PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG

83 16 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:48

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH - - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn TRƢƠNG CHÍ TIẾN Sinh viên thực NGÔ THỊ THANH TRÚC MSSV: 4104118 Lớp: Kinh tế học K36 Cần Thơ 2013 LỚP: KT1088A1- K36 Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long LỜI CẢM ƠN  Trong suốt thời gian học tập dƣới mái trƣờng Đại học Cần Thơ, với dạy dỗ tận tình q Thầy Cơ, giúp đỡ nhiệt tình Cơ, Chú, Anh, Chị Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Chi nhánh Vĩnh Long thời gian thực tập, truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm vô quý báu Điều khơng giúp em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp, mà giúp em trƣởng thành hơn, tự tin bƣớc vào đời Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh - Trƣờng Đại học Cần Thơ, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích chuyên ngành, giúp em có đƣợc tảng vững hỗ trợ đắc lực cho việc làm em sau Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trƣơng Chí Tiến, ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Chi nhánh Vĩnh Long tiếp nhận hỗ trợ em hoàn thành tốt đợt thực tập Hơn hết lời cảm ơn chân thành đến Anh, Chị Phòng Quản lý rủi ro, tận tình bảo truyền đạt cho em kinh nghiệm thực tế vơ hữu ích Lời cuối em xin kính chúc q Thầy Cơ Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, thầy Trƣơng Chí Tiến, Ban Giám Đốc Ngân hàng, Anh, Chị Phòng Quản lý rủi ro ln vui vẻ, dồi sức khỏe thành công sống Cần Thơ, ngày 22 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Ngơ Thị Thanh Trúc GVHD: Trƣơng Chí Tiến -i- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long LỜI CAM ĐOAN  Tôi tên Ngô Thị Thanh Trúc, sinh viên khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Trƣờng Đại Học Cần Thơ Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày 22 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Ngô Thị Thanh Trúc GVHD: Trƣơng Chí Tiến -ii- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP   Vĩnh Long, ngày……tháng…….năm 2013 (Ký tên, đóng dấu) GVHD: Trƣơng Chí Tiến -iii- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP   Họ tên ngƣời nhận xét: Trƣơng Chí Tiến  Học vị: Thạc Sĩ  Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh  Nhiệm vụ Hội đồng: Cán hƣớng dẫn  Cơ quan công tác: Bộ môn Quản trị, Khoa Kinh tế & QTKD, Trƣờng Đại học Cần Thơ  Tên sinh viên: Ngô Thị Thanh Trúc  MSSV: 4104118  Lớp: Kinh tế học  Tên đề tài: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long  Cơ sở đào tạo: Khoa Kinh tế & QTKD, Đại học Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt đƣợc (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD: Trƣơng Chí Tiến -iv- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 2013 NGƢỜI NHẬN XÉT GVHD: Trƣơng Chí Tiến -v- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN   Cần Thơ, ngày…….tháng…… năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: Trƣơng Chí Tiến -vi- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long MỤC LỤC  Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN vi MỤC LỤC vii DANH MỤC BIỂU BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Các vấn đề liên quan đến phân tích kết hoạt động kinh doanh 2.1.2 Khái quát Ngân hàng thƣơng mại 2.1.3 Khái quát kết HĐKD Ngân hàng thƣơng mại 2.1.4 Các tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 11 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 11 GVHD: Trƣơng Chí Tiến SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc -vii- Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 13 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 13 3.2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH VĨNH LONG 15 3.2.1 Giới thiệu chung BIDV Vĩnh Long 15 3.2.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng BIDV Vĩnh Long16 3.2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý chức nhiệm vụ phòng ban 16 3.2.4 Vai trò Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triểnVĩnh Long phát triển kinh tế Thành phố 23 3.2.5 Khái quát hoạt động kinh doanh BIDV Vĩnh Long qua ba năm (2010 – 2012) 23 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 26 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 26 4.1.1 Phân tích nguồn vốn 26 4.1.2 Phân tích hoạt động tín dụng 29 4.1.3 Phân tích hoạt động dịch vụ khác 40 4.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH VĨNH LONG 40 4.2.1 Phân tích thu nhập 40 4.2.2 Phân tích chi phí 46 4.2.4 Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng qua số sinh lời 56 4.2.5 Chỉ số đo lƣờng rủi ro 59 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 62 5.1 CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 62 GVHD: Trƣơng Chí Tiến -viii- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long 5.1.1 Nguyên nhân chủ quan 62 5.1.2 Nguyên nhân chủ quan 63 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG 63 5.2.1.Hoạt động huy động vốn 63 5.2.2 Hoạt động tín dụng 65 5.2.3 Các hoạt động khác 65 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 67 6.1 KẾT LUẬN 67 6.2 KIẾN NGHỊ 68 6.2.1 Kiến nghị Hội sở Ngân hàng Trung Ƣơng 68 6.2.2 Kiến nghị Sở, Ban ngành 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 GVHD: Trƣơng Chí Tiến -ix- SVTH: Ngô Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long sang năm 2011 tiêu giảm 50,96%, đạt 7.418 triệu đồng Điều lí giải lợi nhuận từ lãi giảm mạnh cộng thêm doanh thu biến động giảm với tốc độ cao tốc độ giảm chi phí nên làm tổng lợi nhuận giảm mạnh Sang năm 2012 chi phí doanh thu tăng nhƣng chi phí lại tăng 4.448 triệu đồng doanh thu chi tăng 549 triệu đồng lợi nhuận giảm từ 7.148 triệu đồng năm 2011 xuống 3.519 triệu đồng năm 2012 4.2.4 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng qua số sinh lời Bảng 4.9: CÁC CHỈ SỐ SINH LỜI TẠI BIDV VĨNH LONG Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 Thu nhập lãi Triệu đồng 180.604 106.096 109.572 Chi phí lãi Triệu đồng 105.039 76.817 74.716 Tài sản sinh lời Triệu đồng 2.145.158 2.913.526 3.257.697 Lợi nhuận (6-7) Triệu đồng 15.125 7.418 3.519 Tổng tài sản Triệu đồng 2.164.565 2.940.093 3.301.263 Tổng thu nhập Triệu đồng 186.343 123.328 123.877 Tổng chi phí Triệu đồng 171.218 115.910 120.358 Hệ số chênh lệch TN lãi (1-2)/3 % 3,52 1.00 1,07 ROA (4/5) % 0,70 0,25 0,11 10 ROS (4/6) % 8,12 6,01 2,84 11 Hệ số sử dụng tài sản (6/5) % 8,61 4,19 3,75 12 Tổng CP/Tổng TN % 91,88 93,99 97,16 (Nguồn: Phòng Kế tốn Tổng hợp – BIDV Vĩnh Long) a Hệ số chênh lệch thu nhập lãi Qua bảng số sinh lời NH ta thấy hệ số chênh lệch thu nhập lãi tăng giảm qua năm Cụ thể năm 2010 3,52% nhƣng năm 2011 tiêu 1% Nguyên nhân năm 2011 NH nhỏ gặp vấn đề khoản nên đẩy lãi suất huy động lên để lấy nguồn vốn huy động giải vấn đề khoản điều làm cho lãi suất cho vay tăng lên đáng kể GVHD: Trƣơng Chí Tiến -56- SVTH: Ngô Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long Năm 2011 chứng kiến cạnh tranh gay gắt NHTM để có đƣợc lợi nhuận dù thấp NH thực chạy đua lãi suất, bên cạnh sách thắt chặt tiền tệ đẩy LSCV huy động lên cao, số DN tiếp cận dƣợc nguồn vốn NH, DN vay hoạt động hiệu quả, chí phá sản, làm cho thu nhập từ lãi giảm xuống chi phí lãi tăng, đẩy tử số nhỏ mà mẫu số tài sản sinh lời ln tăng, dẫn đến kết hệ số giảm mạnh Năm 2012 hệ số tăng nhẹ so năm 2011, đạt 1,07%, tiêu đo lƣờng mức độ cạnh tranh môi trƣờng cạnh tranh NH: cạnh tranh tăng lên thu hẹp mức độ chênh lệch lãi suất bình quân, buộc nhà quản trị phải tìm nguồn thu khác để bù đắp nhƣ tăng thu từ dịch vụ, tăng thu thông qua tạo sản phẩm Bằng chứng năm 2011 2012 BIDV Vĩnh Long cho mắt nhiều hoạt động bên cạnh hoạt động tín dụng để thu hút khách hàng b Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) % 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 8,12 6,01 2,84 0,70 0,25 2010 2011 ROA 0,11 2012 ROS Hình 4.4: Chỉ số ROA ROS BIDV Vĩnh Long qua năm 2010 - 2012 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản có xu hƣớng giảm năm qua, điều thực không tốt NH thể hiệu quản lý tài sản NH Cụ thể năm 2010 tỷ suất 0,7% tức 100 đồng tài sản tạo 0,7 đồng lợi nhuận, sang năm 2011 tỷ suất giảm mạnh, 0,25% tức 100 đồng tài sản sinh 0,25 đồng lợi nhuận Tỷ suất liên tục giảm GVHD: Trƣơng Chí Tiến -57- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long mạnh chứng tỏ NH xếp, phân bổ quản lý tài sản dần không hợp lý khơng đạt hiệu Ngun nhân việc lợi nhuận NH giảm (thu nhập giảm nhiều chi phí) tài sản ln tăng Năm 2011 DN gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn lãi suất cho vay mức cao lạm phát năm 2011 mức số Cộng thêm việc doanh số thu nợ năm 2011 giảm 45%, đồng thời dƣ nợ tăng đến 54% so năm 2010 làm ảnh hƣởng lợi nhuận, đẩy tỷ suất giảm mạnh Năm 2012 tỷ suất 0,11% nghĩa 100 đồng tài sản tạo 0,11 đồng lợi nhuận Điều lợi nhuận năm 2012 giảm mạnh, giảm 52,56% so với năm 2011 khoản mục tài sản tăng qua năm nên làm tỷ suất nhỏ năm phân tích Bên cạnh đó, để phục vụ tốt cho khách hàng nên NH đƣợc đầu tƣ thêm tài sản phục vụ cho HĐKD nên làm cho ROA giảm c Hệ số doanh lợi Qua bảng 4.9 ta thấy tỉ suất lợi nhuận doanh thu BIDV Vĩnh Long có xu hƣớng giảm qua năm Cụ thể năm 2010 số 8,12% nghĩa 100 đồng doanh thu tạo đƣợc 8,12 đồng lợi nhuận Sang năm 2011 số 6,01% tức trung bình 100 đồng doanh thu tạo 6,01 đồng lợi nhuận Điều chứng tỏ NH gánh khoản chi phí lớn năm, chi phí dự phòng, chi phí trả lãi cho khoản tiền gửi tồn đọng lại năm trƣớc Mặt khác doanh số thu nợ giảm DN làm ăn thua lỗ điều kiện kinh tế khó khăn làm lợi nhuận NH giảm đáng kể Năm 2012 số đạt 2,84% kết không mong muốn Điều tốc độ tăng chi phí gần 4% tốc độ tăng doanh thu 0,45% đẩy lợi nhuận NH giảm đáng kể d Hệ số sử dụng tài sản Chỉ số đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản NHTM, với tiêu chí thu nhập mang lại tài sản Nó phản ánh 100 đồng tài sản tạo đƣợc đồng thu nhập, tỉ lệ cao tốt Nhìn chung, hệ số sử dụng tài sản NH qua năm cao, nhƣng có xu hƣớng giảm qua năm Năm 2010 hệ số 8,61% nhƣng đến 2011 giảm 4,19%, nghĩa 100 đồng tài sản tạo 4,19 đồng thu nhập Nguyên nhân năm lãi suất GVHD: Trƣơng Chí Tiến -58- SVTH: Ngô Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long đầu cao so với năm 2010, doanh số cho vay NH giảm, doanh số thu nợ giảm mạnh (giảm 45,29% so năm 2010 làm thu nhập từ lãi vay giảm khoản thu nhập NH nào, cộng thêm tổng tài sản ln tăng làm hệ số giảm mạnh Vì vậy, NH nên có điều động linh hoạt cấu tài sản cần có biện pháp phân bổ tốt tài sản sinh lời cách hợp lý giúp NH gia tăng thu nhập e Tổng chi phí tổng thu nhập Đây số xác định chi phí bỏ cho việc sử dụng tài sản để đầuChỉ số cao chứng tỏ NH yếu khâu quản lý chi phí Chỉ số qua năm thấp 1, trung bình khoảng 94% cho thấy khả bù đắp chi phí đồng thu nhập NH tốt Cứ 94 đồng chi phí bỏ mang 100 đồng thu nhập Hơn nữa, từ năm 2010 trở lại tỷ số có xu hƣớng gia tăng Nhằm thu hút lƣợng khách hàng gửi tiền NH, nhƣ gửi lời tri ân đến với khách hàng cũ, khách hàng truyền thống mình, thời gian qua NH triển khai nhiều chƣơng trình khuyến mãi, chƣơng trình đƣợc thực với lãi suất tăng cao phí huy động tăng Hơn nữa, việc đầu tƣ vào trang thiết bị làm cho chi phí tăng Chỉ số gần nên NH phải tích cực khâu quản lý chi phí, cần cắt giảm tối đa khoản chi không cần thiết tiết kiệm chi nội bộ, văn phòng phẩm, điện,… 4.2.5 Chỉ số đo lƣờng rủi ro Rủi ro đƣợc xem nhƣ yếu tố tách rời trình hoạt động DN thị trƣờng Hơn DN khác, NH phải đối phó với loại rủi ro từ nguồn gốc Trong môi trƣờng cạnh tranh nhƣ nay, NH không chịu đƣợc rủi ro đến thất bại phá sản Do BIDV Vĩnh Long cần phải quan tâm đến rủi ro gắn với hoạt động hoạt động tín dụng NH GVHD: Trƣơng Chí Tiến -59- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long Bảng 4.10: CHỈ SỐ ĐO LƢỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA BIDV VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 + Nợ xấu Triệu đồng 103.278 51.780 55.358 + Dƣ nợ Triệu đồng 1.769.707 2.728.257 2.244.448 5,84 1,90 2,47 + Nợ xấu/Tổng dƣ nợ % (Nguồn: Phòng Kế tốn Tổng hợp – BIDV Vĩnh Long) 3.000.000 2.244.448 6,00 5,00 5,84 1.769.707 2.000.000 4,00 1.500.000 % 2.500.000 Triệu đồng 7,00 2.728.257 3,00 2,47 1.000.000 1,90 500.000 103.278 51.780 55.358 2,00 1,00 0,00 2010 Nợ xấu 2011 Dƣ nợ 2012 Nợ xấu/Tổng dƣ nợ Hình 4.5: Tỉ lệ nợ xấu BIDV Vĩnh Long qua năm 2010 - 2012 Đối với BIDV Vĩnh Long, tình hình nợ xấu tổng dƣ nợ có xu hƣớng giảm mạnh vào năm 2011 Năm 2010 nợ xấu NH tỷ lệ cao 5,84% lý khách quan từ biến động tình hình kinh tế nƣớc khu vực Hơn nữa, quy định pháp luật NH nƣớc ta nhiều hạn chế, phần ảnh hƣởng đến thiện chí trả nợ khách hàng khả thu hồi nợ NH Điển hình nhƣ giao dịch tín dụng có đảm bảo tài sản, đƣợc sử dụng hợp đồng chấp cơng (NH giữ khốn, giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản đem chấp khách hàng NH), không sử dụng hợp đồng chấp pháp lý (Khách hàng chuyển nhƣợng quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản chấp sang cho NH ký hợp đồng chấp, khách hàng hoàn trả hạn vay NH chuyển GVHD: Trƣơng Chí Tiến -60- SVTH: Ngô Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long nhƣợng lại quyền ban đầu cho khách hàng) Mà với hình thức chấp cơng NH gặp nhiều khó khăn cơng tác xử lý tài sản khách hàng khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng tín dụng Tuy đến năm 2011 tỷ lệ 1,9 %, tín hiệu tốt NH, điều mà hầu hết nhà Quản trị NH mong muốn Chỉ số phản ánh đƣợc chất lƣợng tín dụng NH Vì qua cho thấy cơng tác quản lý thu hồi nợ xấu đƣợc quan tâm ý nhiều hơn, trích lập dự phòng rủi ro tốt, hoạt động tín dụng NH đƣợc đảm bảo Đến năm 2012 tỷ lệ nợ xấu có chiều hƣớng tăng lên 2,47%, điều năm 2011 lạm phát tăng cao đến 18,75% (theo Tổng Cục thống kê), làm cho chi phí đầu vào tăng cao, lợi nhuận DN bị giảm sút, thêm vào đó, lãi suất cho vay cao Vì thế, nhiều DN phải phá sản thua lỗ khơng có khả trả nợ nợ đến hạn cho NH từ đẩy nợ nhóm tăng cao tổng nợ xấu Mặt khác, số nợ vốn nhóm 1, trƣớc lại trở thành nhóm 3, 4, Ngồi ra, nợ xấu NH phát sinh nhiều vay nhỏ lẻ GVHD: Trƣơng Chí Tiến -61- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 5.1 CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 5.1.1 Nguyên nhân chủ quan  Do bối cảnh kinh tế, nguyên nhân ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận ngân hàng Trong giai đoạn (2010 - 2012) kinh tế, lạm phát cao thị trƣờng chứng khoán sụt giảm liên tục, thị trƣờng bất động sản bị đóng băng, hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ, nhiều doanh nghiệp phá sản, làm nợ xấu NH gia tăng Thực tế, tỷ lệ nợ xấu BIDV cao giai đoạn (chiếm 2,77% tổng dƣ nợ tƣơng đƣơng 8.980 tỷ đồng năm 2012) ) Từ đó, ảnh hƣởng đến khoản thu nhập lợi nhuận NH  Lạm phát nguyên nhân ảnh hƣởng lớn đến biến động lãi suất huy động cho vay ngân hàng Năm 2010 lạm phát tăng lên 11,75%, đến năm 2011 lạm phát lại tiếp tục tăng đến 18,75%, năm 2012 có cải thiện nhƣng số: 10,21% (theo Tổng cục thống kê)  Sự cạnh tranh gay gắt đối thủ, từ đối thủ ngành từ tổ chức kinh tế, từ thị trƣờng tài Điều này làm cho NH phải tăng lãi suất huy động để tăng vốn huy động giảm lãi suất vay để thu hút khách hàng Vì làm lợi nhuận NH giảm  Do sách phủ: Với sách phát triển kinh tế, mở rộng tiền tệ giúp khách hàng tiếp cận đƣợc khoản vay dễ dàng Vì mà NH gia tăng DSCV Với sách kiềm chế lạm phát, thắt chặt tiền tệ làm cho chi phí ngân hàng tăng lên, nguồn vốn huy động nhƣ cho vay trở nên khan  Thủ tục hành rờm rà, lĩnh vực Thẩm định dự án đầu tƣ, đăng ký giao dịch đảm bảo, cấp giấy phép xây dựng… Hơn GVHD: Trƣơng Chí Tiến -62- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long nữa, việc NH lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khó khăn, có tranh chấp phải thơng qua tòa án, làm nhiều thời gian chi phí, có lại khơng thực đƣợc Vì thế, dễ gây tâm lý ỷ lại cho ngƣời vay, đặc biệt ngƣời khơng có thiện chí trả trợ 5.1.2 Ngun nhân chủ quan  Ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ nhƣng khơng có bật NH khác tín dụng khoản mục sinh lời chủ yếu, khoản đầu tƣ mang lại nhiều lợi nhuận, nhƣng có rủi ro cao bị chi phối nhiều tình hình kinh tế nhƣ kết kinh doanh doanh nghiệp  Công tác marketing sản phẩm, dịch vụ NH nhiều hạn chế, chƣa thu hút đƣợc lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ NH, mà đa phần giao dịch với khách hàng truyền thống NH 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG Trong hoàn cảnh kinh tế phục hồi nhƣ nay, doanh nghiệp cần nguồn vốn từ NH để mở rộng sản xuất kinh doanh Để đáp ứng nhu cầu ngày tốt hơn, NH phải không ngừng nâng cao công tác huy động vốn nhƣ hiệu việc sử dụng nguồn vốn giá rẻ cho vay, qua q trình phân tích em xin đề xuất số giải pháp nhƣ sau: 5.2.1 Hoạt động huy động vốn  Năm 2013 năm cạnh tranh gay gắt NHTM việc huy động vốn, gây áp lực không nhỏ đến việc cân đối nguồn sử dụng nguồn BIDV Vĩnh Long Bởi thế, để đẩy mạnh huy động vốn cần đẩy mạnh giao tiêu huy động vốn đến Cán theo cách thức tăng dần để tăng trƣởng vốn Bên cạnh đó, nên áp dụng sách khen thƣởng, tun dƣơng nhân viên huy động vƣợt mức tiêu, nhằm khuyến khích, động viên tinh thần để nhân viên có mục tiêu phấn đấu nổ lực làm việc tốt  Vận động nhóm, tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ ngành nghề, hội nông dân,… để thu hút tiền nhàn rỗi từ quỹ tài trợ chƣa sử dụng đến Với tiền gửi GVHD: Trƣơng Chí Tiến -63- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long TCTD NH cần mở rộng quan hệ với nhiều NH tạo liên thông, tiện lợi cho khách hàng gửi rút tiền  Hiện nay, chuẩn hoạt động NH thấp, cạnh tranh chủ yếu lãi suất, chất lƣợng sản phẩm Về chất lƣợng, đặc tính sản phẩm không khác biệt Hơn nữa, thị trƣờng vốn Việt Nam tiếp tục khó khăn lạm phát, mức độ niềm tin vào đồng tiền suy giảm, ngƣời lựa chọn đầu tƣ dài hạn đồng Việt Nam, mà lựa chọn kênh khác nhƣ bất động sản, vàng, USD… Trong bối cảnh đó, BIDV Vĩnh Long cần quan tâm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng cách gửi phiếu yêu cầu khách hàng đánh giá, đo lƣờng hài lòng khách hàng sản phẩm nhƣ cung cách phục vụ; tổ chức chăm sóc khách hàng nhƣ tặng quà ngày sinh nhật, ngày thành lập xí nghiêp,… Bên cạnh cần đa dạng hóa tính sản phẩm tiền gửi nâng cao cơng nghệ, đơn giản hóa thủ tục khách hàng đến gửi tiền, chí xem xét cử cán đến tận nhà khách hàng tiếp thị để tăng tính cạnh tranh  Trụ sở BIDV Vĩnh Long không thuận tiện việc giao dịch với số khách hàng số đối thủ nhƣ Vietcombank, Sacombank nằm trung tâm Thành phố Vĩnh Long Vì NH cần mở rộng thêm mạng lƣới phòng giao dịch địa bàn tỉnh Vĩnh Long để có đƣợc lƣợng vốn huy động dồi dào, đón đầu thị phần q trình hội nhập  Thị trƣờng thẻ thị trƣờng tiềm NH, NH có chƣơng trình khuyến hấp dẫn việc phát hành thẻ nhƣng chƣa có chƣơng trình cho khách hàng sau làm thẻ nên xảy tình trạng số lƣợng lớn khách hàng khơng sử dụng thẻ, cần tăng cƣờng lợi ích tốn thẻ Hiện BIDV Vĩnh Long triển khai toán tiền lƣơng, tiền điện, tiền điện thoại qua thẻ nhƣng chƣa liên kết với siêu thị, khách sạn, cửa hàng để khách hàng tốn trực tiếp qua thẻ… Đặc biệt cần phát huy vai trò loại thẻ quốc tế nhu cầu nƣớc ngồi ngƣời dân tăng lên  Tăng cƣờng quảng bá hình ảnh thơng qua chƣơng trình giới thiệu sản phẩm nhƣ báo Tuổi Trẻ, báo Vĩnh Long, đài truyền hình Vĩnh Long; tham gia hội nghị khách hàng, gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp, cá nhân GVHD: Trƣơng Chí Tiến -64- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long tiện ích NH Phát tờ rơi, mở hội thảo nghề nghiệp trƣờng Đại học cao đẳng nhằm cho giới sinh viên – ngƣời chủ tƣơng lai đất nƣớc khách hàng tiềm - hiểu dịch vụ NH 5.2.2 Hoạt động tín dụng  Do giai đoạn lãi suất biến động liên tục với biên độ lớn cần phối hợp cách hợp lý kỳ hạn việc huy động vốn hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro  Đối với công tác lý tài sản để thu hồi nợ, cần phải có kết hợp chặt chẽ với khách hàng để có đƣợc phƣơng án tối ƣu Vì đƣa tòa án nhiều thời gian chi phí Hơn nữa, tránh tình trạng vốn bị ứ động, tài sản bị bỏ lâu khơng hoạt động bị mất, bị rỉ sét, bị giảm giá  Ngoài ra, NH cần phải thẩm định kỹ khoản cho vay nhằm giảm bớt khoản nợ xấu, từ giảm đƣợc chi phí dự phòng tới mức khoản dự trữ khơng sinh lợi cho NH, nâng cao đƣợc chất lƣợng tín dụng, giảm thiểu rủi ro Bên cạnh đó, NH cần tiết kiệm chi tiêu văn phòng, cần tiêu hợp lý cho khoản hội nghị, hội thảo, công tác…  Quản lý chặt chẽ cho vay bất động sản thị trƣờng chịu tác động mạnh kinh tế nhiều biến động  Tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt, kiểm tốn nội hoạt động NH, nhằm phát sớm dấu hiệu, tình xấu xảy ra, liên quan đến rủi ro NH, để nhanh chóng có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời, hạn chế tối đa tổn thất cho NH 5.2.3 Các hoạt động khác  Cần phát huy tăng thu nhập NH từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhƣ hoạt động tài Kinh doanh sản phẩm dịch vụ thƣờng rủi ro so với hoạt động tín dụng Chính vậy, NH cần áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật công nghệ để giúp sản phẩm dịch vụ NH ngày đa dạng, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng Một mặt hạ giá thành sản phẩm Mặt khác, nâng cao suất lao động chất lƣợng sản phẩm, nhằm thu hút lƣợng lớn khách hàng đến với NH Từ tăng thêm thu nhập từ loại hình kinh doanh GVHD: Trƣơng Chí Tiến -65- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long  Trong thời gian tới, NH nên có đầu tƣ cho hoạt động marketing trở nên phong phú, lạ Có kế hoạch giúp khách hàng hiểu biết thêm dịch vụ NH đại, nhƣ công bố thông tin rộng rãi cho ngƣời dân chủ động lựa chọn sản phẩm dịch vụ phù hợp Có nhƣ khách hàng mạnh dạn sử dụng sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng NH  Một vấn đề cấp thiết NH số lƣợng máy rút tiền không đủ để phục vụ nhu cầu rút tiền ngƣời dân đặc biệt khu cơng nghiệp Hòa Phú với số lƣợng công nhân đông, nhu cầu rút tiền cao có vài máy ATM khu vực này, nhiều cơng nhân đợi khoảng rút đƣợc nên họ chuyển sang dùng thẻ NH khác, điều đồng nghĩa với việc huy động vốn NH giảm xuống Để tránh tình trạng kéo dài NH nên tăng cƣờng thêm máy ATM nhƣ tăng lƣợng tiền máy nơi thuận tiện để phục vụ khách hàng GVHD: Trƣơng Chí Tiến -66- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long CHƢƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Vai trò NH ngày đƣợc thể rõ thông qua việc đáp ứng nhu cầu vốn lớn cho kinh tế Một mặt NH công cụ để Nhà nƣớc điều tiết kinh tế vĩ mơ, mặt khác NH góp phần vào việc tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc Trong giai đoạn gần đây, kinh tế giới tiếp tục tăng trƣởng nhƣng tiến trình phục hồi gặp nhiều khó khăn, thách thức Do áp lực lạm phát cao, nguy khủng hoảng nợ cơng khủng hoảng trị số quốc gia tăng; kim ngạch nhập số kinh tế có xu hƣớng tăng cao so với kim ngạch xuất Trƣớc sóng đó, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hƣởng không nhỏ tiềm ẩn nhiều rủi ro Điều gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế nƣớc, đặc biệt ngành Ngân hàngchi nhánh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần địa bàn tỉnh Vĩnh Long, có vai trò chủ đạo việc huy động vốn vay, đầu tƣ cho thành phần kinh tế phục vụ phát triển địa phƣơng, năm qua chi nhánh nổ lực phấn đấu không ngừng đạt đƣợc thành tựu đáng kể Sự tăng trƣởng hoạt động tín dụng thông qua kết tăng nguồn vốn huy động, doanh số cho vay, thu nợ, dƣ nợ năm cho thấy chi nhánh có bƣớc tiến đáng khích lệ Song song với kết tồn khơng khó khăn vấn đề xử lý nợ hạn, chi nhánh linh hoạt việc cách trích lập dự phòng rủi ro nhƣng khơng tránh khỏi sơ sót việc kiểm sốt khoản nợ vay NH Do chi nhánh cần cần có sách phù hợp để quản lý tín dụng đồng thời tránh đƣợc rủi ro tiềm ẩn phát sinh Ngoài chi nhánh mở rộng nâng cao loại hình dịch vụ nhƣ: tốn nƣớc, toán quốc tế, bảo lãnh, dịch vụ ngân quỹ,… nhƣng mảng dịch vụ chiếm tỷ lệ nhỏ HĐKD NH khoản mục có chi phí rẻ rủi ro NH cần phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu kinh tế, đồng thời cần giảm GVHD: Trƣơng Chí Tiến -67- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long khoản chi phí nhƣ văn phòng phẩm, điện, nƣớc,… để góp phần tăng doanh thu cho chi nhánh 6.2 KIẾN NGHỊ Thông qua thực tiễn hoạt động tín dụng BIDV Vĩnh Long với dẫn tận tình anh chị, NH, em hiểu biết thêm nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh NH, từ quy chế, quy định NH đến phƣơng pháp thực đến biện pháp phòng ngừa loại rủi ro Qua phân tích tìm hiểu q trình hoạt động NH, em nhận thấy hoạt động tín dụng số lĩnh vực hoạt động khác đạt kết nhƣng tồn khơng khó khăn làm ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động chung toàn Chi nhánh Để hạn chế rủi ro, nhƣ nâng cao kết hoạt động kinh doanh BIDV Vĩnh Long, em xin nêu số kiến nghị nhƣ sau: 6.2.1 Kiến nghị Hội sở Ngân hàng Trung Ƣơng - Ngân hàng Hội sở cần tăng cƣờng công tác nghiên cứu dự báo, đặc biệt sách tài tiền tệ , vĩ mơ phạm vi Việt Nam giới Sau đó, đƣa sách phù hợp phổ biến đến chi nhánh để phòng ngừa hạn chế tối đa rủi ro xảy cho NH - Bên cạnh đó, năm tới Hiệp hội ngân hàng Việt Nam nên hợp tác với Hiệp hội ngân hàng nƣớc khu vực giới nhằm hỗ trợ cho hội viên tăng cƣờng công tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, trình độ quản lý kinh doanh lĩnh vực NH, đồng thời tạo điều kiện để hội viên tìm đối tác, mở rộng hợp tác kinh doanh với thị trƣờng tài tiền tệ nƣớc ngồi - Ngồi ra, NHNN nên tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm soát hệ thống NH để đảm bảo sách tiền tệ ban hành đƣợc NH thực thi nghiêm túc có hiệu Bên cạnh đó, tun truyền, vận động giải thích để ngƣời dân có thói quen tốn khơng dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời dân sử dụng cơng cụ tốn qua NH 6.2.2 Kiến nghị Sở, Ban ngành Mọi hoạt động kinh doanh tổ chức kinh tế nói chung NH nói riêng chịu quản lý Nhà nƣớc tuân theo sách pháp luật GVHD: Trƣơng Chí Tiến -68- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long Đảng Nhà nƣớc, thiếu hệ thống pháp luật làm giảm niềm tin, hiệu hoạt động rủi ro cho NH Do quan Nhà nƣớc cần: + Đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại giấy tờ cơng chứng; cần giải nhanh hồ sơ nhằm tạo thuận lợi đảm bảo mặt thời gian cho ngƣời có nhu cầu vay vốn + Trong trình phát tài sản chấp khách hàng để thu hồi nợ NH gặp nhiều khó khăn khâu xử lý, văn thi hành án chậm Vì vậy, quan thi hành án cần phải bàn giao nhanh tài sản cho NH, có phối hợp tốt NH với tòa án để NH xử lý khoản nợ tồn đọng có hiệu GVHD: Trƣơng Chí Tiến -69- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc Luận văn tốt nghiệp Phân tích KQ HĐKD BIDV Vĩnh Long TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Bá Tình (2011) Nhìn lại kinh tế Việt nam 2010, Phòng nghiên cứu Vietstock, http://vietstock.vn/channelid/582/tin-tuc/176093-kinh-te-viet- nam-2010-mot-nam-nhin-lainbsp.aspx Lê Khắc (2011) Nợ xấu gia tăng, trả giá Ngân hàng, Thời báo Việt Nam, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/41546/no-xau-gia-tang su-tragia-cua-ngan-hang.html Liễu Thu Trúc (2010) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Đăng Dờn (2010) Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phƣơng Đông Nguyễn Minh Kiều (2007) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Nguyễn Thanh Nguyệt, Trần Ái Kết (1997) Quản trị tài chính, Tủ sách Đại Học Cần Thơ Thái Văn Đại (2010) Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, NXB Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt (2010) Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Đại học Cần Thơ Trần Cao Thành (2010) Phân tích hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp GVHD: Trƣơng Chí Tiến -70- SVTH: Ngơ Thị Thanh Trúc ... CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 62 5.1 CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT... KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 26 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG 26 4.1.1 Phân tích nguồn vốn 26 4.1.2 Phân tích. .. hoạt động tín dụng 29 4.1.3 Phân tích hoạt động dịch vụ khác 40 4.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH VĨNH LONG 40 4.2.1 Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay