PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn HAKIA

97 87 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: U PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAKIA Giáo Viên Hướng Dẫn U Sinh Viên Thực Hiện U U ThS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Họ tên : Nguyễn Thị Hồng Ngọc MSSV : 4093702 Lớp : Kinh tế học K35 Cần Thơ, 08/2012 Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia LỜI CẢM TẠ Qua thời gian học tập trường Đại học Cần Thơ, thầy cô truyền đạt kiến thức mơn học cách khoa học mà dẫn tận tình gúp em có kiến thức tổng quan lĩnh vực Tài doanh nghiệp Trong suốt thời gian thực tập Công ty TNHH HAKIA giúp em có dịp làm quen với thực tế mà từ lâu lý thuyết đề cập đến Nhưng thời gian có hạn nên em khơng thể tìm hiểu nghiên cứu sâu sắc làm quen tất công việc tất kiến thức Công ty TNHH HAKIA Em xin chân thành cảm ơn ! Các thầy cô trường Đại học Cần Thơ tận tình dạy dỗ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập, giúp em sau trở thành nhân viên tốt Em chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Phương Dung tận tình giúp đỡ em suốt trình hồn thành Luận văn tốt nghiệp Cảm ơn ban lãnh đạo Cơng ty anh (chị) Phòng Kế toán tạo điều kiện cho em tham gia nghiên cứu để củng cố thêm kiến thức học trường tìm hiểu thêm kiến thức thực tế Phòng Kế tốn Cơng ty Cuối em xin kính chúc sức khỏe Nguyễn Thị Phương Dung quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, chúc quý thầy cô ngày thành công nghiệp trồng người Em trân trọng cảm ơn kính chúc sức khỏe ban lãnh đạo Cơng ty TNHH HAKIA tạo điều kiện cho em tham gia học tập hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng viết nhiều hạn chế thiếu sót Em mong được quý thầy anh phòng ban lãnh đạo nhận xét, góp ý để Luận văn hoàn thiện GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung i SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, Ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Ngọc GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung ii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP U Cần Thơ, ngày GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung iii tháng năm 2011 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN U • Họ tên người nhận xét:………………………………Học vị:…………… • Chuyên ngành:……………………………………………………………… • Nhiệm vụ Hội đồng: Cán hướng dẫn • Cơ quan cơng tác: ………………………………………………………… • Tên sinh viên: …………………………………………MSSV…………… • Lớp:………………………………………………………………………… • Tên đề tài: ………………………………………………………………… • Cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, Ngày … tháng … năm … Giáo viên hướng dẫn GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung iv SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài công ty TNHH Hakia NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN U • Họ tên người nhận xét:………………………………Học vị:…………… • Chuyên ngành:……………………………………………………………… • Nhiệm vụ Hội đồng: Cán phản biện • Cơ quan cơng tác: ………………………………………………………… • Tên sinh viên: …………………………………………MSSV…………… • Lớp:………………………………………………………………………… • Tên đề tài: ………………………………………………………………… • Cơ sở đào tạo: ……………………………………………………………… NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cần Thơ, Ngày … tháng … năm … Giáo viên phản biện GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung v SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia MỤC LỤC Chương : GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung tài doanh nghiệp 2.1.2 Một số vấn đề phân tích tài doanh nghiệp 2.1.3 Các tỷ số tài 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 18 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAKIA 21 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY HAKIA 21 3.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 21 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất công ty 22 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÒNG BAN 22 3.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức HAKIA 22 3.2.2 Nhiệm vụ phòng, phận 23 GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung vi SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài công ty TNHH Hakia 3.3 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 26 3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 28 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAKIA 29 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 29 4.1.1 Tình hình tài Cơng ty qua bảng cân đối kế toán 29 4.1.2 Tình hình tài Cơng ty qua bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 44 4.1.3 Tình hình tài Cơng ty qua tiêu tài 50 4.1.4 Tình hình tài cơng ty tháng đầu năm 2012 70 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 71 4.2.1 Những mặt đạt 72 4.2.2 Những mặt tồn 72 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HAKIA 75 5.1 NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY 75 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY 76 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 6.1 Kết luận 78 6.2 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 81 GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung vii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Chỉ tiêu kết kinh doanh HAKIA (2009 – 2011) 27 Bảng 2: Cơ cấu tài sản HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 29 Bảng 3: Tình hình tài sản ngắn hạn HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 31 Bảng 4: Tình hình tài sản dài hạn HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 36 Bảng 5: Cơ cấu nguồn vốn HAKIA (2009 – 2011) 38 Bảng 6: Tình hình nợ phải trả HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 40 Bảng 7: Tình hình vốn chủ sở hữu HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 42 Bảng 8: Mối quan hệ tài sản nguồn vốn HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 44 Bảng 9: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh HAKIA (2009 – 2011) 45 Bảng 10: Tổng doanh thu tổng chi phí HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 48 Bảng 11: Chỉ tiêu cấu trúc tài HAKIA (2009 – 2011) 50 Bảng 12: Chỉ tiêu tình hình đầu tư HAKIA (2009 - 2011) 51 Bảng 13: Các tiêu phân tích khả toán HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 52 Bảng 14: Lợi nhuận trước thuế lãi vay HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 55 Bảng 15 : Các tiêu phân tích tình hình quản trị nợ HAKIA (2009 – 2011) 56 Bảng 16: Các tiêu phân tích tỷ số hoạt động HAKIA (2009-2011) 59 Bảng 17: Các tiêu phân tích khả sinh lợi HAKIA (2009 – 2011) 63 Bảng 18 Ma trận thể ý kiến chuyên gia yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài cơng ty HAKIA tháng đầu năm 2012 71 GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung viii SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia DANH MỤC HÌNH Hình 1: Phân tích Dupont 17 Hình 2: Cơng ty Hakia 21 Hình Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty TNHH HaKia 23 Hình 4: Đồ thị biến động tài sản HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 30 Hình : Đồ thị cấu nguồn vốn HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 38 Hình 6: Đồ thị khả toán HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 52 Hình 7: Đồ thị thể tình hình tỷ lệ nợ HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011 55 Hình 8: Đồ thị tỷ số hoạt động HAKIA (2009 – 2011) 59 Hình : Sơ đồ Dupont so sánh năm 2009 năm 2010 68 Hình 10 : Sơ đồ Dupont so sánh năm 2010 năm 2011 69 GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung ix SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia khoản ln lớn bên cạnh khơng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn chủ sở hữu nên công ty phát huy tốt hiệu sử dụng đòn bẩy tài có số hoạt động cao chứng tỏ hoạt động công ty hiệu Để hiểu rõ thành phần ta đánh giá mặt đạt tồn công ty qua khoản mục bên dưới: 4.2.1 Những mặt đạt  Về cấu tài sản Tổng tài sản công ty biến động giảm năm 2010 tăng lại vào năm 2011 Trong cấu tài sản tỷ trọng tài sản ngắn hạn lớn dài hạn lớn 50% Trong khoản mục tiền tương đương tiền tăng dần qua năm Bên cạnh tỷ trọng hàng tồn kho tài sản ngắn hạn lớn lại giảm qua năm, điều chứng tỏ công ty giảm việc dự trữ hàng tồn kho mà thay vào đẩy nhanh việc tiêu thụ hàng tồn kho để tăng vòng quay hàng tồn kho  Về cấu nguồn vốn Tổng nguồn vốn công ty biến động giảm năm 2010 tăng trở lại năm 2011 Trong đó, nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn ngày tăng cho thấy cho thấy cơng ty có biện pháp hữu hiệu chắn thuế sử dụng đòn bẩy tài tốt  Về số tài Mặc dù, vòng quay khoản phải thu, vòng quay tổng tài sản vòng quay vốn chủ sở hữu giảm năm 2010 nhìn chung tỷ số hiệu hoạt động mức cao chứng tỏ khả hoạt động công ty tốt đạt hiệu cao Tỷ số toán nhanh tỷ số tốn nhanh tiền tăng qua kỳ phân tích chứng tỏ công ty ngày đảm bảo khả toán khoản nợ tốt Các tiêu sinh lợi biến động, ROE loại trừ giảm xuống mức âm năm 2010 (do kinh doanh bị lỗ) ln mức cao 10% 4.2.2 Những mặt tồn  Về cấu tài sản GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 72 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia Đáng lưu ý khoản phải thu ngắn hạn tăng năm 2011 Song song đó, tỷ trọng khoản mục lại lớn tài sản ngắn hạn (60,54% năm 2010 70,35% năm 2011) Nếu tốc độ tăng khoản phải thu tăng lên cho thấy công ty bị chiếm dụng vốn ngày tăng lên Do tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản nên giảm hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn kéo theo giảm hiệu sử dụng tổng tài sản công ty làm cho sức sinh lợi tổng tài sản (ROA) không khai thác hết công suất sử dụng tổng tài sản  Nợ phải trả Tổng nợ phải trả công ty tăng qua năm chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn (tới 73%), hầu hết nợ ngắn hạn (hơn 67%) Điều làm cho tỷ số khoản ln mức thấp, chi phí lãi vay doanh nghiệp cao tạo rủi ro lớn Nguồn vốn chủ sở hữu lại diễn biến ngược lại với nợ phải trả, cụ thể dù có tăng năm 2011 tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn lại giảm qua năm làm cho doanh nghiệp suy giảm khả tự chủ tài tốn khoản nợ  Về chi phí Qua phân tích khoản mục chi phí ta thấy tổng chi phí ln gia tăng năm chủ yếu là: + Giá vốn hàng bán: tăng qua năm chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí + Chi phí lãi vay: chủ yếu chi trả cho ngân hàng khoản vay để hoạt động kinh doanh + Chi phí quản lý kinh doanh: có xu hướng tăng dù có giảm năm 2010 (năm bị lỗ) Nhìn chung chi phí kinh doanh công ty qua năm dù biến động tăng hay giảm mức cao so với doanh thu làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận sau thuế hàng năm công ty  Lợi nhuận sau thuế Giảm xuống mức âm năm 2010 việc kinh doanh gặp khó khăn bị lỗ Dù năm 2011 có tăng trở lại lợi nhuận sau thuế chưa khôi phục năm 2009 làm cho khả sinh lời công ty mức thấp GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 73 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia  Chỉ số tài Hệ số nợ qua năm công ty tăng chứng tỏ công ty ngày phụ thuộc nhiều vào khoản vay để trì hoạt động kinh doanh Song song với tăng hệ số nợ suy giảm hệ số tự tài trợ tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu giảm qua kỳ phân tích Nhìn vào cấu nguồn vốn công ty tỷ số quản trị nợ thấy rõ công ty phụ thuộc vào nợ vay Cụ thể, tỷ lệ nợ/ tổng tài sản, tỷ lệ nợ/ vốn chủ sở hữu tăng Thậm chí khả tốn lãi vay năm 2010 rơi xuống mức âm dù năm 2011 có tăng trở lại mức thấp Điều cho thấy công ty ln có rủi ro lớn việc tốn lãi vay Cuối tốc độ tăng khoản phải thu lớn tốc độ tăng doanh thu nên vòng quay khoản phải thu giảm dần qua năm (70,09 vòng năm 2010 26,66 vòng năm 2011) GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 74 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HAKIA 5.1 NGUN NHÂN NHỮNG TỒN TẠI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY Qua đánh giá tình hình tài cơng ty ta thấy ngun tồn tài tình hình tài cơng ty, để từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện tình hình cơng ty  Về cấu tài sản: Sự tăng lên khoản phải thu ngắn hạn (đã đề cập phần tồn tình hình tài chính) làm cho hiệu sử dụng vốn công ty không cao, tài sản bị chiếm dụng nhiều - Khoản phải thu: tăng qua kỳ phân tích chủ yếu khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu khác trả trước cho người bán tăng lên (do việc phân tách công ty tiền “cược vỏ” tăng lên)  Nợ phải trả Nợ phải trả công ty tăng qua năm chiếm tỷ trọng lớn nguồn vốn kinh doanh công ty, nguyên nhân tượng công ty phụ thuộc nhiều vào nợ vay ngân hàng, nguồn vốn tự có cơng ty nhỏ nên phải vay ngân hàng để trì phát triển hoạt động kinh doanh  Về chi phí Qua phân tích ta thấy tổng chi phí qua ba năm tăng lên Tổng chi phí tăng lên chủ yếu khoản chi phí như: + Giá vốn hàng bán: Gía mặt hàng gas tăng phí cơng ty bỏ để cung cấp hàng hóa kinh doanh tăng theo Mặt khác, giá đầu vào như: điện, xăng, lương BHXH,…đều tăng + Chi phí lãi vay: Công ty nỗ lực hoạt động để tăng khả sinh lời nên vốn vay theo tăng lên + Chi phí quản lý kinh doanh: cụ thể khoản chi cho nhân viên, chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chi phí lớn GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 75 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia mang lại doanh thu hiệu sinh lợi cao Vì vậy, thực chi phí hiệu tiết kiệm chi phí công ty xem xét cân đối phù hợp Tổng chi phí tăng làm cho lợi nhuận tăng chậm Vậy hoạt động kinh doanh chi phí tăng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, cơng ty cần có biện pháp để quản lý sử dụng chi phí hợp lý  Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế năm 2010 mức năm 2011 lại thấp ảnh hưởng chi phí bỏ cao mà doanh thu thu có tốc độ tăng thấp tốc độ tăng chi phí  Chỉ số tài Qua phân tích trên, ta thấy tiêu toán, hệ số nợ, hệ số vốn chủ sở hữu tiêu quản trị nợ nói lên vấn đề công ty phụ thuộc vào nợ vay nhiều Điều làm cho cơng ty có khả tốn thấp, khoản nợ ngắn hạn có tốc độ tăng cao so với khoản tiền mặt dẫn đến khả chi trả nhanh bị hạn chế tăng rủi ro doanh nghiệp 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY Qua đánh giá mặt đạt tồn tình hình tài chính, ngun nhân cơng ty cho thấy để cải thiện tốt tình hình tài cần thực hiện:  Nợ phải trả Cơng ty sử dụng vốn vay ngân hàng nhiều, điều dẫn đến nguy làm cơng ty khả tốn, cơng ty nên xem xét kỹ lại tất khoản vay để xem khoản đến hạn khoản cần phải tốn gấp để cơng ty tránh khỏi tình trạng khả tốn Song song đó, cơng ty nên giảm rủi ro toán cách tăng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn làm giảm rủi ro cho cơng ty, vừa giảm mức độ phụ thuộc công ty vào nợ vay chịu sức ép từ ngân hàng  Về chi phí Trong tình hình tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm giải pháp để tăng lợi nhuận cho công ty Do đó, cơng ty cần: GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 76 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia - Giá vốn hàng bán: chủ yếu tăng giá mặt hàng kinh doanh Cho nên, công ty cần thường xuyên kiểm tra, xem xét, đánh giá tình hình biến động để có biện pháp dự trữ nhằm giảm thiểu chi phí biến động giá đến mức thấp Song song cần tận dụng khoản chiết khấu hay giảm giá hàng bán để tiết kiệm khoản chi phí - Giảm chi phí vốn vay: giảm bớt vay nợ ngân hàng (hạn chế bớt khoản không cần thiết) cần tăng cường tìm đến nguồn vay có chi phí lãi vay thấp để giảm chi phí lãi vay - Giảm chi phí quản lý kinh doanh: thực “thắt lưng buộc bụng” chi tiêu quản lý, thực hiệu cắt giảm chi phí bán hàng - Tiết kiệm chi phí vận chuyển, lượng điện, nước…  Chỉ số tài - Về nhóm tiêu tốn ngắn hạn nhón tiêu cấu tài chính: Trong năm tới công ty cần giảm bớt nợ ngắn hạn Để làm điều cơng ty phải bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu để giảm bớt gánh nặng phải trả nợ ngắn hạn chủ động hoạt động kinh doanh Bên cạnh công ty phải tăng cường nguồn vốn tiền mặt cho nhu cầu toán đầu tư hoạt động kinh doanh - Về nhóm tiêu lợi nhuận: Trong năm tới cơng ty cần trì phát huy tốc độ gia tăng lợi nhuận tại, thông qua việc tăng doanh thu giảm bớt chi phí khơng cần thiết GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 77 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài công ty TNHH Hakia Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích tình hình tài cơng ty TNHH HAKIA, thấy tình hình kinh doanh cơng ty có nhiều biến động, giai đoạn 20092011 giai đoạn khủng hoảng ngành LPG nói chung cơng ty nói riêng nên doanh thu có tăng năm tình hình lợi nhuận ròng số khoản, số sinh lợi biến động thất thường rơi xuống giá trị âm chi phí bỏ lớn mà lợi nhuận thu thời gian thấp dẫn đến thua lỗ Tuy nhiên, đến năm 2011 tình hình kinh doanh cơng ty có nhiều chuyển biến dần khôi phục lại Tiếp tục đà hồi phục, tình hình tài tháng đầu năm 2012 trở nên khả quan hơn, lợi nhuận công ty tăng trở lại tình hình quản lý hàng tồn kho tốt Mặc dù tình hình kinh doanh có tiến triển cơng ty phải thường xun quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp biến động giá mặt hàng ngành ln biến động khó lường dẫn đến thua lỗ lúc Đặc biệt công ty phải tìm sách để nâng cao hiệu cho việc kinh doanh công ty tốt để cạnh tranh với doanh nghiệp ngành phát triển vững tương lai 6.2 KIẾN NGHỊ Trên sở phân tích tình hình tài chính, em có số kiến nghị sau:  Đối với nhà nước: - Tạo chế cho doanh nghiệp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để khắc phụ tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp - Có sách kiềm chế lạm phát, kiềm chế biến động tăng giá mặt hàng ngành LPG, giá tăng làm cho giá đầu vào tăng giá đầu lại khó tăng theo Điều gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp Trường hợp xấu đưa doanh nghiệp đến phá sản lỗ lớn GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 78 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài công ty TNHH Hakia - Cần tạo môi trường cạnh tranh công cho doanh nghiệp tham gia ngành, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật gian lận thương mại nhằm mục đích trục lợi cá nhân  Đối với công ty: - Doanh nghiệp muốn phát triển điều cần làm trước tiên nên phân tích tài công ty đưa biện pháp hợp lý để nâng cao tình hình tài công ty lên - Công ty nên xác định lại vốn cách hợp lý, không nên sử dụng nhiều nguồn vốn vay ngắn hạn, trước hết công ty phải lập danh sách khoản nợ đến hạn trả lãi, khoản nợ toán vốn để từ xem xét khoản cần trả trước, khoản trả sau để sử dụng vốn toán cách hợp lý - Khoản mục hàng tồn kho tăng lên, công ty nên để lượng hàng tồn kho thích hợp kho, mặt vừa đủ để cơng ty ứng phó tốt với biến động giá tăng lên mặt hàng kinh doanh cơng ty mặt lại vừa đủ để tiết kiệm chi phí bảo quản, lưu trữ công ty mức hợp lý GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 79 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài công ty TNHH Hakia TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bình, Vũ Diễm Hà (2005) “Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp Thương Mại”, Nhà Xuất Bản Hà Nội Nguyễn Thị Lương (2012) “Giáo trình Quản Trị Tài Chính”, Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Cần Thơ Tập thể mơn Tài Chính – Ngân Hàng (2011) “Giáo trình Quản Trị Tài Chính”, Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Cần Thơ Hướng dẫn xây dựng ma trận quản trị chiến lược, http://www.slideshare.net/guest3c41775/hng-dn-xy-dng-ma-trn-trong-quan-trichin-lc GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 80 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia PHỤC LỤC GVHD: Ths Nguyễn Thị Phương Dung 81 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH HAKIA Bảng 1: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG CƠ CẤU TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA HAKIA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011 ĐVT: triệu đồng Năm 2009 CHỈ TIÊU I.Tiền khoản tương đương tiền 2010 Tỷ trọng Giá trị Giá trị (%) 2011 Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 281,28 3,66 563,23 8,23 2.668,89 15,48 - - - - - - 2.513,79 32,71 4.144,72 60,54 12.127,78 70,35 55,58 2,21 3,39 0,08 2.962,38 24,43 2.Trả trước cho người bán 0,26 0,01 751,38 18,13 2.290,52 18,9 3.Các khoản phải thu khác 2.457,95 97,78 3.389,95 81,79 6.874,87 56,67 IV.Hàng tồn kho 4.890,22 63,63 1.985,96 29,01 2.159,48 12,52 1.Hàng tồn kho 4.890,22 100,00 1.985,96 100,00 2.159,48 100,00 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - - - - - V.Tài sản ngắn hạn khác - - 151,82 2,22 284,02 1,65 1.Thuế giá trị gia tăng khấu trừ - - 41,68 27,45 10,02 3,53 2.Thuế khoản phải thu Nhà nước - - - - - - 3.Tài sản ngắn hạn khác - - 110,14 72,55 274 96,47 7.685,29 100,00 6.845,73 100,00 17.240,17 100,00 II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn III.Các khoản phải thu ngắn hạn 1.Phải thu khách hàng TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN (Nguồn: Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH HAKIA) GVHD: Nguyễn Thị Phương Dung Trang 82 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH HAKIA Bảng 2: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG CƠ CẤU TÀI SẢN DÀI HẠN CỦA HAKIA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011 ĐVT: triệu đồng Năm 2009 CHỈ TIÊU I.Tài sản cố định Giá trị Năm 2010 Tỷ trọng (%) 5.549,8 98,75 Giá trị Năm 2011 Tỷ trọng (%) 5.284,05 Giá trị 98,17 Tỷ trọng (%) 5.776,89 Nguyên giá 1.497,28 1.497,28 1.452,28 Giá trị hao mòn lũy kế (577,93) (773,23) (924,85) 3.Chi phí xây dựng dở dang II.Bất động sản đầu tư III.Các khoản đầu tư tài dài hạn IV.Tài sản dài hạn khác 1.Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi TỔNG TÀI SẢN DÀI HẠN GVHD: Nguyễn Thị Phương Dung 100,00 4.560 - 82,17 4.560 86,3 5.249,46 90,87 - - - - - - - - - - - 70,45 1,25 98,08 1,83 - - - - - - - - 70,45 100,00 98,08 100,00 - - - - - - - - 5.620,25 100,00 5.382,13 100,00 5.776,89 100,00 (Nguồn: Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH HAKIA) Trang 83 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH HAKIA Bảng : TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG CƠ CẤU NỢ PHẢI TRẢ CỦA HAKIA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011 ĐVT: triệu đồng Năm 2009 Chỉ tiêu Giá trị Năm 2010 Tỷ trọng (%) Giá trị I.Nợ ngắn hạn 7.002,85 70,00 1.Vay ngắn hạn 2.931,19 2.Phải trả người bán Năm 2011 Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 67,27 16.722,87 85,66 41,86 6.165,82 3.945 63,98 14.328,76 85,6836 1.428,70 20,40 1.120,22 18,17 2.214,75 13,2438 200 2,86 - - 17,59 0,1052 165,89 2,37 - - 161,76 0,9674 - - - - - - 79,28 1,13 (1,65) (0,02) - - 2.197,76 31,38 1.102,25 17,87 - - - - - - - - II.Nợ dài hạn 3.000 30,00 3.000 32,73 2.800 14,34 1.Vay nợ dài hạn 3.000 100,00 3.000 100,00 2.800 100,00 2.Qũy dự phòng trợ cấp việc - - - - - - 3.Phải trả, phải nợ dài hạn khác - - - - - - 4.Dự phòng phải trả dài hạn - - - - - - 10.002,85 100,00 9.165,82 100,00 19.522,87 100,00 3.Người mua trả tiền trước 4.Thuế khoản phải nộp Nhà nước 5.Phải trả người lao động 6.Chi phí phải trả 7.Các khoản phải trả ngắn hạn khác 8.Dự phòng phải trả ngắn hạn NỢ PHẢI TRẢ (Nguồn: Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH HAKIA) GVHD: Nguyễn Thị Phương Dung Trang 84 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH HAKIA Bảng 4: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG CƠ CẤU NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA HAKIA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011 ĐVT: triệu đồng Năm 2009 CHỈ TIÊU Năm 2010 Tỷ Giá trị trọng (%) Năm 2011 Tỷ Giá trị trọng (%) Tỷ Giá trị trọng (%) I.Vốn chủ sở hữu 3.140,99 97,18 2.971,43 97,04 3.374,34 96,57 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.989,41 63,32 1.989,41 66,95 2.990,21 88,62 6.Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 153,83 4,9 153,83 5,27 - - LN sau thuế chưa phân phối 997,74 31,78 828,18 27,78 384,13 11,38 II Quỹ khen thưởng, phúc lợi 91,26 2,82 90,64 2,96 119,86 3,43 3.232,25 100,00 3.062,08 100,00 3.494,21 100,00 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Nguồn: Bảng cân đối kế toán công ty TNHH HAKIA) GVHD: Nguyễn Thị Phương Dung Trang 85 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH HAKIA Bảng 5: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG CƠ CẤU DOANH THU CỦA HAKIA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011 ĐVT: triệu đồng Năm 2009 CHỈ TIÊU Năm 2010 Tỷ Giá trị Tỷ trọng Giá trị trọng (%) DT BH CCDV DT hoạt động TC Thu nhập khác TỔNG DOANH THU GVHD: Nguyễn Thị Phương Dung Năm 2011 Tỷ Giá trị trọng (%) (%) 78.193,59 99,99 96.832,67 99,97 107.783,40 99,98 2,21 0,01 12,86 0,01 4,04 0,004 0 17,86 0,02 18 0,016 78.195,8 100,00 96.863,39 100,00 107.805,44 100,00 Trang 86 SVTH: Nguyễn Thị Hồng Ngọc ... lập kế hoạch tài tương lai Đề tài: Phân tích tình hình tài Công ty trách nhiệm hữu hạn HaKia ” dựa nội dung thực tập công ty thực tiễn kinh tế Chính vậy, bảng phân tích tài cơng ty phải dựa thơng... Phân tích tình hình tài cơng ty TNHH Hakia doanh nghiệp phải có lực tài Thế nên qua thực tế công ty đối mặt nhận định tầm quan trọng phân tích tài chính, em định chọn đề tài Phân tích tình hình. .. CỦA CÔNG TY 26 3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 28 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAKIA 29 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn HAKIA , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn HAKIA , Hình 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TNHH HaKia 23, Hình 9 : Sơ đồ Dupont so sánh năm 2009 và năm 2010 68, b. Phương pháp so sánh, (Y = YR1R – YR0, Hình 2. Công ty Hakia, TỪ NĂM 2009 ĐẾN 2011, Hình 5 : Đồ thị cơ cấu nguồn vốn của HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011, Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất, thương mại nào thì doanh thu về bán hàng và dịch vụ luôn là nguồn thu chính và công ty TNHH Hakia cũng vậy. Nhìn chung qua 3 năm thì doanh thu về bán hàng và dịch vụ của công ty tăng dần và chiếm đa số trong tổng nguồ..., Doanh thu về hoạt động tài chính có giá trị rất nhỏ trong tổng doanh thu, cụ thể là giá trị luôn nhỏ hơn 5 triệu đồng qua các năm ( ngoại lệ năm 2010 tăng lên đến 12,86 triệu đồng nhưng tỷ trọng vẫn rất thấp), nguyên nhân của tình trạng này là do công..., Hình 6: Đồ thị khả năng thanh toán của HAKIA từ năm 2009 đến năm 2011, Bảng 14. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ VÀ LÃI VAY CỦA HAKIA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011, Hình 8: Đồ thị tỷ số hoạt động của HAKIA (2009 – 2011), Hệ số này được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản lý vì nó cho phép dự kiến biến động của giá với biến động của chi phí, là khía cạnh quan trọng giúp doanh nghiệp nghiên cứu quá trình hoạt động với chiến lược kinh doanh., Nhìn vào bảng 17 ta thấy hệ số lãi gộp biến động tăng giảm không đều qua các năm. Nếu như hệ số này giảm từ 5,37% năm 2009 xuống 2,51% năm 2010 thì ngay sau đó ở năm 2011 lại tăng lên 4,27%. Nguyên nhân của sự suy giảm hệ số lãi gộp năm 2010 là do giá..., Hình 9 : Sơ đồ Dupont so sánh năm 2009 và năm 2010, Nợ phải trả của công ty luôn tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn vốn kinh doanh của công ty, nguyên nhân của hiện tượng trên là do công ty phụ thuộc nhiều vào nợ vay ngân hàng, nguồn vốn tự có của công ty nhỏ nên phải đi vay ngân hàng đ..., + Giá vốn hàng bán: Gía các mặt hàng gas tăng nên chi phí công ty bỏ ra để được cung cấp hàng hóa kinh doanh cũng tăng theo. Mặt khác, giá đầu vào như: điện, xăng, lương BHXH,…đều tăng., Đặc biệt là công ty càng phải tìm ra các chính sách mới để nâng cao hiệu quả cho việc kinh doanh của công ty được tốt hơn để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành và phát triển vững chắc hơn trong tương lai., Bảng 2: TỶ TRỌNG CÁC KHOẢN MỤC TRONG CƠ CẤU TÀI SẢN DÀI HẠN CỦA HAKIA TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2011

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay