PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT – sở GIAO DỊCH hậu GIANG

114 42 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG GVHD: Phạm Xuân Minh SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm MSSV: 4093730 Lớp: KT0988A1 ( Kinh Tế Học) CẦN TH Ơ-2012 Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG LỜI CẢM TẠ  Được giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại Học Cần Thơ chấp nhận Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Sở Giao dịch Hậu Giang, vừa qua em đ ã nhận thực tập ngân hàng Qua thời gian thực tập ngân hàng, em tiếp xúc với thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng Qua em học hỏi nhiều điều có ích, có điều kiện để áp dụng kiến thức học hỏi trường vào trình thực luận văn tốt nghiệp Để có luận văn hồn chỉnh này, em xin chân thành cảm ơn: - Quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh truyền đạt cho em nhiều kiến thức có ích suốt năm học trường - Thầy Phạm Xuân Minh nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực luận văn - Các anh, chị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Sở Giao dịch Hậu Giang nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn tạo đ iều kiện thuận lợi cho em thời gia n thực luận văn ngân hàng Em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kinh tế- QTKD anh chị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Sở Giao dịch Hậu Giang lời chúc sức khỏe chúc thầy cô anh chị gặp nhiều thuận lợi sống công tác Ngày 29 tháng 10 năm 2012 Sinh viên thực Phạm Thị Hồng Thắm GVHD: Phạm Xuân Minh i SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG LỜI CAM ĐOAN  Tơi cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 29 tháng 10 năm 2012 Sinh viên thực Phạm Thị Hồng Thắm GVHD: Phạm Xuân Minh ii SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày … tháng…….năm…… GIÁM ĐỐC GVHD: Phạm Xuân Minh iii SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN HƯỚNG DẪN  Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn Phạm Xuân Minh GVHD: Phạm Xuân Minh iv SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN PHẢN BIỆN  GVHD: Phạm Xuân Minh v SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG MỤC LỤC trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.2Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1Không gian 1.3.2Thời gian 1.3.3Đối tượng 1.3.4 Lược khảo tài liệu CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những vấn đề chung tín dụng 2.1.1.1 Khái niện tín dụng 2.1.1.2 Vai trò tín dụng 2.1.1.3 Phân loại tín dụng 2.1.2 Khái niệm tín dụng ngắn hạn 2.1.3 Nguyên tắc tín dụng 2.1.4 Một số tiêu đánh giá hoạt động t ín dụng 2.1.4.1 Doanh số cho vay 2.1.4.2 Doanh số thu nợ 2.1.4.3 Dư nợ 2.1.4.4 Nợ xấu 2.1.4.5 Hệ số thu nợ ngắn hạn (%) 2.1.4.6 Vòng quay vốn tín dụng (vòng) 2.1.4.7 Tỉ lệ nợ xấu (%) 2.1.4.8 Dư nợ ngắn hạn tổng nguồn vốn 2.1.4.9 Dư nợ tổng nguồn vốn GVHD: Phạm Xuân Minh vi SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG 2.1.4.10 Lợi nhuận thu nhập 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG 11 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 11 3.1.1 Khái quát ngân hàng bưu điện Liên Việt 11 3.1.2 Khái quát ngân hàng Bưu điện Liên Việt Sở giao dịch Hậu Giang 12 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG 13 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 13 3.2.2 Chức nhiệm vụ phận 15 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM ( 2009- THÁNG NĂM 2012) 20 3.3.1 Thu nhập Ngân hàng qua năm ( 2009 2011) 22 3.3.2 Chi phí Ngân hàng qua năm ( 2009 2011 ) 23 3.3.3 Lợi nhuận Ngân hàng qua năm ( 2009 2011) 24 3.3.4 Thu nhập Ngân hàng tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2012 25 3.3.5 Chi phí Ngân hàng tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2012 27 3.3.6 Lợi nhuận Ngân h àng tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2012 28 3.4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤ C TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG 28 3.4.1 Phương hướng phát triển 28 3.4.2 Mục tiêu phát triển 29 3.4.3 Xác định khách hàng mục tiêu c Ngân hàng TMCP Liên Việt sở giao dịch Hậu Giang 30 GVHD: Phạm Xuân Minh vii SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG 31 4.1 KHÁI QUÁT Về TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦ A NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM ( 2009- THÁNG NĂM 2012) 31 4.1.1 Khái quát cấu nguồn vốn Ngân hàng qua năm (2009tháng năm 2012) 31 4.1.2 Khái quát tình hình huy động vốn Ngân hàng qua năm(2009- tháng năm 2012) 36 4.1.3 Khái quát tình hình sử dụng vốn Ngân hàng qua năm(2009- tháng năm 2012) 42 4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM (2009- THÁNG NĂM 2012) 49 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn 49 4.2.1.1 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua năm(2009- tháng năm 2012) 49 4.2.1.2 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế qua năm(2009- tháng năm 2012) 56 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn 61 4.2.2.1 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua năm (2009- tháng năm 2012) 62 4.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế qua năm (2009- tháng năm 2012) 66 4.2.3 Phân tích dư nợ ngắn hạn 70 4.2.3.1 Phân tích dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua năm (2009- tháng năm 2012) 71 4.2.3.2 Phân tích dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế qua năm (2009- tháng năm 2012) 75 4.2.4 Phân tích tình hình nợ xấu 79 4.2.4.1 Phân tích tình hình nợ xấu ngắn hạn theo thành phần kinh tế qua năm 2009 tháng đầu năm 2012 79 GVHD: Phạm Xuân Minh viii SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG 4.2.4.2 Phân tích nợ xấu ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế qua năm 2009- tháng đầu năm 2012 83 4.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM (2009- THÁNG NĂM 2012) 87 4.3.1 Tỷ lệ huy động ngắn hạn nguồn vốn huy động ngắn hạn 89 4.3.2 Tỷ lệ dư nợ ngắ n hạn tổng dư nợ 89 4.3.3 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn 89 4.3.4 Hệ số thu nợ ngắn hạn 90 4.3.5 Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn 90 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT SỞ GIAO DỊCH HẬU GIANG 91 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 91 5.1.1 Thuận lợi 92 5.1.2 Khó khăn 92 5.2 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN 92 5.2.1 Đối với công tác huy động vốn 93 5.2.2 Đối với công tác cho vay ngắn hạn 93 5.2.3 Đối với công tác thu hồi nợ vay ngắn hạn 94 5.2.4 Đối với nợ xấu ngắn hạn 94 5.3 MỘT SỐ GIảI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNGHẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤ NG 95 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 6.1 KẾT LUẬN 97 6.2 KIẾN NGHỊ 98 GVHD: Phạm Xuân Minh ix SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG Bảng 4.22: NỢ XẤU NGẮN HẠN THEO NGÀNH NGHỀ KINH TẾ THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ĐVT: Triệu đồng Năm Chỉ tiê u Số chênh lệch tháng đầu năm 2011 tháng đầu năm 2012 Số tiền Số tiền Nông, lâm, thủy sản Thương mại - dịch vụ Xây dựng Ngành khác Tổng tháng đầu năm 2011/ tháng đầu năm 2012 Số tiền % 3.329 3.486 157 4,72 937 873 (64) (6,83) 1.524 1.725 201 13,19 261 298 37 14,18 6.051 6.382 331 5,47 (Nguồn: phòng kế tốn LienVietPostBank Sở Giao dịch Hậu Giang) GVHD: Phạm Xuân Minh 86 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG  Nông, lâm, thuỷ sản Nợ xấu tháng đầu năm 2012 3.486 triệu đồng tăng 4,72% so với tháng đầu năm 2011 Ngân hàng cần ch ú trọng vào công tác thu hồi nợ ngành ngành chiếm tỷ trọng cao tổng nợ xấu có xu hướng tăng qua năm  Thương mại, dịch vụ Nợ xấu ngành có chuyển biến tích cực cho thấy Ngân hàng tăng cường công tác thu hồi nợ giảm tỷ lệ cho vay ngành nên Ngân hàng sàng lọc lựa chọn khách hàng tốt vay  Xây dựng Nợ xấu ngành xây dựng tháng đầu năm 2012 tăng 13,19% so với tháng năm 2011 Ngân hàng cần trọng việc cho vay n gành ngành có nguy nợ xấu cao 4.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM 2009 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 GVHD: Phạm Xuân Minh 87 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG Bảng 4.21: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM 2009 - THÁNG ĐẦU NĂM 201 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2009 2010 2011 tháng 2012 Nguồn vốn huy động ngắn hạn Trđ 604.942 793.873 718.273 715.252 Doanh số cho vay ngắn hạn Trđ 1.275.912 1.427.680 1.202.191 769.345 Doanh số thu nợ ngắn hạn Trđ 1.038.734 1.273.623 1.277.957 736.535 Dư nợ ngắn hạn Trđ 558.145 712.202 636.436 669.246 Dư nợ ngắn hạn bình quân Trđ 405.102 665.261 714.777 675.361 Dư nợ ngắn hạn/ nguồn vốn huy động ngắn hạn Lần 0,92 0,90 0,89 0,94 % 98,30 93,37 95,44 97,91 Vòng 2,56 1,91 1,79 1,09 Hệ số thu nợ ngắn hạn % 99,27 99,33 96,98 97,00 10 Tỷ lệ nợ xấu % 0,79 0,83 0,90 0,95 Dư nợ ngắn hạn/ Tổng dư nợ Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn GVHD: Phạm Xuân Minh 88 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG 4.3.1 Tỷ lệ huy động ngắn hạn nguồn vốn huy động ngắn hạn Chỉ tiêu dùng để đánh gi a cấu tín dụng theo thời hạn, giúp nhà quản trị Ngân hàng đánh giá cấu sử dụng nguồn vốn đầu tư vay có hợp lý hay khơng Theo quy định toàn hệ thống LienVietPostBank Sở Giao dịch Hậu Giang tỷ lệ chênh lệch dư nợ ngắn hạn tổng dư n ợ mà Ngân hàng cho khách hàng vay vốn ln Ngân hàng trì mức cao ngang so với dư nợ trung d ài hạn hoạt động tín dụng, thực mục tiêu mà Ngân hàng cấp đề Qua bảng số liệu 4.21 ta thấy dư nợ ngắ n hạn tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng thay đổi qua năm nhiên số cao cho thấy nguồn vốn huy động cho vay Ngân h àng bị khan hiếm, Ngân hàng sử dụng nguồn vốn có hiệu Cụ thể năm 2009 0,92 lần, năm 2010 0,90 lần , năm 2011 0,89 lần tháng đầu năm 2012 0,94 lần Tỷ trọng có xu hướng giảm Ngân hàng sớm xác định vai trò việc phục vụ phát triển kinh tế xã hôi tỉnh tăng cường hoạt động huy động vốn 4.3.2 Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn tổng dư nợ Tỷ lệ dư nợ tổng dư nợ Ngân hàng thấp 100% ta kết luận Ngân hàng tích cực việc sử dụng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng Năm 2009 Ngân hàng tập trung 98.30% vay, sau số giảm qua cá c năm lại, năm 2010 93,37%, năm 2011 95,44% đến tháng đầu năm 2012 84,64% Kết cho thấy cho vay ra, Ngân hàng trọ ng vào đầu tư lĩnh vực khác, nhiên đầu tư cao vào cho vay Ngân hàng gặp số rủi ro vốn rủi ro tốn 4.3.3 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn Chỉ tiêu đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng thời gian thu hồi nợ vay tín dụ ng nhanh hay chậm thời kỳ định, thường năm Trong kỳ, số vòng quay ngày nhiều tốt việc sử dụng nguồn vốn cho vay hoạt động Ngân hàng Năm 2009 vòng quay vố n tín dụng Ngân hàng 2,56 vòng đến năm 201 1,91, năm 2011 1,79 vòng đến tháng đầu năm 2012 1,09 vòng Tăng giảm công tác thu hồi nợ GVHD: Phạm Xuân Minh 89 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG Ngân hàng có biến động, doanh số thu nợ giảm vòng quay vốn tín dụng giảm theo ngược lại Nguyên nhân sụt g iảm năm 2010 doanh số thu nợ giảm mặt khác vay trung hạn chưa đến hạn tốn vay ngắn hạn gia hạn nợ Nhìn chung hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt có tăng trưởng qua năm, nguồn vốn huy độ ng có xu hướng tăng, thêm vào cơng tác tín dụng đượ c Ngân hàng quan tâm thích đáng, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ hạn qua năm 4.3.4 Hệ số thu nợ ngắn hạn Hệ số thu nợ ngắn hạn phản ánh hiệu thu hồi nợ ngắn hạn ngân hàng khả trả nợ khách hàng, cho biết số tiền ngân hàng thu hồi thời kỳ định từ đồng doanh số cho vay ngắn hạn Nhìn chung hệ số thu nợ ngắn hạn Ngân hàng qua năm đạt mức cao Cụ thể năm 2009 99,27%, năm 2010 99,33%, năm 2011 số 96,98 % tháng đầu năm 2012 97,00 % Đạt kết cán ngân hàng thực quy trình nghiệp vụ, kiểm tra giám sát, thường xuyên theo dõi khách hàng để nắm tình hình tài chính, việc sử dụng vốn vay mục đích nên kịp thời xử lý đôn đốc khách hàng trả nợ đến hạn 4.3.5 Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn Chỉ số đo lường n ghiệp vụ tín dụng ngân hàng, số thấp có nghĩa chất lượng tín dụng ngân hàng cao Chất lượng tín dụng tr ong ngân hàng năm tốt, nhiên tỷ lệ nợ xấu theo thống kê Ngân hàng có tăng nhẹ, cụ thể năm 2009 tỷ lệ 0,79%, năm 2010 0,83 %, năm 2011 0,90% tháng đầu năm 2012 0,95% Điều nhắc nhở Ngân hàng phải tăng cường công tác thu hồi nợ Thẩm định vay cách cẩn thận Thường xuyên theo dõi giám sát khoản nợ để kịp thời xử lý tránh tình trạng nợ xấu sảy Các số tăng qua năm ảnh hưởng năm trước tình hình nợ xấu năm ngân hàng GVHD: Phạm Xuân Minh 90 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG TMCP B ƯU ĐIỆN LIÊN VIÊT SGD HẬU GIANG 5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG Qua phân tích tìm hiểu tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn n hư kiến thức thực tế trình thực tập Ngân hà ng thấy thuận lợi, khó khăn Ngân hàng gặp phải, nguyên nhân khách quan chủ quan trực tiếp gây làm ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng Việc phát thuận lợi khó khăn ngân hàng điều quan trọng để Ngân hàng tìm giải pháp tích cực phát huy khắc phục khó khăn hoạt động kinh doanh Ngân hàng đạt kết tốt 5.1.1 Thuận lợi Việc hội nhập sâu đầy đủ sau gia nhập WTO việc hợp tác phát triển ngày toàn diện khối ASEAN tiếp tục tạo cho nước ta mở rộng hợp tác quốc tế toàn diện, khai thác lợi so sánh, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, nguồn đầu tư trực ti ếp nước để phát huy tốt nội lực, tạo nh sức mạnh tổng hợp phát triển đất nước Uy tín nước ta trường giới ngày nâng cao, an ninh trị ổn định, môi trường đầu tư tr ong nước cải thiện đáng kể, nhà đầu tư nước tin tưởng vào triển vọng phát triển kinh tế nước ta có Hậu Giang Chính phủ có nhiều chế, sách quan tâm đầu tư, hỗ trợ nông nghiệp, nông dân nông thôn phù hợp với điều kiện tỉnh Hậu Giang Ngân hàng đư ợc đạo Đảng, Chính quyền cấp tỉnh, ngân hàng nhà nước hỗ trợ quan c giúp cho ngân hàng có nhiều thuận lợi q trình thực kinh doanh, thực đắn chủ trương sách nhà nước thời gian qu a kinh doanh đạt thành tích đáng kể Ngân hàng có đội ngũ cán trẻ, tâm huyết với nghề nghiệp, am hiểu lĩnh vực phân công, thường xuyên quan đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn GVHD: Phạm Xuân Minh 91 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG Trong thời gian qua Ngân hàng quan tâm, giúp đỡ quyền địa phương t rong công tác cho vay thu nợ, lãi suất Ngân hàng phong phú tùy thuộc vào thời gian khác tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng lựa chọn hình thức phù hợp Ngân hàng quan tâm giúp đỡ ngân hàng cấp trên, với nhạy bén lãnh đạo Ngân hàng nên trải qua nhiều năm hoạt động Ngân hàng ln hồn thành tốt nhiệm vụ t iêu mà ngân hàng cấp đề ra, góp phần phát triển kinh tế địa phương tạo công ăn việc l àm cho người dân 5.1.2 Khó khăn Cuộc khủng hoảng tài suy thối kinh tế có chiều hướng lan rộng ảnh hưởng tiêu cực đến nhi ều quốc gia có nước ta, thu hút vốn FDI, xuất khẩu, giải việc làm,.… nguy thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm mơi trường có diễn biến phức tạp ngày gay gắt tác động không thuận lợi đến phát triển kinh tế xã hôi nước ta Giá vàng giá đô la Mỹ biến động tăng lớn, gây tâm lý tích trữ vàng bán USD lấy tiền để kinh doanh có lời gửi vào Ngân hàng Lãi suất tiền gửi biến động thường xuyên tạo tâm lý không tốt khách hàng, bên cạnh có cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại khác địa bàn, làm công tác huy động ngân hàng gặp nhiều khó khăn Song song với hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng ngày phát triển, quy mô mở rộng, doanh số cho vay tăng cao qua năm tồn tại, phát sinh nhiều rủi ro cho Ngân hàng từ việc khách hàng không trả nợ 5.2 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN Sau phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng LienVietPostBank Sở Giao dịch Hậu Giang ta thấy ngân hàng đạt nhữn g kết định, bên cạnh tồn nhiều yếu kém, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng chung Ngân hàng Để thấy hạn chế nguyên nhân phát sinh sở để Ngân hàng đưa giải pháp phù hợp với thực tế để giải hạn chế nâng cao phát triển kết đạt kết hoạt động kinh doanh GVHD: Phạm Xuân Minh 92 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG 5.2.1 Đối với công tác huy động vốn Để thực tốt, chủ động hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng cần tăng cường thu hút nguồn vốn huy động chỗ đáp ứng hoạt động tín dụng ngắn hạn Trong tình hình kinh tế nay, nhu cầu vốn cao đặc biệt nguồn vốn huy động ngắn hạn có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh Ngân hàng việc cạnh tranh thu hút vốn Ngân hàng cạnh tranh gay gắt Vì LienVietPostBank Sở Giao dịch Hậu Giang cần chủ động đa dạng hóa phương thức lĩnh vực, sản phẩm dịch vụ cung cấp, đối tượng khách hàng để huy động vốn thông qua biện pháp sau:  Ngân hàng cần xây dựng chiến lược dịch vụ chăm sóc khách hàng hướng đến khách hàng tiề m vũ khí cạnh tranh, mắt xích qua n trọng việc kinh doanh tiền tệ nhằm giữ phát triển thị phần, tránh lôi kéo đối thủ, ngày giải pháp kinh doanh cần thiết  Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn, sản phẩm tiền gửi hình thức huy động khác, nâng cao tín tiện ích thơng qua chất lượng, tính đa dạng sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm, cải tiến xây dựng thêm sản phẩm, chương trình khuyến với lãi suất hấp dẫn phù hợp với kỳ hạn gửi thơng qua hình thức tiết kiệm dự thưởng ,… 5.2.2 Đối với công tác cho vay ngắn hạn Qua phân tích doanh số cho vay, dư nợ ngắn hạn nhìn chung loại hình chung kinh tế cá thể tư nhân, hộ sản xuất doanh nghiệ p tư nhân có tăng trưởng tốt, khách hàng sử dụng vốn vay Ngân hàng v hoạt động kinh doanh đạt kết tốt năm qua Như ngân hàng nên trì mối quan hệ thường xuyên giao dịch với khách hàng uy tín giải tốt vấn đề vay vốn họ Trong điều kiện kinh tế nay, công ty doanh nghiệp thành lập ngày nhiều song song có nhiều dự án đầu tư sở hạ tầng, cơng trình bất động sản, đầu tư sản xuất kinh doanh tỉnh có nhu cầu vay vốn với dự án kinh tế cao hạn chế lực thẩm định, quản lý nguồn vốn vay nên LienVietPostBank Sở Giao dịch Hậu Giang bị giới hạn hạn mức cho vay khách hàngngân hàng cần đào tạo thu hút đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệm việc thẩm định, kiểm tra giám sát tính hiệu GVHD: Phạm Xuân Minh 93 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG Đa dạng sản phẩm tín dụng nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng kết hợp nhiều sản phẩm dịch vụ như: dịch vụ than h toán nước, dịch vụ toán quốc tế, dịch vụ chi hộ lương, dịch vụ ngân quỹ,… góp phần nâng cao hiệu hoạt động, vừa mở rộng, đa dạng khác h hàng, lĩnh vực đầu tư, mở rộng quy mơ tín dụng góp phần phân tán hạn chế rủi ro tín dụng 5.2.3 Đối với cơng tác thu hồi nợ vay ngắn hạn Ngân hàng cần tích cực phối hợp với quyền địa phương cơng tác xem xét kiểm tra, thu thập thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát theo dõi việc sử dụn g vốn đơn vị khách hàng, xem họ có sử dụng vốn mục đích hay khơng, việc kinh doanh có thuận lợi khơng,.… để biết có nên tiếp tục đầu tư khơng, có kế hoạch thu hồi vốn k hách hàng phát triển sản xuất kinh doanh khơng mục đích, khơng hiệu quả, từ ngăn chặn rủi ro ảnh hưởng đến cơng tác thu hồi nợ Cán ngân hàng nên thường xuyên kiểm tra đánh giá lực tài khách hàng giúp cho ngân hàng nắm thực t rạng sản xuất kinh doanh khả toán khách hàng, theo dõi nợ đến hạn để tiến hành nhắc nhở đôn đốc khách hàng trả nợ hạn Cần áp dụng nhiều biện pháp thu nợ khác đến khoản nợ đến hạ n phù hợp với chu kỳ kinh doanh, thu nhậ p khách hàng đặt biệt khoản nợ hạn khó đòi 5.2.4 Đối với nợ xấu ngắn hạn Đối với khoản nợ phát sinh kéo dài, Ngân hàng doanh nghiệp cần trực tiếp tháo gỡ khó khăn lập kế hoạch trả nợ tạo điều kiện cho khách hàng vượt qu a khó khăn để tiếp tục sản xuất kinh doanh, cần có lựa chọn xử lý việc thu hồi nợ cách hợp lý phù hợp với lợi ích ngân hàng khách hàng tùy theo trường hợp mà có biện pháp xử lý cụ thể: Đối với doanh nghiệp thật gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, Ngân hàng đề nghị người vay lý bớt tài sản, giải phóng hàng tồn kho, tổ chức lại sản xuất để phục hồi khả trả nợ khách hàng Trường hợp khách hàng lừa đảo cố tình lẩn tránh, sử dụng vốn vay sai mục đích, khơng sản xuất kinh doanh, khả trả nợ Ngân hàng cần nhanh chóng phong tỏa tài sản phát tài sản để thu hồi nợ gốc lãi GVHD: Phạm Xuân Minh 94 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNGHẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGẮN HẠN Hoạt động tín dụng hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu cho Ngân hàng nghiệp vụ phức tạp ẩ n chứa nhiều rủi ro Do đó, việc nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến rủi r o tín dụng thật cần thiết, để Ngân hàng có giải pháp cần thiết để hạn chế rủi ro đạt kết hoạt động cao Như biết, rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh q trình cấp tín dụng Ngân hàng biểu thực tế khách hàng không trả nợ trả không hạn cho Ngân hàng Rủi ro tín dụng phá t sinh nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan từ thân ngân hàng từ khách hàng từ môi trường kinh tế bên Ngân hàng chủ động thực ngăn ngừa hạn chế rủi ro từ nguyên nhân chủ quan nội ảnh hưởng từ phía khách Sự chủ động thể từ xây dựng sách cho vay, quy trình cho vay, thực quy trình để đảm b ảo an toàn vốn cho Ngân hàng Ngoài nguyên nhân từ yếu tố bên mà Ngân hàng khó kiểm sốt hết rủi r o tín dụng phụ thuộc vào lực phận tín dụng việc phát hạn chế rủi ro quy trình tín dụng Ngân hàng  Giai đoạn kiểm tra hồ thông tin khách hàng Nhân viên phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển chăm sóc khách hàng, tìm hiểu nhu cầu, hướng dẫn khác h hàng hồn thiện hồ vay vốn, sau chuyển tồn hồ thơng tin liên quan đến khách hàng cho phận phân tích tín dụng, việc kiểm tra hồ liên quan đến hồ pháp lý, lực tài chính, lực quản lý, uy tín tín dụng chủ yếu dựa hai nguồn thông tin từ khách hàng, từ nội mạng Ngân hàng từ trung tâm thông tin tín dụng Nhân viên tín dụng cần phải tận dụng tồn nguồn thơng tin để nhận định xác khách hàng vay Vì nguồn thơng tin khách hàng cung cấp tính xác không c ao, đặc biệt trườ ng hợp khách hàng cố ý làm sai, nên để tránh rủi ro thơng tin, Ngân hàng cần có kết hợp với số quan ban ngành có đủ chức để đối chiếu thông tin khách hàng cung cấp áp dụng phương pháp vấn trực tiếp chủ doan h nghiệp, khách hàng vay để năm bắt tính xác thực thơng tin GVHD: Phạm Xn Minh 95 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG  Đối với công tác thẩm định Thẩm định v iệc quan trọng, chứng để đưa định cho vay hay khơng, gồm có thẩm định khách hàng, thẩm định phương án sản xuất ki nh doanh, tài sản đảm bảo tiền vay Sau đó, nhân viên phận phân tích tín dụng kiểm tra, thu thập thông tin bổ sung qua k ênh thơng tin lưu trữ ng ân hàng, tìm hiểu phương tiện thông tin đại chúng,… Trên sở thơng tin thực phân tích, đánh giá toàn nội dung khách hàng Hồ cho vay cần phải kiểm tra, xem xét toàn diện, thẩm định xác khách quan nguồn trả nợ bao gồm: tài sản đảm bảo tiền mặt giá trị, quyền sở hữu, khả tiêu thụ đặc biệt hiệu sản xuất kinh doanh khách hàng trước nhu cầu vay đáp ứng  Trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng vốn vay khách hàng Sau khách hàng vay nhân viên quản trị rủi ro tín dụng có trách nhiệm chủ động theo dõi, giám sát khoản vay q trình sử dụng có tn thủ điều khoản đề hợp đồng tín dụng khách hàng Ngân hàng nhằm tìm nguyên nhân mở rộng quan hệ kinh doanh mở rộng hội kinh doanh để khoản vay đảm bảo hồn trả  Trong kiểm sốt chất lượng, hạn chế rủi ro tín dụng Tổ chức đánh giá lại mức độ rủi ro khoản vay, tài sản đảm bảo, việc xem xét đánh giá tài sản phải khách quan, phải đủ điều kiện pháp lý có khả chuyển nhượng đảm bảo dễ dàng để thu hồi nợ Vì Ngân hàng phải yêu cầu khách hàng thực mua bảo hiểm đầy đủ cho tài sản để hạn chế rủi ro, tài sả n đảm bảo theo quy định xét duyệ t cho vay GVHD: Phạm Xuân Minh 96 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln hoạt động sinh lời chủ yếu định đến hoạt động kinh doanh kinh doanh Ngân hàng Tín dụng khơng đem lại l ợi nhuận cao cho Ngân hàngđóng góp vào q trình thực thi , bình ổn sách tiền tệ NHNN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong thời gian qua nổ lực LienVietpostbank sở giao dịch Hậu Giang vược qua nhiều khó khăn biến động kinh tế thị trường, cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại khác địa bà n để đạt kết định, đặc biệt lĩnh vực tín dụng, ngân hàng cố gắng nhiều việc huy động vốn đầu tư cho kinh tế - xã hội, bảo đảm đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản suất kinh doanh doanh nghiệp, hộ nơng dân, góp phần đáng kể ổn định tăng trưởng kinh tế Qua phân tích, tìm hiểu hoạt động tín dụng ngắn hạn LienVietpostbank sở giao dịch Hậu Giang năm (2009 tháng năm 2012) Kết hoạt động kinh doanh: Tình hình hoạt động kinh doanh LienVietpostbank sở giao dịch Hậu Giang thời gian qua đạt hiệu tốt, đạt lợi nhuận khả quan qua năm Nguồn thu chủ yếu ngân hàng hoạt động tín dụng Ta thấy lợi nhuận qua năm tăng, Ngân hàng cố gắng hoạt động kinh doanh tốt có hiệu hồn cảnh khó khăn Tình hình huy động vốn: công tác huy động vốn Ngân hàng nhiều hạn chế, vốn điều chuyển chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn sử dụng cho vay Tuy nhiên cấu vốn có dịch chuyển tích cực, tỷ trọng huy động vốn tổng nguồn vốn tăng dần qua năm Do cho vay ngắn hạn hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng nên viêc nâng cao khả huy động vốn cần thiết Trong hình thức huy động vốn ngắn hạn khoản mục tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn khách hàng quan t âm nhiều nhất, cạnh tranh Ngân hàng TMCP địa bàn nên khả huy động vốn Ngân hàng hạn chế Ngân hàng cần có biện pháp nâ ng cao khả huy động vốn để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng GVHD: Phạm Xuân Minh 97 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG - Kêt hoạt động tín dụng ngắn hạn: tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng thông qua số doanh số cho vay, doanh số thu nơ, dư nợ ngắn hạn có tăng trưởng khơ ng ổn định qua năm Đó diễn biến chung biến động kinh tế nước ta sách điều hành kinh tế vĩ mô Nhà nước năm qua thời điểm cụ thể tác động ảnh hưởng tình hình hoạt động Ngân hàng l ạm phát cao, lãi suất huy động cho vay ln mức cao làm khó tiếp cận với nguồn vốn huy động vốn va y Ngân hàng khách hàng, hay sách kích cầu kinh tế hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm thuận lợi hoạt động cho vay, nhu cầu vốn kh ách hàng Do thời điểm cụ thể mà hoạt động tín dụng Ngân hàng có thay đổi tăng trưởng theo sách, biến đổi kinh tế - Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn: Qua phân tích tiêu hệ s ố thu nợ, tỷ lệ dư nợ/ vốn huy động, vòng quay vốn tín dụng, tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn ta thấy kết quả, chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn LienVietpostbank sở giao dịch Hậu Giang tương đối tốt, tiêu đánh giá nằm mức cho phép theo quy định hệ thống LienVietpostbank NHNN Tuy nhiên hiệu sử dụng vốn vay khách hàng số lĩnh vự c kinh doanh thấp, việc hồn trả nợ gặp khó khăn, gây nợ hạn , nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng chung Ngân hàng 6.2 KIẾN NGHỊ Để biện pháp vào thực tế, khắc phục khó khăn, vướng mắc hạn chế tồn LienVietpostbank sở giao dịch Hậu Giang việc Ngân hàng chủ động thực cần có giúp đỡ hỗ trợ từ Ngân hàng quản lý cấp n hư quyền địa phương nơi mà Ngân hàng hoạt động kinh doanh việc thực giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ đề cách thuận lợi góp phần phát triển kinh tế chung 6.2.1 Đối với quyền địa phương Tạo điều kiện cho nhân dân có nhu cầu vay vốn đem hồ đến ch ính quyền địa phương chứng nhận, cần giải nhanh thủ tục pháp lý, rút ngắn thời gian đăng ký giao dịch bảo đảm công chứng loại giấy tờ nhằm rút ngắn khâu thủ tục cho vay Ngân hàng, giảm nhiều phiền hà cho người vay GVHD: Phạm Xuân Minh 98 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt doanh nghiệp nh lập môi trường kinh doanh, hỗ trợ khoa học kỹ thuật để doanh nghiệp hoạt động có hiệu 6.2.2 Đối với Ngân hàng hội sở Cần đầu tư sở vật chất, mở thêm phòng giao dịch khu v ực tiềm năng, tập trung nhiều dân cư để chủ động thu hút thêm nguồn vốn huy động, khách hàng đến giao dịch Tạo điều kiện cho Ngân hàng mở thêm sản phẩm dịch vụ dịch vụ toán nước giúp hoạt động kinh doanh Ngân hàng thêm đa dạng, phong phú, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng Tạo điều kiện chế sách vốn, chăm sóc khách hàng, nguồn nhân lực, đặc biệt cần xây dựnghình quản lý rủi ro chung để LienVietpostbank sở giao dịch Hậu Giang nâng cao chất lượng, quy mơ hoạt động tín dụng Ngân hàng, chủ động việc thẩm định, xét duyệt hồ cho vay,… từ nâng cao tầm vị trí, quy mơ, lực hoạt động tín dụng Ngân hàng GVHD: Phạm Xuân Minh 99 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt SGD HG TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại (2007 ), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại , tủ sách Đại học Cần Thơ; Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, tủ sách Đại học Cần Thơ; Lê Văn Tư (2002), Quản trị ngân hàng thương mại , NXB Tài Chính; Bùi Văn Trịnh, Thái Văn Đại, (2005), Bài giảng tiền tệ ngân hàng , tủ sách Đại học Cần Thơ; Trần Ái Kết (2008) Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ , NXB Giáo Trang thông tin: http://www.lienvietpostbank.com.vn dục GVHD: Phạm Xuân Minh 100 SVTH: Phạm Thị Hồng Thắm ... hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang 1.3.3 Đố i tượng Phân tích hoạt động tín dụng đưa giải pháp hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang 1.4... Thắm Phân tích hoạt động tín dụng NH ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – SGD HG  Cao Hải Triều, Phân tích thực trạng tín dụng ngắn hạn ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở giao dịch Hậu Giang, ... hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Gia ng 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đề tài đựơc thực ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Sở Giao dịch Hậu Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT – sở GIAO DỊCH hậu GIANG , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT – sở GIAO DỊCH hậu GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay