PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS

68 81 2
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐINH YẾN OANH Cần Thơ, 2012 Sinh viên thực NGUYỄN HUY MSSV: 4084246 LỚP: Kinh Tế Học K34 LỜI CẢM TẠ  Sau bốn năm giảng đường Đại Học Cần Thơ với kiến thức tích lũy từ giảng dạy Thầy Cơ nhà trường nói chung q Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản Trị Kinh Doanh nói riêng truyền đạt cho em kiến thức xã hội kiến thức chuyên môn vô quý giá Với gần ba tháng thực tập, tìm hiểu Công ty TNHH Vinataba -Philip Morris, nhằm củng cố kiến thức học rút kinh nghiệm thực tiễn bổ sung cho lý luận, đến em hồn thành đề tài tốt nghiệp Qua đây, em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý thầy cô Em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ quý Thầy Cô Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt Cơ Nguyễn Đinh Yến Oanh tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành luận văn với đề tài “Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Vinataba –Philip Morris” Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị công ty dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập vừa qua, đặc biệt anh, chị phòng kinh doanh, phòng kế tốn, nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, truyền đạt kiến thức thực tế bổ ích cho em hồn thành luận văn Chân thành cảm ơn! Ngày tháng năm Nguyễn Huy LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm Sinh viên thực Nguyễn Huy NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Ngày tháng năm Cơ quan thực tập NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Đinh Yến Oanh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Ngày tháng năm Giáo viên phản biện MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm đối tượng vai trò phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.2 Khái quát doanh thu chi phí lợi nhuận bảng báo cáo tài 2.1.3 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty 13 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15 CHƯƠNG 18 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VINATABA – PHILIP MORRIS 18_Toc324869991 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 18 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 20 3.3 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS 21 3.3.1 Chức 21 3.3.2 Nhiệm vụ 21 3.3.4 Chức nhiệm vụ phòng ban 22 3.4 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009 -2011 24 CHƯƠNG 27 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH VINATABA PHILIP –MORRIS 27 4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009 -2011 27 4.1.1 Phân tích tình hình doanh thu cơng ty 27 4.1.2 Phân tích tình hình chi phí 35 4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty 39 4.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 44 4.2.1 phân tích tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí 44 4.2.1 phân tích tiêu phản ánh khả tốn 45 4.2.1 phân tích tiêu phản ánh khả mămg sinh lời 47 CHƯƠNG 53 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS 53 5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 53 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS 53 CHƯƠNG 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 6.1 KẾT LUẬN 56 6.2 KIẾN NGHỊ 56 6.2.1 Đối với Công ty 56 6.2.2 Đối với Nhà nước 57 TÀI LIỆU KHAM KHẢO 58 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: KHAI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009-2010 26 Bảng 2: TỔNG CÁC KHOẢN DOANH THU CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009-2011 29 Bảng 3: KẾT CẤU DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TỪ 2009 -2011 30 Bảng 4: DOANH THU THEO THỊ TRƯỜNG TỪ 2009 -2011 32 Bảng 5: DOANH THU BÁN HÀNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY VINATABA TỪ NĂM 2009 -2011 34 Bảng 6: TÌNH HÌNH CHI PHÍ TỪ NĂM 2009 -2011 36 Bảng 8: TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TỪ NĂM 2009 -2011 38 Bảng 9: CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA CƠNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009 -2011 41 Bảng 10: CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009 -2011 44 Bảng 11: CHỈ SỐ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG TỪ 2009 -2011 46 Bảng 12: TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU TỪ 2009 -2011 48 Bảng 13: ROS, ROA CỦA CÔNG TY TỪ 2009 -2011 48 Bảng 14: ĐÒN CÂN NỢ CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2009 -2011 49 Bang 15: ROE CỦA CÔNG TY TỪ 2009 -2011 51 làm hạn chế lỗ từ hoạt động tài để giảm gánh nặng chung cho tồn cơng ty 4.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS THƠNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 4.2.1 Phân tích tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí Phân tích tiêu phản ứng mức độ sử dụng chi phí biết giai đoạn 2009-2011 công ty sử dụng khoản chi phí cho hoạt động kinh doanh hợp lý chưa? Tỷ suất chi phí chiếm tỷ lệ cao doanh thu để tìm giải pháp nhằm làm giảm tỷ suất chi phí để nâng cao lợi nhuận công ty thời gian tới Bảng 9: CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA CƠNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009 -2011 Chỉ tiêu Tỷ suất GVHB/DTT Tỷ suất CPQL/DTT Tỷ suất CPTC/DTT ĐVT Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 % 93,99 91,44 80,35 % 1,86 1,19 10,8 % 0,29 0,29 0,57 (Nguồn : Tính tốn từ số liệu bảng báo cáo tài chính) Tỷ suất giá vốn hàng bán/ doanh thu Tỷ số cho biết tổng số doanh thu giá vốn hàng bán chiếm % Nhìn chung giai đoạn năm 2009-2011 tỷ suất giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao doanh thu Cụ thể năm 2009 giá vốn hàng bán chiếm 93,99%, năm 2010 chiếm 91,44% tổng doanh thu tỷ trọng tiếp tục giảm vào năm 2011 với Trang 44 80,35%, điều chứng tỏ công ty điều tiết có hiêu chi phí giá vốn hàng bán Cho thấy cơng ty có biện pháp cách sử dụng nguồn lực hữu hiệu nhằm tiết kiệm chi phí Tỷ suất chi phí quản lý/doanh thu thuần: Tỷ suất chiếm tỷ lệ tương đối thấp so với doanh thu qua bảng ta thấy năm 2009 tỷ suất chi phí quản lý chiếm 1,86% tổng doanh thu Năm 2010, số 1,19% giảm so với năm 2009 Đến năm 2011, tỷ suất tăng lên đạt 10,8% tăng so với năm 2010 Tỷ suất giảm từ năm 2009-2010 cho thấy công ty quản lý tốt chi phí Đến năm 2011 tỷ suất chi phí tăng mạnh để thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên cơng ty áp sách tiền lương tiền thưởng khuyến khích tinh thần làm việc họ Cơng ty cần tiếp tục hồn thiện phát triển chế quản lý để kiểm sốt chi phí quản lý cơng ty Tỷ suất chi phí tài chính/doanh thu thuần: Năm 2009 2010 tỷ suất chi phí tài doanh thu 0,29%, năm 2011 tỷ suất 0,57% tăng so với năm 2009 2010 Chi phí tài chủ yếu phí ngân hàng chênh lệch tỷ giá thực Ta thấy, chi phí tài chiếm tỷ lệ thấp tổng doanh thu thuần, có xu hướng tăng dần, cho thấy cơng ty có xu hướng tăng đầu tư cho hoạt động tài Nhìn chung cơng ty sử dụng chi phí ngày tốt hoạt động tài đạt kết khả quan năm 4.2.2 Phân tích tiêu phản ánh khả tốn Phân tích khả tốn sở để đánh giá tình hình tài cơng ty giai đoạn tốt hay xấu Phân tích tiêu khả toán nợ ngắn hạn để giúp thấy Trang 45 ngắn hạn tài sản cơng ty có đủ trang trải khoản nợ phát sinh ngắn hạn hay khơng? Và từ tìm giải pháp kịp thời cho công ty Từ bảng cân đối kế tốn cơng ty qua năm ta có bảng số liệu: Bảng 10: CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH KHẢ NĂNG THANH TỐN CỦA CƠNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009-2011 Chỉ tiêu Đvt 2009 2010 2011 Hệ số toán ngắn hạn Lần 1,31 1,32 1,82 Hệ số tốn nhanh Lần 0,45 0,74 0,51 (Nguồn : Tính toán từ số liệu bảng báo cáo tài chính) Hệ số tốn ngắn hạn Hệ số tốn nợ ngắn hạn cơng cụ đo lường khả tốn thời cơng ty cao hay thấp Qua bảng ta thấy, hệ số tốn ngắn hạn cơng ty qua năm lớn 1, chứng tỏ công ty đảm bảo khả tốn nợ ngắn hạn Năm 2009, cơng ty có hệ số tốn ngắn hạn 1,31 lần, tức cơng ty có khả tốn gấp 1,31 lần số nợ ngắn hạn cần toán điều có nghĩa đồngcơng ty nợ ngắn hạn có 1,31 đồng tài sản cơng ty đảm bảo Năm 2010, tỷ số lưu động công ty 1,32 lần tăng chậm so với năm 2009 Và đến năm 2011, hệ số toán ngắn hạn công ty 1,82 lần tăng so với 2010 Tóm lại, qua năm hệ số tốn nợ ngắn hạn ngày tăng điều tài sản ngắn hạn ngày tăng qua năm Mặc dù khơng thể nói lên tất khả trả nợ công ty Hệ số toán nhanh Hệ số cho biết khả tốn cơng ty Cũng hệ số tốn ngắn hạn, hệ số cao khả tốn nợ đến Trang 46 hạn cơng ty tốt Tuy nhiên, hệ số phải trừ hàng tồn kho ta biết tính khoản hàng tồn kho tương đối phải cần thời gian chuyển đổi thành tiền Nhìn chung, hệ số tốn nhanh công ty qua năm nhỏ Năm 2009, cơng ty có hệ số tốn nhanh 0,45 lần, điều cho thấy đồng nợ ngắn hạn có 0,45 đồng tài sản lưu động đảm bảo Đến năm 2010, cơng ty có khả toán nhanh 0,74 lần, tăng so với năm 2009, hàng tồn kho năm giảm so với năm 2009 Sang năm 2011, hệ số toán 0,51 lần năm lượng hàng tồn kho tăng lên so năm 2010 làm hệ số giảm 0,23 lần so với năm 2010 Tóm lại, qua bảng cho thấy khả toán nhanh cơng ty năm 2011 có giảm so năm 2010 nhìn chung tăng so năm 2009, chứng tỏ khả tốn cơng ty cải thiện 4.2.3 Phân tích tiêu phản ảnh khả sinh lời Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối lợi nhuận Lợi nhuận tiêu tài tổng hợp phản ánh hiệu tồn q trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế doanh nghiệp Vì vậy, lợi nhuận tiêu tài mà đối tượng muốn đặt quan hệ với doanh nghiệp quan tâm Chỉ số lợi nhuận hoạt động: Chỉ tiêu thể hiệu hoạt động doanh nghiệp tình hình thực tế cơng ty Năm 2009, số lợi nhuận hoạt động 1,688% nghĩa 100 đồng doanh thu đem lại 1,688 đồng lợi nhuận Sang năm 2010, số lợi nhuận hoạt động tăng lên đạt 3,829% so với năm 2009 cụ thể 100 đồng doanh thu đem lại 3,829 đồng lợi nhuận Vào năm 2011, 100 đồng doanh thu đem lại 6,881 đồng lợi nhuận thuần, tăng so với năm 2010 Trang 47 Như vậy, nhìn chung qua năm số lợi nhuận hoạt động công ty tăng Chứng tỏ hoạt động kinh doanh cơng ty ngày tốt hơn, có xu hướng tăng trưởng khả quan năm Bảng 11: CHỈ SỐ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009 -2011 Đvt: 1000đ Chỉ tiêu Chênh lệch(%) Năm 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 LN trước thuế lãi 4.326.318 25.247.330 52.206.072 483,575 106,778 157,199 15,060 2,141 3,052 vay(1000đ) Doanh thu 256.359.586 659.355.273 758.658.139 (1000đ) Chỉ số lợi nhuận hoạt 1,688 3,829 6,881 động(%) (Nguồn:Tính tốn từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh từ năm 2009-2011) Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) Bảng 12: TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU Đvt: 1000đ Chỉ tiêu 2009 3.987.099 LN ròng Doanh thu 256.359.585 Tỷ suất LN/DT Chênh lệch Năm 1,55% 2010 2011 10/09 11/10 37.443.925 52.054.348 839.12% 39.01% 659.355.273 758.658.139 170.94% 12.19% 5,39% 6,68% 3,84% (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 2010 2011) Trang 48 1,29% Chỉ tiêu thể mối quan hệ doanh thu lợi nhuận hai yếu tố liên quan mật thiết Doanh thu vài trò vị trí doanh nghiệp thương trường lợi nhuận lại thể chất lượng, hiệu cuối doanh nghiệp Như tỷ suất lợi nhuận doanh thu tiêu thể hiệu kinh doanh doanh nghiệp Qua bảng số liệu, ta thấy ROS tăng qua năm, cụ thể năm 2009 tỷ suất 1,55% tăng lên vào năm 2010 với 5,39% nghĩa với 100 đồng doanh thu thu 5,39 đồng lợi nhuận, tỷ suất tiếp tục tăng lên đạt 6,68% vào năm 2011, lúc 100 đồng doanh thu tạo 6,68 đồng lợi nhuận Thông qua tiêu ROS cho thấy công ty kinh doanh ngày hiệu hay nói cách khác cơng ty sử dụng chi phí ngày hiệu Bảng 13: ROS, ROA CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009- 2011 Chỉ tiêu Hệ số quay vòng vốn (vòng) Tỷ suất LN/DT (ROS) Tỷ suất LN/TTS (ROA) Chênh lệch Năm 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 6,40 10,81 7,32 4.41 (3,49) 1,55% 5,39% 6,68% 3,84% 1,29% 2,85% 16,3% 19,69% 13,45% 3,39% (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 2010 2011) Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) ROA cho ta thấy hiệu sử dụng hiệu quản lý tổng sản công ty Nghĩa 100 đồng tài sản đem lại Trang 49 đồng lợi nhuận, tỷ suất cao cho thấy công ty sử dụng tài sản hiệu Có thể thấy ROA tăng qua năm tăng mạnh vào năm 2010 ( từ 2,85% năm 2009 đạt 16,3% năm 2010) Năm 2009, 100 đồng tài sản tạo 2,85 đồng lợi nhuận 100 đồng tài sản tạo 16,3 đồng lợi nhuận vào năm 2010 19,69 đồng lợi nhuận năm 2011 Công ty sử dụng quản lý tài sản ngày hiệu Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Phân tích khả sinh lời vốn chủ sở hữu để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp Việc phân tích giúp ta kết hợp đánh giá khả sinh lợi doanh nghiệp đồng thời giúp ta đề xuất biện pháp để gia tăng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Qua bảng 14 ta thấy, ROE cơng ty có biến động nhiên có xu hướng tăng dần Năm 2010, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng mạnh so năm 2009 đạt 46,18%, nghĩa 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 46,18 đồng lợi nhuận 100 đồng vốn chủ sở hữu năm 2009 tạo 9,76 đồng lợi nhuận Bước sang năm 2011, tỷ suất lợi nhuận giảm so năm 2010 nhiên tăng cao so năm 2009 đạt 41,1%, lúc 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 41,1 đồng lợi nhuận Sự tăng lên ROE không cho thấy khả sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu mà cho thấy cơng ty sử dụng vốn vay cách hợp lý Như qua q trình phân tích ta thấy, hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu công ty giai đoạn 2009-2011 khả quan có xu hướng tăng trưởng ổn định năm sau Trang 50 Bảng 14: ĐỊN CÂN NỢ CỦA CƠNG TY TNHH VINATABA – PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009 – 2011 Đvt: 1000đ Năm Chỉ tiêu 2009 Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu 2010 2011 139.677.636 229.579.058 264.311.227 40.853.362 81.082.895 126.653.885 3.42 2.83 2.09 Đòn cân nợ (lần) (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 2010 2011) Bảng 15: ROE CỦA CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS TỪ NĂM 2009-2011 Chỉ tiêu Tỷ suất LN/DT (ROS) Hệ số quay vòng vốn (vòng) Đòn cân nợ (lần) Tỷ suất LN/VCSH (ROE) Chênh lệch Năm 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 1.55% 5.39% 6.68% 3.84% 1.29% 6,40 10,81 7,32 4.41 (3,49) 3.42 2.83 2.09 (0.59) (0.74) 9.76% 46.18% 41.10% 36.42% (5.08)% (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 2010 2011) Vòng quay vốn cho biết tỷ số doanh thu vốn chủ sở hữu, thông thường hệ số cao tốt, khoản thời gian hệ số vòng quay lớn cho thấy nguồn vốn luân chuyển nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh diễn sơi hơn, hay nói cách khác hàng hóa sản xuất tiêu thụ nhanh Ta thấy hệ số có biến động, nhìn chung có xu hướng tăng lên Cụ thể năm 2010 hệ Trang 51 số đạt 10,81 vòng, đến năm 2011 giảm xuống đạt 7,32 vòng nhiên cao năm 2009 với 6,4 vòng Nhìn chung tình hình kinh doanh cơng ty đạt nhiều kết khả quan từ năm 2009-2011 Công ty cần phát huy điểm mạnh vốn có khắc phục tồn vốn có để hoạt động kinh doanh ngày hiệu Trang 52 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS 5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI - Xây dựng phương thức kinh doanh linh hoạt - Giữ vững phát triển thị trường mặt hàng truyền thống công ty, ý phát triển thị trường bán lẻ - Phục hồi, mở rộng thị trường nước (Indonesia Hàn Quốc Trung Quốc …) - Đẩy mạnh liên doanh, liên kết doanh nghiệp hội nghề nghiệp, trao đổi mua bán với tất đối tác có tìm kiếm thêm đối tác có tiềm kinh tế lĩnh vực thuốc cho kế hoạch tới, trao đổi thông tin thị trường - Sản lượng doanh số thực năm sau phải cao năm trước, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế nhà nước - Sử dụng nguồn vốn cách tốt nhất, tăng nhanh vòng quay vốn, dự trữ hàng hóa, thành phẩm thích hợp đồng thời mở rộng thị trường - Phát động phong trào thi đua khen thưởng để phát huy khả sáng tạo, đóng góp CBCNV đồng thời đào tạo, nâng cao trình độ CBCNV 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS Trong điều kiện cạnh tranh thị trường, công ty khơng ngừng nỗ lực phấn đấu để trì phát triển ngày mở rộng sản xuất kinh doanh Mặc dù gặp nhiều khó khăn tập thể CBCNV nỗ lực phấn đấu để hoạt động kinh doanh có hiệu Ngồi ra, cơng ty thực tốt chủ trương sách nhà nước, góp phần đóng góp ngân sách tỉnh nhà, nâng cao đời sống cho CBCNV Trang 53 Biện pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Qua phân tích cho thấy cơng ty tốn nhiều chi phí cho việc sản xuất sản phẩm cần: Tổ chức, hoạch định thời gian để mua nguyên vật liệu cho đầy đủ kịp thời gian để hạn chế phí lưu kho cho nguyên vật liệu chưa sử dụng Tạo mối quan hệ tốt với nhà cung ứng để đảm bảo nguồn nguyên vật liệu tốt giá phù hợp, tiết kiệm nguồn phí đầu vào Tổ chức hoạt động sản xuất vận chuyển, giao sản phẩm hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất Về công cụ, dụng cụ: kiểm định hiệu thiết bị đo đếm sản xuất thường xuyên kiểm tra chế độ hoạt động dầy chuyền sản xuất kịp thời điều chỉnh cho phù hợp tiêu chuẩn, mua sắm kịp thời, quy cách chất lượng thiết bị, phụ tùng dụng cụ phục vụ cho công tác sửa chữa máy móc đảm bảo sản xuất liên tục tiến độ Quản lý chi phí vật liệu bao bì chặt chẽ, nên kiểm tra vật liệu bao bì sản phẩm kiểm tra việc nhập, xuất, tồn kho bao nhiêu, xuất nhằm mục đích gì.…Bên cạnh đó, xuất cơng ty nên thực đầy đủ thủ tục nhanh để xuất hàng thời gian ngắn nhằm làm giảm khoản tiền thuê kho bãi Tăng cường công tác marketing Trong giai đoạn 2009-2011, cơng ty có thêm thị trường nước gần hết thị trường ngồi nước, cần phải phục hồi củng cố lại thị trường thị trường nội địa biện pháp sau: - Duy trì mối quan hệ với đối tác cũ tìm thêm đối tác để mở kênh phân phối - Xây dựng sách khuyến mãi, chiết khấu… phù hợp cho đối tác lẫn cơng ty Trang 54 - Thiết lập sách khen thưởng, lương cho đội ngũ nhân viên tham gia hoạt động mở rộng củng cố thị trường để họ tích cực làm việc đạt kết tốt Chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty ba năm qua liên tục tăng năm 2010 Do đó, cần có kế hoạch điều chỉnh hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí cắt giảm khoảng phí khơng cần thiết Trang 55 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua q trình phân tích ta thấy từ năm 2009 đến 2011 công ty TNHH Vinataba –Philip Morris hoạt động tốt Doanh thu tăng nhanh năm 2010 Tuy nhiên, chi phí cho hoạt động cơng ty cao, giá vốn hàng bán Tình hình doanh thu giảm năm 2011 giảm thời gian tới mặt hàng kinh doanh công ty thuốc lá, loại sản phẩm người tiêu dùng sử dụng.Trong ba năm qua, công ty lượng doanh thu lớn từ thị trường xuất lợi nhuận không tốt khoảng chi phí cao Các tỷ số tài cho thấy cơng ty hoạt động tốt Để hoạt động tốt công ty cần có biện pháp thay đổi tích cực thật phù hợp nhằm tiết kiệm khoảng chi phí củng cố mở rộng thị trường 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Công ty Nâng cao lợi nhuận công ty cách cắt giảm khoản chi phí khơng cần thiết, đồng thời có sách hợp lý khâu bán hàng để nâng cao khả cạnh tranh thương trường Công ty phải đảm bảo yếu tố chất lượng sản phẩm, quan tâm khơng chất thuốc mà bao bì, nhãn hiệu Đề cao uy tín cơng ty với khách hàng lẫn nhà cung ứng, yếu tố quan trọng cạnh tranh thị trường Thực chế độ phân phối hoàn thiện lợi nhuận sở vừa đảm bảo quy định Bộ Tài Chính vừa giải mối quan hệ người lao động, công ty Nhà nước Tiến hành phân phối thỏa đáng, gắn thu nhập người lao động với hiệu kinh doanh công ty Trang 56 Thiết lâp đội ngũ Marketing chuyên biệt nhằm phục vụ có hiệu việc xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ Tăng cường đổi sản phẩm, sản phẩm cơng ty khó người tiêu dùng sử dụng số người có thói quen hút thuốc Do đó, sản xuất loại thuốc ảnh hưởng tới sức khỏe người người tiêu dùng dễ chấp nhận sản phẩm 6.2.2 Đối với Nhà nước Về phía nhà nước quan quản lý cấp cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chế độ phân phối kết thu nhập doanh nghiệp nhằm giải mối quan hệ lợi ích: người lao động, cơng ty Nhà nước Nhà nước cần giảm thuế nhập nguyên liệu để giảm chi phí đầu vào Ban lãnh đạo Thành phố cần quan tâm hỗ trợ, thường xuyên gặp gỡ, tổ chức lấy ý kiến, giải vướng mắc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tạo điều kiện thuận lợi mặt sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Thành phố cần tổ chức thường xuyên khóa đào tạo nâng cao lực lãnh đạo phổ biến kiến thức pháp luật, cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp Trang 57 TÀI LIỆU KHAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình (2002) Phân tích quản trị tài Nxb Đai học Quốc gia Tp.HCM Phạm Văn Dược (2008) Phân tích hoạt động kinh doanh Nxb Thống Kê TS Nguyễn Minh Triều (2009) Tài doanh nghiệp Nxb Thống Kê TS Bùi Văn Trịnh Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh tủ sách trường Đại học Cần Thơ TS Trương Đơng Lộc Th.S Trần Bá Trí (2008) Bài giảng quản trị tài tủ sách trường Đại học Cần Thơ Trang 58 ... hoạt động kinh doanh - Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ để phát khả tiềm tàng hoạt động kinh doanh mà công cụ cải tiến chế quản lý kinh doanh Bất kì hoạt động kinh doanh điều kiện hoạt động. .. sau thời gian tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Vinataba –Philip Morris, em chọn đề tài Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty THHH Vinataba –Philip Morris làm đề tài tốt... cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1.1.2 Đối tượng Phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh suy đến kết kinh doanh - Nội dung phân tích q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS , PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH VINATABA –PHILIP MORRIS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay