PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn dược PHẨM HỒNG MAI

96 19 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QTKD  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HỒNG MAI Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THUỲ DƯƠNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN NGỌC ANH Mã số SV: 4093648 Lớp: Kinh Tế Học K35 Cần Thơ – 2012 LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian bốn năm học Trường Đại học Cần Thơ, em quý Thầy Cơ trường nói chung q Thầy Cơ khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh nói riêng, truyền đạt kiến thức xã hội kiến thức chuyên môn vô quý giá Những kiến thức hữu ích trở thành hành trang giúp em vượt qua khó khăn, thử thách cơng việc sống sau Với kiến thức tiếp thu nhà trường công tác thực tiễn thời gian thực tập công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai Đến nay, em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Để đạt kết nhờ giúp đỡ to lớn quý Thầy, Cô Anh, Chị công ty Em xin chân thành cảm ơn: - Quý Thầy Cô khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh truyền đạt cho em kiến thức bổ ích thời gian qua, đặc biệt Cơ Vũ Thuỳ Dương tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài - Ban lãnh đạo, Cô, Chú, Anh, Chị Công ty, đặc biệt anh chị phòng kế tốn tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hồn thành tốt nhiệm vụ thời gian thực tập Cuối cùng, kính chúc q Thầy Cơ Trường Đại học Cần Thơ, Ban giám đốc tồn thể cán cơng nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hồng Mai dồi sức khỏe, gặt hái nhiều thành công công việc sống Ngày … tháng … năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Anh i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … Năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Anh ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày … tháng … Năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn: ThS VŨ THUỲ DƯƠNG Bộ môn: Kinh tế Nông nghiệp & Kinh tế Tài Nguyên Môi Trường Cơ quan công tác: Khoa KT- QTKD Tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC ANH MSSV: 4093648 – Chuyên ngành: Kinh Tế Học Tên đề tài: Phân tích tình hình tài Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hồng Mai iv NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tài liệu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên phản biện vi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên phản biện vii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung tài doanh nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 2.1.1.2 Vai trò tài doanh nghiệp 2.1.2 Một số vấn đề phân tích tài doanh nghiệp 2.1.2.1 Khái niệm, mục đích phân tích báo cáo tài 2.1.2.2 Bảng cân đối kế toán 2.1.2.3 Mối quan hệ tài sản nguồn vốn 2.1.2.4 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1.2.5 Bảng thuyết minh báo cáo tài 2.1.3 Các tỷ số tài 10 2.1.3.1 Cấu trúc tài tình hình đầu tư 10 2.1.3.2 Các tỷ số khoản 11 2.1.3.3 Các tỷ số hoạt động 12 2.1.3.4 Các tỷ số khả sinh lợi 14 2.1.3.5 Phân tích Dupont 15 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 16 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 17 GVHD: ThS Vũ Thùy Dương i SVTH: Nguyễn Ngọc Anh CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC HỒNG MAI 20 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 20 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 20 3.1.2 Ngành nghề – lĩnh vực kinh doanh 21 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY DƯỢC HỒNG MAI 21 3.3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 22 3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DƯỢC HỒNG MAI 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC HỒNG MAI 25 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG MAI QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 25 4.1.1 Tình hình tài cơng ty qua bảng cân đối kế toán 25 4.1.1.1 Phân tích tình hình tài sản 25 4.1.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn 31 4.1.1.3 Phân tích mối quan hệ cân đối tài sản nguồn vốn 36 4.1.2 Tình hình tài công ty qua bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 37 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG MAI THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ 45 4.2.1 Phân tích cấu trúc tài tình hình đầu tư 45 4.2.1.1 Cấu trúc tài 45 4.2.1.2 Tình hình đầu tư 48 4.2.2 Các số khoản 48 4.2.2.1 Tỷ số toán thời (Current ratio – RC) 49 4.2.2.2 Tỷ số toán nhanh (Quick ratio – RQ) 51 4.2.2.3 Tỷ số toán nhanh tiền 52 4.2.3 Phân tích tỷ số hoạt động 53 4.2.3.1 Vòng quay hàng tồn kho 54 4.2.3.2 Vòng quay khoản phải thu kỳ thu tiền bình quân 56 4.2.3.3 Vòng quay tài sản cố định 57 4.2.3.4 Vòng quay tổng tài sản 57 GVHD: ThS Vũ Thùy Dương ii SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai  Lợi nhuận trước thuế Về khoản mục lợi nhuận trước thuế từ năm 2009 đến sáu tháng đầu năm luôn tăng đạt mức cao 122 triệu đồng năm 2011 Điều thể kế hoạch kinh doanh công ty ổn định hiệu Do đó, cơng ty cần phát huy lợi  Về lợi nhuận sau thuế Qua phân tích ta thấy doanh thu lợi nhuận công ty giảm năm 2010 tăng lên năm 2012 sáu tháng đầu năm 2012 Lợi nhuận cao năm 2011 với tốc độ tăng 297,8% Lợi nhuận sau thuế công ty tăng chứng tỏ hoạt động kinh doanh cơng ty có xu hướng cải thiện Nguồn thu chủ yếu hoạt động công ty doanh thu bán hàng  Về số tài Qua phân tích số tài chính, số bật vòng quay vốn chủ sở hữu Từ năm 2009 đến sáu tháng đầu năm 2012 vòng quay vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng Điều cho thấy cơng ty có khả tạo lợi nhuận ổn định dựa vốn chủ sở hữu Tóm lại, với cấu tài sản - nguồn vốn, lợi nhuận sau thuế khả toán, sức sinh lợi vốn chủ sở hữu ta khẳng định mạnh tài cơng ty 4.3.2 Những mặt tồn  Về cấu tài sản Đáng lưu ý khoản mục hàng tồn kho tăng qua năm Song song đó, tỷ trọng khoản mục lại lớn tài sản ngắn hạn (70,45% năm 2009; 68,09% năm 2010 75,35% năm 2011) Chính điều dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn, gây thiếu hụt vốn làm giảm hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Do tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản nên giảm hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn kéo theo giảm hiệu sử dụng tổng tài sản công ty làm cho sức sinh lợi tổng tài sản (ROA) không khai thác hết công suất sử dụng tổng tài sản GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 67 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai  Nợ phải trả Tổng nợ phải trả công ty tăng qua năm chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn (trên 91%), hầu hết nợ ngắn hạn (100%) Điều làm cho tỷ số khoản mức thấp, chi phí lãi vay doanh nghiệp cao tạo rủi ro lớn  Về chi phí Qua phân tích khoản mục chi phí ta thấy tổng chi phí gia tăng năm chủ yếu là:  Giá vốn hàng bán: tăng qua năm tốc độ tăng giá vốn hàng bán lớn tốc độ tăng doanh thu  Chi phí lãi vay: chủ yếu chi trả cho ngân hàng khoản vay để hoạt động kinh doanh  Chi phí quản lý kinh doanh: có xu hướng tăng qua năm Nhìn chung chi phí kinh doanh cơng ty qua năm mức cao so với doanh thu làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận sau thuế hàng năm công ty  Chỉ số tài  Hệ số nợ qua năm cơng ty tăng chứng tỏ công ty ngày phụ thuộc nhiều vào khoản vay để trì hoạt động kinh doanh Song song với tăng hệ số nợ suy giảm hệ số tự tài trợ tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu giảm qua kỳ phân tíchTỷ số hoạt động: vòng quay khoản phải thu chậm dần qua năm, cho thấy hiệu đầu tư vào tài sản cố định giảm  Chỉ tiêu khả tốn: tình hình khả tốn thể qua tỷ số tài thấp Điều cho thấy tình hình trang trải khoản nợ ngắn hạn xí nghiệp hạn chế Đặc biệt khả toán tiền mặt  Các tiêu sinh lợi: tiêu ROS giảm sáu tháng đầu năm 2012 so với kỳ năm 2011 Tuy tiêu ROA nhỏ 10% biến động theo xu hướng tăng dần, lâu dài công ty cần tăng hiệu sử dụng tổng tài sản ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 68 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai 4.3.3 Nguyên nhân tồn tình hình tài cơng ty Qua đánh giá tình hình tài cơng ty ta thấy ngun tồn tình hình tài cơng ty, để từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện tình hình cơng ty  Về cấu tài sản: Sự tăng lên khoản mục tài sản ngắn hạn (ở phần đạt được) đó: tương đương tiền, hàng tồn kho khoản phải thu Những điều làm cho hiệu sử dụng vốn công ty không cao, tiền mặt quỹ nhiều - Khoản phải thu: tăng qua kỳ phân tích chủ yếu khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu khác trả trước cho người bán tăng lên (chủ yếu đơn đặt hàng, khoản thu từ đại lý tăng lên) - Hàng tồn kho: lượng hàng tồn kho công ty ngày tăng chiếm tỷ trọng cao dẫn đến tình trạng vốn bị ứ đọng, gây thiếu hụt vốn cho số hoạt động sản xuất  Nợ phải trả Nợ phải trả công ty tăng qua năm chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn kinh doanh công ty Sự tăng lên chủ yếu chậm tốn cho khách hàng Mặt khác cơng ty có sử dụng vốn vay ngắn hạn ngân hàng nguồn vốn tự có cơng ty nhỏ nên phải vay ngân hàng để trì phát triển hoạt động kinh doanh  Về chi phí Qua phân tích ta thấy tổng chi phí qua ba năm sáu tháng đầu năm 2012 tăng lên Tổng chi phí tăng lên chủ yếu khoản chi phí như: + Giá vốn hàng bán: Giá mặt hàng thuốc nhập tăng phí cơng ty bỏ để cung cấp hàng hóa kinh doanh tăng theo + Chi phí lãi vay: Cơng ty nỗ lực hoạt động để tăng khả sinh lời nên vốn vay theo tăng lên + Chi phí quản lý kinh doanh: cụ thể khoản chi cho nhân viên, chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chi phí lớn mang lại doanh thu hiệu sinh lợi cao Vì vậy, thực chi phí hiệu tiết kiệm chi phí cơng ty xem xét cân đối phù hợp GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 69 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai Tổng chi phí tăng làm cho lợi nhuận tăng chậm Vậy hoạt động kinh doanh chi phí tăng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, cơng ty cần có biện pháp để quản lý sử dụng chi phí hợp lý  Chỉ số tài Qua phân tích trên, ta thấy tiêu tốn, hệ số nợ, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu vòng quay tổng tài sản nói lên khả tài cơng ty Tuy nhiên, tiêu thấp so với tiêu ngành Hàng tồn kho tăng qua năm cuối năm công ty thường lấy hàng với số lượng lớn sang năm chưa kịp phân phối Mặt khác vòng quay vốn cơng ty chậm đại lý chưa toán kịp đợt hạch toán kế toán GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 70 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DƯỢC HỒNG MAI Sự tăng trưởng phát triển công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan Các nhân tố khách quan như: Tình hình kinh tế sách nhà nước, môi trường cạnh tranh,… yếu tố chủ quan: tài chính, vấn đề nghiên cứu định hướng phát triển công ty Trong yếu tố tình hình tài xem yếu tố quan trọng giúp đánh giá sức mạnh cơng ty, xem cơng tyhình hình tài vững mạnh hay khơng vấn đề có ý nghĩa quan trọng MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY Qua phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Dược phẩm Hồng Mai, nhìn chung cơng ty năm qua công ty đạt nhiều thành tựu hoạt động kinh doanh đà phát triển Bên cạnh đó, cơng ty nhiều vấn đề tồn đọng làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh, cần sớm giải Để khắc phục vấn đề hạn chế phát huy mặt tích cực để tình hình tài ngày lành mạnh, xin đề xuất số biện pháp mong giải vấn đề  Nợ phải trả Cơng ty cần tốn khoản phải thu Bên cạnh việc toán khoản nợ cho khách hàng đồng thời phải thường xuyên hối thúc đại lý tốn tiền mặt Vì tài sản ngắn hạn chủ yếu công ty phụ thuộc nhiều vào tiền mặt Song song đó, cơng ty nên giảm rủi ro toán cách tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn làm giảm rủi ro cho công ty, vừa giảm mức độ phụ thuộc công ty vào nợ vay chịu sức ép từ ngân hàng  Về chi phí Trong tình hình tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm giải pháp để tăng lợi nhuận cho cơng ty Do đó, công ty cần: GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 71 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai - Giá vốn hàng bán: chủ yếu tăng giá mặt hàng kinh doanh Cho nên, công ty cần thường xuyên kiểm tra, xem xét, đánh giá tình hình biến động để có biện pháp dự trữ nhằm giảm thiểu chi phí biến động giá đến mức thấp Song song cần tận dụng khoản chiết khấu hay giảm giá hàng bán để tiết kiệm khoản chi phí - Giảm chi phí vốn vay: giảm bớt vay nợ ngân hàng (hạn chế bớt khoản không cần thiết) cần tăng cường tìm đến nguồn vay có chi phí lãi vay thấp để giảm chi phí lãi vay - Giảm chi phí quản lý kinh doanh: thực “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu quản lý, thực hiệu cắt giảm chi phí bán hàng - Tiết kiệm chi phí vận chuyển, lượng điện, nước…  Chỉ số tài - Về nhóm tiêu tốn ngắn hạn nhóm tiêu cấu tài chính: Trong năm tới công ty cần giảm bớt nợ ngắn hạn Để làm điều cơng ty phải bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt gánh nặng phải trả nợ ngắn hạn chủ động hoạt động kinh doanh Bên cạnh cơng ty phải tăng cường nguồn vốn tiền mặt cho nhu cầu toán đầu tư hoạt động kinh doanh - Về nhóm tiêu lợi nhuận: Trong năm tới cơng ty cần trì phát huy tốc độ gia tăng lợi nhuận tại, thông qua việc tăng doanh thu giảm bớt chi phí khơng cần thiết GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 72 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai từ thành lập quan tâm Cấp quyền Sở ban ngành Nhà nước Thêm vào đó, nổ lực Ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty tín nhiệm người tiêu dùng thời gian qua Hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty đạt hiệu quả, tình hình tài tốt: - Doanh thu lẫn lợi nhuận tăng qua năm - Khả tốn cơng ty ln đảm bảo - Tuy khả sinh lợi cơng ty có xu hướng tăng mức tương đối so với trung bình ngành Qui mô phân phối rộng công ty không ngừng mở rộng thị trường nước Công ty trọng nâng cao trình độ cho cán cơng nhân viên, đầu tư trang thiết bị, máy móc,… phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty cố gắng đảm bảo dây chuyền phân phối mạch lạc để kịp thời cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng Để công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai ngày phát triển nữa, công ty cần phát huy mạnh mình, chủ động nắm bắt tín hiệu thị trường khắc phục tồn mặt tài cơng tác quản lý,… để mang đến niềm tin vào sản phẩmcông ty cung cấp đến đại lý người tiêu dùng 6.2 KIẾN NGHỊ  Đối với Công ty Trước ảnh hưởng lạm phát năm 2011 nước ta, giá hầu hết mặt hàng tăng cao, để giảm chi phí ngun liệu cơng ty nên thành lập nhóm nghiên cứu dự báo tình hình giá nguyên liệu từ đầu năm thông qua mối quan hệ, ý kiến tư vấn nhà cung ứng kinh nghiệm khứ Đồng thời lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với qui mô chiến lược mở rộng thị trường trước môi trường cạnh tranh gay gắt kinh tế khó khăn Tích cực nắm bắt thông tin thị trường giá sản phẩm để dễ dàng cung ứng cho đại lý, nhà thuốc người tiêu dùng GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 73 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai Công ty cần kết hợp với công ty sản xuất mặt hàng dược phẩm dụng cụ y tế, để xây dựng quản trị theo “chuỗi cung ứng” nhằm tăng hiệu từ đầu vào – sản xuất đến đầu Công ty cần quan tâm đến dòng sản phẩm dinh dưỡng thuốc đặc trị đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng chất lượng sống ngày cải thiện Mặt khác, tập trung cung ứng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên, phù hợp với mục tiêu phát triển Ngành Dược Việt Nam Tăng cường hiệu quản lý khoản phải thu từ Đại lý, Chi nhánh, Hiệu thuốc để hạn chế chi phí bị chiếm dụng vốn phát sinh khoản phải thu khó đòi Nâng cao chất lượng kho bãi tương xứng với chiến lược mở rộng qui mô, cần chọn vi trí thuận lợi, gần nguồn hàng địa điểm mua bán, giảm chi phí vận chuyển, hư hao thời gian bảo quản  Đối với Nhà nước Nhà nước cần quan tâm sách khuyến khích, hỗ trợ kịp thời giai đoạn kinh tế bất ổn, hỗ trợ vốn (ưu đãi lãi suất), thực đồng bộ, nghiêm chỉnh hệ thống luật, sách liên quan đến ngành Dược, thường xuyên kiểm tra việc “cấp hạn ngạch nhập khẩu, số đăng ký lưu hành thuốc, cấp phép sản xuất gia công ” làm ảnh hưởng niềm tin nội ngành người tiêu dùng Đồng thời, Nhà nước cần có biện pháp thiết thực thường xuyên kiểm tra chống “hàng nháy” chất lượng, làm ảnh hưởng đến uy tín đơn vị sản xuất sức khỏe người tiêu dùng Đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trước bán thị trường Khuyến khích doanh nghiệp có sách ưu đãi, hướng dẫn sử dụng thuốc đến tay người tiêu dùng đặc biệt vùng sâu vùng xa Một mặt vừa mang lại hiệu quả, hài lòng cho người dân nước chất lượng thuốc nội có ảnh hưởng tích cực cho nhà sản xuất GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 74 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai qua năm 2009 – 2011 tháng đầu năm 2012 Bảng cân đối kế tốn báo cáo tài công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai qua năm 2009 – 2011 tháng đầu năm 2012 Nguyễn Thị Thanh Lun (2008), Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Hậu Giang, khoa Kinh Tế & QTKD - Đại Học Cần Thơ Phạm Lê Bảo Thương (2010), Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Dược Hậu Giang, khoa Kinh Tế & QTKD - Đại học Cần Thơ Slide giảng mơn “Quản trị tài chính” giảng viên Phạm Xn Minh, mơn Tài Chính – Khoa Kinh Tế & QTKD – Đại học Cần Thơ Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Lương, Trương Thị Bích Liên (2007), Giáo trình Quản Trị Tài Chính 1, thư viện khoa Kinh Tế & QTKD - Đại Học Cần Thơ Web http://www.cophieu68.com/categorylist.php (danh sách nhóm ngành số bản) GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 75 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai PHỤ LỤC Bảng 1: Biến động tài sản công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai 2009 - 2011 sáu tháng đầu năm 2011, 2012 CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Sáu tháng đầu năm 2011 TÀI SẢN Số tiền (triệu đồng) Số tiền (triệu đồng) Số tiền (triệu đồng) Số tiền (triệu đồng) TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.Tiền khoản tương đương tiền 2.Các khoản phải thu 3.Hàng tồn kho 4.Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN 1.Tài sản cố định - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 2.Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN Sáu tháng đầu năm 2012 Số tiền (triệu đồng) Chênh lệch 2010 so với 2009 Tuyệt đối (triệu đồng) Chênh lệch sáu tháng đầu năm 2011 so với 2012 Chênh lệch 2011 so với 2010 Tương đối (%) Tuyệt đối (triệu đồng) Tương đối (%) Tuyệt đối (triệu đồng) Tương đối (%) 5.931 7.573 14.402 9.601 19.479 1.642 25,44 6.829 90,17 9.878 102,89 1.308 849 1.480 987 6.187 (458) (35,08) 631 74,34 5.200 526,85 69 1.211 1.417 945 2.394 1.142 1664,06 206 17,03 1.449 153,33 4.548 5.514 11.284 7.523 10.898 965 21,22 5.771 104,66 3.375 44,86 - 221 146 - - - 221 - - - 525 10 10 10 10 (515) (98,09) 0 0,00 515 - - - - - - 0 - - 649 - - - - - - - - - - (126) - - - - - - - - - - - 10 10 10 10 10 - 0 0 6.456 7.583 14.412 9.611 19.489 1.642 25,44 6.829 90,17 9.878 102,78 (Nguồn: Phòng kế tốn – Cơng ty TNHH Dược phẩm Hồng Mai) GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 76 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai BẢNG 2: Biến động nguồn vốn của công ty TNHH dược Hồng Mai 2009 – 2011 sáu tháng đầu năm 2011, 2012 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Sáu tháng đầu năm 2011 Số tiền (triệu đồng) Số tiền (triệu đồng) Số tiền (triệu đồng) Số tiền (triệu đồng) CHI TIÊU NỢ PHẢI TRẢ Sáu tháng đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 so với 2009 Chênh lệch 2011 so với 2010 Chênh lệch sáu tháng đầu năm 2012/2011 Số tiền (triệu đồng) Tuyệt đối (triệu đồng) Tuyệt đối (triệu đồng) Số tiền (triệu đồng) Tương đối (%) Tương đối (%) Tương đối (%) 5.904 7.006 13.734 9.073 18.945 1.102 27,39 6.728 96,03 10.416 114,80 Nợ ngắn hạn 5.904 7.006 13.734 9.073 18.945 1.102 27,39 6.728 96,03 10.416 114,80 - Vay ngắn hạn 1.000 999 1.699 2.050 3.000 (1) (0,10) 700 70,07 950 46,34 - Các khoản phải trả 4.892 6.003 12.028 7.019 15.930 1.111 22,71 6.025 100,37 8.911 126,96 -Thuế khoản phải nộp Nhà nước 12 15 (8) (66,67) 75,00 11 275,00 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 552 577 678 538 544 25 4,53 101 17,50 1,12 500 500 500 500 500 0,00 0,00 0,00 52 77 178 38 44 25 48,08 101 131,17 15,79 6.456 7.583 14.412 9.611 19.489 1.127 17,46 6.829 90,06 9.878 102,78 Vốn đầu tư chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Nguồn: Phòng Kế tốn – Tài Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai) GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 77 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai Bảng 3: Mối quan hệ tài sản nguồn vốn công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai từ năm 2009 đến sáu tháng đầu năm 2012 CHỈ TIÊU 2009 Tài sản ngắn hạn (1) 2011 SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2011 2012 9.601 19.479 NĂM 2010 5.931 7.573 14.402 525 10 10 5.904 7.521 14.249 - - - - - 552 577 678 538 544 Tiền khoản tương đương tiền (6) 1.308 849 1.480 987 6.187 Hàng tồn kho (7) 4.548 5.514 11.284 27 52 153 5.856 6.363 12.764 Tài sản dài hạn (2) Nợ ngắn hạn (3) Nợ dài hạn (4) Nguồn vốn chủ sở hữu (5) Vốn lưu động thường xuyên (1)- (3) = (4) + (5) - (2) Nhu cầu tài sản ngắn hạn thiết yếu (6) + (7) 10 10 9.073 19.489 7.523 10.898 528 534 8.510 17.085 (Nguồn: Tính tốn tác giả từ báo cáo tài cơng ty dược Hồng Mai) GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 78 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai Bảng 4: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai từ năm 2009 – 6/2012 NĂM CHỈ TIÊU 1.DT bán hàng CCDV 2.Các khoản giảm trừ DT 3.DT bán hàng CCDV 4.Giá vốn hàng bán 5.LN gộp bán hàng CCDV 6.DT hoạt động TC 7.Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay 8.Chi phí bán hàng 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.LN từ HĐKD 11.Thu nhập khác 12.Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14.Tổng LN kế tốn trước thuế 15.Chi phí thuế TNDN 16.LN sau thuế TNDN ĐVT: triệu đồng Chênh lệch Sáu tháng đầu năm 10.566 Sáu tháng đầu năm 2011/2012 7.243 795 10.566 7.243 14.471 568 9.896 7.243 0 227 671 - - - - - - 196 507 169 278 145 311 109 51 196 507 169 278 145 311 109 600 660 916 53 106 60 256 53 174 178 112 136 324 (66) 188 (70) (52) 117 (358) (708) 18 169 (350) 122 564 5,427 65 97 442 (558573) 32 - 477 0,427 - - (476.573) - 122 87 65 96 (35) (82) 31 52 34 122 (293) (611) (18) 88 (318) 13 21 - - (4) 12 - 39 25 101 (293) (611) (14) 76 (318) 2009 2010 2011 2011 2012 2010/2009 2011/2010 19.614 20.409 30.975 7.228 14.471 795 - - - - - - 19.614 20.409 30.975 7.228 14.471 18.859 19.427 29.323 7.228 755 982 1.653 - - 51 (Nguồn: Bảng báo cáo tài Cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai) GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 79 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai Bảng 5: Chỉ tiêu cấu trúc tài tình hình đầu tư công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai năm 2009 – 2011 sáu tháng đầu năm 2011, 2012 Chỉ tiêu Đơn vị tính Sáu tháng đầu năm 2011 2012 Năm 2009 2010 2011 Hệ số nợ % 91,45 92,39 95,30 94,40 74,34 Hệ số tự tài trợ % 8,55 7,61 4,70 5,60 2,79 % 7,98 - - - - % 107,18 - - - - Tỷ suất đầu tư tài sản cố định Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định (Nguồn: Tính tốn tác giả từ báo cáo tài cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai) Bảng 6: Các số khoản công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai năm 2009 – 2011 sáu tháng đầu năm 2011, 2012 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 2010 2011 Sáu tháng đầu năm 2011 2012 Tỷ số toán thời Lần 1,01 1,08 1,05 1,07 1,03 Tỷ số toán nhanh Lần 0,23 0,29 0,23 0,24 0,45 Tỷ số toán nhanh tiền Lần 0,22 0,12 0,11 0,11 0,33 (Nguồn: Tính tốn tác giả từ báo cáo tài cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai) GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 80 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai Bảng 7: Các tiêu phân tích tỷ số hoạt động cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai năm 2009 – 2011 sáu tháng đầu năm 2011, 2012 Đơn vị tính Chỉ tiêu Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền bình qn Vòng quay hàng tồn kho Thời gian tồn kho Vòng quay tổng tài sản Vòng quay vốn chủ sở hữu Sáu tháng đầu năm 2011 2012 Năm 2009 2010 2011 Lần 284 17 22 Ngày Lần Ngày Lần 4,39 82 1,91 21 3,86 93 3,32 16 3,49 103 3,19 47 1,30 277 0,84 60 1,30 276 0,84 Lần 37,08 35,37 54,92 12,59 26,46 (Nguồn: Tính tốn tác giả từ báo cáo tài công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai) Bảng 8: Các tiêu phân tích tỷ số khả sinh lợi công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai CHỈ TIÊU ROS (A/B) ROA (A/C) ROE (A/D) ĐVT % % % 2009 0,20 0,38 7,44 NĂM 2010 0,12 0,41 4,40 2011 0,33 1,04 17,91 (Nguồn: Tính tốn tác giả từ báo cáo tài cơng ty TNHH dược phẩm Hồng Mai) Bảng 9: Chỉ số tài ngành Dược Phẩm/Y Tế/Hoá Chất năm 2009 - 2011 10 CHỈ TIÊU Hệ số nợ (lần) Hệ số tự tài trợ (lần) Tỷ số toán thời (lần) Tỷ số toán nhanh (lần) Tỷ số toán nhanh tiền (lần) Vòng quay hàng tồn kho (lần) Vòng quay tổng tài sản (lần) Vòng quay vốn chủ sở hữu (lần) ROA (%) ROE (%) 2011 0,59 0,41 1,44 0,77 0,15 3,35 1,51 3,52 21 2010 0,54 0,46 1,51 0,86 0,24 3,66 1,59 3,62 11 25 2009 0,58 0,41 1,38 0,75 0,25 3,37 1,59 3,79 10 23 (Nguồn: www.cophieu68.com) GVHD: ThS Vũ Thùy Dương 81 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh ... CỦA CÔNG TY DƯỢC HỒNG MAI 21 3.3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 22 3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DƯỢC HỒNG MAI 23 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC HỒNG... nghiệp Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Mai phối đến nhu cầu người tiêu dùng đặn vừa làm tăng cạnh tranh công ty dược phẩm với Công ty TNHH dược phẩm Hồng Mai chuyên phân phối... HỒNG MAI 25 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG MAI QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 25 4.1.1 Tình hình tài cơng ty qua bảng cân đối kế toán 25 4.1.1.1 Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn dược PHẨM HỒNG MAI , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn dược PHẨM HỒNG MAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay