PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN BIÊN

64 26 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN BIÊN Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Duyệt Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoài Thanh MSSV: 4066156 Lớp: Kinh tế học Khố 32 Cần Thơ - 05/2010 Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên LỜI CẢM TẠ Được phân công quý thầy cô khoa Kinh Tế QTKD trường Đại học Cần Thơ, sau thời gian thực tập NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên, em hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện An Biên tỉnh Kiên Giang” Để hồn thiện luận văn tốt nghiệp mình, ngồi nỗ lực học hỏi thân có hướng dẫn tận tình thầy anh chị ngân hàng Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên tạo hội cho em tiếp xúc với môi trường làm việc ngân hàng Em xin chân thành cám ơn anh chị, đặc biệt phòng kế tốn phòng kế hoạch kinh doanh giúp em hiểu biết thêm quy chế ngân hàng, anh chị tạo điều kiện thuận lợi cho em việc nghiên cứu thực tế lĩnh vực hoạt động ngân hàng Em vô biết ơn quý Thầy Cô khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em năm vừa qua Đặc biệt Thầy Nguyễn Văn Duyệt giúp em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp cuối khóa Kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe cơng tác tốt! Kính chúc Ban Giám đốc, anh chị Argibank ln hồn thành xuất sắc cơng tác lời chúc tốt đẹp nhất! Trân trọng! Sinh viên thực Nguyễn Thị Hoài Thanh GVHD: Nguyễn Văn Duyệt i SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm …… Sinh viên thực Nguyễn Thị Hoài Thanh GVHD: Nguyễn Văn Duyệt ii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày … tháng … năm … Giám đốc chi nhánh GVHD: Nguyễn Văn Duyệt iii SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên người hướng dẫn:  Học vị:  Chuyên ngành:  Cơ quan công tác:  Tên học viên:  Mã số sinh viên:  Chuyên ngành:  Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng ……năm 20… NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Nguyễn Văn Duyệt iv SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.4 Lược khảo tài liệu CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Một số vấn đề chung phân tích hiệu hoạt đơng kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh .4 2.1.1.2 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.1.3 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.1.4 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.1.5 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh doanh .5 2.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng 2.1.2.1 Thu nhập ngân hàng 2.1.2.2 Chi phí ngân hàng .6 2.1.2.3 Lợi nhuận ngân hàng 2.1.2.4 Các tiêu đánh giá lợi nhuận 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .10 2.2.2.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối 10 2.2.2.2 Phương pháp so sánh số tương đối 10 2.2.2.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ: 10 CHƯƠNG 3: 11 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt v SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN AN BIÊN .11 3.1 Hoạt động tổ chức 11 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng .11 3.1.2 Cơ cấu tổ chức điều hành 12 3.2 Đánh giá khái quát hoạt động NHNo & PTNT huyện An Biên qua ba năm (2007 – 2009) 15 3.2.1 Khái quát hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng từ năm 2007 - 2009 .15 3.2.1 Những hoạt động nghiệp vụ chủ yếu .22 3.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ 22 3.2.3 Những thành tựu đạt ngân hàng NHNo & PTNT huyện An Biên 23 3.2.4 Thuận lợi khó khăn ngân hàng NHNo & PTNT huyện An Biên năm qua 23 3.2.4.1 Thuận lợi 23 3.2.4.2 Khó khăn 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN 26 4.1 Thu nhập 26 4.1.1 Thu nhập từ lãi cho vay 26 4.1.2 Thu lãi từ tiền gửi 30 4.1.3 Thu từ phí dịch vụ ngân hàng 30 4.1.4 Thu kinh doanh ngoại tệ 31 4.1.5 Thu khác 32 4.2 Chi phí 33 4.2.1 Chi phí lãi .33 4.2.1.1 Chi trả lãi huy động vốn 33 4.2.1.2 Chi phí lãi vốn điều hòa 36 4.2.1 Chi phí ngồi lãi 37 4.3 Lợi nhuận 38 4.4.Các tiêu đánh giá lợi nhuận .41 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt vi SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên 4.4.1 Hệ số lãi ròng 41 4.4.2 Suất sinh lời tài sản (ROA: Return on asset) 41 4.4.3 Rủi ro tín dụng 43 4.4.4 Mức lợi nhuận biên tế 43 4.4.5 Thu nhập lãi chi phí lãi 43 CHƯƠNG 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN 45 5.1 Giải pháp chung 45 5.2 Giải pháp cụ thể 45 5.2.1 Nâng cao hiệu tín dụng .45 5.2.2 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ 47 5.2.3 Giải pháp làm giảm chi phí rủi ro 48 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 50 6.1 Kết luận .50 6.2 Kiến nghị .50 6.2.1 Đối với ngân hàng Nhà nước quan có liên quan 50 6.2.2 Đối với NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên .51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt vii SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên DANH MỤC BIỂU BẢNG BẢNG 1: TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ CỦA NHNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN QUA BA NĂM 2007 - 2009 14 BẢNG 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CHI NHÁNH AN BIÊN QUA BA NĂM 16 (2007 - 2009) 16 BẢNG :THU NHẬP CỦA NHNo & PTNT BA NĂM VỪA QUA (2007 - 2009) 27 BẢNG : SỐ LÃI THU ĐƯỢC CHƯA THU ĐƯỢC CỦA NHNo & PTNT QUA NĂM TỪ 2007 2009 29 BẢNG 5: CHI PHÍ CỦA NHNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN BA NĂM VỪA QUA (2007 - 2009) 34 BẢNG 6: LỢI NHUẬN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN 39 BẢNG 7: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 42 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt viii SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên DANH MỤC HÌNH HÌNH 1: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC 12 HÌNH 2: BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HĐKD CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN BIÊN TỪ NĂM 2007 - 2009 21 HÌNH 3: BIỂU ĐỒ THU NHẬP CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN BIÊN TỪ NĂM 2007 - 2009 28 HÌNH 4: BIỂU ĐỒ CHI PHÍ CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN BIÊN TỪ NĂM 2007 – 2009 36 HÌNH 5: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN BIÊN TỪ NĂM 2007 - 2009 40 GVHD: Nguyễn Văn Duyệt ix SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên BẢNG 6: LỢI NHUẬN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN ĐVT:Triệu đồng Năm 2008/2007 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền % Số tiền % Tổng thu nhập 23.717 26.052 26.448 2.335 9,85 396 1,52 - Từ lãi 21.448 24.701 25.010 3.253 15,17 309 1,25 - Ngoài lãi 2.269 1.351 1.438 -918 -40,46 87 6,44 Tổng chi phí 13.079 22.136 21.396 9.057 69,25 -740 -3,34 Lợi nhuận 10.638 3.916 5.176 -6.722 -63,19 1.260 32,18 (Nguồn: Theo báo cáo kết HĐKD ngân hàng qua năm 2007 – 2009) Năm 2009 đạt 26.448 triệu đồng, tăng 396 triệu đồng, tỉ lệ tăng 1,52% Đạt kết năm gần đời sống người dân huyện nâng cao hơn, thu nhập bình quân đầu người cải thiện nên có nhu cầu gửi tiền, vay vốn giao dịch với ngân hàng tương đối nhiều Nhận thức điều đó, NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên đa dạng hóa hình thức hoạt động mình: cơng tác huy động vốn đưa nhiều kì hạn với nhiều lãi suất hấp dẫn, thực chương trình khuyến , mở rộng quy mô cho vay cho hộ nuôi trồng thủy sản thành phần kinh tế khác đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng Nhìn vào cấu tổng thu nhập ta thấy nguồn thu chủ yếu ngân hàng từ hoạt động cho vay ( thu nhập lãi ) Thu nhập lãi năm 2007 chiếm 90,4%, năm 2008 chiếm 94,81%, năm 2009 chiếm 94,56% tổng thu nhập.Được ngân hàng thực tốt công tác huy động vốn từ dân cư tổ chức kinh tế (kho bạc), nguồn vốn rẻ, chi phí thấp làm cho chênh lệch lãi suất đầu vào – đầu cao Bên cạnh ngân hàng khơng ngừng mở rộng đầu tư tín dụng nâng cao chất lượng tín dụng với việc thu hồi nợ tốt tạo nên nguồn thu lãi lớn Đóng góp phần vào tổng thu nhập ngân hàng khoản thu từ hoạt động dịch vụ khoản thu khác (thu nhập lãi) như: thu từ toán quốc tế, thu từ mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh…Các nguồn thu chiếm tỷ trọng nhỏ ngân hàng trọng tăng qua năm nhằm mục đích nâng GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 39 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên cao thương hiệu để bù đắp phần tổn thất rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất… gây Tốc độ tăng trưởng thu lãi biến động qua năm Tăng cao vào năm 2007 đạt 2.269 triệu đồng, năm 2008 giảm 40,46% so với năm 2007, năm 2009 đạt 1.438 triệu đồng tăng 87 triệu đồng so với năm 2008, tương ứng tăng 6,44% Do năm 2008 2009 kinh tế giới khó khăn nên dịch vụ liên quan đến đồng ngoại tệ toán quốc tế giảm xuống dẫn đến thu nhập dịch vụ giảm M Ứ C LỢ I NHUẬN 12000 Số tiền 10000 8000 6000 4000 2000 2007 2008 2009 Năm HÌNH 5: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MỨC LỢI NHUẬN CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN AN BIÊN TỪ NĂM 2007 - 2009 Để đạt khoản thu nhập nói trên, ngân hàng bỏ chi phí lớn Chi phí tăng cao vào năm 2008 (22.136 triệu đồng), từ dẫn đến lợi nhuận năm 2008 thấp đạt 3.916 triệu đồng, giảm 6.722 triệu đồng so với năm 2007, tỉ lệ giảm 63,19%, năm 2008 xảy lạm phát kinh tế giới, lạm phát tăng nhanh tháng đầu năm nên công tác tài gặp nhiều khó khăn, khó khăn lớn lãi suất đầu vào tăng nhanh việc điều chỉnh lãi suất đầu không đạt yêu cầu thời gian lẫn số lượng Tổng thu năm tăng 2.335 triệu đồng tổng chi tăng 9.057 triệu (tăng gần gấp lần mức tăng thu) Tuy nhiên, nổ lực chung tập thể chi nhánh, sở khối lượng dư nợ tương đối phù hợp có tăng trưởng, chất lượng tín dụng tốt, nên kết đạt năm 2008 NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên đạt yêu cầu đề GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 40 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên phù hợp với tình hình khó khăn chung ngành, kinh tế Năm 2007 chi phí hoạt động ngân hàng thấp năm nên lợi nhuận ngân hàng vào năm 2007 cao Nguyên nhân năm 2007 nguồn thu tăng nhanh, nguồn chi tăng không đáng kể, quỹ thu nhập tăng vượt kế hoạch giao gần 50%, có kết xuất phát từ nguyên nhân sau: Dư nợ tăng, lãi suất cho vay tăng phù hợp từ năm 2006, làm tăng nhanh khối lượng thu từ tín dụng năm 2007; Nợ rủi ro loại (nhất nợ bão số 5) tiếp tục tổ chức thu hồi tốt, bổ sung đáng kể vào nguồn thu; Vốn huy động (nhất loại tiền gửi khơng kì hạn) ổn định mức cao làm giảm nhiều phí sử dụng vốn, giảm chi phí đầu vào; Chất lượng tín dụng tốt làm giảm chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, giảm chi phí quản lí dư nợ Đến năm 2009, lợi nhuận đạt 5.176 triệu đồng, tăng 1.260 so với năm 2008, tỉ lệ tăng 32,18% Lợi nhuận năm 2009 tăng chưa cao kinh tế chịu tác động suy thối kinh tế chi phí hoạt động có giảm chưa đáng kể 4.4.Các tiêu đánh giá lợi nhuận 4.4.1 Hệ số lãi ròng Hệ số cho biết hiệu đồng thu nhập việc tạo lợi nhuận, hay nói cách khác đồng thu nhập có đồng lợi nhuận Hệ số lãi ròng biến động qua năm, cao năm 2007 chiếm 44,85% Điều cho thấy năm 2007 ngân hàng hoạt động có hiệu Năm 2008 hệ số lãi ròng giảm xuống 15,03% Năm 2009 tăng lên 19,57% Tốc độ tăng trưởng lãi ròng đạt thấp so với năm 2007 nhiều Điều chứng tỏ chi phí tăng với tốc độ cao, tốc độ tăng trưởng thu nhập tăng lên qua năm 4.4.2 Suất sinh lời tài sản (ROA: Return on asset) Chỉ số cho ta thấy khả bao quát ngân hàng việc tạo lợi nhuận từ tài sản Nói cách khác, ROA giúp ta xác định hiệu kinh doanh đồng tài sản hay đồng tài sản tạo đồng lợi nhuận Qua bảng số liệu ta thấy suất sinh lời tài sản giảm dần qua năm Năm 2007, suất sinh lời tài sản đạt 6,18% Năm 2008 giảm đáng kể, suất sinh lời tài sản GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 41 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên 1,96% Năm 2009, tăng lên 1,97% Điều cho thấy trước biến động kinh tế, NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên sử dụng chưa linh hoạt hạng mục tài sản Tỉ số thấp vào năm 2008 2009 lợi nhuận ngân hàng vào thời gian thấp đáng kể so với năm 2007 Nhìn chung, suất sinh lời tài sản NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên mức thấp, điều chứng tỏ ngân hàng thận trọng việc phân bổ tài sản HĐKD đơn vị lợi nhuận cao đồng nghĩa với rủi ro lớn BẢNG 7: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Năm ĐVT 2007 2008 2009 Lãi ròng Triệu đồng 10.638 3.916 5.176 Thu nhập Triệu đồng 23.717 26.052 26.448 Thu nhập lãi Triệu đồng 21.448 24.701 25.010 Chi phí lãi Triệu đồng 9.711 15.826 14.190 Tổng tài sản Triệu đồng 172.136 199.458 263.395 Tổng tài sản sinh lời Triệu đồng 142.985 154.894 236.019 Nợ xấu Triệu đồng 325 252 1.075 Tổng dư nợ Triệu đồng 142.985 154.894 236.019 HSLR (1/2) % 44,85 15,03 19,57 ROA % 6,18 1,96 1,97 % 0,23 0,16 0,46 Mức lợi nhuận biên tế (3 – 4)/6 % 8,21 5,73 4,58 Thu nhập lãi/Chi phí lãi % 2,21 1,56 1,76 (1/5) Rủi ro tín dụng (7/8) ( Nguồn: Bảng báo cáo kết HĐKD ngân hàng qua từ 2007 – 2009) GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 42 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên 4.4.3 Rủi ro tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên hoạt động chủ yếu dựa vào lĩnh vực tín dụng hộ nông dân nên rủi ro mà ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng, người nơng dân trình độ học vấn yếu nên hiệu sản xuất hạn chế dẫn đến lơ việc trả nợ cho ngân hàng Chỉ tiêu đo lường rủi ro nợ xấu tổng dư nợ Cụ thể, năm 2007 rủi ro tín dụng 0,23% Năm 2008, số giảm xuống 0,16%, năm 2009 rủi ro tín dụng tăng lên 0,46%, năm 2009 rủi ro tín dụng tăng cao nợ xấu vào thời điểm lớn nhận bàn giao từ huyện lân cận suất vụ lúa nông dân đạt kết không cao, đồng thời số hộ vay cố tình sử dụng vốn sai mục đích, ni tơm ngồi vùng quy hoạch, gieo sạ lúa không theo lịch khuyến cáo ngành chức năng, nhiều hộ vay hạn chế việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất dẫn đến suất trồng vật nuôi chất lượng nên khó tiêu thụ thị trường dẫn đến khơng đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng Mặc dù có khó khăn tỉ lệ rủi ro tín dụng cách xa mức tối đa 5% mà ngân hàng Nhà nước quy định Điều chứng tỏ chất lượng tín dụng ngân hàng tương đối tốt 4.4.4 Mức lợi nhuận biên tế Qua bảng số liệu ta thấy mức lợi nhuận biên tế ngân hàng giảm dần qua năm Năm 2007 mức lợi nhuận biên tế đạt 8,21%, năm 2008 số giảm xuống 5,73%, năm 2009 giảm 4,58% Điều chứng tỏ mức chênh lệch thu nhập lãi chi phí lãi ngày giảm dẫn đến thu nhập tài sản sinh lời thấp, hiệu kinh doanh chưa tương xứng với tiềm vùng 4.4.5 Thu nhập lãi chi phí lãi Thu nhập lãi ngân hàng tăng qua năm, chi phí lãi ngân hàng biến động qua năm, tăng cao vào năm 2008 nên thu nhập lãi/chi phí lãi ngân hàng thấp vào năm 2008 1.56%, cao vào năm 2007 2,21%, năm 2009 1,76% Từ số ta thấy thu nhập lãi / chi phí lãi ngân hàng qua năm không cao nguyên nhân biến động lãi suất thị trường theo chiều hướng tăng qua năm đồng thời việc quản lí nguồn vốn GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 43 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên ngân hàng chưa thật khắc khe làm chi phí lãi tăng cao với tốc độ tăng thu nhập lãi GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 44 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI NHNo & PTNT HUYỆN AN BIÊN 5.1 Giải pháp chung Tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, đảm bảo cân đối, an toàn vốn khả sinh lời Khơng ngừng nâng cao lực tài uy tín sở tăng trưởng tín dụng phù hợp, nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp người dân địa phương Phục vụ tích cực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đảm bảo nguồn thu tài chính, đủ quỹ thu nhập, bảo đảm tiền lương đời sống cán 5.2 Giải pháp cụ thể 5.2.1 Nâng cao hiệu tín dụng - Tổ chức tuyên truyền vận động rộng rãi dân cư hình thức huy động vốn thực hình thức phù hợp Đẩy mạnh cơng tác thi đua nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, lực tư sáng tạo cán viên chức đơn vị - Nâng cao chất lượng công tác tiếp thị, đẩy mạnh hình thức vận động nhà, đơn vị sở, phát hành kịp thời tờ rơi quảng cáo đầu xuân triển khai sản phẩm cấp ban hành Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng sau giao dịch nhằm ổn định số dư có, hạn chế tối đa việc khách hàng rút tiền khỏi ngân hàng đáo hạn - Tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội địa bàn, đảm bảo khoản tiền gửi toán tăng trưởng ổn định, phấn đấu năm 2009 - Giữ gìn mối quan hệ với Kho bạc Nhà nước cấp, Trại giam thứ 7, huy động tốt khoản kinh phí nhàn rỗi đơn vị - Mỗi khách hàng quan hệ với ngân hàng, ngân hàng nên tiếp xúc với khách hàng hai lĩnh vực huy động vốn cho vay vốn, để khách hàng làm ăn tốt có lợi nhuận giữ tiền họ ngân hàng GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 45 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên  Nên có chế độ ưu đãi khách hàng gửi tiền với số lượng nhiều mà xa, đường xá không thuận lợi, lại bất tiện ngân hàng nên cho xe cán tín dụng đến tận nhà để làm thủ tục nhận tiền đem ngân hàng  Xác định nhu cầu vốn vay thật khách hàng, thu hút khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ, lôi kéo khách hàng công tác tiếp thị với lãi suất hấp dẫn, tạo mối quan hệ lâu dài Ngân hàng với khách hàng  Duy trì doanh số cho vay với mục tiêu năm sau cao năm trước Tạo điều kiện cho cán tín dụng tiếp cận địa bàn làm tiền đề vững cho việc mở rộng tín dụng khắc phục yếu chất lượng tín dụng  Điều chỉnh lãi suất thích hợp cho thời kỳ kinh tế, kích thích nhu cầu vay vốn khách hàng  Xác định nhu cầu vốn địa bàn từ tăng cường hoạt động marketing để thu hút khách hàng, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao khả cạnh tranh chế kinh tế thị trường  Từng cán tín dụng phải tiếp cận doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn huyện xã để tuyên truyền, vận động cho vay theo phương thức hạn mức tín dụng đồng thời kết hợp với việc mở tài khoản tiền gửi toán  Kịp thời bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh để có phướng án đầu tư thích hợp, dự án phát triển sở hạ tầng  Nắm bắt kịp thời thông tin kinh tế như: lạm phát, lãi suất,…các chủ trương Đảng Nhà nước tượng trị, văn hóa – xã hội, thơng tin thiên tai dịch bệnh có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay để từ đề sách cho phù hợp  Chi nhánh phải xác định mục tiêu, kế hoạch tăng nguồn vốn huy động, tăng trưởng dư nợ theo đối tượng, ngành nghề kinh doanh dịch vụ …và phải có giải pháp thực cụ thể quý làm sở cho việc tổ chức thực có hiệu  Để người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng, đội ngũ nhân viên Ngân hàng cần tư vấn, giải thích rõ ràng điều kiện vay, lãi GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 46 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên suất, chấp tài sản,… có nhiều khách hàng vay lần đầu nhận thức thông tin hạn chế Đồng thời cần rút ngắn thời gian bỏ thủ tục rườm rà, khơng cần thiết Quan tâm thường xun, tìm hiểu khách hàng nhằm trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ hội để thu hút thêm khách hàng  Để đáp ứng việc mở rộng, tăng trưởng tín dụng NHNo & PTNT tỉnh cần phải tăng cường đội ngũ cán tín dụng có lực cho chi nhánh NHNo & PTNT huyện An Biên lực lượng cán tín dụng chi nhánh mỏng, thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ tín dụng, cập nhật thông tin kinh tế, xã hội, thị trường kiến thức cần thiết cho hoạt dộng tín dụng, đế cán tín dụng nắm bắt kịp thời, xử lí linh hoạt trường hợp phát sinh hoạt động tín dụng, cố gắng tối đa việc xảy rủi ro tín dụng thiếu kiến thức thông tin  Tăng cường chế độ ưu đãi, khen thưởng cán công nhân viên, đặc biệt đội ngũ cán tín dụng có thành tích tốt Thường xun phát động phong trào thi đua, đưa cán học bồi dưỡng nghiệp vụ, gắn quyền lợi nhân viên với quyền lợi ngân hàng  Không nên đặt nặng vấn đề tăng trưởng tín dụng nhiệm vụ phòng tín dụng mà phải xem mục tiêu tăng trưởng tín dụng mục tiêu tập thể cán công nhân viên ngân hàng 5.2.2 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ - Tích cực tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, hướng dẫn khuyến khích khách hàng nhận tiền chuyển từ nước ngồi qua NHNo, từ tác động tích cực đến đối tượng thân nhân Việt kiều địa phương gửi tiền vào ngân hàng - Thực tốt hoạt động toán tiền lương qua tài khoản, tạo cho niềm tin vững nơi khách hàng, bước mở rộng đối tượng giao dịch toán qua tài khoản thẻ - Tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: toán qua tài khoản, chi trả tiền điện, nước qua ngân hàng, chuyển tiền nhanh, kiều hối, thu đổi ngoại tệ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông,… tổ chức làm thẻ GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 47 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên miễn phí cho khách hàng làm tăng nhanh khoản thu dịch vụ ngân hàng Nhu cầu sử dụng tiện ngân hàng khách hàng lớn, nhiên khơng hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ nên e ngại Vì vậy, mà cần tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá đến khách hàng - Có sách khuyến khích phí chuyển tiền hợp lý, nâng cao khoản vốn toán doanh nghiệp luân chuyển qua ngân hàng 5.2.3 Giải pháp làm giảm chi phí rủi ro - Khi đưa sản phẩm dịch vụ phải tính tốn, cân nhắc kỹ lưỡng giá trị mà mang lại với chi phí bỏ có hợp lý chưa, xem có mang lại lợi nhuận lâu dài cho ngân hàng không hay tức thời thời gian ngắn Điều khơng gây hao phí vật chất, mà nhân lực - Trong công tác hoạt động, cán công nhân viên chức phải nâng cao ý thức bảo quản tài sản cơng, tránh lãng phí - Thu thập thơng tin chi phí thực tế Cơng việc khơng trách nhiệm phòng kế tốn, mà phải tham gia phòng, ban khác để ngân hàng chủ động việc xử lý thông tin chi phí Các chi phí phải phân bổ thành loại cụ thể - Thực tốt việc kiểm tra trước, sau cho vay nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho khách hàng sản xuất kinh doanh để trình thu hồi nợ lãi thuận lợi, dễ dàng - Tiến hành phân loại, xử lý nợ hạn - Tăng cường cơng tác thẩm định tín dụng, nên trọng thẩm định thơng tin phi tài chính, khía cạnh vơ hình, khách quan người vay nhằm xây dựng cách xác khả thành cơng người vay để hạn chế nợ hạn - Ngân hàng phải định mức cho vay phù hợp với khách hàng vay lớn người vay có nhiều ý muốn thực hoạt động mạo hiểm kinh doanh, chí ngân hàng khơng thu hồi nợ - Tìm hiểu sách ngân hàng Trung Ương thông qua chức chiết khấu, tái chiết khấu, tình hình thị trường hối đối, thị trường vốn GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 48 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên - Trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro tín dụng - Đa dạng hóa lĩnh vực cho vay để hạn chế rủi ro, không nên tập trung vào lĩnh vực Tăng dư nợ cho vay khu vực tiềm năng, có truyền thống vay trả nợ tốt giảm dư nợ cho vay địa bàn nợ hạn phát sinh nhiều - Để giảm rủi ro tín dụng khách hàng đầu tư theo hướng thị trường phát triển xa lạ với người dân, cán tín dụng cần thẩm định cẩn thận trước cho vay Bên cạnh đó, cán tín dụng cần nắm bắt thơng tin thị trường Khi sản phẩm có dấu hiệu rớt giá hay cung vượt cầu cần giảm vốn đầu tư vào ngành chuyển hướng đầu tư vào sản phẩm mới, ngành - Không nên coi trọng tài sản chấp, cầm cố mà phải xem xét khả trả nợ khách hàng yếu tố rủi ro sản xuất lớn Bởi tài sản chấp khó xử lý đất đai Vì vậy, ngân hàng tài sản chấp khơng phải mục đích mà phương tiện pháp lý để phòng ngừa rủi ro, khơng có tài sản chấp chấp tốt hiệu kinh doanh người vay vốn GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 49 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Trong năm qua tình hình kinh tế - xã hội huyện gặp nhiều khó khăn, nhờ nổ lực cố gắng cán bộ, nhân viên ngân hàng, nên NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên đạt thành tựu to lớn Doanh thu ngân hàng không ngừng tăng lên Lượng vốn huy động tăng lên nhanh chóng qua năm, từ dẫn đến hoạt động cho vay ngân hàng ngày mở rộng điều thể thơng qua doanh số cho vay ngày tăng lên với công tác thu nợ hiệu ngân hàng Đứng trước phát triển kinh tế nước giới vấn đề đặt lên hàng đầu ngân hàng hiệu hoạt động kinh doanh Để đạt yêu cầu ngân hàng với ý thức coi trọng công tác huy động vốn từ dân, nhiều năm qua ngân hàng có sách lãi suất phù hợp, nhằm tăng khả cạnh tranh thu hút khách hàng Với thành đạt năm qua tạo tảng vững cho chi nhánh đường đến thành công kể tương lai Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên vần số mặt tồn cơng tác huy động vốn, cơng tác tín dụng, hoạt động thẻ hoạt động dịch vụ ngân hàng, 6.2 Kiến nghị Qua thời gian thực tập NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên với trình phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng từ năm 2007-2009 , với mong muốn nâng cao hiệu hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu sản xuất người dân huyện, em xin phép đưa số kiến nghị sau: 6.2.1 Đối với ngân hàng Nhà nước quan có liên quan - Các quy chế sách, văn đạo hướng dẫn, giải đáp hoạt động tín dụng phải sát thực, rõ ràng, dễ hiểu để tránh nhầm lẫn trình thực GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 50 SVTH: Nguyễn Thị Hồi Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên -Ngân hàng Nhà nước cần tiếp thu ý kiến đóng góp ngân hàng thành viên, kiểm tra lại văn hành để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế - Cần đơn giản hóa thủ tục, loại giấy tờ công chứng, hạn chế công chứng nhiều quan, cần giải nhanh hồ sơ nhằm tạo thuận lợi đảm bảo mặt thời gian cho người dân, đặc biệt người có nhu cầu vay vốn - Ngân hàng Nhà nước nên tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tổ chức tín dụng Ngăn chặn xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng, khuếch trương tín dụng khả dẫn tới nguy rủi ro lớn hoạt động kinh doanh, gây tổn thương tới sách tiền tệ, sách quốc gia - Đầu tư phát triển sở hạ tầng như: giao thông vận tải, thủy lợi, đê điều,… nhằm phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp, vận chuyển tiêu thụ nông sản, hạn chế phần rủi ro thiên tai - Chính quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng, cầu nối ngân hàngnông dân, kết hợp chặt chẽ với ngân hàng việc xử lý thu hồi nợ đến hạn, hạn - Tại địa phương cần có trung tâm giống đảm bảo chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu cho hộ nông dân Thực việc quy hoạch vùng kinh tế hướng nông dân vào sản xuất tổng hợp, chuyên canh theo mạnh khu vực, xã - Trong huyện cần có sách vĩ mơ giá nông sản, tổ chức hệ thống thu mua Nhà nước, chống thao túng thị trường, tránh ép giá tư thương thời gian qua 6.2.2 Đối với NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên - Ngân hàng nên thành lập phận Maketing, phận phụ trách quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, đồng thời đảm nhiệm điều tra nhu cầu vay vốn khách hàng đánh giá mức độ hài lòng khách GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 51 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng để báo lên cấp nhằm đề mục tiêu định hướng phát triển cụ thể nâng cao hiệu HĐKD ngân hàng - Để mở rộng thị phần, thị trường, thu hút phục vụ khách hàng ngày tốt ngân hàng cần mở rộng mạng lưới hoạt động (phòng giao dịch) nơi kinh tế phát triển dân cư tập trung đông - Tăng thêm dịch vụ hậu sau huy động vốn cần mở thêm dịch vụ chăm sóc khách hàng để tư vấn cho khách hàng giải đáp thắc mắc khách hàng, hướng dẫn thủ tục cho khách hàng, không ngừng tạo dựng trì lòng tin khách hàng, nâng cao hoạt động dịch vụ chi nhánh - Ngân hàng cần gia tăng khoản cho vay trung dài hạn sở, tảng cho việc đầu tư tín dụng ngắn hạn, đầu tư nhiều vào ngành nghề, dịch vụ phục vụ cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm - Ngân hàng nên xem xét có phân chia hợp lý công việc cụ thể giao dịch viên Chẳng hạn nhân viên phụ trách thẩm định, nhân viên phụ trách tín dụng, nhân viên phụ trách khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân - Ngân hàng cần kết hợp với ngành có liên quan tìm kiếm xây dựng dự án tương đối lớn, khả thi để đầu tư, nhằm phát triển nông nghiệp, gia tăng doanh số cho vay Đặc biệt, nên tài trợ cho chương trình khuyến nơng, khuyến ngư - Tăng cường kết hợp với ban ngành, đoàn thể để hỗ trợ cho ngân hàng cho vay thu nợ, chọn lọc khách hàng cho vay mới, trước cho vay trọng công tác thẩm định, tránh tượng lợi dụng quen biết vay không phù hợp, thẩm định không kỹ, yếu tố dẫn đến rủi ro cho ngân hàng Ngoài ra, suốt thời gian cho vay phải ln theo dõi tình hình sử dụng vốn khách hàng, đôn đốc thu lãi nợ gốc - Cần chuyển dịch nhanh cấu đầu tư theo chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn, khắc phục bước tính mùa vụ nơng nghiệp - Mở lớp đào tạo tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, cán làm công tác quản lý, cán tín dụng nhân viên giao dịch, bổ sung cập nhật kiến thức kịp thời GVHD: Nguyễn Văn Duyệt 52 SVTH: Nguyễn Thị Hoài Thanh Phân tích tình hình HĐKD NHNo & PTNT chi nhánh huyện An Biên TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh qua năm 2007, 2008, 2009 Thái Văn Đại (2007) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng, NXB Đại học Cần Thơ Luận văn “Phân tích hoạt động tín dụng NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Sóc Trăng“ tác giả Huỳnh Ngọc Điểm – sinh viên lớp tài K30 thực Luận văn “ Phân tích tình hình huy động vốn giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Giàu – sinh viên lớp tài K30 thực Lê Văn Tư ( 2005 ) Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài ... chung phân tích hiệu hoạt đông kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh .4 2.1.1.2 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.1.3 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh. .. nhánh huyện An Biên, em hồn thành xong luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện An Biên tỉnh Kiên Giang” Để hoàn... ngân hàng đường kinh doanh Do đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng qua giai đoạn cần thiết Chính mà em định chọn đề tài “ Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN BIÊN , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH AN BIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay