PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN gò QUAO TỈNH KIÊN GIANG

77 16 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:47

Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN GỊ QUAO TỈNH KIÊN GIANG Giáo viên hướng dẫn: PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN Sinh Viên thực hiện: LÊ HỒNG TRÍ THANH Mã số SV: 4076488 Lớp: Kinh Tế Học K33 CẦN THƠ – 2011 GVHD: Phan Thị Ngọc Khun SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao LỜI CẢM TẠ Trong q trình thực đề tài, em nhận hướng dẫn, bảo cô Phan Thị Ngọc Khuyên, Giảng viên môn Kinh tế, khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại Học Cần Thơ Cô tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình nghiên cứu thực đề tài Cơ em chỗ em làm chưa đúng, chỉnh sửa giúp em chỗ sai sót… để em hoàn thành tốt luận văn Em xin chân thành cảm ơn cô, chúc cô dồi sức khoẻ công tác tốt Ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) GVHD: Phan Thị Ngọc Khun i SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày tháng năm 2010 Sinh viên thực (ký ghi họ tên) GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên ii SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày tháng Năm 2011 Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên iii SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng Năm 2011 Giáo viên hướng dẫn (ký ghi họ tên) GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên iv SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày tháng Năm 2011 Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên v SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phạm vi thời gian 1.3.2 Phạm vi không gian 1.3.3 Phạm vi nội dung .3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4 2.1.1 Các khái niệm hoạt động tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.1.2 Doanh số cho vay .4 2.1.1.3 Doanh số thu nợ .4 2.1.1.4 Dư nợ .5 2.1.1.5 Nợ hạn .5 2.1.2 Phân loại tín dụng 2.1.3 Chức tín dụng .6 2.1.4 Một số vấn đề cho vay .6 2.1.4.1 Nguyên tắc cho vay 2.1.4.2 Điều kiện cho vay 2.1.4.3 Đối tượng cho vay 2.1.4.4 Phương thức cho vay 2.1.4.5 Lãi suất cho vay 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 10 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 12 3.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN QUAO 12 3.1.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 12 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 12 3.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN GỊ QUAO 13 3.3 VAI TRỊ, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUAO 13 3.3.1 Vai trò .13 3.3.2 Chức 14 GVHD: Phan Thị Ngọc Khun vi SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao 3.4 BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN GỊ QUAO 14 3.4.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 14 3.4.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 14 3.5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUAO 15 3.5.1 Điều kiện vay vốn 15 3.5.2 Lãi suất cho vay .16 3.5.3 Quy trình cho vay 16 3.5.4 Đối tượng cho vay 17 3.6 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN GỊ QUAO QUA CÁC NĂM .18 3.6.1 Các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng .18 3.6.2 Kết hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT huyện Quao 19 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 22 4.1 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GỊ QUAO 22 4.1.1 Tình hình nguồn vốn 22 4.1.1.1 Tổng nguồn vốn .22 4.1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn 23 4.1.2 Phân tích nguồn vốn huy động 25 4.1.2.1 Tình hình huy động vốn theo thời hạn 26 4.1.2.2 Tình hình huy động vốn theo đối tượng kinh tế .28 4.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUAO 30 4.2.1 Doanh số cho vay 30 4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn 30 4.2.1.2 Doanh số cho vay theo cấu ngành kinh tế 33 4.2.2 Doanh số thu nợ 35 4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn 36 4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế 37 4.2.3 Dư nợ qua năm 39 4.2.3.1 Dư nợ theo thời hạn: .39 4.2.3.2 Dư nợ theo ngành kinh tế 41 4.2.4 Nợ xấu .43 4.2.4.1 Nợ xấu theo thời hạn: .43 4.2.4.2 Nợ xấu theo ngành kinh tế: 45 4.2.5 Đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 46 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 50 5.1 TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NHNN&PTNT HUYỆN QUAO .50 5.1.1 Nguồn vốn 50 GVHD: Phan Thị Ngọc Khun vii SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao 5.1.2 Dư nợ 51 5.1.3 Nợ xấu 52 5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNN&PTNT HUYỆN QUAO 53 5.2.1 Phương hướng phát triển ngân hàng 53 5.2.2 Kế hoạch thực phương hướng 53 5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 56 5.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn 56 5.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng 57 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 60 6.1 KẾT LUẬN 60 6.2 KIẾN NGHỊ .61 6.2.1 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn tỉnh Kiên Giang 61 6.2.1 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn huyện Quao 62 6.2.3 Đối với quan chức địa phương .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên viii SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) …………………………………………………………………….19 Bảng 2: Tình hình tổng nguồn vốn năm NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) …………………………………………………………… …22 Bảng 3: Tình hình huy động vốn theo thời hạn NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) ……………………………………………………………….26 Bảng 4: Tình hình huy động vốn theo đối tượng NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) ……………………………………………………………….28 Bảng 5: Doanh số cho vay theo thời hạn NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) …………………………………………………………………….31 Bảng 6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) ……………………………………………………………….33 Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thời hạn NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) …………………………………………………………………….36 Bảng 8: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2009) …………………………………………………………………….38 Bảng 9: Dư nợ theo thời hạn NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010)40 Bảng 10: Dư nợ theo ngành kinh tế NHNN&PTNT Quao (2008-2010) 41 Bảng 11: Nợ xấu theo thời hạn NHNN&PTNT Quao từ năm (2008-2010) 44 Bảng 12: Nợ xấu theo ngành kinh tế NHNN&PTNT Quao (2008-2010) 45 Bảng 13: Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng NHNN&PTNT từ năm (2008-2010) 47 GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên ix SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 5.1 TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NHNN&PTNT HUYỆN GỊ QUAO Trong ba năm qua kinh tế huyện Quao có bước tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 13,22%, cấu lĩnh vực tiếp tục chuyển dịch hướng Đồng thời quan tâm đạo huyện Ủy UBND huyện thông qua thị, nghị Đảng hướng dẫn thực chủ trương sách Nhà Nước tạo điều kiện cho NHNN&PTNT Quao ngày phát triển vững mạnh Cụ thể lợi nhuận thu Ngân hàng qua năm điều cao, đặt biệt năm 2010 lợi nhuận đạt 6.246 triệu đồng với tốc độ tăng 149, 6% so với năm 2009 Điều chứng tỏ Ngân hàng ngày hoạt động có hiệu Tuy nhiên nguồn thu nhập Ngân hàng nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thấp Do thời gian tới Ngân hàng phải cần có biện pháp khai thác tốt nguồn thu có hiệu để đáp ứng xu tình hình Đi sâu vào xem xét yếu tố tác động mạnh đến hiệu tín dụng Ngân hàng, ta cần quan tâm tiêu sau 5.1.1 Nguồn vốn - Thực tế việc tạo nguồn vốn thời gian qua NHNN&PTNT Quao thực có hiệu cơng tác huy động vốn Tổng nguồn vốn tăng qua năm với tốc độ tăng bình quân 31,75% Điều chứng tỏ nỗ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân viên làm tốt công tác huy động vốn - Nguồn vốn huy động từ dân cư hạn chế tỷ trọng vốn huy động tổng nguồn vốn có xu hướng giảm dần Cụ thể năm 2008 vốn huy động chiếm 49% tổng vốn huy động, sang năm 2009 vốn huy động giảm tỷ trọng GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 50 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao 46%, đến năm 2010 vốn huy động chiếm 38% tổng nguồn vốn người dân chưa có nhiều tiền để tích lũy Hơn tâm lý giữ vàng người dân phổ biến Đặt biệt thời kỳ lạm phát, giá vàng liên tục tăng tiền gửi dân cư - Sự gia tăng tổng nguồn vốn cho thấy có đóng góp lớn vốn điều hòa, vốn điều hòa ln chiếm 50% tổng nguồn vốn Cụ thể năm 2008 vốn điều hòa chiếm 51% tổng nguồn vốn, năm 2009 54%, đến năm 2010 vốn điều hòa chiếm 62% Nguyên nhân làm cho vốn điều hòa tăng vốn huy động đáp ứng nhu cầu vốn người dân địa bàn, bắt buột Ngân hàng huyện phải xin vốn điều hòa từ Ngân hàng cấp Do lãi suất vốn điều hòa cao(15%/năm) lãi suất vốn huy động(14%/năm) nên làm cho lợi nhuận Ngân hàng giảm phần đồng thời giảm mức độ phụ thuộc chi nhánh vào Ngân hàng cấp - Đi sâu vào xem xét nguồn vốn huy động ta thấy theo báo cáo cuối năm phòng kế tốn ngân quỹ tiền gửi tổ chức tín dụng tương đối nhỏ, ln chiếm tỷ trọng thấp tổng nguồn vốn huy động Cụ thể, năm 2008 tiền gửi TCTD chiếm 0,094% tổng nguồn vốn huy động, năm 2009 tiền gửi TCTD chiếm tỷ trọng 0,088%, năm 2010 loại tiền chiếm 0,22% nguồn vốn huy động Nguyên nhân làm cho tiền gửi TCTD chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn địa bàn có quỹ tín dụng, quỹ tín dụng có quy mơ nhỏ nên khối lượng tiền gửi vào Ngân hàng tương đối nhỏ Mặt khác lãi suất huy động loại tiền gửi thấp nên chưa thu hút lớn việc đầu tư tài quỹ tín dụng vào Ngân hàng 5.1.2 Dư nợ - NHNN&PTNT Quao ln có mức tăng trưởng đạt đạt tiêu kế hoạch giao đáp ứng yêu cầu phát triển huyện nhà lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thơn Điều thể qua mức tăng trưởng dư nợ qua năm Ngân hàng Dự nợ năm sau ln cao năm trước, tốc độ tăng bình quân 33,17% Cụ thể năm 2008 dư nợ đạt 114.928 triệu đồng, năm 2009 dư nợ đạt 144.917 triệu đồng, đến năm 2010 đạt 203.244 triệu đồng Nguyên nhân dẫn nợ dư tăng đến doanh số cho vay ngày tăng, người dân sản xuất GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 51 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao đạt hiệu quả, mặt khác áp dụng mô hình kinh tế tổng hợp nên nhiều người dân mạnh dạng đến vay để mở rộng sản xuất - Do mạnh huyện nơng nghiệp nên NHNN&PTNT Quao cho vay kinh tế hộ nông dân chủ yếu dư nợ ngành nơng nghiệp ln đứng vị trí đầu tổng dư nợ theo ngành Nó ln chiếm 60% tổng dư nợ - Hiện ngành TN-DV có tỷ trọng thấp so với ngành kinh tế khác Cụ thể dư nợ năm 2008 ngành TN-DV chiếm 14,36% tổng dư nợ Năm 2009 dư nợ chiếm tỷ trọng 13,2%, đến năm 2010 chiếm 10,69% Mặc dù số tuyệt đối dư nợ ngành có tăng tỷ trọng có xu hướng giảm Ngun nhân làm tỷ trọng giảm ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế năm 2008 làm cho đất nước xảy lạm phát tình trạng suy thối kéo dài nhà đầu tư hộ kinh doanh nhỏ lẻ sợ lỗ nên hạn chế đầu tư làm cho dư nợ ngành có tỷ trọng giảm 5.1.3 Nợ Xấu - Trong năm gần nợ xấu có xu hướng tăng Cụ thể nợ xấu năm 2008 1.079 triệu đồng, sang năm 2009 nợ xấu 1.149 triệu đồng, đến năm 2010 nợ xấu 1.174 triệu đồng Nợ xấu tăng lên qua năm Ngân hàng quản lý công tác xử lý nợ xấu không hiệu mả ảnh hưởng tình trạng lạm phát, giá tăng cao đồng thời dịch bệnh xảy thường xuyên cúm gia cầm, heo tai xanh… làm cho hộ nông dân sản xuất khơng đạt hiệu dẫn đến tình trạng trả tiền vay không hạn Tuy nhiên nợ xấu tập trung số xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Thắng nên Ngân hàng bám sát địa bàn, đạo cán tín dụng quản lý nợ chặt chẽ hơn, hạn chế nợ hạn phát sinh - Đa số nợ xấu phát sinh chủ yếu loại hình cho vay sản xuất nơng nghiệp loại hình chiếm tỷ trọng lớn có xu hướng tăng qua năm tổng nợ xấu Ngân hàng Cụ thể năm 2008 nợ xấu chiếm 59,6% tổng nợ xấu, sang năm 2009 tỷ trọng nợ xấu 66,58% Đến năm 2010 nợ xấu chiếm 95,74% tổng nợ xấu Ngồi chi phí sản xuất cao giá bán thấp đồng thời người dân lúng túng chuyển đổi trồng vật nuôi, sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, mơ hình làm ăn đạt hiệu GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 52 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao 5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNN&PTNT HUYỆN QUAO Để ngân hàng hoạt động tồn vững mạnh ngân hàng cần phải có phương hướng kế hoạch hoạt động năm tới Dựa vào kế hoạch mà tồn thể ngân hàng có tiêu thức phấn đấu cụ thể: 5.2.1 Phương hướng phát triển ngân hàng Trong năm 2011 toàn thể ngân hàng NHNN&PTNT huyện Quao phấn đấu để đạt tiêu sau: - Huy động vốn: Đạt 110 tỷ, tăng so với đầu năm 28729 triệu, tỷ lệ tăng 35,35% - Tổng dư nợ kinh doanh: 300 tỷ, tăng so với đầu năm 96.756 triệu, tỷ lệ tăng 48,2% - Tỷ lệ nợ trung hạn tối đa: 40% tổng dư nợ tương đương 81.298 triệu đồng - Tỷ lệ nợ xấu 1%/tổng dư nợ kinh doanh - Thu nợ xử lý rủi ro tối thiểu: 800 triệu đồng - Thu dịch vụ tối thiểu tăng 25% so với năm 2010 - Quỹ thu nhập: đạt từ tỷ trở lên - Tiền lương: Đạt hệ số theo quy định - Tất cán công nhân viên không để sai pham đến mức thi hành kỷ luật, không bị khách hàng phản ảnh, khiếu nại, tố cáo, không vi phạm nội quy quan quy chế hoạt động ngành - Phấn đấu 90% trở lên cán công nhân viên đạt danh hiệu lao động giỏi Cơ quan giữ vững danh hiệu văn minh, chi đoàn thể vững mạnh 5.2.2 Kế hoạch thực phương hướng Để đạt tiêu đề toàn thể ngân hàng NHNN&PTNT huyện Quao cần thực tốt cơng tác sau: Cơng tác điều hành: Ngồi biện pháp chủ yếu triển khai hội nghị tổng kết năm NHNN&PTNT tỉnh, chi nhánh NHNN&PTNT huyện Quao có số biện pháp cụ thể sau đây: Củng cố bố trí phân cơng nhân viên phù hợp với lực, trình độ nâng cao nhận thức theo tiến trình phát triển ngân hàng theo hướng đại GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 53 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao Duy trì Ban Chỉ đạo huy động vốn xử lý nợ, đồng thời xây dựng kế hoạch huy động vốn, kế hoạch xử lý nợ cụ thể phát động thi đua đợt ngắn ngày có khen thưởng kịp thời Kết hợp với tổ chức đồn thể thường xun thực tốt cơng tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ, đặc biệt ngôn phong, tác phong giao dịch Thực kiểm tra công tác điều hành ban lãnh đạo mở rộng, kiểm tra mặt nhiều mặt theo tháng, q, năm (thơng báo họp qua tháng) Có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ văn pháp luật chỗ theo chuyên đề, nhằm củng cố, cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để có đủ khả phục vụ khách hàng ngày tốt Tạo điều kiện cho việc phát huy thực tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kiểm soát, làm tham mưu kịp thời cho BGĐ Thực nghiêm tục quy chế dân chủ sở chống tham nhũng, lãng phí Cơng tác huy động vốn: Phải xác định nhận thức cán viên chức – liên đoàn quan điểm huy động vốn nhiệm vụ “sống còn” tồn chi nhánh định vị chi nhánh đại bàn Tiếp tục thực cán viên chức tuyên truyền viên hiệu để quảng bá thương hiệu NHNN&PTNT “Doanh nghiệp văn hóa” Thơng qua cơng tác tiếp thị trực tiếp, cán viên chức phấn đấu tìm cho nhiều khách hàng truyền thống Thật quan tâm biết tôn trọng lắng nghe ý kiến khách hàng, có chăm sóc đặc biệt khách hàng có số dư lớn thường xuyên khách hàng tiền gửi truyền thống Cần có quan tâm đặc biệt đến việc tu bảo dưỡng sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phương tiện phục vụ khách hàng ngày đại, cần nói đến yếu tố người thái độ phục vụ nhân tố định Cơng tác tín dụng: Về mặt nhận thức tiếp tục xác định quan điểm “Chất lượng tín dụng định tồn phát triển bền vững chi nhánh NHNN & PTNT” Mỗi cán tín dụng phải thấm nhuần phương châm “Tăng trưởng tín dụng phải GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 54 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao gắn chặt với kết huy động vốn phải đôi với kiểm tra, kiểm sốt, bảo đảm an tồn vốn nâng cao chất lượng” Thường xuyên tổ chức phân loại khách hàng theo tiêu chí quy định, phân tích tất loại nợ, kể nợ ngoại bảng nợ xử lý rủi ro để có biện pháp xử lý hiệu Đa dạng hóa phương thức cho vay để đáp ứng tính chất đặc thù, riêng có khách hàng, đối tượng vay vốn, trình luân chuyển vốn cho khách hàng ngân hàng Thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ tín dụng hành, theo dõi, kiểm tra giám sát vay để có biện pháp xử lý phù hợp Chuyển nợ hạn kịp thời theo quy định kiên xử lý nợ đến hạn, hạn chế phát sinh nợ q hạn, nợ xấu Phòng tín dụng phải làm tốt công tác thẩm định khách hàng, thẩm định dự án, nhằm đảm bảo tính thống đầu tư, không làm ảnh hưởng khách hàng Tiếp tục tập trung công tác xử lý nợ tồn đọng, nợ khởi kiện nợ thi hành án thông qua việc ký dịch vụ ủy thác địa phương ngành pháp luật Công tác kiểm tra: Chấn chỉnh sai sót, chấp hành nghiêm chỉnh ngun tắc chế độ, tiến hành phân tích tình hình tài tháng, q để phát sớm vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh, kịp thời có biện pháp đề xuất chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo hoạt động có hiệu Củng cố cơng tác vi tính, phát triển tốt hệ thống IPCAS để phát huy có hiệu lĩnh vực công tác chuyên môn Tăng cường mở rộng hoạt động dịch vụ phục vụ tiện ích khách hàng để tăng thêm nguồn thu nhập Về công tác kiểm tra: Thực cơng tác kiểm tra kiểm sốt đầy đủ dúng quy định, giúp cán khắc phục sữa sai kịp thời Phải báo cho ban lãnh đạo phát sai sót nghiêm trọng Đồng thời qua kiểm tra phải rút biện pháp ngăn ngừa rủi ro, sai phạm Cán làm công tác kiểm tra phải trung thực, thẳng thắng phải người tham mưu tích cực cho ban lãnh đạo GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 55 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao Cần xác định kiểm tra chuyên đề trách nhiệm chun mơn nghiệp vụ phải quan tâm mức thực tự kiểm tra thường xuyên để qua uốn nắn chấn chỉnh kịp thời Xem công tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm mục tiêu nâng cao tính kỷ cương, kỹ luật điều hành tác nghiệp chuyên môn Công tác khác: Tổ chức tốt phong trào văn hóa, thể thao địa phương ngành tổ chức Thực tốt biện pháp thi đua để nâng cao chất lượng cơng tác thi đua nhằm hồn thành tiêu chuyên môn công nhân viên chức, liên đoàn 5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng yêu cầu thiết yếu Nó giúp cho hoạt động Ngân hàng ngày mở rộng phát triển ổn định Mặt khác, việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh cho người dân ngày cao đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương ngày phát triển.Trên sở phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng, số giải pháp đưa để góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng sau: 5.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Một Ngân hàng mạnh thể khả huy động vốn cần có biện pháp linh động hiệu việc chăm lo công tác huy động vốn nhằm tạo nguồn vốn tăng trưởng bền vững góp phần tích cực vào việc mở rộng đầu tư tín dụng, nhằm đa dạng hóa khách hàng phù hợp với định hướng phát triển ngành Ngân hàng - Đa dạng hoá phương thức huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư thành phần kinh tế khác, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất tiêu dùng Trong điều kiện cho phép Ngân hàng cấp trên, với việc mở rộng, nâng cao cải tiến chất lượng phục vụ nhu cầu khách hàng như: tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu trả lãi trước, huy động kỳ phiếu có thưởng với nhiều hình thức lãi suất khác phù hợp với khách hàng - Ngân hàng cần tổ chức tiếp thị hình ảnh với khách hàng, giới thiệu tiện ích chăm sóc khách hàng Ngân hàng mang lại, giới thiệu GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 56 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay nơi đông dân cư tờ rơi hay bảng quảng cáo - Mở rộng dịch vụ chương trình khuyến khách hàng đến mở tài khoản giao dịch với ngân hàng Tùy thuộc vào khách hàng doanh nghiệp mà có cách tiếp thị khác quà tặng cho khách hàng có số dư tiền gửi cao; tặng phiếu ưu đãi cho khách hàng thân thiết (phiếu có tác dụng giảm loại chi phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng phí chuyển tiền, phí đổi tiền, phí mở tài khoản giao dịch…) - Nâng cao uy tín chất lượng dịch vụ để khách hàng cảm thấy thoải mái thuận tiện sử dụng dịch vụ ngân hàng mà họ lựa chọn Biểu khoản tiền gửi toán qua Ngân hàng việc đa dạng hóa đại hóa phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, đảm bảo việc tốn chuyển tiền an tồn nhanh chóng - Ngân hàng nên thiết lập biểu mẫu thẩm định sẵn theo giá trị tài sản chấp để thuận tiện cho hộ nông dân giảm bớt khối lượng cơng việc cho cán tín dụng việc lập dự án vay vốn - Ngoài chi nhánh cần phải mở rộng huy động vốn tiết kiệm ngoại tệ, nhận tiền gửi ngoại tệ để thực cho vay ngoại tệ Do nay, nguồn ngoại tệ từ nước ngồi tn ngày nhiều, nguồn vốn huy động ngoại tệ Ngân hàng khiêm tốn tăng chậm qua năm - Mặt khác ngân hàng nên mở rộng quan hệ với tổ chức tín dụng, thực toán liên hàng, thực việc đại hóa cơng nghệ thơng tin để thực toán thẻ giúp cho Ngân hàng mở rộng hình thức huy động, đáp ứng tâm lý yên tâm thuận tiện gửi tiền rút tiền khách hàng 5.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng Hoạt động huy động vốn đóng vai trò chủ đạo hoạt động tín dụng khơng phần quan trọng tồn phát triển ngân hàng Sự phát triển Ngân hàng gắn liền với sư tăng trưởng tín dụng, nói cơng tác tín dụng mặt trận hàng đầu Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, hoạt động tín dụng gặp nhiều khó khăn cần có biện pháp khắc phục thời gian tới sau: GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 57 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao - Mở rộng phạm vi tín dụng, đặc biệt trọng nâng cao tín dụng trung dài hạn cho vay sở hạ tầng, khơng đầu tư xây dựng nhà ở, mà cho vay xây cất nhà cho thuê quanh khu công nghiệp, trường học, cho vay cải tạo vườn… Đối với khoản dư nợ trung dài hạn chia nhỏ số nợ, phân thành nhiều kỳ để khách hàng dễ dàng trả nợ, hạn chế bớt rủi ro Trực tiếp động viên khách hàng đến quan hệ tín dụng với Ngân hàng, đặc biệt khách hàng có uy tín với Ngân hàng, có tài lành mạnh - Tăng cường cho vay hạn mức tín dụng hộ vay kinh tế tổng hợp kinh doanh dịch vụ có đủ điều kiện để đảm bảo trách nhiệm quyền lợi ngân hàng khách hàng - Đối với doanh nghiệp: Ưu tiên phương thức cho vay vốn, lãi suất, thu phí phải nhỏ với tổ chức tín dụng khác địa bàn để thu hút khách hàng trì giao dịch với khách hàng truyền thống - Đơn giản thủ tục vay vốn sở cần phải đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ Cần nhanh chóng khâu cho vay hoạt động giao dịch khác tránh để khách hàng đợi chờ - Bên cạnh việc cho vay đảm bảo tài sản cán tín dụng cần ý thẩm định cẩn thận phương án sản xuất kinh doanh, xét duyệt chặt chẽ trước cho vay định kì hạn trả nợ linh hoạt theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, chu kỳ sinh trưởng đời sống trồng vật nuôi, cần ý đến nguyện vọng khách hàng kỳ hạn trả nợ Chỉ cho vay khách hàng có phương án khả thi.Có cơng tác thu nợ hồn thành tốt được, góp phần làm giảm tỉ lệ nợ hạn Ngân hàng thời gian tới - Cán tín dụng cần bám chặt địa bàn phụ trách, kiểm tra đôn đốc khách hàng thực mục đích vay vốn, trả lãi vốn vay thời hạn - Kiến nghị với Ngân hàng cấp phân bổ thêm cán tín dụng thu thêm cán tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày tăng hoạt động tín dụng Ngân hàng thời gian tới - Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực biện pháp tuyển dụng, đào tạo bố trí cán nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn kiến thức tổng hợp ngành nghề, lĩnh vực hoạt động người GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 58 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao làm cơng tác tín dụng Phải thường xuyên bồi dưỡng, nhắc nhở trao dồi đạo đức, tác phong nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh, kết hợp biện pháp hành với biện pháp kinh tế nhằm tạo động lực công việc, nâng cao hiệu kinh doanh hạn chế rủi ro xảy yếu tố người Đây giải pháp có ý nghĩa quan trọng, cán tín dụng giỏi khơng đảm bảo độ an tồn đồng vốn cho vay mà giúp hộ có điều kiện tiếp cận sử dụng vốn vay tốt - Thực đầy đủ quy định đảm bảo tiền vay Vì đảm bảo tiền vay làm giảm bớt tổn thất cho Ngân hàng khách hàng lý khơng trả nợ cho chi nhánh Nó động lực thúc đẩy khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ - Ngân hàng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng, phát việc sử dụng vốn vay sai mục đích hợp đồng tín dụng tiến hành thu hồi nợ vay trước thời hạn Tổ chức công tác thu hồi nợ, nợ đưa vào xử lý rủi ro, nợ hạn nợ gia hạn nợ Phối hợp với quyền quan có liên quan việc thu hồi nợ hạn để giảm thiểu rủi ro cho vay - Tích cực thu hồi nợ đến hạn, nợ hạn có biện pháp thích đáng việc xử lý nợ xấu Bên cạnh đó, chi nhánh phải ln quan tâm đến tăng trưởng, chuyển dịch cấu dư nợ nhằm bám sát chương trình, mục tiêu phát triển chuyển dịch cấu kinh tế địa phương GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 59 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Cùng với xu hướng phát triển giới, Việt Nam không ngừng phấn đấu đạt thành tựu to lớn Biểu tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, GDP năm 2010 tính theo giá thực tế đạt 1,98 triệu tỷ đồng tương đương khoảng 104,6 tỷ USD nhiều so với năm 2009 khoảng 13 tỷ USD Kinh tế vĩ mơ có bước cải thiện , cân đối lớn kinh tế đảm bảo Đời sống người dân nâng lên vật chất lẫn tinh thần Từ kết đạt nghiệp phát triển kinh tế, có phần đóng góp khơng nhỏ NHNN&PTNT nói chung NHNN&PTNT huyện Quao nói riêng Cứ năm đổi trưởng thành NHNN&PTNT Huyện Quao nhanh chóng thích ứng với chế thị trường, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội huyện Ngân hàng thực thành công ngiệp phát triển nông nghiệp nông thôn huyện nhà Đồng vốn Ngân hàng thật đến tay người dân giúp họ nâng cao hiệu sản xuất, tạo công ăn việc làm, ổn định sống, tạo nhiều cải cho xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, tăng thu nhập cho người dân Qua trình phân tích hoạt động tín dụng NHNN&PTNT Quao ba năm qua, cho thấy hoạt động tín dụng hoạt động chiếm khoảng 99% nguồn vốn hoạt động Ngân hàng Trong hoạt động tín dụng ngắn hạn giữ vai trò chủ đạo Cụ thể thơng qua phân tích nguồn vốn, ta thấy nguồn vốn huy động ngân hàng liên tục tăng qua ba năm, hình thức huy động ngày đa dạng phong phú Hoạt động tín dụng Ngân hàng đảm bảo khả sinh lợi, NHNN&PTNT huyện Quao ln đạt lợi nhuận cao qua năm (năm 2008 3.635 triệu đồng, năm 2009 2.502 triệu đồng, năm 2010 6.246 triệu đồng) lợi nhuận năm phù hợp với hoàn cảnh biến động kinh tế nước địa phương Song song với tăng trưởng nguồn vốn doanh số cho vay, dư nợ, doanh số thu nợ tăng tăng lên qua năm Mức dư nợ năm 2008 114.928 triệu GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 60 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao đồng, năm 2009 tăng lên 144.917 triệu đồng đến năm 2010 đạt 203.244 triệu đồng Công tác xử lý thu hồi nợ tồn đọng kịp thời hiệu quả, nợ xấu trì mức phù hợp Do vậy, chất lượng tín dụng ngày nâng lên, giảm thiểu rủi ro giúp Ngân hàng tồn tại, phát huy vai trò mình, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Để đạt kết nêu nhờ đồn kết nổ lực khơng ngừng tồn thể Ban giám đốc, cán cơng nhân viên Ngân hàng, ln tâm hồn thành cơng việc cách tốt Cùng với phong cách phục vụ ân cần, vui vẻ theo phương châm lấy hiệu hoạt đông khách hàng làm mục tiêu phát triển Bên cạnh thành tựu đạt lĩnh vực hoạt động kinh doanh tiền tệ NHNN&PTNT Quao thời gian qua tồn khó khăn, thách thức Nguồn vốn hoạt động Ngân hàng hạn chế chủ yếu phải huy đồng vốn từ ngân hàng cấp Ngoài Ngân hàng phải chịu cạnh tranh gay gắt tổ chức tín dụng khác địa bàn Cho nên, để khắc phục hạn chế cần đa dạng hóa hình thức huy động vốn nhàn rỗi với nhiều mức lãi suất hấp dẫn, mở rộng hoạt động dịch vụ, khuyến khích khách hàng giao dịch thường xuyên tặng phẩm, giúp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHNN&PTNT Quao Đồng thời góp phần đẩy nhanh việc thực q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn tỉnh Kiên Giang - Do điều kiện kinh tế địa phương phát triển nên nguồn vốn sở hạn chế Dư nợ thấp ngun nhân dẫn đến khó khăn tài ngững năm qua Đề nghị NHNN&PTNT cấp tạo điều kiện cho chi nhánh sử dụng vốn cấp để tăng trưởng dư nợ, đảm bảo ngân hàng phát triển bền vững - Sắp xếp, bố trí nhân cho hợp lý tránh tình trạng vào mùa vụ nhân viên phải làm việc tải, ảnh hưởng đến chất lượng suất lao động Vì vậy, Ngân hàng cần thu nhận điều chuyển thêm cán tín dụng cho Ngân hàng để kịp thời đáp ứng nhu cầu mạng lưới ngày mở rộng GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 61 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao - Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác đào tạo, thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán tín dụng, nâng cao lực, phẩm chất xây dựng đội ngũ cán cơng nhân viên có đầy đủ trình độ chun mơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Ngân hàng nên thường xuyên tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng, tham gia đầy đủ hoạt động công đoàn nhằm xây dựng tập thểđoàn kết vững mạnh - Cho phép hỗ trợ vốn để lắp đặt nâng cấp thêm máy ATM Đây hình thức thu hút khách hàng gửi tiền giao dịch với Ngân hàng Tạo thói quen có gắn bó ngân hàng khách hàng - Ngân hàng nên có sách linh hoạt hấp dẫn để nâng cao khả cạnh tranh với Ngân hàng khác địa bàn - Ngân hàng cần có đợt khuyến khích mở thẻ miễn phí đối tượng khách hàng học sinh trường phổ thơng trung học, nhóm khách hàng tiềm đem lại nguồn thu cho Ngân hàng 6.2.1 Đối với Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn huyện Quao - Cần nâng cao chất lượng thông tin ngân hàng, tránh tượng chậm trễ nhiều thông tin vấn đề, văn hướng dẫn nghiệp vụ thông tin khác, giúp Ngân hàng hoạt động tốt - Duy trì mở rộng thêm nhiều khách hàng nhằm làm tăng doanh số cho vay Ngân hàng, đồng thời giúp khách hàng có nhu cầu vay vốn mà chưa làm quen với Ngân hàng để khách hàng thấy lợi ích việc vay vốn sử dụng vốn vay cách có hiệu - Nhu cầu vốn ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ ngày tăng nhanh Vì vậy, ngân hàng nên tiếp tục tăng mở rộng doanh số cho vay cho đối tượng để tăng lợi nhuận ngân hàng - Bước đầu khuyến khích cán cơng nhân viên Ngân hàng tham gia tốn tiền lương qua thẻ tín dụng, sau mở rộng sang quan hành chính, đơn vị trường học, bệnh viện,… nhằm tạo cho Ngân hàng có thêm nguồn vốn huy động ngày tăng, giảm chi phí huy động đáp ứng nhu cầu vay vốn người dân GVHD: Phan Thị Ngọc Khun 62 SVTH: Lê Hồng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao - Phối hợp chặt chẽ với phòng ban có liên quan việc giám sát, hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu đảm bảo cho Ngân hàng tránh rủi ro xảy cơng tác cho vay thu hồi nợ 6.2.3 Đối với quan chức địa phương Một nhân tố quan trọng giúp cho hoạt động tín dụng có hiệu việc hỗ trợ cấp quyền địa phương Vì vậy, quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho Ngân hàng việc cung cấp thông tin khách hàng hồ sơ cho vay vốn khách hàng, công tác thu hồi xử lý nợ giúp hoạt động tín dụng Ngân hàng thuận lợi - Uỷ Ban Nhân Dân xã, Phường, Thị trấn cần xem xét quản lý chặt chẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chấp xin vay vốn Ngân hàng - Khi xác nhận hồ sơ xin vay, Uỷ Ban Nhân Dân xã, thị trấn cần đòi hỏi có đủ hai người gồm: người uỷ quyền người uỷ quyền để tránh xảy tranh chấp sau Bởi thường xảy tượng giả mạo chữ kí người uỷ quyền để vay, bảo lãnh chấp - Uỷ Ban Nhân Dân xã, thị trấn nên xem xét giới thiệu cho Ngân hàng cộng tác viên tín dụng đáng tin cậy, có đạo đức lực giúp cho việc thẩm định cho vay Ngân hàng ngày có hiệu GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 63 SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình tín dụng NHNN&PTNT Quao TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết năm 2008 phương hướng nhiệm vụ năm 2009 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Báo cáo tổng kết năm 2009 phương hướng nhiệm vụ năm 2010 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Báo cáo tổng kết năm 2010 phương hướng nhiệm vụ năm 2011 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thơn Bảng cân đối kế tốn cuối năm 2008 Bảng cân đối kế toán cuối năm 2009 Bảng cân đối kế toán cuối năm 2010 Website: www.agribank.com GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên 64 SVTH: Lê Hoàng Trí Thanh ... Gò Quao 19 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 22 4.1 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN... huy động vốn, tình hình sử dụng vốn Ngân hàng nguyên nhân tác động đến chúng, nên đề tài Phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang ... TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN HUYỆN GỊ QUAO 13 3.3 VAI TRỊ, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN GÒ QUAO 13 3.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN gò QUAO TỈNH KIÊN GIANG , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN gò QUAO TỈNH KIÊN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay