tế tham khảo o Các quan cần thực cách nhanh chóng nghiệp vụ hành để tốn nhanh nguồn tài cơng ty bàn giao cơng trình GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 64 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Văn Trịnh (2004) Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Hãi Sản (1997) Quản trị tài cơng ty, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Nguyễn Hữu Tâm (2008) Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Quang Thu (2007) Quản trị tài bản, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thuận (1997) Phân tích tình hình tài cơng ty, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trương Thị Bích Liên (2009) Bài giảng quản trị tài chính, Trường Đại học Cần Thơ GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 65 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T PHỤ LỤC Bảng lưu chuyển tiền tệ Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 3.429.429.073 2.535.603.983 2.697.899.419 48.795.350.000 46.648.435.000 46.442.715.000 (38.593.216.980) (36.086.282.202) (35.286.774.952) (5.308.330.000) (5.326.643.600) (5.647.366.000) (862.500.000) (255.000.000) (30.000.000) (90.291.633) (253.506.868) (256.336.019) 1.900.000.000 7.545.000.000 3.000.000.000 (2.411.582.314) (9.736.398.347) (5.524.338.610) 65.480.700 (329.439.480) 73.870.000 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập công ty Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài (400.000.000) sản dài hạn khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức 65.480.700 70.560.520 73.870.000 (3.000.000.000) (300.000.000) (200.000.000) 2.500.000.000 2.000.000.000 (5.500.000.000) (2.300.000.000) lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 66 (200.000.000) SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T Lưu chuyển tiền kỳ 494.909.773 1.906.164.503 2.571.769.419 283.937.733 778.847.506 2.685.012.009 778.847.506 2.685.012.009 5.256.781.428 Tiền tương đương tiền đầu kỳ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (Nguồn: phòng kế toán) Chỉ số giá xây dựng số cơng trình thành phố Hồ Chí Minh Đơn vị tính: % so với năm trước Loại cơng trình Năm 2007 Q 3/2009 Năm 2008 Cơng trình nhà 116,4 137,6 92,3 Cơng trình giáo dục 115,8 103,5 95,6 Cơng trình văn hóa 112,9 131,0 96,7 Trụ sở văn phòng 114,8 132,0 93,5 Cơng trình y tế 112,3 135,5 96,2 Cơng trình khách sạn 113,6 132,7 95,3 Cơng trình thể thao 110,7 131,0 104,0 (Nguồn: xây dựng) BẢNG TÍNH TỐN CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH Phân tích mức quay vòng tài sản  Vòng quay khoản phải thu Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục A Doanh thu B Khoản phải thu Năm 2007 Năm 2009 36.150.000 40.215.000 42.350.000 8.356.650 5.357.715 6.500.000 83,22 47,96 55,25 4,33 7,51 6,52 Kỳ thu tiền bình qn [(B/A)*360] Vòng quay khoản phải thu [360/1] GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam Năm 2008 67 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T  Vòng quay hàng tồn kho (VTK) Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 A Giá vốn hàng bán 31.261.000 35.848.500 38.447.700 B Hàng tồn kho đầu kỳ 11.100.165 6.129.243 6.273.687 C Hàng tồn kho cuối kỳ 6.129.243 6.273.687 5.777.298 D Hàng tồn kho bình quân [(B+C)/2] 8.614.704 6.201.465 6.025.492,5 3,63 5,78 6,38 Vòng quay hàng tồn kho [A/D]  Vòng quay tài sản cố định Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục A Doanh thu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 36.150.000 40.215.000 42.350.000 B Tài sản cố định đầu kỳ - 3.681.818 3.629.843 C.Tài sản cố định cuối kỳ 3.681.818 3.629.843 3.556.091 D Tài sản cố định bình quân [(B+C)/2] 3.681.818 3.655.830,5 11,00 3.592.967 11,79 Vòng quay tài sản cố định [A/D]  9,82 Vòng quay tổng tài sản Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 A Doanh thu 36.150.000 40.215.000 42.350.000 B Tổng tài sản đầu kỳ 21.791.725 19.584.181 18.584.783 C.Tổng tài sản cuối kỳ 19.584.181 18.584.783 21.212.026 20.687.953 19.084.482 19.898.404,5 1,75 2,11 2,13 D Tổng tài sản bình quân [(B+C)/2] Vòng quay tổng tài sản[A/D] GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 68 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T Các tỷ số khoản  Tỷ số khả toán nợ ngắn hạn (CR) hay tỷ số toán thời Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 A Tài sản ngắn hạn 15.902.363 14.954.940 17.655.935 B Nợ ngắn hạn 13.427.310 11.978.796 13.503.566 1,18 1,25 1,31 1.Tỷ số khả toán nợ ngắn hạn (lần) [A /B]  Tỷ số khả toán nhanh (QR ) Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục Năm 2007 A Tài sản ngắn hạn Năm 2008 Năm 2009 15.902.363 14.954.940 17.655.935 B Hàng tồn kho 6.129.243 6.273.687 5.777.298 C Nợ ngắn hạn 13.427.310 11.978.796 13.503.566 Tỷ số khả toán nhanh (lần) [(A-)/C]  0,73 0,72 0,88 Tỷ số lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh nợ ngắn hạn: Đơn vị tính: đồng Khoản mục Năm 2007 A Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản 3.429.429.073 xuất kinh doanh B Nợ ngắn hạn 13.427.310.000 Năm 2008 2.535.603.983 Năm 2009 2.697.899.419 11.978.796.000 13.503.566.000 Tỷ số lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh nợ 25,54 21,17 19,98 ngắn hạn (%) [A/B] Các tỷ số quản trị nợ  Tỷ số nợ / tổng tài sản ( D/A) Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 A Nợ Phải trả 13.427.310 11.978.796 13.503.566 B Tổng tài sản 19.584.181 18.584.783 21.212.026 68,56 64,45 63,66 Tỷ số nợ / tổng tài sản (D/A) (%) [A/B] GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 69 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T  Tỷ số nợ/ vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục A Nợ Phải trả B Nguồn vốn chủ sở hữu Năm 2007 Năm 2009 13.427.310 11.978.796 13.503.566 6.156.871 6.605.987 7.708.460 218,10 181,33 175,18 Tỷ số nợ / vốn chủ sở hữu (D/E) (%)[A/B]  Năm 2008 Tỷ số khả tốn lãi vay từ thu nhập Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục A.Lợi nhuận gộp Năm 2007 D.Lợi nhuận trước thuế lãi vay[A+B-C] E.Lãi vay phải trả Năm 2009 4.899.000 4.366.500 3.902.300 65.480 70.560 73.870 3.666.980 3.331.940 3.030.072 1.297,50 1.105,12 945,45 862.500 255.000 30.000 1,50 4,33 31,52 B.Doanh thu hoạt động tài C.Chi phí quản lý cơng ty Năm 2008 1.Tỷ số khả tốn lãi vay từ thu nhập (lần) [D/E] Khả sinh lời  Tỷ số lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục A Lợi nhuận sau thuế B Doanh thu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 313.200 612.144 658.836 36.150.000 40.215.000 42.350.000 0,866 1,522 1,556 Lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) (%) [B/A] GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 70 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài công ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T  Tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 A Lợi nhuận sau thuế 313.200 612.144 658.836 B Tổng tài sản đầu kỳ 21.791.725 19.584.181 18.584.783 C.Tổng tài sản cuối kỳ 19.584.181 18.584.783 21.212.026 20.687.953 19.084.482 19.898.404,5 D Tổng tài sản bình qn [(B+C)/2] Lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) (%) [A/D]  1,514 3,207 3,313 Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE): Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục A Lợi nhuận sau thuế Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 313.200 612.144 658.836 B Nguồn vốn chủ sở hữu đầu kỳ 5.850.871 6.156.871 6.605.987 C Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ 6.156.871 6.605.987 7.708.459,8 6.003.871 6.381.429 7.157.223,4 5,22 9,59 9,21 D Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân [(B+C)/2] Lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) [A/B]  Đòn bẩy tài Đơn vị tính: nghìn đồng Khoản mục Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 A Tổng tài sản đầu kỳ 21.791.725 19.584.181 18.584.783 B.Tổng tài sản cuối kỳ 19.584.181 18.584.783 21.212.026 C Tổng tài sản bình quân [(A+B)/2] D Nguồn vốn chủ sở hữu đầu kỳ 20.687.953 5.850.871 19.084.482 19.898.404,5 6.156.871 6.605.987 E Nguồn vốn chủ sở hữu cuối kỳ 6.156.871 6.605.987 7.708.459,8 6.003.871 6.381.429 7.157.223,4 344,58 299,06 278,02 F Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân [(D+E)/2] Đòn bẩy tài [C/F] GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 71 SVTH: Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T CHÚ THÍCH CÁC ĐỊNH NGHĨA Josette Peyrard (1997) Phân tích tài cơng ty, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 3,4,5,7 11 Nguyễn Quang Thu (2007) Quản trị tài bản, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Thanh Hà (2009) Kế tốn cơng ty, Nhà xuất tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh 8.Trương Thị Bích Liên (2009) Bài giảng quản trị tài chính, Đại học Cần Thơ 10 Bùi Văn Trịnh (2004) Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học Cần Thơ GVHD: Nguyễn Phạm Thanh Nam 72 SVTH: Phạm Thị Vàng ... Phạm Thị Vàng Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG T.A.T.T. .. thiết kế xây dựng T.A.T.T CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG T.A.T.T 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH... nhiệm hữu hạn tư vấn, thiết kế xây dựng T.A.T.T Với điểm quan trọng việc phân tích tình hình tài cơng ty nên tơi chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế xây
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn tư vấn THIẾT kế và xây DỰNG t a t t , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn tư vấn THIẾT kế và xây DỰNG t a t t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay