PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại DỊCH vụ VIỄN THÔNG NINH KIỀU

74 17 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ -QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TM-DV VIỄN THƠNG NINH KIỀU Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực Ths NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG TẠ MINH TRÍ MSSV: 4066168 Lớp: Kinh tế học K32 CẦN THƠ 2010 LỜI CẢM TẠ -0O0 -Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn: - Quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt thầy cô Khoa Kinh tế QTKD tạo điều kiện học tập thuận lợi tận tình giảng dạy suốt thời gian học trường - Cô Nguyễn Thị Phương Dung hết lòng hướng dẫn để em hồn thành tốt luận văn - Ban giám đốc công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều, anh chị phòng ban, đặc biệt phòng kế tốn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em tiếp cận môi trường kinh doanh tốt đồng thời cung cấp cho em tài liệu cần thiết để hoàn thành luận văn thời hạn yêu cầu Mặc dù cố gắng để hoàn thiện luận văn đề tài vài thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn sinh viên nhằm nâng cao giá trị đề tài Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô trường Đại Học Cần Thơ anh chị Công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều dồi sức khỏe thành công công việc Cần Thơ, Ngày ,Tháng , Năm 2010 Sinh viên thực i LỜI CAM ĐOAN -0O0 -Tơi xin cam đoan đề tài thực Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực Đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, Ngày ,Tháng , Năm 2010 Sinh viên thực ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày .tháng năm 2010 iii BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên người hướng dẫn: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế-QTKD Họ tên sinh viên: TẠ MINH TRÍ Mã số sinh viên: 4066168 Chuyên ngành: Kinh tế học K32 Tên đề tài: Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thơng Ninh Kiều NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài iv Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt Các nhận xét khác Kết luận Cần thơ, Ngày , Tháng , Năm 2010 Người nhận xét v BẢN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần thơ, Ngày , Tháng , Năm 2010 Người nhận xét vi MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan báo cáo tài 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Mục đích 2.1.2 Tổng quan phân tích báo cáo tài .4 2.1.2.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài 2.1.2.2 Ý nghĩa việc phân tích báo cáo tài 2.1.2.3 Tài liệu trình tự phân tích báo cáo tài 2.1.2.4 Nội dung phân tích báo cáo tài .6 2.1.3 Lập báo cáo tài dự kiến 13 2.1.3.1 Căn lập báo cáo tài dự kiến 13 2.1.3.2 Nội dung lập báo cáo tài dự kiến 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 16 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu (theo mục tiêu) 16 2.2.2.1 Phương pháp so sánh .16 2.2.2.2 Phương pháp phân tích chi tiết .16 vii 2.2.2.3 Phương pháp liên hệ cân đối 17 2.2.2.4 Mô hình dự báo thơ điều chỉnh xu 17 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM- DV VIỄN THÔNG NINH KIỀU 19 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 19 3.1.1 Lịch sử hình thành 19 3.1.2 Quá trình phát triển 20 3.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NINH KIỀU 20 3.2.1 Chức 20 3.2.2 Nhiệm vụ 21 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 21 3.3.1 Bộ máy quản lý 21 3.3.2 Sơ đồ phòng ban chủ yếu 22 3.3.3 Chức nhiệm vụ phòng ban 22 3.3.3.1 Phòng Kế tốn 22 3.3.3.2 Phòng kinh doanh bán sỉ 23 3.3.3.3 Phòng Kỹ thuật Điện thoại Vi tính 23 3.3.3.4 Các Showroom 24 3.3.4 Hệ thống báo cáo kế toán 24 3.3.5 Một số vấn đề khác 24 3.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY NINH KIỀU 25 3.4.1 Môi trường kinh doanh 25 3.4.1.1 Khách hàng .25 3.4.1.2 Đối thủ cạnh tranh 25 3.4.1.3 Nhà cung ứng 26 3.4.2 Năng lực nội công ty 26 3.4.2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn 26 3.4.2.2 Tình hình doanh thu, chí phí 28 3.4.2.3 Tình hình nhân 29 3.4.2.4 Chính sách Tiền lương 30 3.4.3 Hoạt động chủ yếu 31 3.4.3.1 Mua hàng nhà cung cấp 31 viii 3.4.3.2 Tiêu thụ sản phẩm 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TM-DV VIỄN THƠNG NINH KIỀU 33 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 33 4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 33 4.1.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh 41 4.1.3 Phân tích tỷ số tài chủ yếu 45 4.1.3.1 Tỷ số toán hành 45 4.1.3.2 Tỷ số toán nhanh .46 4.1.3.3 Vòng quay hàng tồn kho 46 4.1.3.4 Hiệu sử dụng tài sản cố định .47 4.1.3.5 Hiệu sử dụng tổng tài sản 47 4.1.3.6 Tỷ số nợ 48 4.1.3.7 Tỷ số lợi nhuận biên (ROS) 48 4.1.3.8 Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản(ROA) .49 4.1.3.9 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu(ROE) .50 4.1.4 Phân tích Dupont .50 4.2 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TỐN 52 4.2.1 Dự báo doanh thu 52 4.2.2 Dự báo kết kinh doanh .53 4.2.3 Dự báo bảng cân đối kế toán 54 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP LỰA CHỌN ĐỂ ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CÔNG TY 56 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 56 5.2 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 57 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 6.1 KẾT LUẬN 59 6.2 KIẾN NGHỊ 59 6.2.1 Đối với công ty 59 6.2.2 Đối với nhà nước .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 ix Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thơng Ninh Kiều" Bảng 4.13: VỊNG QUAY HÀNG TỒN KHO CỦA CƠNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT:Triệu đồng NĂM 2009 CHÊNH LỆCH 2009/2008 NĂM 2007 (1) Giá vốn hàng bán 42.157,19 54.740,38 55.201,04 12.583,19 460,66 (2) Hàng tồn kho 2.197,25 5.332,42 6.367,02 3.135,17 1.034,60 26,78 14,54 9,44 -12,24 -5,10 (3) Vòng quay hàng tồn kho = [(1)/(2)] Ghi chú: (3): đvt: lần NĂM 2008 CHÊNH LỆCH 2008/2007 CHỈ TIÊU Nguồn:Tính tốn từ số liệu báo cáo tài năm 2007-2008-2009 4.1.3.4 Hiệu sử dụng tài sản cố định Bảng 4.14: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU (1) Doanh thu CHÊNH LỆCH 2008/2007 CHÊNH LỆCH 2009/2008 NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 43.657,42 57.048,93 57.361,64 13.391,51 312,71 - 36,27 629,92 36,27 593,65 - 1.572,90 172,21 - -1.400,69 (2) Tài sản cố định (3) Hiệu sử dụng tài sản cố định= [(1)/(2)] Ghi chú: (3): đvt: lần Nguồn:Tính tốn từ số liệu báo cáo tài năm 2007-2008-2009 Nhận xét: Nhìn chung vòng quay tài sản cố định cơng ty Ninh Kiều tương đối cao, sử dụng có hiệu tài sản cố định, công ty thương mại nên giá trị tài sản cố định thấp dẫn đến tỷ số cao Năm 2009, công ty có đầu tư thêm tài sản cố định nên làm cho tỷ số giảm 4.1.3.5 Hiệu sử dụng tổng tài sản Nhận xét: Qua năm thấy hiệu sử dụng tài sản để tạo doanh thu giảm dần, tài sản ngày đầu tư nhiều hàng tồn kho, tiền mặt tài sản cố định, doanh thu tạo từ GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 47 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" tài sản lại tăng chậm Theo kinh nghiệm chuyên gia tài tỷ số tối thiểu 1,5 Do hiệu sử dụng tài sản tương đối chấp nhận Bảng 4.15: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TỔNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT: Triệu đồng NĂM 2007 CHỈ TIÊU (1) Doanh thu NĂM 2008 CHÊNH LỆCH 2008/2007 NĂM 2009 CHÊNH LỆCH 2009/2008 43.657,42 57.048,93 57.361,64 13.391,51 312,71 2.710,49 5.799,85 7.747,46 3.089,36 1.947,61 16,11 9,84 7,40 -6,27 -2,44 (2) Tổng tài sản (3) Hiệu sử dụng tổng tài sản = [(1)/(2)] Ghi chú: (3): đvt: lần Nguồn:Tính tốn từ số liệu báo cáo tài năm 2007-2008-2009 4.1.3.6 Tỷ số nợ Bảng 4.16: TỶ SỐ NỢ CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 CHÊNH LỆCH 2008/2007 (1) Tổng nợ 2.163,48 5.137,21 7.381,21 (2) Tổng tài sản 2.710,49 5.799,85 7.747,46 3.089,36 1.947,61 80 89 95 9,00 6,00 (3) Tỷ số nợ = [(1)/(2)] Ghi chú: (3): đvt: % 2.973,73 CHÊNH LỆCH 2009/2008 2.244,00 Nguồn:Tính tốn từ số liệu báo cáo tài năm 2007-2008-2009 Nhận xét: Nhìn chung tỷ số nợ công ty cao 80%, ngày xấu hơn, cho thấy rủi ro cơng ty ngày tăng, lực tài công ty kém, điều kiện kinh doanh bất lợi ảnh hưởng đến khả tốn cơng ty Tuy nhiên công ty sử dụng nợ ngắn hạn không trả lãi chủ yếu nên giảm tác động đòn cân nợ đến ROE Theo chun gia tài tỷ số nên mức 70% tốt Từ kết công ty sử dụng nợ vượt cho phép để tài trợ hoạt động kinh doanh 4.1.3.7 Tỷ số lợi nhuận biên (ROS) GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 48 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thơng Ninh Kiều" Bảng 4.17: ROS CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT: Triệu đồng 297,17 118,65 -285,96 CHÊNH LỆCH 2008/2007 -178,52 43.657,42 57.048,93 57.361,64 13.391,51 312,71 0,68 0,21 -0,50 -0,47 -0,71 NĂM 2007 CHỈ TIÊU (1) Lãi ròng (2) Doanh thu (3) ROS = [(1)/(2)] NĂM 2008 NĂM 2009 CHÊNH LỆCH 2009/2008 -404,61 Ghi chú: (3): đvt: % Nguồn:Tính tốn từ số liệu báo cáo tài năm 2007-2008-2009 Nhận xét: Qua năm tỷ số ROS giảm, chứng tỏ công ty việc tạo lợi nhuận từ doanh thu, tỷ số thấp chi phí hoạt động chiếm tỷ trọng cao làm cho lợi nhuận thu thấp, đặc điểm ngành thương mại, đặc biệt kinh doanh hàng điện tử Tuy nhiên cơng ty nhiều hạn chế việc kiểm sốt chi phí nên khơng tăng ROS Trong năm 2009, ROS âm, công ty bị lỗ Theo kinh nghiệm chuyên gia tài mức tối thiểu Từ cho thấy lợi nhuận biên công ty thấp 4.1.3.8 Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Bảng 4.18: ROA CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 CHÊNH LỆCH 2008/2007 CHÊNH LỆCH 2009/2008 (1) Lãi ròng 297,17 118,65 -285,96 -178,52 -404,61 (2) Tổng tài sản (3) ROA = [(1)/(2)] 2.710,49 5.799,85 7.747,46 3.089,36 1.947,61 11 2,05 -3,69 -8,95 -5,74 Ghi chú: (3): đvt: % Nguồn:Tính tốn từ số liệu báo cáo tài năm 2007-2008-2009 Nhận xét: Qua năm, tỷ số ROA giảm mạnh cho thấy công ty sử dụng tài sản chưa hiệu quả, công ty đầu tư nhiều vào tài sản lợi nhuận thu lại không cao Trong năm 2009, ROA âm, kinh doanh lỗ Theo kinh nghiệm chuyên gia tài ngành thương mại thường có ROA GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 49 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" cao, ROA công ty lại thấp điều chứng tỏ công ty đầu tư không hiệu 4.1.3.9 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu(ROE) Bảng 4.19: ROE CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 CHÊNH LỆCH 2008/2007 CHÊNH LỆCH 2009/2008 297,17 118,65 -285,96 -178,52 -404,61 (2) Vốn chủ 547,01 sở hữu (3) ROE 54,32 = [(1)/(2)] Ghi chú: (3): đvt: % 662,64 366,25 115,63 -296,39 17,90 -78,08 -36,42 -95,98 (1) Lãi ròng Nguồn:Tính tốn từ số liệu báo cáo tài năm 2007-2008-2009 Nhận xét: Tỷ số ROE cơng ty nhìn chung cao cơng ty sử dụng đòn cân nợ cao, vốn chủ sở hữu tham gia vào Qua năm tỷ số giảm, cho thấy công ty tăng vốn chủ sở hữu thêm Đặc biệt năm 2009, ROE -78,08%, khoản lớn công ty bị lỗ, lại thêm công ty sử dụng đòn cân nợ cao nên khuếch đại ROE lên cao Từ cho thấy rủi ro cơng ty cao 4.1.4 Phân tích Dupont Nhìn vào sơ đồ phân tích Dupont thấy tiêu ROE năm 2009, bị âm tiêu tỷ số nợ, ROS vòng quay tài sản Do ROS bị âm 0,5% mà ROS cấu thành từ lãi ròng doanh thu, lãi ròng năm 2009 công ty bị âm 285,96 triệu đồng, công ty bị lỗ lớn doanh thu 57.361,64 triệu đồng thấp nhiều so với tổng chi phí 58.077,9 triệu đồng gồm giá vốn hàng bán: 55.201,04 triệu đồng, chi phí bán hàng quản lý 2.857,86 triệu đồng, lãi vay 19 triệu đồng Từ thấy cần giảm giá vốn hàng bán, chi phí quản lý tăng doanh thu để năm sau công ty tăng lợi nhuận làm cho ROS cao Trong năm tới cơng ty giảm giá vốn hàng lượng 200 triệu , chi phí quản lý 200 triệu tăng doanh thu lượng 600 triệu lãi ròng 283,74 triệu đồng; kéo theo ROS 0,48%, kết hợp với vòng quay tổng tài sản đòn bẩy tài khơng đổi nhiều làm cho ROE cao khoảng 78% GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 50 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" ROE -78,08 Chia ROA -3,69 ROS -0,50 Chia Lãi ròng - 285,96 Doanh thu 57.361,64 Cộng Thu nhập khác 430,30 Trừ Nhân Doanh thu 57.361,64 Tổng chi phí 58.077,90 (1- Tỷ số nợ) 0,0473 Vòng quay tài sản 7,40 Chia Doanh thu 57.361,64 Tổng tài sản 7747,46 Tài sản lưu động 7.117,54 Giá vốn hàng bán 55.201,04 Tài sản cố định 629,92 Tiền đầu tư ngắn hạn 646,06 Chi phí quản lý 2857,86 Hàng tồn kho 6.367,02 Lãi vay 19,00 Tài sản lưu động khác 104,46 * ĐVT: ROA, ROE, ROS:%; tỷ số nợ,vòng quay tổng tài sản: lần, tiêu khác: triệu đồng Nguồn: Số liệu tính tốn tác giả từ báo cáo tài cơng ty Ninh Kiều năm 2009 Hình 4.1: SƠ ĐỒ DUPONT THỂ HIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NINH KIỀU NĂM 2009 Kết luận: Qua phân tích tình hình tài cơng ty Ninh Kiều thấy cơng ty có tiềm phát triển, hoạt động kinh doanh tốt thể tiêu doanh thu công ty tăng trưởng mức cao cơng ty chưa kiểm sốt hiệu khoản chi phí hoạt động, gồm giá vốn hàng bán chi phí quản lý bán hàng , nên làm lợi nhuận, đặc biệt năm 2009, công ty lỗ Chỉ tiêu ROE công ty cao cơng ty có vòng quay tổng tài sản cao sử dụng đòn bẩy tài q lớn, nguồn vốn chủ sở hữu thấp, dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng công ty cao so với tiềm lực tài chính, có nguy GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 51 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" "cháy máy" khơng có biện pháp kiểm sốt kịp thời Do cơng ty cần hạn chế sử dụng nợ q nhiều để giảm rủi ro khủng hoảng nợ, tăng cường kiểm sốt chi phí quản lý hiệu tài sản, giảm quy mô tài sản không cần thiết, giảm tốc độ tăng trưởng, tăng cường tính tự chủ tài việc tăng nguồn vốn chủ sở hữu 4.2 LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰ TỐN 4.2.1 Dự báo doanh thu Áp dụng mơ hình dự báo thơ điều chỉnh xu ta có: Giả định: giai đoạn gần giá trị ước lượng tốt cho  tương lai Yt^ = Yt+ (Yt-Yt-1) (1) Công thức:  Yt^: giá trị dự báo năm t Trong đó: Yt: giá trị thực tế năm t Yt-1: giá trị thực tế năm t-1 Để đo lường độ xác dự báo ta dùng số tiêu sau: et = Yt-Yt^ : sai số dự báo giai đoạn t n MAE = e t 1 t : sai số tuyệt đối trung bình n et n MAPE = Y t 1 n t 1 t n n e MSE = t 1 n RMSE = : Sai số phần trăm trung bình : Sai số bình phương trung bình MSE : bậc hai MSE n U=  (e ) t 1 n  (Y t 1 : sai số phần trăm tuyệt đối trung bình et n Y MPE = t t t  Yt 1 ) : Hệ số không ngang Theil's U Từ (1) ta giá trị dự báo cho bảng sau: GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 52 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" Bảng 4.20: DỰ BÁO DOANH THU CỦA CÔNG TY NINH KIỀU NĂM 2010 ĐVT: Triệu đồng Năm 2006 Doanh thu 2007 2008 2009 2010 19.755,31 43.657,42 57.048,93 57.361,64 57.674,35 Nguồn: tính tốn tác giả từ báo cáo cáo tài 2006, 2007, 2008, 2009 Ghi chú: Năm 2010 năm dự báo Bảng 4.21 : KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO MAE 11.794,70 MAPE 0,21 MPE MSE -0,21 140.763.860,90 Nguồn: tính tốn tác giả RMSE 11.864,39 U 1,25 Kết dự báo cho thấy tiêu MAE, MSE, RMSE, U có sai số tương đối lớn liệu có giá trị lớn, liệu q khứ ít, có MAPE, MPE cho kết tương đối tốt Tuy nhiên liệu khứ q (4 năm) khơng đủ để áp dụng phương pháp khác nên chọn kết dự báo thích hợp điều kiện 4.2.2 Dự báo kết kinh doanh Áp dụng phương pháp tỷ lệ % doanh thu ta có: o Giả định: Các khoản mục chi phí tài sản chiếm tỷ trọng không đổi so với doanh thu năm dự báo Ta có: Bảng 4.22 : TỶ TRỌNG CỦA CÁC KHOẢN MỤC SO VỚI DOANH THU CỦA CÔNG TY NINH KIỀU QUA NĂM 2007-2008-2009 ĐVT: % NĂM NĂM NĂM 2007 2008 2009 Giá vốn hàng bán 97 96 96 Chi phí quản lý bán hàng Tiền khoản tương đương tiền 1 Tồn kho 11 Khoản phải trả người bán Nguồn:Tính tốn tác giả KHOẢN MỤC TRUNG TỶ LỆ BÌNH ÁP DỤNG 96 96 4 1 11 7 Từ bảng 4.20 4.22 ta có bảng dự tốn kết kinh doanh 2010 sau: GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 53 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thơng Ninh Kiều" Bảng 4.23: KẾT QUẢ KINH DOANH DỰ TOÁN NĂM 2010 ĐVT: Đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 57.674.350.000 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 57.674.350.000 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 55.367.376.000 Giá vốn hàng bán 2.306.974.000 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 19.004.165 Chi phí tài 2306974000 Chi phí quản lý kinh doanh -19.004.165 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 430.306.833 10.Thu nhập khác 11 Chi phí khác 430.306.833 12 Lợi nhuận khác 411.302.668 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 102.825.667 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 308.477.001 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Nguồn: tính tốn tác giả GHI CHÚ = Doanh thu dự báo = (1) =(1) x96% =(1)-(4) = năm 2009 = (1) x 4% = (5)- (7)-(8) = năm 2009 = Năm 2009 = (9)+(12) =(13) x 25% =(13) - (14) 4.2.3 Dự báo bảng cân đối kế toán Bảng 4.24: BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN TẠM THỜI NĂM 2010 ĐVT: Đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền II Hàng tồn kho 7.025.381.505 GHI CHÚ =(I)+(II)+(III) 576.743.500 = doanh thu 2010 x 1% 6.344.178.500 = doanh thu 2010 x 11% II Tài sản ngắn hạn khác 104.459.505 = Năm 2009 B Tài sản cố định 599.422.641 = Năm 2009 Nguyên giá 660.419.741 = Năm 2009 60.997.100 = Lũy kế 2009+ khấu hao 2010 Hao mòn lũy kế Tổng tài sản 7.624.804.146 = (A)+(B) A Nợ phải trả 3.222.177.620 =(I)+(II) I Nợ ngắn hạn 336.073.455 =(1)+(2) 1.Phải trả người bán 289.988.585 = Doanh thu 2010 x 7% 46.084.870 =Năm 2009 2.886.104.165 =Năm 2009 khoản phải trả ngắn hạn khác II Nợ dài hạn B Vốn chủ sở hữu 674.734.043 I Vốn đầu tư 366.257.042 = Vốn đầu tư năm 2009+ Lợi II Lợi nhuận giữ lại 308.477.001 = Lợi nhuận sau thuế 2010 Tổng nguồn vốn GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung =(I)+(II) nhuận giữ lại năm 2009 3.896.911.663 Trang 54 =(A)+(B) SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" Nhu cầu vốn cần thêm = Tổng tài sản - Tổng nguồn vốn = 3.727.892.483 đồng Dựa vào tình hình nhu cầu vốn năm 2010, cơng ty cần có kế hoạch huy động sau: Bảng 4.25: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN ĐVT: Đồng NHU CẦU VỐN CẦN THÊM CHỈ TIÊU Tỷ trọng(%) Số tiền Nợ người bán 50 1.863.946.242 Vốn đầu chủ sở hữu 50 1.863.946.241 100 3.727.892.483 Tổng Nguồn: Tính tốn tác giả Từ Bảng 4.25 điều chỉnh bảng 4.24 để có bảng cân đối kế tốn hồn chỉnh sau: Bảng 4.26: BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN DỰ TỐN HỒN CHỈNH ĐVT: Đồng CHỈ TIÊU NĂM 2010 7.025.381.505 A Tài sản ngắn hạn 576.743.500 I Tiền khoản tương đương tiền 6.344.178.500 II Hàng tồn kho II Tài sản ngắn hạn khác 104.459.505 B Tài sản cố định 599.422.641 Nguyên giá 660.419.741 60.997.100 Hao mòn lũy kế Tổng tài sản 7.624.804.146 A Nợ phải trả 5.086.123.862 I Nợ ngắn hạn 2.200.019.697 1.Phải trả người bán 2.153.934.827 46.084.870 Các khoản phải trả ngắn hạn khác II Nợ dài hạn 2.886.104.165 B Vốn chủ sở hữu 2.538.680.284 I Vốn đầu tư 2.230.203.283 308.477.001 II Lợi nhuận giữ lại 7.624.804.146 Tổng nguồn vốn Nguồn: Tính tốn tác giả GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 55 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" CHƯƠNG GIẢI PHÁP LỰA CHỌN ĐỂ ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CÔNG TY 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUN NHÂN Qua tìm hiểu thực trạng cơng ty phân tích tình hình tài chính, cơng ty tồn mặt chưa đạt như: - Chi phí hoạt động chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu, giá vốn hàng bán tăng với tốc độ gần với tốc độ tăng doanh thu, làm cho lợi nhuận gộp thấp Nguyên nhân giá vốn tăng công ty kinh doanh mặt hàng điện tử nên sản phẩm mau lỗi thời nên sản phẩm thay liên tục làm cho giá mua từ nhà cung cấp có xu hướng tăng theo, tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng làm giá nhập tăng, kéo theo giá mua từ nhà phân phối tăng; chi phí hoạt động khoản chi phí quản lý bán hàng tương đối cao có xu hướng tăng theo thời gian, điều công ty kiểm sốt khoản chi phí chưa hợp lý khoản chi phí điện nước, lương nhân viên văn phòng bán hàng, chi phí quảng cáo, khuyến mại Doanh thu tăng chậm thị trường nhiều đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường giảm nên số lượng bán không cao, giá bán tăng nhiều Từ làm cho lợi nhuận tăng chậm - Công ty đầu tư tài sản ngắn hạn chưa hợp lý sử dụng chưa hiệu quả: hàng tồn kho nhiều, có xu hướng tăng theo thời gian tốc độ tăng cao nhiều so với tốc độ tăng giá vốn hàng bán, làm cho công ty bị kẹt vốn lưu động Nguyên nhân công ty kinh doanh mặt hàng điện tử đa dạng nên việc trưng bày sản phẩm chiếm lượng lớn hàng tồn kho, để đảm bảo yêu cầu bán hàng kịp thời nên công ty cần dự trữ lượng hàng tồn kho nhiều, hưởng chiết khấu mua hàng với số lượng lớn từ nhà cung cấp nên công ty nhập hàng nhiều; năm 2009 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nên nhu cầu giảm, hàng bán chậm làm cho hàng tồn kho tăng cao Chính sách bán chịu công ty khắt khe, thời hạn ngắn khoảng đến 10 ngày, làm giảm doanh thu tiềm Cơng ty chưa có đầu tư vào tài sản tài ngắn hạn để tăng thu nhập mà chủ yếu gửi ngân hàng dạng tài khoản séc - Chính sách đầu tư chưa trọng, tài sản cố định GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 56 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" - Năng lực tự tài trợ kém, sử dụng chủ yếu nợ, chủ yếu nợ người bán để tài trợ cho tài sản ngắn hạn, vốn lưu động ròng thấp, làm cho lực tốn Ngày có xu hướng tăng đòn cân nợ, làm tăng rủi ro cho cơng ty Ngun nhân sách cấu vốn mục tiêu công ty nghiêng sử dụng nợ để tăng ROE chu kì kinh doanh cơng ty tương đối ngắn, ngồi hình thức tổ chức cơng ty loại hình cơng ty TNHH nên khó tăng vốn chủ sở hữu - Trình độ nguồn nhân lực cơng ty hạn chế, chưa có chế độ thu hút nhân tài, lương nhân viên thấp chưa tạo động lực kích thích để tăng động làm việc - Chưa có chiến lược kinh doanh kế hoạch marketing - Chưa tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng 5.2 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT  Trong ngắn hạn: + Giảm tài sản không giá trị cao, không sinh lãi hàng tồn kho, tiền mặt Cụ thể giữ lại lượng hàng tồn hợp lý, gửi tiền mặt tạm thời nhàn rỗi vào ngân hàng, đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn + Thường xun kiểm sốt tình hình tài chính, phận kế tốn phải báo cáo thường xun tình hình tài sản, nguồn vốn công ty + Giảm tốc độ tăng doanh thu phù hợp với tiềm tài công ty + Tăng vốn chủ sở hữu cách mời thêm người tham gia góp vốn, giữ lại lợi nhuận 100% + Tạm thời ngưng đầu tư vào tài sản cố định + Cắt giảm chi phí tối đa, gồm có giá vốn hàng bán chi phí hoạt động Đối với giá vốn hàng bán nên tìm nhân viên giỏi thương lượng tìm nhà cung cấp với giá bán thấp nhất; chi phí hoạt động cần giảm chi phí quản lý chi phí phục vụ văn phòng như: điện, nước, , tạm thời ngưng tăng lương nhân viên + Tập trung vào sản phẩm mạnh cạnh tranh, giảm mặt hàng cạnh tranh, để kiểm soát chất lượng chi phí, mặt hàng điện thoại di động, giảm hàng vi tính, lap top, GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 57 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" + Hạn chế số lượng lao động + Cắt giảm khoản quảng cáo không hiệu + Tăng thời hạn bán chịu để tăng doanh thu tiềm năng, trì hỗn khoản mua chịu  Trong dài hạn: + Tuyển nhân viên giỏi chun mơn tài + Có sách ưu đãi thu hút lưu giữ nhân tài hình thức vật chất tinh thần, tăng cường đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ + Lập chiến lược kinh doanh tài + Tăng cường hoạt động marketing, khẳng định thương hiệu, có chế độ hậu tốt, nghiên cứu thị trường nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tăng cường thâm nhập thị trường mở rộng thị trường + Xây dựng kênh phân phối tỉnh + Có sách phân quyền ủy quyền hợp lý cho phòng ban tưng nhân viên thực nhiệm vụ + Tăng cường quản lý marketing tin học + Tăng cường tìm đối tác kinh doanh lâu dài để tài trợ vốn giảm giá + Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu + Tăng lực tài chính, cấu tài hợp lý + Quan hệ rộng rãi với nhiều ngân hàng để xin vay vốn dễ dàng GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 58 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thơng Ninh Kiều, thấy cơng ty có nỗ lực lớn đội ngũ quản lý công nhân viên để tạo thành tựu định: sở kinh doanh khang trang, vững chắc, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo uy tín lòng khách hàng, Tuy nhiên bên cạnh đó, cơng ty tồn số hạn chế như: tình hình tài khơng ổn định, chưa quan tâm đến vấn đề xây dựng thương hiệu, chưa có chiến lược marketing, kế hoạch kinh doanh tài chính, chưa đáp ứng với tiềm phát triển công ty tương lai Do năm tới tồn thể công nhân viên công ty cần phải nỗ lực lớn để đảm bảo tình hình kinh doanh ổn định hạn chế rủi ro tài đến mức thấp 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với công ty - Cần thường xun phân tích tình tài chính, kiểm sốt hàng tồn kho việc sử dụng mơ hình EOQ, phân tích điểm hòa vốn để xác định giá bán hợp lý thông qua ứng dụng phần mềm tin học - Mời thêm người góp vốn chuyển sang loại hình cơng ty cổ phần - Xây dựng đội ngũ cơng nhân viên có trình độ chun mơn tài - Thực chiến lược marketing, xây dựng thương hiệu - Tăng cường hoạt động PR, quảng bá công ty - Thường xuyên nghiên cứu thị trường, quan tâm chăm sóc khách hàng - Tăng lực tài để vay vốn từ ngân hàng - Lập chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh - Tìm hiểu sách quy định nhà nước 6.2.2 Đối với nhà nước - Có sách hỗ trợ doanh nghiệp việc vay vốn ưu đãi thuế năm công ty mở rộng kinh doanh - Cung cấp kịp thời thông tin vĩ mô thông qua báo, đài, thành lập trung tâm tư vấn cho doanh nghiệp - Đổi thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 59 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" - Tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh tốt khuôn khổ pháp lý chặt chẽ nghiêm minh - Giảm thuế nhập hàng điện tử, ổn định tỷ giá GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 60 SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" TÀI LIỆU THAM KHẢO SÁCH [1] Nguyễn Cơng Bình, Đặng Kim Cương(2008) Phân tích báo cáo tài chính, NXB giao thơng vận tải [2] Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Trần Huy(2002) Phân tích quản trị tài chính, NXB Đại học quốc gia HCM [3] Phan Đức Dũng(2009) Phân tích báo cáo tài định giá trị doanh nghiệp, NXB thống kê [4] Đinh Thế Hiển(2007) Quản trị tài cơng ty lý thuyết ứng dụng, NXB thống kê [5] Nguyễn Minh Kiều(2006) Tài cơng ty lý thực hành quản lý ứng dụng cho công ty Việt Nam, NXB thống kê [6] Nguyễn Quang Thu(2007) Quản trị tài bản, NXB thống kê [7] Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên(2007) Tài doanh nghiệp đại, NXB thống kê WEBSITE [1] www.vnecon.com [2] www.mediazone.vn [3] www.baocantho.com.vn GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung Trang 61 SVTH: Tạ Minh Trí ... 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TM-DV VIỄN THÔNG NINH KIỀU 33 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 33 4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 33 4.1.2 Phân tích. .. Dung Trang SVTH: Tạ Minh Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài công ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" - Kết hạn chế: Tác giả hạn chế tình hình tài cơng ty công ty sử dụng chủ yếu nguồn vốn bên... Trí Đề tài: "Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH TM-DV viễn thông Ninh Kiều" công ty giai đoạn đầu tư lớn Bình thường giám đốc tài có nhiệm vụ đảm bảo tỷ số cao để nâng cao hình ảnh cơng ty, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại DỊCH vụ VIỄN THÔNG NINH KIỀU , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THƯƠNG mại DỊCH vụ VIỄN THÔNG NINH KIỀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay