PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ cà MAU GIAI đoạn 2007 2009

71 19 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ MAU GIAI ĐOẠN 2007-2009 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực Cơ: Trương Thị Bích Liên Thái Thị Mỹ Dung MSSV : 4066107 Lớp: Kinh tế học K32 Cần Thơ năm 2010 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau LỜI CẢM TẠ Trước hết xin ghi nhận nơi lòng biết ơn chân thành em với Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường đại học Cần Thơ tạo điều kiện cho em rèn luyện học tập suốt năm qua Đó ngày em trang bị sở lý luận thiết thực học tập kinh nghiệm thực tiễn từ quí Thầy Cơ khoa Điều giúp em có ý thức tinh thần vững vàng học tập sống sau Luận văn hoàn thành cố gắng thân, thời gian qua, em giúp đỡ tận tình từ anh Linh, anh Hiền, chị Thảo, chị Nga công ty Bảo Việt nhân thọ Mau đặc biệt giúp đỡ, dạy tận tình Liên Một lần xin cảm ơn Thầy, Cô giảng dạy em suốt thời gian qua, Liên hướng dẫn tận tình để em hồn thành luận văn Xin kính chúc q Thầy Cô Anh Chị công tác Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau dồi sức khỏe thành đạt Sinh viên thực Thái Thị Mỹ Dung GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN i Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích hồn tồn trung thực Tên đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày………tháng…… năm 2010 Thái Thị Mỹ Dung NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN ii Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau Mau, ngày……tháng…….năm 2010 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN iv Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC     Họ tên người hướng dẫn: Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác:  Tên học viên:  Mã số sinh viên:  Chuyên ngành:  Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần Thơ, ngày…… tháng ……năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN v Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau MỤC LỤC Trang Chương 1: Giới thiệu .1 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Thời gian nghiên cứu 1.3.2 Không gian nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Chương 2: Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Những lý luận chung bảo hiểm nhân thọ 2.1.1.1 Khái niệm, lịch s sử đời phát triển bảo hiểm nhân thọ 2.1.1.2Một số nguyên tắc bảo hiểm nhân thọ………………… 2.1.1.3 Các loại hình bảo .9 2.1.1.4 Vai trò bảo hiểm nhân thọ 2.1.2 Một số vấn đề chung phân tích kết hoạt động kinh doanh 11 2.1.2.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 11 2.1.2.2 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh 12 2.1.2.3.Đối tượng nội dung phân tích kết hoạt động kinh doanh13 2.1.3 Các khoản mục đánh giá kết hoạt động kinh doanh 13 2.1.3.1 Doanh thu 13 2.1.3.2 Chi phí .14 2.1.3.3 Lợi nhuận .14 2.1.3.4 Báo cáo tài .16 2.1.4 Một số tiêu tài chủ yếu 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 18 2.2.2.1 Phương pháp so sánh 18 2.2.2.2 Phương pháp chi tiết 20 Chương 3: Khái quát công ty Bảo Việt nhân thọ Mau 21 3.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 21 3.2 Chức nhiệm vụ 22 3.3 Cơ cấu tổ chức mơ hình khai thác hợp đồng bảo hiểm nhân thọ .23 3.4 Thuận lợi khó khăn cơng ty thời gian qua .25 3.4.1 Thuận lợi 25 3.4.2 Khó khăn 26 3.5 Khái quát kết hoạt động kinh doanh công ty Bảo Việt nhân thọ Mau qua năm .27 Chương 4: Phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty Bảo Việt nhân thọ Mau qua năm 29 GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN vi Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty Bảo Việt nhân thọ Mau thơng qua phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận 29 4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu công ty từ năm 2007-2009 29 4.1.1.1 Phân tích doanh thu theo thành phần .29 4.1.1.2 Phân tích doanh thu theo cấu đối tượng 31 4.1.2 Phân tích tình hình doanh thu cơng ty từ năm 2007-2009 34 4.1.2.1 Phân tích chung tình hình thực chi phí qua năm 34 4.1.2.2 Phân tích chi phí theo thành phần 36 4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty từ năm 2007-2009 40 4.1.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận cơng ty qua năm 40 4.1.3.2 Phân tích tình hình cấu lợi nhuận cơng ty .42 4.2 Phân tích số lợi nhuận 44 Chương 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh công ty 50 5.1 Nâng cao nữ tính cạnh tranh cơng ty bảo hiểm 50 5.2 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại 50 5.3 Tăng cường hợp tác ngành .51 Chương 6: Kết luận kiến nghị 52 6.1 Kết luận 52 6.2 Kiến nghị 52 6.2.1 Xây dựng hệ thống văn pháp lý đầy đủ thống 52 6.2.2 Tạo chế, sách ưu đãi, tạo mơi trường thuận lợi để phát triển ngành bảo hiểm 53 GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN vii Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Báo cáo kết hoạt động kinhd oanh công ty qua năm 28 Bảng 2: Tình hình doanh thu cơng ty theo thành phần 29 Bảng Tình hình doanh thu theo đối tượng .31 Bảng : Sự biến động tổng chi phí qua năm 34 Bảng 5: Sự biến động tổng chi phí hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2007-2009 38 Bảng 6: lợi nhuận công ty qua năm 41 Bảng 7: Sự biến động lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 42 Bảng 8: Lợi nhuận khác công ty giai đoạn 2007-2009 43 Bảng 9: Tỷ lệ lợi nhuận tổng chi phí 45 Bảng 10: Tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu 46 Bảng 11: Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản 47 Bảng 12: Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu 48 GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN viii Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ1: Doanh thu theo đối tượng 33 Biểu đồ 2: Cơ cấu chi phí tổng chi phí cơng ty năm 2007 39 Biểu đồ 3: Chi phí hoạt động kinh doanh 37 Biểu đồ 4: Lợi nhuận khác công ty qua năm 44 GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN ix Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHNT: Bảo hiểm nhân thọ CPBH: Chi phí bán hàng CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp CPHĐTC: Chi phí hoạt động tài DTT: Doanh thu DTKT: Doanh thu khai thác DTHĐTC: Doanh thu hoạt động tài ĐTCK: Đầu tư chứng khoán ĐTDH: Đầu tư dài hạn GVHB: Giá vốn hàng bán HH: Hữu hình LN/TTS: Lợi nhuận tổng tài sản LN/VCSH: Lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu LN/TDT: Lợi nhuận tổng doanh thu LN/TCP: Lợi nhuận tổng chi phí VH: Vơ hình GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN x Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau LN - khác 20, 10,60 10,60 00 - 9,4 88, 63 (Nguồn: phòng kế tốn) Dựa vào bảng số liệu ta thấy lợi nhuận từ hoạt động khác qua năm tăng Cụ thể năm 2007 công ty khơng có khoản thu nhập từ hoạt động khác Đến năm 2008, 2009 lợi nhuận khác tiếp tục tăng lên Múc tăng năm sau lại nhanh năm trước Lợi nhuận khác tăng lên doanh thu khác tăng lên Tuy chi phí khác tăng mức tăng doanh thu khác tăng nhanh phí khác có tăng kơng ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận Như qua bảng trang 42 ta thấy hoạt động kinh doanh công ty qua năm có hiệu quả, biểu lợi nhuận sau thuế qua năm tăng Tuy nhiên gia tăng chưa đồng khoản mục lợi nhuận, lợi nhuận công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh đem lại Biểu đồ 4: LỢI NHUẬN KHÁC CỦA CÔNG TY TRIỆU ĐỒNG 25 21,71 20,0 20 15 11,17 10,6 10 0 1,71 0,57 2007 2008 2009 NĂM DT khác CP khác LN khác 4.2 Phân tích số lợi nhuận + Phân tích tỷ suất lợi nhuận tổng chi phí GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 47 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Bảo Việt nhân thọ Mau Sau phân tích biến động chi phí hoạt động kinh doanh cơng ty ta thấy có thay đổi rõ rệt khoản mục chi phí tác động đến nó, qua ta biết nguyên nhân dẫn đến biến đổi Để xem xét việc thực chi phí cơng ty ta cần xét tỷ số lợi nhuận tổng chi phí Qua tính toán tỷ số ta biết đồng chi phí mà cơng ty bỏ sinh đồng lợi nhuận, thể bảng trang 45 Bảng 9: Tỷ lệ lợi nhuận tổng chi phí Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 LN sau thuế 4.254,57 4.424,80 6.105,42 Tổng Chi phí 35.350,23 34.463,42 36.411,56 12,03 12,83 16,76 Tỷ lệ LN/TCP(%) (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh) Qua bảng ta thấy với 100 đồng chi phí bỏ cơng ty thu 12,03 đồng lợi nhuận năm 2007; 12,83 đồng lợi nhuận 2008 năm 2009 16,76 đồng lợi nhuận Những tỷ lệ ln tăng dần có nghĩa lợi nhuận công ty tăng qua năm, tốc độ tăng năm sau nhanh năm trước Đây điều đáng mừng cho công ty Thông qua việc phân tích phần trước ta thấy tổng chi phí có xu hướng giảm sau lại tăng Do cơng ty ln tìm kiếm thị trường để khai thác, không ngừng đào tạo nhân viên nhằm phục vụ tốt nhu cầu cho khách hàng đặc biệt không ngừng cải tiến sản phẩm để đáp ứng thị hiếu khách hàng,… phí phải tăng điều tất nhiên Chi phí tăng mức tăng doanh thu nhanh nên không ảnh hưởng đến lợi nhuận Do lợi nhuận công ty qua năm tăng tỷ lệ lợi nhuận tồng chi phí GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 48 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau tăng qua năm Nhưng để tối đa hóa lợi nhuận cơng ty ln tìm cách giảm bớt chi phí khơng riêng với Công ty Bảo Việt nhân thọ Maugiải pháp chung tồn thể cơng ty thị trường Tóm lại, qua phân tích tỷ lệ lợi nhuận tổng chi phí ta thấy tỷ số tăng qua năm tốc độ tăng năm sau nhanh năm trước Điều chứng tỏ, cơng ty kinh doanh có hiệu ngày chứng minh vị thị trường góp phần nâng cao chất lượng sống người dân tham gia mua bảo hiểm + Lợi nhuận tổng doanh thu (ROS) Bảng 10: Tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu Đơn vị tính:triệu đồng Chỉ tiêu LN sau thuế Tổng Doanh thu Tỷ lệ LN/TDT(%) 2007 2008 2009 4.254,57 4.424,80 6.105,42 41.270,57 40.621,10 43.903,84 10,31 10,89 13,91 (Ngu ồn: Tổng hợp từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh) Chỉ tiêu cho biết với 100 đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận Qua bảng 10 cho thấy tỷ lệ lợi nhuận doanh thu công ty tăng qua năm Năm 2007, với 100 đồng doanh thu tạo 10,31 đồng lợi nhuận đến năm 2008 tổng doanh thu thấp năm 2007 lợi nhuận sau thuế cao nên tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu cao năm 2007 với số tuyệt đối 10,89% Đến năm 2009 tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu cao đem so sánh với năm 2007 năm GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 49 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau 2008 năm có tốc độ tăng cao Nguyên nhântỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu tăng nhanh cơng ty khơng ngừng tìm kiếm thị trường Mặc dù ta thấy tổng doanh thu năm 2008 có sụt giảm so với năm 2007 với phương châm chất lượng khơng phải số lượng nên tồn thể nhân viên cơng ty cố gắng, nổ lực để khơi phục lại thị trường bảo hiểm thời gian khó khăn năm 2008 việc cung cấp dịch vụ quyền lợi thật mà BHNT mang lại Chính cố gắng bình ổn lại kinh tế mà tổng doanh thu tăng Lợi nhuận tổng doanh thu tăng nên tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu năm 2009 tăng lên Như vậy, gia tăng qua năm tỷ số lợi nhuận doanh thu cho thấy hoạt động kinh doanh cơng ty có triển vọng tốt, cơng ty ln có đường hướng kinh doanh phù hợp thị trường có bất ổn góp phần đem lại lợi nhuận cho tổng cơng ty tạo nguồn thu cho phủ Cơng ty Bảo Việt nhân thọ thật chứng minh cơng ty có thương hiệu tiếng Việt Nam + Lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Tỷ số phản ánh khả sinh lời đồng tài sản đầu tư, phản ánh hiệu việc quản lý sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Tỷ số cho biết với 100 đồng tài sản ngắn hạn sử dụng sản xuất kinh doanh tạo đồng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp Tỷ số lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu Bảng 11: Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản Đơn vị tính: triệu đồng Tổng Tài sản 70.367,95 69.882,73 83.744,20 Chỉ Tỷtiêu lệ 2007 6,05 4.254,57 2008 6,33 4.424,80 2009 7,30 6.105,42 LN/TTS(%) LN sau thuế GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 50 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau (Nguồn:Tổng hợp từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế tốn) Nhìn chung qua năm ta thấy tỷ số lợi nhuận tổng tài sản qua năm tăng tốc độ tăng năm sau nhanh năm trước Sỡ dĩ có tăng nhanh lợi nhuận sau thuế công ty liên tục tăng qua năm Nhìn vào bảng ta thấy năm 2008 năm mà cơng ty có tổng tài sản thấp nhất, lợi nhuận sau thuế lại cao năm 2007 tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản cao Đến năm 2009 tỷ số lợi nhuận tài sản tăng lên với tộc độ nhanh nhiều so với tốc dộ tăng năm 2007 sang năm 2008 Nguyên nhân năm 2009 tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản tăng nhanh việc kinh doanh năm 2009 đạt kết khả điều chứng minh qua lợi nhuận sau thuế năm cao Do cơng ty phải đầu tư thêm số tài sản nhằm phục vụ tốt cho việc kinh doanh công ty Chính làm cho tổng tài sản năm 2009 tăng lên Đó điều hợp lý Tuy nhiên, đầu tư tài sản nhiều mà lợi nhuận thu khơng bap nhiêu cần phải xem xét lại Tóm lại, qua bảng 11 trang 47 ta thấy tình hình kinh doanh cơng ty qua năm có triển vọng tốt Điều thể rõ qua tỷ số lợi nhuận tổng tài sản qua năm tăng Công ty nên giữ vững phát triển không ngừng cố gắng để đem lại kết cao +Lợi nhuân vốn chủ sở hữu (ROE) Bảng 12: Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 LN sau thuế 4.254,57 4.424,80 6.105,42 Vốn chủ sở hữu 22.579,53 21.648,06 25.253,34 18,84 20,44 24,17 Tỷ lệ LN/VCSH(%) GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 51 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau (Nguồn:Tổng hợp từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế toán) Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu cho biết 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo đồng lợi nhuận Qua bảng 12 ta thấy tình hình kinh doanh cơng tykết tốt Điều thể qua tăng lên tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu Cụ thể năm 2009 cơng tytỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu cao mà tốc độ tăng tỷ lệ lại cao năm qua Kết năm 2009 công ty kinh doanh đạt nhiều kết khả quan nguồn vốn chủ sỡ hữu đầu tư cho việc kinh doanh phải nhiều năm trước Tuy tốc độ tăng lợi nhuận nhanh tốc độ tăng vốn chủ sỡ hữu nên khơng có ảnh hưởng nhiều lợi nhuận sau thuế năm tăng Như vậy, qua tăng lên tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu công ty cho thấy việc sử dụng vốn chủ sở hữu công ty tốt Cho nên, năm cơng ty cần trì có biện pháp tốt việc nâng cao hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 52 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1 Nâng cao nữa, tính cạnh tranh cơng ty bảo hiểm Đối với cơng ty BHNT nói chung Cơng ty Bảo Việt nhân thọ Mau nói riêng lực vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý, kinh doanh,…là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh Chính để tạo cho vị vững chắc, trì mở rộng thị phần, tạo niềm tin khách hàng cơng ty khơng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mà phải trọng đến việc chăm sóc khách hàng, giải nhanh chóng, hợp lý công tác bồi thường tổn thất trường hợp xảy rủi ro bảo hiểm Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phong cách phục vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán kinh doanh, đại lý môi giới bảo hiểm cần thiết Công ty đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thơng tin vào q trình khai thác quản lý hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, tiết kiệm chi phí quản lý, hạ phí bảo hiểm cách hợp lý Cạnh tranh thị trường điều tất yếu để tìm chỗ đứng cho cơng ty phải cạnh tranh lành mạnh chất lượng dịch vụ, uy tín nghề nghiệp, với việc đầu tư hiệu quả, tiết kiệm chi phí hoạt động,…Có tạo uy tín, niềm tin cho khác hàng 5.2 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại Trong tình hình cạnh tranh ngày mạnh mẽ, hoạt động xúc tiến thương mại yếu tố tạo nên thành công doanh nghiệp Trong lĩnh vực bảo hiểm đặc biệt BHNT yếu tố có vai trò quan trọng Như ta biết nhận thức người dân Việt Nam nói chung người dân Mau nói riêng nhận thức kinh tế đời sống xã hội hạn chế Đây hội tốt để công ty nâng cao hiểu biết thấy tầm quan trọng mà BHNT mang lại, đồng thời GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 53 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau xây dựng hình ảnh cơng ty khách hàng tiềm Việc quảng bá sản phẩm bảo hiểm, khuếch trương hình ảnh cơng ty thơng qua quảng cáo, qua hoạt động xã hội manh tính nhân đạo,… Cơng ty nên đa dạng hóa kênh phân phối chẳng hạn ngân hàng, tổ chức tài Qua cơng ty có hội tiếp xúc với đơng đảo khách hàng giàu tìm có nhu cầu lớn Ngoài ra, việc tiếp xúc khách hàng thư trực tiếp qua Internet mang lại hiệu cao Tuy nhiên, việc triển khai hình thức gặp nhiều khó khăn khai thác bảo hiểm chủ yếu huyện tỉnh Mau thuộc loại vùng sâu vùng xa, điều kiện chưa có, hiểu biết mạng chưa nhiều Tuy nhiên phương pháp hiệu 5.3 Tăng cường hợp tác ngành Để tăng cường sức mạnh mơi trường kinh doanh đầy tính cạnh tranh bên cạnh phát huy nội lực công ty BNHT cần bắt tay hợp tác với nhiều mặt Thông qua Hiệp hội bảo hiểm, thành viên có tác động tích cực nhằm mở rộng định hướng cho thị trường, trì cạnh tranh lành mạnh, chống trục lợi bảo hiểm… tạo điều kiện thuận lợi cho tồn ngành Ngồi cơng ty liên kết với tạo tiếng nói chung để đóng góp ý kiến, kiến nghị với nhà nước giải pháp phát triển chung cho ngành bảo hiểm có bước thích hợp thị trường gặp diễn biến xấu GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 54 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Bảo hiểm lĩnh vực tài quan trọng quốc gia nói chung với Việt Nam nói riêng Khơng biện pháp chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày trở thành kênh huy động vốn cho nèn kinh tế Qua việc phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau giai đoạn 2007 - 2009, ta thấy tình hình kinh doanh cơng ty có xu hướng phát triển tốt đạt kết khả quan Lợi nhuận công ty tăng qua năm, năm sau cao năm trước Công ty hoạt động ngày phát triển góp phần cho lớn mạnh ngành mang lại cho thành phố nguồn thu lớn đem lại an tâm cho nhiều khách hàng Mặc dù khó khăn hạn chế định, với thành tựu đạt năm qua công ty bước khẳng định trở thành cơng ty BHNT hàng đầu góp phần hòa nhập vào phát triển chung đất nước Để đạt kết khả quan thời gian qua, nhờ đạo đắn Ban Giám Đốc với làm việc động, sáng tạo cán cơng nhân viên cơng ty góp phần khẳng định vị khả công ty thị trường 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Xây dựng hệ thống văn pháp lý đầy đủ, thống Luật kinh doanh bảo hiểm ban hành vào cuối năm 2000 có hiệu lực từ 01/04/2001 tạo sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam Cùng với Luật nhiều văn Luật hướng dẫn thi hành cách cụ thể, tạo nhiều thuận lợi cho đối tượng tham gia hoạt động bảo hiểm Tuy nhiên, thực tế áp dụng thời gian qua cho thấy Luật văn Luật nhiều chỗ chưa thống nhất, chưa đầy đủ chưa phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta Chính thế, tới nhà làm luật cần học hỏi thêm kinh nghiệm, xây dựng luật nước Đồng thời có nghiên cứu cụ thể điều kiện Việt Nam để có điều chỉnh thích hợp GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 55 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau Sự thiếu hụt khung pháp lý điều chỉnh hoạt động cạnh tranh nước ta gây nhiều khó khăn cho nhiều ngành nghề, bảo hiểm chịu tác động khơng nhỏ Do nhiệm vụ quan trọng thời gian tới Chính phủ bộ, ngành liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Quốc hội thơng qua Luật cạnh tranh Trước Luật cạnh tranh ban hành, quan quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể Bộ tài chính, cần ban hành thơng tư, chế tài cụ thể để quản lý, kiểm soát hoạt động cạnh tranh xử lý vi phạm cạnh tranh lĩnh vực bảo hiểm 6.2.2 Tạo chế, sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi để phát triển ngành bảo hiểm Ngoài việc tăng cường quản lý Nhà nước, xây dựng môi trường pháp lý đầy đủ, thống Nhà nước phải tiếp tục hồn thiện chế, sách hoạt động kinh doanh bảo hiểm để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, đồng thời đảm bảo tính chủ động chịu trách nhiệm cơng ty kinh doanh bảo hiểm Một sách phù hợp để khuyến khích tham gia bảo hiểm nhân, tổ chức, khuyến khích mở rộng thị trường, phạm vi hoạt động công ty bảo hiểm cần thiết Trước hết, Nhà nước có sách khuyến khích người dân tham gia BHNT sử dụng ưu đãi thuế thực việc khấu trừ phần phí bảo hiểm mà người bảo hiểm phải đóng khỏi thu nhập chịu thuế Chính sách ưu đãi thuế áp dụng cho số tiền bảo hiểm mà người bảo hiểm nhận cách miễn phần hay tồn thuế phải đóng Ngồi ra, Nhà nước khuyến khích cơng ty bảo hiểm cách cho hưởng sách ưu đãi cung cấp dịch vụ bảo hiểm lĩnh vực có ý nghĩa kinh tế-xã hội bảo hiểm nơng, lâm, ngư nghiệp, BHNT,…có tính chất đầu tư dài hạn Đặc biệt công ty bảo hiểm trọng mở rộng phạm vi hoạt động đến vùng sâu, vùng xa Công ty bảo hiểm phép thành lập quỹ đầu tư, quỹ tín thác cơng ty quản lý quỹ theo quy định pháp luật Nhà nước ưu tiên cho công ty BHNT đầu tư vào dự án, cơng trình có độ an tồn vốn lớn, lợi tức đầu tư cao Ngoài ra, cơng ty bảo hiểm khuyến khích đại hóa cơng nghệ kinh doanh, đào tao đội ngũ nhân GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 56 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau viên có trình độ theo chuẩn quốc tế, thuê chuyên gia nước nước để quản lý số lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 57 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY QUA NĂM 2007, 2008, 2009 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2007 2008 2009 I.TÀI SẢN 70.367,95 69.882,73 83.744,20 A Tài sản ngắn hạn 64.258,53 64.759,32 77.670,25 Tiền khoản tương đương tiền 1.785,98 1.553,89 3.295,62 Các khoản phải thu 7.947,06 7.890,56 9.899,24 54.441,69 55.234,73 64.346,75 83,80 80,15 128,64 B.Tài sản dài hạn 6.190,42 5.123,41 6.073,95 1.Tài sản cố định HH 1.817,01 1.789,15 1.685,31 2.Tài sản cố định VH 1.286,46 545,37 803,83 2.254,50 2.000,00 3.000,00 832,45 788,89 584,81 II NGUỒN VỐN 70.367,95 69.882,73 83.744,20 A Nợ phải trả 47.788,42 48.234.67 58.490,76 1.Nợ ngắn hạn 47.783,79 48.230,12 58.467,85 4,63 4,55 22,91 B Vốn chủ sở hữu 22.579,53 21.648,06 25.253,34 1.Nguồn vốn kinh doanh 21.319,00 20.747,17 25.253,34 1.260,53 900,89 1.253,34 3.Đầu tư ngắn hạn 4.Tài sản ngắn hạn khác 3.Các khoản ĐTCK ĐTDH khác Tài sản dài hạn khác 2.Nợ dài hạn 2.Quỹ khen thưởng (Nguồn: phòng kế tốn) GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 58 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY QUA NĂM Đơn vị tính: Triệu đồng Chênh lêch Năm 2008/2007 Chỉ tiêu DT Thuần GVHB LN Gộp DTHĐ TC CPTC LN từ HĐK D CPBH CPQL DN LNT từ HĐK 2007 2008 2009 2009/2008 Tỷ Số tiền lệ( %) Tỷ Số tiền lệ( %) - - 1.06 2,6 0,71 - - 314, 1,0 54 - - 746, 8,4 17 1.720, 400, 32, 95 67 64 44 11,21 11,55 11,84 0,34 1.221, 1.621, 1.709, 399, 32, 68 41 63 73 71 1.292, 1.021, 1.306, - - 37 68 67 1.19 92, 0,20 09 2.843, 2.541, 3.053, - - 11 53 29 301, 10, 57 61 5.990, 6.134, 7.459, 225, 3,8 1.324 21,5 13 95 64 83 ,69 40.037 38.976 42.161 ,68 ,93 ,46 31.214 30.900 32.051 ,75 ,21 ,69 8.822, 8.076, 10.109 93 72 ,77 1.232, 1.632, 89 GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 59 2,9 3.184 ,49 1.151 ,47 8,17 3,72 2.033 25,1 ,02 87,71 53,7 0,29 2,41 88,42 5,45 284,9 511,7 1,12 7,39 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau D TN khác CP khác LN khác LN trước thuế Thuế TNDN LN sau thuế - 11,17 21,71 - 0,57 1,71 - 10,60 20,00 5.909, 6.145, 8.479, 13 56 75 1.654, 1.720, 56 11,1 0,57 10,6 - 10,54 - 1,65 - 9,4 - - 1.76 22, 3,57 29 2.374, 66,2 76 33 4.254, 4.424, 57 80 GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 94,3 289, 81 88,6 2.334 37,9 ,19 4,0 653,5 37,9 0 6.105, 170, 4,0 1.680 395, 42 23 ,61 62 60 S Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Mau TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình (2000), phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM Huỳnh Đức Lộng (1997), phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Thống kê Nguyễn Thị Mỵ (2006), phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Thống kê Nguyễn Năng Phúc (2003), phân tích kinh tế doanh nghiệp, NXB Tài Nguyễn Năng Phúc (1998), phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, NXB Thống kê-Hà Nội Nguyễn Quang Quynh (1991), phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, NXB Thống kê-Hà Nội Các trang wep tham khảo www.google.com.vn www.tuoitre.com.vn www.tailieu.vn GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 61 S ... THỊ BÍCH LIÊN vi Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau 4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau thơng qua phân tích doanh thu, chi phí,... hướng hoạt động GVHD: TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 11 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau 2.1.2.2 Vai trò phân tích hoạt động kinh doanh - Phân tích hoạt động kinh doanh. .. 14 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chỉ tiêu phản ánh kết hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ cà MAU GIAI đoạn 2007 2009 , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY bảo VIỆT NHÂN THỌ cà MAU GIAI đoạn 2007 2009

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay