PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CHÂU THÀNH TỈNH hậu GIANG

91 16 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CHÂU THÀNH TỈNH HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực NGUYỄN VĂN NGÂN VÕ MINH THỤY MSSV: 4093733 Lớp: Kinh tế học – K35 Cần Thơ Tháng 2/2013 LỜI CẢM TẠ  Qua trình học trường Đại học Cần Thơ thời gian thực tập Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành, em tích lũy nhiều kiến thức lý thuyết lẫn thực tiễn để hồn thành luận văn tốt nghiệp hơm nay, hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn: Trước hết, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghi ệm quý báu năm học tập trường Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Ngân tận tình hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, giúp em hoàn thành luận văn cách tốt Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc cô, chú, anh, chị Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành đồng ý cho em thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập Sau cùng, em xin kính chúc quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Ban giám đốc tập thể cán nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang dồi sức khỏe thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng Võ Minh Thụy i năm 2013 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu phân tích kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực Võ Minh Thụy ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  , ngày tháng GIÁM ĐỐC iii năm 2013 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN   Họ tên người hướn g dẫn: Nguyễn Văn Ngân Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Cần Thơ  Họ tên sinh viên: Võ Minh Thụy MSSV: 4093733 Chuyên ngành: Kinh tế học Tên đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo Về hình thức Ý nghĩa khoa học, thực tiển tính cấp thiết đề tài Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn Nội dung kết đạt (theo mục tiêu nghiên cứu,…) Các nhận xét khác Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa…) Cần Thơ, Ngày … tháng … năm 2013 Người nhận xét Nguyễn Văn Ngân iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Cần Thơ, ngày tháng Giáo viên phản biện v năm 2013 MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU…………………….……………………………… .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ………………………………………… 1.1.1 Sự cần thiết đề tài ……………………………………………… 1.1.2 Cơ sở khoa học thực tiễn……………… ……………………… 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ……………………………………………… 1.2.1 Mục tiêu chung ……………………………………………… … …3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ………………………………… ……………… …3 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……………………………………………… 1.3.1 Không gian………………………………………………………… 1.3.2 Thời gian ………………………………………………………… ….3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ……………………… …………………… 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU………………………………………………… Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN……………………………………………… .5 2.1.1 Khái niệm tín d ụng…………………………………………… .5 2.1.2 Phân loại tín dụng…………………………………………… …5 2.1.3 Chức tín dụng …………………………………… ……… 2.1.4 Những vấn đề chung hoạt động tín dụng………………………… 2.1.5 Một số khái niệm có liên quan đ ến phân tích hoạt động tín dụng… 11 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ….…………………………………… 13 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu……………………………………… 13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu ………………………………………13 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NNo&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH …………………………… …16 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH 17 3.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam …………17 3.1.2 Lịch sử hình thành Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thàn h.19 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phòng ban …………………….18 vi 3.2 MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG TÍN DỤNG TẠI NHNNo&PTNT…… 21 3.2.1 Nguyên tắc cho vay ………………………………………………….21 3.2.2 Điều kiện cho vay……………………………………………… ….21 3.2.3 Đối tượng vay vốn ………………………………………………… 24 3.2.4 Đối tượng nhu cầu không cho vay ………………………….22 3.2.5 Thời hạn vay vốn …………………………………………………….22 3.2.6 Lãi suất vay vốn……………….…………………………………… 23 3.2.7 Quy trình hoạt động cho vay…………………….………………… 23 3.2.8 Phương thức cho vay………………….…………………………… 23 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2012…………………….………………23 3.3.1 Về thu nhập chi phí……………………………………………….24 3.3.2 Về lợi nhuận……………….…………………………………………27 3.3.3 Định hướng phát triển năm 2013 Ngân hàng……………………28 Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH…………………………….……… …29 4.1 KHÁI QUÁT CƠ CẤU NGUỒN VỐN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012……… ………… … 29 4.1.1 Vốn huy động……………………………………….………… ……30 4.1.2 Vốn điều chuyển…………………………………………… ………32 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2010 – 2012…………………………………………… … ……….34 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay………………………………… ….… 34 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ…………………….…………… ……….41 4.2.3 Phân tích dư nợ …………………………………………… ……… 46 4.2.4 Phân tích nợ xấu……………….…………………………… ………51 4.3 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH……….…… ……… 56 4.3.1 Tổng dư nợ tổng nguồn vốn…………………………………….56 4.3.2 Dư nợ vốn huy động ………….…………………………………57 4.3.3 Hệ số thu nợ………………………………………………………….58 4.3.4 Vòng quay tín dụng……………………………………………… 58 vii 4.3.5 Hệ số rủi ro tín dụng……………………………………………… 59 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂN G CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo&PTNT VIỆT NAMCHI NHÁNH CHÂU THÀNHHẬU GIANG……………………………………………………….60 5.1 PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH…………………………………………………………………………60 5.2 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH…………………………………………………………………………71 5.2.1 Đối với hoạt động huy động vốn………………………………… 71 5.2.2 Đối với hoạt động cho vay…………………………………… … 72 5.2.3 Đối với công tác thu nợ……………………………………… …73 5.2.4 Biện pháp giảm nợ xấu……………………………………… ……73 Chương 6: KẾT LUẬN KẾT NGHỊ…………………………………… …… 75 6.1 KẾT LUẬN ………………………………………………………… … 75 6.2 KIẾN NGHỊ………………………………………………………… .76 6.2.1 Đối với quyền địa phương ……………………… …………76 6.2.2 Đối với Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành ……… … 76 6.2.3 Đối với Khách hàng…………………………………… … …… 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………… …………………………………… 78 viii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012 .25 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………………… 29 Bảng 3: Tình hình huy động vốn Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………………… 31 Bảng 4: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………… 34 Bảng 5: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………… 37 Bảng 6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………… 38 Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………… 41 Bảng 8: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012…………………………………………… 43 Bảng 9: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………… 44 Bảng 10: Dư nợ theo thời hạn tín dụng NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………………… 47 Bảng 11: Dư nợ theo thành phần kinh tế NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………………… 48 Bảng 12: Dư nợ theo ngành kinh tế NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012……………………………………………………………… 49 Bảng 13: Nợ xấu theo thời hạn tín dụng NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012………………………………………………………… 51 Bảng 14: Nợ xấu theo ngành kinh tế NHNNo&PTNT huyện Châu Thành giai đoạn 2010 – 2012……………………………………………………………… 54 ix Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Hoạt động ngân hàng nói chung, hoạt động NHNNo&PTNT nói riêng bối cảnh có nhiều thuận lợi gặp khơng khó khăn Đồng thời thực nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 thủ tướng phủ, thơng tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 Ngân hàng Nhà Nước, Ngân hàng Nơng Nghiệp Việt Nam (Agribank) có định số 881/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 16/7/2010 việc ban hành quy định thực Nghị định 41/2010/NĐ -CP phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Ngay có định, Agribank chủ động phối hợp với Hội nông dân, Hội phụ nữ cấp tuyên truyền triển khai nội dung nghị định 41 tới hệ thống Agribank toàn quốc nhằm tổ chức, thực đồng có hiệu quả, đáp ứng vốn kịp thời cho đối tượng vay vốn - Mơi trường văn hóa – xã hội Yếu tố mơi trường văn hóa – xã hội yếu tố mang tính lâu dài thay đổi Ở nước phát triển dân chúng có thói q uen gửi tiền vào ngân hàng tham gia giao dịch mua bán thực tốn thơng qua tài khoản, thẻ tốn Còn nước phát triển Việt Nam dân cư chưa có thói quen gửi tiền vào ngân hàng để sử dụng dịch vụ tốn ngân hàng, tình trạng toán tiền mặt phổ biến kinh tế Vì nhân tố ảnh hưởng mạnh tới cơng tác huy động vốn ngân hàng Ngồi ra, tâm lý tiêu dùng dân cư khác vùng, địa phương, quốc gia Ở Việt Nam, người dân khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long có ý thức tiết kiệm thấp người dân khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ khu vực miền Trung - Công nghệ thông tin Trong năm qua, n gành ngân hàng Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ từ quy mô hoạt động chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường mạng lưới Một yếu vô quan trọng ngân hàng Việt Nam trang bị hệ thống công nghệ đáp ứng nhu cầu thị trường tạo lợi nhuận tối đa cho ngân hàng Hiểu rõ yêu cầu này, công ty công nghệ thông tin hợp tác với nhiều tập đồn cơng nghệ thơng tin tiếng giới khu vực như: IBM, GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 64 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Microsoft, EMC, Openway,… với nhiều chuyên gia thông tin hàng đầu nước đội ngũ cán chuyên nghiệp để đưa sản phẩm – giải pháp công nghệ tối ưu vào thị trường Việt Nam như: giải pháp ngân hàng cốt lõi; hệ thống chuyển mạch tài quản lý thẻ; lưu, lưu trữ khôi phục cố; giải pháp an ninh bảo mật, chống rửa tiền; giải phá p quản lý quỹ đầu tư phân tích thị trường chứng khốn,… Ngồi ra, cung cấp thiết bị chun dụng dành riêng cho ngành ngân hàng: hệ thống tự động (máy rút tiền tự động ATM, máy gửi tiền tự động ADM, POS); hệ thống xử lý giấy bạc (kiểm đếm, phân loại, kiểm định đóng gói giấy bạc); trung tâm xử lý tiền mặt… Tất sản phẩm – giải pháp đại cho ngân hàng lựa chọn làm trang thiết bị tốt cho ngân hàng - Điều kiện tự nhiên Nước ta nước có nguồn tài nguyên phon g phú, đa dạng giúp cho người dân sản xuất - kinh doanh với ngành nghề khác Bên cạnh huyện Châu Thành nằm vị trí thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội Châu Thành đầu mối giao thông thuận lợi cho đường lẫn đường thủy giao thông từ huyện đến trung tâm từ xã tương đối hoàn chỉnh Hiện nay, việc lại người dân dễ dàng khơng phải nhiều thời gian chi phí lại Có trụ sở thị trấn điều kiện thuận lợi điểm chợ n ên dân cư tập trung đơng đúc, phần lớn dân cư có thu nhập tương đối cao nhiều doanh nghiệp hoạt động có tiềm kinh tế với nhiều loại hình phong phú, đa dạng thuận lợi hoạt động kinh doanh ngân hàng Cùng q trình thị hóa nơng th ôn, chuyển dịch cấu kinh tế địa phương tạo điều kiện tốt để mở rộng cho việc đầu tư phát triển Những lợi huyện na y cấu thuận lợi cho ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành ngày phát triển mặt tín dụng lẫn huy động vốn - Môi trường quốc tế Việc Việt Nam gia nhập WTO đem lại hội hợp tác cho ngân hàng tổ chức tín dụng từ nâng cao trình độ quản lý học tập cung ứng dịch vụ kinh doanh ngoại hối, toán quốc tế, ngân hàng điện tử, quản lý GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 65 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp rủi ro dịch vụ môi giới Đánh đổi lại Việt Nam phải chia sẻ thị phần cho ngân hàng nước Sự gia tăng đầu tư vào kinh tế - tài Việt Nam nhà đầu tư nước làm cho nguồn vốn ngoại tệ chảy vào nước ngày cao, yếu tố khác không đổi, dẫn đến lượng ngoại tệ tăng gây áp lực lên tỷ giá Diễn biến thị trường phức tạp hơn, thị trường ngồi nước có mối liên hệ gắn kết kinh tế đất nước trở thành thành viên thứ 150 WTO Theo đó, biến động giá thị trường yếu tố kinh tế - tài xã hội giới có tác động định đến thị trường nước nới chung thị trường tiền tệ nói riêng đến hoạt động tín dụng ngân hàng mối quan hệ ngân hàng – khách hàng kinh tế Tình hình thị trường giới giá vàng, giá dầu, giá nguyên vật liệu; tăng cao tiếp tục tác động ảnh hưởng không tốt đến kinh tế Việt Namhoạt độ ng kinh doanh doanh nghiệp ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động ngân hàng - Cạnh tranh ngành Hiện nay, lĩnh vực tài khơng có việc hoạt động NHTM, mà có cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, quỹ hỗ trợ,… từ lúc hội nhập kinh tế giới lại có chen chân giành thị phần ngân hàng nước ngồi Do cạnh tranh NHTM tổ chức tài ngày trở nên gay gắt Nhung nhờ vào cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy ngân hàng tổ chức tài tự hồn thiện mặt: đổi công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng để chiến thắng cạnh tranh, từ xác định vị thế, định tồn phát triển bền vững Do vậy, hoạt động tín dụng thời gian qua đ ạt kết tốt Trong đó, NhNNo&PTNT có tốc độ phát triển nhanh bền vững có hiệu quả, kinh doanh có lãi Vốn điều lệ, tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, tổng dư nợ cho vay đầu tư, lợi nhuận trước thuế, mạng lưới giao thông khối có tốc độ tăng trưởng cao so với năm trước Ngồi ra, hầu h ết ngân hàng chuyển sang cổ phần hoá nên tạo thêm sức mạnh cạnh tranh - Khách hàng GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 66 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Khách hàng yếu tố định tồn phát triển ngân hàng môi trường cạnh tranh Khách nhàng ngân hàng không giống họ vừa người gửi tiền – cung cấp nguồn vốn người vay vốn – sử dụng vốn ngân hàng sử dụng dịch vụ tài khác ngân hàng Nhưng khách hàng dễ bị lôi kéo thay đổi quan hệ giao dịch họ nhận lợi ích nhiều từ cá c ngân hàng khác Mức độ trung thành khách hàng phụ thuộc vào đối xử nhNNo&PTNT với họ, mà cao lợi ích trực tiếp thu tù quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng thay đổi quan hệ với ngân hàng để tìm mối lợi lớ n họ biết mức lãi mà họ nhận cao ( sản phẩm bán) mức lãi suất thấp (nếu sản phẩm mua) so với ngân hàng họ giao dịch Vì vậy, vấn đề thu hút giữ chân khách hàng vấn đề quan trọng để đảm bảo phát triển ổn định bền vững ngân hàng  Cơ hội thách thức - Cơ hội + Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao điều kiện tốt tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng tiết kiệm điều nhân tố thuận lợi làm tăng lượng tiền gửi ngân hàng + Trình độ người dân tỉnh H ậu Giang ngày nâng cao điều kiện thuận lợi cho ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng + Sự ổn định trị xã hội khiến người dân làm ăn, mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển, tăng thu nhập, tiết kiệm tăng gửi tiề n vào ngân hàng nhiều + Công tác xuất lao động tỉnh năm gần ngày đơng, ngân hàng có nhiều hội hợp tác với sở lao động thương binh xã hội để thực dịch vụ chuyển tiền, tạo mối quan hệ với khách hàng, tạo điều kiện cho công tác huy động vốn phát triển + Hội nhập kinh tế quốc tế tạo nhiều hội cho nhà đầu tư nước dễ dàng lựa chọn kênh đầu tư thích hợp, nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tăng lên, ngân hàng việc tăn g thu dịch vụ có GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 67 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp thể tạo mối quan hệ tốt với đối tượng khách hàng làm cho công tác huy động vốn - Thách thức + Trong năm trước tình trạng lạm phát tăng cao nên đồng tiền bị giá, tiền gửi người dân vào ngân hàng không đảm bảo, họ tích luỹ tài sản khác đảm bảo giá trị đồng tiền tích luỹ vàng, ngoại tệ mạnh + Suy thối bất ổn tài tiền tệ giới yếu tố tác động đến tâm lý lo sợ đến việc gửi tiền vào ngân hàng b ất lợi đồng tiền bị giá, nghiêm trọng gốc lẫn lãi Điều dẫn đến lượng tiền gửi vào ngân hàng giảm + Yếu tố ngân hàng thách thức, trung thành nên dễ dàng khách hàng sản phẩm dịch vụ hay sách ưu đãi ngân hàng khơng tốt, ngân hàng cần phải có sách chăm sóc khách hàng để giữ chân họ + Tập quán thói quen người dân huyện có tiền thường dùng vào mục đích: mua vàng, cho vai nặng lãi, số đề, chơi hụi… Trong c hụi hình thức phổ biến địa bàn huyện Từ điểm mạnh, điểm yếu hội, thách thức hợp lại để tận dụng điểm mạnh, hội khắc phục điểm yếu thách thức, để từ đưa chiến lược hoạt động kinh doanh ngân hàng có hướng với mong muốn đem lại hiệu Sau mơ hình SWOT thể điều nói trên: GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 68 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Điểm mạnh (S): Điểm yếu (W): - Có thương hiệu mạnh, uy tín cao - Thị trường chủ yếu vùng nông thôn - Có mạng lưới rộng, thị phần lớn - Vốn huy động ngoại tệ thấp - Địa điểm thuận lợi cho giao dịch, trụ sở - Chưa có sản phẩm, dịch vụ khác biệt, trội khang trang, lịch so với ngân hàng khác - Trình tự, thủ tục đơn giản, dễ thực - Chưa có chuyên viên Marketing riêng cho - Sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phổ biến ngân hàng NNo&PTNT ố l ợng máy ATM thiết bị sử dụng thẻ - Số lượng cán - cơng nhân viên đơng, có - S thâm niên, yêu nghề, có kinh nghiệm quản lý, ít; trình độ ngày nâng cao - Việc mở rộng mạng lưới điểm trọng - Phương hướng hoạt động ngân hàng phù yếu chậm so với nhu cầu hợp với mục tiêu phát triển kinh tế Cơ hội (O): Các chiến lược SO: Các chiến lược WO: - Kinh tế huyện Châu Thành ngày - Tiếp tục trì mối quan hệ với khách - Đầu tư vào công nghệ thông tin, nâng cao phát triển hàng truyền thống, tìm kiếm, thu hút thêm -Dự án tương lai địa bàn tạo điều kiện doanh nghiệp thành lập, mở rộng thị phần GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 69 SVTH : Võ Minh Thụy chất lượng phát triển dịch vụ thương Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp thuận lợi hu y động cho vay ng ân tín dụng mại điện tử hàng - Nghiên cứu, mở rộng sản phẩm - Chiến lược đào tạo chuyên viên Marketing; - Đặc điểm dễ bị lôi kéo khách hàng nhằm thu hút khách hàng có tiềm - Công nghệ thông tin ngày phát triển - Chiến lược chăm sóc khách hàng Thách thức(T): Các chiến lược ST: Các chiến lược WT: -Thị phần ngày bị chia sẻ, cạnh tranh - Tiếp tục giữ vững uy tín biện pháp -Tăng cường nâng cao trình độ chun mơn, kỹ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày gay gắt -Sự đóng băng thị trường bất động - Tích cực quảng bá, tiếp thị, tuyên truyền nhân lực có chuyên môn cao, tác phong thương hiệu Agribank “Mang phồn thịnh đến đại sản, bất ổn thị trường vàng -Thói quen sử dụng tiền mặt dân cư với khách hàng”, tạo tin cậy gần gũi nhiều, hiểu biết người dân với khách hàng, từ nâng cao vị sản phẩm, dịch vụ tiện ích thương trường sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thấp; thường chơi hụi hình thức phổ biến - Đặc điểm trung thành khách hàng Hình 2: Ma trận SWOT GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân thuật mềm cho đội ngũ nhân viên tạo nguồn 70 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh 5.2 Luận văn tốt nghiệp NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNo&PTNT HUYỆN CHÂU THÀNH 5.2.1 Đối với hoạt động huy động vốn Qua phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng cho thấy chi nhánh đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên thời kỳ kinh tế nay, chi nhánh cần có biện pháp linh động hiệu công tác hu y động vốn để tạo nguồn vốn tăng trưởng bền vững góp phần tích cực vào việc mở rộng đầu tư tín dụng, mở rộng đối tượng cho vay nhằm đa dạng hóa khách hàng, hạn chế sử dụng nguồn vốn từ cấp đến mức tối thiểu Do đó, ngân hàng cần phải chủ động tron g công tác huy động vốn sau: - Ngân hàng nên đầu tư nhiều vào thị trường thẻ xu tất yếu ngân hàng Trong đó, hầu hết người dân huyện Châu Thành có thói quen giữ tiền nhàn rỗi nhà mua vàng Điều xuất phát từ nhu cầu thực tế sống hàng ngày, để tiền nhà thuận tiện, chủ động sử dụng ngại gửi lãi thu chẳng đáng mà lại phải tốn thời gian gửi rút tiền Hơn hệ thống máy rút tiền ATM địa bàn huyện gây khó khăn cho khách hàng họ cần rút tiền Ngân hàng nên đầu tư thêm máy ATM, có nhiều ưu đãi mở thẻ để tăng số lượng thẻ Khi ngân hàng thành công thị trường thẻ có vị định ho ạt động kinh doanh tín dụng tương lai - Chính sách khuyến NHNNo&PTNT nói chung, NHNNo&PTNT CT(HG) nói riêng thường hấp dẫn không nhiều ngân hàng khác Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức chương trình khuyến m ỗi lần gửi tiền tặng quà lưu niệm kèm theo định kỳ tổ chức rút thăm trúng thưởng,… để thu hút khách hàng Tuy nhiên, việc làm làm tăng chi phí ngân hàng làm tốt thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch lợi nhuận tăng lên nhiều - Tăng cường tạo quan hệ thân thiết với khách hàng, tặng sản phẩm có in logo ngân hàng để tạo gợi nhớ ngân hàng Tuy nhiên, nên tặng quà cho đa dạng, phù hợp với đối tượng, mùa không khuôn mẫu GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 71 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp áo mưa, ly Nên tặng ly tách, chén, phiếu mua sắm, làm đẹp phụ nữ; tặng thẻ ATM, bậc lửa , rượu nam giới; áo thời trang , nón bảo hiểm khách hàng trẻ tuổi, vào mùa mưa tặng áo mưa, tặng áo ấm, tặng sách vở, cặp da tựu trường … - Ngân hàng cần có sách đặc biệt khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, hỗ trợ vận chuyển tiền cho khách hàng, cán tín dụng am hiểu tình hình xã, ấp để biết đối tượng khách hàng tiềm có lượng vốn nhàn rỗi (đ a phần từ tiền bồi thường đất qui hoạch, người thân từ nước gửi về,…),… để tiến hành vận động kịp thời, nhanh chóng 5.2.2 Đối với hoạt động cho vay Qua phân tích DSCV cho thấy tình hình hoạt động cho vay ngân hàng tốt, ngân hàng lu ôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vố n người dân Tuy vậy, tồn vài hạn chế như: cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao (trên 80%), việc cho vay tập trung vào ngành, hay nhóm khách hàng truyền thống (tỷ trọng cho vay công nghiệp, xây dựng… chưa cao ), chưa phân bổ đến thành phần kinh tế, … Để hoạt động cho vay ngày hiệu hơn, từ tạo nhiều thu nhập cho, ngân hàng nên ý vài điểm sau: - Đa phần đến hạn mà khách hàng khơng có khả trả nợ gốc ngân hàng thường cho vay để đáo hạn Những khoản vay mang rủi ro cao Ngân hàng nên hạn chế tối đa nhất, không lấy cho vay để thu nợ Nếu cho vay lại cần phải thẩm định lại phương án kinh doanh báo cáo thẩm định phải rõ ràng phù hợp với thực tế định kỳ hạn cho phù hợp với kỳ thu nhập để đảm bảo thuận lợi cho khách hàng trả nợ hạn Điều góp phần hạn chế nợ xấu cho ngân hàng - Do dự án cho vay trung dài hạn có rủi ro lớn nên ngân hàng thường cho vay khoản mục Tuy vậy, ngân hàng nên có c ân đối cho vay ngắn hạn với cho vay trung dài hạn nữa, đẩy mạnh công tác cho vay trung - dài hạn nhằm tạo điều kiện để khách hàng vay vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư vào dự án vừa nhỏ GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 72 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp - Đa dạng hóa hoạt động cho vay ngành, thành phần kinh tế để phân tán rủi ro, tăng cường cho vay ngành công nghiệp, xây dựng (vì DSCV hai ngành thấp lại thu hồi nợ nhanh có nợ xấu) cho vay tiêu dùng để góp phần nâng cao kinh tế huyện chất lượng đời sống người dân 5.2.3 Đối với công tác thu nợ Công tác thu hồi nợ vấn đề quan trọng trình hoạt động ngân hàng nên vấn đề thu hồi nợ cần đặc biệt quan tâm để đảm bảo nguồn vốn ngân hàng không bị ứ đọng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng NHNNo&PTNT CT(HG) nên tiến hành thực hiên biện pháp sau: - Dựa vào phân tích ta thấy DSTN khoản vay trung dài hạn có biến động tăng giảm cho thấy chúng chứa đựng nhiều rủi ro, tăng cường cho khoản ngân hàng nên có thẩm định chặt chẽ để vừa đảm bảo cân đối DSCV, vừa đảm bảo việc thu hồi nợ đạt hiệu cao - Nâng cao công tác thu hồi nợ thông qua việc cung cấp nhiều thông tin cho khách hàng biết cách dễ thực khả thi Đặc biệt, cán tín dụng nên ghi thời gian trả lãi cụ thể (nếu theo q ghi tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12) cho khách hàng biết, mảnh giấy riêng kẹp hay bấm phía ngồi sổ vay vốn thay ghi ngày trả gốc sổ nợ Khi đó, khách hàng thuận tiện xem thời gian ghi sổ tiết kiệm thường khơng có ghi cụ thể khó cho khách hàng - Đa phần người dân huyện (khách hàng vay vốn) trình độ dân trí thấp, họ thường dựa vào phán đốn trí nhớ đề nhớ thời gian trả lãi hay trả gốc lãi cho ngân hàng Bên cạnh đó, sổ vay vốn khách hàng có ghi thời hạn trả nợ trả theo quí hay theo kỳ gốc lại ngơn ngữ sử dụng ngân hàng người dân khác họ khơng rành điều Có nhiều trường hợp khách hàng đến ngân hàng trả lãi phải trả số tiền lãi lớn, bị phạt với lãi suất hạn, khách hàng tâm trạng xúc, họ sai Do vậy, cán tín dụn g nên thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc khách hàng GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 73 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp gần tới thời gian trả lãi cho ngân hàng để công tác thu hồi nợ hiệu 5.2.4 Biện pháp giảm nợ xấu - Qua phân tích cho thấy có ngun nhân dẫn đến nợ xấu: khách quan (tình hình kinh tế, thiên tai, dịch bệnh,…) chủ quan (do lực sản xuất, kinh doanh, tâm lý không muốn trả nợ khách hàng) Vì vậy, nợ xấu xảy với khách hàng ngân hàng cần xem xét xem nguyên nhân gây Nếu khách quan nên có hỗ trợ giải với khách hàng, cho vay đáo hạn Nhưng chủ quan cương giải cách phối hợp quyền địa phương tiến hành thu hồ, phát tài sản chấp… - Khi bắt đầu vay ngân hàng thẩm định xem xét thận trọng tất khách hàng Nếu khách hàng chưa có giao dịch với ngân hàng việc thẩm định kỹ lưỡng việc đ ương nhiên, khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng tạo đ ược tin cậy, uy tín với ngân hàng ngân hàng nên thẩm định kỹ kế hoạch kinh doanh họ dự án họ khả thi, vốn cho họ vay lúc thu hồi thời hạn - Đối với cán NhNNo&PTNT CT(HG), cần phải có hiểu biết nông nghiệp , ngân hàng nên ưu tiên cán sinh sống địa bàn để phụ trách địa bàn để nắmtình hình sản xuất, nắmtính thời vụ loại nơng sản địa bàn phụ trách đời sống hộ dân nơi - Phân tán khách hàng để phân tán rủi ro, tùy theo tình hình xã vay GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 74 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG KẾT LUẬN KẾT NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Trong xu hướng hội nhập kinh tế giới nay, hoạt động ngân hàng nước đóng vai trò vơ quan trọng phát triển kinh tế quốc gia, n ó ngày mở rộng phát triển chất lượng lẫn số lượng Mặc dù kinh tế Việt Nam ta nói chung tỉnh Hậu Giang nói riêng năm qua gặp nhiều khó khăn (như nạn dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh lợn, lạm phát…) ảnh hưởn g lớn đến phát triển kinh tế tỉnh nhà Nhìn chung NHNNo&PTNT CT(HG) đạt kết khả quan Thành ngân hàng đóng góp lớn vào việc cải thiện bước mặt nông thôn Hậu Giang tiến trình thực cơng nghiệp hố – đại hố, hồn thành chủ trương sách Đảng Nhà nước ta Qua phân tích hoạt động tín dụng chi nhánh ta thấy chi nhánh đạt thành tựu sau: - Quy mô hoạt động ngày mở rộng với tổng nguồn vốn tăng qua năm - Hoạt động tín dụng giữ khách hàng, giữ tốc độ phát triển phạm vi kiểm soát Thực tốt chủ trương sàng lọc khách hàng yếu lựa chọn khách hàng tốt, an tồn, hiệu - Cơng tác thu nợ thực tốt, doanh số thu nợ ca o - Tỷ lệ nợ xấu ln trì mức thấp Có kết khả quan đạo kiên quyết, kịp thời cấp ngành cấp đồng lòng vượt khó Ban lãnh đạo, tồn thể cán công nhân viên ngân hàng Trong thời gian tới, ngân hàng phát huy thành tựu đạt tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, đáp ứng nhu cầu ngày phong phú đa dạng khách hàng, khẳng định vị trí chủ đạo ngân hàng địa bàn huyện Châu Thành với phương châm “Agribank – Mang phồn thịnh đến với khách hàng” GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 75 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp 6.2 KIẾN NGHỊ Trong khoảng thời gian thực tập NHNNo&PTNT CT(HG), em biết nhiều kiến thức thực tế hoạt động ngân hàng Từ số liệu phân tích em thấy hoạt động ngân hàng tốt Tuy nhiên, từ kiến thức thu thập trình học tiếp xúc thực tế em xin có số kiến nghị: 6.2.1 Đối với quyền địa phương - Quan tâm đạo việc phòng chống dịch bệnh, dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh lợn, tiêu chảy cấp tín nạn thiên tai, bệnh rầy nâu số giống trồng để người dân yên tâm sản xuất, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất đạt hiệu cao - Chính quyền địa phương cần thực tốt công tác quản lý địa bàn hỗ trợ tốt cho ngân hàng việc cung cấp xác nhận thông tin khách hàng vay vốn cho ngân hàng cách xác đầy đủ Từ giúp ngân hàng có đánh giá tư cách lực trả nợ khách hàng từ ngân hàng đưa qu yết định cho vay hiệu - Hỗ trợ cho ngân hàng công tác thu hồi nợ xử lý tài sản đảm bảo khoản vay khơng khả thu hồi với thời hạn nhanh 6.2.2 Đối với Ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành - Ngân hàng nên tạo cho trang w eb riêng để tạo điều kiện giao dịch thuận lợi giai đoạn hội nhập quốc tế có hội thu hút nhiều khách hàng tiềm (đâ phần hộ gia đình, cá nhân sản xuất nơng – lâm – ngư nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ) - Phải thường xuyên theo dõi công tác sử dụng vốn, trình sản xuất kinh doanh khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm giảm nhẹ thất thoát cho ngân hàng Giám sát tài sản đảm bảo nợ vay, đánh giá mức độ hao mòn để xử lý kịp thời tài sản giá, hạn chế rủi ro xảy - Nên tiến hành liên kết với ngân hàng khác hệ thống (xây dựng hệ thống liên ngân hàng lĩnh vực kinh doanh thẻ ATM) nhằm tránh tình trạng thẻ ngân hàng rút tiền máy rút tiền tự động ngân hàng - Củng cố phát huy kết đạt thời gian qua nâng cao công tác huy động vốn nhiều hình thức: phát hành thẻ, phát GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 76 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp hành kỳ phiếu trái phiếu, đặc biệt trọng tăng cường huy động vốn tiền gửi tiết kiệ m có kỳ hạn để đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày tăng khách hàng Tăng vốn huy động để giảm vốn điều chuyển xuống Từ nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng - Cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào công tác cán để có đãi ngộ, đối xử cơng 6.2.3 Đối với khách hàng Tín dụng ngân hàng mà đặc biệt NH NNo&PTNT nguồn vay vốn có chi phí thấp, ổn định, có khả đáp ứng đủ kịp thời nhu cầu doanh nghiệp Vì vậy, để dễ dàng tiếp cần nguồn vốn, người dân nên thực đầy đủ thủ tục đăng ký chứng nhận quyền sở hữu tài sản cố định, làm vay vốn ngân hàng, minh bạch cơng tác kế tốn, hoạt động sản xuất kinh doanh, ngồi ra, doanh nghiệp cần nâng cao trình độ cán lập dự án để có dự án thật hiệu quả, đủ sức thuyết phục cán tín dụng ngân hàng GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 77 SVTH : Võ Minh Thụy Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Tề, Nguyễn Thị Xuân Liễu (1999) Quản trị Ngân hàng thương mại , Nhà xuất Thống kê Thái Văn Đại (2012) Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt (2010) Quản trị Ngân hàng, Nhà xuất Đại học Cần Thơ, Cần Th Trần Ái Kết (2008) Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ , NXB Giáo dục Các báo cáo tình hình huy động vốn, cho vay, tình hình thu nợ, dư nợ nợ xấu (2010, 2011, 2012) Phòng tín dụng Ngân hàng NNo&PTNT VN –CNCT(HG) Công văn 3191/NHNNo-KHTN Ngân hàng nông nghiệp việc ưu tiên giảm lãi suất cho vay ngắn hạn hộ sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp Nghị định số 41/2010/NĐ -CP ngày 12/04/2010 sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam, http://www.agribank.com.vn Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, http://chauthanh.haugiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=274 GVHD: Ths Nguyễn Văn Ngân 78 SVTH : Võ Minh Thụy ... việc thành lập ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp hình thành sở tiếp nhận từ Ngân hàng. .. nghiệp TCCB Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ngày 01/03/2004 việc mở chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Châu Thành thức vào... tích tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2011 từ đề số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng ngân hàng Bằng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CHÂU THÀNH TỈNH hậu GIANG , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CHÂU THÀNH TỈNH hậu GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay