PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô

98 19 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT TRẦN QUANG THẢO MSSV: 4084269 Lớp: Kinh tế học – K34 Cần Thơ, 5/2012 i LỜI CẢM TẠ Được giới thiệu Trường Đại Học Cần Thơ với chấp nhận phòng tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô, sau thời gian thực tập xin số liệu thứ cấp công ty, kết hợp với lý thuyết kinh tế học trường đến em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ” Để hồn thành đề tài cố gắng thân, em giúp đỡ tận tình từ nhà trường đơn vị thực tập Trân trọng cảm ơn Võ Thị Ánh Nguyệt hướng dẫn tận tình bổ sung cho em kiến thức khiếm khuyết để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp thời gian nhanh hiệu Em xin cảm ơn chú, anh, chị làm việc phòng tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ cung cấp cho em nhiều tài liệu liên quan đến đề tài, hướng dẫn tận tình suốt thời gian thực tập, giúp em hiểu rõ tình hình sản xuất, tài cơng ty để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Nhân dịp xin cảm ơn bạn lớp nhiệt tình giúp đỡ q trình phân tích số liệu, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Trần Quang Thảo ii Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Trần Quang Thảo GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày … tháng năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên Giáo viên hướng dẫn : Võ Thị Ánh Nguyệt Bộ môn: Kinh tế quan công tác: Trường Đại Học Cần Thơ Họ tên sinh viên : Trần Quang Thảo MSSV : 4084269 Chuyên ngành : Kinh tế Tên đề tài : “Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô” NỘI DUNG NHẬN XÉT Cần Thơ, ngày……tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Võ Thị Ánh Nguyệt GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày… tháng năm 2012 Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Giới hạn không gian 1.3.2 Giới hạn thời gian 1.3.3 Giới hạn đối tượng nghiên cứu 1.6 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp 2.1.2 Qui trình phân tích tài doanh nghiệp 2.1.3 Các báo cáo tài doanh nghiệp 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 2.2.3 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 10 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 14 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 14 3.1.2 Ngành nghề - lĩnh vực kinh doanh 16 3.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 16 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 3.2.1 Chức 16 3.2.2 Nhiệm vụ 16 3.2.3 Nguyên tắc hoạt động 17 3.3 CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN 17 3.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 17 3.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 19 3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 17 Chương 4:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 26 4.1 PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 26 4.1.1 Phân tích khái qt tình hình tài sản 29 4.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn 37 4.2 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 45 4.2.1 Phân tích doanh thu công ty qua năm 45 4.2.2 Phân tích chi phí cơng ty qua năm 48 4.2.3 Phân tích lợi nhuận cơng ty qua năm 48 4.3 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 50 4.3.1 Các tỷ số khả toán 50 4.3.2 Các tỷ số tình hình nợ 55 4.3.3 Các tỷ số hiệu sử dụng vốn 56 4.3.4 Các tỷ số khả sinh lời 60 4.4 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG SƠ ĐỒ DUPONT 63 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÌNH TÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 5.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 66 5.1.1 Tình hình cơng ty 66 5.1.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tài 67 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 6.1 KẾT LUẬN 69 6.1 KIẾN NGHỊ 69 Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán 71 Phụ lục 2: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 74 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 10 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 4.4 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG SƠ ĐỒ DUPONT Phân tích tài cách sử dụng tỷ số tài để nhìn tổng qt tình hình tài cơng ty thơng qua việc tính tốn tỷ số Còn phân tích tài cách sử dụng sơ đồ Dupont sử dụng tỷ số vừa tính tốn, sở tìm nguyên nhân chủ yếu biến động tỷ số tài Bên trái sơ đồ Dupont thể mức lợi nhuận doanh thu nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất Từ sơ đồ ta thấy tỷ suất lợi nhuận công ty bị ảnh hưởng nhân tố doanh thu chi phí nhân tố ảnh hưởng tổng chi phí Do đó, sở phân tích nhân tố chi phí cơng ty tìm biện pháp hợp lý để giảm chi phí, từ nâng cao mức lợi nhuận doanh thu Bên phải sơ đồ Dupont trình bày vòng quay tồn vốn bao gồm vốn cố định vốn lưu động Do cần phải sâu vào xem xét nhân tố để biết vòng quay tồn vốn ảnh hưởng Qua sơ đồ Dupont ta thấy tỷ số doanh lợi vốn tự cơng ty biến động theo chiều hướng tăng lên qua năm Tỷ số năm 2009 19,04% sang năm 2010 tăng nhanh lên 26,28% tiếp tục tăng lên vào năm 2011 đạt 29,16% Nguyên nhân biến động tác động qua lại tỷ số: doanh lợi tài sản, doanh lợi tiêu thụ, vòng quay tổng tài sản tỷ số hệ số vốn chủ sở hữu Để hiểu rõ ta vào phân tích tác động số vừa nêu Tỷ số doanh lợi tiêu thụ (ROS): tỷ số cùa công ty tăng nhanh qua năm Năm 2010 doanh lợi tiêu thụ 6,00% tăng 1,54% so với năm 2009 Năm 2011 doanh lợi tiêu thụ 6,05% tăng 0,05% so với năm 2010 Nguyên nhân chủ yếu doanh lợi sau thuế công ty tăng liên tục qua năm, đặc biệt năm 2010 Doanh lợi cùa công ty tăng liên tục qua năm tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế nhanh tốc độ tăng doanh thu làm cho tỷ số tăng lên Vòng quay tài sản: Vòng quay tài sản cơng ty tăng lên năm 2010 sụt giảm năm 2011 Năm 2010 vòng quay tài sản 2,43 lần, tăng 1,1 lần so GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 84 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ với năm 2009 Năm 2011 vòng quay tài sản 2,32 lần, giảm 1,1 lần so với năm 2010 quay trở mức đạt năm 2009 Tỷ số tăng lên qua năm tăng nhanh so với tốc độ tăng tổng tài sản năm 2010 Như hai tỷ số doanh lợi tiêu thụ (ROS) tỷ số vòng quay tổng tài sản tăng năm 2010 nên tích hai tỷ số lại với làm cho tỷ số doanh lợi tài sản (ROA) tăng mạnh hiển nhiên Tuy nhiên năm 2011 doanh lợi tiêu thụ (ROS) tăng khơng đáng kể(0,01%) tỷ số vòng quay tổng tài sản lại giảm mạnh tỷ số doanh lợi tiêu thụ năm 2011 giảm Tỷ số tăng năm 2010 cho thấy khả khai thác sử dụng tài sản công ty tốt ngược lại Hệ số vốn chủ sở hữu: Tỷ số giảm mạnh năm 2010, nguyên nhân chủ yếu biến động tổng tài sản vốn chủ sở hữu Năm 2009 tỷ số 1,83 lần sang năm 2010 giảm xuống 1,77 lần nguyên nhân chủ yếu năm vốn chủ sở hữu công ty tăng lên Qua năm 2011 tỷ số tăng lên 2,16 lần nguyên nhân tài sản tăng lên cộng với việc vốn chủ sở hữu giảm làm cho tỷ số tăng đột biến Tích số doanh lợi tài sản hệ số vốn chủ sở hữu nguyên nhân làm cho thay đổi doanh lợi vốn tự cơng ty Năm 2010 doanh lợi vốn tự 26,28%, tăng 7,23% so với năm 2009 Năm 2011 doanh lợi vốn tự tiếp tục tăng lên 29,16%, tăng 2,88% so với năm 2010 Tỷ số tăng liên tục tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế nhanh tốc độ tăng vốn chủ sở hữu Điều chứng tỏ công ty sử dụng hiệu nguồn vốn GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 85 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô ROE 2009=19,04% 2010=26,28% 2011=29,16% nhân ROA 2009=10,38% 2010=14,60% 2011=13,50% LN/DT 2009=4,46% 2010=6,00% 2011=6,05% DT/T.TS 2009=2,32 2010=2,43 2011=2,32 nhân chia LN sau thuế 2009=17.922.173 2010=38.321.244 2011=38.598.956 TS/VCSH 2009=1,83 2010=1,77 2011=2,16 chia Doanh thu 2009=402.001.206 2010=639.203.108 2011=637.859.760 Tổng tài sản 2009=172.674.029 2010=262.387.811 2011=285.835.277 Doanh thu 2009=402.001.206 2010=639.203.108 2011=637.859.760 Tổng chi phí 2009=383.634.295 2010=594.236.101 2011=594.724.204 Vốn lưu động 2009=85.427.508 2010=146.815.485 2011=171.596.755 Giá vốn 2009=346.720.359 2010=556.567.414 2011=550.661.445 Chi phí tài 2009=4.485.295 2010=2.449.830 2011=5.893.070 Tiền 2009=5.895.328 2010=17.022.562 2011=16.266.128 Tài sản khác 2009=435.976 2010=7.198.086 2011=21.942.007 Chi phí khác 2009=8.255 2010=0 2011=635.933 Chi phí bán hàng 2009=17.528.411 2010=13.963.601 2011=15.869.135 Hàng tồn kho 2009=40.337.619 2010=49.413.858 2011=60.497.517 Khoản phải thu 2009=38.758.585 2010=73.180.979 2011=72.891.103 Chi phí quản lý 2009=14.891.974 2010=21.255.257 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 86 2011=21.644.561 Hình 8: SƠ ĐỒ DUPONT Vốn cố định 2009=87.246.521 2010=115.572.326 2011=114.238.552 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ HOẠCH ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 5.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐƠ 5.1.1 Tình hình cơng ty nay: 5.1.1.1 Ưu điểm: Về sản phẩm công ty chất lượng tốt ổn định, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, kết hợp với việc bảo hành chất lượng tốt nên khách hàng ngày yên tâm sử dụng sản phẩm cơng ty, tạo dựng lòng tin từ khách hàng Cơng ty ổn định số lượng nhân sự, khoảng 191 người đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ năm, sở để công ty phát triển bền vững Về tổ chức hoạt động cơng ty phòng tiêu thụ sản phẩm riêng biệt cho thấy công ty trọng đến việc tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu với mục đích cuối tăng lợi nhuận cao qua năm Tình hình hoạt động kinh doanh công ty tương đối hiệu quả: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng liên tục qua năm góp phần cho lợi nhuận tăng lên đáng kể, năm sau cao năm trước Công ty chấp hành tốt quy định Nhà nước bảo vệ môi trường, thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước Công ty thực tốt sách bảo hộ lao động người lao động, chăm lo đến đời sống nhân viên góp phần vào thu nhập từ tiền lương họ ngày tăng qua năm 5.1.1.2 Nhược điểm: GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 87 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô Hiện khu vực Đồng sơng Cửu Long nhiều nhà máy xi măng hoạt động như: Xi măng Holcim, Xi măng Cần Thơ, Xi măng Hà Tiên… Do làm cho cơng ty gặp khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô chưa sản xuất nguồn nguyên liệu mà chủ yếu mua lại công ty khác nhập từ nước nên làm tăng chi phí sản xuất dẫn đến tăng giá thành giảm tính cạnh tranh sản phẩm Mặt khác giá nguyên liệu đầu vào biến động bất thường làm đe dọa đến việc tăng giá thành sản phẩm Vốn hoạt động cơng ty hạn chế so với công ty ngành khác thị trường Về tình hình nợ cơng ty khoản nợ ngắn hạn xu hướng ngày tăng làm giảm khả tốn cơng ty tương lai Về tình hình khai thác sử dụng tài sản cơng ty hạn chế chưa khai thác hết công suất thiết kế loại máy móc thiết bị 5.1.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tài 5.1.2.1 Giải pháp tình hình tài sản Về khoản mục tiền Công ty nên lập kế hoạch thu chi tiền mặt, xác định lượng tiền dự trữ hợp lý không thấp Tuy nhiên không để lượng tiền nhàn rỗi nhiều mà phải nhanh chóng đưa vào trình sản xuất kinh doanh tăng vòng quay vốn Cơng ty sử dụng sách mua hàng trả tiền sớm để hưởng chiết khấu, giảm giá, trả bớt khoản nợ, … Về khoản phải thu Cần kiểm tra chặt chẽ tình hình tốn, lên kế hoạch thu hồi công nợ, đôn đốc, nhắc nhở việc thu hồi nợ nhanh, tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng q lâu, nợ khó đòi Sau thu hồi cơng nợ phải nhanh chóng đưa vào q trình sản xuất kinh doanh, nhằm tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 88 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô Lựa chọn phương thức tốn thuận lợi, an tồn Tránh tình trạng khách hàng từ chối tốn, dây dưa tốn biện pháp mua hàng tốn để hưởng hoa hồng, giảm giá, hưởng khoản chiết khấu toán trước hạn, ưu đãi… GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 89 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô Về hàng tồn kho Định kỳ phải kiểm kê, đánh giá lại toàn vật tư, hàng hóa kho Những vật tư, hàng hóa ứ đọng lâu ngày phẩm chất không phù hợp với nhu cầu sử dụng công ty cần chủ động giải Hàng hóa ứ đọng trước nên giảm giá để kích thích tiêu thụ lượng hàng hóa Lập kế hoạch kinh doanh xác định tương đối xác nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo không thừa lượng nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa… nhằm làm cho vốn không bị ứ đọng, tăng tốc độ chu chuyển vốn Đồng thời tính tốn nhu cầu tiêu dùng để dự trữ vật tư, hàng hóa hợp lý tránh tình trạng hàng tồn kho cao Luôn thu thập, nắm bắt thông tin thị trường nguyên liệu đầu vào để chủ động ứng phó kịp thời với biến động giá đầu vào Chủ động mở rộng, tìm kiếm nhà cung cấp để chủ động trình sản xuất hạn chế đến mức thấp việc tăng giá nguyên liệu nhà cung cấp khắc phục khoản chi phí trả trước tăng cao Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống 5.1.2.2 Giải pháp tình hình nguồn vốn Tính tốn tương đối xác nhu cầu vốn cho năm kế hoạch kế hoạch sử dụng vốn Xác định vốn lưu động để cơng ty chủ động tìm nguồn tài trợ Muốn nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh, công ty phải thường xuyên thiết lập mối quan hệ với đơn vị tài ngân hàng Cơng ty cần kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm để xin vay vốn ngắn hạn tạm trữ vật tư hàng hóa… Cơng ty phải thiết lập trình bày dự án tính khả thi cao, nhằm tìm kiếm nguồn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi phục vụ cho đầu tư chiều sâu phát triển lâu dài Cơng ty thu hút vốn nhàn rỗi nội cách phát hành cổ phiếu co công nhân viên trích từ lợi nhuận để bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 90 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô Về tình hình nợp phải trả cơng ty nên trọng giảm khoản thu ngắn hạn tạo áp lực tốn cho cơng ty GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 91 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Phân tích tình hình tài doanh nghiệp nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp hoạt động ngành nghề nào, lĩnh vực nào, quy mô lớn hay nhỏ… Đều phải thừa nhận tầm quan trọng phân tích tài doanh nghiệp Phân tích tài doanh nghiệp cho thấy tình trạng sức khỏe doanh nghiệp, phát triển điểm mạnh để doanh nghiệp tận dụng khai thác tốt đồng thời cảnh báo cho doanh nghiệp nguy khó khăn trước mắt để doanh nghiệp né tránh kịp thời Đối với Công ty Cổ phần Xi Măng Tây Đơ cơng ty tình hình tài tương đối hồn thiện mặt Cơng ty hoạt động hiệu qua năm, góp phần làm lợi nhuận ngày tăng, năm sau cao năm trước, tăng khoản đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần tăng thu nhập người lao động Công ty nghiêm chỉnh chấp hành quy định Nhà nước bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động, khoản đóng góp vào ngân sách nhà nước… thành phát triển bền vững ngày hôm phấn đấu nỗ lực ban Giám đốc cơng ty việc điều hành hoạt động với động đội ngũ nhân viên Cơng ty sách tương đối tốt với nhân viên nên thu hút lực lượng lao động nhiệt tình trí tuệ Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi cơng ty số hạn chế cấu tài sản như: 6.2 KIẾN NGHỊ Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ với mục đích cuối giúp cơng ty nhận điểm mạnh, khắc phục hạn chế công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày hiệu GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 92 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ Nhằm góp phần hồn thiện tình hình tài cơng ty, nâng cao hiệu sử dụng vốn, mang lại lợi nhuận ngày cao cho công ty, Em xin số ý kiến sau: Giảm khoản phải thu để thu hồi vốn, để vốn cơng ty khơng bị chiếm dụng gây tình trạng ứ đọng vốn ảnh hưởng đến khả tốn cơng ty Hồn thiện khả tốn tài linh hoạt, đơn giản với đối tác theo nhiều phương thức thông qua ngân hàng Áp dụng tiến công nghệ nhằm tăng chất lượng sản phẩm giảm giá thành như, giảm dần hao phí lượng điện, kiểm sốt tối ưu hóa cơng tác sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị… Công ty cố gắng trì sản xuất ổn định, đảm bảo suất thiết bị hoạt động tốt Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán công nhân viên, đặc biệt cán trẻ tiềm chiến lược marketing phù hợp, nhằm nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, đặc biệt giá nguyên vật liệu đầu vào như: clinker, thạch cao, đá bu, chất trợ nghiền… tìm nguồn cung ứng nước với giá nguyên liệu phù hợp, chất lượng tốt để đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh tốt khơng tình trạng dự trữ nhiều nguyên vật liệu GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 93 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ Phụ Lục 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY Đơn vị tính: 1000 đồng TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 85.427.510 146.815.487 171.596.755 5.895.328 5.895.328 17.022.562 16.722.562 16.266.128 Các khoản tương đương tiền 16.266.128 300.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn : Phải thu khách hàng 38.758.585 37.190.967 73.180.979 55.373.690 72.891.103 59.392.805 393.640 17.803.368 13.467.377 1.173.997 3.920 30.920 IV Hàng tồn kho : 40.337.619 49.413.858 60.497.517 Hàng tồn kho 40.337.619 49.413.858 60.497.517 435.976 7.198.086 21.942.007 4.593.933 3.039.801 417.877 2.604.152 18.902.205 87.246.519 115.572.323 114.238.522 Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác : Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN 18.098 I Các khoản phải thu dài hạn : Phải thu dài hạn khách hàng GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 94 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định : 85.393.971 90.883.975 89.290.174 85.393.971 86.649.221 84.614.380 - Nguyên giá 102.184.246 111.609.866 119.842.819 - Giá trị hao mòn lũy kế -16.790.274 -24.960.645 -35.228.439 95.000 45.000 - Nguyên giá 145.000 145.000 - Giá trị hao mòn lũy kế -50.000 -100.000 4.139.754 4.630.793 1.852.548 24.688.348 24.948.348 1.022.000 23.222.000 23.222.000 830.548 5.130.548 5.730.548 -3.664.200 -4.004.200 172.674.029 262.387.811 285.835.277 78.131.855 114.496.021 153.443.469 Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định th tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư : - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Đầu tư dài hạn khác : Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 95 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ I Nợ ngắn hạn : 77.811.313 114.245.662 152.994.278 Vay nợ ngắn hạn 43.323.066 69.497.151 88.097.604 Phải trả người bán 30.925.259 31.736.000 44.890.259 1.302.965 5.172.808 5.092.789 482.119 534.036 1.454.772 1.745.766 1.041.747 Người mua trả tiền trước Các khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo kế hoạch tiến độ hợp đồng XD 11.025.173 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 1.777.903 5.559.899 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 1.391.933 II Nợ dài hạn : 320.541 250.359 449.190 320.541 250.359 449.190 94.542.174 147.891.789 132.391.808 94.107.044 145.836.445 132.391.808 76.000.000 76.000.000 76.000.000 Quỹ đầu tư phát triển 5.124.000 57.542.979 61.977.665 Quỹ dự phòng tài 1.769.000 12.152.576 12.152.576 8.112 140.889 8.061.567 Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B - VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu : Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 96 11.205.932 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí quỹ khác : Quỹ khen thưởng phúc lợi 435.130 2.055.343 435.130 2.055.343 172.674.029 262.387.811 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG NGUỒN VỐN 285.835.277 Phụ lục 2: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA NĂM Đơn vị tính: 1000 đồng CHỈ TIÊU 2009 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng CCDV Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp BH cung cấp DV Doanh thu hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 17 Lợi tức sau thuế thu nhập doanh nghệp 18 Lãi cổ phiếu 402.001.206 402.001.206 346.720.359 55.280.847 1.845.753 4.485.295 17.528.411 14.891.974 20.220.919 305.962 8.255 297.707 20.518.625 2.596.453 17.922.173 2,36 GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 97 2010 639.203.108 639.203.108 556.567.414 82.635.694 1.658.678 2.449.830 13.963.601 21.255.257 46.625.685 888.790 888.790 47.514.475 9.193.231 38.321.244 5,04 2011 637.859.760 637.859.760 550.661.445 87.198.314 2.987.633 5.893.070 15.869.135 21.664.561 46.759.181 1.735.173 635.993 1.099.180 47.858.361 9.259.404 38.598.956 5,08 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 98 SVTH: Trần Quang Thảo ... Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang 23 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 2.2.3 Nội dung phân tích tài. .. 14 SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ Vì lý nên em chọn đề tài: Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp... Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô GVHD: Võ Thị Ánh Nguyệt Trang SVTH: Trần Quang Thảo Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xi măng Tây Đô MỤC LỤC Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay