PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH sạn NINH KIỀU 2 của CÔNG TY TNHH MTV 622

92 38 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH _ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ CẨM LÝ TIỀN VŨ PHONG MSSV: 4093710 Lớp: Kinh tế học - K35 Cần Thơ - 2012 LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, dạy quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt Thầy Cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh t ận tâm truyền đạt cho em nhiều kiến thức quan trọng, giúp em tiếp thu kiến thức ngành học suốt thời gian học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đ ạo Công ty TNHH MTV 622, cô, chú, anh, chị đơn vị thực tập, tạo điều kiện để em tiếp xúc thực tế, vận dụng kiến thức học tập trường vào thực tiễn đặc biệt giúp em hoàn thành đ ề tài luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, với kiến thức hạn chế thời gian thực tập ngắn ngủi nên đề tài nghiên cứu em khơng tránh khỏi thiếu sót Mong quý thầy cô anh, chị nơi em thực tập góp ý thêm để đề tài hồn chỉnh Đặc biệt em xin cảm ơn sâu sắc đến cô Huỳnh Thị Cẩm Lý ân cần, trực tiếp hướng dẫn em thực đề tài luận văn tốt nghiệp Sau em xin kính chúc quý Thầy, Cô cô, chú, anh, chị Công ty TNHH MTV 622 dồi sức khỏe thành công công tác Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Sinh viên thực Tiền Vũ Phong Trang i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Sinh viên thực Tiền Vũ Phong Trang ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) Trang iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Trang iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên phản biện Trang v MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Thời gian nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Bản chất tài 2.1.2 Khái niệm – Ý nghĩa m ục đích phân tích tài 2.1.3 Giới thiệu hệ thống loại báo cáo phân tích tài 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 16 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 16 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 19 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ LĨNH V ỰC HOẠT ĐỘNG 19 3.1.1 Lịch sử hình thành 19 3.1.2 Lĩnh v ực hoạt động 20 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 20 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 21 4.1 PHÂN TÍCH KẾT CẤU TÀI SẢN 21 4.2 PHÂN TÍCH KẾT CẤU NGUỒN VỐN 28 Trang vi 4.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN KHÁCH SẠN NINH KIỀU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 QUA NĂM 2009 ĐẾN 2011 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2012 34 4.3.1 Đánh giá khái quát doanh thu Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công ty TNHH MTV 622 qua năm 2009 đến 2011 tháng đầu năm 2012 34 4.3.2 Đánh giá khái quát chi phí Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công ty TNHH MTV 622 qua năm 2009 đến 2011 tháng đầu năm 2012 39 4.3.3 Đánh giá khái quát lợi nhuận Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công ty TNHH MTV 622 qua năm 2009 đến 2011 tháng đầu năm 2012 43 4.4 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH 46 4.4.1 Phân tích tỷ số khoản 46 4.4.2 Phân tích nhóm tỷ số quản trị nợ 49 4.4.3 Phân tích nhóm tỷ số hoạt động 52 4.4.4 Phân tích nhóm tỷ số khả sinh lời 55 4.5 PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ DUPONT 58 4.5.1 Phân tích phương trình Dupont thứ (phân tích ROA) 58 4.5.2 Phân tích phương trình Dupont thứ hai (phân tích ROE) 61 4.5.3 Phân tích mối quan hệ ROA ROE sơ đồ Dupont 63 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 76 5.1 MỘT SỐ ĐIỂM MẠNH VÀ HẠN CHẾ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU 76 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU 77 5.2.1 Nâng cao hiệu khoản phải thu 77 5.2.2 Nâng cao khả sinh lời 78 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 6.1 KẾT LUẬN 80 Trang vii 6.2 KIẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 Trang viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình phân bổ tài sản Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 22 Bảng 2: So sánh chênh lệch giá trị tỷ lệ tình hình phân bổ tài sản Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều năm 24 Bảng 3: Phân tích tỷ trọng khoản bị chiếm dụng 27 Bảng 4: Tình hình phân bổ nguồn vốn Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 29 Bảng 5: So sánh chênh lệch giá trị tỷ lệ tình hình phân bổ nguồn vốn Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều năm 31 Bảng 6: Doanh thu Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 35 Bảng 7: Các khoản mục chi phí Nhà hàng khách sạn Ninh kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 39 Bảng 8: Chênh lệch giá trị tỷ lệ khoản mục chi phí Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 40 Bảng 9: Tỷ trọng phần trăm chi phí phòng nghỉ, nhà hàng – dịch vụ khoản mục chi phí Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 41 Bảng 10: Lợi nhuận ròng Nhà hàng khách sạn Ninh kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 44 Bảng 11: Tỷ số toán Nhà hàng khách sạn Ninh kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 48 Bảng 12: Tỷ số quản trị nợ Nhà hàng khách sạn Ninh kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 51 Bảng 13: Nhóm tỷ số hoạt động Nhà hàng khách sạn Ninh kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 53 Bảng 14: Nhóm tỷ số khả sinh lời Nhà hàng khách sạn Ninh kiều qua năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 57 Trang ix Luận văn tốt nghiệp Nhận xét: Dựa vào sơ đồ , 4, ta thấy: Ninh Kiều có ROA năm 2010 tăng 0,27 % so với năm 2009 ROS năm 2010 tăng 0,03% vòng quay tổng tài sản tăng 0,04 vòng so với năm 2009 ROS tăng lợi nhuận ròng tăng (tăng 19,95 %) với tốc độ cao tốc độ tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (tăng 19,26) Vòng quay tổng tài sả n tăng doanh thu tăng (19,33%) cao tốc độ tăng tổng tài sản bình quân 3,67% ROE Ninh Kiều tăng 0,34% ROA tăng 0,27% tỷ lệ tổng tài sản bình quân vốn chủ sở hữu bình quân tăng 0,03 lần Tỷ lệ tăng tổng tài sản bình quân tăng cao tốc độ tăng vốn chủ sở hữu GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 67 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp 4.5.3.2 Năm 2011 so với năm 2010 sơ đồ Dupont Suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE (%) Suất sinh lời tài sản ROA (%) 2010 2011 1,99 2,02 2010 2011 2011/2010 2,11 2,14 0,03 Nhân 2011/2010 0,03 Hệ số lãi ròng ROS (%) 2010 2011 2011/2010 6,56 5,92 - 0,64 Nhân Tỷ lệ tổng tài sản vốn chủ sở hữu (lần) 2010 2011 2011/2010 1,06 1,06 0,00 Số vòng quay tổng tài sản (vòng) 2010 2011 2011/2010 0,30 0,34 0,04 Sơ đồ : Phân tích Dupont năm 2011 so với năm 2010 GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 68 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp Hệ số lãi ròng ROS (%) 2010 2011 2011/2010 6,56 5,92 0,64 Chia Lợi nhuận ròng (1000đ ) 2010 2011 2.362.099 2.399.218 Doanh thu (1000đ) 2011/2010 2010 2011 35.991.576 40.502.095 37.119 2011/2010 4.510.519 Trừ Tổng doanh thu (1000đ ) 2010 36.645.623 2011 41.923.964 Tổng chi phí (1000đ) 2011/2010 5.278.341 2010 2011 2011/2010 34.283.524 39.524.733 5.241.209 Sơ đồ 7: Phân tích Dupont năm 2011 so với năm 2010 (Nhánh 1) GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 69 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp Số vòng quay tổng tài sản (vòng) 2010 0,30 2011 2011/2010 0,34 0,04 Chia Doanh thu (1000đ) 2010 2011 35.991.576 40.502.095 Tổng tài sản (1000đ ) 2011/2010 2010 2011 2011/2010 118.679.411.50 118.902.860 4.510.519 223.448,50 Cộng Tài sản cố định (1000đ) 2010 2011 112.060.421 113.031.758 Tài sản lưu động (1000đ) 2011/2010 2010 2011 2011/2010 971.337 6.618.990,50 5.871.102 - 747.888,50 Sơ đồ 8: Phân tích Dupont năm 2011 so với năm 2010 (Nhánh 2) GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 70 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp Nhận xét: Dựa vào sơ đồ 6, 7, ta thấy: Ninh Kiều có ROA năm 2011 tăng 0,03 % so với năm 2010 tổng tài sản bình quân/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2011 khơng biến động vòng quay tổng tài sản tăng 0,04 vòng tức 13,33% làm ROA tăng 0,03% so với năm 2010 ROS giảm lợi nhuận ròng tăng (tăng 1,57%) với tốc độ thấp tốc độ tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ( 12,53%) Vòng quay tổng tài sản tăng doanh thu tăng cao tốc độ tăng tổng tài sản bình quân (0,19%) ROE Ninh Kiều tăng 0,03% ROA tăng 0,03% vòng quay tổng tài sản tăng 0,04 vòng Vòng quay tổng tài sản tăng doanh thu có tốc độ tăng cao tốc độ tăng tổng tài sản bình quân (12,53% so với 0,20%) GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 71 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp 4.5.3.3 So sánh tháng đầu năm 2012 với tháng đầu năm 2011 sơ đồ Dupont Suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE (%) 6T 2011/6T 6T 2011 6T 2012 2010 1,29 Suất sinh l ời tài sản ROA (%) 6T 6T 6T 2012/ 2011 2012 6T2011 1,23 1,03 1,10 - 0,19 Nhân Tỷ lệ tổng tài sản vốn chủ sở hữu (lần) 6T 6T 6T 2012/ 2011 2012 6T2011 1,05 1,07 0,02 Nhân Số vòng quay tổng tài sản (vòng) 6T 6T 6T 2012/ 2011 2012 6T2011 - 0,20 Hệ số lãi ròng ROS (%) 6T 2011 6T 2012 6T 2012/ 6T2011 6,86 5,41 - 1,45 0,18 0,19 0,01 Sơ đồ 9: Phân tích Dupont tháng đầu năm 2012 so với tháng đầu năm 2011 GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 72 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp Hệ số lãi ròng ROS (%) 6T 2012/ 6T 2011 6T 2012 6T2011 6,86 5,41 - 1,45 Chia Lợi nhuận ròng (1000đ ) 6T 2012/ 6T 2011 6T 2012 6T2011 Doanh thu (1000đ) 6T 2012/ 6T 2011 6T 2012 6T2011 1.431.697 20.870.927 22.419.170 1.212.940 - 218.757 1.548.243 Trừ Tổng doanh thu (1000đ ) 6T 2012/ 6T 2011 6T 2012 6T2011 21.298.334 22.535.183 1.236.849 Tổng chi phí (1000đ) 6T 2011 6T 2012 6T 2012/ 6T2011 19.866.637 21.322.243 1.455.606 Sơ đồ 10: Phân tích Dupont tháng đầu năm 2012 so với tháng đầu năm 2011 (Nhánh 1) GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 73 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp Số vòng quay tổng tài sản (vòng) 6T 6T 6T 2012/ 2011 2012 6T2011 0,18 0,19 0,01 Chia Doanh thu (1000đ) 6T 2012/ 6T 2011 6T 2012 6T2011 20.870.927 22.419.170 Tổng tài sản (1000đ ) 6T 2011 1.548.243 6T 2012/ 6T2011 6T 2012 118.191.022,50 119.670.359 1.479.336,50 Cộng Tài sản cố định (1000đ) 6T 2011 113.097.258,50 6T 2012 Tài sản lưu động (1000đ) 6T 2012/ 6T2011 113.425.821,50 1.836.322 6T 2011 6T 2012 6T 2012/ 6T2011 5.093.764 6.244.537,5 1.150.773,50 Sơ đồ 11: Phân tích Dupont tháng đầu năm 2012 với tháng đầu năm 2011 (Nhánh 2) GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 74 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp Nhận xét: Dựa vào sơ đồ 9, 10, 11 ta thấy: Ninh Kiều có ROE giảm 0,19% ROA giảm với mức giảm ROA tháng đầu năm 2012 0,20 % so với tháng đầu năm 2011, nguyên nhân làm cho ROA giảm ROS giảm 1,45% ROS giảm lợi nhuận ròng giảm (giảm 15,28%) Vòng quay tổng tài sản tăng doanh thu tăng (7,42%) tương đương 1.548.243 (1000đ) với tốc độ cao tốc độ tăng tổng tài sản bình quân (1,25%) tương đương 1.479.336 (1000đ) Nhìn chung, qua sơ đồ thể mối quan hệ ROE ROA ta thấy muốn tăng ROE Ninh Kiều II thời gian tới cần tăng ROA ROS thông qua việc tác động tới nhân tố có liên quan cách thích hợp GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 75 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 5.1.MỘT SỐ ĐIỂM MẠNH VÀ HẠN CHẾ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU Sau phân tích tình hình tài nhà hàng khách sạn Ninh Kiều qua năm 2009 - 2011 tháng đầu năm 2012 thông qua việc phân tích biến động bảng cân đối kế toán tiêu tiêu tình hình tốn, chi tiêu hiệu sử dụng vốn, tình hình lợi nhuận cấu tài ta rút nhận xét đánh sau:  Về điểm mạnh N hà hàng khách sạn Ninh Kiều Mặc dù tổng tài sản nhà hàng khách sạn Ninh Kiều biến động khác qua năm có xu hướng tăng lên phản ánh quy mơ kinh doanh ngày mở rộng Lượng tiền mặt tăng qua năm trì tốt đáp ứng nhu cầu toán tức thời khoản toán ngắn hạn lớn yêu cầu từ khách hàng, góp phần làm tăng uy tín n hà hàng Trong cấu nguồn vốn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn, điều cho thấy khả tự chủ tài nhà hàng tốt có tính khoản cao khơng phụ thuộc vào nguồn vốn tài trợ vốn vay Nhìn chung Nhà hàng khách sạn Ninh Kiềutỷ số khoản tốt nằm khoảng chấp nhận chủ nợ Điều chứng tỏ nhà hàng ln có đầy đủ khả tốn khoản nợ hạn đảm bảo cho công việc kinh doanh thơng suốt bình thường Hiệu sử dụng tài sản ngày tăng cao Thời hạn thu tiền trả tiền giảm cho thấy công ty có biện pháp để tốn nhanh khoản nợ tránh tình trạng tồn đọng nợ thu hồi nhanh chóng khoản phải thu tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn để nâng cao hi ệu sử dụng vốn Trong thời gian nghiên cứu ta nhận thấy doanh thu, lợi nhuận ròng nhà hàng khách sạn tăng Suất sinh lời tài sản tăng cho thấy hiệu sử dụng tài sản công ty có xu hướng gia tăng, đồng đầu tư vào tài sản tạo ngà y GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 76 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp nhiều lợi nhuận Công ty cần phát huy ưu điểm để khả tạo lợi nhuận tài sản ngày hiệu Bên cạnh đó, suất sinh lời từ vốn chủ sở hữu tăng chứng tỏ vốn chủ sở hữu ngày sử dụng có hiệu  Về hạn chế Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Giá trị khoản phải thu qua năm tăng, điều gây khó khăn cơng tác thu hồi nợ, tỷ lệ chiếm dụng vốn khách hàng tăng có khả làm tăng số vòng quay kỳ thu tiền bình qn Bên cạnh đó, doanh thu nhà hàng khách sạn tăng qua năm nhiên tốc độ tăng tổng chi phí cao tốc độ tăng doanh thu làm lợi nhuận ròng tăng với tốc độ thấp doanh thu dẫn đến hệ số lãi ròng nhà hàng khách sạn Ninh Kiều thấp Vì vậy, Ninh Kiều cần quản lý tốt khoản mục tổng chi phí việc tạo doanh thu để tăng doanh thu thu nhiều lợi nhuận 5.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU Nhìn chung tổng quát nhà hàng khách sạn Ninh kiều cơng ty TNHH thành viên 622tỷ lệ toán tỷ lệ nợ tổng tài sản vốn chủ sở hữu tương đối tốt cho thấy khả toán đầy đủ khoản nợ tạo niềm tin đối tác Ngoài tố c độ tăng doanh thu Ninh Kiều việc quản lí chi phí nhà hàng dịch vụ tốt trì tốc độ tăng trưởng chi phí hợp lí so với tốc độ tăng trưởng doanh thu Tất nhiên bên cạnh mặt tích cực nhà hàng khách sạn Ninh Kiều nhiều mặt hạn chế cần điều chỉnh, bao gồm: 5.2.1.Nâng cao hiệu khoản phải thu Khoản phải thu từ năm 2010 bắt đầu tăng lên, để nâng cao hiệu khoản phải thu để không bị chiếm dụng vốn khách hàng làm chi p hí hội khoản bị chiếm dụng vốn Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều nên đưa sách nhằm nâng cao khả thu tiền từ khoản phải thu sách bán chịu, ưu đãi GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 77 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp 5.2.2.Nâng cao khả sinh lời Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều có ROA ROE tương đối thấp cần có giải pháp cải thiện doanh thu để tăng lợi nhuận ròng cao tốc độ tăng doanh thu  Tăng doanh thu: doanh thu từ hoạt động phòng nghỉ nhà hàng ln chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu Ninh Kiều nên cần tăng doanh thu phận - Giá: Xây dựng chiến lược giá phù hợp để đảm bảo doanh thu tăng mà không gây cho khách hàng so sánh giá vừa đảm bảo mức giá phù hợp với tiêu chuẩn phục vụ đối tượng khách hàng mụ c tiêu Chỉ tăng giá chi phí tăng tới giới hạn tối đa làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận xây dựng sách giá dựa dự báo để đảm bảo ổn định giá thời gian tương đối - Nâng cao hiệu cạnh tranh : Ninh Kiều tiếp tục tận d ụng lợi tọa lạc quần thể khu vực khách sạn cao cấp trung tâm văn hóa, thương mại, tài thành phố Cần thơ, thu hút lượng lớn khách du lịch đến nghĩ ngơi tham quan Có mức chiết khấu phù hợp cho đối tượng khách hàng quen thuộc, khách hàng thường xuyên khách hàng tổ chức Áp dụng chiến lược giá theo bậc thang số n gày lưu trú theo khách hàng có số ngày lưu trú cao hưởng tỷ lệ chiết khấu tăng theo bậc thang số ngày lưu trú tương ứng Giảm giá cho khách đặt phòng với số lượng nhiều, linh động giá cho khách nghỉ trả phòng quy định Liên kết với công ty du lịch, cơng ty tổ chức kiện, tổ chức trị để tạo nguồn khách h àng ổn định qua năm Bên cạnh nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cách nâng cao hiệu cạnh tranh nhà hàng khách sạn khu vực như: đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phòng nghỉ, vệ sinh an toàn, tuyển chọn đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ lâu dài, có tác phong, trách nhiệm kh ả giao tiếp, để uy tín nhà hàng khách sạn ngày nâng cao  Tiết kiệm chi phí doanh thu - Tiết kiệm giá vốn hàng bán hoạt động phòng nghĩ GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 78 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp + kiểm sốt chi phí khấu hao công cụ dụng cụ tài sản cố định: sử dụng đơi với bảo quản, tìm nguồn cung cấp sản phẩm chất lượng với giá hợp lý, lý thiết bị khơng dùng tới khơng hiệu sử dụng + Sử dụng tiết kiệm lượng ( nước, điện ) thay thiết bị hư hỏng thiết bị tiết kiệm lượng + kiểm soát tiền lương nhân viên trực tiếp phục vụ: bố trí đội ngủ nhân viên hợp lý, tăng nâng suất lao động, xây dựng đội ngủ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, động phục vụ lâu dài để am hiểu khách hàng quen thuộc - Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp phận phòng nghỉ nhà hàng Tuyển chọn đào tạo cán quản lý chuyên nghiệp đào tạo chuyên lĩnh vực nhà hàng khách sạn, động, tổ chức máy quản lý gọn nhẹ, tăng suất làm việc cao Ngoài ra, sử dụng tiết kiệm bảo quản tài sản, công cụ dụng cụ, tiết kiệm điện, điện thoại - Tiết kiệm chi phí bán hàng phòng nghỉ Tuyển chọn đào tạo phận maketting chuyên nghiệp vừa nâng cao hiệu thu hút khách hàng, chăm sóc khách hàng vừa tiết kiệm c hi phí Sử dụng tiết kiệm bảo quản thiết bị văn phòng, tiết kiệm điện, điện thoại GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 79 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình tài nhà hàng khách sạn Ninh Kiều công ty TNHH MTV 622 ta nhận thấy tình hình tài nh hàng khách sạn tốt Doanh thu lợi nhuận tăng qua năm cho thấy nhà hàng khách sạn hoạt động có hiệu Bên cạnh đó, suất sinh lời tài sản tăng có nghĩa khả tạo lợi nhuận từ tài sản Ninh Kiều ngày gia tăng, chiều hướng tốt nhà hàng khách sạn cần phát huy nửa mặt tích cực Ngồi ra, nhà hàng khách sạn Ninh Kiều có khả toán tốt đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ tốn khoản nợ uy tín đối tác ngày nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực có nhiều điểm hạn chế Hệ suất sinh lời vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm Do đó, cơng ty cần có biện pháp thích hợp để nâng cao khả tạo lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư 6.2 KIẾN NGHỊ Tổng công ty hỗ trợ phối hợp với nhà hàng khách sạn Ninh Kiều việc gia tăng nguồn vốn mở rộng kinh doanh giảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn để nâng cao suất sinh lời cách trực tiếp đứng đảm bảo cho khoản vay đơn vị nhà hàng khách sạn Tổng công ty cần có đề xuất lên quan cấp nguồn nhân lực, có sách điều động đào tạo nhân lực phù hợp để tạo nhiều hội thu hút quản lý chuyên lĩnh vực nhà hàng khách sạn GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 80 SVTH: Tiền Vũ Phong Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài năm 2009, 2010, 2011 tháng đầu năm 2012 Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công ty TNHH MTV 622 Luận văn, đề tài ”phân tích tình hình tài chính” Trương Thị Thu Thảo (2007) Luận văn ”Phân tích tình hình tài xí nghiệp thức ăn chăn ni cataco” Phân tích tài nâng cao hiệu tài Cơng ty Hàng khơng Việt Nam GVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý 81 SVTH: Tiền Vũ Phong ... thu Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công ty TNHH MTV 622 qua năm 20 09 đến 20 11 tháng đầu năm 20 12 34 4.3 .2 Đánh giá khái quát chi phí Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công ty TNHH MTV 622 ... THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 622 76 5.1 MỘT SỐ ĐIỂM MẠNH VÀ HẠN CHẾ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NINH KIỀU 76 5 .2. .. tình hình tài 1 .2. 2.Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình tài Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Công ty TNHH MTV 622 từ năm 20 09 đến 20 11 tháng đầu năm 20 12 bao gồm:  Phân tích tình hình tài sản hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH sạn NINH KIỀU 2 của CÔNG TY TNHH MTV 622 , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH NHÀ HÀNG KHÁCH sạn NINH KIỀU 2 của CÔNG TY TNHH MTV 622

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay