PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP sài gòn THƯƠNG tín – CHI NHÁNH hậu GIANG

85 14 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH   LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HẠNH PHÚC TRẦN HOÀNG THÁM MSSV: 4066155 Lớp: Kinh tế học K32 Cần Thơ, 2010 LỜI CẢM TẠ  Sau năm học tập nghiên cứu trường Đại học Cần Thơ, với thời gian thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đề tài hồn thành nhờ cơng ơn to lớn quý thầy cô Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh Ban lãnh đạo cô chú, anh chị ngân hàng hết lòng giúp đỡ thời gian thực tập đơn vị Tôi xin gởi lời cảm ơn đến: - Quý thầy cô Khoa kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học - Đặc biệt Cô: Trần Thị Hạnh Phúc giáo viên nhiệt tình hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài - Ban Giám đốc cô chú, anh chị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang đồng ý cho thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Cuối tơi xin kính chúc q thầy Ban Giám đốc cô chú, anh chị Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt công tác sống Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực Trần Hồng Thám i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu trình bày đề tài chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang cung cấp Đề tài không trùng với đề tài thực tập chi nhánh Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực Trần Hoàng Thám ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Hậu Giang, ngày tháng GIÁM ĐỐC iii năm 2010 NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ tên người hướng dẫn: Trần Thị Hạnh Phúc  Học vị:  Chuyên ngành:  Cơ quan công tác: Bộ mơn Tài Ngân hàng  Tên học viên: Trần Hoàng Thám  Mã số sinh viên: 4066155  Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài GònThương Tín Chi nhánh Hậu Giang”  NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác iv Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) Cần thơ, ngày… tháng…….năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày vi tháng năm 2010 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu chung 1.2 Mục tiêu cụ thể PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Không gian 3.2 Thời gian 3.3 Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 2.1.2 Những vấn đề liên quan đến đến hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 2.1.3 Phân loại nợ, nợ hạn, nợ xấú 10 2.1.4 Một số tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 13 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 13 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 14 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HẬU GIANG TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HẬU 15 3.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 3.2 Cơ cấu tổ chức chức phòng, phận 16 3.3 Chức vai trò Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang 20 3.4 Những thành tựu đạt 20 vii 3.5 Kết đạt năm 2007 - 2009 21 3.6 Mục tiêu phát triển năm 2010 24 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HẬU GIANG 26 4.1 Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang 26 4.1.1 Vốn huy động phân theo thời hạn 26 4.1.2 Vốn huy động phân theo hình thức huy động 28 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hậu Giang 29 4.2.1 Nhân tố tích cực 29 4.2.2 Nhân tố tiêu cực 29 4.3 Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang 30 4.3.1 Phân tích doanh số cho vay 30 4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ .37 4.3.3 Phân tích dư nợ tín dụng .42 4.3.4 Phân tích tình hình nợ xấu Ngân hàng 46 4.4 Đánh giá hoạt động tín dụng 51 4.5 Phân tích hình thức rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Chi nhánh 54 4.6 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng 55 4.7 Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội, thử thách mặt mạnh khuyết điểm Ngân hàng 57 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH 63 5.1 Biện pháp tổ chức thực 63 5.2 Về công tác huy động .63 5.3 Về hoạt động tín dụng 64 5.4 Về công tác nhân 65 5.5 Về giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động 66 5.6 Về chiến lược kinh doanh 66 viii CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 67 6.1 KẾT LUẬN 67 6.2 KIẾN NGHỊ 68 6.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang 68 6.2.2 Đối với quyền địa phương 69 6.2.3 Đối với ngân hàng cấp .69 6.2.4 Đối với ngân hàng Nhà nước 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 ix ngắn hạn, trung hạn dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để trực tiếp phục vụ đời sống cá nhân hộ gia đình khách hàng vay; hoạt động cho vay tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng Thơng tư mang lại lợi ích doanh thu, hội đầu tư cho Ngân hàng khách hàng tiếp cận nguồn vốn dễ dàng Còn riêng lạm phát Chính phủ ban hành kiềm chế tỷ lệ lạm phát 7% năm 2010 Đây hội cho nhà đầu tư chi phí đầu vào thấp nhiều so với năm trước hội cho Ngân hàng 4.6.3 Về đội ngũ nhân Sự thành cơng Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hậu Giang ngồi yếu tố chiến lược huy động vốn, chiến lược khách hàng hàng yếu tố người giữ vai trò định Vì vậy, để triển khai chiến lược huy động vốn, chiến lược người, trình đổi phải người Với đội ngũ nhân tân tuyển hạn chế trình độ chun mơn nghiệp vụ, chưa qua khóa đào tạo cách chuyên nghiệp (chủ yếu Chi nhánh đào tạo chổ), vài cán trung gian thiếu kinh nghiệm quản lý chưa phát huy tối đa tính động, sáng tạo trình thực nhiệm vụ, chưa quan tâm tham gia sâu sát vào trình thực kế hoạch kinh doanh đơn vị Một số CBNV chưa thể tinh thần trách nhiệm cao công việc, ý chí phấn đấu thân để phát triển đảm nhận cơng việc vị trí cao thấp, thiếu tinh thần học hỏi cầu tiến Mặt khác, địa bàn hoạt động Chi nhánh hạn hẹp, cự ly lại khu vực có tiềm phát triển kinh tế chưa có điểm giao dịch đến Chi nhánh hay Phòng giao dịch xa nên chưa thu hút khách hàng giao dịch 4.7 Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội, thử thách mặt mạnh khuyết điểm Ngân hàng 4.7.1 Những thuận lợi khó khăn 4.7.1.1 Thuận lợi - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang nằm Thị xã Vị Thanh Trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Hậu Giang nắm bắt nhanh chóng thơng tin kinh tế, trị, văn hố thuận tiện giao dịch khách 57 hàng Bên cạnh đó, có nhiều điều kiện để mở rộng tín dụng địa bàn rộng lớn, dân cư đông đúc, sản xuất kinh doanh đa dạng - Nền kinh tế tỉnh giai đoạn chuyển mình, đặc biệt năm 2009 tình hình kinh tế chung nước gặp nhiều khó khăn tốc đọ tăng trưởng GDP tỉnh Hậu Giang ước tăng 12,58% so với năm 2008 chủ yếu tập chung vào công nghiệp xây dựng kinh doanh dịch vụ thương mại Qua cho thấy thực trạng kinh tế tỉnh nằm giai đoạn chuyển đổi nhiều tiềm phát triển - Có tiềm để huy động vốn cao dân cư địa bàn có thu nhập cao đời sống ổn định - Sau gần 04 năm hoạt động, thương hiệu Sacombank địa bàn nhiều người biết đến, mạng lưới hoạt động tương đối rộng nên phần tạo thêm lợi cho Chi nhánh Đặc biệt, ngày tin tưởng tín nhiệm tầng lớp dân cư, bước tạo vị địa bàn - Danh mục sản phẩm dich vụ đa dạng, phong cách phục vụ chu đáo nhiệt tình đội ngụ CBNV trẻ, động, nhiệt mạnh Chi nhánh Nâng mức tín dụng, đa dạng hóa hình thức đầu tư giúp Ngân hàng giữ khách hàng truyền thống thu hút khách hàng tiềm địa bàn - Được hỗ trợ nhiệt tình cấp có liên quan 4.7.1.2 Khó khăn - Do đặc thù Hậu Giang tỉnh nông, 80% dân cư sống địa bàn nông thơn, ngành nghề địa phương trồng lúa nước, mía, khóm, nên hoạt động sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, giá sản phẩm nông nghiệp công nghiệp ngắn ngày thường không ổn định, số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ lệ thấp, đời sống kinh tế - văn hóa xã hội thu nhập bình qn đầu người thấp, sở hạ tầng hạn chế, giao thông lại địa bàn ấp xã khó khăn, ngành sản xuất cơng nghiệp, thương mại dịch vụ chậm phát triển nên nhu cầu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thấp - Chưa hồn thiện nghiệp vụ tốn ngồi hệ thống nên chưa thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch 58 - Vấn đề thu hút nhà đầu tư Cụm, Khu cơng nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp chậm, từ yếu tố tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 tỉnh nói chung hoạt động ngành ngân hàng nói riêng - Kinh tế tỉnh phát triển không đồng điều, mật độ dân cư thưa, sở hạ tầng nhiều hạn chế Địa bàn hoạt động có quy mơ tương đối nhỏ ( huy động toàn tỉnh đạt 2.364 tỷ đồng, cho vay 6.200 tỷ đồng) có đến 38 điểm giao dịch 14 tổ chức tín dụng ( 04 Ngân hàng Quốc Doanh, 10 Ngân hàng thương mại cổ phần, 01 Quỹ tín dụng nhân dân) trú đóng địa bàn nên việc cạnh tranh trở nên gây gắt - Để thu hút khách hàng địa bàn, số Ngân hàng có quy mơ nhỏ áp dụng lãi suất linh động thường cao nên ảnh hưởng đáng kể đến công tác huy động vốn Chi nhánh - Cơ sở vật chất, trang thiết bị Ngân hàng hạn chế chưa thể cho phép Ngân hàng đáp ứng hết nghiệp vụ cách thuận lợi 4.7.2 Những điểm mạnh điểm yếu hoạt động tín dụng Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang 4.7.2.1 Điểm mạnh - Hiện Ngân hàng có nguồn vốn kinh doanh tăng qua năm để đáp ứng nhu cầu vay khách hàng Cụ thể năm 2007 nguồn vốn 156.776 triệu đồng, năm 2008 266.923 triệu đồng năm 2009 lên đến 466.035 triệu đồng Nguồn vốn tăng nhờ Ngân hàng tăng cường công tác tiếp thị thu hút khách hàng tiền gửi - Ngân hàng tranh thủ cung cấp đầy đủ trang thiết bị phương tiện tiếp cận thơng tin cho nhân viên như: máy móc, internet, giúp cho nhân viên tiếp cận thông tin, nắm bắt tình hình kinh tế thị trường nhanh chóng - Với đội ngũ quản lý có lực giàu nhiều kinh nghiệm đề kế hoạch tiêu phù hợp với nội Ngân hàng tình hình chung kinh , giúp cho Ngân hàng ln đạt kế hoạch - Ngân hàng có đội ngũ cán nhân viên trẻ, động để tiếp cận với cơng nghệ đại Bên cạnh đó, Ngân hàng đưa tiêu nhân 59 viên thi đua có chương trình khen thưởng cho nhân viên đạt tiêu tạo động lực hăng say làm việc cho nhân viên - Mạng lưới Sacombank Hậu Giang tương đối rộng bao gồm 03 Phòng giao dịch: Châu Thành A, Long Mỹ, Ngã Bảy Ngân hàng có kế hoạch mở thêm 01 Phòng giao dịch Ngã Sáu - Thị phần Ngân hàng ổn định, đối tượng khách hàng mục tiêu tương đối định hình lợi lớn ngân hàng 4.7.2.2 Điểm yếu - Sản phẩm dịch vụ tương đối đa dạng chưa đáp ứng nhu cầu toàn diện khách hàng Do nhu cầu khách hàng ngày đa dạng nên Ngân hàng chưa đáp ứng kịp thời - Quy mô vốn hoạt động tăng qua năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay khách hàng Cụ thể Ngân hàng chưa thực mục tiêu kinh doanh trung, dài hạn cách hoàn chỉnh chưa tranh thủ nguồn vốn trung, dài hạn - Hiện trụ sở Ngân hàng thời gian sửa chửa phải di dời sang địa điểm khác nên gây chở ngại cho khách hàng đến giao dịch - Cán nhân viên chủ yếu tỉnh khác làm việc Chi nhánh nên tính ổn định công việc chưa cao - Từ năm 2007 đến 2009 nhân viên tuyển dụng chiếm khoản 50% CBNV Chi nhánh nên nghiệp vụ chun mơn hạn chế 4.7.3 Những hội thử thách 4.7.3.1 Cơ hội - Tình hình tỷ giá điều chỉnh bước lãi suất nâng thêm 1% vào cuối năm 2009 Điều giúp cho việc khoản ngoại tệ giảm bớt căng thẳng Chính phủ hỗ trợ lãi suất vốn đầu tư trung, dài hạn hỗ trợ lãi suất cho ngành nông nghiệp - Với kỳ vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% năm 2010 Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho ngành tài - ngân hàng cơng cụ dẫn dắt kinh tế, hoạt động ngành vận động theo trình hồi phục phát triển kinh tế 60 - Hậu Giang người biết đến không tỉnh nông nghiệp với nhiều loại trồng lúa nước, mía, khóm thành thương hiệu Mà hết là, kiện Fastival lúa gạo tổ chức Vị Thanh, nói cửa ngõ để đưa thương hiệu nơng sản Hậu Giang nói riêng Đồng Bằng sơng Cửu Long nói chung ngày vươn xa khơng nước mà cạnh tranh với thị trường quốc tế Chính điều thúc đầy nông sản Hậu Giang ngày đa dạng chủng loại nâng cao chất lượng Tạo động lực cho người dân an tâm hơn, mạnh dạng sản xuất Đây khách hàng tiềm Ngân hàng - Trong năm qua Hậu Giang có tiến triển rõ rệt sở hạ tầng, giao thơng Bên cạnh đó, với nhiều sách ưu đãi cho nhà đầu miễn giảm thuế Do đó, địa điểm kinh doanh hấp dẩn nhà đầu tư, xong thời gian tới cầu Cần Thơ lưu thông xe cửa ngỏ thúc đầy nhiều nhà đầu tư đến với Hậu Giang Tạo tiền đề cho Hậu Giang phát triển mà nhu cầu vốn đầu tư khơng thể thiếu hội Ngân hàng 4.7.3.2 Thử thách - Trong năm 2010, Chính phủ đưa thơng điệp kiểm sốt tăng trưởng tín dụng khơng vượt q 25%, thấp nhiều so với số 38 - 39% năm 2009 Tất nhiên, sách tiền tệ bắt đầu thắt chặt trở lại hoạt động ngân hàng khó khăn Áp lực huy động vốn tiếp tục gia tăng, dẫn đến cho vay phải cẩn trọng chọn lọc khách hàng tốt vay - Việc hạn chế mở rộng mạng lưới hoạt động tiếp tục kéo dài năm 2010 gây khó khăn cho Ngân hàng việc tăng trưởng thị phần - Trong thời gian tới lĩnh vực tài bước vào thời kỳ hồn tồn hội nhập khơng phân biệt Ngân hàng nước Ngân hàng nước ngồi Nên Ngân hàng có vốn nước tạo nên cạnh tranh khốc liệt chất Ngân hàng - Tuy kinh tế Việt Nam vượt qua thời kỳ khủng hoảng toàn cầu nhiều chuyên gia cho rằng, phục hồi kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp dư chấn khủng hoảng Song vấn đề gặp phải năm 2008 - 2009 lần tiếp tục thách thức năm 2010, 61 đa số xuất phát từ vấn đề nội kinh tế Đồng thời, với hoạt động ngân hàng bối cảnh nay, theo chuyên tài chính, hồi phục diễn ra, khơng hồn tồn bền vững Có nghĩa, ngân hàng khơng cẩn trọng phải đối mặt với nhiều thách thức - Trên địa bàn có nhiều Ngân hàng nên việc cạnh tranh gây gắt hơn, lĩnh vực huy động vốn cho vay 62 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH HẬU GIANG 5.1 Biện pháp tổ chức thực - Thực giao kế hoạch kinh doanh cho phòng nghiệp vụ Chi nhánh Phòng giao dịch trực thuộc sở đánh giá khả thực phù hợp với điều kiện địa bàn lực đơn vị, đảm bảo không gây áp lực nhiều cho Phòng giao dịch - Tổ chức buổi triển khai chi tiết tiêu kế hoạch đến CBNV, qua để CBNV nắm rõ định hướng phát triển Chi nhánh, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm toàn thể CBNV Ban Lãnh Đạo Chi nhánh phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch giao - Cử nhân thường xuyên cập nhật thơng tin liên quan đến tình hình diễn biến lãi suất, phí dịch vụ, chương trình khuyến mãi, sản phẩm dịch vụ khách hàng tổ chức tín dụng địa bàn, từ Chi nhánh có đề xuất giải pháp thu hút khách hàng 5.2 Về công tác huy động - Ngân hàng phải hoạch định chiến lược huy động vốn khả thi phù hợp với nhu cầu đầu tư kinh tế Tỉnh, đặc biệt trọng đến nguồn vốn trung, dài hạn giải pháp tích cực khẩn trương - Bộ phận makerting Ngân hàng cần có sách cụ thể khách hàng tiền gởi, tiến hành điều kiện cần thiết phận thị trường này; nắm bắt đặc điểm thu nhập, chi tiêu mong muốn nhóm khách hàng để có hình thức biện pháp tiếp cận, phát triển quan hệ thích hợp - Ngân hàng tiếp tục q trình đổi công nghệ, tận dụng tối đa ưu mà cơng nghệ mang lại Trong q trình chuyển đổi, tuyệt đối khơng để sai sót nhầm lẫn nảy sinh ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp người gởi tiền, gây lòng tin nơi họ, tạo dư luận không tốt Ngân hàng Tất nhiên 63 nhân viên ngân hàng cần có thời gian định để thích ứng với cơng nghệ mới, giới chức lãnh đạo ngân hàng cần có biện pháp động viên, khuyến khích giúp đỡ, chí đòi hỏi, nhân viên phải nổ lực hết khả để sớm thích nghi - Ngân hàng nên tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm huy động, nâng cao tính tiện ích thơng qua chất lượng tính đa dạng sản phẩm Về lâu dài, Ngân hàng phải đạt mục tiêu: cá nhân tổ chức có nguồn tiền chưa sử dụng, tìm kiếm ngân hàng loại hình huy động phù hợp với mong muốn họ Riêng hình thức huy động tiết kiệm kỳ hạn truyền thống, cần có sửa đổi theo hướng linh hoạt: cho phép khách hàng rút tiền trước hạn phần, trả lãi định kỳ với gởi lớn, khách hàng quyền lựa chọn kỳ hạn giới hạn kỳ hạn tối đa ngân hàng - Khảo sát thường xuyên tình hình diễn biến nguồn vốn huy động địa bàn, cập nhật thơng tin sách chế huy động vốn tổ chức tín dụng để có chế linh hoạt phù hợp nhằm thu hút nguồn vốn huy động - Đánh giá lại cấu nguồn vốn huy động Chi nhánh, phân loại lại hệ khách hàng đặc biệt khách hàng có nguồn vốn nhàn rổi ổn định như: Nguồn vốn huy động từ dân cư, phân cơng nhân quan tâm chăm sóc hệ khách hàng nhằm ổn định nguồn vốn huy động Chi nhánh - Tăng cường công tác tiếp thị thông qua hệ khách hàng hữu tiếp thị quan ban ngành, dự án đầu tư, xí nghiệp, cơng ty đơn vị hành chánh nghiệp để gia tăng nguồn vốn lãi suất thấp tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ Ngân hàng - Phát động phong trào thi đua cơng tác huy động, có chế khen thưởng kịp thời, khuyến khích tinh thần, động viên tồn thể CBNV đơn vị quan tâm tăng cường cơng tác huy động 5.3 Về hoạt động tín dụng - Thực chủ chương cho vay phân tán theo đề án, theo dòng sản phẩm tập trung vào khách hàng cho vay góp chợ, CBNV, cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ 64 - Tập trung công tác tiếp thị, đẩy mạnh cho vay khách hàng thuộc ngành hàng vốn mạnh địa phương như: đại lý vật tư nông nghiệp, Cty xây dựng, san lắp mặt bằng, đại lý xăng dầu, Cty lương thực, từ tăng cường bán chéo sản phẩm có liên quan như: bảo lãnh, chuyển tiền, tài chợ xuất khẩu, nhằm gia tăng nguồn thu nhập cho Ngân hàng - Tăng cường công tác kiểm tra trước, sau cho vay đảm bảo theo dõi tình hình hoạt động khách hàng thường xuyên liên tục, từ đánh giá khả trả nợ khách hàng để có biện pháp hạn chế rủi ro kịp thời - Thực cơng tác rà sốt đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo, có kế hoạch giảm dư nợ khoản vay có tài sản sụt giảm giá trị hay tính khả thấp - Thường xuyên triển khai công tác theo dõi xử lý nợ hạn, khoản nợ xuất toán ngoại bảng, ngăn chặn kịp thời khoản vay có nguy phát sinh nợ hạn nhằm đảm bảo thu hồi đủ hạn, không để nợ hạn phát sinh 5.4 Về công tác nhân - Thường xuyên quan tâm nhằm hỗ trợ giải kịp thời thắc mắc CBNV, tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, nâng cao tính đồn kết nội đơn vị, tất mục tiêu chung cho nghiệp phát triển Ngân hàng - Rà sốt bố trí lại nhân nhằm tăng suất lao động, phân cơng, phân nhiệm nhân phòng ban cách hợp lý, sở trường nhằm phát huy tối đa hiệu suất công tác người, phận, đảm bảo hoạt động toàn Chi nhánh phát triển an tồn, bền vững thực hành sách tiết kiệm chi phí - Quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực hữu Chi nhánh, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBNV nhằm chuẩn bị tốt cho đội ngũ kế thừa - Tăng cường công tác rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể CBNV, nâng cao ý thức trách nhiệm CBNV nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 65 5.5 Về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động - Tiếp tục thực hoạt động mang tính chất quảng bá thương hiệu Sacombank thơng qua chương trình như: chạy việt dã vào dịp sinh nhật Chi nhánh, trao học bổng vào dịp khai trường, sở tiết kiệm hiệu - Thực cắt giảm chi phí theo chủ chương Ngân hàng ( cắt giảm chi phí điều hành như: văn phòng phẩm khơng cần thiết, chi phí xăng dầu, tiết kiệm chi phí điện, cơng tác phí, ) - Đa dạng hóa nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động Phòng giao dịch: thường xuyên tổ chức sinh hoạt trao đổi nghiệp vụ cho CBNV nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động mạng lưới Phòng giao dịch - Nghiên cứu triển khai chương trình, sản phẩm đặc thù địa bàn tạo thêm mạnh cho cạnh tranh Ngân hàng 5.6 Về chiến lược kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh trung dài hạn, trình xây dựng chiến lược phải ý số vấn đề: - Từng bước xây dựng nâng cao thương hiệu ngân hàng, trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ lợi ngân hàng - Cần xác định cạnh tranh không yếu tố chi phí mà việc cung cấp sản phẩm đa dạng tiện ích cho khách hàng, ngân hàng phải nỗ lực tạo vị cạnh tranh đặc thù mang tính dài hạn 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN: Nhìn chung, hoạt động Chi nhánh dần vào ổn định phát triển, vốn huy động dần tăng ngày đảm bảo nguồn vốn hoạt động; hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho tổ chức kinh tế cá nhân Tỉnh, cấu dư nợ thực tốt thời hạn, loại hình kinh tế, ngành kinh tế; nợ xấu phản ánh thực trạng tính chất khoản nợ Tại Chi nhánh ngân hàng, nợ xấu tầm kiểm soát việc giải thu hồi nợ xấu việc quan tâm hàng đầu Nguồn vốn ngân hàng tạo điều kiện để ngành kinh tế, loại hình kinh tế phát triển đồng bộ; cơng tác quản trị tăng cường nhằm nâng cao chất lượng tín dụng để phù hợp với tình hình Trong năm qua Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hậu Giang thường xuyên bám sát chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Hậu Giang định hướng phát triển kinh tế huyện uỷ, uỷ ban nhân dân huyện sở đề phương hướng biện pháp tổ chức kinh doanh cụ thể đạt kết khả quan Vượt qua bao khó khăn biến động kinh tế chịu cạnh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại địa bàn, năm qua với đạo sáng suốt ban lãnh đạo, tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng ngày tăng năm sau cao năm trước Bên cạnh việc tích cực tăng trưởng nguồn vốn huy động cơng tác tìm kiếm khách hàng để đảm bảo sử dụng nguồn vốn huy động tối ưu thường xuyên Chi nhánh quan tâm thể qua việc Chi nhánh mở rộng đầu tư tín dụng khách hàng truyền thống, chủ động tìm kiếm khách hàng làm tăng doanh số cho vay, dư nợ đồng thời chất lượng hoạt động tín dụng ngày nâng cao, tỷ lệ nợ xấu thấp Có thể nói năm qua Chi nhánh có nhiều đóng góp vào q trình chuyển dịch kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố - đại hố, góp 67 phần cải thiện nâng cao đời sống cho người dân Trong thời gian tới mong Chi nhánh phát huy nhữmg thành tích đạt được, tiếp tục giữ vai trò đạo chủ lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương thành khu vực trọng điểm phát triển kinh tế tỉnh Hậu Giang 6.2 KIẾN NGHỊ: Trên sở tìm hiểu đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng, em xin trình bày số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng 6.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang - Qui mơ Chi nhánh có 03 Phòng giao dịch (dự kiến cuối năm 2010 thành lập thêm Phòng giao dịch huyện Châu Thành) có 01 xe chun dùng cơng tác điều quỹ Phòng giao dịch thu tiền tận nhà khách hàng gặp khó khăn, Chi nhánh thường xuyên phải sử dụng xe gắn máy để áp tải tiền, để đảm bảo an tồn, Chi nhánh đề xuất cung cấp cho Chi nhánh 01 xe vận chuyển tiền - Khối doanh nghiệp sớm hỗ trợ Chi nhánh tiếp cận doanh nghiệp lớn xuất địa bàn, có chế linh hoạt để thu hút khách hàng chuyển giao dịch vụ với Chi nhánh - Bên cạnh công tác tự đào tạo Chi nhánh, trung tâm đào tạo văn phòng khu vực thường xuyên tổ chức buổi đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ cơng tác bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp với chức danh đơn vị - Trang bị thêm máy rút tiền tự động ATM, phát hành thẻ, thẻ toán, đẩy mạnh tốc độ dịch vụ chuyển tiền nhanh Nhằm giúp cho việc toán khách hàng ngày thuận tiện - Thường xuyên tổ chức họp cán tín dụng với Ban lãnh đạo Ngân hàng để trao đổi kinh nghiệm, vấn đề khúc mắc, khuyết điểm trình thực cán tín dụng Từ đó, vừa nâng cao trình độ kinh nghiệm cho cán tín dụng vừa hạn chế khắc phục sai lầm đảm bảo an toàn cho khoản nợ vay 68 6.2.2 Đối với quyền địa phương - Khẩn trương tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà, khu Thị Trấn tạo điều kiện thuận lợi việc nhận chấp, xác định giá trị chấp cho vay ngân hàng - UBND tỉnh cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình khu vực, quy hoạch vùng chuyên canh lúa, hoa màu, sản phẩm thủy sản… nhằm phát triển ngành nghề mạnh địa phương, tránh tình trạng nơng dân đầu tư tự phát, tràn lan - Phòng nơng nghiệp, phòng khoa học cơng nghệ môi trường, ngành chức giúp nông dân lựa chọn giống trồng vật nuôi tốt, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật - UBND tỉnh tăng cường đạo có chủ trương cụ thể ngành chức năng, có biện pháp xử lý dứt điểm nợ cố tình dây dưa khơng chịu trả nợ, nhằm ngăn chặn tình trạng chây lỳ lây lan, tạo điều kiện cho Ngân hàng mở rộng tín dụng hồn thành tốt nhiệm vụ địa phương 6.2.3 Đối với ngân hàng cấp - Ngân hàng cấp cần hỗ trợ cho chi nhánh trang thiết bị đại cho chi nhánh thực dịch vụ tốn Ngân hàng huy động vốn thơng qua loại hình tốn - Đối với việc phát triển dịch vụ Ngân hàng, Ngân hàng cấp nên trang bị thêm máy rút tiền cho Chi nhánh bố trí nhiều nơi thuận tiện để phục vụ khách hàng nhằm tăng cường tính cạnh tranh - Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ mang tính chun sâu, phát triển thêm nguồn nhân lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chi nhánh Những khoá huấn luyện đào tạo nên cho ứng dụng thực tế cao chương trình giảng dạy Nên có khuyến khích để kích thích trách nhiệm quyền lợi cán cơng nhân viên, từ phát huy tính động sáng tạo công việc nâng cao trách nhiệm người - Cho phép Chi nhánh tự cân đối, linh hoạt việc áp dụng lãi suất huy động để phù hợp với mặt lãi suất huy động vốn Tổ chức tín dụng khác địa bàn 69 - Ngân hàng cần quan tâm việc tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, quyền địa phương để nắm bắt thông tin hai chiều thuận lợi đạo điều hành tạo điều kiện giúp đỡ chi nhánh thuận lợi hoạt động kinh doanh 6.2.4 Đối với ngân hàng Nhà nước - Đưa trung tâm thông tin phòng chống rủi ro vào hoạt động cách hiệu Vì hầu hết Ngân hàng có quan hệ hợp tác với trung tâm phòng ngừa rủi ro Ngân hàng Nhà nước, lại hời hợt làm cho chất lượng hoạt động trung tâm không cao, nguồn thông tin nhận từ trung tâm không đủ, chậm chạp Từ trung tâm cần có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động độ tin cậy thông qua việc quy định rõ ràng trách nhiệm nguồn cung cấp nơi sử dụng thông tin - Bổ sung thêm hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp thời hạn phép phát tài sản chấp Hiện nay, hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp tài sản chưa có điều khoản thời gian phát tài sản khách hàng khơng đủ khả trả nợ cho Ngân hàng Với điều khoản này, Ngân hàng phân biệt khách hàng có thiện chí trả nợ, đồng thời góp phần giảm rủi ro - Tham mưu, đề nghị Nhà nước cần sửa đổi bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước luật Tổ chức tín dụng để phù hợp với pháp luật hành phù hợp với tình hình hoạt động Tổ chức tín dụng Nhằm đảm bảo cho Tổ chức tín dụng hoạt động có hiêu - Kiến nghị với Nhà nước ổn định giá trị đồng tiền nội tệ Vì lạm phát cao đồng tiền bị giá gây ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi vào Ngân hàng, người dân không gửi tiền vào Ngân hàng rút để chuyển qua giữ đồng tiền họ dạng như: vàng, ngoại tệ, tài sản khác Đồng tiền giá kéo theo Ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để bù đắp phần trượt giá, lãi suất huy động cao làm cho lãi suất cho vay tăng lên, doanh nghiệp khó vay Ngân hàng với lãi suất cao 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Tư, Lê Tưởng Vân, Lê Nam Hải (2000) “Ngân hàng thương mại”, NXB thống kê Lê Văn Tư (2005).“Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB tài chính, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2003) “Tín dụng ngân hàng”, NXB thống kê Thái Văn Đại (2007) “Giáo trình ngiệp vụ ngân hàng thương mại” Tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Bùi Văn Trịnh (2005) “Bài giảng Tiền Tệ Ngân Hàng” Tủ sách Đại học Cần Thơ Trần Ái Kết, Phan Tùng Lâm, Nguyễn Thị Lương, Đoàn Thị Cẩm Vân, Phạm Xn Minh (2006) “Giáo trình Tài & Tiền tệ” Tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại (2007) “Quản trị ngân hàng thương mại” Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang web: Sacombank.com.vn 71 ... CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HẬU GIANG 26 4.1 Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hậu Giang ... trung phân tích vấn đề sau: - Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hậu Giang qua năm - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn. .. hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hậu Giang qua năm - Đề số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hậu Giang Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP sài gòn THƯƠNG tín – CHI NHÁNH hậu GIANG , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP sài gòn THƯƠNG tín – CHI NHÁNH hậu GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay