PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản GENTRACO

102 17 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO Giáo viên hướng dẫn Ths LÊ TRẦN THIÊN Ý Sinh viên thực LƯƠNG THỊ THÙY DUNG MSSV: 4084185 Lớp: Kinh tế học 1, K34 Cần Thơ 4/2012 LỜI CẢM ƠN -  - Khoảng thời gian ngồi ghế giảng đường Trường Đại học Cần Thơ, em học hỏi tiếp thu nhiều kiến thức quý báu từ Thầy Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt quý Thầy, thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh dày công truyền đạt kiến thức chuyên môn lời dạy ân cần suốt trình học trường Để hồn thành luận văn tốt nghiệp mình, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Lê Trần Thiên Ý Từ lúc bắt đầu hồn thành truyền đạt kiến thức chuyên môn kinh nghiệm, góp ý vơ q báu để giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Cô, Chú, Anh, Chị Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập công ty Tuy nhiên, hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm nên trình tìm hiểu, xử lý phân tích số liệu em khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp quý Thầy, để viết hồn chỉnh Một lần em xin gửi đến quý Thầy lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành nhất! Ngày 02 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực Lương Thị Thùy Dung LỜI CAM ĐOAN -  - Em cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 02 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực Lương Thị Thùy Dung NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP -  - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -  - MỤC LỤC -  - CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU …………………………………………… .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nội dung nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.….…………………………………………………………………………4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4 2.1.1 Những lý luận chung tài doanh nghiệp .4 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 2.1.1.3 Vai trò phân tích tài doanh nghiệp 2.1.1.4 Nhiệm vụ phân tích tài doanh nghiệp 2.1.1.5 Mục đích phân tích tài doanh nghiệp 2.1.1.6 Ý nghĩa 2.1.2 Các tài liệu dùng phân tích tài 2.1.2.1 Bảng cân đối kế toán .6 2.1.2.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2.1.2.3 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.1.2.4 Bảng thuyết minh báo cáo tài 2.1.3 Các tỷ số sử dụng phân tích 2.1.3.1 Chỉ số phân tích cấu tài 2.1.3.2 Phân tích cân tài 10 2.1.3.3 Chỉ số toán 11 2.1.3.4 Chỉ số hoạt động 12 2.1.3.5 Chỉ số khả sinh lời 14 2.1.3.6 Chỉ số rủi ro 17 2.1.3.7 Sơ đồ Dupont 18 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 19 2.2.2.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối 20 2.2.2.2 Phương pháp so sánh số tương đối 20 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO…………………………………………………………… 21 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 21 3.1.1 Vị trí địa lý 21 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 22 3.1.3 Ngành nghề - Lĩnh vực kinh doanh 23 3.1.4 Các sản phẩm 23 3.1.5 Các loại dịch vụ .24 3.1.6 Các thành tựu đạt 24 3.2 CẤU TỔ CHỨC 25 3.2.1 Sơ đồ tổ chức .25 3.2.2 Các phòng ban 25 3.2.3 Mạng lưới chi nhánh 27 3.2.4 Các xí nghiệp trực thuộc 27 3.2.5 Hệ thống kho chứa .27 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GETRACO ……………………………………….28 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 28 4.1.1 Phân tích tình hình tài cơng ty qua bảng cân đối kế toán 28 4.1.1.1 Phân tích khái quát tài sản 28 4.1.1.2 Phân tích khái quát nguồn vốn 32 4.1.1.3 Phân tích cân đối tài sản nguồn vốn .35 4.1.2 Phân tích tình hình tài cơng ty qua bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 36 4.1.2.1 Doanh thu .38 4.1.2.2 Chi phí 39 4.1.2.3 Lợi nhuận .41 4.1.3 Phân tích tình hình tài cơng ty qua bảng lưu chuyển tiền tệ 43 4.1.3.1 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh 43 4.1.3.2 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 45 4.1.3.3 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài 46 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO QUA CÁC CHỈ SỐ 48 4.2.1 Chỉ số phân tích cấu tài 48 4.2.1.1 Tỷ suất nợ .48 4.2.1.2 Tỷ suất tự tài trợ 49 4.2.1.3 Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên .50 4.2.2 Cân tài 51 4.2.3 Chỉ số toán 53 4.2.3.1 Chỉ số toán hành .53 4.2.3.2 Chỉ số toán nhanh .54 4.2.3.3 Chỉ số tiền mặt .55 4.2.4 Chỉ số hoạt động .56 4.2.4.1 Chỉ số vòng quay khoản phải thu 56 4.2.4.2 Chỉ số vòng quay hàng tồn kho 57 4.2.4.3 Chỉ số vòng quay khoản phải trả 58 4.2.4.4 Chỉ số vòng quay tổng tài sản .59 4.2.4.5 Chỉ số vòng quay vốn chủ sở hữu .60 4.2.5 Chỉ số khả sinh lời 61 4.2.5.1 Hệ số lãi gộp 61 4.2.5.2 Hệ số lợi nhuận hoạt động 62 4.2.5.3 Hệ số lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) .63 4.2.5.4 Hệ số thu nhập vốn cổ phần ( ROE ) 64 4.2.5.5 Hệ số thu nhập tổng tài sản ( ROA ) 65 4.2.5.6 Hệ số lợi nhuận cổ phiếu ( EPS ) 66 4.2.6 Chỉ số rủi ro 66 4.2.6.1 Đòn bẩy kinh doanh ( DOL ) 66 4.2.6.2 Đòn bẩy tài ( DFL ) .67 4.2.6.3 Đòn bẩy tổng hợp (DTL) .68 4.2.7 Phân tích tình hình tài Công ty Thủy Sản Gentraco qua sơ đồ Dupont 69 4.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY 72 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO 74 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .74 5.1.1 Tồn 74 5.1.2 Nguyên nhân .75 5.2 GIẢI PHÁP 76 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………… 80 6.1 KẾT LUẬN 80 6.2 KIẾN NGHỊ 80 DANH MỤC BIỂU BẢNG -  - Bảng 4.1: BẢNG KHÁI QUÁT TÀI SẢN CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009-2011 29 Bảng 4.2: BẢNG KHÁI QUÁT NGUỒN VỐN CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009-2011 33 Bảng 4.3: MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 36 Bảng 4.4: KHÁI QUÁT DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 37 Bảng 4.5: DOANH THU CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 38 Bảng 4.6: CHI PHÍ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 39 Bảng 4.7: LỢI NHUẬN CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 41 Bảng 4.8: TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 44 Bảng 4.9: TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐẦU TƯ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 45 Bảng 4.10: TÌNH HÌNH LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 – 2011 47 Bảng 4.11: TỶ SUẤT NỢ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011 48 Bảng 4.12: TỶ SUẤT TỰ TÀI TRỢ CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 49 Bảng 4.13: TỶ SUẤT NGUỒN VỐN THƯỜNG XUYÊN CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011 50 Bảng 4.14: NGÂN QUỸ RÒNG CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 51 Bảng 4.15: CHỈ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 - 2011 53 Bảng 4.16: CHỈ SỐ THANH TOÁN NHANH CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 -2011 54 Bảng 4.17: CHỈ SỐ TIỀN MẶT CỦA GENTRACO FEED NĂM 2009 2011 55 Phân tích tình hình hình tài Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 5.1.1 Tồn Qua phân tích tổng hợp tình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy Sản Gentraco giai đoạn 2009 - 2011 ta thấy số ưu điểm công ty là: - Quy mô tổng tài sản nguồn vốn ngày mở rộng, công ty ngày khách hàng tín nhiệm hơn, sản phẩm ngày phong phú đạt chất lượng cao (sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2008 giúp nâng cao khả canh tranh) - Đội ngũ quản lý chế biến, xuất thủy sản công ty mẹ điều xuống để quản lý nên nhiều năm kinh nghiệm thương trường quốc tế; nhà máy trang bị máy móc thiết bị với cơng nghệ tiên tiến đồng với kết cấu nhà xưởng; sở hạ tầng, công nghệ, trang thiết bị tốt, sản phẩm đa dạng, giá thành cạnh tranh, nguồn nguyên vật liệu ổn định, phong phú, mặt hàng gia công xuất ổn định, nhiều tiềm tăng trưởng, vị trí kinh doanh thuận lợi Mặt khác, sau thời gian hoạt động tồn song song với thuận lợi đề cập tình hình tài cơng ty gặp số khó khăn cần giải quyết: - Tình hình khả tốn thể qua tỷ số tài thấp so với mức trung bình ngành, điều cho thấy tình trạng trả khoản nợ ngắn hạn công ty hạn chế đặc biệt khả tốn tiền mặt - Thị trường xuất cơng ty thị trường khó tính nhiều biến động, quy định chất lượng ngày cao sản phẩm nhập nhân tố làm thu hẹp thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận công ty - Vốn lưu động đáp ứng không đủ, không kịp thời với quy mô nhà máy, đặc biệt vào mùa cao vụ cần phải nguồn vốn lớn để dự trữ nguyên liệu cho sản xuất liên tục Giá nguyên liệu xu hướng ngày tăng chi phí lại tăng liên tục GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 74 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco - Tỷ lệ đòn cân nợ cao, phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng vốn chiếm dụng nhà cung cấp nhiều, rủi ro tiềm tàng mà công ty cần phải cải thiện nhanh tốt việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, tương lai để giảm thiểu tới mức tối đa rủi ro tài chính, khả cơng ty phát hành thêm cổ phiếu để thu hút thêm vốn 5.1.2 Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan - Công ty phải huy động từ khoản vay nên phải chịu áp lãi vay trả vốn đến hạn Nợ phải trả công ty chiếm 78% cấu tổng nguồn vốn - Giá nguyên liệu đầu vào tăng ảnh hưởng yếu tố lạm phát tỷ giá, Mặt khác, giá đầu vào như: điện, xăng, lương BHXH, BHYT,…đều tăng - Để tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng công ty sử dụng sách bán trả chậm (kỳ thu tiền bình quân tăng từ 54,56 ngày lên 87,32 ngày) tạo gánh nặng việc quản lý công nợ - Khâu dự báo thời gian hồn thành chưa tốt ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh đến nguồn ngun liệu đầu vào khơng đủ kéo dài thời gian ni trồng, chưa thể đáp ứng xác ngày hoàn thành sản phẩm - Để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào công ty mua thêm đất để đào ao nuôi cá (năm 2010 tiền mua đất 52.616 triệu đồng, năm 2011 186 triệu đồng), thuê ao nông dân, thuê đất trung tâm cá giống dịch vụ thú y 192 triệu đồng năm 2011 Cho phí hoạt động công ty tăng đáng kể - Công ty thực nghiệp vụ kinh doanh như: Xuất mì lát số mặt hàng nơng sản khác đậu trắng, mè…; Lập phận đại lý bán hàng cho đối tác nước hưởng hoa hồng; Khai thác mặt hàng thị trường Bước đầu tham gia vào lĩnh vực nên chưa kinh nghiệm tốn nhiều chi phí để thực Cơng ty hoạt động nhiều lĩnh vực khó khăn việc kiểm sốt khoản doanh thu, chi phí - Khả quản trị sản xuất chưa cao Sản xuất hao hụt nhiều, cơng nhân chưa nắm vững dây chuyền kỹ thuật Do thành lập không lâu nên GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 75 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco số lượng cán công nhân viên trẻ chiếm tỷ lệ cao, kinh nghiệm chưa sâu mặt dù hướng dẫn nhân viên kinh nghiệm từ cơng ty mẹ điều xuống - Việc trả lương theo sản phẩm góp phần tăng suất lao động khiến cho người lao động ý kiến để tăng hiệu lao động Nhân viên trọng làm sản phẩm nhiều không quan tâm đến chất lượng tạo dẫn đến hao hụt sản phẩm bị lỗi, chi phí tăng Nguyên nhân khách quan - Sự cạnh tranh nhà máy khu vực đẩy giá nguyên liệu lên cao làm tăng giá thành sản phẩm tạo nên nhiều khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - Khai thác thủy sản phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết tự nhiên, nguồn ngun liệu ni trồng thường bị tình trạng cá chết hàng loạt nguồn nước bị ô nhiễm, môi trường sinh thái biến động, giống nhiễm bệnh v,v…, ảnh hưởng tới hoạt động thu mua cơng ty tình hình ổn định sản xuất cơng ty - Thị trường xuất ngày khó hàng rào kỹ thuật khắt khe Chi phí kiểm nghiệm hàng xuất tăng - Phần lớn máy móc, thiết bị phục vụ cho q trình sản xuất nhập từ nước ngồi nên khó khăn việc sửa chữa mua sắm phụ tùng thay 5.2 GIẢI PHÁP Về tài sản Quản lý khoản phải thu Việc công ty mở rộng thời hạn thu tiền hàng nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu cho khách hàng làm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty đổi lại điều làm tăng chi phí phát sinh từ khoản phải thu phát sinh khoản nợ khó đòi cho cơng ty Vì vậy, để giảm thời gian tốn tiền hàng cho cơng ty cần thực giảm trừ hóa đơn khoản chi phí chiết khấu tiền mặt tốn Tuy nhiên, cơng ty cần cân nhắc chi phí thực chiết khấu tốn chi phí cơng ty bị chiếm dụng vốn Bên cạnh đó, từ năm 2010 2011 khoản trả tiền trước cho khách hàng công GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 76 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco ty tăng lên, để tối ưu hóa dòng vốn cơng ty nên hạn chế tốn trước Ngồi ra, cơng ty cần ý đến việc phân tích uy tín khách hàng trước bán chịu cho khách hàng Theo dõi khoản phải thu thường xuyên để xác định thực trạng chúng đánh giá tính hữu hiệu sách thu tiền Nhận diện khoản tín dụng vấn đề thu thập tín hiệu để quản lý khoản hao hụt Và công ty nên ký hợp đồng khoản mục ràng buộc cho đơn vị mua chịu sớm toán tiền hàng sách ưu đãi Quản lý hàng tồn kho - Nắm rõ kế hoạch sản xuất biến động giá nguyên liệu đầu vào để từ kế hoạch dự trữ nguyên liệu cho hợp lý Thường xuyên kiểm tra thành phẩm hàng tồn kho để phát sản phẩm, nguyên liệu bị chất lượng - Xác định tính chất loại sản phẩm mà công ty gia công Đồng thời công ty phải vào thời vụ để tiến hành tăng dự trữ tồn kho - Cần tìm hiểu mặt hàng thị trường nhu cầu hợp đồng xác thực để tránh tình trạng dư thừa thành phẩm - Công ty phải xem xét chi phí liên quan đến tồn trữ, bảo quản hàng tồn kho quan trọng chi phí hội, chi phí bỏ khơng thực hợp đồng để biện pháp giảm chi phí hiệu Tài sản cố định Để tăng hiệu sử dụng tổng tài sản công ty cần nâng cao suất tài sản cố định (vòng quay tài sản cố định xu hướng giảm dần) cơng ty cần: - Tăng cường máy móc thiết bị cho sản xuất đảm bảo đầu tư hiệu Cần kế hoạch trình tự ưu tiên hợp lý, tránh xây dựng, mua sắm tài sản chưa sử dụng - Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, khai thác hết công suất đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động máy Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vừa nâng cao chất lượng vừa tăng hiệu suất hoạt động GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 77 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco Về nguồn vốn - Quản lý nguồn vốn chặt chẽ công ty tăng cường công tác giám sát đơn vị thành viên Khai thác việc luân chuyển vốn đơn vị thành viên tập đoàn - Khai thác hiệu nguồn ngoại tệ, dự báo tình hình biến động tỷ giá để sách vay trả nợ VND/USD phù hợp - Quản lý luân chuyển hàng tồn kho nhanh, tạo vòng quay vốn vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh vừa tạo vòng quay hàng hóa nhanh - Tìm kiếm đối tác phù hợp, thị trường đầu kinh nghiệm quản lý tham gia phát triển mở rộng công ty Về chi phí - Giá vốn hàng bán: chủ yếu tăng giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt nguyên liệu nhập Cho nên, công ty cần thường xuyên kiểm tra, xem xét, đánh giá tình hình biến động để biện pháp dự trữ nhằm giảm thiểu chi phí biến động tỷ giá giảm chi phí tồn kho đến mức thấp - Giảm chi phí bán hàng - Giảm chi phí lãi vay: sử dụng nguồn vay nợ không chủ động từ nguồn vốn khác - Tiết kiệm chi phí ngun liệu thơng qua ý thức cải tiến máy móc Giảm hao hụt nguyên liệu trình sản xuất cách thực sản xuất với lô lớn để tiết kiệm chi phí thời gian nghỉ - Cơng ty nên hạn chế trích chi phí dự phòng cao đại lý, chi nhánh, chậm tốn, cơng ty cần thường xun nhắc nhở để thu hồi khoản phải thu - Thiết lập sách phân chia chi phí mức lợi nhuận cách hợp lý doanh nghiệp - Công ty phải trọng từ khâu nguyên liệu - chế biến - đóng gói khơng nên để trường hợp sản phẩm lỗi gây chi phí khơng đáng Do đó, cơng ty cần phải nâng cao trình độ quản lý, lãnh đạo phòng ban lực làm việc thân công nhân tồn cơng ty để giảm đến mức thấp chi phí GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 78 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco Về ngun liệu - Cơng ty cần nhiều nhà cung ứng làm tăng tính cạnh tranh giá linh hoạt nguồn nguyên liệu bị biến động - Trước biến động giá tăng cao, công ty nên ký hợp đồng trước để ấn định mức giá trước bước thương lượng giá với nhà cung ứng để giảm thiệt hại giá nguyên liệu tăng vọt Về xây dựng nguồn nhân lực - Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân cho hoạt động sản xuất kinh doanh Trong đó, trọng cơng tác xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng Gentraco, sách thu hút nhân tài - Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn cho nhân viên nghiệp vụ nâng cao tay nghề đội ngũ sản xuất; công tác đào tạo tập trung vào phát triển kỹ quản lý đội ngũ quản lý cấp trung chuỗi đào tạo văn hoá doanh nghiệp: quản trị chiến lược, quản trị dự án, quản trị nhân tài, quản trị tài chính, quản trị hành vi tổ chức - Xây dựng sách khuyến khích tinh thần tự học, sáng kiến cải tiến người lao động GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 79 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua bao năm hoạt động với bước chập chững đầu tiên, công ty cổ phần Thủy Sản Gentraco chuẩn bị cho khả để vào thị trường giới Những năm qua cơng ty ln hồn thành nhiệm vụ giao, sản lượng, chất lượng sản phẩm, mẫu mã ngày cải tiến hoàn thiện Bên cạnh cơng ty ln động nắm bắt thị trường biết chớp lấy thời nên mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút thêm khách hàng Qua việc phân tích tình hình tài cơng cổ phần Thủy Sản Gentraco nhìn chung cơng ty hoạt động kinh doanh chưa hiệu Sau nhận xét qua q trình phân tích: Tổng nguồn vốn tăng qua năm tỷ trọng vốn chủ sở hữu cấu tổng nguồn vốn ngày giảm, công ty hoạt động chủ yếu dựa vào vốn vay dẫn đến cấu tài chưa thực an toàn Mức sinh lời đơn vị ngày giảm bị lỗ năm 2011 khó khăn hoạt động đơn vị Các khoản phải thu hàng tồn kho chiếm tỷ lệ lớn Điều ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn cơng ty Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh kém, nguồn vốn dài hạn đơn vị không đủ để tài trợ cho tài sản cố định Hệ số khả tốn thấp so với mức bình qn ngành thủy sản ảnh hưởng đến khả tốn đơn vị Hàng năm cơng ty phải trả chi phí lãi cao Trong chủ yếu khoản vay ngắn hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh làm cho công ty phải chịu áp lực tài Nguồn vốn chủ sở hữu giảm nợ phải trả tăng gây khó khăn cho cơng ty việc tốn khoản nợ vay đáp ứng vốn cho sản xuất 6.2 KIẾN NGHỊ Đối với doanh nghiệp Doanh nghiệp cần đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt an tồn vệ sinh chất lượng hàng thuỷ sản từ khâu nuôi trồng - nguyên liệu tới thành phẩm đề giữ GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 80 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco uy tín cho hàng thủy sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường nhập khẩu, nghiên cứu lai tạo giống chất lượng cao, trang bị máy móc, thiết bị chi phí kiểm tra dư lượng kháng sinh vệ sinh an toàn thực phẩm (kể khâu thu mua nguyên liệu, sơ chế, sản xuất phân phối) Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng biện pháp kiểm tra, giám định sản phẩm doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản Đa dạng hóa sản phẩm, nhanh chóng chuyển dịch cấu sản phẩm thủy sản xuất cho phù hợp với yêu cầu thị trường xuất chiến lược phát triển vùng nuôi trồng thủy sản, quy hoạch cụ thể vùng ni trồng khai thác để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị công tác xúc tiến thương mại Tổ chức hệ thống thông tin phản ánh kịp thời thay đổi thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, cần nghiên cứu kỹ nhu cầu tiêu dùng nước để am hiểu tường tận thị trường thông qua việc nghiên cứu tư liệu thực địa, mở văn phòng đại diện nước ngồi, tham gia hội chợ triển lãm Mặt khác, doanh nghiệp cần tích cực quảng cáo hàng thủy sản xuất trang web Đầu tư thiết bị máy móc, cơng nghệ tiên tiến đại đồng bộ, áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao suất lao động làm tốt công tác đào tạo để phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản Cần đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao lực cán quản lý cán kỹ thuật, cán thị trường nhằm đáp ứng đòi hỏi việc kinh doanh quốc tế trình độ chun mơn, ngoại ngữ, am hiểu pháp luật nước quốc tế Đối với Nhà nước: Cơng ty cần can thiệp Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh việc đạo ngành hữu quan sở Thương Mại, Cục thuế, Viện Kiểm Sát tăng cường thực công tác quản lý kinh doanh bình đẳng thành phần kinh tế Cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp cần hiểu rõ phương hướng phát triển kinh tế hay tương lai, để doanh nghiệp nắm rõ thay đổi kinh tế hội nhập nay, từ GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 81 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco chuẩn bị kịp thời để vừa tận dụng hội vừa hạn chế mặt yếu Cần tạo mơi trường thơng thống cho hoạt động kinh doanh xuất nhập như: đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo hành lang pháp lý an tồn cho đơn vị xuất nhập khẩu, sách ưu đãi số mặt hàng xuất khẩu… Hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến việc làm, mở rộng quan hệ đa phương hợp tác với nước ngoài, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước thâm nhập thị trường, tiếp cận hội xuất khẩu, phát triển kinh doanh Xem xét giảm thuế nhập nguyên liệu thủy sản sở tham khảo đối thủ cạnh tranh Việt Nam Trung Quốc, ASEAN; đơn giản hoá thủ tục hải quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xúc tiến việc nhập nguyên liệu, góp phần giảm giá thành sản xuất thuỷ sản xuất tăng tính cạnh tranh Cho vay vốn ưu đãi nuôi trồng thuỷ sản người dân doanh nghiệp giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường nước Nhà nước cần xây dựng chế phối hợp chặt chẽ nhà nước tổ chức liên kết doanh nghiệp (như Hiệp hội, Câu lạc doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp ) để giải tranh chấp thương mại đàm phán để khắc phục hàng rào phi thuế quan cản trở hoạt động thương mại nhằm bảo hộ sản xuất nước Hỗ trợ cho doanh nghiệp nghiên cứu khảo sát thị trường tìm kiếm bạn hàng, tham gia hội chợ triển lãm thương mại nước, quảng cáo GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 82 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco TÀI LIỆU THAM KHẢO -  - TS Trương Đông Lộc, Ths Trương Thị Bích Liên, Ths Nguyễn Thị Lương, Ths Nguyễn Văn Ngân, Ths Trần Bá Trí (2008 ) “Bài giảng Quản Trị Tài Chính” Khoa Kinh tế - Quản trị tài chính, Trường Đại học Cần Thơ PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào (2004), “ Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp”, Nhà xuất Lao Động TS Nguyễn Minh Kiều (2006) “Tài doanh nghiệp”, Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Năng Phúc, Nghiêm Văn Lợi, Nguyễn Ngọc Quang (2005), “ Phân tích tài cơng ty cổ phần”, Nhà xuất Tài Chính, TP.HCM http://www.gentracofeed.com.vn Các số tài ngành thủy sản http://www.cophieu68.com/category_finance.php Báo cáo tài theo nhóm ngành, http://www.cophieu68.com/category_ib2.php GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 83 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco PHỤ LỤC  - - Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2011 Đơn vị tính: đồng NĂM STT 2009 2010 2011 291.486.929.118 305.112.777.968 533.390.351.446 640.896.448.801 CHỈ TIÊU 2008 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền 1.764.315.286 12.461.256.384 6.723.539.798 3.040.743.896 Tiền 1.764.315.286 12.461.256.384 6.723.539.798 3.040.743.896 Các khoản tương đương tiền - - - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn - - 90.000.000.000 - Đầu tư ngắn hạn - - 93.000.000.000 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - - (3.000.000.000) - Các khoản phải thu ngắn hạn 131.989.842.471 152.834.880.038 200.012.213.989 471.073.938.487 III Phải thu khách hàng 96.504.949.093 90.662.928.619 57.455.730.221 199.703.188.284 Trả trước cho người bán 32.157.405.963 58.940.541.250 133.252.180.751 172.251.398.680 - - - - Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - - - - Các khoản phải thu khác 3.327.487.415 4.252.796.123 12.079.526.474 101.992.074.980 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi - (1.021.385.954) (2.775.223.457) (2.872.723.457) IV Hàng tồn kho 148.778.798.290 134.287.828.447 229.928.119.698 157.848.918.439 Hàng tồn kho 148.778.798.290 134.287.828.447 229.928.119.698 157.848.918.439 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - - - V Tài sản ngắn hạn khác 8.953.973.071 5.528.813.099 6.726.477.961 8.932.847.979 Chi phí trả trước ngắn hạn 102.884.376 95.235.210 51,433,855 668.778.643 GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 84 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 2.205.934.909 3.254.113.548 2.702.729.373 3.761.475.219 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 58.677.968.529 99.393.002.217 144.145.543.569 146.442.213.481 I - - - - - - - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - - - - Phải thu dài hạn nội - - - - - - - - Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - - - - II Tài sản cố định 42.754.630.328 68.891.784.282 114.389.680.192 103.135.214.747 Tài sản cố định hữu hình 13.741.879.738 19.451.447.555 27.800.253.738 20.906.101.380 Nguyên giá 14.801.333.119 22.603.171.199 34.136.027,314 29.586.864.426 Giá trị hao mòn lũy kế (1.059.453.381) (3.151.723.644) (6.335.773.576) (8.680.763.046) Tài sản cố định thuê tài - - - - Nguyên giá - - - - Giá trị hao mòn lũy kế - - - - Tài sản cố định vơ hình 28.246.553.844 48.891.731.662 85.908.073.702 81.709.568.115 Ngun giá 28.246.553.844 48.891.731.662 86.841.611.531 83.433.745.910 - - (933,537,829) (1.724.177.795) 766.196.746 548.605.065 681.352.752 519.545.252 - - - - - - 3 6.644.801.268 2.179.464.341 2.168.831.025 2.424.351.047 352.518 - 1.803.483.708 2.078.243.070 - - - - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Các khoản đầu tư tài dài hạn - IV - 15.469.893.134 29.800.000.000 28.800.000.000 42.400.000.000 - 28,000,000,000 - 15.500.000.000 15.469.893.134 - 28.800.000.000 19.600.000.000 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn - 1.800.000.000 - 7.300.000.000 - - - - GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 85 Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco V Tài sản dài hạn khác 453.445.067 701.217.935 955.863.377 906.998.734 Chi phí trả trước dài hạn 453.445.067 701.217.935 947.139.094 906.998.734 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - - 8.724.283 - Tài sản dài hạn khác - - - - 350.164.897.647 404.505.780.185 677.535.895.015 787.338.662.282 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ 303.387.406.416 316.340.240.143 588.026.039.246 705.903.356.157 I Nợ ngắn hạn 303.351.898,083 314.298.059.083 587.282.289.246 705.903.356.157 Vay nợ ngắn hạn 83.653.403.151 107.409.070.789 344.196.603.755 385.013.577.077 Phải trả người bán 213.668.445.470 195.164.722.734 140.885.240.795 200.915.438.652 5.863.478.564 8.592,923,148 101.761.525.191 117.175.485.984 Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước 26.588.462 2.612.745.517 57.210.569 28.343.563 Phải trả người lao động - - - - Chi phí phải trả - 37.831.392 218.388.819 904.829.522 - - - - - - - - Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 139.982.436 403.921.797 163.320.117 892.614.114 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - - - 11 76.843.706 - 262.592.245 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ - - - II Nợ dài hạn 35.508.333 2.042.181.060 743.750.000 710.475.00 Phải trả dài hạn người bán - - - - Phải trả dài hạn nội - - - - Phải trả dài hạn khác - - - - Vay nợ dài hạn - 1.888.750.000 743.750.000 318.750.000 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - 107.198.629 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 35.508.333 46.232.431 - 391.725.000 Dự phòng phải trả dài hạn - - - - Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - - - - - GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 86 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 46.777.491.231 88.165.540.042 89.509.855.769 81.435.306.125 I Vốn chủ sở hữu 46.783.708.721 88.165.540.042 89.509.855.769 81.435.306.125 Vốn đầu tư chủ sở hữu 44.000.000.000 80.800.000.000 80.800.000.000 84.800.000.000 Thặng dư vốn cổ phần - - - - Vốn khác chủ sở hữu 1.183.000.000 - - - Cổ phiếu quỹ - - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - (869.956.531) - - Quỹ đầu tư phát triển - - - - - 106.540.779 106.540.779 106.540.779 - - - (3.471.234.654) 1.600.708.721 8.128.955.794 8.603.314.990 - 11 Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng - - - - 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp - - - II Nguồn kinh phí quỹ khác (6.217.490) - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi (6.217.490) - - - Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định - - - - - - - - 350.164.897.647 404.505.780.185 677.535.895.015 787.338.662.282 10 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Nguồn : Phòng tài chính-kế toán) Bảng 2: BÁO CÁO KẾ QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO TỪ NĂM 2008 ĐỀN NĂM 2011 Đơn vị tính: đồng STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng NĂM 2008 2009 2010 2011 602.304.838.930 952.185.917.072 1.078.537.729.363 1.401.805.562.453 - - - - 602.304.838.930 952.185.917.072 1.078.537.729.363 1.401.805.562.453 580.592.485.288 921.861.221.698 1.033.556.062.788 1.318.752.429.414 21.712.353.642 30.324.695.374 44.981.666.575 83.053.133.039 GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 87 SVTH: Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 4.153.891.126 8.648.628.288 67.769.132.195 27.032.047.228 Chi phí tài 19.895.420.053 26.258.903.494 89.069.533.154 97.257.321.919 Trong đó: chi phí lãi vay 16.426.074.786 23.231.349.975 63,358.242.929 82.386.998.563 Chi phí bán hàng 8.577.822.274 10.266.054.461 8.624.921.241 17.774.303.606 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.141.766.838 4.897.728.900 8,837,626,762 7.092.645.722 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh (4.748.764.397) (2.449.363.193) 6.218.717.613 (12.039.090.980) 4.508.090.467 21.908.093.456 1.408.538.223 23.396.092.222 28.510.483 8.628.745.120 690.783.499 14.797.219.011 doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 4.479.579.984 13.279.348.336 717.754.724 8.598.873.211 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1.600.708.721 10.829.985.143 6.936.472.337 (3.440.217.769) 15 Chi phí thuế thu nhập doanh 2.600.297.657 937.428.959 150.943.933 107.198.629 (115.922.912) 8.724.283 1.600.708.721 8.122.488.857 6.114.966.290 (3.599.885.985) 699 1.775 757 (594) nghiệp hành 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu (Nguồn : Phòng tài chính-kế tốn) Bảng 3: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA NGÀNH THỦY SẢN Vòng Lợi Vòng Thanh quay nhuận Vốn Thanh quay Tỷ suất toán vốn chủ NĂM toán Tổng ROS ROA ROE nợ chủ cổ sở nhanh tài hành sở phiếu hữu sản hữu (EPS) 2009 57% 164% 109% 36% 110% 6% 8% 18% 2010 59% 153% 93% 34% 111% 5% 6% 16% Tiền mặt 574% 31% 1,306% 93% 25% 50% (Nguồn : http://www.cophieu68.com/category_finance.php) GVHD: Ths.Lê Trần Thiên Ý 88 SVTH: Lương Thị Thùy Dung ... 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GETRACO ……………………………………….28 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 28 4.1.1 Phân. .. Lương Thị Thùy Dung Phân tích tình hình hình tài Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco qua năm... thiết thực việc phân tích tài với thời gian thực tập Công ty cổ phần Thủy sản Gentraco nên định chọn đề tài Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần Thủy sản Gentraco ” làm đề tài tốt nghiệp GVHD:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản GENTRACO , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản GENTRACO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay