PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN sản XUẤT DỊCH vụ THƯƠNG mại TỔNG hợp sơn TÙNG

82 17 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÙNG Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths THÁI VĂN ĐẠI LÊ THỊ MỸ THANH MSSV: 4093722 LỚP: Kinh Tế Học- K35 Cần Thơ 11/2012 Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 26 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực Lê Thị Mỹ Thanh i Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM TẠ Qua ba năm học tập trường Đại học Cần Thơ hai tháng thực tập Công ty Sơn Tùng, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân dịp này, em xin nói lời cám ơn chân nh sâu sắc đến tất thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Thầy tận tình truyền đạt cho em kiến thức cần thiết chuyên môn giúp em vững bước tự tin sống Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành thầy Thái Văn Đại Thầy tận tình hướng dẫn em làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn Công ty Sơn Tùng tiếp nhận giúp đỡ em suốt thời gian thực tập quan Đặc biệt, em xin cảm ơn thân thiện, nhiệt tình anh chị đơn vị thực tậ p, anh chị phòng Tài kế tốn phòng Tổng hợp phận em trực tiếp học hỏi, góp phần khơng nhỏ giúp em hoàn thành tốt thực tập tốt nghiệp đề tài luận văn Mặc dù em cố gắng nhiều thời gian ki ến thức hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp q thầy để luận văn em hồn chỉnh Cuối em xin kính chúc q thầy, dồi sức khoẻ, thành công công tác giảng dạy, nghiên cứu Kính chúc chú, anh chị Cơng ty Sơn Tùng ln hồn thành tốt nhiệm vụ, giúp Công ty đạt tốc độ phát triển cao bền vững thời gian tới Trân trọng kính chào! Ngày 26 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực Lê Thị Mỹ T hanh ii Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………… Ngày…… tháng.… năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) iii Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày… tháng……năm 2012 Giáo viên hướng dẫn (ký ghi rõ họ tên) iv Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………… Ngày… tháng……năm 2012 Giáo viên phản biện (ký ghi rõ họ tên) v Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng Sơ kết hoạt động kinh doanh công ty từ nă m 2009- tháng đầu năm 2012 26 Bảng Phân tích kết cấu tài sản cơng ty từ năm 2009- tháng đầu năm 2012 29 Bảng Tình hình tài sản từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 33 Bảng Phân tích kết cấu nguồn vốn công ty từ năm 2009- tháng đầu năm 2012 37 Bảng Tình hình nguồn vốn từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 39 Bảng Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2009 – tháng đầu 2012 42 Bảng Doanh thu theo cấu sản phẩm dịch vụ từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 46 Bảng Phân tích tình hình chi phí 47 Bảng Phân tích tình hình lợi nhuận 48 Bảng 10 Phân tích tình hình tốn qua ba năm 2009 – 2012 51 Bảng 11 Tổng hợp tiêu toán 53 Bảng 12 Các tỷ số quản trị nợ 55 Bảng 13 Các tỷ số hoạt động 57 Bảng 14 Tổng hợp tỷ số khả sinh lời 58 vi Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ DuPont quan hệ hàm số tỷ suất 18 Hình 2: Sơ đồ máy quản lý 23 Hình 3: Đồ thị kết cấu tài sản ba năm 2009 – 2011 31 Hình 4: Đồ thị kết cấu nguồn vốn ba năm 2009 – 2011 38 Hình 5: Sơ đồ dupont tỷ số tài 61 vii Luận văn tốt nghiệp DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ & ĐTDH: tài sản cố định đầu tư dài hạn TSLĐ & ĐTNH: tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn VCSH: Vốn chủ sở hữu TS: Tài sản viii Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG .1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian .3 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI ÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp 2.1.2 Mục tiêu phân tích tình hình tài doanh nghiệp 2.1.3 Khái quát nội dung phân tích tiêu dùng để phân tích 2.1.4 Các số tài 10 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .17 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 17 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .17 CHƯƠNG 19 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÙNG .19 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÙNG 19 3.1.1 Qúa trình hình thành 19 3.1.2 Vị trí địa lý .20 3.2 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .20 3.2.1 Các lĩnh vực kinh doanh 20 3.2.2 Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu 20 3.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY 21 3.3.1 Sơ đồ máy quản lí .21 3.3.2 Nhiệm vụ thành viên .21 ix Luận văn tốt nghiệp năm 2011 tăng 100 đồng d oanh thu bỏ thu 0, 72 đồng lợi nhuận, tỷ số tăng lên lợi nhuận tăng qua năm Qua ba năm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng nhiên giá vốn hàng bán tăng chi phí tài lớn nên lợi nhuận chưa cao Vì bên cạnh việc tăng doanh thu hoạt động công ty cần ý đến chi phí phải trả hợp lý 4.3.4.2 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) Đây tỷ số đo lường tính hiệu cơng tác phân phối quản lý nguồn tài trợ đơn vị Dựa vào bảng phân tích 100 đồng tài sản tạo 0,55 đồng lợi nhuận vào năm 2010 0,77 đồng lợi nhuận vào năm 2011 Qua kết ta thấy suất sinh lời tổng tài sản tăng qua năm nhiên khơng cao cơng ty cần biện pháp hữu hiệu để nâng dần tốc độ luân chuyển vốn đẩy mạnh tỷ lệ lợi nhu ận doanh thu 4.3.4.3 Tỷ suất lợi nhuận tài sản cố định Từ công ty đầu tư vào tài sản cố định tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản cố định ngày tăng, năm 2010 100 đồng tài s ản cố định tạo 4,72 đồng lợi nhuận, năm 2011 8,78 đồng lợi nhuận Ta thấy suất sinh lời tài sản cố định tương đối cao chứng tỏ công ty quản lý sử dụng tài sản cố định hiệu đồng thời ta thấy tỷ số tăng qua năm nguyên nhân tài sản cố định không tăng mà khấu hao lợi nhuận lại tăng 4.3.4.4 Tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản lưu động Khác với tài sản cố định, tài sản lưu động suất sinh lợi thấp nhiều Cụ thể năm 2010 100 đồng tài sản lưu động đầu tư vào cơng ty thu 0,62 đồng lợi nhuận sang năm 2011 tăng lên 0, 84 đồng lợi nhuận Năm 2010 2011 tốc độ lợi nhuận tài sản lưu động tăng tốc độ tăng tài sản lưu động chậm tốc độ tăng lợi nhuận nên số tăng Ta lại thấy tài sản lưu động tăng nhưn g suất sinh lời chưa cao cơng ty cần ý việc đầu tư vào tài sản lưu động hợp lý để nâng cao hiệu mang lại lợi nhuận cho công ty 59 Luận văn tốt nghiệp 4.3.4.5 Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu ( ROE) Đây tiêu nhà đầu tư quan tâm đo lường hiệu sử dụng đồng vốn chủ sở hữu Qua bảng phân tích ta thấy tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu tăn qua năm năm 2009 âm nhiên năm 2010 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ thu 1,66 đồng lợi nhuận, đến năm 2011 2,62 đồng lợi nhuận Tuy tỷ số thấp xu hướng tăng dấu hiệu đáng mừng cho người chủ sở hữu cơng ty lợi nhuận thu từ nguồn vốn bỏ ngày cao Tỷ số tăng tốc độ tăng lợi nhuận lớn tốc độ tăng vốn chủ sở hữu Tuy nhiên tỷ số chưa cao cơng ty cần giải pháp phù hợp với định hướng kinh doanh công ty ( tăng quy mô, tăng vốn chủ sở hữu) vừa nâng cao khả sinh lời 4.3.5 Phân tích tỷ số tài qua sơ đồ Dupon t Xét mức sinh lời doanh thu Mức sinh lời doanh thu bị ảnh hưởng nhân tố tổng chi phí Như cơng ty cần phân tích chi phí để biên pháp hạn chế bớt chi phí nhằm nâng cao tỷ số lợi nhuận doanh thu Nhìn vào sơ đồ phân t ích dupont ba năm ta thấy lợi nhuận bị ảnh hưởng doanh thu chi phí Trên sở cơng ty muốn tăng lợi nhuận cần quan tâm đến tổng chi phí, sâu vào phân tích nhân tố cấu thành tổng chi phí để biện pháp xử lý hợp lý kịp thời Vậy để nâng cao lợi nhuận doanh thu công ty cần xem xét tổng chi phí Trong ba năm qua lợi nhuận ròng cơng ty tăng so với tốc độ tăng doanh thu chậm nhiều suất sinh lời doanh thu công ty chậm lại Đây dấ u hiệu khơng tốt cơng ty cần biện pháp giảm chi phí hoạt động, cần xem xét mối quan hệ doanh thu chi phí để nâng cao doanh thu với chi phí bỏ thấp theo làm tăng lợi nhuận công ty 60 Luận văn tốt nghiệp LN/VCSH (ROE) 2009= (1,58) 2010= 1,66 2011= 2,62 LN/TTS(ROA) 2009= (0,54) 2010= 0,55 2011= 0,77 LN/DT(ROS) 2009=(0,95) 2010=0,64 2011=0,72 LN ròng 2009=(13,931) 2010=14,958 2011=24,221 Doanh thu 2009=1.463,833 2010=2.350,311 2011=3.357,884 Gía vốn hàng bán 2009=1.341,051 2010=2.032,446 2011=2.815,085 TTS/VCSH 2009=2,93 2010=3,04 2011=3,41 DT/TTS 2009=0,56 2010=0,86 2011=1,07 Doanh thu 2009=1.463,833 2010=2.350,311 2011=3.357,884 2010= 2011= Tổng chi phí 2009=1.477,763 2010=2.335,363 2011=3.331,052 Lãi vay 2009=30,473 2010=176,852 2011=320,972 Chi phí QLDN 2009=106,239 2010=126,055 2011=194,995 TSLĐ 2009=2.588,846 2010=2.419,527 2011=2.868,403 Tổng tài sản 2009=2.591,29 2010=2.736,401 2011=3.144,376 TSCĐ 2009=2,444 2010=316,873 2011=276,001 Tiền 2009=1.598,348 2010=1.217,976 2011=1.838,599 Khoản phải thu 2009=78,173 2010=273,144 2011=347,732 Hàng tồn kho 2009=851,923 2010=863,859 2011=679,199 TSLĐ khác 2009=60,401 2010=64,548 2011=2.872,521 Hình 5: SƠ ĐỒ DUPONT CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH Xét doanh thu tổng tài sản hay vòng quay tổng tài sản 61 Luận văn tốt nghiệp Tỷ lệ phụ thuộc vào doanh thu tổng tài sản sử dụng năm công ty Để tăng vòng quay tổng tài sản hai cách tăng doanh thu giảm t ài sản Trong ba năm tổng tài sản doanh thu công ty tăng lên Ta thấy vòng quay tổng tài sản tăng qua năm cho thấy tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng tổng tài sản Xét đòn bẩy tài Tỷ số đòn bẩy tài lớn sức mạnh làm cho suất sinh lời vốn chủ sở hữu tăng cao hoạt động hiệu Ngược lại đòn bẩy tài lớn động lực làm giảm mạnh suất sinh lời vốn chủ sở hữu khối lượng hoạt động giảm đẩy nhanh tình trạng tài doanh nghiệp vào kết cục bi thảm Tỷ số đòn bẩy tài công ty tăng qua năm, mức sinh lời doanh thu (ROS) vòng quay tổng tài sản tăng làm lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) công ty tăng qua năm Qua phân tích Dupont tình hình tài cơng ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại tổng hợp Sơn Tùng thấy tranh tồn cảnh tình hình tài cơng ty hầu hết tỷ số tương tác với 4.3.6 Tóm tắt đánh giá tỷ số tài c hính Về khả tốn: Vốn ln chuyển ròng và tỷ số tốn nhanh, toán hang giảm, cho thấy khả tốn cơng ty chưa cao vốn khơng đủ trang trải cho khoản nợ, tỷ số khả toán nhanh thấp cho thấy mức độ rủi ro cơng ty việc ứng phó với khoản nợ đến hạn cao Về quản trị nợ: Tỷ số nợ vốn tự tỷ số nợ tài sản cơng ty tương đối cao, cho thấy công ty sử dụng nguồn vốn bên ngồi lớn chủ yếu vốn vay ngân hàng làm cho chi phí tài cao, lợi nhuận giảm khả toán lãi vay không cao Về xu hướng ta thấy tỷ số ngày tăng dấu hiệu không tốt Khả tốn lãi vay chưa khả quan cho thấy tốc độ tăng chi ph í lãi vay nhanh tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế lãi suất Về hoạt động: Số vòng quay hàng tồn kho tăng dần qua năm dấu hiệu tốt cho thấy tốc độ gia tăng hàng tồn kho thấp tốc độ gia tăng 62 Luận văn tốt nghiệp doanh thu, số vòng quay khoản ph ải thu giảm kỳ thu tiền bình quân tăng cho thấy tốc độ thu hồi khoản nợ công ty chậm chứng tỏ công ty bị chiếm dụng vốn ngày tăng Số vòng quay vốn lưu động số vòng quay tồn vốn ngày tăng chứng tỏ khả sử dụng vốn công t y dần tốt Về tỷ số khả sinh lời: tất tỷ số khả sinh lời tăng cho thấy chất lượng kinh doanh ngày tốt hơn, doanh thu tốc độ tăng doanh thu tăng nhanh tốt độ tăng lợi nhuận công ty cần đẩy mạnh tốc độ nhìn chung tỷ lệ khả sinh lời thấp 63 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÙNG 5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CỦA CƠNG TY Qua tồn q trình phân tích nhìn tổng qt tình hình tài cơng ty cổ phần sán xuất dịch vụ thươn g mại tổng hợp Sơn Tùng sau: 5.1.1 Kết đạt được: Công ty thành công việc mở rộng địa bàn hoạt động sách thu tiền chậm thu hút lượng lớn khách hàng sách nhằm cạnh tranh với đối thủ ngành Việc đầu tư tài sản cố định đặc biệt máy pha màu tự động đảm bảo chất lượng độ xác màu sắc góp phần nâng cao uy tín cơng ty Cơng ty lợi từ nguồn vốn chiếm dụng nhà cung cấp, nguồn vốn tốn chi phí cơng ty tạm thời sử dụng để phục vụ nhu cầu hoạt động Nhờ sách thu tiền bán hàng sách giá bán hợp lý m cho doanh thu công ty ngày tăng Số vòng quay hàng tồn kho ngày tăng cho thấy công ty quản lý tốt hàng tồn kho 5.1.2 Những mặt hạn chế công ty Kỳ thu tiền bình qn lớn chứng tỏ sách thu tiền cơng ty lỏng lẽo, lượng vốn công ty bị đơn vị khác chiếm dụng Tình hình ba năm hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao, lượng tiền tồn đọng doanh nghiệp mà đem sử dụng nhanh chóng cần thiết, đồng thời phải tốn chi phí dự trữ 64 Luận văn tốt nghiệp Nợ phải trả công ty tương đối cao cho thấy khả tự chủ tài cơng ty thấp Vốn hoạt động công ty phụ thuộc nhiều vào tài trợ bên ngồi Tổng chi phí tăng qua năm, đặc biệt khoản chi phí tài chính, cơng ty phải cố gắng kiểm sốt cho tốc độ tăng chi phí thấp tốc độ tăng doanh thu để thu lợi nhuận ngày cao Lợi nhuận tăng dần qua năm nhiên tỷ suất lợi nhuận doanh thu tỷ suất lợi nhuận tài sản q thấp Khả tốn doanh nghiệp không cao phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tài trợ bên ngoài, đặc biệt nguồn vốn vay ngày tăng cao, tỷ số khả tốn thấp cho thấy mức độ rủi ro toán khoản nợ cao 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 5.2.1 Điều chỉnh lại cấu tài chí nh Tăng lượng vốn tiền để nâng cao khả toán, Cụ thể dự báo xác nhu cầu thu chi tiền mặt hàng quý, hàng tháng chí hàng tuần dựa bảng kế hoạch kinh doanh công ty năm với kiến thức vốn kinh nghiệm tích lũy từ xây dựng kế hoạch dự trữ tiền hợp lý Đối với khoản tiền nhàn rổi cơng ty phải sách đầu tư thích hợp Đối với khoản phải thu: Giám sát hiệu khoản t hu công ty nhằm đảm bảo công ty viết hoá đơn thu tiền khách hàn g chuẩn xác c ông ty nhận khoản tốn hẹn Cơng ty nên hoạch định cho sách tín dụng phù hợp với đặc điểm ngành Các khoản phải thu phụ thuộc vào sách bán hàng cơng ty nên cơng ty cần đưa sách phù hợp với thời điểm phải quản lý chặt chẽ Giảm tỷ trọng hàng tồn kho: công ty cần lập kế hoạch nhập hàng dự trữ hàng cho phù hợp Ngoài công ty cũn g cần quan tâm đến chi phí dự trữ phù hợp Ngồi cơng ty cần quan tâm tới chi phí dự trữ phù hợp để không ảnh hưởng tới lợi nhuận công ty 65 Luận văn tốt nghiệp Tình hình vay vốn ngân hàng công ty phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, công ty c ần biện pháp để làm giảm áp lực từ khoản nợ ngắn hạn q lớn Cơng ty dùng nợ dài hạn thay để làm tăng khả tốn Cơng ty giảm khoản nợ ngắn hạn cách nâng cao nguồn vốn chủ sở hữu đáp ứng nhu cầu kinh doanh cơng ty giảm khoản nợ Hạn chế tối đa nguồn vốn vay nguồn vốn tốn nhiều chi phí 5.2.2 Nâng cao kết hoạt động kinh doanh Nâng cao doanh thu Doanh thu cấu thành nhân tố : giá bán khối lượng, để tăng doanh thu phải tăng hai nhân tố t ăng hai Tuy nhiên, xu thuế cạnh tranh doanh nghiệp việc t ăng giá bán vấn đề khó khăn bất lợi so với đối thủ cạnh tranh lĩnh vực Vì vậy, khối l ượng bán yếu tố quan trọng mà cơng ty khai thác Để tăng khối l ượng bán cơng ty cần: Tìm kiếm thơng tin, tiếp cận thị trường, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng củ tìm thêm khách hàng Tăng cường trọng đến công tác Market ing, để tạo mối quan hệ ngày bền chặt, thân thiết, lâu dài với khách hàng, đồng thời khuyến khích sức mua, đẩy nhanh tiêu thụ hàng hố thời gian tới Bảo đảm chất lượng hàng hoá đạt yêu cầu nh ư: phiếu kiểm tra chất lượng trước xuất bán cho khách hàng Thuờng xuyê n kiểm tra thiết bị, đặt biệt hệ thống máy pha sơn tự động Tạo điều kiện mua hàng thuận lợi giảm chi phí lưu thơng cho khách hàng Giữ mối quan hệ tốt với hệ thống đại lý, phát huy hết khả hệ thống nà y để tăng khối l ượng hàng hoá bán qua hệ thống đại lý Thường xuyên cho nhân viên tham gia lớp học nâng cao tay nghề, trình độ kỹ thuật, rèn luyện ý thức tự giác, trách nhiệm cơng nhân viên cơng ty Kiểm sốt chi phí 66 Luận văn tốt nghiệp Đánh giá lại chi phí chung doanh nghiệp xem hội cắt giảm hay không Việc cắt giảm chi phí khơng cần thiết tác động trực tiếp tới số lợi nhuận Để tiết kiệm chi phí mua hàng hóa cơng ty cần kế hoạch dự trữ mua hàng để khối lượng hàng hóa mà chi phí bỏ thấp Cơng ty cần tiết kiệm chi phí bán hàng: tiết kiệm chi phí vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đến nơi tiêu thụ cách chuyên chở đoạn đường ngắn thoả thuận với khách hàng để khách hàng chịu chi phí Hi ện giá xăng dầu giới biến động không ổn định, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển gia tăng, ảnh hưởng khơng tốt đến lợi nhuận Vì cơng ty cần sử dụng tối đa công suất phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng lãng phí xe Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp, xây dựng mức sử dụng điện, nước, điện thoại, thực cơng khai chi phí đế n phận để đề biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí Để nâng cao ý thức tiết kiệm cán bộ, công nhân viên , cơng ty xây dựng quy chế thưởng phạt sử dụng tiết kiệm lãng phí tài sản công ty Đối với nhà cung ứng công ty nên xây dựng mối quan hệ kinh tế mang tính lâu dài ổn định, để thu mua hàng hóa với giá phải Kiểm sốt chất lượng quản lý chi phí, xem xét cách thức sử dụng chi phí phận cơng ty so với kết đạt được, từ phân bổ chi phí cho lần sau Hạn chế đến mức thấp nguồn vốn vay ngân hàng để giảm bớt chi phí tài hoạt động kinh doanh Mỗi năm cần lập kế hoạch kinh doanh cụ thể tình hình doanh thu để xác định lượng hàng tồn kho hợp lý tránh tình trạng mở rộng hàng tồn kho mức dẫn đến chi phí tồn kho chi phí lãi vay tăng khơng cần thiết 5.2.3 Hạn chế rủi ro toán Khả toán công ty không cao Khả tốn ảnh hưởng lớn đến uy tín công ty khách hàng, nhà tài trợ, nhà đầu tư, nhà cung cấp Chính cơng ty cần phải định kỳ kiểm tra lượng tiền 67 Luận văn tốt nghiệp mặt quỹ, tiền gữi ngân hàng, kết hợp với so sánh thu chi kỳ trước lập kế hoạch tiền mặt để dự đoán trước lượng tiền cần sử dụng, trì lượng tiền mặt hợp lý để tốn khoản bất ngờ Cơng ty cần đàm phán để điều khoản toán dài với nhà cung cấp Thời gian toán dài tốt nhằm giữ đồng tiền lại với cơng ty lâu Ngồi công ty cần phải nâng cao lợi nhuận hoạt động để bù đắp thiếu h ụt, định kỳ kiểm kê vốn toán để xác định vốn lưu động đơn vị từ x ác định nhu cầu vốn cần thiết để huy động kịp thời nguồn vốn bổ sung 5.2.4 Hiệu sử dụng tài sản Đối với tài sản cố định: Cơng ty cần kế hoạch kiểm tra, sữa chữa nâng cấp thườ ng xuyên tài sản cố định Ngồi cơng ty phải cải tiến cơng nghệ, thay đổi tài sản lỗi thời nhằm làm giảm chi phí suất lao động Đối với tài sản lưu động: Công ty cần phân bổ tài sản lưu động hợp lý cách giảm tỷ trọng hàng tồn kho đến mức thấp nhằm đẩy mạnh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho Giảm tỷ trọng khoản phải thu cách giảm thời gian bán chịu cho khách hàng 68 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp việc đánh giá tình hình tài doanh nghiệp cần thiết, nhằm định lại hướng hoạt động doanh nghiệp cho hiệu nhất, mở rộng phạm vi kinh doanh hay thu hẹp phạm vi kinh doanh doanh nghiệp Sau tiến hành phân tích tình hình tài công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại tổng hợp Sơn Tùng từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 tơi số kết luận sau: Mặc dù tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn nổ lực tâm toàn nhân viên với lãnh đạo ban giám đốc, cơng ty vượt qua khó khăn bước khẳng định vị trí thương trường Tình hình tài cơng ty tương đối tốt, quy mô ngày mở rộng Việc mở rộng thị trường công ty trọng phát triển hệ thống kênh phân phối theo hình thức đại lý đạt hiệu cao Doanh thu lợi nhuận cơng ty ngày tăng thấp cho thấy cơng ty hoạt động hiệu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng, cơng ty ngày chiếm lòng tin khách hàng Vốn chủ sở hữu tăng cho thấy công ty nâng cao tự chủ mặt tài Khả tốn tương đối thấp đáp ứng đủ nhu cầu toán phát sinh Tuy nhiên cơng ty nhiều mặt hạn chế: Hàng tồn kho cao, khoản phải thu cao làm ảnh hưởng đến khả tốn cơng ty Tình hình nợ đặc biệt nợ ngắn hạn lớn làm tăng chi phí hoạt động tạo sức ép tốn cho cơng ty Khả tốn lãi vay thấp cho thấy tốc độ tăng chi phí lãi vay cao tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế lãi suất Công ty kinh doanh lời nhìn chung tỷ số khả sinh lời thấp 69 Luận văn tốt nghiệp Nguồn vốn kinh doanh công ty gặp khó khan, vốn c hủ sở hữu khơng đủ đáp ứng cho hoạt động kinh doanh, vốn chủ sở hữu tăng so với vốn vay thấp 6.2 KIẾN NGHỊ Để tình hình tài cơng ty phát triển tốt tơi số kiến nghị sau: Cơng ty cần định rõ tài tối thiểu t hể chấp nhận bán chịu cho khách hàng, quy định thời gian bán chịu biện pháp xử lý toán hạn hay cho hưởng thêm lợi khách hàng trả tiền sớm, cho hưởng chiết khấu khách hàng khách hàng tốn sớm hóa đơn mua hàng Cơng ty cần xây dựng chế quản lý điều hành nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh hiệu theo hướng cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm chi phí đầu vào Khơng vậy, hệ thống quản lý chi tiêu bước thực tự động hoá, đẩy mạnh phân cấp nhằm cân đối tỷ lệ chi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh thời kỳ đảm bảo an tồn tài doanh nghiệp Cần mở thêm số cửa hàng thành phố Cần Thơ tỉnh lân cận để tăng doanh số bán lợi nhuận Công ty cần lập kế hoạch nhập hàng dự trữ hàng hợp lý tránh tình trạng hàng tồn kho nhiều Thực sách khuyến cách chiết khấu tiền mặt cho khách hàng mua với số lượng lớn toán tiền nhanh mua hàng, để tăng số lượng bán thu hút s ự ý khách hàng Thưởng cho đại lý tiêu thụ với lượng nhiều nhất, thưởng vào dịp lễ, dịp tết cuối năm , để khuyến khích đại lý tăng cường tiêu thụ sản phẩm thể quan tâm công ty đại lý Công ty cần thường xuyên theo dõi giá tình hình biến động giá hàng hóa để kế hoạch mua dự trữ hàng hóa hợp lý Thiết lập trì mối quan hệ tốt với nhà cung ứng để hưởng giá ưu đãi 70 Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình (2009) “Phân tích hoạt động doanh nghiệp” – Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (1997) “Quản trị tài ”, khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Cần Thơ TS Trương Đông Lộc, Ths Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Lương, Trương Thị Bích Liên (2007) (Bài giảng Quản trị tài 1), khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Cần Thơ Lê Thị Thùy Dung(2008), luận văn tốt nghiệp “ Phân tích tình hình tài ng ty Cổ phần Dầu Khí MêKơng”, Đại học Cần Thơ 71 Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY SƠN TÙNG QUA NĂM 2009 -2011 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ĐVT: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 tháng đầu năm 2012 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động TC Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận 10 Thu nhập khác 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12 Thuế thu nhập DN 13 Lợi nhuận sau thuế 2011 1.463,833 2.350,311 3.357,884 2.825,121 1.029,502 1.463,833 2.350,311 3.357,884 2.825,121 1.029,502 1.341,051 2.032,446 2.815,085 2.670,833 122,781 317,865 542,798 154,287 227,024 30,473 176,852 320,972 148,277 142,203 30,473 176,852 320,972 148,277 142,203 106,239 126,055 194,995 89,141 111,012 (13,931) 14,958 27,313 (82,130) (26,188) (13,931) 14,958 27,313 (82,130) (26,188) 2,611 24,211 (82,130) (26,188) (13,931) 14,958 ồn: Phòng Kế Tốn) (Ngu 72 802,475 Luận văn tốt nghiệp BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY SƠN TÙNG QUA NĂM 2009 – 2011 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ĐVT: Triệu đồng tháng đầu năm Năm 2009 2010 2011 2012 2011 Tài sản Tài sản ngắn hạn 2.588,845 2.419,527 2.868,402 Tiền khoản 1.598,347 1.217,976 1.838,599 tương đương tiền Phái thu ngắn hạn 78,173 273,143 347,731 Hàng tồn kho 851,923 863,859 679,199 TS ngắn hạn khác 60,401 64,548 2,872 Tài sản dài hạn 2,444 316,873 276,000 TSCĐ 316,873 276,000 TS dài hạn khác 2,444 0 Tổng TS 2.591,289 2.736,401 3.114,403 Nguồn vốn Nợ phải trả 1.707,902 1.837,677 2.221,028 Nợ ngắn hạn 507,902 1.635,977 2.092,528 Nợ dài hạn 1.200,000 201,700 128,500 Vốn CSH 883,386 898,723 923,374 Vốn đầu tư 900,000 900,000 900,000 CSH LN sau thuế chưa (16,613) (1,276) 23,374 phân phối Tổng nguồn vốn 2.591,289 2.736,401 3.144,403 (Nguồn: Phòng Kế Toán) 73 3.072,435 2.897,784 972,260 1.430,351 1.056,886 355,230 1.026,660 1.041,086 16,627 71,117 263,832 296,437 255,564 296,437 8,267 3.336,267 3.194,221 2.497,468 2.321,566 2.497,468 2.156,466 165,100 838,798 872,655 900,000 900,000 (61,201) (27,345) 3.336,267 3.194,221 ... KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÙNG 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SƠN TÙNG 3.1.1 Qúa trình hình thành Xã... PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÙNG 27 SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN 27 4.1.1 Phân tích kết cấu tài. .. đề tài phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại tổng hợ p Sơn Tùng thu thập từ 2009 – tháng đầu năm 2012 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Tập trung phân tích tình hình tài
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN sản XUẤT DỊCH vụ THƯƠNG mại TỔNG hợp sơn TÙNG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN sản XUẤT DỊCH vụ THƯƠNG mại TỔNG hợp sơn TÙNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay