PHÂN TÍCH tác ĐỘNG của CHÍNH SÁCH lãi SUẤT đến TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ôn, TỈNH VĨNH LONG

74 27 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Th.S TRƯƠNG KHÁNH VĨNH XUYÊN Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG MSSV: 4093707 Lớp: Kinh tế học Khóa 35 Cần Thơ – 2013 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung LỜI CẢM TẠ  Trong suốt thời gian học tập rèn luyện mái trường Đại Học Cần Thơ, kết hợp với thời gian thực tập Ngân H àng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn huyện Trà Ơn, tơi học tập tích lũy nhiều kinh nghiệm q báo cho Để có kiến thức hồn thành luận văn tốt nghiệp nhờ giảng dạy tận tình q thầy trường Đại Học Cần Th ơ, hướng dẫn tận tâm cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên giúp đở nhiệt tình anh chị cán viên chức ngân hàng Xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Cần Thơ, cảm ơn cô Trương Khánh Vĩnh Xuyên Ban lãnh đạo Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn huyện Trà Ơn , anh chị phòng tín dụng giúp đở, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Với kiến thức điều kiện nghiên cứu có hạn nên nội dung ph át triển luận văn nhiều sai sót, mong dạy góp ý q thầy cơ, quan thực tập để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy cơ, q cô quý anh chị nhiều sức khỏe công tác tốt Cần Thơ, n gày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Tuyết Nhung Luận văn tốt nghiệp i GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Tuyết Nhung Luận văn tốt nghiệp ii GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, n gày … tháng … năm 2013 Người nhận xét Luận văn tốt nghiệp iii GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP         Họ tên giáo viên hướng dẫn: Trương Khánh Vĩnh Xuyên Học vị:…………… Chuyên ngành:……………………………………… Nhiệm vụ Hội đồng: Cơ quan công tác: :Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh Tên sinh viên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung MSSV: 4093707 Khóa: 35 Lớp: Kinh Tế Học Tên đề tài: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận (Ghi rõ mứ c độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 201 Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp iv GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, n gày … tháng … năm 2013 Người nhận xét Luận văn tốt nghiệp v GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm sách lãi suất, lãi suất 2.1.2 Đặc điểm lãi suất 2.1.3 Phân loại lãi suất 2.1.3.1 Căn vào thời hạn tín dụng .5 2.1.3.2 Căn vào loại hình tín dụng .5 2.1.3.3 Căn vào giá trị thực lãi suất 2.1.3.4 Căn vào mức ổn định lãi suất 2.1.3.5 Căn vào cách thức trả lãi 2.1.4 Tác động lãi suất đến hoạt động tín dụng 2.1.5 Các loại sách lãi suất 2.1.6 Vai trò sách lãi suất 2.1.6.1 Vai trò vĩ mơ 2.1.6.2 Vai trò vi mơ 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 10 Luận văn tốt nghiệp vi GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN 13 3.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN ĐIỀU KIỆN KINH TẾ HUYỆN TRÀ ÔN 13 3.2 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN 14 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng 14 3.2.2 Vai trò Ngân hàng phát triển kinh tế địa bàn huyện Trà Ôn 15 3.2.3 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 16 3.2.3.1 Cơ cấu tổ chức 16 3.2.3.2 Chức năng,nhiệm vụ phòng ban 17 3.2.4 Lĩnh vực hoạt động 19 3.2.4.1 Nghiệp vụ huy động vốn 19 3.2.4.2 Nghiệp vụ cho vay 19 3.2.4.3 Cung cấp dịch vụ 19 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 20 3.3.1 Thu nhập 21 3.3.2 Chi phí 21 3.3.3 Lợi nhuận 22 3.4 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN TRONG NĂM 2013 23 3.4.1 Mục tiêu tổng quát 23 3.4.2 Hướng thực 24 Chương 4: PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN 26 Luận văn tốt nghiệp vii GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 4.1 THỰC TR ẠNG DIỄN BIẾN LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 26 4.1.1 Tình hình huy động vốn mức lãi suất huy động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thơn huyện Trà Ơn 26 4.1.1.1 Cơ cấu nguồn vốn 26 4.1.1.2 Tình hình huy động vốn 28 4.1.1.3 Lãi suất huy động 29 4.1.2 Tình hình cho vay mức lãi suất cho vay Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn huyện Trà Ơn 31 4.1.2.1 Cơ cấu tài sản Ngân hàng 31 4.1.2.2 Tình hình hoạt động cho vay 32 4.1.2.3 Lãi suất cho vay 34 4.1.2.4 Mối liên hệ lãi suất bản, lãi suất liên Ngân hàng lãi suất cho vay NHNo & PTNT huyện Trà Ôn 35 4.2 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 36 4.2.1 Phân tích diễn biến sách lãi suất Việt Nam 36 4.2.1.1 Chính sách lãi suất năm 2010 36 4.2.1.2 Chính sách lãi suất năm 2011 38 4.2.1.3 Chính sách lãi suất năm 2012 40 4.2.2 Tác động sách lãi suất đến tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơn g Thơn huyện Trà Ơn 42 4.2.2.1 Chính sách lãi suất tổng dư nợ tín dụng 42 4.2.2.2 Chính sách lãi suất thu nhập, lợi nhuận NHNo & PTNT huyện Trà Ôn 43 4.2.2.3 Chính sách lãi suất tình hình nợ xấu 44 4.2.3 Phân tích tình hình biến động tài sản nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất 45 4.2.3.1 Phân tích tình hình biến động tài sản nhạy cảm với lãi suất 45 Luận văn tốt nghiệp viii GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 4.2.3.2 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất 46 4.2.4 Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất NHNo & PTNT huyện Trà Ơn theo mơ hình định giá lại 48 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG CĨ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NG HIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN 52 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHÀ NƯỚC 52 5.1.1 Ưu điểm sách lãi suất 52 5.1.2 Hạn chế sách lãi suất 52 5.1.3 Nguyên nhân hạn chế sách lãi suất 53 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VÀO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT HUYỆN TRÀ ƠN 53 5.2.1 Sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt 53 5.2.1.1 Áp dụng mức lãi suất sở phân loại k hách hàng 53 5.2.1.2 Áp dụng sách lãi suất biến đổi 54 5.2.1.3 Tăng qui mô hoạt động để giảm lãi suất 54 5.2.1.4 Sử dụng kỹ thuật kéo dài thời hạn nguồn vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn 55 5.2.1.5 Kỹ thuật vượt trần lãi suất 55 5.2.2 Quản lý mức chênh lệch lãi suất 56 5.2.3 Hoàn thiện hệ thống Ngân hàng 57 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 6.1 KẾT LUẬN 58 6.2 KIẾN NGHỊ 59 6.2.1 Đối với NHNo & PTNT huyện Trà Ôn 59 6.2.2 Đối với NHNN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Luận văn tốt nghiệp ix GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bảng 12: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN NHẠY CẢM VỚI LÃI SUẤT QUA BA NĂM 2010 – 2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Tiền gửi khơng kì hạn Có kì hạn < 12 tháng Năm Năm Năm 2011/2010 2010 2011 2012 35.902 20.863 45.809 (15.039) (41,89) Số tiền % 2012/2011 Số tiền % 24.946 119,57 352.779 469.205 603.407 116.426 33,00 134.202 28,60 388.681 490.068 649.216 101.387 26,08 159.148 32,47 Tổng nguồn vốn nhạy cảm lãi suất (Nguồn: Phòng kế tốn NHNo & PTNT huyện T rà Ơn) Dựa vào linh hoạt cơng tác huy động vốn với nhiều mức lãi suất khác mà NHNo & PTNT huyện Trà Ôn thu hút lượng tiền gửi dân cư tổ chức kinh tế ngày tăng lên, vốn huy động tổng nguồn vốn năm sau cao so với năm trước Sự tăng trưởng nguồn vốn huy động NHNo & PTNT huyện Trà Ôn ba năm chủ yếu gia tăng tiền gửi tiết kiệm khách hàng, tố chức kinh tế tổ chức tín dụng Nhìn vào bảng số liệu ta thấy được, NHNo & PTNT huy ện Trà Ôn, tổng nguồn vốn biến động lãi suất tăng liên tục qua ba năm Cụ thể, năm 2010 388.681 triệu đồng, đến năm 2011 490.068 triệu đồng tăng 101.387 triệu đồng, tương đương tăng 26,08% so với năm 2010 Đến năm 2012 nguồn vốn nhạy cảm lãi suất lại tăng lên đến 649.216 triệu đồng tăng 159.148 triệu đồng, tương đương tăng 32,47% so với năm 2011 Trong danh mục nguồn vốn nhạy cảm lãi suất ảnh hưởng đến chi phí trả lãi tiền gửi nhiều ảnh hưởng đến cấu cho vay Ngân hàng, cần phải nắm rõ biến động cấu nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Ngân hàng qua việc phân tích loại tiền gửi phân tích mục tình hình huy động vốn Luận văn tốt nghiệp 47 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 4.2.4 Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất NHNo & PTNT huyện Trà Ơn theo mơ hình định giá lại Rủi ro lãi suất rủi ro dễ mắc phải Ngân hàng Nó loạt phản ứng dây chuyền, lãi suất tăng khiến chi phí huy động tăng, người vay chịu chi phí cao hơn, rủi ro thất bại dự án đầu tư tăng theo ngưỡng dẫn đến nguy vỡ nợ Rủi ro lãi suất xảy có chênh lệch kỳ hạn bình quân tài sản khoản nợ Ngân hàng điều kiện lãi suất thị trường thay đổi dự kiến Ngân hàng dẫn đến khả giảm thu nhập Ngân hàng so với dự tính Với đặc tính nguồn vốn thường huy động ngắn hạn, NHNo & PTNT thường xuyên phải đối mặt với rủi ro lãi suất, đặc biệt lãi suất thị trường biến đổi tăng giảm đột ngột thời gian vừa qua Dự a vào cơng thức mơ hình định giá lại, đánh giá sơ tình hình rủi ro lãi suất NHNo & PTNT huyện Trà Ôn qua bảng sau: Luận văn tốt nghiệp 48 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bảng 13: TRẠNG THÁI NHẠY CẢM LÃI SUẤT CỦA NHNo & PTNT HUYỆN TRÀ ÔN Khoản mục Năm 2010 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Tổng tài sản nhạy cảm với lãi suất 377.270 503.152 616.142 125.882 33,37 112.990 22,46 Tổng nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất 388.681 490.068 649.216 101.387 26,08 159.148 32,47 (11.411) 13.084 (33.074) 0,97 1,02 0,95 (0,03) 0.02 (0,05) Chênh lệch tài sản nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất (GAP) Hệ số rủi ro R (Tỷ lệ tài sản nhạy cảm nguồn vốn nhạy cảm) Thu nhập ròng (Tỷ số GAP với tài sản nhạy cảm với lãi suất) Trạng thái Ngân hàng Thu nhập ròng (NIM) tăng Nhạy cảm Nhạy cảm Nhạy cảm nguồn vốn tài sản nguồn vốn Lãi suất Lãi suất Lãi suất giảm tăng giảm (Nguồn: Phòng kế tốn Ngân quỹ NHNo & PTNT huyện Trà Ôn) Luận văn tốt nghiệp 49 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thơng qua bảng số liệu ta thấy N HNo & PTNT huyện Trà Ôn có tổng tài sản nhạy cảm lãi suất năm 2010 377.270 triệu đồng, năm 2011 503.152 triệu đồng, năm 2012 616.142 triệu đồng Đây khoản cho vay đáo hạn tái gia hạn Nếu lãi suất tăng sau khoả n vay thực hiện, Ngân hàng gia hạn thêm cho khoản vay mang lại khoản lợi nhuận tiềm xấp xỉ mức lợi nhuận công cụ tài khác có chất lượng tương đương Tương tự vậy, khoản ch o vay đáo hạn cung cấp cho Ngân hàng vốn phục vụ tái đầu tư vào khoản cho vay với lãi suất Về tổng nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Ngân hàng có biến động qua năm Cụ thể, năm 2010 388.681 triệu đồng, năm 2011 90.068 triệu đồng, năm 2012 649.216 triệu đồng Nguồn vốn nhạy cảm lãi suất bao gồm chứng tiền gửi đáo hạn tái gia hạn, Ngân hàng khách hàng phải thỏa thuận mức lãi suất tiền gửi mới, phù hợp với điều kiện thị trường Khi giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất không cân với giá trị nguồn vốn nhạy cảm lãi suất tạo khoảng chênh lệch tài sản nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Ở NHNo & PTNT huyện Trà Ôn , với mức tổng tài sản ngồn vốn nhạy cảm lãi suất nêu Ngân hàng có chênh lệch tổng tài sản nhạy cảm lãi suất tổng nguồn vốn nhạy cảm lãi suất âm qua năm 2010 2012, dương qua năm 2011 Cụ thể, số liệu qua năm sau: Năm 2010 (11.441) triệu đồng, năm 2011 13.084 triệu đồng, năm 2012 (33.074) triệu đồng Nếu lãi suất tăng yếu tố khác không đổi vào năm 2010 năm 2012 tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) Ngân hàng giảm thu từ lãi tài sản tăng chi phí trả lãi cho vốn huy đ ộng Nếu lãi suất tăng năm 2011, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng tăng năm 2011 thu từ lãi tài sản tăng nhanh chi phí trả lãi cho vốn huy động Ngược lại, lãi suất giảm Ngân hàng tình trạng nhạy cảm nguồn vốn hay chênh lệch GAP âm, cụ thể năm 2010 2012 tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng tăng thu từ lãi tài sản giảm chi phí trả lãi cho nguồn vốn Nếu lãi suất giảm Ngân hàng tình trạng nhạy cảm tài sản y chênh lệch Luận văn tốt nghiệp 50 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung GAP dương năm 2011 tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng giảm thu từ lãi tài sản giảm nhanh chi phí trả lãi cho nguồn vốn Qua bảng số liệu, ta thấy trạng thái ngân hàng qua năm khác Năm 2010 2012 Ngân hàng trạng thái nhạy cảm nguồn vốn, riêng năm 2011 Ngân hàng lại trạng thái nhạy cảm tài sản, giá trị chênh lệch nhạy cảm lãi suất có biến động khác qua năm tình hình tài sản nhạy cảm nguồn vốn nhạy cảm lãi suất năm khác Tỷ lệ chênh lệch tài sản nhạy cảm nguồn vốn nhạy cảm lãi suất tương đối Ngân hàng 0,97 năm 2010; 1,02 năm 2011 giảm xuống 0,95 năm 2012 Điều tài sản nhạy cảm lãi suất n guồn vốn nhạy cảm lãi suất tăng không tốc độ, năm 2011 tài sản nhạy cảm với lãi suất tăng 125.882 triệu đồng, tương đương tăng 33,37%, nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất tăng 101.387 triệu đồng, tương đương tăng 26,08% so với năm 2010 Tương tự vào năm 2012 tài sản nhạy cảm với lãi suất tăng 112.990 triệu đồng, tương đương tăng 22,46% nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất tăng 159.148 triệu đồng, tương đương tăng 32,47% so với năm 2011 Ngân hàng tăng cường huy động vốn ngắn hạn Bên cạnh đó, thấy Ngân hàng có tỷ lệ rủi ro lãi suất năm 2010 2012 nhỏ 1, riêng năm 2011 lại lớn Chỉ tài sản nhạy cảm lãi suất cân với nguồn vốn nhạy cảm lãi suất Ngân hàng coi khơng có rủi ro lãi suấ t Trong trường hợp này, thu từ lãi danh mục tài sản chi phí trả lãi thay đổi theo tỷ lệ Chênh lệch nhạy cảm lãi suất Ngân hàng tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) bảo vệ lãi suất có thay đổi theo hướng Tuy nhiên, thực tế, chênh lệch nhạy cảm lãi suất khơng loại trừ hồn tồn rủi ro lãi suất lãi suất tài sản lãi suất khoản nợ không ràng buộc chặt chẽ với Chẳng hạn lãi suất cho vay có xu hướng thay đổi chậm lãi suất khoản vay thị trường tiền tệ Vì thu từ lãi Ngân hàng có xu hướng tăng chậm chi phí trả lãi giai đoạn kinh tế tăng trưởng không ổn định Luận văn tốt nghiệp 51 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG CĨ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG N HÀ NƯỚC VÀO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ƠN 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHÀ NƯỚC 5.1.1 Ưu điểm sách lãi suất - Trước bối cảnh diễn biến phức tạp thị trường tài tồn cầu lạm phát tăng cao năm 2011, sách lãi suất phát huy tác dụng kiềm chế lạm phát, trì tốc độ tăng trưởng - Cơ chế truyền dẫn biện pháp điều hành lãi suất có hiệu lực hiệu hoạt động tín dụng NHTM lãi suất thi trường, thể lãi suất cho vay lãi suât huy động NHTM nói chung NHNo & PTNT Trà Ơn nói riêng biến động xoay quanh mức lãi suất chủ đạo mà NHNN đưa 5.1.2 Hạn chế sách lãi suất - Biến động nhanh, chủ thể kinh tế khó thích ứng kịp Năm 2012 có tới lần điều chỉnh lãi suất Việc lãi suất biến đổi mạnh gây khó khăn cho NHNo & PTNT việc cân đối nguồn vốn Các tiêu chủ yếu dư nợ, doanh thu, lợi nhuận có tốc độ tăng châm so với điều kiện lãi suất biến động - Nhiều thời điểm lãi suất thị trường liên Ngân hàng biến động vượt xa so với mức lãi suất chủ đạo NHNN lãi suất bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu Minh chứng rõ lãi suất liên Ngân hàng kỳ hạn tuần ngày 15/2/2008 lên tới 30,1%/năm, ngày 18/2/2008 lên tới 33%/năm, ngày 19/2/2008 kỷ luật cao lên tới 43%/năm , gấp 2-3 lần lãi suất NHTM vay NHNN Điều cho thấy nhiề u thời điểm sách lãi suất khơng điều chỉnh kịp thời so với diễn biến lãi suất thị trường làm giảm hiệu lực điều tiết vĩ mô Luận văn tốt nghiệp 52 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5.1.3 Nguyên nhân hạn chế sách lãi suất - Lượng tiền mặt lưu thông lớn giao dịch ngầm Việt Nam diễn phổ biến dẫn đến không kiểm sốt lượng tiền lưu thơng - Thị trường tiền tệ sơ khai, non trẻ, trình độ phát triển thấp - Tăng trưởng tín dụng có mức chênh lệch lớn kéo dài buộc Ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để hút tiền , đồng thời tăng lãi suất cho vay để giảm cầu tiền, gây áp lực lên lạm phát 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM VẬN DỤNG CĨ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NHNN VÀO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNN 5.2.1 Sử dụng công cụ lãi suất linh hoạt Thực tế cho thấy công cụ lãi suất linh hoạt nhiều NHTM áp dụng thành công Công cụ lãi suất linh hoạt tập hợp biện pháp kỹ thuật khác mà Ngân hàng sử dụng nhằm thu lợi ích tối đa, cụ thể có biện pháp sau đây: 5.2.1.1 Áp dụng mức lãi suấ t sở phân loại khách hàng Mỗi khách hàng đến với Ngân hàng điều có điều kiện hồn cảnh khác lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tư cách pháp nhân khả tài chính, điều kiện thị trường thời điểm cũ ng xu hướng phát triển ngành nghề, lĩnh vực tương lai Ngược lại, phía Ngân hàng sở điều kiện nội cần có sách khách hàng, thị trường mục tiêu khác giai đoạn, thời kì khác Đồng thời, có thái độ ứng xử thích hợp với đối tượng khách hàng, đặc biệt vấn đề giá hay lãi suất cho vay Đối với khách hàng khác áp dụng mức lãi suất khác Như khách hàng thân thuộc, làm ăn có uy tín, ln tốn hạn khách hàng lớn có dự án đầu tư phát triển tốt tương laiNgân hàng cần trì mối quan hệ, Ngân hàng nên áp dụng mức lãi suất ưu đãi hơn, áp dụng mức lãi suất chung nên có phần thưởng định áp dụng tỷ lệ chiết khấu khách hàng tốn nợ , có phần quà dành cho khách hàng thân thiết Còn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có Luận văn tốt nghiệp 53 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung phương án đầu tư tốt cho tương lai gặp khó khăn Ngâ n hàng tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng thông qua công cụ lãi suất Có nghĩa Ngân hàng điều chỉnh mức lãi suất cho phù hợp với rủi ro mà Ngân hàng gánh chịu Việc doanh nghiệp vay vốn điều kiện góp phần tháo gỡ khó khăn, vượt lên phát triển Đồng thời giúp cho mối quan hệ Ngân hàng khách hàng ngày tốt 5.2.1.2 Áp dụng sách lãi suất biến đổi Trong điều kiện với kinh tế thị trường đầy biến động khơng dám điều xảy tương lai Thị trường phát triển mức độ biến động cao Điều có nghĩa khoản vốn huy động hay cho vay điều chứa đựng yếu tố rủi ro mà biết trước được, gây thiệt hại cho Ngân hàng khách hàng áp dụng mức lãi suất cố định Nhằm góp phần cho việc bảo vệ lợi ích khách hàng thân Ngân hàng trước rủi ro bất định xảy tác động thị trường , đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng gửi tiền đến Ngân hàng để vay tiền, Ngân hàng nên áp dụng chế lãi suất thay đổi theo biến động thị trường để bảo vệ giá trị thực cho tài sản Chẳng hạn tỷ lệ lạm phát tăng Ngân hàng cần điều c hỉnh mức lãi suất tăng cho phù hợp với tỷ lệ lạm phát để bảo tồn giá trị tài sản ước tính ban đầu 5.2.1.3 Tăng quy mô hoạt động để giảm lãi suất Như biết tiêu quan trọng đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàn g tiêu lãi gộp đầu người , việc tăng quy mô hoạt động cần thiết, quy mô hoạt động Ngân hàng thể tổng dư nợ cho vay tổng nguồn vốn huy động Nếu Ngân hàng mở rộng quy mơ hoạt động đồng thời tiết kiệm chi phí hoạt động hạ thấp lãi suất đầu mà trì mức thu nhập bình quân Ngân hàng có nhiều khoản cho vay đầu tư có quy mơ lớn giảm chi phí hoạt động , sở để giảm lãi suất cho vay nhằm tăng khả cạnh tranh với Ngân hàng lân cận Như thấy quy mô hoạt động Ngân hàng vừa nguyên nhân vừa kết sách lãi suấtNgân hàng áp dụng Tuy nhiên thấy quy mô hoạt Luận văn tốt nghiệp 54 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung động Ngâ n hàng phụ thuộc lớn vào điều kiện thân Ngân hàng khung pháp chế Nhà nước Chẳng hạn quy định: Vốn huy động Ngân hàng phải nhỏ 20 lần vốn tự có Ngân hàng Do nhiều Ngân hàng có khả tốt việc huy động vốn lại khơng dám sử dụng hết khả quy phạm quy định Ngân hàng Nhà nước bị phạt Do điều kiện để Ngân hàng mở rộng quy mơ hoạt động phải khơng ngừng gia tăng vốn điều lệ 5.2.1.4 Sử dụng kỹ thuật kéo dài thời hạn nguồn vốn ngắn hạn vay trung, dài hạn Do đặc tính vốn có khoản tiền gửi cho vay có kỳ hạn ngắn có mức lãi suất thấp, kỳ hạn dài lãi suất lại cà ng cao Chính vậy, Ngân hàng huy động nhiều nguồn vốn ngắn hạn ổn định sử dụng nguồn vốn ngắn hạn ổn định vay dài hạn nhằm tăng lợi nhuận Ngân hàng Vấn đề đưa sở phân tích chênh lệch khoản tiền gửi Bởi lẽ, Ngân hàng thời điểm, ln có chênh lệch số dư tiền gửi ngắn hạn luồng tiền đến hạn Ngân hàng sử dụng khoản chênh lệch số dư vay trung, dài hạn Hiện tiền gửi giao dịch, tốn thơng qua tài khoản Ngân hàng khách hàng xem nguồn huy động có chi phí thấp Ở thị trường phát triển, NHTM phát hành thẻ giao dịch để tốn cho khách hàng Do đó, toàn tiền mặt giao dịch thường xuyên khách hàng thu hút vào Ngân hàng kỹ thuật Ngân hàng chế biến chúng thành tiền vay với kỳ hạn lớn hơn, góp phần khơng nhỏ nâng cao lợi nhuận cho Ngân hàng 5.2.1.5 Kỹ thuật vượt trần lãi suất Vấn đề liên quan đến việc quản lý theo trần lãi suất Ngân hàng Nhà nước Hiện nay, NHNN thực sách lãi suất việc huy định lãi suất trần cho vay tối đa, theo tất NHTM không cho vay với lãi suất mức trần huy định Vấn đề thực tế nả y sinh nhiều khó khăn quy định mang tính chất bắt buộc nên NHTM không thực Tuy nhiên trường hợp đặc biệt mà khoản Luận văn tốt nghiệp 55 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho vay cao bình thường, khách hàng sẵn sàng chấp nhận vay vốn Ngân hàng với m ức lãi suất cao so với trần lãi suất hành , lý khác đòi hỏi khách hàng phải chịu mức lãi suất cao so với trần lãi suất quy định Ngân hàng yêu cầu khách hàng vay vốn trả lãi trước phải đặt cọc theo tỷ lệ định Ngân hàng Làm điều danh nghĩa Ngân hàng tuân thủ quy định NHNN lãi suất thực tế khoản vay cao điều giúp cho Ngân hàng bù đắp chi phí Tuy nhiên, kỹ thuật mang tính chất t ình áp dụng với trường hợp thật cần thiết Về mặt lâu dài xem biện pháp hay ảnh hưởng đến uy tín thị trường Ngân hàng 5.2.2 Quản lý mức chênh lệch lãi suất NHTM vừa người vay vừa người c ho vay lãi suất thay đổi, Ngân hàng phải chịu rủi ro từ hai phía , bên nguồn vốn lẫn bên sử dụng vốn Rủi ro lãi suất thể chi phí nguồn vốn lớn thu nhập từ việc sử dụng vốn, Ngân hàng kinh doanh bị lỗ , bị chi phối gi ảm giá đơn vị tiền tệ thời gian cho vay, dẫn đến tình trạng vốn lãi thu sau thời gian qui giá trị thời điểm cho vay không giá trị bỏ ra, kinh doanh Ngân hàng bị lỗ, số lợi nhuận thu thực chất số âm Trong trường hợp này, rủi ro lãi suất Ngân hàng thực chất rủi ro lạm phát, Ngân hàng hạn chế rủi ro cách đưa mức lãi suấttính đến tỷ lệ lạm phát dự kiến Để đạt mục đích nói Ngân hàng cần phải tiến hành cơng việc sau: Đầu tiên dự đoán lãi suất, đề định nên chọn mua tài sản Đây cơng việc khó khăn lẽ mơ hình dự đốn lãi suất thay đổi theo chiều hướng thường phức t ạp, phụ thuộc vào nhiều biến số c nhau, thực tế chưa có cách để dự báo xác thay đổi lãi suất Những dự đốn sai lầm gây thiệt hại to lớn, định dựa dự đốn lãi suất nguy hiểm Sau biết xu hướng vận động lãi suất phải tiến hành phân tích tính nhạy cảm với lãi suất tài sản, phân tích khoảng cách khoảng thời gian tồn Luận văn tốt nghiệp 56 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5.2.3 Hoàn thiện hệ thống Ngân hàng NHNo & PTNT Trà Ôn Ngân hàng nằm huyện nên gặp nhiều khó khăn từ sở vật chất kỹ thuật đến lực trình độ đội ngũ cán công nhân viên Ngân hàng qui mô thị trường hoạt động Bởi để vươn lên tự khẳng định điều kiện thị trường nước khó khăn n ày cần có quan tâm giúp đỡ ban ngành cấp, đồng thời thân Ngân hàng phải khơng ngừng nỗ lực mục tiêu “An tồn, hiệu quả, phát triển ổn định” Để khơng cách khác thực thi giải pháp mang tính đồng từ việc hồn thiện công tác quản trị điều hành, nâng cao chất lượng tín dụng đến việc đại hóa trang thiết bị, nâng cao trình độ chun mơn cơng nhân viên làm việc Ngân hàng Thời gian qua, NHNo & PTNT huyện Trà Ơn khơng ngừng hồn thiệ n cấu tổ chức, tạo thống nhất, đồn kết nội Ngân hàng từ cơng tác quản trị điều hành đến phối hợp hoạt động phòng ban Hàng năm, Ngân hàng có tổ chức cho cán công nhân viên học lớp ngắn hạn để nâng cao trình độ chun mơn Ngoài ra, nhằm đáp ứng cho nhu cầu mở rộng thị trường địa bàn hoạt động, hàng năm Ngân hàng có tổ chức thi tuyển nhằm tuyển dụng đội ngũ cán mới, trẻ, động có lực trình độ chun mơn sâu, có trình độ ngoại ngữ, tin học Có thể nói điều góp phần khơng nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển chung Ngân hàng Luận văn tốt nghiệp 57 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong năm qua tình hình kinh tế có nhiều biến động với cạnh tranh gay gắt NHTM qua số li ệu phân tích cho ta thấy NHNo & PTNN huyện Trà Ơn hoạt động hiệu thật người bạn đồng hành bà nông dân Được quan tâm đạo ban lãnh đạo với hỗ trợ quyền cấp, ngân hàng đạt thành tích đáng ghi nhận , đóng góp tích cực vào phát triển chung kinh tế huyện nhà, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, góp phần thực mục tiêu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, gián tiếp tạo công ăn việc làm cho người lao động Ngoài mục tiêu kinh doanh mang lại lợi nhuận, ngân hàng giúp cho khách hàng có vốn để phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống có hội vươn lên làm giàu, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống xã hội từ thành thị đến nông thôn Đứng trước phát triển kinh tế vấn đề đặt lên hàng đầu ngân hàng hiệu hoạt động Để đạt điều đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nỗ lực nữa, khắc phục khó khăn hạn chế để vươn lên phát triển Đây nỗ lực NHNo & PTNN huyện Trà Ôn thời gian qua Bằng nghị lực mình, ngân hàng vượt qua nhiều khó khăn biến động kinh tế thị trường Với phương châm “đi vay vay” NHNo & PTNT huyện Trà Ôn có nhiều giải pháp để tăng trưởng nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng để tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ đủ sức cạnh tranh với NHTM địa bàn huyện Để đạt thành tựu đó, NHNo & PTNT huyện Trà Ơn ln quan tâm đến công tác quản trị rủi ro mình, hoạt động ngành ngân hàng ln có đánh đổi lợi nhuận rủi ro Một loại hình rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng thường xuyên phải đối mặt biến động lãi suất Lãi suất công cụ tiền tệ kinh tế thị trường có độ nhạy cảm cao Việc sử dụng lãi suất trình xây dựng điều hành sách lãi suất coi vấn đề xúc đòi hỏi phải có định hướng thích hợp Luận văn tốt nghiệp 58 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung tùy thuộc vào đặc thù điều kiện thực tiễn nước ta nhằm mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế phát huy vai trò đòn bẫy lãi suất , góp phần tạo chuyển dịch cấu đầu tư thương mại hóa theo hướng tự bình đẳng NHTM Từng bước tiến tới hệ thống tài tiền tệ ngân hàng hồn chỉnh, vững bảo đảm thực thành cơng sách tiền tệ tầm vĩ mơ Một sách lãi suất hợp lý sách lãi suất vừa có tác dụng thu hút vốn nhàn rỗi dân cư vừa khuyến khích nhà sản xuất sử dụng vốn vay đầu tư mở rộng sản xuất kinh anh đảm bảo quyền lợi cho người vay vốn người gửi tiền ngân hàng góp phần tăng trưởng kinh tế tiến tới mục tiêu Đảng Nhà nước đề Qua ta thấy tầm quan trọng lãi suất đến tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng Chính mà việc quản trị rủi ro lãi suất việc làm cần thiết ngân hàng nói chung NHNo & PTNT huyện Trà Ơn nói riêng 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với NHNo & PTNT huyện Trà Ôn - Trong bối cảnh sách lãi suất ln biến động nay, NHNo & PTNT cần có quan tâm máy lãnh đạo cán Ngân hàng nhận thức cách toàn diện quản lý rủi ro lãi suất hoạt động tín dụng Ngân hàng, xây dựng sách quản lý rủi ro lãi suất Đặc biệt xu hội nhập kinh tế tài quốc tế muốn biết mức độ tổn thất rủi ro lãi suất để có biện pháp phòng chống NHNo & PTNT huyện Trà Ơn cần phải tính toán rủi ro lãi suất tác động đến thu nhập ròng giá trị tài sản Ngân h àng - Tổ chức phận chuyên trách thực việc đo lường, đánh giá rủi ro có biến động lãi suất - Hệ thống thơng tin, trình độ cơng nghệ Ngân hàng cần đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Cần chuẩn bị điều kiện cụ thể để ứng dụng nghiệp vụ phát sinh phòng ngừa rủi ro lãi suất Chẳng hạn, điều kiện quy định quy chế tổ chức tín dụng phải “xây dựng quy trình thực giao dịch hốn đổi lãi suất, Luận văn tốt nghiệp 59 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung gồm biện pháp phòng ngừa rủi ro” cần tiến hành Ngân hàng tương lai 6.2.2 Đối với NHNN Chính sách lãi suất cơng cụ mà NHNN sử dụng nhằm đạt mục tiêu vĩ mô khác Với mức lãi suất cho vay năm qua gây áp lực trả nợ lớn cho doanh nghiệp Việc trì mức lãi suất cho vay thấp tình trạng khan vốn, để tăng tính cạnh tranh Ngân hàng buộc phải nâng mức lãi suất huy động, điều Cơng cụ sách lãi suất quan trọng chứa đựng nhiều rủi ro Chính vậy, sách lãi suất cần: - Chính sách lãi suất phải mang tính dự báo được, tránh cú sốc lớn lãi suất làm tác động đến hoạt động tín dụng hệ thống Ngân hàng phía kinh doanh doanh nghiệp - Kết hợp điều chỉnh lãi suất với lãi suất tái chiết khấu lãi suất tái cấp vốn NHNN NHNN với vai trò Ngân hàng Ngân hàng, cung cấp vốn cho NHTM nên cần có sách linh hoạt để điều tiết lượng tiền lưu thông, cung cấp vốn giá rẻ cho hệ thống NHTM thông qua điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn Luận văn tốt nghiệp 60 GVHD: Trương Khánh Vĩnh Xuyên SVTT: Nguyễn Thị Tuyết Nhung TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Anh Thư “Mơ hình định giá lại quản trị rủi ro lãi suất” Thị trường tài tiền tệ, số (8) Nguyễn Thị Thanh Sơn “Quản trị tài sản nguồn vố n ngân hàng thương mại nước ta nay” Tạp chí ngân hàng, số (5) Ts Nguyễn Văn Tiến Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Thị Mùi (2006) Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Ths Thái Văn Đại (2005) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tủ sách trường Đại Học Cần Thơ Lê Quốc Việt “ Cuộc đua lãi suất bắt đầu khởi tranh” Tạp chí ngân hàng, Số (22) Một số tài liệu, viết có liên quan từ mạng Internet Luận văn tốt nghiệp 61 ... PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN LÃI SUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN 26 Luận văn tốt nghiệp. .. ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ÔN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 36 4.2.1 Phân tích diễn biến sách. .. sâu vào kinh tế giới, nên thực tập Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Tr iển Nông Thôn Huyện Trà Ôn, em định chọn đề tài Phân tích tác động sách lãi suất đến tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH tác ĐỘNG của CHÍNH SÁCH lãi SUẤT đến TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ôn, TỈNH VĨNH LONG , PHÂN TÍCH tác ĐỘNG của CHÍNH SÁCH lãi SUẤT đến TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ ôn, TỈNH VĨNH LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay