PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân MONG THỌ b HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG

70 27 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ B HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG Giáo viên hướng dẫn: Th.S HUỲNH THỊ KIM UYÊN Cần Thơ - 2012 Sinh viên thực VÕ THÀNH TỚI MSSV: 4093737 Lớp: Kinh Tế Học – K35 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang LỜI CẢM TẠ Qua gần năm học tập trường Đại học Cần Thơ tháng thực tập Quỹ tín dụng nhân dân Mong Thọ B, giúp đở Quý thầy cô khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh quý thầy cô trường cô, chú, anh, chị Quỹ tín dụng tạo điều kiện giúp em hồn thành luận văn tố nghiệp Em xinh gửi lờ cảm ơn chân thành đến ban giám hiệu, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh quý thầy cô thời gian em học trường Em xinh chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cô, chú, anh, chị công tác Quỹ tín dụng nhân dân Mong Thọ B tạo điều kiện cho em thực tập tháng qua Đặt biệt em xin chân thành gửi lờ cảm ơn đến anh chị phòng kế tốn tận tình bảo, giúp đở em trình em thực tập Quỹ tín dụng giúp em tiếp xúc thực tế để hoàn thành luận văn Sau em kính chúc q thầy trường Đại học Cần Thơ tồn thể cán cơng nhân viên Quỹ tín dụng dồi sức khỏe, ln thành cơng nghiệp Em xinh chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày……tháng …… năm 2012 Sinh viên thực Võ Thành Tới GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên i SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang LỜI CAM ĐOẠN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số l iệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày …… tháng … năm 2012 Sinh viên thực Võ Thành Tới GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên ii SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên iii SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN MỤC LỤC GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên iv SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .5 2.1.1 Tổng quan Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.2 Khái quát chung hoạt động tín dụng 2.1.3 Khái quát rủi ro tín dụng 2.1.4 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 10 2.1.5 Một số quy định Quỹ tín dụng nghiệp vụ tín dụng 12 2.2 PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 15 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ B HUYỆN CHÂU THÀNHKIÊN GIANG 17 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 17 3.2.1 Sơ đồ tổ chức 17 3.2.2 Chức phòng ban 18 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI QUỸ TÍN DỤNG 3.3 KHÁI QUÁT VỀ NHÂN DÂN MONG THỌ B TỪ 2009 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 21 3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN .24 3.4.1 Thuận lợi 24 3.4.2 Khó khăn 25 3.5 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUỸ TRONG NĂM 2012 25 CHƯƠNG GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên v SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THO B HUYỆN CHÂU THÀNH 27 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NĂM 2009 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 27 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ BCHÂU THÀNH 30 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA QUỸ TÍN DỤNG MONG THỌ B TỪ NĂM 2009 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 .33 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QTD ND MONG THỌ BCHÂU THÀNH QUA NĂM 2009 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 39 4.4.1 Đánh giá tình hình huy động vốn QTD ND Mong Thọ B qua năm từ năm 2009 – tháng đầu năm 2012: 39 4.4.2 Đánh giá tình hình sử dụng vốn Quỹ thơng qua tiêu tài 42 4.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI QTD MONG THỌ B TỪ NĂM 2009 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 45 4.4.1 Về công tác điều hành: 45 4.4.2 Về công tác huy động vốn: 46 4.4.3 Về công tác cho vay 46 4.4.4 Về công tác thu nợ 46 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ BCHÂU THÀNH 48 5.1 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN .48 5.2 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 6.1 KẾT LUẬN 56 6.2 KIẾN NGHỊ .56 6.2.1 Đối với quan nhà nước 56 6.2.2 Đối với ngân hàng nhà nước 57 6.2.3 Đối với Quỹ tín dụng Mong Thọ BChâu Thành 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên vi SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUỸ TÍN DỤNG QUA NĂM 2009 – 2011 21 Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THO B TỪ THÁNG ĐẦU NĂM 2011 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 23 Bảng 3: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA QUỸ TÍNH DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ BHUYỆN CHÂU THÀNH (2009 – 2011) 27 Bảng 4: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA QUỸ TÍNH D ỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ BHUYỆN CHÂU THÀNH (6 tháng đầu năm 2011 – tháng đầu năm 2012) 30 Bảng 5: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI QUỸ TÍN DỤNG MONG THỌ BCHÂU THÀNH TỪ NĂM 2009 – 2011 31 Bảng 6: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI QUỸ TÍN DỤNG MONG THỌ BCHÂU THÀNH THÁNG ĐẦU NĂM 2011 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 32 Bảng 7: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG MONG THỌ BCHÂU THÀNH (2009 – 2011) 33 Bảng 8: TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG MONG THỌ BCHÂU THÀNH (6 tháng đầu năm 2011 – tháng đầu năm 2012) 36 Bảng 9: DOANH SỐ CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ B TỪ 2009 – 2011 37 Bảng 10: DOANH SỐ CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ B THÁNG ĐẦU NĂM 2011 - THÁNG ĐẦU NĂM 2012 39 GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên vii SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang Bảng 11: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA QTD QUA NĂM 2009 – 2011 40 Bảng 12: CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA QTD THÁNG ĐẦU NĂM 2011 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 41 Bảng 13 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CHI NHÁNH QUA NĂM 2009 – 2011 42 Bảng 14 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QTD THÁNG ĐẦU NĂM 2011 – THÁNG ĐẦU NĂM 2012 44 GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên viii SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước QTDTW: Quỹ tín dụng trung ương TCTD: Tổ chức tín dụng QTD: Quỹ tín dụng DDVT: Đơn vị tính GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên ix SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang tháng đầu năm 2012 0,72%, so với đầu năm 2011 tăng 0,16% Điều cho thấy nỗ lực Quỹ thời gian qua khâu thẩm địn h tư vấn cho khách hàng Trong tháng đầu năm Quỹ tín dụng nằm mức an toàn mà Ngân hàng nhà nước quy định 4.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI QTD MONG THỌ B TỪ NĂM 2009 – THÁNG 2012 4.4.1 Về công tác điều hành: - Về xây dựng phát triển nguồn lực: nâng cao lực cho nhân viên, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tạo điều kiện cho nhân viên có hội học tập nâng cao tay nghề - Về hoạt động thu thập thông tin: Thường xuyên bám sát địa bàn để nắm bất thơng tin khách hàng, tìm hiểu thu thập thông tin qua nhiều kênh khác nhau: tiếp xúc lãnh đạo quyền địa phương, khách hàng cũ có uy tín,… thường xuyên xuống địa bàn để thăm hỏi khách hàng vừa tạo mối quan hệ, vừa giám sát trình sử dụng vốn khách hàng - Về công tác đạo điều hành: Xây dựng chế điều hành quan, thực hi ện chế dân chủ điều hành với phương châm khen thưởng kịp thời cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bên cạnh khắc phục mặt hạn chế - Về đội ngũ nhân viên: Đội ngũ cán cơng nhân viên Quỹ tín dụng có nhiều kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm cao, nội đoàn kết nhiệt tình với khách hàng, sẳn sàng hồng thành tốt trách nhiệm ban lãnh đạo đặt Quỹ tín dụng giữ vững thị trường, uy tín cao, lưu giữ khách hàng truyền thống nên khả tín dụng Quỷ ổn định 4.4.2 Về công tác huy động vốn: Hiện nguồn vốn Quỹ có tăng thấp, khơng đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh Quỹ Hàng năm để đáp ứng đầy đủ nguồn vốn Quỹ phải nhận vốn điều chuyển từ Hội sở với chi phí cao ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Quỹ tín dụng Do Quỹ tín dụng cần phải có sách để tăng nguồn vốn huy động chổ, khai thác hết tiềm GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 46 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang nguồn vốn địa phương, từ giảm chi phí hoạt động tự chủ việc công tác cho vay 4.4.3 Về cơng tác cho vay Qua phân tích ta thấy doanh số cho vay chi nhánh tăng dần qua năm Điều góp phần giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh Tuy nhiên thời gian gần chi nhánh mở rộng thêm khoản cho vay trung dài hạn, doanh số trung dài hạn tăng, cho thấy chi nhánh nắm bắt nhu cầu phát triển địa phương Bên cạnh chi nhánh mở rộng cho vay thành phần kinh tế ngành nghề khác 4.4.4 Về cơng tác thu nợ Qua phân tích trên, tình hình thu nợ Quỹ ln đạt kết tốt ngày hiệu Điều cho thấy công tác quản lý vốn thu hồi nợ chi nhánh ln trọng Tuy nhiên tình hình thu nợ q hạn có gia tăng qua năm Do Quỹ cần tập trung thu nợ khoản nợ Đạt thành tích thời gian qua Quỹ tăng cường biện pháp thu hồi nợ nhiều hình thức như: áp dụng lãi suất ưu đãi khoản nợ vay trả trước hạn, tăng cường giải ngân cho khoản vay cho khoản nợ vay hạn, mặt khác chi nhánh tăng cường biện pháp theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng vốn chủ vay vốn nhằm phát kịp thời khoản vay sai mục đích để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm tránh xảy khoản nợ hạn Bên cạnh nhờ vào ý thức trả nợ khách hàng trình vay vốn, tinh thần làm việc có trách nhiệm đội ngũ nhân viên tín dụng q trình quản lý vốn vay Mặt khác chi nhánh trọng đầu tư vào dự án mang tính khả thi cao, giúp cho chi nhánh tránh rủi ro trình quản lý điều tiết vốn tín dụng, nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn cho kinh tế bối cảnh kinh tế ngày phát triển cao nên nhu cầu vay vốn ngày lớn Tuy nhiên nhìn chung Quỹ tín dụng hoạt động chủ yếu dựa vào cơng tác tín dụng, dich vụ ngân hàng chưa phát huy như: dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ lĩnh vực vang ngoại tệ… Bên cạnh sở vật chất cơng nghệ thông GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 47 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang tin hạn chế nên gặp khó khăn việc cạnh tranh với Ngân hàng thương mại khác tỉnh GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 48 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THỌ BCHÂU THÀNH Trong hoạt động ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng nghiệp vụ truyền thống, tảng, chiếm tỷ trọng cao cấu tài sản cấu thu nhập, hoạt động phức tạp, tiềm ẩn rủi ro lớn cho ngân hàng thương mại Tín dụng điều kiện kinh tế mở, cạnh tranh hội nhập tiếp tục đóng vai trò quan trọng kinh doanh ngân hàng đặt yêu cầu nâng cao hiệu hoạt động tín dụng 5.1 ĐỐI VỚI CƠNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN Vốn điều kiện quan trọng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chi nhánh quan trọng vốn huy động Những năm qua nguồn vốn huy động chi nhánh đáp ứng phần lớn cho công tác cho vay Tuy nhiên điều kiện cạnh tranh ngân hàng thương mại ngày gay gắt địa bàn có nhiều ngân hàng thương mại thành lập có nhiều hình thức huy động vốn hấp dẫn làm cho công tác huy động vốn Quỹ gặp nhiều khó khăn Do Quỹ cần phải thực nhiều biện pháp để không ngừng tăng vốn huy động mình, tạo tự chủ vốn đồng thời nâng cao nâng lực cạnh tranh điều kiện thời gian tới Sau số biện pháp nhằm nâng cao nguồn vốn huy động chi nhánh:  Lãi suất yếu tố thưởng vật chất Hiện địa bàn tỉnh Kiên Giang, có nhiều ngân hàng thương mại kể nhà nước lẫn cổ phần Do áp lực cạnh tranh diễn ngày liệt Vì để thu hút lượng tiền gửi tiết kiệm Quỹ tín dụng Mong Thọ B phải có sách lãi suất hợp lý, hấp dẫn, cần ý không nên để tình trạng chênh lệch lớn ngân hàng thường mại khác địa bàn, thường xuyên theo dõi biến động lãi suất để đề mức lãi suất tiết kiệm cho phù hợp với biến động thị trường nhầm thu hút tầng lớp dân cư có GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 49 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang nguồn tiền nhàn rổi, có nguồn tiền gửi ổn định Có thể áp dụng lãi suất thăng hoa, khách hàng gửi tiền lớn lãi suất cao Bên cạnh đó, Quỹ cần khuyến khích khách hàng gửi tiền, tạo mối quan hệ thân thiết với họ lợi vật chất, có tác động đến tâm lý người gửi tiền Ngồi Quỹ áp dụng chương trình khuyến mãi: gửi tiền tặng quà ngay, tiết kiệm dự thưởng… phù hợp với đối tượng tiền gửi khác  Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Hiện hình thức huy động vốn Quỹ chủ yếu tiền gửi tiết kiệm dân cư, khách hàng thân thiết với Quỹ, tiền gửi tiết kiệm tổ chức kinh tế Quỹ hạn chế Do thời gian tới Quỹ cần có sách quan tâm nhiều tổ chức doanh nghiệp, lượng vốn cao họ chưa cần để phục vụ cho hoạt động sản xuất mình, lượng vốn có chi phí sử dụng vốn rẻ, nhiên khơng ổn định khách hàng sử dụng lúc Bên cạnh đa dạng hóa hình thức huy động vốn cách mở thêm hình thức huy động gửi tiết kiệm: hình thức tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm tích lũy, tiền gửi tiết kiệm vàng, ngoại tệ… Ngồi hình thức huy động vốn hình thức tiết kiệm, Quỹ cần mở thêm hình thức huy động vốn khác như: mạnh dạng phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Đây công cụ thu hút vốn dài hạn cho chi nhánh nhằm ổn định cơng tác đầu tư vốn tín dụng chi nhánh  Tối đa hóa tiện lợi cho khách hàng Như hoạt động kinh doanh nào, khách hàng thượng đế Chi nhánh cần giảm bớt thủ tục hoạt động vay vốn, không làm tốn thời gian gửi tiền khách hàng Bên cạnh việc huy động vốn Quỹ nên kèm theo dịch vụ hỗ trợ toán, chuyển tiền thuận lợi cho khách hàng… Đôi khách hàng cần gửi tiền với số lượng lớn vận chuyển đường xa lo ngại rủi ro, nhân viên cần cử nhân viên tin cậy đến khách hàng chuyển tiền khách hàng Đây cách nhằm tạo niềm tin khách hàng tạo cho khách hàng cảm giác tiện lợi, an toàn GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 50 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang Hàng năm, Quỹ nên tiến hành hội nghị khách hàng để tạo gắn bó khách hàng với Quỹ Đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp khách hàng nhằm phục vụ khách hàng ngày tốt  Nâng cao kỹ thuật tư vấn trình độ bán hàng nhân viên Chi nhánh cần trọng việc tìm kiếm khách hàng, khơng nên ngồi chỗ mà chờ đợi khách hàng đến với Hiện nay, nước ta gia nhập kinh tế quốc tế, thị trường thay đổi nên cần linh hoạt việc kinh doanh Chủ động tìm kiếm khách hàng yếu tố dẫn đến thành c ơng Do cần đẩy mạnh nâng cao trình độ tư vấn kỹ thuật cho vay khả tìm kiếm khách hàng nhân viên Do Quỹ cần phải xây dựng đội ngũ nhân viên gia dịch trực tiếp với khách hàng trẻ, khỏe, nhiệt tình tư vấn, tiếp thị loại h ình sản phẩm, dịch vụ Quỹ tín dụng Mong Thọ B cho khách hàng cho khách hàng có lựa chọn tốt  Xây dựng hình ảnh thương hiệu Quỹ tín dụng Mong Thọ B thơng qua số biện pháp Marketing Ngoài việc tuyên truyền quảng cáo đài phát thanh, truyền hình địa phương, cần có nhiều quảng cáo trang báo địa phương Trên tờ báo cần giới thiệu ngắn gọn Quỹ tiện ích mà Quỹ cung cấp cho khách hàng Bên cạnh đó, Quỹ cần nâng cao trình độ cơng nghệ thơn g tin mở rộng thêm loại hình dịch vụ như: dịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng… Thơng qua loại hình dịch vụ đó, có nhiều khách hàng biết đến Quỹ tín dụng Mong Thọ B nhiều Ngoài chi nhánh cần thiết kế trang web riêng cho để khách hàng tham khảo hiểu biết nhiều Quỹ tín dụng Mong Thọ B thông qua kênh internet Được khách hàng khơng cần thời gian đến tận nơi để yêu cầu giải đáp thất mắc, họ cần ngồi nhà biết rõ hoạt độn g tín dụng dịch vụ Quỹ 5.2 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN Bên cạnh việc huy động vốn vào ngân hàng ngày nhiều với biện pháp linh hoạt, hấp dẫn Quỹ phải nỗ lực tìm biện pháp nâng cao hiệu sử GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 51 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang dụng vốn Hiện nay, nhu cầu vốn cho đầu tư tăng trưởng mức cao Việt Nam thức gia nhập WTO, tất ngành, lĩnh vực kinh tế tích cực mở rộng hoạt động để nâng cao khả cạnh tranh, nên cung – cầu tín dụng tăng Để tránh đồng tiền khơng bị đóng băng, góp phần làm tăng doanh thu lợi nhuận Quỹ phải có biện pháp thực phù hợp việc huy động vốn nhằm mang lại hiệu kinh doanh ngày cao  Duy trì cho vay khách hàng truyền thống mở rộng cho vay khách hàng Đối với khách hàn g truyền thống, có thành tích trả nợ tốt, Quỹ cần có sách giữ chân khách hàng như: Xây dựng sách khách hàng hiệu quả, khách hàng chiến lược, truyền thống phải hưởng sách ưu đãi lãi suất, phí… Tạo điều kiện thuận lợi khách hàng có nhu cầu vay vay Vào dịp lễ tết nên có quà nhỏ gửi đến khách hàng, thể quan tâm Quỹ khách hàng Bên cạnh việc chăm sóc đối tượng khách hàng cũ, Quỹ cần mở rộng cho vay đối tượng khách hàng m ới: Chi nhánh cần tìm hiểu doanh nghiệp, tầng lớp dân cư để biết nhu cầu vay vốn họ hiệu hoạt động nhóm ngành nghề mà họ thực Từ định cho vay đến đối tượng cách phù hợp Thành lập phận Marketing để điều tra nhu cầu thăm dò ý kiến khách hàng đã, chưa vay vốn Quỹ tín dụng Mong Thọ B nhằm nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu khách hàng để đáp ứng nhu cầu để tăng doanh số cho vay chi nhánh  Áp dụng sách lãi suất cho vay linh hoạt Xây dựng mức lãi suất cho vay không giống khoản cho vay không giống tùy thuộc vào kỳ hạn, dự án vay vốn khách hàng vay vốn cụ thể  Nâng cao chất lượng tín dụng Bên cạnh việc mở rộ ng doanh số cho vay chi nhánh phải ý đến việc tăng trưởng chất lượng tín dụng Do đó, chi nhánh cần phải: GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 52 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang Thực đầy đủ quy trình tín dụng Điều có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế sai sót, hạn chế khả rủi ro nâng cao chất lượng cho khoản vay Trong q trình thực quy trình tín dụng nên ý bám sát chế tín dụng văn pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng Nhà nước, nên thường xuyên cần có kiểm tra lẫn việc thực quy trình tín dụng Bên cạnh Quỹ nên tăng cường kiểm soát chặt chẽ nội dung khâu công việc, trách nhiệm cụ thể cán liên quan khâu thẩm định, kiểm soát xét duyệt cho vay để tránh gây thời gian phiền hà ch o khách hàng Đồng thời sư lý nghiêm trường hợp vi phạm, làm sai quy trình, nên tránh xu hướng bng lỏng điều kiện tín dụng cạnh tranh mà dẫn tới khơng bảo đảm chất lượng tín dụng, tăng nguy rủi ro Phân tích đánh giá xác thơng tin khách hàng sàng lọc khách hàng cho vay Quỹ cần phân tích thật kỷ lý đề nghị vay vốn khách hàng, để nắm bắt mục đích sử dụng vốn có phù hợp với mục đích xin vay có phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp hay khơng, từ giúp Quỹ đưa định đầu tư mục đích, có hiệu Thực đầy đủ quy định bảo đảm tiền vay Điều làm giảm bớt tốt thất cho Quỹ khách hàng lý khơng tốn nợ cho Quỹ, độn g lực thúc đẩy khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trình sử dụng vốn vay khách hàng từ vay đến thu nợ, khơng để xảy tình trạng khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng từ Quỹ nắm bắt khó khăn mà khách hàng gặp phải để có biện pháp tư vấn hỗ trợ giúp khách hàng vượt qua khó khăn đảm bảo trả nợ đến hạn Để làm điều này, lãnh đạo nên phát động phong trào thi đua khen thưởng cán có thành tích xuất sắc cơng tác thu nợ kỷ luật, phê bình cán tín dụng để phát sinh nợ hạn, nợ xấu chiếm tỷ lệ cao  Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng Trong cơng tác tín dụng, thơng tin yếu tố đóng vai trò định giúp cho Quỹ định có nên đầu tư hay khơng Các thơng tin từ phía khách hàng GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 53 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang cung cấp nhiều lại thiếu đầy đủ, xác, cán tín dụng khơng thể dựa vào luồng thông tin khách hàng cung cấp d ự án mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng… dựa phần mềm tin học Đây để đánh giá xác khách hàng vay vốn nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay đầu tư Chi nhánh cần tranh thủ quan tâm, hỗ tr ợ quyền địa phương cơng tác tín dụng, phối hợp với ngành, cấp có liên quan để thu thập thông tin khách hàng đầy đủ xác, điều giúp cho Quỹ hạn chế phần nợ hạn nảy sinh thiếu thơng tin xác khách hàng  Tăng cường công tác thu hồi nợ hạn chế rủi ro Qua phân tích cho thấy tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ chiếm tỷ lệ khơng cao lại có xu hướng gia tăng qua năm Để hạn chế việc gia tăng nợ hạn hạn chế đến mức thấp nhất, cần phải có biện pháp để hạn chế nợ hạn Sau số biện pháp nhằm giúp cho Quỹ hạn chế nợ hạn: Quỹ cần theo dõi chặt chẽ dư nợ, thời hạn nợ khách hàng qua máy tính, có nợ đến hạn kịp thời thông báo, đôn đốc khách hàng tr ả Khi khách hàng có dấu hiệu phát sinh nợ hạn phải phân tích kỹ, tìm ngun nhân để có hướng đề xuất xử lý thích hợp Thơng thường nợ hạn phát sinh số nguyên nhân khách quan chủ quan (khách quan thiên tai, dịch bệnh, biến độn g xấu thị trường giá cả… Nguyên nhân chủ quan thân người vay) Nếu có nguyên nhân chủ quan ngân hàng phải kiên thu hồi nợ biện pháp động viên khách hàng dùng nguồn vốn khác để trả nợ, tự xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ Nếu khách hàng không trả tranh thủ hỗ trợ đồn thể, quyền địa phương quan pháp luật thu hồi nợ xấu Nếu nguyên nhân khách quan tùy trường hợp cụ thể để có giải pháp thích hợp như: gia hạn thời hạn cho vay, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, tư vấn sản xuất kinh doanh theo hiểu biết cán tín dụng… GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 54 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang Thực chuyển nợ q hạn kịp thời để trích lập dự phòng theo quy định  Phát triển mạng lưới, nâng cao lực cạnh tranh Hiện khách hàng đến giao dịch với Quỹ ngày đông, điều cho thấy tín nhiệm khách hàng với Quỹ ngày cao Tuy nhiên, khách hàng đến với Quỹ không riêng địa bàn huyện mà phát sinh huyện bên ngồi Do Quỹ cần mở rộng mạng lưới, lập số phòng giao dịch để thuận tiện cho khách hàng việc gửi tiền vay vốn Do khách hàng đến đơng lượng công việc ngày nhiều, Quỹ không đáp ứng yêu cầu khách hàng, làm maatthowif gian họ, làm lòng khách khách hàng tiềm Việc mở rộng mạng lưới giao dịch kết hợp với hoạt động Marketing, giúp khách hàng biết đến Quỹ nhiều hơn, nâng cao lực cạnh tranh với ngân hàng thương mại khác  Phát triển đáp ứng công nghệ thông tin Bên cạnh việc trang bị máy móc thiết bị đại, Quỹ cần đầu tư phát triển ứng dụng cơng nghệ tiến nhất, nhằm nâng cao tính an tồn gia tăng tiện ích phục vụ tốt nhu cầu khách hàng có tính cạnh tranh cao để đáp ứng nhu cầu hội nhập Tạo ều kiện thuận lợi cho nhân viên việc tra cứu thông tin khách hàng cách nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng quan hệ, truyền tải thông tin với tổ chức khác  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh từ đ ó định đến hiệu tín dụng Quỹ Bởi vậy, cần dành quỹ thời gian để hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trọng việc Marketing, thương thảo hợp đồng văn hóa kinh doanh Đồng thời phải phải thực tiêu chuẩn cán tín dụng kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán yếu tư cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu chun mơn nghiệp vụ GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 55 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang Quỹ nên có sách tuyển cán tín dụng cách cơng hợp lý để thu hút người thật giỏi làm việc cho chi nhánh Ngồi cần có sách đội ngũ hấp dẫn, thưởng phạt nghiêm minh để giữ cán Thường xuyên có gửi cán tín dụng đào tạo huấn luyện để nâng cao thêm trình độ thẩ m định cho họ nhằm hạn chế đến mức tối đa sai phạm cán tín dụng hoạt động phân tích đánh giá khách hàng Đặc biệt thẩm định tư cách khách hàng Vì điều có ảnh hưỡng đến thiện chí hồn trả tiền vay khách hàng Quỹ nên bổ sung thêm nguồn lực nguồn lực cán tín dụng Quỹ nên có nhiều cán tín dụng phụ trách địa bàn để thực công tác thẩm định, kiểm tra trình khách hàng sử dụng vốn vay, thu hồi nợ Tạo phối hợp chặt chẽ cán tín dụng với phòng kế tốn để theo dõi tình hình trả nợ lãi khách hàng đồng thời nắm nợ đến hạn khách hàng mà đôn đốc, thông báo khách hàng trả nợ Khuyến khích, khen thưởng cán làm tốt nhiệm vụ giao Định kỳ, hàng quý hàng năm, lãnh đạo phòng nên phân tích xếp loại cán tín dụng theo thứ tự để đề xuất tăng lương cho cán đạt tiêu GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 56 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Sự xuất ngành Ngân hàng cần thiết hoạt động kinh doanh ngân hàng lĩnh vực hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực sách tiền tệ quốc gia, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Quỹ tín dụng khơng ngừng đổi nhằm thích nghi ngày cao với thị trường đà phát triển phối hợp với hệ thống ngân hàng quốc gia Qua phân tích cho thấy hiệu hoạt động Quỹ tín dụng Mong Thọ BChâu Thành hoạt động tốt công tác huy động vốn sử dụng vốn, đem lại mức lợi nhuận cho ngân hàng năm sau cao năm trước Mặc dù Quỹ số hạn chế khơng đáng kể Bên cạnh Qũy làm tốt nhiệm vụ cấp giao làm giai trò sách phát triển địa phương Sự xuất ngày nhiều tổ chức tín dụng địa bàn làm cho cạnh tranh huy động vốn ngày gay gắt Và theo phân tích mà nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế ngày tăng nhu cầu vốn cao Do Quỹ cần phải khắc phục khó khăn thúc đẩy Quỹ ngày phát triển trước cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quan nhà nước Nhà nước cần có sách quản lý kinh tế vĩ mơ, trì kinh tế ổn định, vững chắc, tạo mơi trường thơng thống an tồn phù hợp với chế thị trường hoàng thành luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho tổ chức tín dụng hoạt động thuận lợi Nhà nước cần có sách khuyến khích tăng cường chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng nhằm tạo điều kiện cho trung tâm phát GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 57 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang triển nữa, hỗ trợ tích cực cho ngân hàng việc tìm hiểu thơng tin khách hàng cách xác Cần tạo điều kiện cho người dân chứng nhận quyền sử dụng đất để vay cách nhanh chóng, tránh tình trạng thời gian kéo dài gây khó khăn cho việc hồn thành thủ tục vay người dân 6.2.2 Đối với ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước cần bổ sung hồn thiện số sách cho vay, chế nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế Ngân hàng thương mại môi trường kinh tế Một số ngân hàng thương mại chưa chấp hành tốt quy định lãi suất Ngân hàng nhà nước đưa Để tăng tính hiệu lãi suất, Ngân hàng nhà nước không nên quy định mức lãi suất cách cứng nhắc mà cần thay đổi cho phù hợp nên có biện pháp xử lý đơn vị thực khơng nghiêm chỉnh, có mức thưởng đơn vị thực nghiêm chỉnh Tạo điều kiện thuận lợi cho đời thị trường bảo hiểm tín dụ ng để tạo điều kiện giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa phân tán rủi ro tín dụng, cần có sách thích hợp để thị trường chứng khốn nước ta phát triển mạnh sơi động nhằm làm giảm sức ép lên ngân hàng việc cấp vốn hoạt động cho doanh n ghiệp 6.2.3 Đối với Quỹ tín dụng Mong Thọ BChâu Thành Quỹ nên tích cực việc chuyển khai dịch vụ kèm theo hoạt động tín dụng nhằm thu nhiều lợi nhuận, đồng thời hạn chế rủi ro xảy Chỉ khách hàng gắn bó với ngân hàng nhiều sản phẩm dịch vụ việc kiểm sốt tín dụng chặt chẽ hiệu Tăng cường thêm đội ngũ cán tín dụng để quản lý tốt khối lượng khách hàng địa bàn Trang bị sở vật chất kỹ thuật công nghệ cho Quỹ Đồng th ời cần đầu tư việc nâng cấp hệ thống phần mềm máy vi tính để giảm lỗi kỹ thuật để giảm thời gian khách hàng phải đợi lâu Đưa sách lãi suất hợp lý hấp dẫn để tăng khả cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 58 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang Củng cố phát huy kết đạt thời gian qua, trước mắt cần bám sát kế hoạch đề để đạt mục tiêu mong muốn GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 59 SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu ThànhKiên Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO  Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ IV (2007 – 2011) Quỹ tín dụng ND Mo ng Thọ BChâu Thành Bùi Văn Trịnh (2009) Phân tích hoạt động kinh doanh, tủ sách Đại Học Cần Thơ Huỳnh Kim An (2002) Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng NN & PTNN Thị xã Vĩnh Long Thái Văn Đại (2007) Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, tủ sách Đại Học Cần Thơ Vũ Thị Thùy Dương (2009) Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế, tủ sách Đại Học Cần Thơ “Chuẩn y điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân trung ương”, http://www.vca.org.vn/Default.aspx?tabid=135&CategoryID=23&News =1647 Một số tin tài ngân hàng trang website: www.vneconomy.com www.baomoi.com GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên 60 SVTH: Võ Thành Tới ... Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu Thành – Kiên Giang PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN MONG THO B HUYỆN CHÂU THÀNH... cứu Quỹ tín dụng ND Mong Thọ B huyện Châu Thành – Kiên giang GVHD: Huỳnh Thị Kim Uyên SVTH: Võ Thành Tới Phân tích hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu Thành – Kiên. .. hiệu hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng Nhân Dân Mong Thọ B huyện Châu Thành – Kiên Giang 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động tín dụng Quỹ tín dụng ND Mong Thọ B qua
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân MONG THỌ b HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân MONG THỌ b HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay