PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN mê KÔNG

81 16 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ẦN THƠ KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÔNG Giáo viên hướng dẫn Th.S: LÊ QUANG VIẾT Sinh viên thực hiên ĐINH BẰNG MSSV: 4093652 Lớp: Kinh tế học: K35 Cần Thơ 2013 LỜI CẢM TẠ  Qua bốn năm học tập trường Đại học Cần Thơ hai tháng thực tập Công ty cổ phần Kơng , em hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân dịp này, em xin nói lời cám ơn chân thành đến tất thầy Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Thầy tận tình truyền đạt cho em kiến thức cần thiết chuyên môn giúp em vững bước tự tin sống Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy Lê Quang Viết Thầy tận tình hướng dẫn em làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phần Kông tiếp nhận giúp đỡ em suốt thời gian thực tập quan Đặc bi ệt, em xin cảm ơn thân thiện, nhiệt tình anh chị đơn vị thực tập, anh chị phòng Tài kế tốn phận em trực tiếp học hỏi, góp phần khơng nhỏ giúp em hoàn thành tốt thực tập tốt nghiệp đề tài luận văn Mặc d ù em cố gắng nhiều thời gian kiến thức hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đóng góp q thầy để luận văn em hồn chỉnh Cuối em xin kính chúc quý thầy, dồi sức khoẻ, t hành công công tác giảng dạy, nghiên cứu Kính chúc chú, anh chị Công ty cổ phàn Kông hồn thành tốt nhiệm vụ, giúp Cơng ty đạt tốc độ phát triển cao bền vững thời gian tới Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực i LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tàiPhân tích kết hoạt động kinh doanh Công tycổ phần Kông” tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực (ký ghi họ tên) ii NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN HƯỚNG DẪN  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn (ký ghi họ t ên) iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN PHẢN BIỆN  …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) v MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4 2.1.1 Một số vấn đề chung phân tích kết hoạt động kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh 2.1.1.2 Khái niệm phân tích kết hoạt động kinh doanh .4 2.1.1.3 Vai trò phân tích kết hoạt động kinh doanh 2.1.1.4 Đối tượng nội dung phân tích kết hoạt động kinh doanh 2.1.1.5 Phân biệt kết hiệu 2.1.2 Khái quát doanh thu, chi phí, lợi nhuận bảng báo cáo tài ch ính 2.1.2.1 Khái niệm doanh thu 2.1.2.2 Khái niệm chi phí 2.1.2.3 Khái niệm lợi nhuận .8 2.1.2.4 Khái niệm báo cáo tài .8 2.1.3 Một số tiêu tài phản ánh kết hoạt động kinh doanh 2.1.3.1 Nhóm tỷ số khả toán 2.1.3.2 Nhóm tỷ số quản trị nợ 10 2.1.3.3 Nhóm tỷ số khả sinh lời .11 2.1.3.4 Nhóm tỷ số hiệu hoạt động 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13 vi 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13 2.2.2.1 Phương pháp so sánh .13 2.2.2.2 Phương pháp thay liên hoàn 14 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KƠNG 3.1 Q trình hình thành phát triển công ty .16 3.1.1 Tên, địa Công ty: 16 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển: 16 3.2 Chức nhiệm vụ công ty 18 3.2.1 Chức 18 3.2.2 Nhiệm vụ 18 3.3 Sơ lược sản phẩm, dịch vụ thị trường công ty 18 3.4 cấu tổ chức quản lý tình hình nhân công ty .19 3.4.1 cấu tổ chức 19 3.4.2 Tình hình nhân 22 3.5 Khái quát kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2010 – 2012 23 3.6 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 26 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KƠNG 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU 27 4.1.1 Phân tích chung tình hình doanh thu công ty cổ phần Kông 27 4.1.2 Phân tích doanh thu theo thành phần cơng ty cổ phần Kơng 29 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ 31 4.2.1 Phân tích chung tình hình sử dụng chi phí cơng ty cổ phần Kơng 31 4.2.2 Phân tích cấu chi phí cơng ty cổ phần Kông 35 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 38 4.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận cơng ty cổ phần Kơng 38 4.3.2 Phân tích khoản mục hình thành nên tổng lợi nhuận công ty giai đoạn 2010 -2012 41 4.3.2.1 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 41 4.3.2.2 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác 43 vii 4.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2010 – 2012 45 4.3.3.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2011 .46 4.3.3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2012 .46 4.4 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH 48 4.4.1 Nhóm tỷ số khả toán 49 4.1.1.1 Tỷ số toán thời ( Rc) 51 4.1.1.2.Tỷ số toán nhanh (Rq) 51 4.4.2 Nhóm tỷ số khả sinh lời 52 4.4.2.1 Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu (ROS) 52 4.4.2.2 Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) 52 4.4.2.3 Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) 53 4.4.3 Nhóm tỷ số hiệu hoạt động 56 4.3.3.1 Tỷ số vòng quay hàng tồn kho ( R I ) 56 4.3.3.2 Kỳ thu tiền bình quân (RT) 56 4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .59 4.5.1 Các yếu tố bên 59 4.5.1.1 Sự ổn định kinh tế 59 4.5.1.2 Chính sách kinh tế Nhà n ước 59 4.5.1.3 Đối thủ cạnh tranh .60 4.5.1.4 Thị trường 60 4.5.2 Các yếu tố bên 60 4.5.2.1 Nhân tố ng ười .60 4.5.2.2 Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ 61 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1 NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 62 5.2 MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 63 5.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu 63 5.2.2 Sản xuất chế biến phát triển sản phẩm 64 viii 5.2.3 Nâng cao thương hiệu thị tr ường quốc tế 65 5.2.4 Giữ vững thị trường cũ mở rộng thị tr ường 65 5.2.5 Nâng cao chiến l ược Marketing 65 5.2.6 Nâng cao trình độ chun mơn nhân viên 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN 67 6.2 KIẾN NGHỊ 67 6.2.1 Kiến nghị Nhà nước 67 6.2.2 Kiến nghị công ty 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Kông Bảng 11 : TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 009 ĐẾN NĂM 2012 ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch 2011/2010 CHỈ TIÊU 2010 Lợi nhuận sau thuế 2011 2012 Tuyệt đối Chênh lệch 2012/2011 Tuyệt đối % % 5.828 7.225 1.125 1.397 24,0 -6.100 -84,4 Doanh thu 891.108 1.046.340 880.746 155.231 17,4 -165.594 -15,8 3.Tổng tài sản 275.153 330.986 241.373 55.832 20,3 -89.612 -27,1 Tổng tài sản bình quân 280.646 303.070 286.180 22.423 8,0 -16.890 -5,6 Vốn chủ sở hữu 63.313 62.415 55.755 -899 -1,4 -6.660 -10,7 Vốn chủ sở hữu bình quân 56.808 62.864 59.085 6.056 10,7 -3.779 -6,0 0,65 0,69 0,13 0,04 - -0,56 - 2,08 2,38 0,39 0,31 - -1,99 - 10,26 11,49 1,90 1,23 - -9,59 - ROS = (1)/(2) (%) ROA = (1)/(4) (%) ROE = (1)/(6) (%) (Nguồn: phòng tài – kế tốn) GVHD: Lê Quang Viết 55 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông 4.4.3 Nhóm tỷ số hiệu hoạt động 4.3.3.1 Tỷ số vòng quay hàng tồn kho ( RI ) Tỷ số vòng quay hàng tồn kho phản ánh hiệu quản lý hàng tồn kho công ty Năm 2010 tỷ số 11,4 vòng, sang năm 2011 số tăng lên 14,4 vòng tương đương tăng vòng (tức tăng 26,3%) Nhưng tỷ số lại giảm xuống vào n ăm 2012 xuống 11,7 vòng tức giảm 2,7 vòng so với năm 2011 cao so với năm 2010 Nguyên nhân làm cho tỷ số tăng năm 2011 hàng tồn kho bình qn giảm (6,2%) giá vốn hàng bán lại tăng (18,5%) so với năm 2010 Còn năm 2012 tỷ số giảm xuống giá vốn hàng bán giảm (15,1%) hàng tồn kho bình qn lại tăng lên (4,4%) so với năm 2011 Tuy tỷ số vòng quay hàng tồn kho giảm năm 2012 khơng đáng kể, hệ số công ty tương đối cao cho thấy hiệu quản lý hàng tồn kho tương đối tốt hàng tồn kho quay vòng nhanh giúp cjo cơng ty giảm chi phí bảo quản, hao hụt vốn tồn đọng hàng tồn kho 4.3.3.2 Kỳ thu tiền bình quân (RT) Tỷ số cho biết bình quân phải ngày để thu hồi khoản phải thu Dựa vào bảng số liệu 13 ta thấy nhìn chung kỳ thu tiền bình qn cơng ty giai đoạn từ năm 2010 – 2012 xu hướng giảm dần qua năm Cụ thể, năm 2010 trung bình phải 42,6 ngày để thu hồi khoản phải thu, đến năm 2011 35,1 ngày để thu hồi khoản phải thu, số đến năm 2011 tiếp tục giảm xuống 31,7 ngày tức giảm 3,4 ngày để thu khoản phải thu tương đương 9,7% so với năm 2011 Nguyên nhân dễ nhận thấy k hoản phải thu bình qn giảm xng rõ rệt nhanh chóng qua năm Cụ thể, năm 2011 giảm xuống 4.814 triệu đồng đạt 103.952 triệu đồng tức giảm 4,4% so với năm 2010, tiếp tục năm 2012 giảm xuống 82.159 triệu đồng tức giảm 21% so với năm 2011 Bên cạnh biến động khoản phải thu bình quân doanh thu bình quân ngày cơng ty lại biến động qua năm Như năm 2011 doanh thu bình qn ngày cơng ty tăng 407 triệu đồng tương đương 15,9% so với năm 2010 Tới năm 2012 giảm (giảm 12,5%) giảm với tốc độ chậm so với tốc độ giảm khoản phải thu GVHD: Lê Quang Viết 56 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông bình quân (21%) so với năm 2011 Như tỷ số kỳ thu tiền bình qn cơng ty xu hướng giảm dần qua năm, cơng ty cần cố gắng trì phát huy làm cho thời gian thu tiền ngày ngắn giúp công ty thu hồi nợ cách nhanh chóng đảm bảo nguồn vốn cho công ty hoạt động đem lại hiệu cao GVHD: Lê Quang Viết 57 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông Bảng 12: TỶ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch 2011/2010 CHỈ TIÊU 2010 Giá vốn hàng bán 2011 2012 Tuyệt đối 844.927 1.001.584 849.927 156.657 Hàng tồn kho 54.652 84.607 60.735 Hàng tồn kho bình quân 74.215 69.630 Các khoản phải thu 114.604 Các khoản phải thu bình quân Doanh thu hàng năm Chênh lệch 2012/2011 % Tuyệt đối % 18,5 -151.657 -15,1 29.954 54,8 -23.872 -28,2 72.671 -4.585 -6,2 3.041 4,4 93.299 71.019 -21.306 -18,6 -22.280 -23,9 108.766 103.952 82.159 -4.814 -4,4 -21.793 -21,0 932.309 1.080.691 945.580 148.382 15,9 -135.111 -12,5 2.554 2.961 2.591 407 15,9 -370 -12,5 RI = (1)/(3) (vòng) 11,4 14,4 11,7 26,3 -2,7 -18,7 RT = (5)/(7) (vòng) 42,6 35,1 31,7 -7,5 -17,5 -3,4 -9,7 Doanh thu bình qn ngày (Nguồn: phòng tài – kế toán) GVHD: Lê Quang Viết 58 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Kơng 4.5 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4.5.1 Các yếu tố bên 4.5.1.1 Sự ổn định kinh tế Sự ổn định hay không ổn định kinh tế, thị trường ảnh hưởng trực tiếp tới mức doanh thu doanh nghiệp mà cụ thể ảnh hưởng đến Công ty cổ phần Kông Đặc trưng ngành kinh doanh xuất ngành kinh tế thâm dụng vốn, tài sản tài sản nặng vốn, chi phí cố định ngành cao, ngồi nhóm ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh kinh tế vĩ mô Khi kinh tế tăng trưởng, doanh số lợi nhuận công ty ngành tăng cao Chúng ta thấy năm qua tình hình lạm phát nước tăng cao ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, giá tất mặt hàng chung tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất cá c sản phẩm hàng hóa làm tăng chi phí sản xuất cơng ty dẫn đến khả cạnh tranh công ty bị ảnh hưởng Bên cạnh đó, tình hình lãi suất từ ngân hàng khơng ngừng tăng cao làm cho chi phí lãi vay mà công ty phải c hịu cao qua năm, ngồi gây khó khăn cho công ty việc tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 4.5.1.2 Chính sách kinh tế Nhà nước Để tạo môi trường kinh tế ổn định, đảm bảo cho phát triển bề n vững, nhà nước điều hành quản lý kinh tế vĩ mơ sách kinh tế vĩ mô Với thay đổi chế độ sách hành ảnh huởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hệ thống tài tiền tệ, vấn đề lạm phát, thất nghiệp sách tài khố phủ tác động lớn đến q trình định kinh doanh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trong năm 2010-2012, trước tình hình suy thối kinh tế tồn cầu, phủ đưa hai gói kích thích kinh tế nhằm kéo kinh tế hoạt động sôi động hơn, giúp người dân, tổ chức kinh tế đầu tư, tiêu dùng nhiều hơn, kích thích kinh tế tăng trưởng Điều ảnh hưởng tích cực đến doanh thu cơng ty GVHD: Lê Quang Viết 59 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Kơng Ngồi ra, sách thuế ch ính phủ để điều tiết kinh tế vĩ mơ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, mức thuế cao hay thấp làm cho phần lợi nhuận sau thuế cơng ty nhiều hay ít, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập hiệu qu ả hoạt động kinh doanh công ty 4.5.1.3 Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp đồng thời tạo tiến kinh doanh, tạo động lực phát triển doanh nghiệp Việc xuất nhiều đối thủ cạnh tranh việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp khó khăn bị giảm cách tương đối 4.5.1.4 Thị trường Nhân tố thị trường bao gồm thị trường đầu vào thị trường đầu doanh nghiệp Nó yếu tố định trình tái sản xuất mở rộng doanh nghiệp Đối với thị trường đầu vào cung cấp yếu tố cho trình sản xuất nguyên vật liệu, máy móc thiết bị Cho nên tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, tính l iên tục hiệu q trình sản xuất Trong năm qua, cơng ty đẩy mạnh việc tìm kiếm nhà cung ứng nguyên vật liệu chất lượng cao giữ mối quan hệ lâu dài để sản xuất sản phẩm mặt hàng kinh doanh Còn thị trường đầu q uyết định doanh thu doanh nghiệp sở chấp nhận hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp, thị trường đầu định tốc độ tiêu thụ, tạo vòng quay vốn nhanh hay chậm từ tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Như ta thấy, công ty bán rộng rãi sản phẩm thị trường nước ngồi nói chung thị trường nước nói riêng Vì thế, để ngày khai thác lợi thị trường công ty cần tăng cường đẩy mạnh tốc độ sản xuất lẫn tiêu thụ hàng hóa, giúp công ty nâng cao doanh thu, lợi nhuận 4.5.2 Các yếu tố bên 4.5.2.1 Nhân tố người Trong sản xuất kinh doanh người yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thành cơng Máy móc dù tối tân đến đâu người chế tạo ra, dù đại đến đâu phải p hù hợp với trình độ tổ chức, trình độ kỹ thuật, trình GVHD: Lê Quang Viết 60 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông độ sử dụng máy móc người lao động Với đặc thù cơng ty sản xuất hàng nơng sản đòi hỏi người lao động phải tay nghề kinh nghiệm tạo nhiều sản phẩm chất lượng phù hợp với nhu cầu khách hàng, làm cho sản phẩm doanh nghiệp bán tạo sở để nâng cao hiệu kinh doanh Đáp ứng nhu cầu đó, cơng ty đội ngũ cơng nhân sản xuất sản phẩm với nhiều năm kinh nghiệm, tay nghề cao nên sản phẩm công ty đạt chất lượng, hài lòng người tiêu dùng Ngồi ra, cơng ty đội ngũ lãnh đạo, nhân viên văn phòng trình độ cao đóng góp quan trọng vào phát triển công ty 4.5.2.2 Nhân tố trình độ kỹ thuật cơng nghệ Trình độ kỹ thuật, công nghệ tiên tiế n cho phép doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng hàng hoá, suất lao động hạ giá thành sản phẩm Các yếu tố tác động hầu hết đến mặt sản phẩm như: đặc điểm sản phẩm, giá sản phẩm, sức cạnh tranh sản phẩm Nhờ doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh mình, tăng vòng quay vốn lưu động, tăng lợi nhuận đảm bảo cho trình tái sản xuất mở rộng doanh nghiệp Xác định tầm quan trọng trình độ kỹ thuật công nghệ vào phát triển cơng ty Hiện cơng ty nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất sản phẩm với qui mơ lớn công nghệ đại GVHD: Lê Quang Viết 61 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1 NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY Khó khăn lớn công ty vấn đề thiếu vốn để thu mua hàng hóa vào mùa thu hoạch, dẫn đến hội nguyên liệu hàng hóa với giá thấp, qua làm hạn chế khả cạnh tranh công ty Do đặc thù công ty kinh doanh hàng nông sản, mà chủ yếu mặt hàng gạo tương đối khó việc bảo quản, đòi hỏi lúc phải dự trữ lượng hàng hóa định Điều làm cho chi phí lưu kho tăng cao, dẫn đến tổng chi phí tăng, làm cho lợi nhuận cơng ty bị ảnh hưởng, đồng thời làm cho khả quay vòng vốn cơng ty gặp khó khăn - Về thu mua lúa nguyên liệu: gạo xuất sản xuất vùng chuyên canh trình độ sản xuất, giống, kĩ thuật canh tác thâm canh hộ nơng dân khơng đồng đều, hàng hóa phải thu gom chính, c hi phí cao, chất lượng khơng đồng - Về tình hình hoạt động kinh doanh công ty: + Lợi nhuận gộp từ bán hàng cung cấp dịch vụ giảm qua ba năm giá vốn hàng bán lúc tăng lúc giảm mức cao + Lợi nhuần từ hoạt động tài ln âm qua ba năm chi phí tài chủ yếu phần chi phí trả lãi cao + Tỷ lệ nợ phải trả tổng nguồn vốn cao 77%; 81,1% 77% năm 2010, 2011 2012 chủ yếu khoản mục vay nợ ngắn hạn khiến doanh nghiệp hạ n chế việc tự chủ nguồn vốn + Chi phí xây dựng dở dang chiếm tỷ trọng nhỏ tăng nhanh qua năm ảnh hưởng phần đến lợi nhuận doanh nghiệp + Tỷ số toán thời (Rc) tỷ số tốn nhanh (Rq) m ức thấp xu hướng giảm dần qua năm lượng hàng tồn kho doanh nghiệp lớn làm cho khả khoản công ty bị ảnh hưởng xấu, làm giảm tin cậy khách hàng vào công ty GVHD: Lê Quang Viết 62 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông 5.2 MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Từ phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm qua, em xin đề xuất số giải pháp giúp cơng ty hoạt động hiệu thời gian tới 5.2.1 Nâng cao chất lượng n guồn nguyên liệu Đối với doanh nghiệp chế biến nguồn nguyên liệu đầu vào điều kiện tiên để doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời, nguồn nguyên liệu tốt giúp cơng ty sản xuất sản phẩm chất lượng hơn, qua tăng khả tiêu thụ khả cạnh tranh thị trường Công ty cần lựa chọn khu vực phù hợp để xây dựng vùng chuyên canh lúa cung cấp cho công ty, ưu tiên gần xí nghiệp xay xát, chế biến cơng ty Điều tạo điều kiện thuận lợi cho công ty việc thu mua tập trung, giảm chi phí vận chuyển Để nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng để thành phẩm đạt tiêu chuẩn đưa thị trường cơng ty cần quan tâm ý giải tốt từ khâu sản xuất đến công tác xử l ý sau thu hoạch người nông dân thông qua biện pháp sau: Hỗ trợ kĩ thuật canh tác cho bà nông dân bên cạnh kinh nghiệm thực tiễn họ thông qua chuyên viên kĩ sư ngành cơng ty Phổ biến giải thích cho người dân biết mơ hình tiên tiến áp dụng hiệu sản xuất nông nghiệp như: mô hình ”3 giảm tăng” mơ hình liên kết nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học nhà doanh nghiệp), để nâng cao trình độ canh tác người nơng dân, từ góp phần tăng hiệu sản xuất Cung cấp giống lúa suất, chất lượng cao với khả kháng bệnh tốt cho bà nơng dân để tránh tình trạng người nông dân sử dụng giống lúa chất lượng, giá thành rẻ Công ty cần cam kết bao tiêu sản phẩm với mức giá phù hợp theo thị trường theo hướng lợi cho người nơng dân, cơng ty nên mức giá sàn hợp lý để giá lúa thị trường tụt giảm đảm bảo cho người nông GVHD: Lê Quang Viết 63 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông dân không bị thua lỗ, từ người nơng dân an tâm hợp tác lâu dài vớ i công ty Công ty cần liên kết, phối hợp với quan chức Thành phố Bộ Nông nghiệp để nắm bắt thơng tin chủ trương, sách liên quan đến nơng nghiệp tình hình sản xuất lúa với diễn biến thiên tai dịch bệnh Từ hoạch định kế hoạch kịp thời biện pháp phù hợp để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cho công ty thời gian tới 5.2.2 Sản xuất chế biến phát triển sản phẩm Đầu tư, nâng cấp thiết bị máy móc để đảm bảo lực sản xuất chất lượng sản phẩm Đầu tư, đại hóa máy móc để phục vụ cho việc xuất nhằm giảm thấp chi phí đầu vào tăng lợi nhuận cho công ty Cập nhật công nghệ đại, bước thay lao động chân tay để nâng cao suất lao động, tránh thất giảm chi phí sản xuất Trong thời kỳ hội nhập cạnh tranh gay gắt đổi mới, cải tiến quan trọng để giúp cơng ty tồn phát triển, phát triển sản phẩm việc làm cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Để làm điều cơng ty cổ phần Kông với lợi đội ngũ nhân viên trình độ, kinh nghiệm tận tụy công việc cần phải: Tận dụng hỗ trợ Nhà nước việc đầu tư nghiên c ứu cho giống lúa suất chất lượng cao để mở rộng kinh doanh thêm nhiều loại gạo chất lượng cao khác Nắm bắt, áp dụng quy trình chế biến với cơng nghệ sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, tốt theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo tính cạnh tranh cho sản phẩm công ty Cần phát triển sản phẩm theo hướng theo hướng thị trường, nghĩa nghiên cứu nhu cầu thị trường thật kĩ để cải tiến, đổi sản phẩm cách phù hợp với thị hiếu, nhu cầu khách hàng, thị trường khác Sản phẩm tốt với chất lượng bảo đảm khách hàng đón nhận, từ giúp công ty gia tăng sản lượng giá trị tiêu thụ Đồng thời cơng ty tận dụng khuyến khích hoạt động xuất gạo cho vay ưu đãi vốn GVHD: Lê Quang Viết 64 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông Nhà nước để đẩy mạnh hoạt động xuất kinh doanh thời gian tới 5.2.3 Nâng cao thương hiệu thị trường quốc tế Ngày nói thời đại thương hiệu, nghĩa để bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương hiệu chiếm vị trí hàng đầu Để tạo khác biệt đối thủ cạnh tranh ta cách nâng cao giá trị thương hiệu khách hàng nước Để khẳng định giá trị thương hiệu công ty khách hàng cách mời đối tác tham gia hội chợ hàng nơng sản, thơng qua hội giới thiệu thật kĩ đặc tính trội cơng ty so với đối thủ cạnh tranh 5.2.4 Giữ vững thị trường cũ mở rộn g thị trường Thị trường ln điểm nóng trọng tâm doanh nghiệp, mà tương lai, làm tốt cơng tác tiêu thụ góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm cải thiện đời sống cho người lao động Việc mở rộng thị trường tiêu thụ thu hút khách hàng chế cạnh tranh vấn đề khó khăn phức tạp, lại định thành bại công ty chế thị trường Mặc dù, năm 2011 tổng giá trị tiêu thụ tăng so với năm 2010 năm 2012 lại giảm đáng kể, điều cho thấy thị trường tiêu thụ cơng ty bị ảnh hưởng Chính vậy, muốn kinh doanh hiệu quả, cơng ty cần chiến lược thích hợp để giữ vững thị trường mở rộng thị trườn g tiềm biện pháp sau: Thực định giá theo phân khúc thị trường để phù hợp với môi trường , mang lại hiệu kinh doanh cho công ty Đối với thị trường mà cơng ty ưu sản lượng, chủng loại, quan hệ cấp Nhà nước, cần định giá tương đương với giá đối thủ cạnh tranh Đối với thị trường thơng thường dựa vào quan hệ cung cầu thơng tin tình hình thị trường gạo đối thủ cạnh tranh chủ yếu Đối với sản phẩm gạo chất lượng cao như: Jasmine, nếp thơm loại gạo đặc sản riêng biệt định giá theo hướng tối đa hóa lợi nhuận 5.2.5 Nâng cao chiến lược Marketing GVHD: Lê Quang Viết 65 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông Hiện công tác Marketing công ty phòng Kinh doanh phụ trách, cơng ty chưa phận riêng biệt để thực nhiệm vụ Do đó, hoạt động Marketing chiêu thị cơng ty thời gian qua yếu bị động giao dịch, đối tác tự tìm đến thơng qua giới thiệu thông qua hội chợ Hoạt động Marketing doanh nghiệp xuất quan trọng, cơng ty cần đẩy mạnh hoạt động sau: Tích cực tham gia kì hội chợ hay festival nông nghiệp lúa gạo thường tổ chức Cần Thơ tỉnh khác khu vực ĐBSCL Đồng thời công ty nên tham gia hội thảo nước, tổ chức hội nghị khách hàng, tham gia thi chất lượng gạo để nâng cao uy tín thương hiệu, phát triển chào hàng qua hệ thống thương mại điện tử số thị trường trọng tâm triển vọng 5.2.6 Nâng cao trình độ chun mơn nhân viên Cơng ty cần đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại thương cho cán lực, trình độ Cử cán tham gia vào khóa học, huấn luyện giúp nâng cao trình độ, đủ khả phán đoán biến động thị trường, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặc biệt kinh doanh xuất nhập Trình độ nhân yếu tố định cho phát triển công ty Thường xuyên tạo điều kiện cho nhân viên học tập nâng cao trình độ chun mơn sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân nhân viên trình độ nghiệp vụ lực thực Công ty cần tuyển thêm nhân viên trẻ tuổi, người khả học hỏi nắm bắt thơng tin nhanh hơn, làm việc nhanh gọn hiệu giúp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh GVHD: Lê Quang Viết 66 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế thị trường diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khó đốn nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển lâu dài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiệu Để đạt hiệu ngày cao sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải thường xun phân tích kết hoạt động kinh doanh đ ể nhìn tồn diện, đắn khả sức mạnh hạn chế mình, giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm đem lại hiệu kinh doanh ngày cao Qua trình phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Kơng, ta nhận thấy tình hình hoạt động công ty năm 2010-2012 đạt lợi nhuận, nhiên so với tầm vóc qui mơ cơng ty lợi nhuận chưa đạt hiệu cao Để kinh doanh tốt tồn thời buổi kinh tế khó khăn nhờ vào nỗ lực cố gắng tập thể cán cơng nhân viên công ty để đưa công ty vượt qua khó khăn tình trạng khó khăn chung kinh tế Tuy nhiên, tình hình hoạt động cơng ty năm 2012 khơng khả quan mấy, lợi nhuận cơng ty giảm sút nhiều, tình hình cạnh tranh diễn ngày gay gắt Vì công ty cần phấn đấu nhiều lực kinh nghiệm để đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời đưa nhiều biện pháp cụ thể để khắc phục khó khăn để đạt hiệu cao thời gian tới 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến nghị Nhà nước Ngoài nổ lực thân cơng ty chủ trương, sách nhà nước ban hành ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động kinh doanh cơng ty nhà nước cần: + Tạo môi trường cạnh tranh công cho đơn vị kinh doanh tham gia ngành, giảm bớt thủ tục rườm rà khơng đáng việc xin giấy phép đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh GVHD: Lê Quang Viết 67 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông + Xem xét điều chỉnh số chủ trương, sách cho phù hợp với tình hình thực tế ( sách thuế xuất khẩu, thủ tục hành thủ tục khai báo hải quan, thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ ) sách điều hành xuất gạo phải ổn định cho năm để làm sở cho doanh nghiệp thu mua hợp đồng xuất gạo thuận lợi + Tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất gạo thành lập văn phòng đại diện nước ngồi Các văn phòng cầu nối thị trường Hiệp hội lương thực Việt Nam 6.2.2 Kiến nghị công ty Hạn chế tối đa việc vay vốn từ bên ngoài, vay thấy thật cần thiết để công ty giảm bớt phần chi phí trả lãi tiền vay, góp phần tăng lợi nhuận nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tăng cường kiểm soát chặt chẽ thực tiết kiệm chi phí giúp tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cần xây dựng kế hoạch thực chi phí xác, đồng thời tăng cường công tác quản lý chi phí Cơng ty cần khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, vũ khí cạnh tranh sắc bén, chất lượng sản phẩm tiêu thụ cao bán giá cao, từ tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao thêm uy tín cho doanh nghiệp GVHD: Lê Quang Viết 68 SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Kông TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2009) Phân tích kinh doanh, lý thuyết thực hành, NXB tài Hà Nội 2.Th.s Trần Bá Trí (2011) Bài giảng quản trị tài chính, Trường Đại học Cần Thơ, Khoa kinh tế - Quản trị kinh doanh 3.Trần Quố c Dũng, 2009, Nguyên lý kế toán, NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến, 2007, Quản trị học, NXB.Thống kê 5.Nguyễn Tấn Bình (2000) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Quang , 2011, Phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài 7.http://mekongrice.com.vn/www/ GVHD: Lê Quang Viết 69 SVTH: Đinh Bằng ... tích kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Mê Kông b) Nội dung Kết hoạt động kinh doanh kết khâu riêng biệt, kết tổng hợp trình hoạt động sản xuất kinh doanh Khi phân tích kết hoạt động kinh doanh. .. việc phân tích kết hoạt động kinh doanh mang lại cho công ty nên đề tài: “ Phân tích kết GVHD: Lê Quang Viết SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Mê Kông hoạt động kinh. .. hiệu hoạt động kinh doanh tốt GVHD: Lê Quang Viết SVTH: Đinh Bằng Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần Mê Kơng 2.1.1.3 Vai trò phân tích kết hoạt động kinh doanh - Phân tích kết hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN mê KÔNG , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN mê KÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay