PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY XĂNG dầu cà MAU

81 168 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

BỘ GIÁO DỤC VAØ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌ C CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH -   - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU MAU GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang SVTH: Trần Như Bảo Lớp : Kinh tế học 2- khóa 32 MSSV: 4066183 Niên khóa: 2006-2010 Cần Thơ, 05 / 2010 LỜI CẢM TẠ -   Những năm tháng học tập Trường thắm trơi qua, đến lúc phải nói lời chia tay với Thầy Cô, bạn bè, sách với tất lưu luyến nhất, ln gắn bó với ta năm xa quê đèn sách Hành trang mang theo khơng có q báu khối kiến thức bổ ích, lời quan tâm dặn ân cần Quý thầy cô trước lúc chia xa Trước tình cảm cao quý Quý Thầy cô, chia sẻ, động viên bạn đồng hương, giúp đỡ nhiệt tình tất bạn bè lớp Kinh Tế Học 2- khóa 32 suốt thời gian qua Em khơng biết nói hơn, biết gởi lời cảm ơn chân thành nhất, lời tri ân sâu sắc đến tất người Nhờ quan tâm hướng dẫn tận tình Thầy, giúp em hồn thành Luận văn tốt nghiệp cách hoàn thiện nhất, kịp thời gian theo quy định Và em hứa trân trọng, gìn giữ tất Thầy Cơ truyền đạt, không ngừng học tập để bổ sung kiến thức cho thân, cho dù lao động, sinh sống nơi đâu Em không quên gởi lời chân thành cảm ơn chị Thấm trưởng phòng tổ chức hành anh chị cơng ty nhiệt tình giúp đỡ, giới thiệu cung cấp cho em đầy đủ tình hình hoạt động, số liệu phân tích… Qua đó, giúp em bước hồn thành cơng tác thực tập Luận văn Tốt nghiệp cách tốt Trong trình xây dựng chun đề, chắn khơng thể tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong nhận quan tâm đóng góp Q Thầy bè bạn Kính chúc sức khỏe Q Thầy tồn thể anh chị cơng ty Sinh viên Trần Như Bảo Lớp kinh tế học 2- k32 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng Năm 2010 Sinh viên thực Trần Như Bảo NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… Mau, ngày….tháng năm 2010 Thủ trưởng đơn vị (ký đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… Ngày … Tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn (ký ghi họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………… Ngày … tháng … năm 2010 Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian .2 1.3.3 Nội dung 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh [ 7, tr 4] 2.1.2 Nội dung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh [7, tr 5] 2.1.3 Vai trò việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh [ 7, tr 6] 2.1.4 Ý nghĩa nhiệm vụ việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh [ 7, tr 7] 2.1.5 Khái niệm doanh thu [7, tr 4] 2.1.6 Khái niệm tiêu thụ [ 3, tr 4] 2.1.7 Khái niệm chi phí [ 7, tr 5] .7 2.1.8 Khái niệm lợi nhuận [3, tr 5] 2.1.9 Các tiêu đo lường kết hoạt động kinh doanh 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 11 CHƯƠNG GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CƠNG TY XĂNG DẦU MAU.13 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 13 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 14 3.2.1 Chức phòng ban 15 3.2.2 Tình hình nhân 15 3.3 CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY 16 3.4 KÊNH PHÂN PHỐI .16 3.4.1 Số lượng đại lí cửa hàng qua năm .17 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY XĂNG DẦU MAU .19 4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH…………….19 4.1.1 Tình hình kết kinh doanh chung 19 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh cụ thể công ty từ 2007 đến 2009 21 4.2 PHÂN TÍCH DOANH THU CỦA CƠNG TY XĂNG DẦU MAU24 4.2.1 Tình hình doanh thu qua năm từ 2007 dến 2009 .24 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ…… ……………………………………………………………27 4.3.1 Tình hình chi phí chung ………………………………………… 27 4.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty Xăng Dầu Mau 32 4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CƠNG TY XĂNG DẦU MAU……………………… …………………………………………………….38 4.4.1 Tình hình lợi nhuận chung công ty 38 4.4.2 Các nhân tố tác động đến lợi nhuận Công Ty Xăng Dầu Mau 41 4.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÍNH 47 4.5.1 Số lượng tiêu thụ mặt hàng chủ lực công ty 47 4.5.2 Giá trị tiêu thụ mặt hàng 48 4.5.3 Giá trị tiêu thụ mặt hàng Xăng Dầu theo kênh phân phối 50 4.6 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƠNG QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU…………………………… ………………………………….54 4.6.1 Nhóm tiêu lợi nhuận 54 4.6.2 Nhóm tiêu hiệu sử dụng vốn………………………………57 4.6.3 Phân tích tỷ suất lợi nhận tổng chi phí 61 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 62 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 62 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 63 5.2.1 Nâng cao mức tiêu thụ .63 5.2.2 Thực tốt công tác quản lý xuất - nhập - tồn .64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .66 6.1 KẾT LUẬN…………………………………………………………… 66 6.2 KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 69 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: SỐ LƯỢNG ĐẠI LÝ VÀ CỬA HÀNG QUA CÁC NĂM 18 Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009 20 Bảng 3: SỰ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM 23 Bảng 4: SỰ BIẾN ĐỘNG DOANH THU QUA NĂM 25 Bảng 5: SỰ BIẾN ĐỘNG TỔNG CHI PHÍ QUA CÁC NĂM 29 Bảng 6: SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI GIAN 2007 ĐẾN NĂM 2009 34 Bảng 7: SỰ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM 40 Bảng 8: SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 43 Bảng 9: LỢI NHUẬN KHÁC QUA CÁC NĂM 46 Bảng 10: SỐ LƯỢNG TIÊU THỤ CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC CỦA CÔNG TY 47 Bảng 11: GIÁ TRỊ TIÊU THỤ CÁC MẶT HÀNG QUA CÁC NĂM 49 Bảng 12: GÍA TRỊ TIÊU THỤ MẶT HÀNG XĂNG DẦU THEO KÊNH PHÂN PHỐI 53 Bảng 13: MỘT SỐ CHỈ SỐ LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM 55 Bảng 14: NHÓM CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 58 Bảng 15:THỜI HẠN THANH TOÁN QUA CÁC NĂM 60 Bảng 16: TỶ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN TỔNG CHI PHÍ QUA CÁC NĂM 61 Bảng 17: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA NĂM 2007, 2008, 2009 69 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Cơ cấu tổ chức 14 Hình 2: Kênh phân phối 17 Hình 3: Sự biến động doanh thu hoạt động kinh doanh 26 Hình 4: Tổng chi phí qua năm 2007, 2008, 2009 31 Hình 5: Sự biến động chi phí kinh doanh 35 Hình 6: Biểu đồ cấu giá trị tiêu thụ mặt hàng năm 2007, 2008, 2009 50 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau Bảng 13: MỘT SỐ CHỈ SỐ LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch Chênh lệch (2) (3) (4) 2008/2007 2009/2008 (1) Giá trị % (3)-(2) Giá trị % (4)-(3) Lãi gộp Ngàn đồng 20.340.113 24.147.647 26.449.201 3.807.534 19 2.301.554 9.5 Lãi ròng Ngàn đồng 4.888 489.291 204.863 484.403 9.910 -284.428 -58 Doanh thu Ngàn đồng 397.110.371 615.441.423 593.355.643 218.331.052 55 -22.085.780 3.6 Tổng tài sản Ngàn đồng 61.087.604 50.923.044 54.811.152 -10.164.560 -16.6 3.888.108 7.6 Nguồn vốn chủ sở hửu Ngàn đồng 8.729.686 19.246.576 18.326.714 10.516.890 120 -919.862 -5 Hệ số lãi gộp % 3.9 4.5 -1.1 -22 0.6 15 Hệ số lãi ròng % 0.0012 0.08 0.035 0.0788 6.567 -0.045 -56 Suất sinh lời tài sản % 0.008 0.96 0.37 0.952 11.900 -0.59 0.05 2.5 1.1 -61.5 (ROA) Suất sinh lời vốn % 2.45 chủ sở hữu ( ROE) ( Nguồn: tính tốn từ bảng cân đối kế tốn,bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh ) GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 56 SVTH: Trần Như Bảo 4.900 -1.4 -56 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau Như phân tích phần trước giai đoạn năm 2007-2008 giá vốn có tốc độ tăng nhanh tốc độ tăng doanh thu nên làm cho hệ số lãi gộp giảm giai đoạn này, sang giai đoạn năm 2008-2009 giá vốn doanh thu giảm giai đoạn doanh thu có tốc độ giảm nhỏ so với tốc độ giảm giá vốn nên kéo hệ số lãi gộp tăng lên Năm 2007 hệ số lãi gộp 5%, năm 2008 hệ số lãi gộp 3.9% giảm 1.1% so với năm 2007 Năm 2009 hệ số lãi gộp 4.5% tăng 0.6% so với năm 2008 Hệ số lãi ròng năm 2008 cao năm phân tích (2007-20082009), năm 2008 hệ số lãi ròng 0.08%, cho biết năm 2008 lãi ròng thu đươc đồng doanh thu 0.0008 đồng, tăng so với năm 2007 0.00078 đồng Năm 2009 hệ số lãi ròng 0.035% giảm 0.045% so với năm 2008  Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) Đây số đo lường khả sinh lợi đồng vốn đầu tư vào công ty Lợi nhuận tài sản công ty qua năm biến động khác làm cho tỷ suất sinh lợi tổng tài sản biến động theo Năm 2007 tỷ suất 0.008% có nghĩa đồng vốn công ty bỏ tham gia vào kinh doanh thu 0.00008 đồng lợi nhuận, sang năm 2008 số tăng lên đạt 0.96% tăng năm 2007 0.952% Đến năm 2009 số ROA giảm 0.37%, có nghĩa công ty bỏ đồng vốn để kinh doanh năm 2008 thu 0.0096 đồng lợi nhuận đồng vốn năm 2009 thu đuợc 0.0037 đồng thấp năm 2008 0.0053 đồng Nói chung hiệu sử dụng tài sản công ty không tốt lắm, năm 2008 tăng đến năm 2009 lại giảm Tuy nhiên biến động lực công ty mà sách ổn định kinh tế nhà nước tác động đến Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) Dựa vào số liệu ta thấy năm 2007 tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 0.05%, có nghĩa 1đồng vốn chủ sở hữu mang đầu tư vào sau hoạt động kinh doanh kết thúc vào cuối năm thu 0.0005 đồng lợi nhuận, số thấp; đến năm 2008 hệ số tăng lên tăng GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 57 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau 2.45% so với năm 2007 thành 2.5% ROE năm 2009 giảm xuống 1.1% giảm 1.4% so vơi năm 2008 Trong thời gian phân tích cho thấy năm năm 2008 năm lợi nhuận ròng đồng tiền vốn chủ sở hữu mang đầu tư đạt cao Từ kết phân tích cho thấy cơng ty hoạt động có hiệu vào năm 2008, số chưa cao Tuy nhiên ngồi mục tiêu lợi nhuận cơng ty có vai trò nhiệm vụ khác là: bình ổn thị trường xăng dầu nội địa, chấp hành thực nghiêm túc, có kết đạo, giải pháp Chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội tăng trưởng bền vững nên nói kết khơng tệ 4.6.2 Nhóm tiêu hiệu sử dung vốn: Theo bảng 14 ta có nhận xét: - Số vòng quay tài sản: số vòng quay tài sản cao vào năm 2008 thấp vào năm 2007 năm 2007 số vòng quay tài sản 6.5 vòng, cho thấy năm công ty tạo 6.5 đồng doanh thu đồng đầu tư vào tài sản nói chung Năm 2008 số vòng quay tài sản 12 vòng tăng 85.85% so với năm 2007 tương đương tăng 5.5 vòng Đến năm 2009 số lại giảm so với năm 2008 giảm cụ thể 1lần tương đương giãm khoản 8% - Số vòng quay hàng tồn kho: số vòng quay hàng tồn kho có biến động khơng khác số vòng quay tài sản, đạt giá trị cao vào năm 2008 thấp năm 2007 số vòng quay hàng tồn kho năm 2008 (số vòng quay hàng tơn kho 203) tăng 187 vòng so với năm 2007, sang năm 2009 giảm 30 lần so với năm 2008 - Số ngày tồn kho: Số ngày tồn kho năm 2007 22 ngày sang năm 2008 giảm khơng tới ngày sang năm 2009 số tăng lên thành ngày, số ngày hàng tồn kho thấp công ty vẵn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ta mạnh dạng kết luận năm 2008 năm công ty hoạt động hiệu nhất, năm 2009 GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 58 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau Bảng 14: NHÓM CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Chỉ tiêu Đơn vị tính Chênh lệch Năm 2007 2008 2009 2008 2009 Doanh thu Ngàn đồng 397.110.371 615.441.423 593.355.643 218.331.052 -22.085.780 Tài sản cố định Ngàn đồng 27.225.652 36.438.436 49.631.076 9.212.784 13.174.640 Tổng tài sản Ngàn đồng 61.087.604 50.923.044 54.811.152 -10.164.560 3.888.108 Giá vốn hàng (đã) bán Ngàn đồng 376.770.258 591.293.776 566.906.442 214.523.518 -24.387.334 Hàng tồn kho cuối kỳ Ngàn đồng 22.906.472 2.907.226 3.282.861 -19.999.246 375.635 Số vòng quay tài sản Vòng 6.5 12 11 5.5 -1 16 203 173 187 -30 Vòng Số vòng quay hàng tồn kho Số ngày tồn kho Ngày 22 1.8 20,2 0.2 Số vòng quay tài sản cố định Vòng 15 17 12 -5 (Nguồn: tính từ bảng báo cáo công ty) GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 59 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau - Vòng quay tài sản cố định: Năm 2008, đồng tài sản cố định có khã tạo 17 đồng doanh thu tăng 2.4 đồng so với năm 2007 Sang năm 2009 bình quân đồng tài sản có khã tạo 12 đơng doanh thu, giảm đông so với năm 2008 + Số vòng quay chung: Qua bảng 4.13 ta nhận thấy: - Thời hạn thu tiền: Hầu hết đại lý, hộ cơng nghiệp tốn tiền mặt sau nhận hàng nên thời hạn thu tiền qua năm nhỏ ngày - Thòi hạn trả tiền: Thời hạn trả tiền ba năm số nhỏ nên cho thấy công ty toán tiền mặt sau nhận hàng Như công tác quản lý công nợ cửa hàng công ty thực tốt đảm bảo công tác an tồn tài cho cơng ty GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 60 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Xăng Dầu Mau Bảng 15: THỜI HẠN THANH TOÁN QUA CÁC NĂM Chỉ tiêu Đơn vị tính Doanh thu Ngàn đồng Doanh thu bình quân ngày Ngàn đồng/ngày Giá vốn hàng (đã) bán Ngàn đồng Chênh lệch Năm 2007 2008 2009 2008 2009 397.110.371 615.441.423 593.355.643 218.331.052 -22.085.780 1.103.084 1.709.559 1.648.210 606.475 -61.349 376.770.258 591.293.776 566.906.442 214.523.518 -24.387.334 1.046.584 1.642.482 1.574.740 595.898 -67.742 2.197 0 -2.197 1.039.884 904.266 178.627 -135.618 -725.639 Giá vốn hàng bán bình quân Ngàn đồng/ngày ngày Khoản phải thu cuối kỳ Ngàn đồng Ngàn đồng Khoản phải trả cuối kỳ Thời hạn thu tiền Ngày 0.002 - - - - Thời hạn trả tiền Ngày 0.55 0.11 -0.45 -0.44 (Nguồn: tính từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh cân đối kế toán) GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 61 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau 4.6.3 Phân tích tỷ suất lợi nhận tổng chi phí Sau tiến hành phân tích biến động chi phí hoạt động kinh doanh cơng ty ta thấy có thay đổi rõ ràng chi phí qua năm Để xem xét cần xem xét hiệu thực chi phí cơng ty cần xét tỷ suất lợi nhuận tổng chi phí Hệ số nói lên đồng chi phí mà công ty bỏ sinh đồng lợi nhuận Đây tiêu mà ông chủ doanh nghiệp thường hướng tới nhằm muốn tăng tiêu Bảng 16: TỶ LỆ LỢI NHUẬN TRÊN TỔNG CHI PHÍ QUA CÁC NĂM (Đơn vị tính:ngàn đồng) Chỉ tiêu Năm 2007 Lợi nhuận sau thuế Tổng chi phí Năm 2008 Năm 2009 4.888 489.291 204.863 397.280.898 615.043.785 593.836.609 0.0012 0.08 0.035 Tỷ lệ LN/TCP (%) (Nguồn: phân tích) Dựa vào số liệu phân tích ta thấy năm 2007 công ty bỏ 100 đồng chi phí sinh đựơc 0.0012 đồng lợi nhuận, số thấp, đến năm 2008 100 đồng cơng ty bỏ cơng ty thu 0.08 đồng có nghĩa năm công ty đạt hiệu năm 2007nhưng số thấp Sang năm 2009 hiệu thực chi phí cơng ty lại giảm xuống, năm công ty bỏ 100 đồng chi phí để sản xuất kinh doanh cơng ty thu lợi nhuận 0.035 thấp so với năm 2008 GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 62 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN - Chất lượng sản phẩm: Máy móc thiết bị đo lường chất lượng hạn chế nên cơng tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhiều khó khăn - Thị trường tiêu thụ: Một số thị trường có số lượng đại lý cửa hàng lớn hoạt động chưa hiệu quả, nguyên nhân số lượng nhân viên bán hàng thiếu, nghiệp vụ bán hàng thấp, thái độ phục vụ chưa tốt, mặt khác việc nghiên cứu thị trường nhiều hạn chế, dẫn đến việc mở rộng mạng lưới cửa hàng đại lý thị trường chưa hợp lí, đem lại hiệu chưa cao Tuy nhiên có số thị trường tiềm chưa khai thác chưa khai thác tốt công tác nghiên cứu hạn chế bối cảnh kinh tế ln biến động thường xuyên có nhiều tuyến đường giao thông mở - Kênh phân phối: Chưa khai thác tốt kênh phân phối bán trực tiếp cho hộ công nghiệp dẫn đến giá trị tỷ trọng kênh thấp Công ty trọng đến việc mở rộng số lượng cửa hàng đại lý dẫn đến thiếu đầu tư xứng đáng cho kênh bán hàng trực tiếp cho hộ công nghiệp - Cơ cấu giá trị mặt hàng: Công ty tập trung vào mặt hàng Xăng Dầu, nên thiếu đầu tư vào mặt hàng khác Mặt hàng Xăng Dầu chiếm tỷ trọng cao, gas mặt hàng dầu mỡ nhờn có tỷ trọng nhỏ Tuy nhiên mặt hàng gas Dầu mỡ nhờn có lệch giá bán giá vốn lớn mặt hàng Xăng Dầu lại có mức tiêu thụ q thấp so với Xăng Dầu - Nền kinh tế thị trường: Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ kinh doanh xăng dầu thức có hiệu lực từ 15/12/2009; theo việc kinh doanh xăng, GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 63 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau dầu vận hành theo chế mới, doanh nghiệp quyền định giá bán lẻ giá xăng, dầu thành phẩm thị trường giới có biến động, sở để thương nhân đầu mối vận hành giá bán xăng dầu theo chế thị trường, có quản lý nhà nước - Suất sinh lời vốn: Tháng năm 2010 cơng ty thức vào cổ phần hóa, giúp cơng ty tăng khả cạnh tranh, có nguồn vốn lớn Trong thời gian qua cơng ty ln có suất sinh lợi nguồn vốn thấp nên bước vào giai đoạn giai đoạn có nguồn vốn lớn đòi hỏi cơng ty phải có chiến lược kế hoạch để sử dụng đồng vốn hiệu hơn, khai thác điểm mạnh công ty 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP Sau tìm hiểu nguyên nhân tồn công ty, theo em để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, khả cạnh tranh thương trường cơng ty cần thực tốt giải pháp sau: 5.2.1 Nâng cao mức tiêu thụ Muốn làm điều cần thực số mục tiêu cụ thể nhu sau: + Không ngừng cải tiến cao chất lượng sản phẩm: Chất lượng hàng hóa nhân tố quan trọng để thu hút khách hàng, cao khả cạnh tranh công ty Công ty cần nâng cao bổ sung trang thiết bị đại, giúp cho công tác phân tích chất lượng, kiểm tra mẩu diễn thường xuyên hiệu Trong công tác bảo quản, thay bồn chứa cũ làm cho chất lượng hàng hóa bảo đảm Thường xuyên cao củng cố nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên bán hàng, cải thiện thái độ phục vụ khách hàng Hiện mặt hàng Xăng Dầu mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao quan trọng thường xảy vấn đề không tốt thái độ nhân viên bán lẻ cửa hàng đại lí Chúng ta cần phải khắc phục tình trạng cách triệt để, tình trạng kéo dài bị nhiều khách hàng không tương lai Tuy mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu lại nhiều nhu cầu khác người không sử dụng họ lựa chọn cửa GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 64 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau hàng, đại lí hay cơng ty có thái độ phục vụ tốt để mua sản phẩm điều có vai trò quan trọng tình hình cạnh tranh cao Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, công ty phải trọng đến việc mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối + Duy trì thị trường cũ, xâm nhập hay mở rộng thị trường mới:  Công ty phải tăng cường thực xun suốt cơng tác nghiên cứu thị trường, dự đốn nhu cầu thị trường Cần có chiến lược dài hạn việc xâm nhập chiếm lỉnh thị trường  Tuy nhiên không lơ việc bán hàng thị trường cũ, thường xuyên có ưu đãi cho khách hàng thân thiết hay gắn bó lâu dài + Khai thác hiệu kênh phân phối:  Công ty cần tập trung kênh bán hàng trực tiếp cho hộ công nghiệp, kênh bán hàng mà thời gian qua công ty chưa khai thác hiệu quả, công ty cần phải có kế hoạch đặt tiêu cao kênh phân phối để công ty phấn đấu Cơng ty phải thường xun tìm kiếm khách hàng, chủ động tìm đến mời gọi họ sử dụng sản phẩm công ty Khai thác tốt điểm mạnh sản phẩm công ty khách hàng thấy sử dụng sản phẩm công ty có lợi so với sản phẩm loại khác thị trường + Tăng số lượng tiêu thụ mặt hàng có giá trị lợi nhuận cao: Việc tăng số lượng giá trị cao Dầu Mỡ Nhờn Gas tạo ảnh hưởng tích cực đến việc tăng doanh thu lơi nhuận Nhu cầu hai mặt hàng thị trường không thấp cơng ty cần có đầu tư thích đáng hai sản phẩm 5.2.2 Thực tốt công tác quản lý xuất - nhập - tồn Trước tình hình giá mặt hàng xăng dầu đầy biến động cơng tác xuất – nhập – tồn có vị trí quan trọng, cơng ty cần phải có nhạy bén linh hoạt vấn đề Khi giá xăng dầu giảm cơng ty nhập lượng nhiều để dự phòng, lúc giá cao nhập vế số lượng bình thường đảm bảo đủ cung cấp cho khách hàng Tuy gây tình trạng ứ đọng vốn thời gian tạm thời GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 65 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau có khơng rủi ro biến động giá mang đến Vì muốn làm tốt điều cần phải có nhạy bén biến động thị trường, phải theo dõi liên tục có tầm nhìn xa Điều đòi hỏi ban lãnh đạo phải có nổ lực kinh nghiệm GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 66 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Công ty Xăng Dầu Mau công ty 100% vốn nhà nước, công ty thành viên tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam, mặt hàng kinh doanh chủ yếu xăng Dầu, Dầu Mỡ Nhờn Gas Trong năm công ty đạt kết sau: + Số lượng đại lí cửa hàng tăng hàng: Năm 2008 tăng đại lí cửa hàng Năm 2009 so với năm 2008 tăng đại lí cửa hàng + Doanh thu: Năm 2008 tổng doanh thu so với năm 2007 tăng gần 55% tương đương tăng 218.44 tỷ đồng đến năm 2009 doanh thu công ty 96.5% so với năm 2008 Vậy tổng doanh thu năm 2009 giảm so với năm 2008 3.5% tương đương giảm 21.613.596.723 đồng + Lợi nhuận: Lợi nhuân sau thuế năm 2008 tăng 484.402.290 đồng tương đương tăng 9908% so với năm 2007 Năm 2009 giảm 284.482.670 đồng so với năm 2008, tương đương giảm 58% Với tình hình kinh tế diễn biến phức tạp khó khăn mà cơng ty kinh doanh kết cho thấy ban lãnh đạo có định phù hợp, sáng suốt với nỗ lực lớn tập thể nhân viên công ty Tuy nhiên thời gian tới cơng ty phải nỗ lực để đem lại kết cao ứng phó tình hướng biến động kinh tế Tuy nhiên bên cạnh kết đạt cơng ty phải gặp số khó khăn hạn chế sau: - Công ty hoạt động địa bàn tỉnh Mau, điểm cực nam đất nước, vị trí cách xa kho tổng công ty nên việc vận chuyển hàng kho công ty tốn nhiều thời gian chi phí vận chuyển cao, lượng hao hụt nhiều - Trang thiết bị để lường thiếu gây khó khăn cho cơng tác bảo quản kiểm tra chất lượng hàng kho GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 67 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau - Đội ngũ nhân viên bán hàng mạng lưới huyện thiếu nghiệp vụ chưa cao 6.2 KIẾN NGHỊ Qua trình thực tập cơng ty tìm hiểu hoạt động kinh doanh công ty, em xin đua số kiến nghị sau: Công ty cần tăng cường đầu tư vào kênh phân phối bán hàng trực tiếp cho hộ cơng nghiệp để khai thác tốt lượng khách hàng tiềm này, đồng thời không ngừng phát huy mạnh kênh lại Ban lãnh đạo cơng ty cần có kế hoạch tập huấn cho nhân viên năm, giúp nâng cao nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Đồng thời cần có sách khen thưởng hơp lý cho hàng, đại lí hay công nhân viên đạt kết tốt để tạo động lực nâng cao hiệu bán hàng đại lí, cửa hàng hay khả làm việc cơng nhân viên Thường xuyên tổ chức hoạt động mang tính chất tập thể hội thao, văn nghệ tao điều kiện cho nhân viên thân thiện hòa đồng giúp công việc, tiến đua công ty bước lên GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 68 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Xăng Dầu Mau TÀI LIỆU THAM KHẢO TS.Nguyễn Tấn Bình (2009) Phân tích quản trị tài chính, nhà xuất thống kê, TP HCM Nguyễn Tấn Bình (2002) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, nhà xuất thống kê, TP HCM Nguyễn Thị Kim Hoàng (2008) Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu kinh doanh mặt hàng chủ lực Công Ty Xăng Dầu Mau, Đại Học Cần Thơ Viện khoa học thống kê (2005) Một số phương pháp luận thống kê, Viện khoa học thống kê Võ Thành Lộc (2000) Thống kê ứng dụng dự báo kinh doanh kinh tế, nhà xuất thống kê Phan Quốc Phương (2007) Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Sản Xuất Khẩu Minh Hải, Đại Học Cần Thơ Hoàng Thanh Thúy (2006) Luận văn tốt nghiệp Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre, Đại Học Cần Thơ webside: hhtp:// www.petrolimex.com.vn GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 69 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Mau PHỤ LỤC BẢNG 17 : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA NĂM 2007, 2008, 2009 (Đơn vị tính: Ngàn đồng) Chỉ tiêu Mã số Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Doanh thu bán hàng, 01 397.110.371 615.441.423 593.355.643 cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 02 doanh thu Doanh thu 10 397.110.371 615.441.423 593.355.643 bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) Giá vốn hàng bán 11 376.770.258 591.293.776 566.906.442 Lợi nhuận gộp bán 20 20.340.113 24.147.647 26.449.201 hàng cung cấp dịch vụ (20 =10-11) Doanh thu hoạt động 21 10.738.793 24.007 631.196 tài Chi phí tài 22 2.909.103 2.777.200 2.420.843 Chi phí bán hàng 24 17.556.125 20.645.323 24.389.832 Lợi nhuận từ hoạt 30 -114.376 749.131 269.723 động kinh doanh {30=20+(21-22)-24} Thu nhập khác 31 166.578 257.927 122.920 10 Chi phí khác 32 45.413 327.486 119.493 11 Lợi nhuận khác 40 121.165 -69.559 3.427 (40=31-32) 12 Tổng lợi nhuận kế 50 6.789 679.572 273.150 toán trước thuế (50= 30+40) 13 Thuế thu nhập 51 1.901 190.280 68.288 doanh nghiệp 14 Lợi nhuận sau thuế 60 4.888 489.292 204.862 (60=50-51) (Nguồn: Phòng kế toán) GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 70 SVTH: Trần Như Bảo ... Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Cà Mau CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU CÀ MAU 4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4.1.1... lao động GVHD:Ths Hồ Lê Thu Trang Trang 13 SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Xăng Dầu Cà Mau Hoạt động kinh doanh công ty Xăng Dầu Cà Mau bao gồm kinh doanh Xăng Dầu, ... SVTH: Trần Như Bảo Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Xăng Dầu Cà Mau 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá kết hoạt động kinh doanh Công Ty Xăng Dầu Cà Mau nhằm đề biện
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY XĂNG dầu cà MAU , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY XĂNG dầu cà MAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay