PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM PHÒNG GIAO DỊCH cần THƠ

93 31 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM PHÒNG GIAO DỊCH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Quan Minh Nhựt Nguyễn Thị Thu Hồng Mã số SV: 4104038 Lớp: Kinh tế học- Khóa 36 Cần Thơ - 2013 Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ LỜI CẢM TẠ Được phân công quý thầy cô khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ, sau đợt thực tập, em hồn thành xong luận văn tốt nghiệp “Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ” Để hoàn thiệnluận văn tốt nghiệp mình, ngồi nỗ lực học hỏi thân có hướng dẫn tân tình q thầy, cô anh, chị Ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ tạo hội cho em tiếp xúc với môi trường làm việc ngân hang Em xin chân thành cam ơn anh chị, đặc biệt phận kinh doanh giúp em hiểu biết thêm quy chế ngân hàng, từ tạo điều kiện thuận lợi cho em việc nghiên cứu thực tế lĩnh vực hoạt động ngân hàng Em vô biết ơn quý thầy, cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em năm vừa qua Đặc biệt thầy Quan Minh Nhựt giúp em hoàn thành tốtLuận văn tốt nghiệp cuối khóa Kính chúc q thầy, ln dồi sức khỏe cơng tác tốt! Kính chúc Ban giám đốc, anh chị Ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ lời chúc tốt đẹp nhất, ln dồi sức khỏe hồn thành tốt công tác! Trân trọng! Cần Thơ, ngày……tháng……năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Hồng GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu Cần Thơ, ngày.……tháng…….năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Hồng GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.1.Sự cần thiết đề tài 1.1.2.Căn khoa học thực tiễn 10 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 10 1.2.1 Mục tiêu chung 10 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 10 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 1.3.1 Không gian nghiên cứu 11 1.3.2 Thời gian nghiên cứu 11 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 11 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 11 CHƯƠNG 13 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 13 2.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại (NHTM) 13 2.1.2 Một số vấn đề phân tích hoạt động kinh doanh 15 2.1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu NHTM 16 2.1.4 Thu nhập-Chi phí-Lợi nhuận NHTM 19 2.1.5 Các tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh Ngân hàng 21 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 26 2.2.2 Phương pháp phân tích 26 GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ 2.2.2.1 Phương pháp so sánh số tương đối 26 CHƯƠNG 28 3.1 TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM 28 3.1.1 Thông tin chung Ngân Hàng Phương Nam 28 3.1.2 Quá trình hình thành 29 3.1.3 Quá trình phát triển 30 3.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM PHÒNG GIAO DỊCH CẦN THƠ 31 3.2.1 Tổng quan trình hình thành phát triển Ngân Hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ 31 3.2.2 Sơ đồ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 32 3.3 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM QUA NĂM 2010-2012 35 3.3.1 Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận 35 3.3.2 Thuận lợi khó khăn 37 3.4 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2013 39 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGỒN VỐN TỪ NĂM 2010-2012 41 4.1.1 Vốn huy động 42 4.1.2 Tình hình huy động vốn theo thời gian 45 4.1.3 Các tiêu đánh giá tình hình huy động vốn 48 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 48 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay theo nghành kinh tế 54 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ theo nghành kinh tế 58 4.2.3 Phân tích dư nợ theo nghành kinh tế 61 GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ 4.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 65 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2010-2012 67 4.4.1 Tình tình thu nhập 67 4.4.2 Tình hình chi phí 70 4.4.3 Tình hình lợi nhuận 72 4.4.4 Các tiêu đánh giá lợi nhuận Ngân Hàng 74 CHƯƠNG 5: 78 5.1 NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 78 5.1.1 Kết đạt 78 5.1.2 Những hạn chế tồn 78 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 80 5.2.1 Nâng cao công tác huy động vốn 80 5.2.3 Công tác thu hồi nợ nợ hạn 83 5.2.4 Hạn chế nợ xấu 83 5.2.5 Giải pháp giảm chi phí tăng lợi nhuận: 84 CHƯƠNG 6: 86 6.1 KẾT LUẬN 86 6.2 KIẾN NGHỊ 87 6.2.1 Đối với quan Nhà Nước 87 6.2.2 Đối với Ngân Hàng 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DC: dân cư DSCV: doanh số cho vay DSTN: doanh số thu nợ ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long HĐKD: hoạt động kinh doanh KQHĐKD: Kết hoạt động kinh doanh KQKD: kết kinh doanh NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại NHTW: Ngân hàng Trung ương PGD: Phòng giao dịch TMCP: Thương mại cổ phần TCKT: tố chức kinh tế TCTD: Tố chức tín dụng GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Phương Nam giai đoạn 2010-2012…………………………………………………………………… 28 Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng Phương Nam giai đoạn 20102012…………………………………………………………………………….34 Bảng 3: Tình hình huy động vốn ngân hàng Phương Nam giai đoạn 20102012…………………………………………………………………………….38 Bảng 4: Chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn Ngân hàng Phương Nam giai đoạn 2010-2012…………………….…………………………………… 39 Bảng 5: Tình hình sử dụng vốn ngân hàng Phương Nam giai đoạn 20102012…………………………………………………………………………….40 Bảng 6: Doanh số cho vay theo nghành kinh tế ngân hàng Phương Nam giai đoạn 2010-2012……………………………………………………………… 47 Bảng 7: Tình hình thu nợ theo nghành kinh tế ngân hàng Phương Nam giai đoạn 2010-2012……………………………………………………………… 51 Bảng 8: tình hình dư nợ theo nghành kinh tế ngân hàng Phương Nam giai đoạn 2010-2012……………………………………………………………… 54 Bảng 9: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng Phương Nam giai đoạn 2010-2012……………………………………………………………… 57 Bảng 10: tình hình thu nhập ngân hàng Phương Nam giai đoạn 20102012………………………………………………………………………… 59 Bảng 11: Tình hình chi phí ngân hàng Phương Nam giai đoạn 20102012……………………………………………………………………… … 62 Bảng 12: tình hình lợi nhuận Ngân hàng Phương Nam giai đoạn 20102012 64 Bảng 13: tiêu đánh giá lợi nhuận ngân hàng Phương Nam giai đoạn 2010-2012…………………………………………………………… …… 66 GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ DANH MỤC HÌNH Trang Hình 01: Cơ cấu vốn huy động Ngân hàng giai đoạn 2010-2012………35 Hình 02: Cơ cấu doanh số cho vay theo thời gian ngân hàng giai đoạn 2010 -2012…………………………………………………………………….….41 Hình 03: Cơ cấu doanh số thu nợ theo thời gian ngân hàng giai đoạn 2010 -2012…………………………………………………………………….….43 Hình 04: Cơ cấu dư nợ theo thời gian ngân hàng giai đoạn 2010-2012………………………………………………………………… 44 Hình 05: Cơ cấu doanh số cho vay theo nghành ngân hàng giai đoạn 2010 -2012…………………………………………………………………… 48 Hình 06: Cơ cấu doanh số thu nợ theo nghành ngân hàng giai đoạn 2010 -2012……………………………………………………………… ………52 Hình 07: Cơ cấu dư nợ theo nghành ngân hàng giai đoạn 20102012………………………………………………………………… … 55 Hình 08: Cơ cấu thu thập ngân hàng giai đoạn 20102012…………………………………………………………………………60 Hình 09: Cơ cấu chi phí ngân hàng giai đoạn 20102012 63 GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.1.Sự cần thiết đề tài Hiện nay, trình tồn cầu hóa diễn nhanh chóng mạnh mẽ tất phương diện kinh tế giới Trong trình hội nhập kinh tế giới, Việt Nam đạt thành cơng đáng khích lệ lĩnh vực kinh tế đặc biệt Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, bên cạnh việc gia nhập WTO đặt nhiều khó khăn thách thức cho kinh tế nói chung ngành Ngân hàng nói riêng nên Ngân hàng nước cần phải phát huy ưu điểm, nâng cao khả cạnh tranh Ngành Ngân hàng ngành có cạnh tranh khốc liệt chứa đựng nhiều rủi ro biến động Chính vậy, ngân hàng nỗ lực khơng mệt mỏi nhằm tạo cho chỗ đứng để tồn phát triển điều kiện cạnh tranh gay gắt Nhất điều kiện kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, bất ổn có chiều hướng xấu đi, thể rõ rủi ro hệ thống ngân hàng tăng lên, doanh nghiệp nước chết mòn Trong năm 2012 năm khó khăn ngành ngân hàng, với nợ xấu cao, lợi nhuận không kỳ vọng đặc biệt tiền thưởng Tết cho nhân viên vấn đề đau đầu ngân hàng Trong điều kiện khó khăn nay, ngân hàng tồn phát triển hiểu rõ thân, nhận biết dự đoán rủi ro, xác định đầy đủ đắc nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng sở tìm giải pháp hữu hiệu nhằm giữ vững nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Đây vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu sâu sắc, khơng vận dụng lý thuyết mà nhằm tìm hiểu rõ rèn luyện kỹ quan trọng nên em chọn đề GVHD: TS Quan Minh Nhựt SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM PHÒNG GIAO DỊCH CẦN THƠ 5.1 NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 5.1.1 Kết đạt Cần Thơ thành phố trực thuộc Trung Ương, trung tâm kinh tế Khu vực đồng sông Cửu Long nên tiềm tang nhiều hội phát triển kinh tế Đặc biệt thời gian gần đây, Thành phố phát triển cách mạnh mẽ Cơ sở hạ tầng nâng cao, nhiếu xí nghiệp, cơng ty thành lập hay mở rộng quy mô, nhiều dịch vụ phục vụ sống mở Nên nhu cầu vốn TCKT DC ngày cao, nên hoạt động tín dụng ngân hàng Trung tâm thành phố sôi gây gắt Ngân hàng Phương Nam Phòng Giao dịch Cần Thơ với uy tín hoạt động gần 20 năm cộng với sách tín dụng phù hợp tín nhiệm khách hàng Thể qua năm qua lợi nhuận PGD có biến động cao có xu hướng tăng Khả huy động vốn PGD tốt thể cụ thể qua nguồn vốn huy động PGD tăng mạnh năm qua từ 75.690 triệu đồng đến 127.461 triệu đồng Vì PGD cần phát huy có sách kịp thời, điều kiện NHNN áp dụng lãi suất trần huy động Hệ thống kiểm soát nội chặt chẽ , trì thường xuyên nhằm giải kịp thời vấn đề phát sinh Cơ sở vật chất đầy đủ giúp hoạt động PGD thông suốt dễ dàng thực thao tác cách nhanh chóng Thái độ nhân viên PGD nhiệt tình, vui vẻ, cởi mở có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu công việc 5.1.2 Những hạn chế tồn GVHD: TS Quan Minh Nhựt 78 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ -Vốn huy động PGD chủ yếu từ tiền gửi tiết kiệm tầng lớp dân cư chiếm 79% vốn huy động PGD, PGD chưa có phù hợp hiệu thu hút nguồn vốn từ TCKT, chưa đa đạng hóa hình thức huy động vốn Bên cạnh đó, tiền gửi tốn cần quan tâm kinh tế ngày phát triển nhu cầu tốn khơng dùng tiền mặt ngày cao PGD chưa tận dụng tuyệt đối nhu cầu khách hàng -Đối với công tác cho vay: DSCV PGD DSCV ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn ( chiếm khoảng 70%) tổng DSCV điều góp phần làm giảm rủi ro cho PGD Trong năm qua PGD đạ hạn chế cho vay phân tán mà cho vay tập trung số lĩnh vực quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi roc ho PGD Tuy nhiên, xã hội ngày phát triển nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, xây dựng mới, phát triển nghành nghề ngày nhiều nhuu cầu vốn trung dài hạn thật cần thiết PGD cần mở rộng cho vay trung dài hạn nhằm phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế đồng thời tạo tín nhiệm khách hàng PGD, điều kiện cần thiết cho tồn PGD thời buổi cạnh tranh gay gắt ngân hàng với -Về tình hình nợ xấu: Nhìn chung tình hình nợ xấu PGD tăng dần qua năm cụ thể từ 571 triệu đồng tăng lên 910 triệu đồng, đặc biệt ngành thương nghiệp, dịch vụ chưa phát triển ốn định, nên ẩn chứa nhiều rủi ro nhất, tỷ lệ nợ xấu ngành thương nghiệp, dịch vụ qua năm cao Điều cho thấy PGD chưa có sách quản lý thu hồi nợ linh hoạt điều kiện diễn biến phức tạm kinh tế làm ảnh hưởng công tác thu hồi nợ PGD, từ ảnh hưởng đến lợi nhuận PGD - Cơng tác thẩm định gặp nhiều khó khăn, làm thời gian vay vốn khách hàng Quy trình xử lý tài sản đảm bảo gặp nhiều trở ngại khó thực việc thực thời gian cán tín dụng GVHD: TS Quan Minh Nhựt 79 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 5.2.1 Nâng cao công tác huy động vốn Ngân hàng Phương Nam - Phòng giao dịch Cần Thơ hoạt động chủ yếu nhờ nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư địa bàn thành phố Cần Thơ hình thức tiền gửi tiết kiệm nên lượng vốn huy động không nhiều Vậy muốn huy động số vốn lớn để mở rộng việc cấp tín dụng để thu hút vốn Một số giải ngân hàng cần phải có nhiều giải pháp pháp giúp ngân hàng làm điều là: - Khơng ngừng nâng cao uy tín ngân hàng, công tác huy động vốn điều tạo cho khách hàng lòng tin ngân hàng uy tín, người gửi tiền có quyền lựa chọn nơi gửi tiền mà họ cho an tồn hất tiện lợi -Ln tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái, thân thiện đến giao dịch Cung cấp nhiều thông tin hoạt động gói sản phẩm tiền gửi PGD cho khách hàng để khách hàng có lòng tin gửi tiền - Triển khai hình thức khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng đến gửi tiền như: tặng phiếu chăm sóc sức khỏe, spa, phiếu bảo dưỡng xe máy hay vé vào cổng số điểm du lịch địa bàn hay khu vực… với nhiều hình thức khác Đặc biệt năm 2013 lễ tháng PGD có chương trình khuyến với tiền gửi từ 50 triệu trở lên tặng nón bảo hiểm - Các hình thức khuyến phải nghiên cứu kỹ cho phù hợp với đặc điểm khách hàng địa bàn bổ sung, hỗ trợ với sách lãi suất huy động địa bàn Nghĩa là, lãi suất huy động ngân hàng thấp đối thủ địa bàn có chương trình khuyến hấp dẫn thu hút khách hàng Chiến lược hiệu chiến lược cạnh tranh lãi suất nhiều người quan niệm lãi suất cao đồng nghĩa với độ an toàn thấp GVHD: TS Quan Minh Nhựt 80 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ - Đa đạng hóa hình thức huy động vốn, ngồi hình thức huy động vốn truyền thống PGD mở rộng hình thức huy động như: tiết kiệm nhân thọ, tiết kiệm ngoại tệ, tiết kiệm việc làm…với lãi suất cao bình thường chút, ưu tiên xử lý vốn trước hạn nhu cầu thực tế, cho vay thêm vốn với lãi suất ưu đãi Đặc biệt hình thức đóng gói sản phẩm giải pháp thiết thực, cụ thể đóng gói sản phẩm khách hàng trì số dư tiền gửi định vay số tiền định ưu đãi lãi suất, miễn phí số dịch vụ - Nâng cao hiệu sử dụng vốn biện pháp tốt huy động vốn, nguồn vốn trung dài hạn phải đầu tư theo dự án, sở dự án thẩm định kỹ lưỡng, có hiệu rủi ro ngân hàng - Phát triển hoạt động marketing quảng bá qua ấn phẩm thơng qua báo chí truyền hình phương tiện thơng tin phổ biến nên hình ảnh ngân hàng dễ dàng đến với khách hàng Qua bá qua mạng thông tin, xây dựng trang web riêng ngân hàng liên kết với số trang web kinh tế tiếng thành phố Cần Thơ Qua làm bật lên sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến khách hàng Ngoài ngân hàng nên tham gia hoạt động xã hội cộng đồng, thơng qua hoạt động hình ảnh ngân hàng đến cơng chúng đễ dàng hoạt động từ thiện, quỹ học bổng cho sinh viên học sinh, hội thảo giới thiệu hình ảnh sách ngân hàng -Tiếp cận hộ có thu nhập cao, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vận động họ gửi tiền vào ngân hàng - Đơn giản hóa giấy tờ hành tạo thuện tiện tạo cảm giác nhanh chóng đến ngân hàng nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng tiết kiệm thời gian cho họ - Cần quan tâm việc trang trí thiết bị cơng nghệ đại đảm bảo tính nhanh chóng, an tồn hiệu khách hàng có cảm nhân thịnh vượng ngân hàng 5.2.2 Tăng cường cho vay trung dài hạn GVHD: TS Quan Minh Nhựt 81 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ Do tại, ngân hàng chưa phát triển hoạt động kinh doanh khác, nguồn thu chủ yếu ngân hàng từ tín dụng Hoạt động tín dụng ngân hàng lại tập trung cho ngắn hạn Hoạt động tín dụng ngắn hạn thật phù hợp với đặc điểm kinh tế địa phương Dù tương lai, ngân hàng cần phát triển thêm tín dụng trung-dài hạn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dự án dài hạn, phục vụ tốt cho khách hàng Nhưng hoạt động tín dụng ngắn hạn giữ vai trò chủ đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng Tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, chủ động tiếp cận dự án khả thi, từ ngân hàng hạn chế rủi ro kinh doanh hoạt động có lợi nhuận ngày nhiều - Duy trì khách hàng truyền thống có huy tín hiệu Đối với nhóm khách hàng này, ngân hàng nên có mức lãi suất ưu đãi cho vay, giúp họ phấn đấu, nỗ lực tạo lợi cạnh tranh có lợi qua tạo mức lợi nhuận cao giúp ngân hàng có nguồn thu tốt -Tìm kiếm khách hàng mới, Ngân hàng phải xem xét, xác định xem khách hàng thuộc đối tượng có sẵn lòng trả nợ hay khơng, phương án sản xuất knh doanh có hiệu hay không -Trong sau cho vay, Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đặc biệt khoản vốn vay lớn khách hàng lần đầu giao dịch -Cử cán chuyên cho thu hồi nợ khu vực, địa bàn định Việc phân chia giúp cho cán tín dụng nắm bắt tình hình tài quan hệ làm ăn khách hàng, hiểu nhu cầu vay vốn họ Từ lập phương án cho vay có hiệu quả, vốn cho vay thật đưa vào hoạt động kinh doanh hiệu Qua việc thu hồi vốn lãi đầy đủ, thời hạn - Tăng cường mạnh mẽ công tác chuyển dịch cấu đầu tư từ cho vay vay ngắn hạn sang cho vay trung dài hạn, góp phần tăng doanh thu hoạt động dịch vụ Ngân hàng GVHD: TS Quan Minh Nhựt 82 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ 5.2.3 Công tác thu hồi nợ nợ hạn Đây công tác ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động Ngân hàng, việc kiểm tra quản lý nợ sau giải ngân đóng vai trò quan trọng góp phần định hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Sau số giải pháp công tác thu nợ nhằm hạn chế sụt giảm DSTN - Giám sát chặt chẽ khoản vay nhận thấy khách hàng sử dụng vốn vay không hợp đồng tín dụng tạm ngưng giải ngân có biện pháp thu hồi vốn trước hạn - Tập trung xử lý nợ tồn đọng nợ hạn, kết hợp cấp quyền địa phương xử lý khởi kiện khách hàng khơng có khả tốn nợ cho Ngân hàng - Khi khách hàng gặp khó khăn thời nguyên nhân khách quan, ngân hàng xem xét gia hạn nợ điều chỉnh lại thời hạn trả nợ cho khách hàng, nhằm tránh trường hợp khách hàng vay nóng thị trường bên ngồi để kịp trả nợ cho ngân hàng xin vay lại Tránh việc thu nợ tốt ảnh hưởng lâu dài sau - Trước nợ đến hạn 10 ngày, ngân hàng phải thông báo cho khách hàng biết số tiền phải trả ngày trả Việc làm phải thường xun liên tục đôn đốc khách hàng thực đầy đủ cam kết thoả thuận hợp đồng tín dụng 5.2.4 Hạn chế nợ xấu - Thực phân loại nợ hạn theo nguyên nhân nhằm mục đích giúp cơng tác điều hành có hướng dẫn đạo cụ thể giải pháp xử lý như: cho khoanh nợ, thu hồi tiền gốc trước, thu hồi tiền lãi sau, kéo dài thời gian trả nợ - Trước cho vay, ngân hàng cần điều tra, xem xét kỹ uy tín, khả trả nợ, thực điều kiện, nguyên tắc đảm bảo tín dụng trung, dài hạn - Việc định kỳ hạn nợ gia hạn nợ phải phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh thời gian thi cơng cơng trình, dư án kinh doanh GVHD: TS Quan Minh Nhựt 83 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ - Đưa cán tín dụng học tập, nâng cao chuyên môn công tác thẩm định, ứng biến trước tình bất ngờ xảy - Tổ chức chương trình hội thảo cho cán tín dụng tìm hiểu ngành nghề, lĩnh vực mà ngân hàng cho vay trung, dài hạn cách thức sản xuất, yếu tố đầu vào, nhu cầu biến động thị trường Hơn nữa, phải tìm hiểu nguyên tắc hoạt động, cấu tổ chức, cách thức phương pháp kinh doanh thành phần kinh tế khác - Điều chỉnh cấu dư nợ, nợ xấu trung, dài hạn theo thành phần kinh tế, giảm tập trung vào cá nhân mở rộng tín dụng doanh nghiệp để phân tán rủi ro - Tổ chức nhóm nhân viên khảo sát xu hướng biến động thị trường, đầu sản phẩm ngành nghề mà ngân hàng cho vay để có định đầu tư vào ngành nghề có lợi nhuận tốt tương lai Chính nhóm nhân viên phụ trách tìm hiểu thơng tin thật minh bạch cá nhân, hộ gia đình có vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp địa bàn quận kiểm tra lại mức độ xác thông tin mà khách hàng cung cấp cho ngân hàng trình vay vốn - Đối với khách hàng có nợ hạn chưa có nguồn toán, ngân hàng tiến hành nhắc nhở, xúc tiến thủ tục gia hạn nợ có lý đáng - Còn khoản nợ hạn ngân hàng xác định khó có khả thu hồi ngân hàng phối hợp với quan quyền địa phương để tiến hành phát tài sản chấp khách hàng để thu hồi phần nợ 5.2.5 Giải pháp giảm chi phí tăng lợi nhuận: - Lập định mức cho khoản chi theo tiêu chuẩn gắn với trường hợp cụ thể Chẳng hạn chi cho hoạt động dịch vụ phải ưu tiên sau khoản chi cho lãi suất huy động, kiểm soát mức hợp lý nhằm mang lại hiệu mà tiết kiệm chi phí Có chế độ tăng lương khen thưởng cho nhân có đóng góp tích cực hoạt động gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng GVHD: TS Quan Minh Nhựt 84 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ - Ban lãnh đạo phải thường xuyên đáng giá, phân tích báo cáo chi phí, nắm bắt kịp thời khoản phí khơng hợp lý, bất thường để có hướng giải kịp thời - Nâng cao chất lượng hiệu sử dụng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm nâng cao suất hoạt động, qua đó, gián tiếp giảm chi phí hoạt động Đồng thời nhanh chóng tiếp thu, tiếp cận kỷ quản lý sử dụng nguồn nhân lực nước phát triển -Để góp phần cho việc gia tăng lợi nhuận, bên cạnh việc thực tiết kiệm hợp lý Ngân hàng cần gia tăng nguồn thu, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng DSCV mức hợp lý, hạn chế nợ xấu cách kiểm soát chặc chẽ khoản sau cho vay, đôn đốc khách hàng trả nợ hạn Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch, đường lối kinh doanh cho phù hợp với thời kỳ GVHD: TS Quan Minh Nhựt 85 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Mặc dù Ngân hàng phải đối mặt với khó khăn phải cạnh tranh với nhiều Ngân hàng khác địa bàn với cố gắng Ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ đạt thành công đáng kể, tiêu biểu công tác huy động vốn ngắn hạn , doanh số cho vay ngắn hạn ngân hàng liên tục tăng ba năm qua.mặc dù lợi nhuận Ngân hàng biến động đạt lợi nhuận mục tiêu đặt có xu hướng tăng , cấu nguồn vốn tăng trưởng qua năm điều khẳng định vị thương hiệu Ngân hàng địa bàn Với cố gắng ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ thực góp phần vào cơng phát triển kinh tế xã hội địa bàn nước Nhìn lại năm, qua phân tích KQHĐKD ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ cho thấy lợi nhuận có xu hướng tăng dần, chi phí có gia tăng, mức hợp lý, lợi nhuận Ngân hàng gia tăng góp phần đẩy mạnh kinh tế địa phương thời kỳ hội nhập, khối lượng tín dụng nhìn chung có gia tăng đảm bảo cung cấp kịp thời nguồn vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế địa phương Điều chứng tỏ qui mô hoạt động Ngân hàng ngày mở rộng Vấn đề quan trọng tình hình nợ xấu dư nợ ngân hàng kiềm chế mức thấp khoảng 2% tổng dư nợ Với thành tựu đạt năm qua tin tưởng vào phát triển ngân hàng thời gian tới, ngân hàng góp phần thiết thực vào cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để có thành nay, ngồi nổ lực tồn thể cán cơng nhân viên Ngân hàng, Ngân hàng bám sát chủ trương, sách Đảng Nhà nước phối hợp với biện pháp quản lý, tạo cấu tài sản hợp lý Thực tốt đạo ngân hàng Phương Nam NHNN, nắm bắt GVHD: TS Quan Minh Nhựt 86 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ định hướng phát triển UBND Tỉnh sở đề phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm kế hoạch Tuy nhiên, để hoạt động Ngân hàng ngày phát triển hơn, đồng thời khắc phục khó khăn thời gian qua Ngân hàng mắc phải Nên em xin có số kiến nghị nhỏ sau 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quan Nhà Nước Cần có biện pháp hữu hiệu sách quản lý kinh tế vĩ mơ, tạo mơi trường pháp lý thơng thống, an tồn phù hợp với chế thị trường hoàn thiện luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững cho tổ chức tín dụng hoạt động thuận lợi Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng, lành mạnh hóa NHTM Nâng cao chất lượng trung tâm tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM có đủ thơng tin doanh nghiệp cho vay 6.2.2 Đối với Ngân Hàng Tăng cường cơng tác quảng cáo, chương trình khuyến để thu hút khách hàng mới, huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi địa bàn Với cạnh tranh liệt ngân hàng thương mại gia nhập ngân hàng nước ngân hàng cần có nhiều chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm ngân hàng đến với công chúng qua phương tiện đại chúng Đồng thời phải có ưu đãi cho khách hàng thân thiết có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân hàng để giữ chân khách hàng Cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác Thường xuyên tổ chức hợp cán tín dụng trưởng phòng tín dụng để trao đổi kinh nghiệm, khuyết điểm trình thực cán tín GVHD: TS Quan Minh Nhựt 87 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ dụng.Từ đó, vừa nâng cao trình độ kinh doanh cho cán tín dụng, vừa hạn chế, khắcphục sai lầm mắc phải đảm bảo an toàn cho khoản cho vay Tuyệt đối không phát vay cho khách hàng quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng khác nhằm tránh trường hợp khách hàng không đủ khảnăng trả cho nhiều khoản nợ vay Hạn chế cán tín dụng tiếp nhận hồ sơ khách hàng ngườithân để tránh gian lận ý kiến chủ quan khâu thẩm định GVHD: TS Quan Minh Nhựt 88 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử Tình hình thực phát triển kinh tế xã hội http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tinhhinhthuchien Lê Văn Tề (1992) Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Một số văn pháp luật liên quan: - Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011 - Nghị 11/2011/NQ-CP giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội ngày 24/02/2011 - Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 11/12/2009 - Thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định mức trần lãi suất huy động tiền gửi đồng Việt Nam, bổ sung thông tư 30/2011/TT-NHNN Nguyễn Minh Kiều (2009) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Phan Thị Thu Hà (2009) Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải Ths Thái Văn Đại (2007) Giáo trình "Nghiệp vụ Ngân hàng thươnh mại", Tủ sách Đại học Cần Thơ Ths Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt, (2005) "Quản trị ngân hàng thương mại", Đại học Cần Thơ 8.Võ Tấn Đạt (2011) Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng Phương nam phòng giao dịch Cần Thơ, Đại học Cần Thơ GVHD: TS Quan Minh Nhựt 89 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ GVHD: TS Quan Minh Nhựt 90 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ GVHD: TS Quan Minh Nhựt 91 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ GVHD: TS Quan Minh Nhựt 92 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hồng ... Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ tài: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Phương Nam phòng giao dịch Cần Thơ làm luận tốt... Nguyễn Thị Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ 2.1.2 Một số vấn đề phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.2.1 Phân tích hoạt động kinh doanh gì? Là trình... Thu Hồng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHPN Phòng giao dịch Cần Thơ 4.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 65 4.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TỪ NĂM
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM PHÒNG GIAO DỊCH cần THƠ , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM PHÒNG GIAO DỊCH cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay