PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN gạo CHẤT LƯỢNG CAO sóc TRĂNG

89 14 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SÓC TRĂNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG KHÁNH VĨNH XUYÊN HUỲNH HOÀNG NAM MSSV: 4093695 Lớp: Kinh Tế Học – K35 Cần Thơ 2012 i LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học tập rèn luyện giảng đường Đại học Cần Thơ, với thời gian thực tập Công ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng, cho nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báo Luận văn hồn thành khơng cố rắng thân mà giúp đỡ tận tình q thầy khoa kinh tế trường Đại học Cần Thơ nơi thực tập Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thàn h đến quý thầy khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt Trương Khánh Vĩnh Xuyên hướng dẫn tận tình, chu đáo bổ sung cho tơi số kiến thức để hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tồn thể cơ, chú, anh chị cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng, tạo thuận lợi cho tơi tìm hiểu thực tế đơn vị, nhiệt tình cung cấp số liệu cần thiết cho tơi, giúp tơi hồn thành luận văn thời gian Cuối tơi xin kính chúc q thầy, tồn thể chú, anh chị công ty nhiều sức khỏe thành công công việc Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Sinh viên thực HUỲNH HOÀNG NAM i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Sinh viên thực HUỲNH HOÀNG NAM ii NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Ngã Năm, ngày … , tháng … , năm … Thủ trưởng đơn vị ( ký tên đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Cần Thơ , ngày … , tháng … , năm … Giáo viên hướng dẫn ( ký ghi họ tên ) iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ , ngày … , tháng … , năm … Giáo viên phản biện ( ký ghi họ tên ) v Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan tài 2.1.2 Tổng quan phân tích tài 2.1.3 Bảng cân đối kế toán 2.1.4 Phân tích tình hình tài qua bảng báo cáo kết kinh doanh 10 2.1.5 Các tỷ số tài 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 19 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CƠN TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SĨC TRĂNG 22 3.1 VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN NGÃ NĂM 22 3.1.1 Vị trí địa lý 22 3.1.2 Điều kiện tự nhiên 22 3.1.3 Tình hình kinh tế 23 3.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên vi SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SĨC TRĂNG 24 3.3 NHIỆM VỤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 25 3.4 CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 25 3.4.1 Tổ chức máy quản lý 25 3.4.2 Chức phòng bang cơng ty 26 3.5 Định hướng phát triển 29 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SỐC TRĂNG 30 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN 30 4.1.1 Tình hình nguồn vốn 30 4.1.2 cấu nguồn vốn 41 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 42 4.2.1 Phân tích theo bảng cân đối kế toán 42 4.2.2 Phân tích theo kết hoạt động kinh doanh 52 4.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 57 4.3.1 Hiệu đầu tư tài sản 58 4.3.2 Hiệu sử dụng nợ 64 4.3.3 Hiệu khả nâng sinh lời 66 4.3.4 SƠ ĐỒ DUPONT 68 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SÓC TRĂNG 70 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 70 5.2 GIẢI PHÁP 71 5.2.1 Quản lý sử dụng vốn cố định 71 5.2.2 Quản lý sử dụng vốn lưu động 71 5.2.3 Nâng cao khả nâng tốn cơng ty 72 5.2.4 Quản lý nguồn nhân lực 73 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 6.1 KẾT LUẬN 74 6.2 KIẾN NGHỊ 75 6.2.1 Đối với công ty 75 6.2.2 Đối với Nhà nước 75 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xun vii SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên viii SVTH: Huỳnh Hoàng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Phân tích khái qt tình hình biến động nguồn vốn 31 Bảng 2: Phân tích biến động nợ ngắn hạn 34 Bảng 3: Nguồn quỹ cấu trúc nguồn quỹ 2009 - 2011 39 Bảng 4: Tỷ suất nợ 41 Bảng 5: Tài sản công ty 43 Bảng 6: Tỷ trọng tài sản lưu động tổng tài sản 48 Bảng 7: Tỷ suất đầu tư tài sản cố định 49 Bảng 8: Nguồn vốn nguồn sử dụng vốn năm 2010 50 Bảng 9: Nguồn vốn nguồn sử dụng vốn năm 2011 51 Bảng 10 Tình hình kinh doanh cơng ty 53 Bảng 11: Bảng phân tích tỷ số khả tốn 58 Bảng 12: Vòng quay hàng tồn kho 60 Bảng 13: Kỳ thu tiền bình quân 61 Bảng 14: Vòng quay tài sản cố định 62 Bảng 15: Vòng quay tổng tài sản 63 Bảng 16: Các tỷ số quản trị nợ 64 Bảng 17: Các tiêu đánh giá khả sinh lợi 66 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xun ix SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng Tình hình khả 6T2012, tháng doanh thu công ty tăng mạnh với tốc độ tăng 14,22% làm cho vòng quay TSCĐ tăng 0,08 vòng so với 6T2011 lên đến 1,02 vòng Đây dấu hiệu đáng mừng cơng ty d) Vòng quay tổng tài sản Đo lường ln chuyển tồn tài sản cơng ty, đồng tài sản tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tạo đồng doanh thu Vòng quay tổng tài sản công ty qua năm sau: Bảng 15: VỊNG QUAY TỔNG TÀI SẢ N Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 2010 2011 6T2011 6T2012 Tổng doanh thu 137.028 140.991 145.457 80.401 91.831 Tổng tài sản bình qn 233.152 236.140 239.691 187.241 191.454 Vòng quay tổng tài sản 0,59 0,60 0,61 0,43 0,48 (vòng) Nguồn: Phòng kế tốn Qua bảng ta thấy vòng quay tổng tài sản công ty tăng đặn qua năm Năm 2009, vòng quay tổng tài sản cơng ty 0,59 vòng, cho thấy đồng tài sản công ty tạo 0,59 đồng doanh thu Tỷ số cho t hấy hiệu sử dụng tài sản công ty không tốt, nhiên tỷ số phụ thuộc vào đặc điểm nghành, nghành sản xuất gạo thường số khơng cao Sang năm 2010, đồng tài sản công ty tạo 0,6 đồng doanh thu, tăng 0,01 đồng so với năm 2009 Đến năm 2011, tỷ số công ty 0,61 vòng Như so sánh với năm trước đồng vốn bỏ tạo thêm 0,01 đồng doanh thu Tổng tài sản công ty tạo 0,48 đồng lợi nhuận 6T2012, tăng 0,05 vòng so với kỳ năm trước Nhìn chung tỷ số công ty tăng qua năm, điều đáng mừng công ty Nhưng tỷ số tăng chậm, cơng ty nên sách để nâng cao hiệu sử dụng tài sản GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 63 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng 4.3.2 Hiệu sử dụng nợ Trong tài sản doanh nghiệp, mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp gọi đồn bẩy tài Đồn bẩy tài tính hai mặt Một mặt giúp gia tăng lợi nhuận cho cổ đông, mặt khác, làm gia tăng rủi ro Do đó, quản lý nợ quan trọng quản lý tài sản Bảng 16: CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 2010 2011 Nợ phải trả 93.906 95.006 96.747 51.535 59.533 Tổng tài sản 234.765 237.515 241.868 186.491 196.416 Vốn chủ sở hữu 140.859 142.509 145.121 134.956 136.883 18.735 23.295 20.091 10.191 15.410 Lãi vay 8.565 8.777 8.328 3.036 3.604 Tỷ lệ nợ 40,00 40,00 40,00 27,63 30,31 66,67 66,67 66,67 38,19 43,49 3,18 3,65 3,41 4,36 5,28 Lãi trước thuế 6T2011 6T2012 tổng tài sản (6=1: 2) (%) Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (7=1: 3) (%) Khả toán lãi vay (8=(4+5): 5) (Lần) Nguồn: phòng kế tốn 4.3.2.1 Tỷ số nợ tổng tài sản Do công ty cổ phần Gạo chất lượng cao Sóc trăng cơng ty cổ phần nên việc biết đượ c tổng tài sản cơng ty hình thành từ phần trăm nợ phải trả điều quan trọng thể mức độ độc lập hay phụ thuộc cơng ty chủ nợ, ngồi thể đống gốp vốn chủ sở hữu vào hoạt động kinh doanh công ty Ta thấy tỷ số nợ tổng tài sản công ty không biến động qua năm, nợ chiếm 40% tổng tài sản công ty Tỷ số cho thấy cơng ty phụ thuộc vào chủ nợ trình sản xuất kinh doanh Vì tỷ số nợ so với tổng tài sản nói c thường nằm khoảng từ 50 đến 70% Tỷ số cơng ty thấp mặt tích cực khả tự chủ tài khả vay nợ GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 64 SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng nợ cơng ty cao, nhiên mặt trái doanh nghiệp khơng tận dụng lợi đồn bẩy tài đánh hội tiết kiệm thuế từ việc sử dụng nợ Đến 6T2012 cơng ty tăng vay nợ để đầu tư vào tài sản nên tỷ số 30,31%, tăng so với 27,63% 6T2011 Chủ nợ thường thích cơng ty tỷ lệ nợ thấp cơng ty khả trả nợ cao Ngược lại, cổ đơng muốn tỷ lệ nợ cao sử dụng đồn bẩy tài nói chung gia tăng khả sinh lợi cho cổ đông 4.3.2.2 Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu Cũng giống tỷ số nợ tổng tài sản công ty tỷ số nợ vốn chủ sở hữu công ty không biến động qua năm Tỷ số ba năm công ty cố định 66,67%, tức 0,6667 đồng nợ đảm bảo đồng vốn chủ sở hữu Điều cho thấy công ty sử dụng nợ sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài s ản Đến 6T2012 đồng vốn chủ sở hữu tài trợ cho 0,4349 đồng nợ, tỷ số 6T2011 38,19%, điều cho thấy năm 2012 cơng ty tận dụng đồn bẩy tài để kinh doanh Tỷ số cơng ty thấp mặt tích cực khả tự chủ tài khả vay nợ nợ cơng ty cao, nhiên mặt trái doanh nghiệp khơng tận dụng lợi đồn bẩy tài đánh hội tiết kiệm thuế từ việc sử dụng nợ 4.3.2.3 Khả toán lã i vay Sử dụng nợ nói chung tạo lợi nhuận cho cơng ty, cổ đơng lợi nhuận lợi nhuận tạo lớn lãi phải trả cho việc sử dụng nợ Nếu khơng, cơng ty khơng khả trả lãi gánh nặng lãi gay thiệt hại cho cổ đông Để đ ánh giá khả trả lãi công ty sử dụng khả trả lãi Tỷ số khả toán lãi vay công ty biến động không điều qua năm, xu hướng tăng từ năm 2009 đến năm 2011, điều thể khả trang trải lãi vay c ông ty từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tốt Năm 2009, tỷ số công ty 3,18 Điều nghĩa cơng ty tạo lợi nhuận trước thuế gấp 3,18 lần chi phí lãy vay Như khả trả lãi doanh nghiệp tốt, đồ ng chi phí lãi vay công GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 65 SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng ty đến 3,18 lần lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng để tốn Đến năm 2010, tỷ số công ty tăng lên 0,47 lần Đến năm 2011, giảm xuống 3,41 lần Nguyên nhân giảm xuống năm lợi nhuận công ty giảm 4.560 triệu đồng Tình hình kinh doanh 6T2012 đạt hiệu cao nên lợi nhuân công tăng đáng kể, khả trả lãi vay cơng ty tháng tốt, với số lên đến 5,28 lần 4.3.3 Hiệu khả nă ng sinh lời Nhóm tỷ số thiết kế nhằm đo lường khả sinh lợi doanh nghiệp theo gốc độ khác tùy thuộc vào mục tiêu nhà phân tích Ở tử số người ta sử dụng lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau tùy thuộc theo mục tiêu góc độ phân tích Đứng gốc độ cổ đơng nhà đầu tư ta thường quan tâm đến lợi nhuận sau thuế đứng gốc độ chủ nợ ngân hàng người ta thường quan tâm đến lợi nhuận sau thuế Ở mẫu số, người ta sử dụng doanh thu, giá trị tổng tài sản vốn chủ sở hữu tùy theo nhà phân tích muốn đánh giá Sau phân tích chi tiết công ty cổ phần Gạo chất lượng cao Sóc Trăng: Bảng 17: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH LỢ I Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 2010 2011 137.028 140.991 145.457 80.401 91.831 18.735 23.295 20.091 10.191 15.410 Tổng tài sản bình quân 233.152 236.140 239.691 187.241 191.454 Vốn chủ sở hữu bình quân 140.859 142.509 145.121 134.956 136.883 ROS (5=2:1) (%) 13,67 16,52 13,81 12,68 16,78 ROA (%) (6=2:3) 8,04 9,86 8,38 5,44 8,05 ROE (%) (7=2:4) 13,30 16,35 13,84 7,55 11,26 Doanh thu Lợi nhuận sau thuế 6T2011 6T2012 Nguồn: Phòng kế tốn GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 66 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng 4.3.3.1 Tỷ số lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) Lợi nhuận ròng doanh thu hai yếu tố quan hệ mặt thiết với nhau, doanh thu vai trò vị trí cơng ty thương trường lợi nhuận thể chất lượng hiệu cuối Qua bảng tiêu đánh giá khả sinh lợi tỷ số lợi nhuận doanh thu công ty năm 2009 13,76%, chứng tỏa 100 đồng doanh thu mang lại 13,76 đồng lợi nhuận Đến năm 2010 tỷ số tăng 2,85%, chứng tỏ công ty hoạt động hiệu hơn, giai đoạn lợi nhuận công ty tăng đáng kể 24,34% so với năm 2009 Tỷ số năm 2011 giảm 2,51%, lúc 100 doanh thu công ty tạo 13,84 đồng lợi nhuận Nguyên nhân giảm lợi nhuận công ty giảm 13,75% Đến 6T2012 tỷ số tăng đáng kể, với số tăng tăng ,10% so với 6T2011 Khi 100 đồng doanh thu tạo 16,78 đồng lợi nhuận Nguyên nhân tăng vượt trội lợi nhuận công ty tăng 5.219 triệu đồng 4.3.3.2 Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản thiết kế để đo lường khả sinh lợi đồng tài sản công ty Qua bảng 15, ta thấy tỷ số công ty biến động không điều Năm 2009, tỷ số 8,03 %, cho biết bình quân 100 đồng tài sản công ty tạo 8,03 đồng lợi nhuận Đến năm 2010, tỷ số công ty tăng 1,83%, điều chứng tỏa năm cơng ty sử dụng tài sản hiệu Mỗi 100 đồng tài sản công ty năm 2010 tạo 8,38%, tức giảm 1,48 so vói năm 2010, điều chứng tỏ tài sản công ty s dụng hiệu năm 2010, ảnh hưởng lớn làm cho tỷ số giảm năm 2011 lợi nhuận công ty giảm so với năm 2010 Sự tăng lên doanh thu 6T2012 ảnh hưởng lớn đén tỷ số này, thời kỳ 100 đồng t ài sản công ty tạo 8,05 đồng lợi nhuận, tăng 2,61đồng so với kỳ năm trước 4.3.3.3 Tỷ số lợi n huận ròng vốn chủ sở hữu ( ROE) Đứng gốc độ cổ đông, tỷ số quan trọng tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu Tỷ số đo lườ ng hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu công ty, đo lường tiền lời đồng vốn bỏ GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xun 67 SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu công ty năm 2009 13,23%, 100 đồng vốn chủ sở hữu mang lại 13,23 đồng doanh thu Đến năm 2010, tỷ số tăng 3,12% so với năm 2009 Nguyên nhân tăng lợi nhuận công ty 24,34 % Đến năm 2011, lợi nhuận công ty giảm 20.091.081 ngàn đồng, năm 100 đồng vốn chủ sở hữu đem lại 13,84 đồng lợi nhuận Cùng với tăng lên vốn chủ sở hữu, làm cho tỷ số giảm 2,51 so với năm 2010 Trong 6T2012 tỷ số công ty 11,26%, tăng 3,17% so với 6T2011, 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo thêm 3,17 đồng lợi nhuận so với kỳ năm ngối 4.3.4 SƠ ĐỒ DUP ONT Phân tích Dupont kỹ thuật phân tích cách chia tỷ số ROA ROE thành phận liên kết vói để đánh giá tác động phận lên kết sau Kỹ thuật thường sử dụng nhà quản lý nội cơng ty để nhìn cụ thể định xem nên cải thiện tình hình tài cơng ty Kỹ thuật phân tích Dupont dựa vào phương trình đây, gọi chung phương trình Dupont ROE = Lãi gộp x Vòng quay tổng tài sản GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xun 68 SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng 2009 2010 ROE 2011 6T2011 13,23 16,35 13.84 2009 2010 8,04 9,86 2009 2010 ROA 2011 6T2011 8,38 ROS 2011 6T2011 13,67 16,52 13,81 2009 2010 5,44 12,68 Lợi nhuận 2011 6T2011 18.735 23.295 20.091 10.191 6T2012 7,55 Nhân 8,05 6T2012 Nhân 11,26 2009 2010 1,67 1,67 2009 0,59 16,78 2009 6T2012 15.410 6T2012 Chia n Tổng TS/VCSH 2011 6T2011 1,67 1,38 69 1,43 Vòng quay tổng tài sản 2010 2011 6T2011 6T2012 0,60 0,61 2010 0,43 0,48 Doanh thu 2011 6T2011 137.028 140.991 145.457 Hình 11: Sơ đồ Dupont công ty GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 6T2012 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam 80.401 6T2012 91.831 Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GẠO CHẤT LƯỢNG CAO SĨC TRĂNG 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Qua việc phân tích t ình hình tài trên, ta thấy cơng ty số tồn nguyên nhân sau: Việc tài sản tăng lên sau ba năm cho thấy quy mô hoạt động công ty mở rộng Nguồn vốn công ty tăng lên nợ phải trả công ty tăng lên, điều cho thấy rủi ro tài tăng lên tăng nguồn vốn cách tài trợ nợ Nợ phải trả tăng lên chủ yếu khoản mục phải trả cho người bán phải trả cho công nhân viên Điều mặt tích cực cơng ty thâm dụng vốn công ty khác để đầu tư cho tà i sản mình, khoản mục phải trả cho cơng nhân viên cơng ty nên giải sớm điều kéo dài ảnh hưởng đến tình hình hoạt động cơng ty, làm cho người lao động lòng tin vào cơng ty cấu nguồn vốn công ty hợp lý: Cùng với tăng lên nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu công ty tăng theo, chứng tỏ cơng ty tự chủ q trình sản xuất kinh doanh Tuy nhiên mặt trái cơng ty khơng tận dụng đồn bẩy tài để tăng lợi nhuận cho Hàng tồn kho cơng ty xu hướng giảm, điều đáng mừng, chứng tỏ sản phẩm công ty ngày thị trường ưu chuộn, nhiên chiếm tỷ trọng lớn tài sản cơng ty Tình hình tốn cơng ty khơng khả quan Các khoản phải thu điều tăng qua năm chiếm tỷ trọng lớn tài sản công ty Đây dấu hiệu không tốt nhà đầu tư tổ chức tín dụng điều quan tâm đến khả toán cơng tycơng ty cần biện phá p nhằm nâng cao khả toán để giảm bớt rủi ro tài Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tốt, doanh thu lợi nhuận công ty điều tăng qua năm, nhiên chi phí( giá vốn hàng bán) tăng với tốc độ tương đương, cho thấy hiệu sử dụng vốn chưa đạt hiệu cao Ngun nhân cơng ty chưa biện pháp để kiểm soát chặt chẽ chi GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xun 70 SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng phí, mặt khác ảnh hưởng lạm phát làm cho chi phí nguyên vật liệu tăng Khả sinh lời công ty cao nên rủi ro tài cơng ty cao Cơng ty phải biện pháp sử dụng triệt để nâng lực sản xuất để nâng cao hiệu sử dụng vốn, giảm tối thiểu rủi ro tài 5.2 GIẢI PHÁP 5.2.1 Quản lý sử dụng vốn cố định kế hoạch xin cấp vốn từ ngân sá ch để đầu tư mạnh vào máy móc, thiết bị, mạnh dạng lý tài san củ, lạc hậu, lỗi thời Nâng cấp, mua sắm thiết bị đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất mùa vụ cao điểm, nghĩa không để nguyên liệu dư thừa làm ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn cơng ty Nên đăng ký lại phương pháp khấu hao tài sản cố định, đặc biệt phát triển khoa học thay đổi không ngừng phát triển Nếu khơng khấu hao nhanh để tái đầu tư mái móc thiết bị lỗi thời, nâng suất hoạt động khơng cao dẫn đến tính cạnh tranh kém, làm tăng chi phí sản xuất, lợi nhuận khơng cao 5.2.2 Quản lý sử dụng vố n lưu động Đây tiêu quan trọng tính chất định đến lợi nhuận cơng ty, thời gian tới ngồi việ c cơng ty phải tăng nguồn vốn kinh doanh, mặt khác công ty cần trọng đến hiệu sử dụng vốn, làm để đồng vốn bỏ đạt lợi nhuận cao Muốn làm điều đó, cơng ty cần mở rộng thêm thị trường tiêu thụ nhiều tốt, để g ty phương án lựa chọn thị trường giá cao hơn, chi phí thấp để tiêu thụ sản phẩm công ty đạt lợi nhuận tối đa thị trường cạnh tranh Quản lý sử dụng hiệu vốn tiền: Nhà quản lý th ể sử dụng kế hoạch tiền mặt để dự đốn dòng tiền mặt vào kỳ Đảm bảo tiêu tiền mặt mức độ vừa phải khơng q cao để cơng ty lượng tiền nhàn rỗi để đảm bảo cho trình sản xuất diễn liên tục Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài ngắn hạn thơng qua hoạt động mua bán loại chứng khốn Ngồi thu nhâp từ hoạt động kinh doanh chính, cơng GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xun 71 SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng ty cần kế hoạch để nâng cao doanh thu từ hoạt động đầu tư để bù đắp vào khoản chi phí tài lớn để nâng cao lợi nhuận Quản lý chặt chẽ khoản phải thu: Phân tích khoản nợ quan trọng khách hàng theo thời gian toán, xác định khoản nợ hạn, tìm hiểu nguyên nhân để thúc đẩy việc thu hồi khoản nợ này, thơng báo thời hạn tốn đến khách hàng cách thường xuyên liên tục Tăng cường quản lý hàng tồn kho, quản lý chặt chẽ vật tư nguyên liệu Đảm bảo chất lượng hàng tồn, hàng hết hạn, khơng đảm bảo chất lượng nhanh chống tiến hành lý bán gấp để giảm bớt chi phí để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Tăng cường quản lý khoản chi phí, quản lý tiêu thụ sản phẩm : Kiểm sốt chặt chẽ khoản chi phí, chống lãng phí Tận dụng mạng lưới bán hàng mình, tiềm kiếm khách hàng tiềm nâng để nâng cao tốc độ tiê u thụ sản phẩm 5.2.3 Nâng cao khả tốn cơng ty Nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền, tận dụng khả sinh lời vốn tiền cách sử dụng tài khoản tiền mặt( tài khoản toán ngân hàng) cơng ty thêm khoản lãi từ tài khoản tốn Đánh giá chi phí chung doanh nghiệp cắt giảm chi phí khơng cần thiết Để thực nhiệm vụ công ty cần xây dựng chế quản lý điều hành nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh hiệu theo hướng cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm chi phí đầu vào Khơng vậy, hệ thống quản lý chi tiêu bước đại hóa, đảm bảo an tồn tài doanh nghiệp Nâng cao thu nhập tiền từ hoạt động khác lý tài sản không sử dụng để sản xuất không tạo lợi nhuận cho công ty Theo dõi chặt chẽ khoản nợ phải thu khách hàng, đảm bảo việc toán thời hạn, trích lập khoản dự phòng nợ khó đòi để đảm bảo cho dòng tiền ổn định kế hoạch sử dụng tiền hợp lý đắn để đảm bảo vốn tiền công ty khơng bị thiếu hụt, nhà quản lý sử dụng kế hoạch tài đảm bảo cơng ty khả tốn khoản nợ đến hạn GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 72 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng Định kỳ xem xét lại yếu tố lợi nhuận sản phẩm khác Khơng thể bỏ qua việc đánh giá xem nơi tăng giá sản phẩm nhằm trỳ nâng cao doanh số lợi nhuận Khi mà chi phí gia tăng thị trường thay đổi, giá điều chỉnh để đảm bảo lợi nhuận cho công ty Cơng ty phải ln tí n tốn tình huốn xấu xảy lúc cơng ty phải đủ sức để toán đầy đủ khoản cơng nợ để giảm rủi ro tài cho công ty 5.2.4 Quản lý nguồn nhân lực Con người yếu tố quan tâm hàng đầu doanh nghiệp cần tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho công nhân viên nhằm tiếp cận kiệp thời với cách quản lý công nghệ kỹ thuật đại Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhân viên phân xưởng, hướng dẫn họ cách sử dụng bảo quản máy móc cho đạt hiệu Tổ chức thi đua theo tổ với mục tiêu đề sản lượng sản xuất nhiều nhất, tiêu hao nguyên liệu nhất,… đảm bảo chất lượng Khen thưởng cá nhân biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, sáng kiến hay việc xây dựng quy trình sản x uất gọn, nhẹ GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 73 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường với xuất kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hiệu kinh doanh vấn đề cốt lỗi định sống doanh ng hiệp, để đem lại hiệu kinh doanh cao, việc trước tiên phát triển nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vấn đề đặt để doanh nghiệp tồn phát triển Những năm gần đây, doanh thu công ty không ngừng tăng lên chứng tỏ vị công ty thương trường Bện cạnh thành tựu cơng ty số tồn chưa khắc phục Tình hình tài cơng ty chiều hướng lên, cơng ty ngày làm chủ được tình hình tài với nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn công ty, nhiên cơng ty khơng tận dụng đồn bẩy tài để tăng lợi nhuận cho Bên cạnh cơng ty cần xem xét sử dụng chi phí cách hợp lý tiết kiệm, để nâng cao lợi nhuận hiệu sử dụng vốn Với xu hướng phát triển mở rộng kinh doanh, công ty cần hệ thống quản lý tài chính, cơng ty giảm rủi ro tìm biện pháp khắc phục Đặc biệt công ty muốn tăng nguồn vốn kinh doanh cách xin cấp thêm vốn từ ngân sách nhà nước thu hút vốn từ nhà đầu tư cơng ty khơng ngừng cơng khai tình hình tài chính, mà phải quản lý tài cách hiệu Điều tránh cho công ty rủi ro mà giúp cho cơng ty kiểm sốt tình hình hình tài để biện pháp đối phó với rủi ro xãy thu hút vốn từ bên ngồi Qua việc phân tích tình hình tài năm kết hoạt động kinh doanh công ty tháng 2012, ta nhận thấy hiệu hoạt động kinh doanh công ty ngày cao, bên cạnh thành tựu mặt dù khó khăn với tốc độ tăng doanh thu công ty cho thấy sản phẩm mang tên gạo chất lượng cao Sóc Trăng cơng ty ngày thị trường ưu chuộn Đây điều kiện thuận lợi để công ty mở rộng thị trường nâng cao thương hiệu gạo chất lượng cao Sóc Trăng GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 74 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với công ty Công ty cần quan tâm đến việc sửa chữa nâng cấp sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện làm vi ệc cho công nhân làm việc hiệu để giảm thiểu rủi ro tai nạn đến mức tối thiểu Để sử dụng vốn hiệu cơng ty cơng ty mạnh dạn lý tài sản cố định lỗi thời, lạc hậu đầu tư vào tài sản cơng nghệ tiên tiến phù h ợp với quy trình sản xuất Cần kế hoạch phân bổ vốn lưu động hợp lý, nên tích cực thu hồi khoản nợ bị chiếm dụng, nhằm tạo thuận lợi cho cơng ty tốn khoản nợ ngắn hạn Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao suất lao động sách thưởng phạt rõ ràng để khích lệ nâng cao trách nhiệm cá nhân công ty Thời gian tới công ty cần tăng cường mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm công ty tỉnh lân cận, để giảm bớt chi phí vận chuyển người tiêu dung nhu cầu Tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu hàng năm Thiết lập lại trang wed giới thiệu sản phẩm công ty cách đa dạng phong phú để thu hút ngày nhiều khách hàng, đặc biệt khách hàng xa đến đặt hàng công ty Để nâng cao hiệu sử dụng vốn thời gian tới công ty cần phải xác định đắn, đầy đủ nhu cầu vốn cần thiết cho kỳ sản xuất, nhằm đảm bảo khả đảm bảo vốn đến mức để kế hoạch tài trợ lúc, n hư kế hoạch sử dụng vốn thừa 6.2.2 Đối với Nhà nước Công ty cổ phần gạo chất lượng cao Sóc Trăng doanh nghiệp Nhà nước, nên thường xãy tình trạng phận điều đảm đương hoàn thành nhiệm vụ, song kết chưa cao thường xãy tượng lã ng phí vốn Để giảm tình trạng này, Nhà nước nên lập đội tra để kiểm tra quy định mức lợi nhuận hợp lý để tránh tình trạng lãng phí vốn GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 75 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng Khơng Nhà nước cần sách đầu tư vốn cho công ty để mở rộng sản xuất để tạo thêm c ông ăn việc làm cho vùng quê nghèo Ngã Năm Nhà nước nên cải thiện sở hạ tầng, đường xá để việc giao thương, buôn bán diễn thuận lợi GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 76 SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều (2009): “ Tài doanh nghiệp bản” Khoa sau Đại học – Đại học Mở TP.HCM chương trình Giảng Dạy Kinh Tế Fullbright Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (1997): “ Quản trị tài chính” Tủ sách Đại học Cần Thơ Nguyễn Tấn Bình (2002): “ Phân tích quản trị tài chính” NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM Tham khảo thêm thông tin mạng, sách, tạp chí,… GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên 77 SVTH: Huỳnh Hoàng Nam ... tài: “ Phân GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng. .. cao hiệu sử dụng vốn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần Gạo Chất Lượng. .. Đề tài phân tích đánh giá tình hình tài thông qua GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTH: Huỳnh Hồng Nam Phân tích tình hình tài cơng ty cổ phần Gạo Chất Lượng Cao Sóc Trăng bảng báo cáo tài cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN gạo CHẤT LƯỢNG CAO sóc TRĂNG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH tại CÔNG TY cổ PHẦN gạo CHẤT LƯỢNG CAO sóc TRĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay