PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại AGRIBANK QUẬN cái RĂNG THÀNH PHỐ cần THƠ

90 35 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS THÁI VĂN ĐẠI NGUYỄN VĂN NĂNG Mã số SV: 4093697 Lớp: Kinh tế học khóa 35 Cần Thơ – 2013 LỜI CẢM TẠ _ Trước hết, em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt quý thầy cô khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh thời gian qua tận tình dạy truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báo Em xin cảm ơn Thái Văn Đại thời gian qua tận tình hướng dẫn giúp em hồn thành luận văn Sau nữa, em kính gửi lời cảm ơn châ n thành đến Ban Lãnh Đạo, Cô Chú, Anh Chị công tác Agribank Quận Cái Răng, TPCT, đặc biệt Cơ, Chú, Anh, Chị Phòng Tín dụng, Phòng kế tốn tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn em hoàn thành đề tài thời gian thực tập Ngân hàng Em muốn gởi lời cảm ơn đến bạn bè, người động viên giúp đỡ lúc khó khăn, trắc trở Cuối tơi xin kính chúc q thầy trường Đại Học Cần Thơ, Ban Giám Đốc tập thể phòng Tín dụng, phòng kế tốn Agribank Qu ận Cái Răng, TPCT ln vui, dồi sức khỏe thành công sống XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ! Cần Thơ, ngày……tháng…… năm 2013 Sinh viên thực NGUYỄN VĂN NĂNG i LỜI CAM ĐOAN _ Em xin cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày……tháng…… năm 2013 Sinh viên thực NGUYỄN VĂN NĂNG ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP _ Sau thời gian em: Nguyễn Văn Năng – Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, đến thực tập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ Chúng tơ i có số nhận xét sau: Em Năng chấp hành tốt nội qui quan, thời gian thực tập trường qui định Em chịu khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu em kết hợp tốt lý thuyết học trường số liệu t hực tế để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp trình bày đẹp, từ số liệu thu thập em phân tích tương đối xác hoạt động kinh doanh đơn vị Cuối chúc em khỏe, hạnh phúc, đạt kết cao hợp tập thành công sống Cái Răng, ngày 16 tháng 05 năm 2013 Giám đốc iii NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ tên người hướng d ẫn: Học vi: Chuyên ngành: quan công tác: Tên học viên: NGUYỄN VĂN NĂNG Mã số sinh viên: 4093697 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Agribank Quận Cái Răng Thành phố Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn iv Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa) Cần Thơ, ngày … tháng… năm 2013 Người nhận xét v MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀ I 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Phạm vi đối tượng Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Vài nét bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTM 2.1.2 Tổng quan thu nhập, chi phí lợi nhuận Ngân hàng 2.1.3 Các số phân tích kết hoạt động kinh doanh củ a Ngân hàng 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨ U 11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 11 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệ u 12 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 13 3.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 13 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triể n 13 3.1.2 Chức hoạt động 14 3.1.3 Cơ cấu tổ chức điề u hành 15 3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KONH DOANH CỦA NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2010-2013 17 3.3 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI .19 3.3.1 Thuận lợi 19 3.3.2 Khó khăn 20 3.3.2 Phương hướng hoạt động Ngân hàng 20 Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH vi AGRIBANK QUẬ N CÁI RĂNG 22 4.1 PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM 2010 - NĂM 2012 22 4.1.1 Phân tích tổng quát tài sản 22 4.1.2 Phân tích tổng quát nguồn vốn 26 4.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM 2010 - 2012 31 4.2.1 Phân tích thu nhập 31 4.2.2 Phân tích khoản mục chi phí 41 4.2.3 Phân tích lợi n huậ n 53 4.3 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 57 4.3.1 (ROA) Lợi nhuận ròng tổng tài sản (%) 57 4.3.2 (ROS) Lợi nhuận ròng thu nhậ p (%) 59 4.3.3 Tổng thu nhập tổng tài sản (%) 60 4.3.4 Tổng chi phí tổng tài sả n (%) 60 4.3.5 Tổng chi phí tổng thu nhập (%) 61 4.3.6 Tổng dư nợ vốn huy động (%) 61 4.3.7 Tổng dư nợ tổng tài sản (%) 62 4.3.8 Thu nhập lãi chi phí lãi (%) 62 4.3.9 Hệ số thu nhập lãi ròng (%) 63 4.3.10 Hệ số thu nhập phi lãi ròng (%) 63 4.4 PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 64 4.4.1 Rủi ro lãi suấ t 64 4.4.2 Rủi ro tín dụng 65 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 67 5.1 NHỮNG HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 67 5.1.1 Những hạn chế 67 5.1.2 Nguyên nhân yế u 67 5.1.3 Kết đạt 68 5.2 GIẢ I PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 69 vii 5.2.1 Giả pháp làm tăng thu nhập 69 5.2.2 Giả pháp làm giảm chi phí 71 5.2.3 Giả pháp hạn chế rủi ro tín dụng 73 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 6.1 KẾT LUẬN 75 6.2 KIẾN NGHỊ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠ N 2010 – 2012 18 Bảng 2: TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA AGRIBANK QUẬ N CÁI RĂNG 23 Bảng 3: TÀI SẢN SINH LỜI VÀ TÀI SẢN KHÔNG SINH LỜI CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 24 Bảng 4: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦ A CHI NHÁNH CÁI RĂNG 28 Bảng 5: TÌNH HÌNH CÁC KHOẢN MỤC VỀ NGUỒN VỐN 29 Bảng 6: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 32 Bảng 7: TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CHI NHÁNH CÁI RĂNG 42 Bảng 8: TỶ TRỌNG TỪNG KHOẢN MỤC CHI NGOÀI LÃI 48 Bảng 9: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 54 Bảng 10: CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 58 Bảng 11: HỆ SỐ NHẠY CẢM VỚI LÃI SUẤT 64 Bảng 12: HỆ SỐ RỦI RO TÍN DỤNG 65 ix + Các tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh tỷ số tổng thu nhập tổng tài sản , tỷ số tổng chi phí tổng tài sản: có giảm, có tăng nhiên chiều hướng tăng nhiều giảm theo chiều hướng giảm không đến C ác tiêu khác tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản, lợi nhuận ròng tổng thu nhập (tăng dần), tổng chi phí tổng thu nhập (giảm dần) thay đổi theo chiều hướng tức cực chứng tỏ Ngân hàng hoạt động có hiệu 4.4 PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO LIÊN Q UAN ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG Khi phân tích đánh giá đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng bỏ qua yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh Ngân hàng, yếu tố rủi ro Một Ngân hàng hoạt ln lu ơn tiềm ẩn nhiều r ủi ro, rủi ro khó kiểm sót chúng Vì muốn hoạt động có hiệu Ngân hàng cần phải tìm biện pháp nhằm khắc phục chúng để mang lại hiệu cao kinh doanh Có nhiều loại rủi ro kinh doanh Ngân hàng, kể đến như: rủi ro tín dụng, rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro lãi suất, r ủi hối đoái, rủi ro khoản,…Nhưng Agribank Quận Cái Răng có loại rủi ro thường gặp là: rủi ro lãi suất rủi ro tín dụng 4.4.1 Rủi ro lãi suất Bảng 11: HỆ SỐ NHẠY CẢM VỚI LÃI SUẤT ĐVT: Triệu đồng Năm 2010 2011 2012 Chỉ tiêu Tài sản nhạy cảm 230.836,57 273.290,53 292.351,05 67.772,02 73.978,00 60.078,95 GAP (Độ lệch nhạy cảm) 163.064,55 199.312,53 232.272,10 Tổng tài sản 319.232,53 385.340,10 427.615,62 Nguồn vốn nhạy cảm Hệ số nhạy cảm với lãi suất 3,41 3,69 4,87 Hệ số độ lệch 0,51 0,52 0,54 (Nguồn: Báo cáo tài 2010-2012 Agribank Quận Cái Răng ) 64 Rủi ro lãi suất Ngân hàng có liên quan đến thay đổi thu nhập tài sản nợ phải trả giá trị gây thay đổi lãi suất, tỷ số phản ánh rủi ro mà Ngân hàng sẳn sàng chấp nhận để tiên đoán cho xu hướng thu nhập Nếu Ngân hàng có tỷ số >1 thu nhập Ngân hàng thấp lãi suất giảm cao lãi suất tăng Theo g 11, ta thấy hệ số tương đối cao tăng dần từ năm 2010 đến 2012, cho thấy trạng thái Ngân hàng nhạy cảm với tài sản Như có nghĩa lãi suất năm 20 13 tiếp tục giảm thu nhập Ngân hàng giảm theo Theo dự đoán chuyên gia kinh tế biện pháp kích cầu phủ lãi suất NHTM có xu hướng giảm tương lai, khu vực nơng thơn, ban quản lý Ngân hàng cần dự đốn xác hướng tăng giảm lãi suất tương lai để kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động kinh doanh theo hướng có lợi cho 4.4.2 Rủi ro tín dụng Bảng 12: HỆ SỐ RỦI RO TÍN DỤNG ĐVT: Triệu đồng Năm 2010 2011 2012 Chỉ tiêu Nợ xấu Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu (%) 2.543,45 3.358,73 4.664,48 296.391,28 363.009,38 400.535,49 0,86 0,93 1,16 (Nguồn: Báo cáo tài 2010-2012 Agribank Quận Cái Răng ) Hệ số rủi tín dụng dùng nhằm đánh giá chất lượng tín dụng, tỷ lệ thấp chất lượng tín dụng cao Tuy nhiên t rong hoạt động kinh doanh Ngân hàng không tránh khỏi rủi ro nên Ngân hàng thường chấp nhận tỷ lệ giới hạn định xem a n toàn 5% Lượng nợ xấu tồn đọng Ngân hàng mối hiểm họa to lớn làm cho chất lượng tín dụng Ngân hàng giảm theo mức tăng lên nợ xấu, việc quản lý Ngân hàng nợ xấu phát sinh điều kiện cấp thời đòi hỏi nhà quản trị phải đặc biệt quan tâm 65 Từ bảng 12, ta thấy hệ số rủi ro tín dụng Ngân hàng tăng liên tục năm Tuy nhiên số mức thấp, cao 1,16% Điều chứng tỏ chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng tốt, hệ số rủi ro tín dụng có thay đổi nợ xấu tăng với tốc độ cao Ngu yên nhân làm cho nợ xấu tăng cao ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới Tuy nước ta không bị ảnh hưởng trực tiếp với kinh tế non trẻ, chưa quen với chế thị trường, phần nửa nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ nên cần chút biến động nhỏ thị trường gây khơng khó khăn cho Ngân hàng Cán thẩm định Ngân hàng cần thẩn trọng công tác cho vay, tránh để xảy rủi ro tín dụng Đây loại rủi ro nguy hiểm, khơng nhữ ng ảnh hưởng đến nguồn vốn mà ảnh hưởng khơng đến chiến lược kinh doanh phương hướng hoạt động tương lai Ngân hàng Tuy nhiên, phải tránh trường hợp cán tín dụng q thận trọng sợ gặp rủi ro mà bỏ sót khách hàng, từ làm cho thu nhập cuối bị giảm 66 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK QUẬN CÁI RĂNG 5.1 NHỮNG HẠN CHẾ , NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 5.1.1 Những hạn chế - Tình hình nguồn vốn huy động Ngân hàng tă ng qua năm Tuy nhiên số khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm mạnh quận phát triển Quận Cái Răng Nguồn vốn phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển Ngân hàng cấp nên hiệu hoạt động Ngân hàng chưa cao - Sự biến động liên tục giá vàng, gí a xăng, tình hình lạm phát thời gian qua làm cho người dân không gửi tiền vào Ngân hàng mà mua vàng dự trữ; tình hình lãi suất huy động Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào đạo cấp t rên nên chưa linh hoạt kiệp thời để huy động vốn đạt hiệu cao; bên cạnh cơng tác huy động vốn Ngân hàng chưa trọng đến nguồn vốn khu vực nông thôn mà huy động vốn chủ yếu từ dân cư doanh nghiệp - Hoạt động Ngân hàng chủ yếu dựa vào hoạt động tín dụng, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng chưa đa dạng, mức độ áp dụng công nghệ vào lĩnh vực hoạt động Ngân hàng thấp so với khu vực - Cơng tác quản lý chi phí nhiều hạn chế, đòi hỏi Ngân hàng cần nâng cao cơng tác quản lý chi phí nhằm hạn chế khoản chi bất hợp lý, không cần thiết cho Ngân hàng 5.1.2 Nguyên nhân yếu - Do ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, lãi suất, tỷ giá, thường xuyên thay đổi gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh anh , tạo tâm lý không tốt khách hàng - Sự chồng chéo thường xuyên thay đổi quy định, thể chế khoản thu phí kinh doanh, lãi suất kinh doanh làm cho việc áp dụng quy định vào hoạt động Ngân hàng trở nên khó khăn 67 - Sự cạnh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại khác địa bàn, làm cơng tác huy động Ngân hàng gặp nhiều khó khăn - Khách hàng vay vốn phát triển nông nghiệp đa số vay với số dư nhỏ, bên cạnh địa bàn nơng thơn rộng lớn nên việc bám sát vay việc kiểm tra sử dụng vốn đôn đốc nhắc nhở người dân vay trả nợ cán b ộ tín dụng gặp nhiều khó khă n - Ngân hàng chưa thu thập tốt thơng tin để nắm bắt tình hình, mong muốn khách hàng nông dân, để từ đáp ứng nhu cầu họ Ngân hàng chưa nắm diễn biến tình hình sản xuất nông nghiệp điều kiện cụ thể từ đề giải pháp, chiến lược kinh doanh hợp lý, để có định hướng việc sử dụng vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp - Ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều rủi ro thời tiếc dịch bệnh Rủi ro vốn cao đặc thù sản xuất nông nghiệp tạo rủi ro định cho Ngân hàng tham gia vào hoạt động tín dụng nơng nghiệp 5.1.3 Kết đạt Mặc dù giai đoạn vừa qua nề kinh tế biến động mạnh, lãi suất lạm phát tăng cao Ngân hàng đạt hiệu kinh doanh tốt Tình hình nguồn vốn tài sản tăng qua năm, Ngân hàng phụ thuộc vào nguồn v ốn điều chuyển từ Hội sở Thu nhập Ngân hàng ngày tăng cao đa dạng nhiều lĩnh vực, nhiên tỷ trọng thu nhập hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao, điều cho thấy chiến lược kinh doanh phù hợp đắng Ngân hàng điều kiện kinh tế vùng Các khoản mục chi phí tăng, tăng chậm so với thu nhập giảm dần lại năm gần Chính tăng nhanh thu nhập chi phí tăng thấp nên lợi nhuận Chi nhánh đạt giai đoạn vừa qua cao theo xu hướng tăng dần Trong giai đoạn 2010-2012, tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Quận Cái Răng tốt Ngân hàng hoạt động ngày có hiệu góp phần làm 68 thay đổi mặc nơng thơn Quận Cái Răng theo hướng tích cực Sự phát triển Ngân hàng đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn nhiều khách hàng địa bàn Quận nói riêng địa bàn TPCT nói chung, mà chủ yếu nơng dân 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Qua kết phân tích hoạt động kinh doanh Agribank Cái Răng, phần đánh giá hiệu kinh doanh Ngân hàng Đó mặt mạnh tồn điểm cần cải thiện Từ điểm mạnh điểm yếu này, chiến lược kinh doanh hoạch định cho hướng phát triển lâu dài Agribank Quận Cái Răng TPCT Và để thực thành công kế hoạch chiến lược trên, Ngân hàng cần sử dụng số giải pháp sau: 5.2.1 Giải pháp làm tăng thu nhập Qua phân tích tình hình thu nhập Ngân hàng, ta thấy nguồn thu chủ yếu Ngân hàng từ hoạt động tín dụng Do đó, để tăng nguồn thu Ngân hàng cần phải có biện pháp tăng khoản thu năm tới Muốn vậy, Ngân hàng nên mở rộng tín dụng sở đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả, bền vững, khơng để phát sinh khoản nợ xấu khó đòi Để thực điều Ngân hàng cần phải thực giải pháp sau: Giải pháp công tác huy động vốn phát triển sản phẩm dịch vụ - Ngân hàng phải đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bên cạch hoạt động kinh doanh truyền thống như: Hoạt động dịch vụ, hoạt động toán, nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ ngân quỹ,… Để từ Ngân hàng tăng thêm khoản thu ngồi khoản thu chín h - Tiếp tục khai thác vốn tạm thời chưa sử dụng từ hộ kinh doanh lớn, hộ có thu nhập bất thường với biện pháp kịp thời tổ chức triển khai tiếp cận hoạt động gửi tiền tiết kiệm - Huy động từ quan, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp vớ i khoản tiền gửi toán - Tăng tiền gửi toán cách tăng cường phát triển mạnh dịch vụ sản phẩm thẻ, dịch vụ chuyển tiền nước, dịch vụ chuyển tiền kiều hối 69 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm dịch vụ Mở rộng đa dạng thêm nhiều dịch vụ huy động vốn nhằm khuyến khích người dân đến gửi tiền tiết kiệm nhiều hơn, ví dụ như: nhận tiền gửi tiết kiệm vàng, tiết kiệm nhà hay hỗ trợ vốn để mua tài sản có giá trị,… - Tiếp tục bám sát vào chương trình phát triển kinh tế địa phương để khai thác khoản thu nhập nhân dân công tác đền bù giải phóng mặt cơng trình giao thơng, dự án tài định cư, tổ chức vận động nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm - Từng lúc thực khuyến khách hàng tiền gửi, đồng thời triển khai hình thức gửi tiết kiệm với lãi suất phù hợp nhằm mang lại hiệu công tác huy động - Giao tiêu huy động đến phòng giao dịch, cán nhân viên có sơ kết khen thưởng - Kịp thời triển khai hình thức huy động phù hợp Agribank Cần Thơ triển khai nhằm thu hút tối đa nguồn vốn dân cư đảm bảo tính chủ động hoạt động cho vay Giải pháp cho cơng tác tín dụng - Cần tập trung vào việc cho vay khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân, khách hàng chủ yếu Ngân hàng nhóm đối tượng này, họ người chủ yếu sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp Mặt khác, cần mở rộng khách hàng thuộc thành phần kinh tế, lựa chọn kỹ khách hàng sở phân tích tình hình kinh doanh khả tài khách hàng nhằm hạn chế rủi ro - Nâng chất lượng hoạt động địa bàn hoạt động với tính cạnh tranh yếu, quan tâm thực nhiệm vụ cán tín dụng chưa phát huy hết lực cơng tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung - Tiếp tục thực chiến lược chăm sóc khách hàng truyền thống, đáp ứng kịp thời cho khách hàng hoạt động có hiệu 70 - Phối hợp quyền địa phương thực tốt khâu thẩm định cho vay, thu hồi vốn tín dụng Qua đó, cho vay đối tượng, thực quy trình cho vay khâu kiểm tra sử dụng vốn nhằm hạn chế nợ hạn phát sinh - Tiếp tục giáo dục đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng, đội ngũ giao dịch viên tận tâm với khách hàn g - Trong thời điểm giải thích cho khách hàng hiểu chủ trương phủ cơng tác tín dụng nhằm tìm kiếm thơng cảm chia khó khăn với Ngân hàng từ phía khách hàng - Tăng cường công tác cho vay theo hạn mức tín dụng nhằm vớ i thủ tục đơn giản khách hàng vay vốn dễ tiếp nhận, đồng thời cho vay theo hạn mức tín dụng góp phần tăng khả tốn, tăng vòng quay vốn - Bên cạnh mở rộng tín dụng cho vay, Ngân hàng cần thường xuyên theo dõi , kiểm tra trình sử dụng vốn khách hàng để đôn đốc họ trả nợ gốc lãi định kỳ kịp thời thu hồi nợ khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Đồng thời, Ngân hàng cần phải có đủ nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng họ có nhu cầu, sác h mở rộng áp dụng nhu cầu vốn cần thiết Về hợp tác phát triển - Phối hợp, trao đổi với Ngân hàng địa bàn nhằm đưa mức lãi suất thống nhất, hợp lý, phù hợp với tình hình kinh doanh Ngân hàng - Hợp tác, trao đổi thông t in thị trường, khách hàng, đối thủ, nhằm xây dựng hệ thống liên lạc nhanh an toàn - Phát triển mạng lưới nhằm mở rộng địa bàn, thị phần, thuận lợi cho khách hàng (tiết kiệm thời gian, chi phí lại) khâu giao dịch tiếp cận 5.2.2 Giải pháp làm giảm chi phí Bên cạnh việc đưa ch ính sách nhằm tăng doanh thu Ngân hàng, cần phải có biện pháp hợp lý việc giảm chi phí Ngân hàng, có Ngân hàng ngày hoạt động hiệu quả, lợi nhuận Ngân hàn g phụ thuộc hai yếu tố doanh thu chi phí Do đó, Ngân hàng cần phải có 71 giải pháp nhằm giảm chi phí đến mức thấp Qua q trình phân tích ta thấy chi phí chủ yếu Ngân hàng chi hoạt động tín dụng Trong đó, khoảng chi ngồi tín dụng gia tăng nhanh, ta cần có giải pháp để nhằm giảm khoảng chi bên cạnh giữ vững khoản chi hợp lý Chi hoạt động tín dụng - Cần hạn chế việc sử dụng vốn điều chuyển từ chi nhánh cấp mà Ngân hàng nên chủ động tự huy động nguồn vốn vay - Thực giảm chi phí huy động, huy động nguồn vốn nhiều hình thức như: Huy động qua thẻ ATM, huy động qua tiền gửi toán,… khoản vốn huy động với lãi suất thấp Tuy nhiên, Ngân hàng cần thận trọng việc huy động nguồn phải có dự trữ khoản tiền để tốn tài sản khoản cao khoản tiền gửi không kỳ hạn nên khách hàng rút vốn Chi ngồi hoạt động tín dụng - Chiếm tỷ trọng lớn chi cho nhân viên bảo hiểm tài khoản tiền gửi Hai khoản mục chi không tránh khỏi, nhiên Ngân hàng cần phải có biện pháp nhằm hạn chế tối đa khoản chi phí - Về khoản vật chất nhà cửa, trang thiết bị máy móc cần phải bảo quản, chăm sóc cẩn thận tránh hư hỏng đáng tiếc làm tăng chi phí sửa chữa, khấu hao tài sản cố định - Thực sách tiết kiệm việc sử dụng tài sản quan như: Giấy, mực in, điện, điện thoại, văn phòng phẩm,… Bên cạnh, cần tiêu hợp lý cho khoản hội nghị, hội thảo buổi liên hoan Ngân hàng Muốn làm điều đòi hỏi thân thành viên Ngân hàng phải có ý thức tự giác sử dụng tài sản công - Cho phận kiểm tra nội bộ, kiểm tra tất hố đơn, chứng từ có liên quan đến khoản chi phí Ngân hàng Tránh khoản chi khơng cần thiết gây lãng phí cho Ngân hàng như: dùng điện thoại qua cho việc tư, tắt đèn máy lạn h khơng nhu cầu sử dụng,… 72 5.2.3 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Mặc dù tỷ lệ rủi ro tín dụng Ngân hàng ln tỷ lệ khơng cao cần phải có biện pháp thiết thực để hạn chế đến mức độ tối thiểu rủi ro tín dụng cụ thể sau: - Trước hết phải tìm nguyên nhân dẫn đếm rủi ro khách hàng, Ngân hàng hay nguyên nhân khách quan, từ đưa cách xử lý phù hợp - Kiểm tra khoản cho vay phát sớm tốt khoản vay có vấn đề thực tế tiềm tàng Tăng cường đạo khuyến khích cán tín dụng theo dõi báo cáo khoản vay mà họ theo dõi - Quy định điều kiện cụ thể loại vay, đối tượng vay để xác định giá trị vật chất, giá trị uy tính làm đảm bảo vốn vay theo nguồn lực tài chí nh, tính chất loại hình sản x uất kinh doanh, uy tính mức độ rủi ro người vay - Đối với rủi ro khơng kiểm sốt Ngân hàng phải biết cách chống đỡ nhằm hạn chế mức độ rủi ro đến mức thấp việc thiết lập quỹ dự phòng tài đủ khả chống đỡ rủi ro xảy - Phân tích khách hàng biện pháp tích cực nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro Bởi có đánh giá hoạt động kinh doanh khách hàng biết khả hoàn trả nợ họ Cần trọng đến mặt sau: tình hìn h tài khách hàng, tư cách, lực trình độ hiểu biết khách hàng, tính khả thi phương án vay vốn - Ngân hàng không nên dồn vốn vào khách hàng, cho dù khách hàng kinh doanh có hiệu Bởi khách hàng gặp khó khăn kinh doanh ảnh hưởng lớn đến hoạt động Ngân hàng - Ngồi Ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng cán cơng nhân viên Việc phân tích tín dụng trước cho vay quan trọng, đồi hỏi cán tín dụng cần phải có trình độ chun mơn vững vàng, nhạy bén phâm tích tiếp xúc với khách hàng Trên số giải pháp giúp Agribank Quận Cái Răng nâng cao kết kinh doanh Thế ngồi giải pháp mà Agribank Cái Răng chủ động thực có giải pháp phải chờ đợi quan liên 73 quan thực Đó giải pháp thuộc kinh tế vĩ mô, mơi trường pháp luật-chính trị liên quan đến hoạt động Ngân hàng Để thực nhữn g giải pháp này, Agribank Cái Răng cần cố gắng, tự lực để tạo nên chủ động, sáng tạo hoạt động, mang lại hiệu hoạt động kinh doanh ngày tốt cho Ngân hàng 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Tuy là Chi nhánh nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng Ngân hàng chủ lực địa bàn cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn; từ buổi đầu vào hoạt động, Ngân hàng xác định đối tượng khách hàng Chi nhánh nơng dân cần vốn cho sản xuất phát triển kinh tế, doanh nghiệp vừa nhỏ Chính mà nhóm khách hàng chứa đựng nhiều rủi ro tìm ẩn khách quan ngồi kiểm sốt Ngân hàng; nửa vay khách hàng chủ yếu nhỏ lẻ, không tập trung nên hoạt động kiểm tra giám sát khó khăn, khó khăn nhiều năm qua Ngân hàng sát cánh nơng dân vượt qua khó khăn thử thách, để mối quan hệ Ngân hàng nơng dân ngày gần gũi; hoạt động tín dụng Ngân hàng không ngừng mở rộng, vị Ngân hàng ngày nâng cao, chất lượng uy tín khẳn định Qua việc tìm hiểu phân tích kết hoạt đơng kinh doanh Agribank Quận Cái Răng thấy giai đoạn gần Ngân hàng có bước phát triển vượt bậc Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2012 Ngân hàng đạt kết tốt thu lợi nhuận cao Hầu hết tất khoản mục điều tăng lên, từ nguồn vốn , tài sản đến chi phí, thu nhập, doanh thu,…các khoản mục tăng mạnh năm 2011 bất đầu có dấu hiệu chựng lại năm 2012 Các khoản mục diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Ngân hàng Cơ cấu nguồn vốn tài sản mở rộng quy mơ; thu nhập chi phí tăng nhanh, nhưn g so với tăng trưởng chi phí thu nhập tăng lớn nhiều, điều giúp cho lợi nhuận Ngân hàng tăng theo, bối cảnh kinh tế phải chịu ảnh hưởng lớn từ suy thối kinh tế tồn cầu với cạnh tranh gay gắt Ngân hàng Thành phố Ngân hàng nước ngồi Điều khẳng định linh hoạt kinh doanh ban lãnh đạo Ngân hàng trước tình hình kinh tế khó khăn đầy thử thách 75 Đạt kết đáng khích lệ nổ lực khơng ngừng tồn thể cán nhân viên Ngân hàng, bên cạnh giúp đỡ ban ngành, quyền địa phương kết hợp Ngân hàng tạo lối mở hoạt động sản xuất nơng nghiệp địa phương, từ thúc đẩy kinh tế địa bàn phát triển Có thể nói tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng có lãi chủ yếu từ hoạt động cho vay, Ngân hàng biết cách sử dụng nguồn vốn dùng cho người dân vay đắng phù hợp (chủ yếu cho vay n gắn hạn) Với đà tăng trưởng kinh tế khu vực năm gần đây, đặc biệt ngày có nhiều cơng trình thị mộc lên địa bàn Quận Đây lợi khơng nhỏ để Ngân hàng đưa sách hợp lý năm , không ngừng mở rộng thị trường khu vực để hoạt động kinh doanh Ngân hàng ngày hiệu Bên cạnh thuận lợi Ngân hàng phải đối mặt với khơng khó khăn thử thách hoạt động kinh doanh Là vùng sản xuất nơn g nghiệp nên hoạt động tín dụng Ngân hàng phải đối mặc với rủi ro khó lường trước thiên nhiên gây Cũng đặc thù sản xuất nơng nghiệp n ên nhu cầu sử dụng vốn nhỏ lẻ, không tập trung khó kiểm sốt cơng tác thu hồi nợ Ngân hàng gặp khơng khó khăn Cùng với phương châm,”Mang phồn thịnh đến khách hàng” Ngân hàng bước thực tốt tiêu nguồn vốn huy động, dư nợ ti kinh doanh Bám sát định hướng cho vay Hội đồng quản trị, t hực tốt kiểm sốt tín dụng để nâng cao chất lượng có biệ n pháp xử lý kịp thời nợ xấu Tuân thủ nghiêm ngặt qui trình quy chế cho vay Tổng giám đốc, thường xuyên đánh giá kết kinh doanh chất lượng tín dụng, phát triển kịp thời sản phẩm công nghệ cao phục vụ khách hàng 6.2 KIẾN NGHỊ - Địa phương nên hổ trợ kịp thời cho Ngân hàng thôn tin khách hàng Ngân hàng có nhu cầu chủ trương, sách kinh tế đưa vào thực tương lai địa bàn 76 - Chính quyền địa phương cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại giấy tờ cơng chứng; cần giải nhanh hồ sơ nhằm tạo thuận lợi đảm bảo mặt thời gian cho người có nhu cầu vay vốn - Mở rộng tín dụng khu vực nông nghiệp, n ông thôn, tín dụng hộ nghèo đặc biệt trọng đến tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Quận Cần mở rộng đa dạng hóa loại hình dịch vụ huy động vốn nhằm khuyến khích người dân đến gửi tiền tiết kiệm nhiều - Huy động vốn khâu chủ yếu để tạo nguồn vốn hoạt động cho Ngân hàng, nguồn vốn huy động có tăng đáng kể thời gian qua chưa đáp ứng nhu cầu vốn thành phần kinh tế, Ngân hàng cần có biện pháp để nâng cao nguồn vốn kinh doanh - Khơng ngừng tạo dựng trì lòng tin khách hàng, nâng cao hoạt động dịch vụ huy động chi nhánh cách nâng cao hoạt động quảng cáo, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền dịch vụ đơn vị nhằm khuyế n khích người dân đến giao dịch nhiều - Cần phải phân loại khách hàng sở uy tín, số dư tiền gửi hay giao dịch lâu năm để áp dụng mức lãi suất thích hợp có hành động thiết thực tặng quà, xổ số trúng thưởng… nhằm trì khách hàng cũ, nh khách hàng cũ làm quảng cáo đắc lực cho Ngân hàng thơng qua khuyến khích khách hàng đến giao dịch - Đào tạo cán Ngân hàng theo ngành nghề kinh tế khác nhau, khách hàng đến vay vốn đầu tư vào lĩnh vực có nhân viên có t rình độ hiểu biết rõ ngành nghề để thẩm định hồ sơ cách dễ dàng, nhanh chóng, tốn chi phí đồng thời tư vấn cho họ theo ngành nghề phù hợp với xu phát triển kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa từ nguồn vốn vay Ngân hàng Bên cạnh nguồn vốn đầu tư, Agribank Quận Cái Răng cần quản lý vốn cho vay, hạn chế gia tăng nợ hạn Ngân hàng thực quản lý cách kiểm tra chéo thẩm định cho vay trình sử dụng vốn vay Cách phần giảm rủi ro tín dụng sai sót Ngồi ra, ngân hàng nên thẩm định cho vay thông qua việc đánh giá hiệu dự án lĩnh vực mà tiền vay đầu tư vào thay vào tài sản đảm bảo 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại (2010) “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, tủ sách Khoa kinh tế Quản tri kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thị Hồng Gấm (2009) “Phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn chi nhánh Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang” Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Minh Kiều (2009) “Tiền tệ Ngân hàng”, nhà xuất thống kê, trường Đại học Kinh Tế thành phó Hồ Chí Minh Lê Kim Phượng (2009) “Phân tích kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Phương Đông Chi nhánh Tây Đô” Sổ tay tín dụng Agribank Quận Cái Răng TPCT http://Agribank.com.vn http://digital.lrc.ctu.edu.vn laisuat.vn (2013), “Những ‘dấu ấn’ thay đổi lãi suất 2012 ‘hướng đi” năm 2013”, Ngày truy cập 14/04/2013, “ http://www.laisuat.vn/5684/Nhung- %E2%80%98dau-an%E2%80%99-thay-doi-lai-suat-2012-va-%E2%80%98huongdi%E2%80%9D-nam-2013.aspx” VietstockFinance (2012), “Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam” Ngày truy cập 25/03/2012, “http://finance.vietstock.vn/Agribank-ngan-hangnong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-viet-nam.htm” 10 http://vneconomy.vn 78 ... việc phân tích kết hoạt động kinh doanh NHTM Việc phân tích kết hoạt động kinh doanh có ý nghĩa lớn NHTM, bởi: - Là sở để đánh giá lại hoạt động, chiến lược kinh doanh đưa chiến lược kinh doanh. .. hàng nâng cao hiệu kinh doanh thời kỳ kinh tế mở em chọn đề tài “ Phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quận Cái Răng Thành phố Cần Thơ làm đề tài luận... Châu thành, tỉnh Cần Thơ Ngày 25 tháng năm 2004, Agribank huyện Châu Thành thức đổi tên thành Agribank Quận Cái Răng Có trụ sở đặt số 106/4, đường Võ tánh, Quận Cái Răng, TPCT Agribank Quận Cái Răng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại AGRIBANK QUẬN cái RĂNG THÀNH PHỐ cần THƠ , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH tại AGRIBANK QUẬN cái RĂNG THÀNH PHỐ cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay