PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG CHI NHÁNH cần THƠ

74 31 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ GVHD: Đồn Thị Cẩm Vân SVTH: Võ Thanh Tâm MSSV: 4093719 Lớp: KT0988A1 ( Kinh Tế Học) CẦN THƠ -2012 Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ LỜI CẢM TẠ  Được giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại Học Cần Thơ chấp nhận Ngân hàng Phát triển nhà đồng sông Cửu LongChi nhánh Cần Thơ , vừa qua em nhận thực tập ngân hàng Qua thời gian thực tập ngân hàng, em tiếp xúc với thực tế hoạt động kinh doanh ngân hàng Qua em học hỏi nhiều điều có ích, có điều kiện để áp dụng kiến thức học hỏi trường vào trình thực luận văn tốt nghiệp Để có luận văn hoàn chỉnh này, em xin chân thành cảm ơn: - Quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh truyền đạt cho em nhiều kiến thức có ích suốt năm học trườ ng - Cơ Đồn Thị Cẩm Vân nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực luận văn - Các anh, chị Ngân hàng Phát triển nhà đồng sông Cửu LongChi nhánh Cần Thơ nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em thời gian thực luận văn ngân hàng Em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kinh tế - QTKD anh chị Ngân hàng Phát triển nhà đồng sông Cửu LongChi nhánh Cần Thơ lời chúc sức khỏe chúc thầy cô anh chị gặp nhiều thuận lợi tro ng sống công tác Ngày tháng 12 năm 2012 Sinh viên thực Võ Thanh Tâm GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân i SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng 12 năm 2012 Sinh viên thực Võ Thanh Tâm GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân ii SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 201… Giám đốc GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân iii SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 201… Giáo viên hướng dẫn Đoàn Thị Cẩm Vân GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân iv SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 201… GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân v SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Phạm vi đối tượng .2 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Vài nét bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTM .3 2.1.2 Tổng quan thu nhập, chi phí lợi nhuận ngân hàng 2.1.3 Các số phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng .6 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .8 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .8 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ .10 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ .10 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 10 3.1.2 Chức hoạt động 11 3.1.3 Cơ cấu tổ chức điều hành 13 3.2 CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA CHI NHÁNH .15 3.2.1 Lãi suất tiền gửi 13 3.2.2 Lãi suất cho vay 13 3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN TỚI 16 GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân vi SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB – CHI NHÁNH CẦN THƠ 18 4.1 PHÂN TÍCH TỔNG QT TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM 2009 - THÁNG NĂM 2012 18 4.1.1 Phân tích tổng quát tài sản 18 4.1.2 Phân tích tổng quát nguồn vốn .22 4.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA CÁC NĂM 2009 – THÁNG NĂM 2012 28 4.2.1 Phân tích thu nhập 28 4.2.2 Phân tích khoản mục chi phí .36 4.2.3 Phân tích lợi nhuận 45 4.3 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 49 4.3.1 (ROA) Lợi nhuận ròng tổng tài sản (%) 50 4.3.2 (ROS) Lợi nhuận ròng thu nhập (%) .51 4.3.3 Tổng thu nhập tổng tài sản (%) 52 4.3.4 Tổng chi phí tổng tài sản (%) 53 4.3.5 Tổng chi phí tổng thu nhập (%) .53 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ .55 5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .55 5.1.1 Những tồn 55 5.1.2 Nguyên nhân yếu 55 5.2 GIẢI PHÁP LỰA CHỌN 55 5.2.1 Giải pháp vốn .56 5.2.2 Giải pháp công nghệ 56 5.2.3 Giải pháp thị trường 57 5.2.4 Giải pháp nhân .58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 6.1 KẾT LUẬN 60 6.2 KIẾN NGHỊ .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân vii SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Cơ cấu tài sản MHB – Cần Thơ từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 19 Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn MHB – Cần Thơ từ năm 2009 – tháng đầu nă m 2012 23 Bảng 3: Tỷ trọng khoản mục vốn huy động 25 Bảng 4: Tình hình thu nhập MHB – Cần Thơ từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 29 Bảng 5: Tỷ trọng khoản mục thu nhập từ lãi 31 Bảng 6: Tỷ trọng khoản mục thu nhập lãi 34 Bảng 7: Tình hình chi phí MHB – Cần Thơ từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 37 Bảng 8: Tỷ trọng khoản mục chi phí lãi 39 Bảng 9: Tỷ trọng khoản mục chi phí ngồi lãi 41 Bảng 10: Tình hình lợi nhuận MHB – Cần Thơ từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 46 Bảng 11: Các tỷ số tài MHB – Cần Thơ từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012 50 GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân viii SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Cơ cấu tổ chức MHB – chi nhánh Cần Thơ 13 GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân ix SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ khắc phục việc quản lý chi phí, khơng ngừng giảm thiểu chi phí, tạo điều kiện việc nâng cao lợi nhuận, tăng mạnh Ngân hàng Tuy nhiên, bối cảnh muốn gia tăng lợi nhuận, Ngân hàng cần phải tính đến việc cải tiến cách thức cho vay thay đổi phương pháp quản t rị điều quan trọng Cạnh tranh tín dụng bền vững khơng phải cạnh tranh lãi suất mà cạnh tranh việc tìm đối tượng cho vay phù hợp đảm bảo an toàn cho Ngân hàng 4.3 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Để đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng có hiệu hay khơng ngoại việc phân tích kết quẩ hoạt động kinh doanh Ngân hàng, cần phải đánh giá hoạt động kinh doanh Ngân hàng thơng qua tiêu tài Để đánh giá cách trực quan tỷ số tài MHB – Cần Thơ thời gian qua cần phải so sánh với số liệu chung Ngân hàng MHB – Hội sở niêm yết năm sàn chứng khoán Tuy nhiên số liệu niêm yết thống kê theo năm nên so sánh tỷ số tài MHB – Cần Thơ với MHB – Hội sở theo năm, riêng tháng đầu năm 2012 dựa theo năm trước mà đưa nhận xét đánh giá Do nhận vốn điều chuyển từ hội sở biến động số dư, Chi nhánh vừa huy động vừa cho vay nên đề tài tập trung phân tích số tiêu sau: GVHD: Ths Đồn Thị Cẩm Vân 49 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ Bảng 11: CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA MHB – CẦN THƠ TỪ NĂM 2009 – THÁNG ĐÀU NĂM 2012 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Lợi nhuận ròng 2009 2010 2011 tháng tháng đầu 2011 đầu 2012 18.411 16.420 20.150 10.301 9.206 1.095.219 985.328 886.361 905.321 922.720 Tổng thu nhập 136.313 146.961 204.650 103.425 94.251 Tổng chi phí 113.299 126.436 179.463 90.549 82.744 ROA Cần Thơ (%) Hội sở 1,68 1,67 2,27 1,14 1,00 0,14 0,16 0,18 - - Cần Thơ 13,51 11,17 9,85 9,96 9,77 8,73 8,65 8,11 - - TTN/ Cần Thơ TTS Hội sở (%) 12,45 14,91 23,09 11,42 10,21 1,62 1,83 2,19 - - TCP/ Cần Thơ TTS Hội sở (%) 10,34 12,83 20,25 10,00 8,97 1,55 1,53 1,98 - - TCP/ Cần Thơ TTN Hội sở (%) 83,12 86,03 87,69 87,55 87,79 95,78 83,65 90,59 - - Tổng tài sản ROS (%) Hội sở Nguồn: Phòng quản lý rủi ro MHB – Cần Thơ http://finance.vietstock.vn/MHB-nganhang-phat-trien-nha dbscl.htm 4.3.1 (ROA) Lợi nhuận ròng tổng tài sản (%) Ở Ngân hàng MHB, Vốn chủ sở hữu Chi nhánh hiện, Chi nhánh chủ yếu hoạt động nguồn vốn huy động vốn điều chuyển vay nên khơng thể phân tích số ROE Chính lý nên Chi nhánh Cần Thơ , ta chủ yếu nghiên cứu số ROA ROS mà thơi Nhìn vào bảng ta thấy số ROA tăng giảm không qua năm, nhiên sau năm giảm nhẹ MHB – Cần Thơ cố gắng cải thiện, GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 50 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ chứng số tăng lại năm tiếp theo, chứng tỏ kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh điều đạt tăng lên mức độ hữu hiệu ROA tăng tốc độ tăng lợi nhuận ròng cao tốc độ tăng tổng tài sản, chi phí sử dụng tài sản ln thấp doanh thu có từ tài sản So sánh với ROA hội sở qua nă m, ta thấy rõ ROA MHB – Cần Thơ cao chứng tỏ MHB – Cần Thơ sử dụng tài sản hiệu hội sở Điều chứng tỏ năm vừa qua, Chi nhánh tăng quy mơ hoạt động mà tăng hiệu hoạt động Từ cho thấy ngân hàng có chiến lược kinh doanh tốt, có cấu tài sản hợp lý, có điều động linh hoạt hạng mục tài sản trước biến động thị trường Tuy nhiên ROA Chi nhánh tăng giảm không đều, chứng tỏ độ rủi ro từ sử dụng tài sản Chi nhánh so với hội sở nhiều Tuy số ROA tăng trưởng thể công tác quản trị tài sản đạt hiệu làm cho rủi ro từ tài sản tăng lên Do đó, Chi nhánh nên chấp nhận số mức độ vừa phải để trì an tồn bền vững trình phát triển Riêng nửa đầu năm 2012, ROA giảm 12,32% so với kỳ năm 2011 Nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận giảm 10,63% tài sản lại tăng 1,92%, điều tất nhiên làm cho ROA giảm xuống Tóm lại, ROA ngân hàng tương đối lớn Chứng tỏ hiệu kinh doanh Ngân hàng tốt, cấu tài sản có hợp lý, Ngân hàng có đầu tư linh hoạt vào nghiệp vụ kinh doanh trước biến động kinh tế 4.3.2 (ROS) Lợi nhuận ròng thu nhập (%) Chỉ số có ảnh hưởng đến việc định cấu trúc vốn hoạt động vốn đầu tư, khả kiểm sốt chi phí hoạt động ngân hàng Chỉ số cao chứng tỏ ngân hàng có biện pháp tích cực giảm chi phí tăng thu nhập Qua bảng số liệu ta thấy ROS giảm dần qua năm, điều hiển nhiên xu hướng chung ngành ngân hàng năm qua, so sánh với ngân hàng hội sở ta thấy rõ điều này, ROS chi nhánh cao tốc độ giảm nhanh so với ROS hộ i sở , điều nói lên chi nhánh mang lại nhiều lợi nhuận cho hệ thống việc kiểm sốt chi phí cho hoạt động kinh doanh chưa đạt hiệu cao , năm 2010 ROS giảm 17,28% so với năm 2009 lợi nhuận giảm 10,81% thu nhập lại tăng GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 51 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ 7,81% Đến năm 2011 ROS tiếp tục giảm 9,85% Nguyên nhân tốc độ tăng lợi nhuận (22.72%) thấp tốc độ tăng thu nhập (39,25%) Riêng tháng đầu năm 2012, ROS giảm 1,93% so với kỳ năm trước Chỉ số giảm dần qua năm chứng tỏ khả sinh lời từ thu nhập Ngân hàng giảm , nhiên tốc độ giảm ROS chi nhánh Cần Thơ dần giảm xuống.qua năm Chứng tỏ MHB – Cần Thơ dần có kế hoạch kinh doanh đăng, tăng thu nhập giảm chi phí cho Chi n hánh Cụ thể Ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu hơn, tạo uy tín vững thị trường kinh doanh 4.3.3 Tổng thu nhập tổng tài sản (%) Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản Ngân hàng Nhìn chung số qua năm tăng Khi so sánh với ngân hàng Hội sở, ta thấy rõ tiêu lớn số tuyệt đối tốc độ tăng trưởng qua năm Điều cho thấy MHB – Cần Thơ hoạt động hiệu q uả sử dụng tài sản tốt mang lại thu nhập cao cho Ngân hàng Năm 2010, số tăng 19,84% so với năm trước Nguyên nhân thu nhập tăng 7,81% so vói năm 2009 tài sản lại giảm 10,03% so với năm ngoái làm cho số tăng lên Đến năm 2011, số tăng lên đạt mức 23,09%, tăng 8,17 đồng, độ tăng 54,80% so với năm 2010 Sở dĩ tăng Ngân hàng phân bổ khoản mục tài sản đầu tư cách hợp lý biết tận dụng tài sản sinh lời cách hiệu phần mề m quản lý CoreBanking, POS, ATM, SMS, góp phần nâng cao lợi nhuận Đồng thời nói lên tài sản Chi nhánh nâng cao khả sinh lời qua năm với việc tăng cường đầu tư vào tài sản có tỷ suất sinh lời cao bên cạnh nghiệp vụ cho vay Riêng tháng đầu năm 2012 tổng thu nhập tổng tài sản giảm 10,59% so với kỳ năm trước Do tổng thu nhập giảm 8,87% tổng tài sản lại tăng lên 1,92%, Ngân hàng cần có sách thích hợp để phân bố khoản mục tài sản cách hợp lý thị trường ngành Ngân hàng Việt Nam có nhiều thay đổi thời gian tới Chi nhánh cần có sách quản lý kiểm sốt cẩn thận tài sản rủi ro kèm theo GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 52 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ lớn Vì số l ớn tốt, chứng tỏ hiệu kinh doanh ngân hàng 4.3.4 Tổng chi phí tổng tài sản (%) Đây số xác định chi phí phải bỏ cho việc sử dụng tài sản để đầu tư Qua số liệu trên, ta thấy số Chi nhánh t ăng qua năm tốc độ tăng chi phí nhanh tốc độ tăng tài sản Chỉ số cho ta biết 100 đồng tài sản dùng để đầu tư bỏ 10,34 đồng chi phí vào năm 2009, 12,83 đồng vào năm 2010 20,25 đồng vào năm 2011 Riêng tháng đầu năm 2012, số giảm xuống 10,34% so với kỳ năm ngối Như vậy, Chi nhánh có biện pháo hạ thấp chi phí hoạt động Điều gây tác động tốt đến kết kinh doanh Ngân hàng Khi so sánh số với Ngân hàng Hội sở, ta thấy số Tổng chi phí/Tổng tài sản Hội sở chững lại nhẹ vòa năm 2010 tăng lên vào năm 2011, cho thấy việc số Tổng chi phí/Tổng tài sản tăng xu hướng chung tồn hệ thống khơng riêng MHB – Cần Thơ Việc số Chi nhánh cao Hội sở khơng tránh khỏi thu nhập cao việc chi trả phí cho hoạt động tỷ lệ thuận với làm cho số Chi nhánh cao Chỉ số tăng lên chi phí tăng lên năm qua Chi nhánh mở rộng quy mô hoạt động, lại phải chịu thêm ảnh hưởng chung kinh tế nên làm cho chi phí ngân hàng tăng nhanh, từ làm tăng số Tổng chi phí/Tổng TS Chỉ số cao làm tăng chi phí sử dụng tài sản Dù vậy, ta so sánh với số Doanh t hu/Tổng TS thấp Tuy nhiên, khoản chi phí bỏ cho việc sử dụng tài sản để đầu tư lớn so với thu nhập Ngân hàngNgân hàng cần tăng cường biện pháp quản lý chi phí, giảm thiểu khoản chi phí cho Ngân hàng để giảm số lại, cần phát huy tốt làm tháng đầu năm để cải thiện khả quản lý chi phí cho sau 4.3.5 Tổng chi phí tổng thu nhập (%) Chỉ số tính tốn khả bù đắp chi phí đồng thu nhập Qua bảng số liệu ta thấy số tăng dần lên ổn định qua năm, năm 2010 số tăng lên 3,51% so với năm 2009 tiếp tục tăng l ên 1,93% năm 2011 Riêng tháng đầu năm 2012 số tăng nhẹ lên 0,27 % GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 53 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ Chỉ số tăng qua năm mức cao, cho thấy khả b ù đắp chi phí đồng thu nhập tương đối thấp , số Chi nhánh cao, cho thấy tỷ lệ chi phí chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập, làm ảnh hưởng không tốt đến kết kinh doanh ngân hàng Nguyên nhân thực trạng d o Chi nhánh phải chịu tác động từ bối cảnh kinh tế nước giới, đồng thời việc mở rộng hoạt động, tái cấu trúc tổ chức Tuy nhiên số nhỏ 1, nói lên Chi nhánh đ ang kinh doanh có lãi Khi so sánh với ngân hàng Hội sở, ta thấy số Chi nhánh tăng qua năm nhỏ Hội sở, điều cho thấy số tăng Chi nhánh xem có hiệu sử dụng chi phí tốt sử dụng để kinh doanh mang lại thu nhập Qua việc đánh giá thu nhập, chi phí, lợi nhuận số tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh Ngân hàng, ta thấy: + Tổng thu chi thay đổi liên tục từ năm 2009 đến tháng đ ầu năm 2012, tốc độ tăng chi phí tương đối cao so với thu nhập + Lợi nhuận mức khả quan có biến động tăng giảm năm gần + Các tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản, tỷ số tổng thu nhập tổng tài sản , tỷ số tổng chi phí tổng tài sản: có giảm, có tăng nhiên chiều hướng tăng nhiều giảm theo chiều hướng tích cực Còn tiêu khác lợi nhuận ròng tổng thu nhập, tỷ số tổng chi phí tổng th u nhập có thay đổi theo chiều hướng không tốt mức độ an toàn cần thiết chứng tỏ Ngân hàng hoạt động có hiệu GVHD: Ths Đồn Thị Cẩm Vân 54 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ  5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 5.1.1 Những tồn - Tình hình nguồn vốn huy động ngân hàng tăng qua năm Tuy nhiên số khiêm tốn chưa đáp ứng nhu cầu vốn vay địa bàn Thành phố Cần Thơ, phụ thuộc nhiều v nguồn vốn điều chuyển Ngân hàng cấp nên hiệu hoạt động Ngân hàng chưa cao - Chính sách lãi suất thường xuyên thay đổi làm cho chi phí sử dụng vốn cao - Hoạt động Ngân hàng chủ yếu dựa vào hoạt động tín dụng, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng chưa đa dạng, mức độ áp dụng công nghệ vào lĩnh vực hoạt động Ngân hàng th ấp so với khu vực - Cơng tác quản lý chi phí nhiều hạn chế, đòi hỏi Ngân hàng cần nâng cao cơng tác quản lý chi phí nhằm hạn chế khoản chi bất hợp lý, không c ần thiết cho Ngân hàng 5.1.2 Nguyên nhân yếu Do ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế toàn cầu, lãi suất, tỷ giá, thường xuyên thay đổi gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh , tạo tâm lý không tốt khách hàng Sự chồng chéo thường xuyên thay đổi quy định, thể chế khoản thu phí kinh doanh, lãi suất kinh doanh làm cho việc áp dụng quy định vào hoạt động Ngân hàng trở nên khó khăn Sự cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại khác địa bàn làm công tác huy động ngân hàng gặp nhiều khó khăn 5.2 GIẢI PHÁP LỰA CHỌN Qua kết phân tích hoạt động kinh doanh MHB -Cần Thơ, phần đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng Đó GVHD: Ths Đồn Thị Cẩm Vân 55 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ mặt mạnh t ồn điểm cần cải thiện Từ điểm mạnh điểm yếu này, chiến lược kinh d oanh hoạch định cho hướng phát triển lâu dài MHB -Cần Thơ Và để thực thành công kế hoạch chiến lược trên, ngân hàng cần sử dụng số giải pháp sau 5.2.1 Giải pháp vốn Để triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả, vốn nhu cầu đề cập đến Bất kỳ hoạt động kinh doanh cần đến nguồn vốn Cho nên, MHB -Cần Thơ cần đến nguồn vốn từ Hội sở để t iến hành chiến lược kinh doanh Tất nhiên, việc tiếp nhận nguồn vốn sử dụng nguồn vốn phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo tận dụng tốt nguồn vốn vào việc triển khai chiến lược Khi đưa nội dung chiến lược vào dự án nguồn v ốn lẫn nội dung chiến lược quản lý triển khai chặt chẽ tiến hành đồng Bên cạnh nguồn vốn đầu tư, MHB-Cần Thơ cần quản lý vốn cho vay, hạn chế gia tăng nợ hạn Ngân hàng thực quản lý cách kiểm tra chéo thẩm định cho vay q trình sử dụng vốn vay Cách thực cách phân cơng cán tín dụng kểm tra quy t rình thẩm định cho vay trình thu nợ vay khách hàng cán tín dụng khác Cách phần giảm rủi ro tín dụng sai sót Ngồi ra, ngân hàng nên thẩm định cho vay thông qua việc đánh giá hiệu dự án lĩnh vực mà tiền vay đầu tư vào thay vào tài sản đảm bảo Bởi biết rằng, bất động sản dùng làm tài sản chấp nhà cửa, đất đai thị trường bất động sản nước ta lại chưa hồn thiện, nhều biến động nên khả thu hồi nợ từ việc phát tài sản đảm bảo khó thực Hơn nữa, việc thực tốt việc quản lý nợ cho vay cách tốt để chứng tỏ khả sử dụng nguồn vốn ngân hàng có hiệu quả, điều có hướng tác động tốt đến định giao vốn cho chi nhánh Cần Thơ thực chiến lược kinh doanh 5.2.2 Giải pháp công nghệ Hiện nay, với phát triển nhanh chóng cơng nghệ đại, đặc biệt công nghệ thông tin, MHB -Cần Thơ cần phải tăng cường việc ứng dụng công nghệ đại hoạt động kinh doanh, nối mạng, toán điện tử… GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 56 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ Đặc biệt tăng cường sử dụn g máy móc thiết bị phục vụ giao dịch khách hàng máy ATM rút tiền tiện lợi, lắp đặt thêm nhiều máy quét thẻ toán (POS) điểm mua sắm tạo thuận tiện cho khách hàng, thu hút khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng nhiều Bên cạnh đó, trang bị máy móc hệ thống mạng đại, hỗ trợ tối đa hoạt động nhân viên Nói chung, tiện ích mà cơng nghệ đại mang đến cho sống cho hoạt động kinh doanh phủ nhận MHB -Cần Thơ nên xem công nghệ mố i quan tâm hàng đầu kinh doanh Bởi phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt hơn, phục vụ khách hàng tối ưu Hay nói cách khác, mức độ đại công nghệ máy móc, thiết bị, hệ thống mạng nội ngân hàng tiêu chí đánh giá vị trí ngân hàng mơi trường kinh doanh Vì thế, quan tâm phát triển cơng nghệ góp phần nâng cao vị danh tiếng ngân hàng 5.2.3 Giải pháp thị trường Phát triển thị trường mục tiêu, phục vụ hiệu q uả thị trường lựa chọn giải pháp để triển khai chiến lược phân phối Để làm điều này, MHB -Cần Thơ phải có sách ưu đãi đặc biệt nhóm khách hàng thị trường mục tiêu Trong thị trường lựa chọn trung tâm thành phố với nhóm khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ, MHB -Cần Thơ phải phát huy sức sáng tạo xây dựng sách hoạt động ưu đãi đối tượng trọng điểm Ví dụ nhóm khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng khuyến hình thức sử dụng sản phẩm khuyến sản phẩm, doanh nghiệp vay vốn ngân hàng với giá trị định tư vấn miễn phí phục vụ tốn khoảng thời gian miễn phí Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương qua thẻ toán, ngân hàng phát hành thẻ miễn phí cho nhân viên, ngân hàng có mức phí lãi suất ưu đãi doanh nghiệp sử dung dịch vụ khác kèm theo Có nhiều cách để ngân hàng thu hút khách hàng tiềm Chính từ hi ệu việc thu hút khách hàng, MHB -Cần Thơ mở rộng thị trường quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với Đặc biệt, để thực tốt chiến lược phát triển sản phẩm thẻ toán, ngân hàng nên đầu tư hệ thống máy ATM nhằm phát triển dịch vụ thẻ ngân GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 57 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ hàng MHB-Cần Thơ chưa trọng đến mạng lưới máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ Trên địa bàn thành phố nơi MHB -Cần Thơ hoạt động, số lượng máy ATM (trên địa bàn Cần Thơ có máy so với NH Ngoại Thương, Công Thương, Đông Á ít) Khi cải thiện hệ thống máy rút tiền, ngân hàng thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ hơn, huy động nguồn vốn nhiều Bên cạnh đó, ngân hàng phát triển dịch vụ thẻ cách liên kết với doanh nghiệp thực trả lương qua hệ thống thẻ ATM Mạng lưới máy ATM rộng khắp cách phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng 5.2.4 Giải pháp nhân Nhân yếu tố quan trọng, yếu tố có tác động đến tất yếu tố khác kinh doanh Chính mà MHB -Cần Thơ phải ý đến vấn đề đối xử với nhân viên Do đặc điểm nhân MHB -Cần Thơ lượng nhân viên trẻ tuổi, có kinh nghiệm giàu tinh thần học hỏi nhiệt tình với cơng việc, nên ngân hàng cần phải quan tâm nhiều đến sách phúc lợi, khen thưởng Để khuyến khích nhân viên làm việc hiệu hơn, ngân hàng nên có sách phúc lợi cơng nhân viên, tránh tình trạng bất mãn thiên vị, làm nhân viên khơng có động lực làm việc Ngồi sách phúc lợi, MHB -Cần Thơ nên quan tâm đến công tác đào tạo nhân viên trình độ chun mơn lẫn kiến thức xã hội, giao tiếp Có tạo nên đội ngũ nhân v iên ngày hồn thiện Nâng cao lực, trình độ chuyên môn đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo đòi hỏi khách quan Mặc dù nay, trình độ chun mơn nhân viên ý cải thiện nhiều, so với yêu cầu phát triển kinh doanh thời hội nhập chưa cân xứng MHB -Cần Thơ nên tiếp tục đầu tư nhiều công tác đào tạo Để thực tốt công tác này, MHB -Cần Thơ nên tích cực gởi nhân viên làm việc đào tạo chuyên môn, đào tạo trình độ học vấn đủ chuẩn đại học Ngồi ra, giải pháp hiệu cho chiến lược nhân MHB -Cần Thơ có mối quan hệ chặt chẽ với nhà đào tạo nhân lực, trường đại học, cao đẳng vùng Đây mối quan hệ nhà tuyển dụng nhà đào tạo, từ giúp nhà đào tạo biết yêu cầu đào tạo trình độ, nhà tuyển dụng có nguồn nhân lực ý muốn GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 58 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ Vấn đề thu hút khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động tín dụng vấn đề liên quan đến mặt nhân ngân hàng Nếu trước đây, ngân hàng bị động, chờ đợi khách hàng đến vay vốn đầu tư kinh doanh, ngân hàng nên thay đổi cách hoạt động lĩnh vực Với ưu có lượng lớn khách hàng doanh nghiệp, MHB-Cần Thơ nên chủ động gặp gỡ hướng dẫn vay vốn khách hàng cũ để mở rộng sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, sử dụng đội ngũ cán tín dụng động khai thác khách hàng doanh nghiệp Việc chủ động tìm kiếm khách hàng khơng nhữn g giúp ngân hàng thu hút nhiều khách hàng nghiệp vụ cho vay mà phát triển số dịch vụ khác tư vấn, toán Trên số giải pháp giúp MHB -Cần Thơ nâng cao kết kinh doanh Thế ngồi giải pháp mà MHB-Cần Thơ chủ động thực có giải pháp phải chờ đợi quan liên quan thực Đó giải pháp thuộc kinh tế vĩ mô, môi trường pháp luật-chính trị liên quan đến hoạt động ngân hàng Để thực nhữn g giải pháp này, MHB -Cần Thơ cần cố gắng, tự lực để tạo nên chủ động, sáng tạo hoạt động, mang lại hiệu hoạt động kinh doanh ngày tốt cho ngân hàng GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 59 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  6.1 KẾT LUẬN Trong năm qua tình hình kinh tế có nhiều biến động phức tạp với cạnh tranh gay gắt NHTM, nhìn chung từ thành lập đến nay, MHB – Cần Thơ bước khắc phục khó khăn vươn lên hoạt động hiệu góp phần to lớn vào cơng đổi phát triển đất nước Ngân hàng hỗ trợ đắc lực nhu cầu vốn cho thành phần kinh tế hoạt động hiệu Ngân hàng góp phần vào việc phát triển kinh tế.với chể lãi suất hợp lí,đảm bảo an toàn vố nên nguồn vốn huy động Ngân hàng ngày tăng lên, chiếm tỷ trọng ngày cao, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn ngày cao khách hàng Cho thấy lượng khách hàng MHB Cần Thơ lớn năm tới Ngân hàng tăng cường công tác huy đ ộng vốn nhằm đem lại hiệu kinh doanh cho Ngân hàng Qua việc phân tích kết qủa hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm qua, ta thấy năm qua lợi nhuận Ngân hàng có chiều hướng tăng lên, chịu ảnh hưởng suy thối nề n kinh tế tồn cầu với cạnh tranh gay gắt Ngân hàng Thành phố Điều khẳng định linh hoạt kinh doanh ban lãnh đạo Ngân hàng tr ước tình hình kinh tế khó khăn đầy thử thách Cùng với phương châm An toàn – Hiệu - Phát triển Bền vững, Ngân hàng đả bước thực tốt tiệu nguồn vốn huy động, dư nợ tiêu kinh doanh, giảm tỉ lệ nợ xấu Bám sát định hướng cho vay Hội đồng quản trị, thực tốt kiểm sốt tín dụng để nâng cao chất lượng có biệ pháp xử lý kịp thời nợ xấu Tuân thủ nghiêm ngặt qui trình quy chế cho vay Tổng giám đốc, thường xuyên đánh giá kết kinh doanh chất lượng tín dụng, phát triển kịp thời sản phẩm công nghệ cao phục vụ khách hàng GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 60 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ - Đảm bảo an toàn hiệu kinh doanh, Ngân hàng cần đặc biệt quan tâm tới công tác huy động vốn sản phẩm, dịch vụ…nhằm thực mục tiêu tăng trưởng ngồn vốn, tăng t hu phí, đảm bảo cân đối vốn an tồn hiệu quả, mở rộng qui mơ góp phần tăng uy tính lợi cạnh tranh Ngân hàng - Đồng thời Ngân hàng phải có hệ thống thu nhận, phân tích, đánh giá thơng tin nhằm đưa biện pháp đối phó với khủng hoảng - Hồn thiện tác phong, lề lối làm việc, văn hóa giao dịch, quan tâm, chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi, tiền vay Chi nhánh , tích cực khai thác, tiếp thị khách hảng có nguồn tiền gửi lớn, nhằm tạo tăng trưởng ổn định nguồn vốn huy động, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh - Đồng thời mở rộng tín dụng khu vực nơng nghiệp, nơng thơn, tín dụng hộ nghèo đối tượng sách khác - Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực Ngân hàng Theo dõi cập nhật tình hình tài chính, tiền tệ quốc tế, diễn biến dòng vốn đầu tư nước ngồi…để có biện pháp đối phó phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam 6.2.2 Đối với Ngân hàng Hội sở - Hỗ trợ chi nhánh việc đào tạo nghiệp vụ cán tuyển dụng, đồng thời thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công nhân viên - Tăng cường tra , giám sát chi nhánh để bảo đảm an toàn hệ thống Ngân hàng - Cần có sách ban hành qui định cho vay riêng đối tượng nông dân theo hướng đơn giản, nhanh chóng phù hợp với mục đích xin vay vốn không vi pham pháp luật - Thường xuyên đầu tư nâng cấp trang thiết bị giao dịch, công nghệ quản lý đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động xuyên suốt không bị qua t ải - Các văn bản, biểu mẫu phải thống toàn hệ thống, Ngân hàng nên rút ngắn quy trình nghiệp vụ, bỏ qua bước không cần thiết - Xây dựng trụ sở chi nhánh mới, tạo thương hiệu, uy tín cho Ngân hàng GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 61 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ 6.2.3 Đối với Chính quyền địa phương - Hiện nay, có số khách hàng khơng đủ vốn tự tham gia vào dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng (thường Ngân hàng cho vay 70% số vốn dự án sản xuất, kinh doanh) nên huy động vốn từ nguồn tín dụng đen Để hạn chế rủi ro từ hoạt động tín dụng đen, cấp quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiểm sốt chặt chẽ hoạt động tín dụng đen địa bàn Thành phố - Đề nghị đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đăng ký giao dịch bảo đảm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ dân tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ dàng ngân hàng đẩy nhanh tơc độ giải ngân vốn tín dụng - Chính quyền địa phương phải giúp đỡ ngân hàng công tác thu nợ, cung cấp thơng tin xác khách hàng cho ngân hàng GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 62 SVTH: Võ Thanh Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều (2009) “Tiền tệ ngân hàng”, nhà xuát thống kê, trường Đại học Kinh Tế thành phó Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Khoa (2010) “Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông Nghiệp & phát triển nơng thơn chi nhánh BÌnh Minh” Luận văn tốt nghiệp, Tài ngân hàng khóa 33 Nguyễn Thị Út (2011) “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Phát triển nhà đồng sông Cửu Long chi nh ánh Cần Thơ” Luận văn tốt nghiêp, Kế tốn tổng hợp khóa 34 Thái Văn Đại (2010) “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, tủ sách Khoa kinh tế - Quản tri kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ http://www.mhb.com.vn http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id= 3006 & cn_id=530052 http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/09/15/1669/ http://dddn.com.vn/20090223020139983cat101/9-nhom-giai-phap-cua-nganhang-nha-nuoc-viet-nam.htm http://finance.vietstock.vn/MHB-ngan-hang-phat-trien-nha-dbscl.htm GVHD: Ths Đoàn Thị Cẩm Vân 63 SVTH: Võ Thanh Tâm ... Tâm Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ Chính lý mà tơi chọn đề tài “ Phân tích kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng phát triển nhà đồng Sông Cửu Long Chi nhánh Cần Thơ. .. MHB thành lập Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ TP Cần Thơ thức vào hoạt động ngày 26/05/1999 Tên gọi: Ngân hàng phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ Tên giao dịch:... Phân tích kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB – Cần Thơ CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ  3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG CHI NHÁNH cần THƠ , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG CHI NHÁNH cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay