PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN cà MAU CHI NHÁNH HUYỆN cái nước

79 26 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MAU CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PHẠM VIỆT TRINH MSSV:4093743 Lớp: KINH TẾ HỌC - K35 Ths KHƯU THỊ PHƯƠNG ĐÔNG Cần Thơ - 2012 i LỜI CẢM TẠ  Trong thời gian học tập trường Đại học Cần Thơ, giảng dạy quý thầy cô, em tiếp nhận nhiều kiến thức vô quý báo Luận văn tốt nghiệp hoàn thành hướng dẫn tận tình Khưu Thị Phương Đơng giúp đỡ cán quan thực tập Em xin chân thành cảm ơn: quý thầy cô khoa Kinh tế Quản trị Kinh Doanh, cám ơn cô Khưu Thị Phương Đông tận tâm hướng dẫn, dạy để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Agribank Mau chi nhánh huyện Cái Nước đồng ý cho em thực tập Ngân hàng Đặc biệt anh chị phòng kế hoạch kinh doanh giúp đỡ tạo điều kiện cho em suốt thời gian thực tập Ngày 30 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực Phạm Việt Trinh i LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thự c, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 30 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực Phạm Việt Trinh ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ tên người nhận xét:…………………………………….…Học vị:……  Chuyên ngành:…………………………………………………………………  Nhiệm vụ Hội đồng: Cán hướng dẫn  Cơ quan công tác:………………………………………………………………  Tên sinh viên: …………………………………………………MSSV………  Lớp: ……………………………………………………………………………  Tên đề tài : ……………………………………………………………………  Cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………… … NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: …………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ……………………… …………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (Theo mục tiêu nghiên cứu): ……………… …………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác:…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…):………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 2012 NGƯỜI NHẬN XÉT iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ tên người nhận xét:…………………………………….…Học vị:……  Chuyên ngành:…………………………………………………………………  Nhiệm vụ Hội đồng: Cán phản biện  Cơ quan công tác:………………………………………………………………  Tên sinh viên: …………………………………………………MSSV………  Lớp: ……………………………………………………………………………  Tên đề tài : ……………………………………………………………………  Cơ sở đào tạo: ………………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: …………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: ……………………… …………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (Theo mục tiêu nghiên cứu): ……………… …………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác:…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…):………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 2012 NGƯỜI NHẬN XÉT v MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU……………………………………………………… 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU……………………………………….… 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu……………………………………………… 1.1.2 Căn Cứ khoa học thực tiễn…………………………………………… 1.2 MỤC TI ÊU NGHIÊN CỨU………………………………………… … 1.2.1 Mục tiêu chung…………………………………………………………2 1.2.2 Mục ti cụ thể………………………………………………………… 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………… …… … 1.4.1 Không gian…………………………………………………………… 1.4.2 Thời gian……………………………………………………………….3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu………………………………………………… Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN………………………………………….……….4 2.1.1 Những vấn đề liên quan đế n hoạt động tín dụng……………………….4 2.1.2 Các tiêu đánh giá h oạt động tín dụng………………………………7 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………… …………11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………11 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu……………………………………… 12 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC…………….….14 3.1 TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT CÁI NƯỚC…………………… ….14 3.1.1 Lịch sử hình thành………………………………………………….…14 3.1.2 Hoạt động chủ yếu NHNo & PTNT Cái Nước… …………… …15 3.1.3 Những quy định tín dụng NHNo & PTNT Cái Nước… …….15 3.2 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT CÁI NƯỚC QUA CÁC NĂM 2009-6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012…… 19 3.2.1 Khái quát tình hình huy động vốn …………………………………19 3.2.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh……………………… 23 vi Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC………………………………………… 26 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CÁI NƯỚC………………………………………………… ………… 26 4.1.1 Phân tích doanh số cho vay Ngân hàng………………………… 26 4.1.2 Phân tích doanh số thu nợ…………………………………………… 34 4.1.3 Phân tích tình hình dư nợ Ngân hàng…………………………….41 4.1.4 Phân tích nợ xấu Ngân hàng…………………………………… 47 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌ NH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CÁI NƯỚC……………………………… ………………………… ……… 53 4.2.1 Dư nợ vốn huy động ………………………………… …………54 4.2.2 Dư nợ tổng nguồn vốn ……………………… ……………… 55 4.2.3 Dư nợ trung dài hạn dư nợ……………………………………….56 4.2.4 Hệ số thu hồi nợ………………………………………………………56 4.2.5 Vòng quay vốn tín dụng………………………………………………57 4.2.6 Nợ xấu tổng dư nợ……………………………………………… 57 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT MAU PGD CÁI NƯỚC ……………………….….59 5.1 NHẬN XÉT TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT CÁI NƯỚC ………………………………………… …59 5.1.1 Kết đạt được…………………………………………………… 59 5.1.2 Những hạn chế……………………………………………………… 60 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CÁI NƯỚC…………………………………………………………… ………61 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ………………………………… ….65 6.1 Kết luận………………………………………………………………… 65 6.2 Kiến nghị………………………………………………………………….66 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 68 vii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Trang Sơ đồ 1: Qui trình cho vay Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước………………….……………………………………… … 18 Bảng 1: Tình hình huy động vốn Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011……………….…………….… 19 Bảng 2: Tình hình huy động vốn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012…………….…………… 21 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011…………….……… .…23 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012…………….…………25 Bảng 5: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thô n huyện Cái Nước qua năm 2009-2011…………….…… 26 Bảng 6: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012……….……28 Bảng 7: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011………….…….29 Bảng 8: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012…………30 Bảng 9: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011……….………… 31 Bảng 10: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010 -2012……… … 33 Bảng 11: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011………………… 34 Bảng 12: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010 -2012…………….35 Bảng 13: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011……… …… 36 Bảng 14: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012…………37 viii Bảng 15: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011…………….…… 38 Bảng 16: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012………… 40 Bảng 17: Dư nợ theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011………… ………………….41 Bảng 18: Dư nợ theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012………… ………… 42 Bảng 19: Dư nợ theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011…………… ………….43 Bảng 20: Dư nợ theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012……… ……… 44 Bảng 21: Dư nợ theo ngành kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011…………… ……………….45 Bảng 22: Dư nợ theo ngành kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012…………………… 46 Bảng 23: Nợ xấu theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011………………… ………….48 Bảng 24 Nợ xấu theo thời hạn tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012………………… … 49 Bảng 25: Nợ xấu theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011………………… …….50 Bảng 26: Nợ xấu theo thành phần kinh tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012…………… .50 Bảng 27: Nợ xấu t heo ngành kinh tế tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011…… ……………………….51 Bảng 28: Nợ xấu theo ngành kinh tế tế Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012……………… …… 52 Bảng 29: Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm 2009-2011………… … 54 Bảng 30: Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thô n huyện Cái Nước tháng đầu năm 2010-2012……… 55 ix biến tốt năm qua Tuy nhiên, để đánh giá cách xác tình hình hoạt động tín dụng NH ta xem xét vài tiêu Bảng 29: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG QUA NĂM 2009-2011 Năm Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2011 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 263.157 309.612 360.112 Doanh số cho vay Triệu đồng 308.471 344.210 388.352 Doanh số thu nợ Triệu đồng 267.594 301.220 348.096 Dư nợ cho vay Triệu đồng 225.385 268.375 308.631 Dư nợ bình qu ân Triệu đồng 205.154 246.880 288.503 Nợ xấu Triệu đồng 9.760 8.588 7.715 Vốn huy động Triệu đồng 160.654 214.350 348.432 % 85,64 86,68 85,70 Lần 1,40 1,25 0,89 10 Dư nợ trung -dài hạn/Dư nợ % 40,86 38,49 39,00 11 Hệ số thu nợ (3)/(2) % 86,76 87,51 89,63 Vòng 1,30 1,22 1,21 % 4,33 3,20 2,50 Dư nợ/Tổng nguồn vốn Dư nợ/Vốn huy động 12 Vòng quay vốn tín dụng 13 Nợ xấu/Tổng dư nợ (Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước) 4.2.1 Dư nợ nguồn vốn huy động Nhìn chung, tiêu qua năm NH diễn tiến tốt Năm 2011 tiêu giảm xuống nhỏ chứng tỏ công tác huy động vốn NH ngày tốt Chỉ tiêu giảm dần qua năm từ năm 2009 - 2011 mức không cao không thấp, số gần tốt cho hoạt động tín dụng NH sử dụng cách có hiệu đồng vốn huy động được, từ khẳng định tốc độ tăng trưởng dư nợ bên cạnh tăng trưởng ngày tốt vốn huy động Đạt điều c hi nhánh thực hiên tốt sách huy động vốn như: ưu đãi lãi suất, chương trình rút thăm trúng thưởng khuyến hấp dẫn 54 So sánh tháng đầu năm năm 2010- 2012 tiêu giảm dần mức gần Cho thấy NH vận dụng tối đa nguồn vốn huy động vay, vốn huy động NH khơng bị đóng băng mà vận dụng liên tục vào trình sử dụng vốn NH Để đạt kết nhờ vào sách mở rộng hoạt động tín dụng như: sách sản phẩm tín dụng, sách giá (lãi suất cho vay), sách phân phối, sách tun truyền quảng cáo, bên cạnh NH đa dạng hình thức cho vay tầng lớp kinh tế, đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần đáng kể vào tổng nguồn vốn NH Bảng 30: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THÁNG ĐẦU NĂM 2010-2012 Năm Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 183.158 248.192 310.162 Doanh số cho vay Triệu đồng 198.257 261.145 419.420 Doanh số t hu nợ Triệu đồng 174.048 214.584 380.225 Dư nợ cho vay Triệu đồng 139.829 186.390 225.585 Dư nợ bình quân Triệu đồng 127.724 163.109 205.987 Nợ xấu Triệu đồng 4.730 4.016 3.412 Vốn huy động Triệu đồng 121.062 134.103 204.176 % 76,34 75,09 72,73 Lần 1,15 1,38 1,10 10 Dư nợ trung-dài hạn/Dư nợ % 38,28 33,73 32,01 10 Hệ số thu nợ (3)/(2) % 87,78 82,17 90,65 Vòng 1,36 1,31 1,84 % 3,38 2,15 1,51 Dư nợ/Tổng nguồn vốn Dư nợ/Vốn huy động 11 Vòng quay vốn tín dụng 12 Nợ xấu/Dư nợ (Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước) 4.2.2 Dư nợ tổng nguồn vốn Đây tiêu phản ánh khả sử dụng vốn vay NH, cho thấy trung bình đồng vốn NH cho vay đồng Chỉ số NH tăng lên năm 2009-2011 cho thấy khả cho vay NH tốt 55 Hệ số tăng lên khách hàng đến vay vốn nhiều, nguồn vốn sử dụng triệt để, NH có biện pháp tích cực nhằm tăng cường hoạt động cho vay như: ưu đãi 4% lãi suất năm 009 2% năm 2010 Đây thành công NH công tác sử dụng vốn nỗ lực lớn NH trình cân đối nguồn vốn sử dụng vốn Còn xét tháng đầu năm, dư nợ tổng nguồn vốn đạt mức cao có giảm xuống năm 2012 Qua ta thấy, hiệu sử dụng đồng vốn Ngân hàng chưa cao Tuy nhiên khơng riêng tiêu khẳng định hoạt động tín dụng Ngân hàng khơng tốt Vì qua năm, doanh số cho vay doanh số dư nợ Ngân hàng tăng Nhưng tiêu giảm năm 2012 tốc độ tăng dư nợ thấp tổng nguồn vốn 4.2.3 Dư nợ trung dài hạn dư nợ Đây tiêu phản ánh mức tăng trưởng dư nợ tín dụng trung dài hạn NH, tiêu cho thấy biến động tỷ trọn g loại dư nợ tín dụng NH qua thời kỳ Tỷ lệ cao chứng tỏ mức độ phát triển nghiệp vụ tín dụng lớn, mối quan hệ với khách hàng có uy tín Nhìn chung năm 2009-2011 số đạt mức thấp tăng trưởng qua năm đặn ổn định, điều chứng tỏ chất lượng tín dụng NH tốt Còn tháng đầu năm 2010-2012, dư nợ trung dài hạn dư nợ mức thấp có xu hướng giảm, điều cho thấy quy mơ tín dụng trung dài hạn NH chưa cao, tín dụng ngắn hạn mang lại thu nhập cao so với tín dụng trung dài hạn dư nợ ngắn hạn chiếm phần lớn tổng dư nợ, điều giúp giảm thiểu rủi ro cho NH đồng vốn đầu tư thu hồi nhanh 4.2.4 Hệ số thu hồi nợ Hệ số thu hồi nợ phản ánh khả thu hồi nợ NH khoản cho vay hay khả trả nợ khách hàng Hệ số NH tăng qua năm 2009-2011, NH trọng công tác cho vay từ khâu lựa chọn khách hàng, xét duyệt cho vay đến thu hồi nợ đến hạn nhờ tiến trình thu nợ NH ngày đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn cho đồng vốn NH tình hình hoạt động tín dụng NH Còn xét tháng đầu năm HSTN có dao động trì mức cao từ cho 56 thấy cơng tác thu hồi nợ thực tốt Năm 2011 giảm nhẹ so với năm 2010 tốc độ tăng DSCV năm tăng nhanh tốc độ tăng DSTN Sang năm 2012, HSTN có chiều hướng tăng lên nhờ vào nỗ lực cán tín dụng cơng tác thẩm định dự án, cho vay đối tượng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng mà giảm thiểu rủi ro hoạt động NH 4.2.5 Vòng quay vốn tín dụng Chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, cho biết số vố n đầu tư quay vòng nhanh hay chậm thời kỳ định Chỉ số tăng tức thời hạn thu hồi nợ nhanh, khả thu hồi nợ NH tốt Nhìn chung, qua năm 2009 -2011 vòng quay vốn tín dụng có chiều hướng giảm Ngun nhân c ó thể tốc độ tăng doanh số thu nợ có phần chậm tốc độ tăng dư nợ bình quân NH cần trọng nhiều để gia tăng tiêu trọng đến khoản nợ đến hạn thu hồi, cần có biện pháp để nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ thời hạn giúp doanh số thu nợ tăng nhanh Từ đó, nâng cao hiệu chất lượng hoạt động tín dụng cho NH Còn tháng đầu năm 2012 tiêu tăng lên đáng kể điều cho thấy NH làm tốt cơng tác thu hồi nợ, thêm vào NH cho vay đối tượng, khách hàng kinh doanh có lợi nhuận, trả nợ thời hạn làm cho DSTN tăng lên Tuy nhiên năm 2011, vòng quay vốn tín dụng giảm xuống nguyên nhân NH chủ yếu cho vay ngắn hạn, doanh số cho vay trung dài hạn giảm dẫn đến D STN trung dài hạn giảm gây ảnh hưởng đến tổng DSTN NH, kết xấu độ biến động khơng đáng kể NH cần có biện pháp giúp vòng quay vốn tín dụng tăng nhanh, khả sinh lời từ đồng vốn cho vay nhanh cao hơn, tạo điều kiện nâng cao lợi nhuận NH 4.2.6 Nợ xấu dư nợ Đây tiêu đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng NH Chỉ tiêu nợ xấu dư nợ NH có xu hướng giảm dần qua năm không vượt mức 5% theo quy định NHNN Trong năm 2009-2011 nợ xấu tổng dư nợ đạt mức cao cao năm 2009 gần 5%, nguyên nhân 57 biến động phức tạp tình hình kinh tế tình trạng lạm phát xảy làm giá nguyên vật liệu đầu vào tăng lên gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất dẫn đến khách hàng khơng có khả trả nợ cho NH Tuy nhiên tình hình cải thiện năm tiếp theo, tiêu có xu hướng giảm xuống năm 2010 2011 Đây kết khả quan nhờ vào đạo hướng kịp thời từ phía ban lãnh đạo CBTD tích cực việc thu hồi nợ, cố gắng giảm thiểu nợ xấu làm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh NH Còn tháng đầu năm 2010-2012 nợ xấu dư nợ giảm xuống đạ t mức thấp, kinh tế địa phương phát triển tốt, đối tượng vay vốn làm ăn hiệu quả, đảm bảo khả trả nợ NH Bên cạnh đó, NH khơng ngừng hồn thiện cơng tác thẩm định, tìm kiếm khách hàng tiềm để mở rộng quy mô dẫn đến dư nợ tăng nh anh 58 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Ở NHNo & PTNT MAU CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC 5.1 NHẬN XÉT TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC 5.1.1 Kết đạt Với tốc độ phát triển nhanh hệ thống NHTM nay, NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước giữ vị với lịch sử phát triển lâu dài, tạo uy tín lòng tin khách hàng, trở thành NH chủ lực góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội đời sống nhân dân địa phương Ban lãnh đạo chi nhánh thường xuyên trưởng phòng kinh doanh bám sát địa bàn khách hàng thông qua việc trực tiếp khảo sát, nắm bắt tình hình kinh doanh tài đơn vị, kịp thời giải vướng mắc quan hệ tín dụng Ngân hàng có đội ngũ cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm tính kỹ luật cao NH thường xuyên cho nhân viên học thêm lớp nâng cao nghiệp vụ để bổ sung kiến thức, thơng tin mới, mở chương trình thi đua thông qua việc đưa tiêu tín dụng, từ khuyến khích nhân viên tích cực hoạt động Việc mở rộng hai phòng giao dịch Đầm Cùng Phú Hưng giúp cho việc huy động vốn thu nợ NH thuận lợi Công nghệ thông tin không ngừng đại hóa, đặc biệt việc kết nối hệ thống IPCAS giúp tạo điều kiện giao dịch, thu thập xử lý thơng tin nhanh chóng, xác thống toàn hệ thống Với số vốn huy động tăng trưởng nhanh, năm sau cao năm tr ước thể uy tín tín nhiệm khách hàng ngân hàng Bên cạnh đó, thủ tục vay vốn khơng ngừng cải tiến theo hướng đơn giản hóa cho phù hợp với loại khách hàng chủ yếu nông dân, tạo điều kiện thuận lợi giao d ịch nên thu hút thêm nhiều khách hàng, thực công tác mềm dẽo cho vay thu hồi nợ khách hàng gặp rủi ro sản xuất 59 kinh doanh, góp phần thúc đẩy doanh số cho vay ngày tăng, cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao Nợ xấu NH giảm qua năm, dư nợ cho vay không ngừng tăng lên phần cho thấy hoạt động tín dụng NH tốt Doanh số cho vay ngành NN&TS tăng qua năm góp phần phát triển mạnh địa phương, cải thiện đời sống kinh tế ch o nhiều hộ dân 5.1.2 Những hạn chế Ngân hàng chưa khai thác hết nguồn vốn đại phận dân chúng để mở rộng hoạt động tín dụng Việc phải nhận vốn điều chuyển từ NH cấp hoạt động chủ yếu chi nhánh hoạt động tín dụng, chi phí cho CBTD x uống địa bàn cơng tác, nợ tồn động phải trích phòng rủi ro phí NH cao Chịu tác động kinh tế lạm phát cao, mức lãi suất chưa thực hợp lý, hấp dẫn người gửi tiền Thông tin mà khách hàng cung cấp thiếu khơng xác, NH phải đối mặc với việc cạnh tranh kênh huy động vốn địa bàn: bảo hiểm, tiết kiệm bưu điện nên khó khăn vấn đề mở rộng thị phần, thu hút vốn, giữ chân khách hàng Đặc biệt biến động giá vàng thời gian qua ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư Mạng lưới giao dịch nhiều hạn chế, quan, đơn vị hầu hết thực trả lương cho nhân viên qua thẻ chi nhánh có máy ATM đặc trụ sở trung tâm huyện Ngân hàng chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khách hàng đến với chương trình, sản phẩm dịch NH có nhu cầu, hoạt động marketing chưa phát triển rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng đài truyền hình, đài phát tha nh, báo chí Địa bàn hoạt động tương đối rộng, số lượng CBTD chưa đáp ứng tốt yêu cầu công việc Ở xã địa bàn huyện có CBTD phụ trách cơng việc từ khâu thẩm định đến cho vay, thu nợ, phải trực quan dành khoản thời gian để đến hộ dân có nợ hạn khơng có thiện chí trả nợ để thu nợ Điều làm ảnh hưởng đến khả đánh giá sàn lọc khách hàng 60 Ngân hàng tập trung cho vay chủ yếu sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản Việc sản xuấ t tiêu thụ người dân phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, giá thị trường Từ đó, dẫn đến độ rủi ro cho vay cao, điển hình tỷ trọng nợ xấu ngành NN&TS chiếm tỷ trọng cao qua năm Rủi ro hoạt động cho vay tồn chưa có phương hướng giải triệt để, việc xử lý tài sản chấp quyền sử dụng đất để thu hồi nợ hạn, nợ xấu nhiều trở ngại, diễn chậm Bên cạnh đó, NH đầu tư 70% nhu cầu vốn vay giá trị tài sản chấp nên n hu cầu vay vốn bị hạn chế phần 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC 5.2.1 Giải pháp nâng cao nguồn vốn để mở rộng tín dụng Đối với hoạt động tín dụng yếu tố quan trọng nguồn vốn thể lực tài ngân hàng, tảng cho hoạt động NH Chính mà Agribank huyện Cái Nước cần phải trọng đến công tác huy động vốn nhằm tăng nguồn vốn mình, tạo tự chủ vốn đồng thời nâng cao lực cạnh tranh Sau số giải pháp nâng cao nguồn vốn huy động NH: - Xây dựng sách lãi suất linh hoạt, đa dạng hóa hình thức huy động vốn với nhiều khung lãi suất khác nhau, áp dụng mức lãi suất ưu đãi Bên cạnh thường xun kết hợp chương trình khuyến lãi suất thưởng số tiền gửi tăng dần, tặng quà vật lần khách hàng gửi tiền tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng Tuy việc làm tăng chi phí cho Ngân hàng làm tốt, thu hút nhiều khách hàng lợi nhuận tăng lên nhiều Xem xét phân loại khách hàng, thường xuyên khảo sát, đánh giá tiềm để áp dụng sách phù hợp cho nhóm khách hàng Cụ thể sau: - Đối với khách hàng doanh nghiệp: nhóm khách hàng mở tài khoản để thuận tiện việc kinh doanh giao dịch Do đó, NH đưa ưu đãi thủ tục gọn nhẹ, phí giao dịch thấp, an tồn thuận lợi giao dịch để thu hút nhóm khách hàng 61 - Đối với khách hàng dân cư: mục đích gửi tiền họ lợi nhuận, NH nên thực sách huy động linh hoạt cách đa dạng hóa kỳ hạn gửi tiền với mức lãi suất thích hợp kèm theo lợi ích hấp dẫn quà tặng hay khuyến Mở rộng mạng lưới giao dịch: NH hoạt động địa bàn huyện tương đối rộng lớn, nhiên toàn huyện có phòng giao dịch máy ATM đặt trụ sở NH Vì vậy, NH cần trọng mở rộng địa bàn hoạt động cách mở thêm phòng giao dịch xã tr ọng điểm, tăng cường xây dựng thêm nhiều máy ATM địa bàn huyện để việc rút tiền toán tự động thuận tiện hơn, tạo hài lòng khách hàng thu hút thêm nhiều khách hàng 5.2.2 Giải pháp công tác cho vay - Thẩm định xét duyệt cho vay + Nâng cao chất lượng thu thập thông tin : ngồi thơng tin thu thập hồ sơ vay vốn, NH cần thu thập thêm thông tin thực tế để đảm bảo tính khách quan cách khảo sát, tìm hiểu ngành nghề sản xuất kinh doanh, tiềm sản phẩm thị trường, lĩnh vực đầu tư khách hàng NH thu thập thông tin khách hàng từ trung tâm thông tin tín dụng, quan thuế, hải quan, đối tượng khách hàng, phương tiện thông tin đại chúng + Nâng cao chất lượng xử lý thơng tin: ngồi việc thẩm định khả tài khách hàng, NH cần đặc biệt trọng đến phương án sử dụng vốn vay thơng qua đánh giá khả trả nợ khách hàng - Kiểm soát khoản vay + Kiểm tra định kỳ tất khoản vay, khoản vay lớn NH nên tiến hành kiểm tra theo chu kỳ 30,60,90 ngày kết hợp kiểm tra bất thường + Đánh giá q trình tốn, đánh giá chất lượng tình trạng tài sản chấp, xem xét đầy đủ khía cạnh pháp lý hợp đồng tín dụng đảm bảo NH có quyền sở hữu tồn hay phần tài sản chấp khách hàng không trả nợ 62 - Thu hồi xử lý nợ + Đối với nợ đến hạn : Chủ động gởi giấy báo nợ đến khách hàng vay vốn để đôn đốc nhắc nhở thường xuyên việc trả nợ vay, phải hạn chế tối đa việc gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ + Đối với gia hạn nợ (nếu có phát sinh): NH nên có kế hoạch thu thời điểm cụ thể, không chờ đến nợ gia hạn đến hạn nợ có ảnh hưởng xấu đến tình hình tài NH + Đối với khoản nợ xấu: khách hàng khơng có khả tốn tương lai, tiến hành biện pháp xử lý Nếu khách hàng cố tình day dưa, khơng chịu trả nợ NH, phối hợp với quyền địa phương nhanh chóng xử lý tài sản chấp phù hợp v ới thực trạng trường hợp cụ thể, để đảm bảo xử lý tài sản nhanh, luật có hiệu quả, giảm bớt chi phí thu hồi nợ khởi kiện trước pháp luật nhằm giảm bớt thiệt hại cho khách hàng lẫn NH CBTD phải kiên trì bám sát khách hàng để đơn đốc thu hồi nợ hạn đề xuất biện pháp xử lý nợ 5.2.3 Giải pháp sản phẩm dịch vụ - Ngân hàng cung cấp số sản phẩm tín dụng hỗ trợ như: hỗ trợ kinh doanh trọn gói, hỗ trợ an cư trọn gói, việc sử dụng sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hành tiếp cận sản phẩm dịch vụ NH với nhiều ưu đãi tiện ích hấp dẫn so với sản phẩm dịch vụ đơn lẻ - Nâng cao chất lượng phục vụ: + Thực nhanh chóng yêu cầu khách hàng, giảm thiểu chứng từ, tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng + Niềm nở, tận tình giải thích tư vấn cho khách hàng sản phẩm dịch vụ phù hợp có lợi cho khách hàng - Thiết kế quy trình cho vay đơn giản, phù hợp với đối tượng khách hàng, công tác thẩm định, giải ngân cần tiến hành nhanh chóng - Mỗi tín dụng phụ trách lượng khách hàng định để tìm hiểu nhu cầu vay vốn khách hàng phát sớm vấn đề xấu xảy 63 5.2.4 Giải pháp marketing Đưa logo, màu sắc đặc trưng NH lê n băng rơn, áp phích, máy ATM địa điểm công cộng, cung cấp tờ rơi quảng cáo sản phẩm dịch vụ đến khách hàng Xây dựng website riêng NH với đầy đủ thông tin, nội dung phong phú, đơng thời đảm bảo tính an toàn, bảo mật khách hàng giao dịch với NH qua website Có sách chăm sóc hậu cho khách hàng, tăng quà sinh nhật, kỷ niệm thành lập công ty, ngày lễ lớn năm để khách hàng cảm nhận quan tâm tôn trọng NH 5.2.5 Giải pháp nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng đội ngũ cán cách: đào tạo đội ngũ cán trình độ chun mơn nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, mở lớp tập huấn kỹ đàm phán, giao tiếp, làm việc tập thể Đội ngũ cán phải bố trí phù hợp với lực chuyên môn, nhận thức vị trí, trách nhiệm, kiên chống biểu tiêu cực hoạt động kinh doanh, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu ngành Thực chương trình thi đua kết hợp với c hính sách khen thưởngphê bình tạo động lực tích cực, hăng hái hồn thành nhiệm vụ đội ngũ cán đồng thời nâng cao trách nhiệm, tính chủ động cơng việc để hồn thành cơng tác giao có hiệu quả, chất lượng 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Hoạt động tín dụng ln hoạt động sinh lời chủ yếu định đến kết kinh doanh ngân hàng Tín dụng khơng mang lại lợi nhuận cao cho NH mà đóng góp vào q trình thực thi, bình ổn sách tiền tệ NHNN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong năm gần đây, tình hình kinh tế có nhiều biến động diễn biến phức tạp, gây khơng khó khăn cho hoạt động hầu hết hệ thống NHTM nói chung NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước nói riêng Với mục t iêu đề tài đặt nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 từ đề xuất giải pháp mở rộng nâng cao hoạt động tín dụng NH, kết nghiên cứu đ ã đạt số vấn đề sau: Luận văn tập trung phân tích tình hình hoạt động tín dụng qua năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước thông qua tiêu như: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ nợ xấu Các tiêu NH tăng qua năm chứng tỏ quy mơ hoạt động tín dụng NH ngày mở rộng Thêm vào đó, tình hình nợ xấu NH giảm dần qua năm tỷ lệ nợ xấu nằm mức quy định NHNN cho thấy khả quản lý rủi ro hoạt động tín dụng NH tốt Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động tăng giúp NH giảm chi phí lãi, làm tăng thu nhập cho NH đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn ngày tăng khách hàng Luận văn đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước từ năm 2009 đến thánh đầu năm 2012 dựa vào tiêu đánh giá hoạt động tín dụng như: dư nợ tổng nguồn vốn, dư nợ vốn huy động, dư nợ trung -dài hạn dư nợ, hệ số thu hồi nợ, vòng quay vốn tín dụng nợ xấu dư nợ Với phấn đấu nổ lực không ngừng ban lãnh đạo tập thể cán cơng nhân viên nên hoạt động tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước hướng Việc cần làm ngân hàng thời gian tới giữ vững phát huy thành 65 tích đạt được, khẩn trương sức khắc phục yếu tồn để đảm bảo hoạt động tín dụng Ngân hàng đạt hiệu cao góp phần cho phát triển lành mạnh bền vững huyện Cái Nước Dựa vào kết phân tích luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nguồn vốn huy động, trọng nhiều công tác thẩm định xét duyệt cho vay xử lý thu hồi nợ, tăng cường hoạt động marketing phát triển sản phẩm dịch vụ, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Từ góp phần mở rộng phát triển hoạt động tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh huyện Cái Nước 6.2 KIẾN NGHỊ Đối với nhà nước Nhà nước cần ban hành rõ ràng biện pháp xử lý nhằm để tạo môi trường cạ nh tranh lạnh mạnh NHTM với Nhà nước cần quan tâm việc xây dựng sở hạ tầng nông thôn Ưu tiên xây dựng đường giao thơng hồn chỉnh đến tận xã, ấp để giúp người dân vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí tiêu thụ sản phẩm Bên cạn h đó, giúp cho hoạt động NH thuận lợi Nông dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp mà việc sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, giá thị trường Trong q trình sản xuất khơng tránh khỏi rủ i ro bất khả kháng Đề nghị nhà nước có văn hướng dẫn xử lý rủi ro để có rủi ro xử lý kịp thời, giảm bớt khó khăn cho người vay NH Đối với quyền địa phương Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho NH việc cung cấp thông tin khách hàng, ký duyệt hồ sơ vay vốn cho khách hàng giúp cho hoạt động tín dụng NH thuận lợi hơn, xác hiệu Các quan bảo vệ thi hành pháp luật cần đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án có liên quan đến hoạt động NH, trán h kéo dài gây động vốn cho NH Trong trình phát tài sản chấp để thu hồi nợ NH gặp nhiều khó khăn khâu xử lý văn thi hành án chậm Cơ quan thi hành án cần thực nghiêm túc quy định cưỡng chế buộc người vay thi hàn h án, bàn 66 giao tài sản nhanh cho NH, có phối hợp tốt NH với tòa án để NH xử lý khoản nợ tồn động có hiệu Đối với Ngân hàng Nhà Nước NHNN nên có chế rành mạch thuận lợi cho NHTM việc chấp tài sản vay vốn khách hàng v giải phóng tài sản chấp để kịp thời thu hồi vốn khách hàng không trả nợ vay Đối với NHNo & PTNT Việt Nam Xem xét, hỗ trợ kinh phí, máy móc, trang thiết bị đại cho NH, tạo điều kiện cho NH nâng cao hiệu hoạt động, tiết kiệm chi phí tu sửa cơng cụ dụng cụ, bảo quản Xem xét cung cấp thêm máy ATM cho chi nhánh địa bàn, giúp người dân giao dịch thường xuyên quen thuộc với máy ATM, giao dịch NH nhanh chóng tiện lợi Bên cạnh đó, thực chênh lệch lãi suất hợp lý, linh hoạt hấp dẫn để giúp tăng khả cạnh tranh với TCTD khác địa bàn Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, nhân viên NH để nâng cao trình độ chun mơn, đồng thời có sách khen thưởng nhân viên hoàn thành xu ất sắc nhiệm vụ chi nhánh NH 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ninh Kiều (2008) Nghiệp vụ ngân hàng , NXB Thống kê, TPHCM Thái Văn Đại (2005) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại , Tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Bùi Văn Trịnh (2 006) Bài giảng tiền tệ ngân hàng , Tủ sách Đại học Cần Thơ Trần Ái Kết (2006) Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, Tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại (2007) Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Trường Đại học Cần Thơ Quyết định số 493/2005/ QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 68 ... trò Ngân hàng Đặc biệt Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn to lớn Là Ngân hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn. .. HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÀ MAU CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC 3.1 TỔNG QUAN VỀ NHNNo& PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CÁI NƯỚC 3.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát. .. trình cho vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước ……………….……………………………………… … 18 Bảng 1: Tình hình huy động vốn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Nước qua năm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN cà MAU CHI NHÁNH HUYỆN cái nước , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN cà MAU CHI NHÁNH HUYỆN cái nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay