PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN lý THU THUẾ GTGT và THUẾ TNDN của CHI cục THUẾ HUYỆN HỒNG DÂNTỈNH bạc LIÊU

82 23 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN THU THUẾ GTGT THUẾ TNDN CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS TRƯƠNG CHÍ TIẾN NGUYỄN HUỲNH NHƯ MSSV: 4093708 Lớp: Kinh tế học - Khóa 35 Cần Thơ -2012 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến LỜI CẢM TẠ o0o -Sau trình học tập giảng đường Đại học, em thầy cô trường Đại học Cần Thơ truyền đạt nhiều kiến thức kết hợp với việc thực chuyên đề kiến thức thu thập q trình học tập em có kiến thức thuyết thực tiễn số lĩnh vực kinh tế, sách Nhà nước nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế xã hội Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Thầy Trương Chí Tiến Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ, Thầy trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo để giúp em hồn thành tốt luận văn mình! Kính chúc q Thầy Cơ trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh dồi sức khoẻ gặt hái nhiều thành công nghiệp giáo dục mình! Do thời gian kiến thức có hạn nên khơng tránh khỏi sai sót q trình làm Kính mong dẫn, góp ý thầy để em khắc phục sai sót hồn thiện luận văn học hỏi thêm kiến thức bổ ích cho thân! Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Huỳnh Như SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang ii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến LỜI CAM ĐOAN - Tôi tên: Nguyễn Huỳnh Như, MSSV: 4093708; Lớp Kinh tế học, K35 Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày tháng năm Sinh viên thực Nguyễn Huỳnh Như SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang iii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến NHẬN XÉT CỦAQUAN THỰC TẬP - Ngày……tháng…….năm…… Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang iv Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -  Họ tên người hướng dẫn:  Học vị:  Chuyên ngành:  Cơ quan công tác:  Tên học viên:  Mã số sinh viên:  Chuyên ngành:  Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt (Mục tiêu nghiên cứu): Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa): Cần Thơ, ngày….tháng….năm…… Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi họ tên) SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang v Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN - Cần Thơ, ngày….tháng….năm…… Giáo viên phản biện (Ký ghi họ tên) SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang vi Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến MỤC LỤC - Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài 1.1.2 Căn thực tiễn khoa học 1.1.2.1 Căn thực tiễn 1.1.2.2 Căn khoa học 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan thuế 2.1.1.1 Lịch sử hình thành thuế 2.1.1.2 Khái niệm, đặc điểm phân loại thuế 2.1.1.3 Vài nét quản thuế 10 2.1.2 Vai trò thuế kinh tế - xã hội 16 2.1.3 Hệ thống pháp luật thuế 18 2.1.4 Một số nội dung Luật thuế GTGT thuế TNDN có hiệu lực thi hành 19 2.1.4.1 Một số nội dung Luật thuế GTGT 19 2.1.4.2 Một số nội dung luật thuế thu nhập doanh nghiệp 23 SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang vii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 26 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 27 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN THU THUẾ GTGT THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU 28 3.1 TỔNG QUAN VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU 28 3.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 28 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế huyện Hồng Dân 29 3.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 29 3.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Ban lãnh đạo Đội thuế trực thuộc 30 3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ TRONG QUẢN THU THUẾ GTGT THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 34 3.2.1 Công tác quản đối tượng nộp thuế 34 3.2.2 Tình hình thu năm 2009 36 3.2.3 Tình hình thu năm 2010 37 3.2.4 Tình hình thu năm 2011 tháng đầu năm 2012 39 3.2.5 Tình hình thu thuế theo địa bàn đơn vị huyện 43 3.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TRA, KIỂM TRA CƠNG TÁC TUN TRUYỀN HỔ TRỢ TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN 46 3.3.1 Tình hình tra, kiểm tra toán thuế 46 3.3.2 Công tác tuyên truyền, hỗ trợ 48 CHƯƠNG 4: NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH QUẢN THU THUẾ GTGT THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP 50 4.1 NHỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH QUẢN THU THUẾ GTGT THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN 50 4.1.1 Kết đạt điều kiện thuận lợi công tác quản SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang viii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến thu thuế 50 4.1.2 Những tồn trình quản thu thuế Chi cục thuế huyện Hồng Dân 51 4.1.3 Những nguyên nhân ảnh huỏng 53 4.1.3.1 Nguyên nhân khách quan 53 4.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 55 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN THU THUẾ GTGT THUẾ TNDN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN HỒNG DÂN 55 4.2.1 Về công tác quản đối tượng nộp thuế 55 4.2.2 Về cơng tác kiểm tra kê khai tốn thuế 56 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế 59 4.2.4 Cải tiến chế nộp thuế 60 4.2.5 Kiện toàn máy tổ chức thuế 61 4.2.6 Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn thuế 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 63 5.1 KẾT LUẬN 63 5.2 KIẾN NGHỊ 64 5.2.1 Về hệ thống sách luật thuế GTGT thuế TNDN 64 5.2.1.1 Đối với luật thuế GTGT 64 5.2.1.2 Đối với luật thuế TNDN 65 5.2.2 Về quan thuế 66 5.2.2.1 Công tác tuyên truyền 66 5.2.2.2 Về việc quản sử dụng hóa đơn 67 5.2.3 Đối với doanh nghiệp 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang ix Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến DANH MỤC BIỂU BẢNG - Bảng 3.1: Tổng hợp ĐTNT địa bàn huyện Hồng Dân từ 2009 đến tháng 6/2012 35 Bảng 3.2: Tình hình thu thuế GTGT thuế TNDN Chi cục năm 2009 36 Bảng 3.3: Tình hình thu thuế GTGT thuế TNDN Chi cục năm 2010 37 Bảng 3.4: Tình hình thu thuế GTGT thuế TNDN Chi cục năm 2011 39 Bảng 3.5: Tổng hợp kết thu thuế GTGT thuế TNDN Chi cục từ 2009 đến 6/2012 41 Bảng 3.6: Kết thu thuế GTGT thuế TNDN tháng đầu năm 2011 2012 45 Bảng 3.7: Tình hình tra, kiểm tra toán thuế từ 2009 đến tháng 6/2012 47 SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang x Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến Để tránh tình trạng doanh nghiệp thành lập thực chất khơng có hoạt động kinh doanh mà để mua bán hoá đơn, Chi cục thuế cần phải tiến hành kiểm tra chặt chẽ tình hình thực tế doanh nghiệp thành lập, tiến hành xác minh địa điểm kinh doanh doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp, kiên khơng cung cấp hố đơn doanh nghiệp có dấu hiệu thành lập để mua bán hoá đơn Chi cục thuế cần phối hợp với Phòng Thống kê, Phòng Kế hoạch Đầu tư huyện Hồng Dân để đối chiếu số sở kinh doanh cấp phép số sở kinh doanh quản thuế, từ giúp nắm xác lại số hộ kinh doanh đăng ký thuế xác định số hoạt động kinh doanh không kê khai đăng ký nộp thuế với quan thuế để đưa vào quản thu Bên cạnh đó, đội thuế xã, thị trấn phải điều tra thực tế số hộ thực kinh doanh chịu thuế hàng tháng số hộ nhỏ có thu nhập thấp xét miễn giảm thuế 4.2.2 Về cơng tác kiểm tra kê khai tốn thuế Các quan tra ngành thuế cần tiến hành phân lọai đối tượng nộp thuế kế hoạch tra, kiểm tra theo mức độ rủi ro tình trạng thất thu thuế độ tín nhiệm đối tượng nộp thuế việc thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước, theo đối tượng chấp hành thực nghiêm túc quy định sách thuế cần hạn chế việc tra, kiểm tra, ngược lại với đối tượng thường có biểu vi phạm pháp luật thuế phải có kế hoạch tăng cường tra, kiểm tra áp dụng chế tài xử phạt nghiêm khắc với hành vi sai phạm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung đối tượng nộp thuế Mặt khác, để khắc phục tình trạng tra, kiểm tra thuế chồng chéo nay, cần có quy định thống việc tổ chức tra, kiểm tra cho hạn chế thấp việc gây phiền hà, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối tượng nộp thuế, theo có quan thuế quan chức có quyền tiến hành tra, kiểm tra đối tượng nộp thuế việc chấp hành thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước Bên cạnh cần kết hợp số biện pháp cụ thể như: - Biện pháp kiểm tra doanh số: Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh đối tượng nộp thuế để đề xuất phân loại hộ kinh doanh theo quy định Luật thuế thường xuyên kiểm tra để phân loại lại có thay đổi Riêng hộ kê SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 56 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến khai, cần phổ biến thực ghi chép sổ sách thông báo việc kiểm tra sổ sách, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn để đối chiếu với số thực tế từ xác định doanh thu chịu thuế Doanh thu cần quản hai đầu, giá bán giá mua Quản tốt giá bán, giá mua để tránh ghi sai lệch so với thực tế cách thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, buộc sở kinh doanh phải ghi giá bán mặt hàng cụ thể sổ sách dù hộ kinh doanh nhỏ niêm yết giả nơi dễ trông thấy hiệu, cửa hàng, doanh nghiệp… Cần giao cho cán có trình độ hiểu biết chun mơn ngành nghề mà họ quản lý, chẳng hạn ngành sản xuất cán cần am hểu về: quy trình sản xuất, quy trình cơng nghệ, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí phát sinh kỳ… để từ xác định xác doanh số, bị gian lận Bởi chi phí kinh doanh quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm số chi phí với chi phí khấu hao tài sản cố định thường khơng xác định giá trị tài sản, số khấu hao nên loại chi phí thường xuyên bị khai khống Tuy nhiên, mức xác doanh số mang tính tương đối để xác định cho hợp doanh số đòi hỏi phải có hợp tác sở kinh doanh việc ghi chép sổ sách rõ ràng, hợp lệ; bên cạnh cần phối hợp ngành quản có liên quan để tiêu cực xảy khâu điều chỉnh sai lệch khâu Do vậy, để đảm bảo tính cơng bằng, hợp cơng tác kiểm tra, kê khai tốn đòi hỏi người phải làm phải có “cái tâm” chun mơn mình, khơng lợi dụng kẻ hở để trục lợi - Biện pháp tăng cường công tác quản hóa đơn: Tăng cường cơng tác quản hóa đơn nhằm giảm thiểu sai phạm, gian lận hóa đơn số giải pháp để tăng cường cơng tác quản hóa đơn là: + Về việc mua bán hóa đơn: Chi cục thuế tổ chức thực đống dấu mã số thuế trước bán hóa đơn cho đối tượng nộp thuế với đối tượng thường xuyên sử dụng hóa đơn số lượng nhiều; đối tượng nộp thuế sử dụng hóa đơn, khơng thường xun sử dụng hóa đơn lẻ phải tự đóng dấu ghi mã số thuế nơi mua hóa đơn + Việc hướng dẫn đối tượng nộp thuế cách sử dụng hóa đơn phải tận tình, phải rõ ràng để tránh nhiều trường hợp đối tượng nộp thuế ghi chép có sai sót khơng đáng có làm ảnh hưởng đến kết báo cáo tình hình sử dụng hóa SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 57 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến đơn, ảnh hưởng đến kết kê khai thuế gây ảnh hưởng cho đối tượng nộp thuế Chi cục thuế + Tăng cường cơng tác quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ thực tốt công tác lưu sổ theo dõi đối tượng sử dụng hóa đơn; thường xuyên kiểm tra xác minh hóa đơn sở lập kế hoạch tra, kiểm tra hóa đơn sở kinh doanh cách khoa học… qua phát chống trường hợp sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chứng từ mà hàng hóa khơng phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Trong quản chi phí, theo qui định doanh nghiệp tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu doanh nghiệp để làm sở hạch toán kế toán kê khai thuế Mỗi doanh nghiệp có điều kiện hoạt động khác máy móc thiết bị nên có định mức tiêu hao khác Từ khơng tránh khỏi số doanh nghiệp lợi dụng việc kê khai định mức tiêu hao không với thực tế kinh doanh, mà thường kê khai cao để đưa vào chi phí kinh doanh nhiều thực tế để trốn thuế, mặt khác việc kiểm tra đối chiếu quan thuế kiểm tra thuế để xác định số thuế phải nộp gặp khó khăn, kết luận đơi chưa sát với thực tế Để tránh tình trạng này, Chi cục cần thực kiểm tra khảo sát tồn doanh nghiệp có qui mơ, ngành nghề giống định mức tiêu hao nguyên vật liệu từ làm sở áp dụng chung cho doanh nghiệp thực - Bên cạnh Chi cục thuế cần tập trung lực lượng để đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn gian lận khấu trừ thuế hoàn thuế, đảm bảo ngân sách Nhà nước khơng bị thất thốt, đảm bảo công tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh: + Đảm bảo kiện toàn tổ chức máy làm công tác kiểm tra, tra thuế Các cán làm công tác tra, kiểm tra phải đào tạo đào tạo lại thường xuyên để đáp ứng kịp thời yêu cầu mới, đối phó hành vi gian lận ngày tinh vi hơn, nghiêm trọng + Tập trung vào xử kịp thời, nghiêm minh trường hợp vị phạm để thu hồi đến mức cao khoản tiền thuế bị gian lận Phát hiện, ngăn chặn đẩy lùi kịp thời tình trạng lập doanh nghiệp khơng mục đích sản xuất, kinh doanh mà để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, tiếp tay cho tổ chức, cá nhân rút tiền ngân sách Nhà nước nhiều hình thức + Đẩy mạnh tra, kiểm tra nội ngành, trọng đến việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật cán thuế ngành Quan tâm nhiều đến đạo SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 58 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến đức cán thuế, xử nghiêm minh trường hợp tham nhũng, lấy tiền thuế làm riêng, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho đối tượng nộp thuế lần kiểm tra, tra làm lòng tin nhân dân, gây nhiều dư luận xấu, làm cho tâm chung sở kinh doanh sợ bị kiểm tra, tra + Công tác tra, kiểm tra phải xây dựng từ đầu năm, có tránh tình trạng bị động công tác tra, kiểm tra Thực đặng thường xuyên công tác tra, kiểm tra để tránh tình trạng ứ đọng cơng việc, giúp cơng việc đạt hiệu ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận + Công tác tra, kiểm tra phải thực tinh thần hợp tác cán thuế với đối tượng nộp thuế để đối tượng nộp thuế hiểu thủ tục thơng thường khơng gây khó khăn kinh doanh ảnh hưởng đến uy tín thương trường Đồng thời cơng tác tra, kiểm tra khơng dừng lại khâu hóa đơn chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán mà cần phải kiểm tra hữu thực tế hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chủ sở hữu thực hàng hóa, có đảm bảo kiểm soát chặt chẽ đối tượng nộp thuế 4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế Thực tế cho thấy rằng, sách thuế dù hồn thiện đến đâu chủ thể quan hệ thuế không nắm bắt quy định cụ thể quy phạm pháp luật thuế sách thuế khó có tính khả thi Chính vậy, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế có ý nghĩa quan trọng, định vận dụng thành cơng hay khơng sách thuế vào thực tiễn sống Với sách thuế hành, thời gian qua dừng lại khâu tuyên truyền mà chưa sâu vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuế Mặc dù việc tuyên truyền pháp luật mức độ đồng nghĩa với việc phổ biến pháp luật không đồng Nếu việc tuyên truyền pháp luật thuế mang tính chất truyền tải cách rộng rãi, bao quát pháp luật thực định sách thuế tới cơng dân việc phổ biến, giáo dục pháp luật thuế truyền tải thông tin pháp luật thuế cách cụ thể hơn, sâu hơn, có định hướng mục đích đối tượng xác định với đối tượng nộp thuế, cán thuế người chịu thuế chủ thể quan hệ pháp luật thuế biết rõ, cặn kẽ quyền SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 59 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến nghĩa vụ quy định quy phạm pháp luật luật thuế văn hướng dẫn áp dụng luật thuế Chi cục thuế cần chủ động tổ chức in ấn loại tờ rơi theo mẫu Tổng cục Thuế sách thuế: GTGT, TNDN cách sử dụng hoá đơn, chứng từ cấp miễn phí cho đối tượng nộp thuế cho nhân dân hiểu để thực sách thuế Nhà nước Bên cạnh Chi cục thuế nên tăng cường cung cấp dịch vụ thuế hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, tư vấn pháp luật thuế cho đối tượng nộp thuế qua điện thoại, fax, mạng Internet trực tiếp đơn vị với nội dung như: + Hướng dẫn, giải thích luật thuế giúp đối tượng nộp thuế cập nhật nhanh thay đổi, bổ sung luật để thực cho + Hướng dẫn cách tính thuế, kê khai thuế nộp thuế + Giải đáp thắc mắc đối tượng nộp thuế xung quanh việc thực Luật thuế như: cách sử dụng hóa đơn, chứng từ, cách ghi chép sổ sách kế toán liên quan đến hạch toán nghiệp vụ thuế phát sinh… + Cung cấp thông tin doanh nghiệp khơng có thật, doanh nghiệp ngừng hoạt động, hóa đơn khơng giá trị lưu hành… 4.2.4 Cải tiến chế nộp thuế Các quan thuế thực nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích sách chế độ thuế, cung cấp thông tin cần thiết để đối tượng nộp thuế tự thực theo quy định pháp luật thuế nhiệm vụ trọng tâm quan thuế theo chế thực việc tra, kiểm tra xử vi phạm pháp luật thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước Thực góp phần quan trọng việc nâng cao ý thức tự giác, tự đề cao trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước đối tượng nộp thuế, đồng thời góp phần giảm khoản chi phí đáng kể công tác hành thu khoản chi phí việc thơng báo thuế, theo số liệu ước tính nay, hàng năm quan thuế phải thơng báo thuế lần cho gần 23 triệu hộ nộp thuế ổn định, hàng tháng quan thuế phải phát hành thông báo nộp thuế giá trị gia tăng cho khoảng 137.000 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh Do vậy, việc thực quản thu thuế theo chế đối tượng nộp thuế tự kê khai, tự tính tự nộp thuế điều kiện cần thiết điều SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 60 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến hoàn toàn phù hợp với chế quản thuế nước giới nước khu vực ASEAN 4.2.5 Kiện toàn máy tổ chức thuế Sau sách thuế dần vào ổn định, hoàn thiện, ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật thuế đối tượng nộp thuế nâng cao tiến hành chuyển sang áp dụng hình thức tổ chức quản thuế theo quy mô doanh nghiệp doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ để nâng cao hiệu hoạt động máy quản thuế Bên cạnh đó, thời gian tới máy quản thuế cần xây dựng thêm phận làm công tác cưỡng chế thuế để thực việc cưỡng chế thu thuế đối tượng cố tình dây dưa kéo dài nợ đọng thuế, chiếm dụng tiền thuế Nhà nước; thực thi định xử phạt đối tượng nộp thuế; thực việc lý, phát tài sản doanh nghiệp phá sản mà khơng đủ khả trả khoản nợ thuế Song song cần trọng tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán ngành thuế đạt chuẩn chất lượng chuyên môn nghiệp vụ thuế, nắm vững kiến thức kế tốn, tài chính, thành thạo kỹ chun mơn, kỹ quản lý, trình độ tin học, ngoại ngữ Đồng thời, không ngừng tăng cường công tác giáo dục trị, tư tưởng cho đội ngũ cán thuế để nâng cao phẩm chất đạo đức người cán bộ, công chức ngành thuế; xử nghiêm khắc cán có cố tình vi phạm sách pháp luật thuế, cán có biểu tha hóa biến chất, thơng đồng, tiếp tay cho hành vi gian lận, trốn lậu thuế, cán lãnh đạo hay nhân viên ngành thuế, nhằm chấn chỉnh, củng cố xây dựng đội ngũ cán thuế ngày vững mạnh 4.2.6 Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn thuế Tư vấn thuế hoạt động mang tính chất dịch vụ công - chức thuộc lĩnh vực hành quan thuế, tư vấn miễn phí cho tất đối tượng nộp thuế, hoạt động mang tính chất dịch vụ tư - đối tượng nộp thuế có nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn phải trả phí dịch vụ cho hoạt động Hiện áp dụng mơ hình dịch vụ tư vấn thuế cơng Cục thuế thực bước đầu đạt kết khả quan, góp phần tăng cường ý thức tự giác, tự nguyện SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 61 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến chấp hành nghĩa vụ thuế đối tượng nộp thuế, đảm bảo thực nhiệm vụ thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách Nhà nước nhận ủng hộ cao đối tượng nộp thuế Trong thời gian tới cần nhân rộng việc áp dụng mơ hình dịch vụ tư vấn thuế công, đồng thời cần tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích phát triển mơ hình dịch vụ tư vấn thuế tư, với nhu cầu ngày tăng đa dạng đối tượng nộp thuế, hoạt động tư vấn thuế công Nhà nước đáp ứng đủ, hoạt động dịch vụ tư vấn thuế tư lại chưa vào nề nếp, phát triển cách có tổ chức mà hoạt động đơn lẻ, rời rạc, mang tính tự phát, thường phận nhỏ hoạt động công ty tư vấn tài hay cơng ty kiểm tốn mà chưa có mơ hình hoạt động dịch vụ tư vấn thuế chun biệt Do vậy, việc khuyến khích hình thành phát triển hoạt động dịch vụ tư vấn thuế khơng nhiệm vụ ngành thuế mà nhiệm vụ chung quan quản nhà nước tổ chức xã hội nhằm giúp cho đối tượng nộp thuế hiểu biết rõ, kịp thời sách thuế hành Nhà nước, hỗ trợ đối tượng nộp thuế từ khâu đăng ký, kê khai nộp thuế, lập sổ sách kế tốn, chứng từ hóa đơn thuế, tính tốn mức thuế khoản thuế phải nộp, … Đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành sách pháp luật, chấp hành nghĩa vụ thuế với Nhà nước đối tượng nộp thuế, góp phần nâng cao tính khả thi sách thuế Bên cạnh việc thực giải pháp trên, cần tiến hành đồng thời giải pháp khác chấn chỉnh tăng cường cơng tác quản chứng từ hóa đơn, thực tự động hóa cơng tác quản thuế công nghệ tin học đại, áp dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua ngân hàng hoạt động mua bán, xuất hàng hóa, dịch vụ… Thực đồng thời giải pháp góp phần quan trọng nhằm nâng cao tính khả thi sách thuế nước ta, nâng cao hiệu tác dụng sách thuế hành kinh tế xã hội, góp phần đạt mục tiêu quan trọng công cải cách thuế nước ta đề SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 62 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trong giai đoạn qua, từ năm 2009 đến tháng năm 2012, công tác quản thu thuế GTGT thuế TNDN Chi cục thuế huyện Hồng Dân gặp nhiều khó khăn nhìn chung đạt nhiều kết tích cực Hai loại thuế trở thành nguồn thu quan trọng Ngân sách huyện có xu hướng ngày tăng cao năm gần đây, tổng nguồn thu thuế GTGT thuế TNDN Chi cục năm tăng vượt tiêu giao, cơng tác ra, kiểm tra tốn thuế thực ngày chặt chẽ hơn, giảm thiểu gian lận thuế, đảm bảo công bằng, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp Nhận thức vai trò, tác dụng tích cực hai Luật thuế này, cán viên chức Chi cục thuế huyện Hồng Dân có nhiều nỗ lực phấn đấu khơng ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Với đội ngũ cán đào tạo, với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm cơng tác ngành, quan tâm đạo sâu sát, kịp thời Cục thuế, thường trực UBND Huyện, hỗ trợ ban ngành đoàn thể địa phương giúp cho công tác quản thu thuế Chi cục thuế Hồng Dân ngày đạt hiệu Tuy nhiên, trước tình hình tăng trưởng kinh tế xã hội ngày cao thành phần kinh tế quốc doanh phát triển với tốc độ nhanh nay, đầu ngành nghề, công tác quản thu thuế Chi cục bộc lộ nhiều tồn vướng mắc Vẫn tình trạng nợ tồn đọng, quản hộ, quản doanh số chưa đạt hiệu cao; công tác tra, kiểm tra khâu yếu công tác quản lý; đối tượng nộp thuế hạn chế thực hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa thị trường, hạn chế nhận thức quy định pháp luật, chưa có khả hạch toán kinh doanh, thực chế độ kế toán… Do vậy, Chi cục thuế cần phải phát huy điểm mạnh từ thành tựu đạt đồng thời cần khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế Từ kiện tồn máy tổ chức để có đủ lực thực thu thuế theo chế doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế Đồng thời, để nâng cao hiệu quản thuế tăng số lượng đối tượng nộp thuế ngồi quốc doanh, quan thuế SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 63 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, giải thích, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế để đối tượng nộp thuế am hiểu sâu sắc pháp luật thuế, hiểu biết đầy đủ, tường tận sách thuế, kê khai thuế, phương pháp tính thuế thời gian nộp thuế… 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Về hệ thống sách luật thuế GTGT thuế TNDN 5.2.1.1 Đối với Luật thuế GTGT - Việc xử hành vi gian lận thuế GTGT: Luật thuế GTGT quy định cho doanh nghiệp khấu trừ thuế GTGT đầu vào, trường hợp xuất hàng hố hưởng thuế suất 0% hoàn thuế Từ quy định có số doanh nghiệp thành lập thực chất khơng có hoạt động kinh doanh mà chủ yếu để mua bán hố đơn, số doanh nghiệp có phát sinh lượng hàng hố mua vào khơng có hố đơn mua hoá đơn đối tượng khác để hợp thức hoá cho lượng hàng hoá mua vào Mục đích hành vi để kê khai khống số thuế đầu vào nhằm chiếm đoạt tiền thuế Nhà nước Khi Chi cục thuế kiểm tra đối chiếu phát thời gian doanh nghiệp thực hành vi kéo dài từ vài tháng, chí năm, số tiền thuế gian lận phát sinh nhiều, quan thuế tiến hành xử chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa phương làm cho công tác xử gặp nhiều khó khăn, khó thu hồi lại tiền thuế gian lận Do đó, kiến nghị nên đưa hoá đơn phát hành lên trang web chung, nhằm phục vụ cho công tác đối chiếu xác minh hố đơn nhanh chóng để phát kịp thời hành vi vi phạm hóa đơn Ban hành quy trình kiểm tra, xử lĩnh vực hố đơn bất hợp pháp làm sở cho quan thuế địa phương thường xuyên kiểm tra doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm để phát sớm trường hợp mua bán hoá đơn - Luật Thuế GTGT hành tồn phương pháp tính thuế khấu trừ trực tiếp Tuy nhiên, nhiều quốc gia, phương pháp tính thuế trực tiếp đối tượng kinh doanh nhỏ bãi bỏ để thiết lập ngưỡng doanh thu chịu thuế Điều giúp cải thiện tính tuân thủ thuế hóa đơn chứng từ áp dụng phương pháp khấu trừ lưu giữ trường hợp để kiểm tra đối chiếu sau SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 64 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến - Về chế độ thu nộp: Theo qui định Luật thuế GTGT, Luật quản thuế thời hạn phải nộp thuế doanh nghiệp chậm ngày 20 tháng tiếp theo, thời gian mà doanh nghiệp chưa thực nộp thuế bị tính phạt nộp chậm số tiền thuế nộp chậm Về phía doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế đầu vào nhiều số thuế đầu (âm thuế) liên tục tháng đuợc hoàn thuế lập đủ hồ sơ Trong trường hợp này, hoàn thuế doanh nghiệp khơng tính phần lãi cho số thuế hoàn nộp vào ngân sách Nhà nước trước Điều thể khơng cơng Nhà nước doanh nghiệp, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động tài chính, nên qui định doanh nghiệp hồn thuế hưởng tỷ lệ lãi tính số thuế hoàn tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động nộp số thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, tránh nợ đọng tiền thuế 5.2.1.2 Đối với Luật thuế TNDN - Trong quản chi phí nguyên vật liệu sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà nước nên thành lập quan chuyên trách chuyên chịu trách nhiệm ban hành định mức chi phí tiêu hao nguyên vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chung toàn quốc theo ngành nghề để doanh nghiệp vào mà thực bỏ quy định doanh nghiệp tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu doanh nghiệp để làm sở hạch toán kế toán kê khai thuế để tránh tình trạng số doanh nghiệp lợi dụng việc tự kê khai định mức tiêu hao để khai cao thực tế, nâng cao mức chi phí kinh doanh nhằm trốn thuế - Chi phí tiền lương: Đối với doanh nghiệp ngồi quốc doanh thực chế độ chi lương theo hợp đồng hay thỏa ước lao động tập thể, Nhà nước không khống chế mức lương trần chưa quy định bắt buộc tính vào chi phí tiền lương nhân cơng lao động đóng bảo hiểm xã hội, thường doanh nghiệp quốc doanh lợi dụng điểm sơ hở để tăng khống số lao động chi phí tiền lương nhằm trốn thuế TNDN Nên qui định tính vào chi phí lương người lao động tham gia bảo hiểm xã hội SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 65 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến 5.2.2 Về quan thuế 5.2.2.1 Công tác tuyên truyền Mục đích việc tun truyền cơng tác thuế sách thuế Vì cần tiếp tục cải cách sách thuế theo hướng thật đơn giản, dễ hiểu, công bằng, công khai ổn định Xây dựng chiến lược kế hoạch tuyên truyền thuế dài hạn phù hợp với giai đoạn Ngành Thuế cần củng cố máy tổ chức làm công tác tuyên truyền thuế đủ mạnh, đặc biệt sở giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp Cần phải tăng cường đội ngũ tuyên truyền viên chuyên sâu, có kiến thức kinh tế, tài mà hiểu biết chế độ kế tốn, tài doanh nghiệp, có chun mơn nghiệp vụ thuế, có kinh nghiệm qua thực tiễn, có cách ứng xử tốt giao tiếp Đặc biệt tuyên truyền thuế phải ý hai chiều, chiều từ phía quan quản thuế đến doanh nghiệp chiều thông tin phản hồi Sử dụng đồng thời công cụ quản thuế kết hợp giáo dục, hành chính, kiểm tra tra, xử nghiêm vi phạm kết hợp với tuyên truyền thuế để đem lại hiệu ngày cao Trong tuyên truyền công tác thuế cần phối hợp hình thức phương pháp tuyên truyền, hình thức tuyên truyền văn minh, đại, trọng hình thức tuyên truyền truyền thống phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam Mặt khác cần xây dựng tư thói quen văn minh, lành mạnh doanh nghiệp chủ động tự tìm hiểu sách thuế, tự giác tn thủ pháp luật thuế Đó khơng u cầu mà cần thiết khách quan doanh nghiệp Bởi thuế yếu tố quan trọng sản xuất kinh doanh thu nhập doanh nghiệp, để đứng vững cạnh tranh chủ động hội nhập, doanh nghiệp phải biết tận dụng ưu thế, hạn chế rủi ro thiệt hại đem lại q trình thực sách thuế Hiện chưa có văn quy định quy trình tư vấn thuế tính pháp thơng tin tư vấn, để người làm công tác tư vấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác thơng tin mà tư vấn cho đối tượng nộp thuế Đối tượng nộp thuế phải chịu trách nhiệm toàn định mình, định thực theo hướng dẫn cán tư vấn thuế Do độ tin cậy thơng tin tư vấn khơng cao, vai trò độ tin cậy cán tư vấn giảm sút Để công tác tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế thực SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 66 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến đạt hiệu cao, ngành Thuế cần bố trí đội ngũ làm cơng tác tun truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế có trình độ chun mơn, kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt cần có khả xử linh hoạt tình để phục vụ tốt kịp thời theo yêu cầu đối tượng nộp thuế Ngoài cần sớm ban hành quy trình tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế, ban hành văn quy định tính pháp thơng tin tư vấn trách nhiệm cán tư vấn thơng tin tư vấn cho đối tượng nộp thuế 5.2.2.2 Về việc quản sử dụng hóa đơn Trong q trình thực Luật thuế GTGT Luật thuế TNDN, Nhà nước có sách sửa đổi, bổ sung ngày phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp cho doanh nghiệp ổn định phát triển Tuy nhiên có số đối tượng nộp thuế lợi dụng sách khấu trừ thuế GTGT, hồn thuế GTGT, tìm cách trốn thuế, lĩnh vực sử dụng hóa đơn Việc vi phạm diễn nhiều hình thức doanh nghiệp tư nhân thành lập để mua bán hóa đơn, chí mượn tên người khác để thành lập doanh nghiệp, nhằm mục đích mua hóa đơn bỏ trốn; viết hóa đơn nội dung liên không giống nhau; sử dụng hóa đơn giả, quay vòng hóa đơn để trốn thuế, để kê khai xin hoàn thuế GTGT Theo quy định hành, tất trường hợp mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ phải thực đầy đủ hóa đơn chứng từ Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa dịch vụ có trách nhiệm yêu cầu người bán hàng lập giao hóa đơn hợp pháp Nếu người mua hàng khơng nhận hóa đơn nhận hóa đơn khơng hợp pháp bị coi hành vi thông đồng trốn thuế bị xử theo quy định pháp luật hành Tuy nhiên, việc mua hàng lấy hóa đơn khơng phải lúc dễ dàng thuận tiện, trường hợp người tiêu dùng mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu cá nhân Bên cạnh đó, sở kinh doanh nắm tâm người mua hàng thấy việc lấy hóa đơn khó khăn, phải chờ đợi ngại, khơng lấy hóa đơn Trong nhiều trường hợp, người bán hàng cố tình đưa như: bận bán hàng chưa viết hóa đơn người giữ hóa đơn vắng, hay lấy hàng theo tờ kê bán hàng lấy hóa đơn sau… Họ đưa nhiều để khơng viết hóa đơn Việc người bán cố tình khơng xuất hóa đơn bán hàng không nằm SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 67 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến ngồi mục đích trốn doanh thu thu nhập, người tiêu dùng phải tốn tiền hàng theo giá chung thị trường (giá có thuế GTGT) Trong thực tế, việc xuất hóa đơn bán mua hàng lấy hóa đơn chưa thật nhu cầu người bán người mua, cần thiết kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuế, đăng ký tài sản toán với ngân sách Nhà nước Ngoài trường hợp người mua người bán khơng muốn dùng hóa đơn Từ vi phạm việc sử dụng hóa đơn gây thất thu cho ngân sách Nhà nước Đây hành vi vi phạm pháp luật, loại tội phạm cần phải xử nghiêm minh Để hạn chế đến mức thấp hình thức gian lận thuế thơng qua hóa đơn mua bán hàng hóa, cần có quy định: - Chỉ hộ sản xuất kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế tốn mua sử dụng hóa đơn tự in (theo quy định Bộ Tài chính) Có vậy, hộ sản xuất kinh doanh tính thuế nộp thuế theo phương pháp trực tiếp tích cực thực chế độ kế tốn hộ kinh doanh - Đối với người tiêu dùng cần giải thích để họ hiểu chứng từ hóa đơn hợp pháp pháp để đảm bảo trách nhiệm sở kinh doanh khách hàng, cần phải lấy hóa đơn mua hàng Cần có sách khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn biện pháp chẳng hạn như: + Áp dụng chế giảm giá cho người mua lấy hóa đơn Mục đích gắn liền quyền lợi người mua với nghĩa vụ nộp thuế họ Thuế GTGT đánh vào người mua họ khơng có quyền lợi khơng có biện pháp giám sát trung gian nộp hộ (các nhà cung cấp) nộp thuế cho Nhà nước, tất yếu người mua thờ với quy định lấy hóa đơn mua hàng + Có thể tăng số liên hóa đơn để người mua có liên giao cho quan thuế để thực đề án xổ số hóa đơn có thưởng Đồng thời có quy định: Nếu người mua có đủ tài liệu chứng minh người bán khơng xuất hóa đơn thưởng số trốn thuế (thuế GTGT thuế TNDN) Thủ tục nên quy định đơn giản thuận tiện cho người nhận thưởng + Thiết kế lại hóa đơn tài cho nhỏ gọn bổ sung số nội dung phù hợp Kích thước hóa đơn đa dạng theo cỡ hay khổ giấy in hóa đơn máy in văn phòng SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 68 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến - Để ngăn chặn tình trạng bán hàng khơng xuất hóa đơn, Nhà nước cần có chế tài cụ thể trách nhiệm người mua bán hàng việc sử dụng hóa đơn Cần có quy định tất hộ sản xuất kinh doanh phải có cam kết viết hóa đơn đầy đủ cho khách hàng Bản cam kết phải treo chỗ thuận tiện, dễ thấy điểm bán hàng Nếu sở sản xuất kinh doanh không thực cam kết bị xử phạt theo luật định -Trong ngành thuế cần kết nối mạng thông tin, kết hợp với việc quản mã số thuế toàn ngành Điều cần thiết việc kiểm tra, kiểm sốt hóa đơn bất hợp pháp, góp phần ngăn chặn có hiệu lưu hành loại hóa đơn này, chống thất thu thuế thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 5.2.3 Đối với doanh nghiệp - Doanh nghiệp cần tự nâng cao ý thức chấp hành Luật thuế, thường xuyên theo dõi thay đổi, văn hướng dẫn Luật Nhà nước cập nhật thông tin cách nhanh để nắm bắt tình hình có hướng kinh doanh ngày hiệu - Doanh nghiệp nên tự đổi phương thức quản lý, tăng cường đào tạo kế tốn doanh nghiệp, đổi máy móc thiết bị để tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế, từ nâng cao hiệu kinh doanh làm tăng doanh thu vào cuối năm SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 69 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Trương Chí Tiến TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2009), Hệ thống văn pháp luật thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2009, Nhà xuất Lao Động Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Thơm (1995), Thuế giá trị gia tăng áp dụng Việt Nam, Nhà xuất TPHCM Phan Hiển Minh ( 2009), Giáo trình Thuế, Nhà xuất Thống Kê Trương Đông Lộc, (2011), Bài giảng môn Thuế, Trường Đại học Cần Thơ Tailieu.vn, Bài viết “Nâng cao hiệu công tác quản thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh” Vnexpress.net, Bài viết “Đề xuất sớm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 20%” SVTH: Nguyễn Huỳnh Như Trang 70 ... cứu Công tác quản lý thu thuế GTGT thu TNDN Chi cục thu huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU - Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tình hình quản lý thu thuế GTGT Cục Thu tỉnh Trà... Bảng 3.4: Tình hình thu thuế GTGT thu TNDN Chi cục năm 2011 39 Bảng 3.5: Tổng hợp kết thu thuế GTGT thu TNDN Chi cục từ 2009 đến 6/2012 41 Bảng 3.6: Kết thu thuế GTGT thu TNDN tháng... Dựa vào văn Luật thu kết hợp với tình hình thực tiễn địa phương để phân tích tình hình quản lý thu thuế GTGT thu TNDN Chi cục thu Huyện Hồng Dân, thơng qua thấy thu n lợi khó khăn cơng tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN lý THU THUẾ GTGT và THUẾ TNDN của CHI cục THUẾ HUYỆN HỒNG DÂNTỈNH bạc LIÊU , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN lý THU THUẾ GTGT và THUẾ TNDN của CHI cục THUẾ HUYỆN HỒNG DÂNTỈNH bạc LIÊU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay