PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH sản XUẤT của hộ GIA ĐÌNH tại các hợp tác xã NÔNG NGHIỆP điển HÌNH ở VĨNH LONG

80 17 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC HỢP TÁC NƠNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên Cần Thơ 5/ 2010 Sinh viên thực Trần Thị Mỹ Duyên MSSV: 4066108 Lớp :Kinh tế học A1- K32 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Ngày 30 tháng năm 2010 Sinh viên thực Trần Thị Mỹ Duyên Trang i LỜI CẢM TẠ Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Phan Thị Ngọc Khuyên tận tình giúp đỡ, hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô khoa Kinh tế-QTKD - Trường Đại học Cần Thơ; nhiệt tình giúp đỡ em trình thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Phòng Nơng nghiệp PTNT tỉnh Vĩnh Long nhiệt tình cung cấp số liệu để em thực đề tài Ngày 30 tháng năm 2010 Sinh viên thực Trần Thị Mỹ Duyên Trang ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (ký ghi họ tên) Trang iii NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN         Họ tên người hướng dẫn: Phan Thị Ngọc Khuyên Học vị: Thạc Sĩ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Cơ quan công tác: Trường Đại học Cần Thơ Tên học viên: Trần Thị Mỹ Duyên Mã số sinh viên: 4066108 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình HTXNN điển hình Vĩnh Long NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ,ngày…… tháng …… năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT Trang iv NHẬN XÉT GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) Trang v MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 1.4.3 Không gian nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.1 Các khái niệm có liên quan 2.1.2 Kinh nghiệm phát triển HTX nước học rút cho Việt Nam 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 12 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONGTÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HTX TRONG THỜI GIAN QUA 15 3.1 TỒNG QUAN VỀ VĨNH LONG 15 3.1.1 Vị trí, giới hạn diện tích lãnh thổ 15 3.1.2 Địa hình, giao thơng, khí hậu 15 3.1.3 Diện tích – Dân số – Lao động 15 3.1.4 Một số tiêu kinh tế-xã hội tỉnh 16 3.2 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2000-2007 17 3.2.1 Tình hình sản xuất 17 3.2.2 Tình hình áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp 19 3.2.3 Tình hình giới hóa sản xuất nơng nghiệp 20 3.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HTX TRONG THỜI GIAN QUA (2003-2008) 21 3.3.1 Tình hình HTX nơng nghiệp năm 2003-2005 22 Trang vi 3.3.2 Tình hình HTX nơng nghiệp năm 2006-2009 24 CHƯƠNG :PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NƠNG HỘ THAM GIA CÁCHÌNH HỢP TÁC HTXNN ĐIỂN HÌNH VĨNH LONG 27 4.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HTXNN ĐƯỢC PHỎNG VẤN 27 4.1.1 Thời điểm thành lập 27 4.1.2 Hình thức hoạt động 28 4.1.3 Nguồn vốn thành lập 28 4.1.4 Ban Quản trị HTX 30 4.1.5 Doanh thu, lợi nhuận HTX 31 4.1.6 viên tham gia HTX 32 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA CÁC HTXNN ĐIỂN HÌNH VĨNH LONG 32 4.2.1 Tình hình sản xuất hộ gia đình tham gia HTXNN điển hình 32 4.2.2 So sánh lợi ích đạt hộ gia đình trước sau tham gia hợp tác 41 4.2.3 Mối tương quan thu nhập hộ gia đinh khi tham gia HTX nhân tố đầu vào: 47 CHƯƠNG 5: NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI CỦA ĐỀ TÀI VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA HTX 51 5.1 NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI CỦA ĐỀ TÀI 51 5.1.2 Về kinh tế tỉnh Vĩnh Long 51 5.1.2 Về nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long 51 5.1.3 Về thực trạng hoạt động HTXNN điển hình Vĩnh Long 52 5.1.4 Về tình hình sản xuất hộ gia đình tham gia HTX 53 5.2 GIẢI PHÁP GIA TĂNG THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA HTX 56 5.2.1 Gia tăng cung ứng kỹ thuật canh tác 56 5.2.2 Sản xuất sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu, giảm chi phí 57 5.2.3 Gia tăng đơn vị tiêu thụ sản phẩm đầu 59 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 6.1 KẾT LUẬN 61 Trang vii 6.2 KIẾN NGHỊ 62 6.2.1 Đối với tỉnh 62 6.2.2 Đối với huyện 62 Trang viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 3.2.1 Kết đánh giá nông dân cán xã/ấp công tác chuyển giao tiến KHKT 19 Bảng 3.2.2 Kết đánh giá nông dân cán xã/ấp việc đưa máy móc, thiết bị (cơ giới hóa) vào khâu sản xuất thu hoạch sản phẩm 20 Bảng 3.2.3 Kết đánh giá nông dân cán xã/ấp việc đưa máy móc, thiết bị (cơ giới hóa) vào sau thu hoạch sản phẩm 21 Bảng 3.3.1 Loại hình hoạt động HTXNN qua năm (2006-2008) 22 Bảng 4.1.1 Thời gian thành lập HTXNN 27 Bảng 4.1.2 Dịch vụ chủ yếu HTXNN 28 Bảng 4.1.3 Các nguồn vốn HTXNN 29 Bảng 4.1.4 Trình độ ban quản lý HTXNN 31 Bảng 4.1.5 Doanh thu lợi nhuận HTXNN năm 2008 31 Bảng 4.2.1 Trình độ học vấn chủ hộ 31 Bảng 4.2.2 Thời gian tham gia hợp tác hộ 34 Bảng 4.2.3 Loại hình sản xuất hộ tham gia 35 Bảng 4.2.4 Sản phẩm tham gia hợp tác 36 Bảng 4.2.5 Các công đoạn viên HTX hỗ trợ 37 Bảng 4.2.6 Các tiêu chuẩn sản xuất tiêu chuẩn sản phẩm hộ 38 Bảng 4.2.7 Đánh giá mức độ ứng dụng tập huấn kỹ thuật vào sản xuất 39 Bảng 4.2.8 Đánh giá mức độ thực theo hợp đồng viên 40 Bảng 4.2.9 Đánh giá mức độ trung thành viên 41 Bảng 4.2.10 Kiểm định Wilcoxon việc bán sản phẩm trước-sau hợp tác (1) 42 Bảng 4.2.11 Kiểm định Wilcoxon việc bán sản phẩm trước-sau hợp tác (2) 43 Bảng 4.2.12 Kiểm định Wilcoxon mức độ hài lòng bán sản phẩm trước-sau hợp tác 44 Bảng 4.2.13 Kiểm định Wlicoxon mức độ giới hóa trước-sau hợp tác (1) 45 Bảng 4.2.14 Kiểm định Wlicoxon mức độ giới hóa trước-sau hợp tác (2) 45 Bảng 4.2.15 Kiển định t-test mức độ chuyên môn sau hợp tác 46 Bảng 4.2.16 Độ phù hợphình 47 Bảng 4.2.17 Kiểm định Wall hệ số hồi quy biến độc lập 48 Trang ix Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… Trong chăn nuôi, chăn ni gia súc đóng góp nhiều vào giá trị chăn ni Số lượng đàn heo, đàn bò tăng lên qua năm, riêng số lượng đàn trâu chiếm tỷ lệ thấp tổng số gia súc nuôi tỉnh Chăn ni thủy sản có bước phát triển mạnh năm trở lại Trình độ khoa học – công nghệ sản xuất nông nghiệp – thủy sản bước nâng cao theo hướng sử dụng giống mới, công nghệ sinh học, phương thức canh tác tiên tiến để nâng cao suất, chất lượng nông sản, thủy sản Nhiều khâu sản xuất nông nghiệp giới hóa Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, trình chuyển dịch cấu nông nghiệp, Vĩnh Long gặp phải số trở ngại, khó khăn định: Sản xuất nơng nghiệp tăng trưởng chưa thật bền vững, phải đối mặt với nhiều rủi ro thiên tai, dịch bệnh; sản xuất mang tính nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng phần lớn nông sản sức cạnh tranh nên tiêu thụ hạn chế Cơ cấu nông nghiệp, cấu lao động chuyển dịch hướng chậm, trồng trọt chiếm tỷ trọng cao (trên 70%) lúa có xu hướng mở rộng; chăn ni phục hồi nhiều khó khăn; ngành thủy sản có phát triển đột phá chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm tỉnh 5.1.3 Về thực trạng hoạt động HTXNN điển hình Vĩnh Long Nhìn chung, HTX nỗ lực phấn đấu phát huy lực nội tại, vượt qua khó khăn để đạt hiệu cao hoạt động góp phần nâng cao thu nhập ổn định đời sống viên Số HTX thành lập năm với nhiều loại hình đa dạng, quy mơ lớn, bước đầu hình thành liên doanh sản xuất với tiêu thụ hàng hóa 5.1.3.1 Hình thức hoạt động Các HTXNN có nhiều loại hình hoạt động, có HTXNN kinh doanh lúc nhiều hoạt động Hầu hết HTX điều cung ứng hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho viên 5.1.3.2 Nguồn vốn kinh doanh Nguồn vốn kinh doanh HTX không đồng nhau, chênh lệch nhiều có HTX có nguồn vốn lên tới 612 triệu đồng, có HTX nguồn vốn có Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 53 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… 7,8 triệu đồng Nguyên nhân do: (1)Khả huy động vốn ban quản trị khác nhau; (2)Quy mơ HTXNN khác có HTXNN quy mô lớn, thu hút nhiều viên tham gia, có HTXNN có quy mơ nhỏ viên; (3)Hoạt động HTXNN dựa sở đóng góp cổ phần viên hay viên thỏa thuận miệng mà khơng cần đóng góp cổ phần 5.1.3.3 Ban quản trị HTX Ban chủ nhiệm HTX trình độ chuyên mơn thấp, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa nâng cao trình độ do:  Ban quản trị làm việc với mức lương thấp: trung bình 1-1,5 triệu HTX làm ăn có hiệu Nếu Ban quản trị tham gia tập huấn thường xuyên ảnh hưởng đến việc sản xuất ngày hộ gia đình  Trình độ ban quản trị thấp để tiếp thu kiến thức buổi tập huấn  Chương trình tập huấn áp dụng chung cho tất địa phương địa phương có tình hình khác đòi hỏi Ban quản trị phải biết vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế địa phương 5.1.4 Về tình hình hợp tác hộ gia đình tham gia HTX 5.1.4.1 Loại hình sản xuất hộ Loại hình sản xuất chủ yếu viên tham gia HTXNN chun lúa Tuy nhiên, khơng phải loại hình đem lại thu nhập cao cho viên Loại hình sản xuất đem lại thu nhập cao lúa – màu phân tích phần 4.3.1.4 Chính , sản phẩm tham gia sản xuất của viên rau màu, giống màu trồng chủ yếu khoai lang, đậu bắp, rau gia vị, hành hẹ, Bên cạnh rau màu, ăn trái tham gia hợp tác (bảng 4.3.4), Vĩnh Long có nhiều loại trái tiếng nhiều người biết đến 5.1.4.2 Công đoạn hợp tác hỗ trợ Khi tham gia hợp tác, có nhiều cơng đoạn viên HTXNN hỗ trợ Do sản phẩm tham gia hợp tác rau màu nên khâu hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hỗ trợ nhiều (bảng 4.2.5) Tiếp theo khâu kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ dịch bệnh Tuy hầu hết HTXNN cung ứng dịch vụ tiêu thụ sản phẩm Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 54 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… (bảng 4.1.2) việc hỗ trợ bán sản phẩm cho viên có xuất 13 lần, chiếm tỷ lệ 25,5% (bảng 4.3.5) Lý chủ yếu HTXNN gặp khó khăn việc yêu cầu viên thực hợp đồng 5.1.4.3 Mức độ thực hợp đồng viên Thật vậy, có biến động giá cả, gía thị trường cao so với giá hợp đồng có viên có khuynh hướng giải quyết: tiếp tục thực hợp đồng bán cho doanh nghiệp trả giá cao Đa số viên có xu hướng bán sản phẩm cho doanh nghiệp trả giá cao (bảng 4.2.9) Nếu viên không thực hợp đồng thường xun doanh nghiệp khơng bao tiêu sản phẩm cho viên, đầu sản phẩm không ổn định Nguyên nhân viên phá vỡ hợp đồng thị trường nông sản không ổn định, ln có biến động, q cao, thấp Vì vậy, để viên thực hợp đồng Nhà quản lý kinh tế phải đề biện pháp giữ cho thị trường nơng sản bình ổn doanh nghiệp ký kết hợp đồng với viên nên cam kết thực mức giá theo gía thị trường Ngồi ra, vấn cho thấy doanh nghiệp trả mức giá thấp giá thị trường vài đồng viên thực tốt hợp đồng cam kết doanh nghiệp ưu tiên mua trước mua hết sản phẩm viên 5.1.4.4 Những lợi ích viên đạt tham gia HTXNN Bên cạnh việc HTXNN hỗ trợ khâu trình sản xuất viên lợi ích khác tham gia HTXNN Việc tổ chức bán sản phẩm sau tham gia hợp tác tốt trước hợp tác số tiêu bảng 4.2.10 Tuy nhiên số tiêu chưa tốt trước tham gia hợp tác tiêu bán sau thu hoạch có mức ý nghĩa thấp 95% (bảng 4.2.11) Nhưng HTXNN có hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ổn định hợp tác mức độ hài lòng viên có mức ý nghĩa cao (bảng 4.3.12) Như vậy, HTXNN cần phải tích cực gia tăng tăng đơn vị tiêu thụ sản phẩm đầu cho viên Mức độ giới hóa sau tham gia hợp tác với trước tham gia hợp tác khác công đoạn đầu q trình sản xuất bón phân, tưới nước, cung ưng giống, Các khâu sau q trình sản xuất khơng đổi, Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 55 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… sản phẩm HTXNN chủ yếu rau màu nên việc áp dụng máy móc vào cơng đoạn thu hoạch sản phẩm gặp khó khăn Bên cạnh việc giới hóa cải thiện mức độ chun mơn hóa tăng lên đáng kể Chú ý tiêu kỹ thuật canh tác tiêu thụ có giá trị trung bình cao tiêu khác (bảng 4.2.14) Nhờ vào sản phẩm tổ chức bán tốt hơn, giới hóa nhiều mức độ chun mơn hóa tốt trước tham gia hợp tác nên viên tiết kiệm chi phí sản xuất Thêm vào đó, có đối tác thu mua sản phẩm ổn định, viên bán sản phẩm sau thu hoạch nên mức độ hao hụt sản phẩm so với trước tham gia hợp tác Đây yếu tố giúp việc sản xuất viên có hiệu tốt hơn, góp phần tăng thu nhập cho viên 5.1.4.5 Nhận định việc tổ chức hợp tác HTX Các HTXNN vấn HTXNN điển hình tình trạng hoạt động HTXNN chưa hiệu quả, quy mô nhỏ, viên tham gia HTX so với số lượng nơng dân vùng Có HTXNN, phổ biến HTX trái cây, lập để phục vụ cho ban chủ nhiệm HTX, khơng quan tâm đến lợi ích viên Tuy nhiên, có nhiều HTX rau màu Vĩnh Long hoạt động hiệu Tình hình sản xuất viên tham gia hợp tác có tiến so với hộ gia đình không tham gia khâu tiêu thụ sản phẩm, kỹ thuật sản xuất, tiết kiệm chi phi sản xuất hao hụt sản phẩm Khâu tiêu thụ sản phẩm thực tốt số HTX, đặc biệt HTX RAT, viên phấn khởi tình trạng sản xuất tiến nhiều tham gia HTX, sản xuất sản phẩm mẫu mã, chất lượng tốt, có nhiều người thu mua, viên cơng ty giới thiệu loại phân vi sinh thân thiện với mơi trường thích hợp trồng sản phẩm an toàn Ngược lại với HTX rau màu, viên tham gia HTX trái Vĩnh Long sản xuất không hiệu quả, không tin tưởng vào ban chủ nhiệm HXT viên tham gia HTX hỗ trợ khâu kỹ thuật sản xuất, khâu tiêu thụ viên bán cho thương lái Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 56 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… Nhìn chung, việc tổ chức hợp tác HTXNN tỉnh Vĩnh Long chưa hiệu HTXNN tỉnh khác An Giang, Tiền Giang, 5.2 GIẢI PHÁP GIA TĂNG THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA HTXNN 5.2.1 Gia tăng cung ứng kỹ thuật canh tác cho viên Để viên sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất HTX cần hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà nông dân nhiều Kỹ thuật canh tác quan trọng việc sản xuất nông nghiệp Nếu kỹ thuật không ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cam kết với phía đối tác khơng bán được, làm giảm thu nhập viên a) HTX nên thường xuyên mở lớp hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho viên, đa số HTX Vĩnh Long tập huấn – lần năm, tập huấn nhiếu từ – lần/năm, kiến thức áp dụng vào sản xuất thiết thực Chính vậy, gia tăng tập huấn kỹ thuật giúp viên áp dụng KHKT vào sản xuất tốt hơn, sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn theo yêu cầu đối tác Tuy nhiên, trình tập huấn cần lắng nghe ý kiến người dân có thực tế sản xuất hộ khác nhau, nên quy trình ứng dụng kỹ thuật khác Thêm vào đó, có viên lúng túng chưa biết áp dụng vào tình hình thực tế nên cán tập huấn cần lưu ý hướng dẫn chi tiết cho bà nắm rõ b) Cần có liên kết chặc chẽ HTX tổ chức khuyến nơng huyện tỉnh Khi có kiến thức kỹ thuật, cán khuyến nông phổ biến cho bà nông dân áp dụng vào sản xuất cách kịp thời chuẩn xác Ngoài ra, cán khuyến nơng tổ chức buổi hội thảo cho nông dân, tổ chức buổi giới thiệu hiệu việc trồng giống tổ chức giới thiệu sản phẩm phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu cơng ty có chất lượng cho bà nông dân biết đến c) HTX cần mở buổi trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm viên với Đôi viên có kinh nghiệm lĩnh vực thiếu kinh nghiệm lĩnh vực khác Vì vậy, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giúp cho viên khắc phục khó khăn việc sản xuất Thêm vào đó, q trình tập huấn kỹ thuật, có viên khơng hiểu rõ có Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 57 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… thể hỏi lại viên nắm rõ buổi trao đổi thông tin Ban chủ nhiệm HTX phải tham gia với viên trao đổi thông tin nhằm mục đích sản xuất có hiệu d) Ngoài ra, HTX cần cung cấp loại sách, báo hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, phát chương trình hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để viên hiểu sâu hơn, nắm rõ Như áp dụng vào sản xuất nơng nghiệp Những biện pháp muốn thực phải có hợp tác chủ nhiệm HTX sở quan ban ngành có liên quan 5.2.2 Sản xuất sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu, giảm chi phí 5.2.2.1 Sản xuất sản phẩm có chất lượng Mức sống người dân cao tiêu chuẩn sản phẩm khắt khe Xu hướng chung khách hàng thích tiêu thụ sản phẩm có chất lượng cao, an tồn cho dù giá có cao ưu chuộng sản phẩm rẻ chất lượng Có sản phẩm Việt Nam trồng nước ngồi khơng trồng trồng tốn nhiều chi phí Nếu sản phẩm Việt Nam đủ chất lượng, đáp ứng đủ tiêu chuẩn thị trường nước yêu cầu nguồn thu ngoại tệ lớn cho Việt Nam, giúp nơng dân khỏi tốn khó việc tiêu thụ sản phẩm Vì vậy, sản xuất sản phẩm có chất lượng giúp tiêu thụ dễ dàng nước mà thị trường nước ngồi a) Để sản xuất sản phẩm có chất lượng khâu chọn giống đóng vai trò lớn Giống tốt sản xuất sản phẩm tốt HTX cần phải kiểm tra giống trồng viên, cung cấp giống cho viên trồng đảm bảo chất lượng Đối với sản phẩm loại ăn trái, viên thường sử dụng giống sẵn có HTX cần kiểm tra tính chủng giống, không lai giống khác b) Bên cạnh giống, khâu chăm sóc, áp dụng KHKT vào sản xuất quan trọng HTX nên thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tiêu chuẩn hộ viên, hướng dẫn viên cách trồng kỹ thuật Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 58 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… 5.2.2.2 Sản xuất sản phẩm có thương hiệu Ngồi chất lượng thương hiệu sản phẩm quan trọng, có sản phẩm có chất lượng tốt khơng có thương hiệu khó khăn việc tiêu thụ người tiêu dùng khơng biết đến, khơng có nhu cầu sản phẩm gặp khó việc tìm đầu cho sản phẩm a) HTX nên hướng dẫn viên trồng loại có chất lượng tốt, tiếng, nhiều người biết đến đối tác thu mua sản phẩm cung ứng giống cho viên Như vậy, khâu đầu sản phẩm viên dễ dàng b) Khi HTX có sản phẩm đặc trưng phải nhanh chóng đăng ký thương hiệu Đa số sản phẩm Việt Nam chưa có thương hiệu, có số sản phẩm tiếng có thương hiệu Sản phẩm có thương hiệu tiêu thụ ổn định hơn, đặc biệt tham gia HTX có nhiều người biết đến thương hiệu sản phẩm khơng tham gia HTX 5.2.2.3 Sản xuất giảm chi phí Nếu sản xuất có chất lượng, thương hiệu chi phí sản xuất q cao, thị trường tiêu thụ khơng ổn định nơng dân sản xuất khơng có lợi nhuận nhiều mà bị lỗ Thu nhập người dân nước ta tương đối thấp, sản xuất nơng sảngiá thành q cao người có thu nhập cao có khả mua a) Sản xuất giảm chi phí cách tiết kiệm lượng giống, thuốc trừ sâu, phân bón, Sử dụng giống tốt, chất lượng cao Giảm lượng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học cách áp dụng chương trình giảm tăng, phòng trừ dịch hại tổng hợp , Muốn tiết kiệm chi phí sản xuất phải kết hợp với giải pháp gia tăng cung ứng kỹ thuật chăm sóc b) Ngồi ra, cần phải giảm lượng lao động trình sản xuất cách giới hóa khâu Nhìn chung mức độ giới hóa HTX chưa cao HTX thiếu máy móc, diện tích trồng nơng sản viên nhỏ lẻ nên khó sử dụng máy móc HTX phải vận động viên trồng loại sản phẩm, thời gian gieo trồng giống để dễ dàng áp dụng máy móc đồng loạt Nếu khâu Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 59 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… không áp dụng máy móc đồng loạt HTX hướng dẫn viên lập hệ thống máy móc tốn chi phí hiệu lại cao 5.2.3 Gia tăng đơn vị tiêu thụ sản phẩm đầu HTX có đối tác thu mua sản phẩm mức độ hài lòng với đối tác viên cao nhiều so với trước tham gia hợp tác Tuy nhiên, số lượng HTX có đối tác thu mua sản phẩm Chính vậy, HTX tăng cường tìm kiếm đối tác nước nước ngồi 5.2.3.1 Đối tác nước a) Là doanh nghiệp, siêu thị tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm tham gia HTX dễ tìm đối tác thu mua so với sản phẩm khác, nhờ HTX người đại diện cho viên đứng ký kết hợp đồng nơi thu mua sản phẩm cho viên sau bán cho doanh nghiệp Vì vậy, muốn có nhiều đối tác HTX tích cực tìm kiếm cách giới thiệu sản phẩm HTX có hội Còn đối tác thu mua nhiều năm HTX thường xuyên vận động viên thực tốt cam kết, sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu đối tác Có đối tác hợp tác lâu dài Thêm vào đó, ký kết hợp đồng, HTX nên yêu cầu doanh nghiệp thu mua sản phẩm theo giá thị trường để tránh tình trạng phá vỡ hợp đồng có biến động giá b) Ngồi doanh nghiệp, HTX ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm với HTX khác Vào thời điểm thu hoạch sản phẩm, có HTX khơng có đủ sản phẩm để bán cho đối tác HTX khác lại khơng có người mua Hoặc có trường hợp đối tác thu mua với số lượng lớn hàng hóa, HTX khơng cung ứng đủ mà đòi hỏi phải có nhiều HTX Nếu HTX có ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm với giải tình trạng 5.2.3.2 Đối tác thị trường nước Bên cạnh đối tác nước, HTX cần mở rộng, tiềm kiếm thêm đối tác nước thị trướng nước Châu Âu, Trung Quốc, Một mặt giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, mặt khác giúp cho nông sản Việt Nam có hội nhiều người biết đến với chất lượng, mẫu mã không thua thị Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 60 Chương 5:Những phát đề tài giải pháp gia tăng thu nhập… trường nước Từ tìm đầu cho nơng sản ĐBSCL nói riêng nơng sản Việt Nam nói chung Tuy nhiên, đối tác nước ngồi HTX viên thường gặp trường hợp sản phẩm không đủ tiêu chuẩn theo cam kết, không đủ chuẩn theo quy định đối tác, Dẫn đến tình trạng đối tác không thu mua sản phẩm viên ngưng không tiêu thụ sản phẩm nữa, đặc biệt thị trường khó Châu Âu quy định tiêu chuẩn nghiêm ngặt thu mua sản phẩm Chính vậy, HTX cần có biện pháp khắc phục nhược điểm Trong trình hợp tác với đối tác, (1) cần tìm hiểu cụ thể tiêu chuẩn đối tác đưa có phù hợp với tình hình sản xuất viên hay khơng, viên có sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn đối tác đưa hay khơng, giống doanh nghiệp có phù hợp với thời tiết hậu tỉnh hay không, Thêm vào đó, (2) HTX thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kiểm tra việc thực hiên tiêu chuẩn viên (3) Khi tiến hành ký kết hợp đồng với đối tác phải quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng trường hợp HTX không cung cấp tiêu chuẩn có biện pháp để tránh hậu không tốt ảnh hưởng đến việc bán sản phẩm viên Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 61 Chương 6:Kết luận kiến nghị CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Nhìn chung, nơng nghiệp Vĩnh Long phát triển tốt sau áp dụng mô hình kinh tế hợp tác vào sản xuất nơng nghiệp Tạo tảng cho phát triển kinh tế Vĩnh Long dựa nơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Các HTXNN điển hình Vĩnh Long đóng góp lớn vào phát triển kinh tế hợp tác tỉnh, thu hút nhiều viên tham gia, hoạt động HTX đa dạng, mở rộng thị trường xuất nước ngồi, tạo điều kiện cho nơng sản Việt Nam nhiều người biết đến chất lượng, mẫu mã Tuy nhiên, HTXNN có vài hạn chế: trình độ ban quản trị thấp, chưa hoạch định chiến lược kinh doanh có hiệu quả, HTX hoạt động khơng hiệu dẫn đến tình trạng phá sản, giải thể Nguồn vốn thành lập HTX khơng đồng điều, có HTX có vốn cao, có HTX vốn thấp HTX mang lại nhiều lợi ích cho viên Lợi ích dễ thấy sản phẩm tham gia hợp tác viên tiêu thụ ổn định hơn, có doanh nghiệp đặt mua sản phẩm từ đầu vụ với mức giá hợp viên cảm thấy hài lòng Ngồi ra, sản phẩm tham gia hợp tác có nhiều chi phí thấp hơn, mức độ hao hụt sản phẩm thấp so với trước tham gia hợp tác, việc tổ chức bán sản phẩm, máy móc sử dụng sản xuất, chun mơn hóa kỹ thuật canh tác tiêu thụ tốt so với trước hợp tác Và điều viên cảm thấy hài lòng thu nhập họ tăng lên tiết kiệm chi phí sản xuất mức hao hụt sản phẩm Tuy nhiên, tham gia hợp tác viên gặp số khó khăn Khó khăn nhiều thiếu vốn (tỷ lệ 17,6%) Đa số HTX chưa có biện pháp hỗ trợ vốn cho viên Thiếu vốn nên viên mở rộng sản xuất để tăng thu nhập Ngồi ra, viên gặp khó khăn thiếu máy móc, thiết bị giới hóa phục vụ cho sản xuất HTX có máy móc thơ sơ phục vụ cho viên số khâu q trình sản xuất, HTX có máy móc đại lại q ít, khơng đủ phục vụ viên vào ngày cao Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 62 Chương 6:Kết luận kiến nghị điểm Thêm vào đó, sở hạ tầng giao thơng, thủy lợi chưa đảm bảo tốt để phục vụ sản xuất cho viên Đối với viên, biện pháp gia tăng cung ứng kỹ thuật, sản xuất sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu, giảm chi phí gia tăng đơn vị tiêu thụ sản phẩm giải pháp hữu hiệu để gia tăng thu nhập hộ Những biện pháp muốn thực có hiệu phải có quan tâm, hỗ trợ cấp quyền đại phương nhà nước Vì vậy, để phát triển nơng nghiệp tỉnh Vĩnh Long nói riêng Việt Nam nói chung theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa phải có kết hợp nông dân, tổ chức cấp quyền địa phương Trung ương 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với tỉnh Đổi toàn diện phương thức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang liên doanh, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ Phát triển loại hình kinh tế hợp tác khơng chạy theo số lượng, tập trung củng cố nâng cao chất lượng HTX theo hướng tăng cường hiệu hoạt động Tăng cường vai trò đồn thể vận động thành lập hỗ trợ loại hình kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu Xây dựng mơ hình hợp tác có quy mơ từ 100-200 đất canh tác, khép kín từ dịch vụ làm đất, cung ứng vật tư đến thu mua, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nơng sản hàng hóa làm mơ hình mẫu, rút kinh nghiệm thực tế nhân diện rộng Hỗ trợ cho HTX tín dụng, đào tạo cán nồng cốt, sách khác theo quy định 6.2.2 Đối với huyện Thường xuyên kiểm tra định kỳ phân công cán tư vấn cho HTX, tạo điều kiện cho HTX hoạt động tốt, theo quy định nhà nước luật HTX Phòng nông nghiệp huyện cử cán nông nghiệp xuống HTX để tập huấn kỹ thuật cho viên Mở lớp tập huấn kỹ thuật quản lý cho ban chủ nhiệm HTX để HTX có kế hoạch kinh doanh, hoạt động có hiệu tốt Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 63 Chương 6:Kết luận kiến nghị Cung cấp loại sách báo, tạp chí kỹ thuật trồng trọt đến HTX để viên tìm hiểu thêm Thường xun phát chương trình khuyến nơng, bạn nhà nơng phương tiện thông tin huyện cho bà tiếp thu kiến thức KHKT Đề tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Kim Sơn Nguyễn Minh Tiến, 2000, Phát triển HTX nông hội Nhật Bản, Đài Loan Hàn Quốc, Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - Bộ Nông nghiệp & PTNT www.agro.gov.vn FAO, 2000, Giáo trình đào tạo cán viên HTX, nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Thị Minh Nguyệt, 2006, Giáo trình kinh tế hợp tác nông nghiệp, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Vân Đình, 2004, Quản trị hợp tác nông nghiệp, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Phan Trọng An, 2007, Kinh nghiệm phát triển HTXNN Nhật Bản học rút cho Việt Nam, Trường Đại học Đà Nẵng www.ud.edu.vn Phùng Quốc Chí, 2007, Phát triển HTXNN: Kinh nghiệm Nhật Bản học sách cho Việt Nam, Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch Đầu tư www.vca.org.vn Cục thống kê Vĩnh Long, Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Long năm 2008 7.Sở nông nghiệp PTNT tỉnh Vĩnh Long, 2005, Báo cáo sơ kết năm thực Nghị TW số 13/NQ-TW kinh tế tập thể Sở nông nghiệp PTNT tỉnh Vĩnh Long, 2010, Báo cáo sơ kết năm (20062009) thực định 2935/2005/QĐ.UBT Sở nông nghiệp PTNT tỉnh Vĩnh Long, 2007, Báo cáo tỉnh hình kinh tế tập thể năm 2007 10 Sở nông nghiệp PTNT tỉnh Vĩnh Long, 2008, Báo cáo tỉnh hình kinh tế tập thể năm 2008 11 Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long, 2009, Đề án nông nghiệp, nông dânnông thôn 2020 12 Trương Văn Sáu, 2009, Vĩnh Long chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động nông nghiệp, nông thôn www.tapchicongsan.org.vn 13.Trang wed www.vamip.com.vn 14 Hồng Trọng- Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê 15 Đặng Thị Thanh Quỳnh, 2009, Đánh giá thực trạng giải pháp đa dạng hóa hoạt động HTXNN tỉnh An Giang, Luận Văn Thạc sĩ khoa học-chuyên ngành Phát Triển Nông Thôn- Đại học Cần Thơ 16 Trần Thị Thu Trúc, 2003, Củng cố phát triển HTNN tỉnh Cần Thơ, luận văn tốt nghiệp-chuyên ngành kinh tế nơng nghiệp-Đại học Cần Thơ 17 Mơ hình kinh tế HTX số nước Châu Á, 2006, vụ HTX, Bộ Kế hoạch đầu tư PHỤ LỤC Phụ lục Kiểm định Willcoxon mức độ biết đến thương hiệu sản phẩm trước sau tham gia hợp tác Test Statistics Sản phẩm sau - trước hợp tác -5.578a Z Asymp Sig (2-tailed) 000 a Based on negative ranks b Wilcoxon Signed Ranks Test Phụ lục Phân tích hồi quy Binary Logistic độ phù hợp biến Classification Table Predicted q33.4 Observed Step Thu Không tăng nhập Tăng Overall Percentage Không tăng Tăng Percentage Correct 70.0 30 93.8 88.1 ... PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA CÁC HTXNN ĐIỂN HÌNH Ở VĨNH LONG 32 4.2.1 Tình hình sản xuất hộ gia đình tham gia HTXNN điển hình 32 4.2.2 So sánh lợi ích đạt hộ. .. tế, tình hình sản xuất nơng nghiệp hoạt động HTX Vĩnh Long thời gian qua - Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng hoạt động HTXNN điển hình Vĩnh Long Phân tích thực trạng sản xuất hộ gia đình tham gia. .. tài: Phân tích tình hình sản xuất hộ gia đình Trang 14 Chương 3: Tổng quan nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long tình hình CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NƠNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH sản XUẤT của hộ GIA ĐÌNH tại các hợp tác xã NÔNG NGHIỆP điển HÌNH ở VĨNH LONG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH sản XUẤT của hộ GIA ĐÌNH tại các hợp tác xã NÔNG NGHIỆP điển HÌNH ở VĨNH LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay