PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN lực ở THÀNH PHỐ cần THƠ

78 37 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:48

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS NGUYỄN XUÂN VINH TRẦN HẢI HÙNG MSSV: 4104039 Lớp: Kinh Tế Học K36 Cần Thơ-2013 LỜI CẢM TẠ  Trƣớc tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức vô quý giá suốt thời gian học trƣờng để làm hành trang giúp em vững bƣớc sống Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Vinh – giáo viên trực tiếp hƣớng dẫn nhiệt tình giúp đỡ em trình thực luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Sở Lao động – thƣơng binh xã hội Cần Thơ Cục thống kê Cần Thơ tận tình giúp đỡ em suốt trình thu thập số liệu phục vụ cho đề tài luận văn Cuối em xin chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe, gặt hái đƣợc nhiều thành công công tác giảng dạy, nghiên cứu Kính chúc cơ, chú, anh, chị Sở Lao động – thƣơng binh xã hội, Cục thống kê Cần Thơ ln hồn thành tốt nhiệm vụ giúp cho thành phố phát triển thời gian tới Cần Thơ, ngày 17 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Trần Hải Hùng i LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Nếu có sai trái tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Cần Thơ, ngày 17 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Trần Hải Hùng ii BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên giáo viên hƣớng dẫn: Nguyễn Xuân Vinh Học vị: Thạc sỹ Chuyên ngành: Cơ quan công tác: Bộ Môn Kinh Tế Họ tên sinh viên: Trần Hải Hùng Mã số sinh viên: 4104039 Chuyên ngành: Kinh Tế Học Tên đề tài: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ Tính phù hợp với chuyên ngành đào tạo:………………………………… …………………………………………………………………………………… Về hình thức: ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý ngĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài:………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn:……………………… Nội dung kết đạt đƣợc:…………………………………………… Các nhận xét khác:………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày………tháng………năm 2013 Ngƣời nhận xét Nguyễn Xuân Vinh iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Cần Thơ, ngày…… Tháng……năm 2013 iv MỤC LỤC  Trang LỜI CẢM TẠ i LỜI CAM ĐOAN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BIỂU BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi thời gian 1.4.2 Phạm vi không gian 1.4.3 Phạm vi nội dung 1.4.4 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Nguồn nhân lực 2.1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 2.1.1.2 Đào tạo nguồn nhân lực v 2.1.1.3 Phát triển nguồn nhân lực 2.1.1.4 Vai trò nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội 2.1.2 Một số khái niệm khác 2.1.3 Các tiêu phân tích nguồn nhân lực 2.1.3.1 Nhóm tiêu đánh giá số lƣợng nguồn nhân lực 2.1.3.2 Nhóm tiêu đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 12 3.1 TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ CẨN THƠ 12 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 12 3.1.2 Đơn vị hành 12 3.2 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 13 3.2.1 Cơ cấu kinh tế 13 3.2.2 Giá trị xuất nhập 15 3.2.3 Cơ sở hạ tầng 16 3.3 TÌNH HÌNH VĂN HĨA – XÃ HỘI 17 3.3.1 Giáo dục – đào tạo 17 3.3.2 Y tế 17 3.3.3 Văn hóa – xã hội 18 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 20 4.1 QUY MÔ NGUỒN NHÂN LỰC 20 4.1.1 Khái quát nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ 20 4.1.1.1 Dân số nguồn nhân lực 20 4.1.1.2 Tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động 26 4.1.1.3 Lao động thuộc nguồn nhân lực nhƣng không tham gia lao động 26 4.1.1.4 Tỷ lệ thất nghiệp 28 vi 4.1.2 Cơ cấu nguồn nhân lực 29 4.1.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo giới tính 29 4.1.2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo ngành kinh tế 31 4.2 CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 36 4.2.1 Trình độ học vấn 36 4.2.2 Trình độ chun mơn kỹ thuật 38 4.2.3 Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế 40 4.2.4 Tình hình sức khỏe ngƣời lao động 41 4.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ 42 4.3.1 Mô tả mẫu 42 4.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập ngƣời lao động 45 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ 51 5.1 VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 51 5.2 VỀ VIỆC LÀM, SỨC KHỎE NGƢỜI LAO ĐỘNG 52 5.3 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG 53 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 6.1 KẾT LUẬN 54 6.2 KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KẾT QUẢ THỐNG KÊ BẰNG PHẦN MỀN SPSS vii DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 2.1: Phân loại yếu tố chiều cao, cân nặng, vòng ngực Bảng 2.2: Phân loại thể lực Bảng 2.3: Diễn giải biến 10 Bảng 3.1: Các đơn vị hành thành phố Cần Thơ 13 Bảng 3.2: GDP thành phố Cần Thơ phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2009 – 2011 13 Bảng 3.3: Giá trị xuất nhập thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2011 15 Bảng 4.1: Dân số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2011 20 Bảng 4.2: Dân số trung bình theo quận, huyện 22 Bảng 4.3: Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động 23 Bảng 4.3: Lao động bình quân theo quận, huyện 25 Bảng 4.5: Tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động 26 Bảng 4.6: Lao động thuộc nguồn nhân lực nhƣng không tham gia lực lƣợng lao động 27 Bảng 4.7: Tỷ lệ thất nghiệp 29 Bảng 4.8: Lao động hoạt động khu vực nông – lâm – ngƣ nghiệp 32 Bảng 4.9: Lao động hoạt động khu vực II 33 Bảng 4.10: Cơ cấu lao động hoạt động ngành công nghiệp chế biến 34 Bảng 4.11: Lao động hoạt động khu vực III 35 Bảng 4.12: Trình độ học vấn lực lƣợng lao động tham gia vào lao động 37 Bảng 4.13: Lao động qua đào tạo nghề hàng năm 38 Bảng 4.13: Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế 40 4.15: Lao động sức 41 Bảng 4.16: Trình độ học vấn đáp viên 43 Bảng 4.17: Số năm kinh nghiệm đáp viên 43 Bảng 4.18: Độ tuổi đáp viên 44 viii Bảng 4.19: Mối liên hệ thu nhập giới tính 45 Bảng 4.20: Mối liên hệ thu nhập trình độ học vấn 46 Bảng 4.21: Mối liên hệ thu nhập số năm kinh nghiệm 46 Bảng 4.22: Mối liên hệ thu nhập trình độ chuyên môn 47 Bảng 4.23: Mối liên hệ thu nhập thể lực 48 Bảng 4.24: Mối liên hệ thu nhập tuổi 49 ix Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đăng ký kinh doanh bị phạt theo quy định tái phạm rút lại giấy phép kinh doanh doanh nghiệp VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG Chính sách tiền lƣơng nên linh động thời điểm cơng nghiệp hóa đại hóa nhƣ ngày Tiền lƣơng tăng sau khoảng thời gian dài nhƣng vật giá tăng ngày Theo quy định nhà nƣớc ngƣời làm việc đƣợc tăng bậc lƣơng sau ba năm nhƣ thiệt thòi cho ngƣời làm việc có suất cao hiệu quả, cần xem xét lại thời gian tăng bậc lƣơng cho đối tƣợng để tạo động lực cho ngƣời lao động làm việc tốt Tăng chế độ lƣơng, thƣởng cho ngƣời lao động Đa phần ngƣời lao động có mức lƣơng khơng đảm bảo đủ nhu cầu sống họ, mức lƣơng tƣơng đối nhƣng giá sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sống ln tăng mức cao Để ngƣời lao động tập trung vào công việc cần có mức lƣơng đáp ứng nhu cầu sống họ Để tăng lƣơng cho ngƣời lao động tăng mức lƣơng tối thiểu tăng khoản phụ cấp vừa tăng lƣơng tối thiểu tăng khoản phụ cấp Có đƣợc mức lƣơng phù hợp ngƣời lao động làm việc có hiệu họ lo lắng vấn đề mƣu sinh sức khỏe GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 53 SVTH: Trần Hải Hùng Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế - xã hội nguồn nhân lực yếu tố đầu vào quan trọng Thành phố Cần Thơnguồn nhân lực dồi giai đoạn 2009 – 2011, có có thay đổi cấu lao động nam nữ nữ giới ngày tham gia vào thị trƣờng lao động nhiều dần xóa bỏ vấn đề bất bình đẳng giới Nguồn nhân lựcphân bố không đồng thành thị nông thôn, quận, huyện ngày có xu hƣớng tăng dần thành thị, quận có cơng nghiệp, dịch vụ phát triển nhƣ: Quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Cái Răng giảm dần lao động nơng thơn, huyện có cấu kinh tế nghiêng nông nghiệp nhƣ: Huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ Cùng với chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng tích cực, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng; khu vực thƣơng mại – dịch vụ giảm dần tỷ trọng khu vực nông – lâm – ngƣ nghiệp Tuy nhiên, chuyển dịch tƣơng đối chậm đa phần ngƣời lao động làm việc khu vực I làm cơng việc đơn giản cần phải có thời gian dài để đào tạo chuyển họ qua khu vực II khu vực III Trình độ học vấn nhƣ trình độ chun mơn kỹ thuật ngƣời lao động hai yếu tố quan trọng tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực Tuy nhiên trình độ học vấn trình độ chun mơn nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ có cải thiện song phƣơng pháp giảng dạy theo kiểu truyền thống nghiêng nhiều lý thuyết nên ngƣời lao động thƣờng không đáp ứng đủ yêu cầu nhà tuyển dụng nhà tuyển dụng phải thời gian đào tạo lại lao động Ngoài ra, thu nhập ngƣời lao động thấp, đa phần khơng đáp ứng đủ nhu cầu sống ngƣời lao động thời buổi vật giá theo thang ngày Kết hồi quy số liệu vấn cho thấy, thu nhập ngƣời lao động bị GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 54 SVTH: Trần Hải Hùng Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ chi phối giới tính ngƣời lao động,trình độ học vấn trình độ chuyên môn ngƣời lao động 6.2 KIẾN NGHỊ Về phía quyền địa phƣơng: Các cấp ủy Đảng, quyền địa phƣơng quận, huyện, sở ban ngành, đồn thể nên quan tâm cơng tác bồi dƣỡng nâng cao trình độ học vấn, trình độ tay nghề cho ngƣời lao động Chính quyền nên dành thêm khoản ngân sách cho cơng tác nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, ngƣời lao động có văn đạo cấp thực tốt chế độ, sách hỗ trợ kinh phí học tập cho cá nhân, đơn vị tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn nghề nghiệp Dành khoản kinh phí cho đầu tƣ sở vật chất cho trƣờng thành phố đảm bảo cho công tác dạy học hiệu Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức công nhân, viên chức, ngƣời lao động cần thiết việc nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp nhằm tăng thu nhập ổn định việc làm góp phần ổn định trị đất nƣớc Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, mở lớp tập huấn hƣớng dẫn nông dân việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Về phía doanh nghiệp: Doanh nghiệp nên có sách hỗ trợ khuyến khích nhân viên tham gia lớp đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nên có sách lƣơng, sách thƣởng cụ thể hợp lý đảm bảo sống cho ngƣời lao động Ngoài ra, doanh nghiệp nên trang bị phòng y tế, cho nhân viên kiểm tra sức khỏe định kỳ, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động để đảm bảo sức khỏe cho ngƣời lao động Về phía ngƣời lao động: Bản thân ngƣời lao động cần tự rèn luyện, tìm tòi, nghiên cứu không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ nghề nghiệp Định hƣớng học tập, nghề nghiệp nên xuất phát từ khả ý nguyện thân không nên theo phong trào, xu hƣớng ngƣời khác để đạt kết học tập, làm việc tốt GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 55 SVTH: Trần Hải Hùng Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ Cần phải biết tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe thân, nên có chế độ ăn uống, làm việc nghỉ ngơi hợp lý GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 56 SVTH: Trần Hải Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai văn Nam (2008), Giáo trình “Nguyên lý thống kê kinh tế”, NXB Văn hóa thơng tin Mai Văn Nam (2008), Giáo trình “Kinh tế lượng”, NXB Văn hóa thơng tin Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2011), Luận văn tốt nghiệp “Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 – 2009” Phạm Lê Thông (2011), Bài giảng “Kinh tế phát triển” Trƣờng Đại học Cần Thơ Lƣu Tiến Thuận (2012), Tài liệu “Phương pháp xử lý phân tích số liệu SPSS” Trƣờng Đại học Cần Thơ Niên giám thống kê Cần Thơ 2011 Sở Lao động – thƣơng binh xã hội Cần Thơ BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ Xin gửi đến Anh (Chị) bạn lời chào lời cảm ơn sâu sắc Em tên: Trần Hải Hùng, sinh viên Khoa Kinh Tế - QTKD Trƣờng Đại học Cần Thơ Hiện em nghiên cứu đề tài: “Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ” Xin Anh (Chị) bạn dành cho em xin thời gian để vấn số câu hỏi nghiên cứu Tất thông tin đƣợc bảo mật phục vụ cho đề tài nghiên cứu Xin chân thành cám ơn! PHẦN SÀNG LỌC Anh (Chị) có tham gia thị trƣờng lao động khơng? 1/ Có  Tiếp tục 2/ Khơng  Dừng lại, cám ơn anh (chị) nhiều PHẦN QUẢN LÝ Họ tên đáp viên:…………………………………… Giới tính: Nam Nữ Điện thoại:…………………………………………… Tuổi:…………………………………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………………… Cơ quan làm việc:……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG Q1 Anh (Chị) làm công việc đƣợc bao lâu? Dƣới năm 4/ Từ năm đến dƣới năm 2/ Từ năm dƣới năm Trên năm 3/ Từ năm đến dƣới năm Q2 Trình độ học vấn Anh (Chị)? 1/ Cấp (Tiểu học) 2/ Cấp (Trung học sở) 3/ Cấp (Trung học phổ thông) 4/ Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 5/ Tốt nghiệp cao đẳng 6/ Tốt nghiệp đại học sau đại học (Nếu sau đại học ghi rõ trình độ) Q3 Cơ quan anh (chị) làm việc có phòng y tế khơng? 1/ Có 2/ Khơng Q4 Anh (Chị) có đƣợc kiểm tra sức khỏe định kỳ khơng? 1/ Có 2/ Khơng Q5 Chiều cao anh (chị):…………………(cm) Q6 Cân nặng anh (chị):………………….(kg) Q7 Chế độ làm việc – nghỉ ngơi quan anh (chị) nhƣ nào? 1/ Phù hợp (diễn giải phù hợp nào):……………………………………… ………………………………………………………………………………… 2/ Không phù hợp (vì khơng phù hợp): ……………………………………… …………………………………………………………………………………… Q8 Cơng việc anh (chị) làm nhƣ nào? 1/ Công việc an tồn, nhẹ nhàng 2/ Cơng việc nặng nhọc, phức tạp 3/ Công việc nguy hiểm 4/ Công việc quan trọng 5/ Cơng việc bình thƣờng Q9 Anh (Chị) có đƣợc đào tạo trƣớc công việc không? 1/ Có 2/ Khơng (Chuyển qua câu 11) Q10 Hình thức anh (chị) đƣợc đào tạo?:…………………………………… …………………………………………………………………………………… Q11 Môi trƣờng làm việc anh (chị): Ồn ào, khói bụi 2/ Sạch sẽ, mát mẽ, yên tĩnh 3/ Nóng nực Môi trƣờng độc hại Q12 Mức lƣơng hàng tháng Anh (Chị) bao nhiêu? Dƣới triệu đồng 2/ Từ triệu đến dƣới triệu đồng 4/ Từ triệu đến dƣới triệu đồng 5/ Từ triệu đồng trở lên 3/ Từ triệu đến dƣới triệu đồng Q13 Theo anh (chị), mức thu nhập có đáp ứng đủ nhu cầu sống anh (chị) khơng? 1/ Có 2/ Khơng Q14 Anh (chị) có nhu cầu học nâng cao trình độ khơng? 1/ Có 2/ Khơng (Kết thúc vấn) Q15 Vì anh (chị) lại muốn học nâng cao trình độ?: …………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Q16 Hình thức anh (chị) muốn học nâng cao nhƣ nào?: ……………………………………………………………………………… CHÂN THÀNH CÁM ƠN ANH (CHỊ) ĐÃ DÀNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH BÀI PHỎNG VẤN Số thứ tự mẫu:……………………………… Ngày vấn:…………………………… KẾT QUẢ THỐNG KÊ BẰNG PHẦN MỀM SPSS Thu Nhap * Gioi Tinh Crosstabulation Count Gioi Tinh Nu Thu Nhap Nam Total 3 Tu trieu den duoi trieu dong 19 13 32 Tu trieu den duoi trieu dong 12 22 34 Tu trieu den duoi trieu dong 37 43 80 Duoi trieu dong Tu trieu dong tro len Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 10.820a 029 Likelihood Ratio 13.514 009 Linear-by-Linear 8.493 004 Association N of Valid Cases 80 a cells (60.0%) have expected count less than The minimum expected count is 1.39 Thu Nhap * Trinh Do Hoc Van Crosstabulation Count Trinh Do Hoc Van Tot nghiep cap Thu Nhap Tot nghiep trung cap Tot chuyen nghiep nghiep cao dang Tot nghiep THPT Tot nghiep dai hoc va cao hon Total Duoi trieu dong 1 Tu trieu den duoi trieu dong Tu trieu den duoi trieu dong 4 18 32 21 34 Tu trieu den duoi trieu dong 0 0 7 Tu trieu dong tro len 0 0 4 12 51 80 Total Chi-Square Tests Value df a Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 20.473 16 030 Likelihood Ratio 22.367 16 028 Linear-by-Linear 6.839 009 Association N of Valid Cases 80 a 22 cells (88.0%) have expected count less than The minimum expected count is 15 Thu Nhap * So Nam Kinh Nghiep Crosstabulation Count So Nam Kinh Nghiep Tu nam Tu nam Tu nam Duoi den duoi den duoi den duoi Tu nam nam nam nam nam tro len Total 0 11 13 32 Tu trieu den duoi trieu dong 14 34 Tu trieu den duoi trieu dong 0 Tu trieu dong tro len 0 22 35 13 80 Thu Duoi trieu dong Nhap Tu trieu den duoi trieu dong Total Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 13.893a 16 607 Likelihood Ratio 16.736 16 403 Linear-by-Linear 1.953 162 Association N of Valid Cases 80 a 19 cells (76.0%) have expected count less than The minimum expected count is 15 Thu Nhap * Trinh Do Chuyen Mon Crosstabulation Count Trinh Do Chuyen Mon Lao dong khong qua Lao dong dao tao tay qua dao tao nghe tay nghe Thu Nhap Duoi trieu dong Tu trieu den duoi trieu dong Tu trieu den duoi trieu dong Tu trieu den duoi trieu dong Tu trieu dong tro len Total 12 20 32 32 34 7 16 64 80 Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value 17.194a Total Asymp Sig df (2-sided) 002 18.692 001 13.282 000 80 a cells (50.0%) have expected count less than The minimum expected count is 60 Thu Nhap * The Luc Crosstabulation Count The Luc The luc loai II The luc loai I The luc loai III Total Thu Duoi trieu dong Nhap Tu trieu den duoi trieu dong 22 32 Tu trieu den duoi trieu dong 31 34 Tu trieu den duoi trieu dong Tu trieu dong tro len 64 80 Total Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Value 9.767a Asymp Sig df (2-sided) 282 10.613 225 3.029 082 80 a 12 cells (80.0%) have expected count less than The minimum expected count is 26 Thu Nhap * Tuoi Crosstabulation Count Tuoi Tu 15 22 tuoi Tu 23 30 tuoi Tu 31 40 tuoi Thu Duoi trieu dong Nhap Tu trieu den duoi trieu dong 0 24 32 Tu trieu den duoi trieu dong 26 34 Tu trieu den duoi trieu dong 0 Tu trieu dong tro len Total 0 60 14 2 80 Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2-sided) Pearson Chi-Square 14.337a 16 574 Likelihood Ratio 11.634 16 769 Linear-by-Linear 681 409 Association N of Valid Cases 80 a 20 cells (80.0%) have expected count less than The minimum expected count is 08 Tu 41 - Tu 51 tuoi 50 tuoi tro len Total ... Cần Thơ CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 QUY MÔ NGUỒN NHÂN LỰC 1 Khái quát nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ 1.1 Dân số nguồn nhân lực Dân số Cần. .. Hải Hùng Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ 2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng quy mơ chất lƣợng nguồn nhân thực thành phố Cần Thơ Mục tiêu 2: Phân tích yếu... khơng gian Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ nên đề tài thực chủ yếu tập trung phân tích số liệu lấy thành phố Cần Thơ Phạm vi nội dung Đề tài tập trung phân tích thực trạng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN lực ở THÀNH PHỐ cần THƠ , PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN lực ở THÀNH PHỐ cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay