PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG THƢƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín ĐỒNG THÁP

81 16 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

z TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -o0o - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN ĐỒNG THÁP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đinh Yến Oanh Võ Phƣơng Thành MSSV: 4084266 Lớp: Kinh tế học – K34 Cần Thơ 2012 Trang i LỜI CẢM TẠ Trong trình thực Luận văn tốt nghiệp, với nỗ lực thân giúp đỡ người xung quanh để hồn thành Luận văn này, tơi xin chân thành gửi đến: Tất quý thầy Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ lời cảm ơn sâu sắc nhất, tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt Luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Đinh Yến Oanh bảo giúp đỡ suốt thời gian thực Luận văn Và xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè người thân hỗ trợ, giúp đỡ thời gian vừa qua Cuối xin chúc quý thầy Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Bộ môn Kinh tế, Trường đại học Cần Thơ, Yến Oanh dồi sức khỏe thành công công việc Ngày… tháng… năm 2012 Sinh viên thực Võ Phương Thành Trang ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày… tháng… năm 2012 Sinh viên thực Võ Phương Thành Trang iii NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trang iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày… , tháng… , năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Đinh Yến Oanh Trang v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Trang vi MỤC LỤC Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những vấn đề tín dụng 2.1.2 Những vấn đề rủi ro tín dụng 2.1.3 Những vấn đề tín dụng ngắn hạn 2.1.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 11 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 11 3.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 12 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 12 3.2.2 Chức hoạt động chi nhánh 13 3.2.3 cấu tổ chức 14 Trang vii 3.2.4 Phân khúc thị trường mục tiêu 16 3.2.5 Các sản phẩm dịch vụ chi nhánh 17 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 17 3.3.1 Thu nhập 19 3.3.2 Chi phí 19 3.3.3 Lợi nhuận 19 3.4 PHƢƠNG HƢỜNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 20 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 22 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 22 4.1.1 cấu nguồn vốn 22 4.1.2 Tình hình nguồn vốn huy động 24 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 28 4.2.1 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng Sacombank Đồng Tháp 28 4.2.2 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn Sacombank Đồng Tháp 33 4.3 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 50 4.3.1 Dư nợ ngắn hạn tổng nguồn vốn 50 4.3.2 Dư nợ ngắn hạn tổng vốn huy động 51 4.3.3 Hệ số thu nợ lĩnh vực tín dụng ngắn hạn 51 4.3.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn 52 Trang viii 4.3.5 Tỷ lệ nợ xấu hoạt động tín dụng ngắn hạn 52 4.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 53 4.4.1 Nhân tố khách quan 53 4.4.2 Nhân tố chủ quan 53 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 55 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 55 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHĂP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 57 5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn 57 5.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn 59 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 6.1 KẾT LUẬN 67 6.2 KIẾN NGHỊ 67 6.2.1 Đối với quan nhà nước 67 6.2.2 Đối với ngân hàng nhà nước (NHNN) 68 6.2.3 Đối với Sacombank Đồng Tháp 68 Trang ix DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 18 Bảng 2: cấu nguồn vốn Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 22 Bảng 3: Tình hình huy động vốn Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 24 Bảng 4: Tình hình hoạt động tín dụng Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 28 Bảng 5: Doanh số cho vay ngắn hạn theo hình thức vay vốn Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 34 Bảng 6: Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 36 Bảng 7: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo hình thức vay vốn Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 40 Bảng 8: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 42 Bảng 9: Dƣ nợ cho vay ngắn hạn theo hình thức vay vốn Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 45 Bảng 10: Dƣ nợ cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 47 Bảng 11: Một số tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn Sacombank Đồng Tháp từ năm 2009 đến năm 2011 50 Trang x CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUN NHÂN Từ q trình phân tích tình hình hoạt động chi nhánh ta thấy số tồn nguyên nhân chủ yếu sau: Những tồn sau nâng cấp thành chi nhánh cấp từ chi nhánh Đồng Tháp cấp chưa khắc phục triệt để, Sacombank Đồng Tháp phải thời gian dài tập trung cho công tác chấn chỉnh mặt mơ hình cấu tổ chức, nhân sự, kế hoạch phát triển Trong năm vừa qua, ngân hàng mở chi nhánh hàng loạt VPbank, VIPbank, Á Châu, Eximbank cạnh tranh khách hàng với Sacombank Mặt khác, hầu hết ngân hàng đặt sát nhau, khách hàng cân nhắc lựa chọn ngân hàng để giao dịch Đây áp lực lớn cho Sacombank Đồng Tháp Ngoài năm 2009, ngân hàng quốc doanh đến hồn tất việc cổ phần hố Khi ngân hàng quốc doanh mạnh khả tài lẫn khoa học cơng nghệ đại, phong cách phục vụ cải tiến Đây sức ép không Sacombank NHTM khác Địa bàn hoạt động Sacombank xa, lại khó khăn nên khơng trở ngại cho việc giám sát trình thực vốn vay CVKH phải quản lý toàn khâu từ khâu nhận hồ sơ, thẩm định khâu giám sát, thu hồi nợ khách hàng địa bàn rộng CVKH thực việc kiểm tra, giám sát thường xuyên mà khách hàng lớn, tập trung gần trung tâm tỉnh Trong năm vừa qua, Sacombank Đồng Tháp phải chia sẻ nguồn nhân lực trình độ cho chi nhánh bạn Trong nguồn nhân thay chưa chuẩn bị tuyển dụng, đào tạo kịp thời Điều ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh Đồng Tháp Trang 55 Để thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch, Sacombank Đồng Tháp áp dụng chương trình khuyến lớn nhằm cạnh tranh với ngân hàng đối thủ Việc phần ảnh hưởng đến lợi nhuận chi nhánh Thu hồi nợ không tập trung cho vay không phù hợp với mùa vụ dẫn đến việc thu hồi nợ khó khăn Ngồi việc xử lý nợ hạn quá, nợ xấu cứng nhắc ngun nhân gây xấu Vì nguyên nhân khách hàng chưa chuẩn bị đủ tiền toán kịp thời bị ngân hàng xiết nợ dẫn đến tình trạng khó khăn nhiều khơng khả trả nợ cho ngân hàng Nợ xấu mà chủ yếu nợ hạn nhiều khách hàng trả nợ không định kỳ yếu tố thân thuộc khách hàng khơng muốn trả nợ cho ngân hàng lãi suất phạt nhỏ lãi suất vay thị trường Ngoài ra, khách hàng sử dụng quỹ vốn vay khơng mục đích ghi hợp đồng, hoạt động đầu tư kinh doanh khơng hiệu khơng chiến lược kinh doanh biện pháp ứng phó yếu tố ảnh hưởng thay đổi Khu vực đồng sơng Cửu Long ln gặp khó khăn thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh thường xuyên xảy Điều ảnh hưởng lớn đến công tác huy động vốn, cho vay thu hồi nợ Sacombank Đồng Tháp đối tượng nông dân Việc sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp q trình hội nhập bộc lộ nhiều yếu Sản phẩm nơng nghiệp mạnh lúa, gạo, thủy sản… bộc lộ nhiều yếu điểm sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, chất lượng không đều, sức cạnh tranh Mặt khác giá nông sản bị thương lái ép giá Do hoạt động sản xuất nơng nghiệp gặp nhiều rủi ro không đem lại lợi nhuận cao, ảnh hưởng đến cơng tác tín dụng ngân hàng đối tượng Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam vướng phải nhiều vụ kiện hàng xuất cá, tôm làm cho nhiều hộ nông dân doanh nghiệp chế biến gặp nhiều khó khăn Hàng xuất thị trường Mỹ nước Đơng Âu gặp nhiều hạn chế phải cạnh tranh với nhiều công ty nước khác khu vực Trong lĩnh vực cho vay sản xuất kinh doanh bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp, ngân hàng thườnghạn mức khách hàng vòng 12 tháng Việc kiểm tra, thẩm định dự án sản xuất kinh doanh CVKH Trang 56 phân tích báo cáo trình lên cấp Phòng quản lý tín dụng kiểm tra, xem xét lại hồ sơ Do đó, việc tính tốn số liệu gặp nhiều sai sót khách hàng cung cấp kết kinh doanh chưa thực đầy đủ xác với tình hình thực tế Hầu hết doanh nghiệp làm báo cáo tài để nộp thuế Do đó, việc báo cáo tài khơng khớp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm trốn thuế doanh nghiệp nhỏ tránh khỏi Điều ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá hoạt động khách hàng 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHĂP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 5.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Xu hướng khách hàng nhu cầu vay vốn họ thường đến ngân hàng họ mở tài khoản hay gửi tiền tiết kiệm để giao dịch Sacombank Đồng Tháp cần phải mở rộng hoạt động huy động vốn nhằm thu hút tối đa nguồn tiền nhàn rỗi huy động được, chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay khách hàng kịp thời hiệu Sacombank Đồng Tháp cần sách lãi suất linh hoạt phù hợp với lãi suất thị trường Thường xuyên cập nhật tình hình lãi suất địa bàn, vùng linh động điều chỉnh phù hợp với thị trường khung lãi suất quy định NHNN Lãi suất huy động phải thật hấp dẫn, giữ mức ổn định tương đối Do đó, chi nhánh cần phải cán điều tra, nghiên cứu thị trường, cân đối lãi suất đầu vào lãi suất đầu để cạnh tranh Áp dụng lãi suất cao theo mức tiền gửi vào theo khung lãi suất bậc thang chi nhánh cần chia nhỏ mức tiền gửi Khách hàng lựa chọn mức tiền gửi phù hợp lợi Để tăng cường việc huy động vốn, việc điều chỉnh lãi suất, cần xem xét cung cấp tốt dịch vụ ngân hàng gửi tiết kiệm nơi rút nhiều nơi thông qua hệ thống vi tính đại, nhằm tạo thuận lợi tiết kiệm thời gian giao dịch cho khách hàng Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến để tốn nhanh chóng, xác, an tồn tiện lợi, tránh trường hợp sai sót số dư tài khoản khách hàng tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho khách hàng Trang 57 Đa dạng hóa hình thức huy động khác tiền gửi tiết kiệm VND đảm bảo vàng, tiết kiệm vàng, tiết kiệm tích lũy… với nhiều kỳ hạn nữa, mở rộng khoản tiền gửi toán khách hàng doanh nghiệp cá nhân Chi nhánh nên áp dụng sách khuyến trúng thưởng nhiều nhằm thu hút nhiều khách hàng địa bàn tỉnh Đồng Tháp Chi nhánh cần quan tâm công tác huy động vốn vùng nông thôn, thị trường tiềm vốn lớn Họ tích lũy nhiều tiền chủ yếu để mua vàng cất giữ chờ giá vàng lên cho vay nóng khó đòi Nắm bắt tình hình trên, chi nhánh cần sách tuyên truyền, thuyết phục sản phẩm tiền gửi phù hợp Khi khách hàng đến quan hệ với ngân hàng, nên tiếp xúc với khách hàng hai lĩnh vực huy động vốn cho vay vốn Khi khách hàng nhu cầu đến với ngân hàng Đặc biệt họ tuyên truyền viên tích cực việc giới thiệu khách hàng cho ngân hàng Chi nhánh cần giữ mối quan hệ thân thiết với khách hàng truyền thống, thường xuyên giao dịch với ngân hàng Mặt khác phải tận dụng mở rộng, khai thác triệt để khách hàng tiềm cách định kỳ tổ chức hội nghị khách hàng để củng cố quan hệ, nắm nhu cầu khách hàng Để từ chi nhánh đưa biện pháp khắc phục kịp thời, cải tiến sản phẩm dịch vụ cho phù hợp Thông thường ngân hàng nên tổ chức vào dịp họp mặt cuối năm thuận tiện Cần ưu đãi phí dịch vụ đơn vị quan hệ tốn thường xuyên quan hệ phát sinh cao Điều tạo cho họ tính an tâm giao dịch ngân hàng, từ giữ chân khách hàng hoạt động tín dụng Đồng thời chi nhánh cần phát huy sách tặng quà cho khách hàng dịp lễ tết phải chiến lược cụ thể theo nhóm khách hàng Hiện phận tiền gửi Sacombank Đồng Tháp trưởng phận phụ trách chung Tuy nhiên ban lãnh đạo cần phân cơng cán lực quản lý tài khoản khách hàng chiến lược để thu hút nguồn vốn Đồng thời phải chế khen thưởng phù hợp thường xuyên cho cán thu hút nhiều khách hàng, thái độ phục vụ tốt Trang 58 Để công tác huy động vốn thuận lợi nữa, cần mở thêm điểm huy động vốn nơi mơi trường kinh tế phát triển khu thương mại cụm tuyến dân cư, để thu hút nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc gửi, rút chuyển tiền Hoạt động marketing Sacombank chủ yếu qua báo chí hoạt động xã hội tập trung TP Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc Cần tuyên truyền nhiều đến tận thành phần kinh tế, ý quan tâm đến địa phương vùng sâu tỉnh để họ hiểu rõ lợi ích đến với ngân hàng việc quảng bá thương hiệu đài truyền hình Về việc phát hành giấy tờ giá chi nhánh cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi không dừng lại việc dán thông báo ngân hàng mà thơng báo đài địa phương 5.2.2 Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn 5.2.2.1 Trong công tác xem xét hồ sơ, thẩm định tài sản chấp, phƣơng án sản xuất kinh doanh Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn từ khách hàng, CVKH cần kiểm tra tính đầy đủ tính pháp lý giấy tờ theo quy định loại hình cho vay Phát kịp thời sai sót khơng khớp giấy tờ, phần thiếu để khách hàng bổ sung, chỉnh sửa kịp thời Khi thẩm định dự án phương diện kỹ thuật phải xem xét sâu nghiên cứu, phân tích thiết bị chủ yếu dự án đầu tư phù hợp với số lượng dự kiến sản xuất, dự án khách hàng Chú ý phù hợp quy mô dự án đầu tư với khả tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp nguyên vật liệu, lực pháp lý doanh nghiệp hay cá nhân Sau xem xét nghiên cứu hồ sơ vay vốn, CVKH cần đánh giá lại tổng thể về: + Uy tín khách hàng (Character) qua hồ sơ khứ khách hàng với chi nhánh ngân hàng khác tốt khơng thơng qua thơng tin lấy từ CIC (Credit Information Center) Đặc biệt lần tiếp xúc với khách hàng, CVKH đánh giá mức độ trung thực khách hàng thông qua số vốn vay so với mục đích vay, giá trị tài sản chấp ghi giấy đề nghị vay với giá trị Trang 59 thị trường Qua lời nói cử khách hàng CVKH đánh giá thiện chí trả nợ khách hàng, mức vốn thực mà khách hàng cần cho dự án + Năng lực vay nợ (Capacity) bao gồm lực tài lực pháp lý, CVKH cần xem xét kỹ phần thu nhập để trả nợ hợp lý hay khơng, khách hàng khoản thu lớn tương lai để trả nợ cho ngân hàng + Khi phân tích ngồi yếu tố thuộc thân khách hàng, CVKH cần đặc biệt quan tâm trọng đến yếu tố thuộc điều kiện kinh tế - xã hội (Conditions) Đối với khoản mục cho vay sản xuất kinh doanh cần phải ý đến xu hướng thị trường, định hướng phát triển kinh tế địa phương + Đối với khách hàng doanh nghiệp, vốn tự (Capital) khoản bù đắp rủi ro thua lỗ xảy Vốn khách hàng tham gia vào dự án lớn, khách hàng quan tâm nhiều đến mục tiêu vay vốn làm cho dự án sinh lời theo kế hoạch + Khi đánh giá xem xét tài sản chấp (Collateral) nên ý đến thời gian sử dụng lại tài sản đặc biệt lĩnh vực cho vay góp chợ chấp lơ sạp, yêu cầu mua bảo hiểm tài sản tài sản tính rủi ro cao CVKH thẩm định cần nhạy bén, nắm bắt tham khảo giá thị trường tài sản nhằm định giá lại tài sản chấp thông qua bạn bè khách hàng, qua cơng ty, hộ lân cận đất cần sang nhượng 5.2.2.2 Trong công tác theo dõi nợ, thu lãi định kỳ Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng định kỳ hàng tháng, theo dõi tình hình tài sản chấp nhằm phát kịp thời sai phạm khách hàng so với hợp đồng tín dụng ký kết sử dụng vốn sai mục đích, việc sản xuất kinh doanh bị trì trệ, trả lãi khơng hạn Từ đó, CVKH kịp thời phát rủi ro biện pháp xử lý kịp thời, tránh tình trạng nợ hạn Chi nhánh cần tăng cường danh mục tài sản đảm bảo q trình mơi trường kinh tế môi trường pháp lý chưa đồng thường xuyên thay đổi Luật đất đai, Luật doanh nghiệp tác động làm ảnh hưởng đến việc gia tăng rủi ro khoản vay Chi nhánh phải thường xuyên cập nhật thông tin yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo giá trị tài sản đảm bảo thời giảm tỷ lệ cho phép Trang 60 CVKH cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả lãi, nợ gốc hạn CVKH nên gọi điện thoại nhắc trước khách hàng thời gian để khách hàng kịp chuẩn bị đủ tiền trả cho ngân hàng Ngoài ra, gần đến ngày nộp tiền nên nhắc nhở khéo khách hàng đến vào hẹn Đây biện pháp hữu hiệu khách hàng nhiều việc nên quên cảnh báo khách hàng khơng thiện chí trả nợ 5.2.2.3 Tiến hành phân tích đánh giá lại hồ sơ khách hàng vay vốn ngân hàng Phòng quản lý tín dụng thường xuyên đánh giá, xếp hạng khách hàng từ lúc nhận hồ sơ vay vốn, ký hợp đồng tín dụng, q trình thực hợp đồng tín dụng Cần lưu ý đánh giá chất lượng tín dụng thơng qua việc trả nợ ngân hàng định kỳ hạn hay khơng Khi kết thúc hợp đồng tín dụng, ngân hàng nên đánh giá lại cách hệ thống lưu hồ sơ khách hàngtín dụng ngắn hạn khách hàng thường xuyên giao dịch với ngân hàng để vốn phục vụ việc luân chuyển hàng hóa, bổ sung vốn lưu động cho trình sản xuất kinh doanh diễn liên tục Ngoài khách hàng đến ngân hàng vay vốn thường xuyên cho mục đích tiêu dùng năm 5.2.2.4 Giải pháp trình xử lý nợ xấu - nợ hạn Đối với nhóm nợ xấu tài sản đảm bảo, chi nhánh cần ưu tiên xử lý trước: + Các khoản nợ khó đòi khả thu hồi năm tiến hành xử lý ngay, kiên thu hồi triệt để xử lý triệt để + Các khoản nợ khả thu phần chi nhánh tiến hành thu dần, động viên khách hàng bán phần tài sản chấp để toán nợ Ngân hàng xem xét giảm phần lãi hạn cho khách hàng Bằng thủ thuật khác tùy loại khách hàng Đối với khách hàng người bảo lãnh tài sản khác ngân hàng cho khách hàng trả dần thời gian để giảm bớt nợ Sau hốn đổi tài sản bảo đảm lợi cho ngân hàng thay cho tài sản bảo lãnh giá trị lớn giải người bảo lãnh ln viện dẫn lý để trì hỗn Mặt khác, người bảo lãnh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với quan nhà nước nên không phát Trang 61 Đối với khoản nợ mà khách hàng khả trả khơng thiện chí CVKH cần phải thường xuyên đến nhà, gặp gỡ khách hàng Đồng thời kết hợp biện pháp cứng rắn cách đề nghị quyền địa phương hỗ trợ làm thủ tục khởi kiện pháp luật, tranh thủ hỗ trợ tối đa quan pháp luật nhằm thu hồi nợ sớm Và xử lý phải kiên đến nhằm cảnh báo nợ khác, tránh tình trạng ảnh hưởng dây chuyền sau + Đối với nhóm nợ thực khó khăn tài chính, sản xuất kinh doanh khơng thể tiếp tục thiếu vốn, khơng đầu tiêu thụ sản phẩm, nguồn thu tương lai khơng đáng kể tùy đối tượng giải sau: Doanh nghiệp gặp khó khăn khơng trả nợ cho ngân hàng Tuy nhiên qua tìm hiểu doanh nghiệp dự án tốt thiếu vốn để tiếp tục triển khai Ngân hàng nên mạnh dạn tài trợ cho dự án để vừa thu nợ, thu hồi vốn đầu tư thu thêm khoản lợi nhuận Tuy nhiên tùy trường hợp, khách hàng gặp khó khăn khơng trả nợ cho ngân hàng khơng tiêu thụ hàng hóa CVKH quen biết kinh nghiệm giúp khách hàng bán hàng Số tiền bán hàng thu ngân hàng thu phần, phần lại để khách hàng trả lương nhân viên chi phí, trì hoạt động Trường hợp khách hàng khơng khả nguồn để trả nợ trông chờ vào nguồn trả nợ người khác nguồn viện trợ khơng hồn lại từ thân nhân nước Trường hợp CVKH nhờ mối quan hệ sẵn để kiên trì nắm bắt thời đòi nợ khách hàng tiền Đối với nhóm nợ khơng tài sản đảm bảo: + Đánh giá cách tồn diện tình hình nợ q hạn để tổng hợp lại số lượng khách hàng chuyển công tác, việc chết, bỏ trốn để từ biện pháp xử lý phù hợp Đồng thời tiến hành làm việc nghiêm túc bên hữu quan ký hợp đồng liên kết chưa thực đầy đủ trách nhiệm ghi hợp đồngNgân hàng tiến hành đề nghị xử lý lên đơn vị chủ quản cấp Trang 62 + Mặt khác, ngân hàng cần liên kết với quyền địa phương yêu cầu phong tỏa nhà tài sản khách hàng, tránh tình trạng vốn xảy hoạt động cho vay tín chấp + Đối với hộ nghèo, nguồn trả nợ thấp thiện chí trả nợ, ngân hàng nên giảm lãi cho họ 5.2.2.5 Giải pháp nhằm mở rộng quy mơ hoạt động tín dụng ngắn hạn thời gian tới Đối với ngân hàng, việc mở rộng quy mơ tín dụng vấn đề cần thiết, tăng cường cung ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế vấn đề định đến tồn phát triển ngân hàng Xu hướng chung NHTM tăng cường việc cho vay ngắn hạn nhiều cho vay trung dài hạn Vì hầu hết khoản cho vay phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, luân chuyển vốn hàng hóa Dưới số giải pháp nhằm mở rộng quy mơ hoạt động tín dụng cho Sacombank Đồng Tháp: Sacombank nên mở rộng phương thức cho vay Sự kết hợp nhiều phương thức cho vay mang lại nhiều lợi ích cho người vay lẫn ngân hàng người vay lựa chọn cho phương thức phù hợp nhất, ngân hàng tận dụng điều để thu hút nhiều khách hàng hơn, từ tăng doanh số cho vay mở rộng quy mơ Kết hợp cho vay phục vụ đời sống cho vay sản xuất nông nghiệp khách hàng để tăng mức dư nợ, hạn chế nợ hạn, nợ xấu Bám sát chương trình, dự án trọng điểm địa phương lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhằm phát thị trường tiềm để tranh thủ thời gian thu hút khách hàng trước đối thủ khác Tăng cường hoạt động cho vay ngắn hạn thành phần kinh tế Chủ yếu tập trung hướng vào khách hàng mục tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, tiểu thương buôn bán chợ cho vay phục vụ tiêu dùng Đẩy mạnh phát triển dư nợ địa bàn trọng điểm, trung tâm thành thị Chi nhánh cần phải cấu lại dư nợ theo hướng hạn chế tối đa việc cho vay sản xuất nông nghiệp vùng địa bàn vùng sâu, vùng xa, phân tán rộng, lại khó khăn khó quản lý, nợ xấu cao, vay nhỏ Nên tập trung cho vay sản xuất nông nghiệp khu vực tập trung gần chi nhánh để dễ quản lý Trang 63 Chi nhánh cần chủ động việc cân đối vốn kinh doanh cách nâng cao chất lượng tín dụng xét cấu nguồn vốn cho tương thích với cấu sử dụng vốn, giảm bớt chênh lệch kỳ hạn tài sản nợ tài sản có, tránh tình trạng khả toán cho khách hàng Chi nhánh nên xác định lãi suất đầu vào hợp lý, khơng ngun nhân cầu tín dụng cao mà tăng lãi suất Mặt khác ngân hàng nên xem xét đối tượng khách hàng đến vay mà thỏa thuận lãi suất cho phù hợp theo mức độ rủi ro uy tín khách hàng Tuy nhiên cần trì mức lãi suất cạnh tranh, thu hút nhiều khách hàng, tránh tình trạng lãi suất cho vay cao Chi nhánh cần buổi tập huấn cơng tác tiếp thị cho CVKH Từ rèn luyện kỹ giao tiếp, tìm kiếm khách hàng hiệu hơn, đặc biệt khách hàng cá nhân Trang 64 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng hoạt động vô phức tạp chứa đựng nhiều rủi ro Tuy nhiên kinh tế thời kỳ đổi hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu NHTM Việt Nam Các sản phẩm dịch vụ chuyển biến tích cực chưa đủ sức để cải thiện tình hình cấu hoạt động ngân hàng Cùng với lớn mạnh ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Đồng Tháp ngày phát triển tự khẳng định kinh tế địa phương Thực tế vài năm qua, vốn ngân hàng giúp cho người dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cấu, tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ tạo thay đổi đáng kể mặt kinh tế thành phố Sacombank Đồng Tháp năm vừa qua tích cực tăng cường cơng tác huy động vốn để phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu vốn ngày gia tăng thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư Hoạt động tín dụng chi nhánh ln giữ mức tương đối ổn định so với chi nhánh NHTM khác khu vực Hoạt động tín dụng ngắn hạn khai thác cánh triệt để đối tượng tiềm doanh nghiệp tư nhân, cá thể vay để sản xuất kinh doanh Dư nợ tín dụng ngắn hạn vào cuối năm tăng liên tục so với năm trước với tốc độ tăng cao Đây khoản sinh lời đáng kể, góp phần lớn việc tăng thu nhập chi nhánh Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, hoạt động tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn cấu tín dụng thể hoạt động chi nhánh động hiệu gắn liền với kinh tế địa phương Đồng thời chi nhánh thu hồi vốn nhanh, khả luân chuyển vốn đến khách hàng nhiều Mặt khác, khách hàng vay vốn để sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thiếu hụt vốn tạm thời, cuối kỳ xoay vòng vốn, họ vốn trả cho ngân hàng Mặc dù gặp nhiều khó khăn với tâm nhiệt huyết vươn lên, chi nhánh gặt hái nhiều thành công Với hoạt động tín dụng ngắn hạn, Sacombank Đồng Tháp góp phần lớn việc khai thác mạnh Trang 65 sản xuất kinh doanh tỉnh, Sacombank góp phần thúc đẩy kinh tế Đồng Tháp phát triển bền vững, động, hiệu Qua phân tích đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn chi nhánh Đồng Tháp cho thấy khách hàng chủ lực doanh nghiệp hoạt động khu vực, cá nhân nhỏ lẻ Chi nhánh tập trung cho vay bổ sung vốn lưu động để sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống mức sống người dân ngày nâng cao Tỷ lệ nợ xấu tập trung chủ yếu cho vay sản xuất nông nghiệp đối tượng doanh nghiệp nhà nước Chính thế, chi nhánh cần phát huy mạnh lĩnh vực cho vay ngắn hạn khách hàng uy tín kết hợp với việc mở rộng đối tượng phải thẩm định khách hàng thật kỹ Khơng chạy theo lợi nhuận, số lượng vay lớn mà để rủi ro xảy xem xét phương án sản xuất kinh doanh khơng thực cẩn thận với tình hình biến động giá thị trường 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với quan nhà nƣớc Nhà nước cần đổi hoàn thiện hệ thống pháp lý thường xuyên phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế giới khu vực, phù hợp với đặc điểm kinh tế vùng nước Nhằm đảm bảo tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển nhanh ổn định năm tới Tỉnh Đồng Tháp cần định hướng phát triển kinh tế - xã hội rõ ràng thời gian tới, đặc biệt phải sách cụ thể phát triển ngành mũi nhọn địa phương Đồng thời cử cán hướng dẫn chịu trách nhiệm lĩnh vực cụ thể Từ ngân hàng sở vay cách hợp lý, tránh rủi ro đáng tiếc số nhóm ngành nghề hoạt động hiệu Nhà nước cần sách khuyến khích tăng cường chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) nhằm tạo điều kiện cho trung tâm phát triển nữa, hỗ trợ tích cực cho ngân hàng việc tìm hiểu thơng tin khách hàng cách xác Cần tạo điều kiện cho người dân chứng nhận quyền sử dụng đất để vay cách nhanh chóng, tránh tình trạng thời gian kéo dài gây khó khăn cho việc hồn thành thủ tục vay người dân Trang 66 Đối với quan án tỉnh, thành phố cần tạo điều kiện cho ngân hàng việc làm thủ tục khởi kiện, tiến hành hoàn tất hồ sơ lý tài sản Đối với khách hàng doanh nghiệp nhà nước vốn vay chi nhánh mà khơng trả nợ, quan nhà nước cần tạo điều kiện cho phép ngân hàng phát tài sản chấp, cầm cố để thu hồi lại nợ Trong hoạt động NHTM, nhà nước cần sách ưu đãi thuế sách ưu tiên phát triển, hỗ trợ triển khai sản phẩm dịch vụ 6.2.2 Đối với ngân hàng nhà nƣớc (NHNN) Ngân hàng nhà nước cần bổ sung hồn thiện số sách cho vay, chế nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế NHTM mơi trường kinh tế Ngồi ra, NHNN cần văn hướng dẫn thật cụ thể cách đồng việc thực định Từ biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh sai phạm đáng tiếc xảy ra, hạn chế việc NHTM thực không tinh thần định ban hành NHNN cần tạo điều kiện việc liên kết, hợp tác ngân hàng với nhau, cầu nối NHTM với tổ chức nước Khi ngân hàng phát triển, công nghệ ngân hàng hoàn thiện hơn, sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà thuận lợi 6.2.3 Đối với Sacombank Đồng Tháp Sacombank nên cử cán chun mơn khảo sát kỹ đặc điểm kinh tế - xã hội xu hướng phát triển tỉnh thời gian tới cách xác khoa học Từ chi nhánh đề kế hoạch tiếp thị, sâu vào đối tượng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề phù hợp với sách tín dụng chung hệ thống Chi nhánh nên tích cực việc triển khai dịch vụ kèm hoạt động tín dụng nhằm thu nhiều lợi nhuận, đồng thời hạn chế rủi ro xảy Chỉ khách hàng gắn bó với ngân hàng sở hữu nhiều sản phẩm dịch vụ việc kiểm sốt tín dụng chặt chẽ hiệu Trang 67 Đối với lĩnh vực cho vay ngắn hạn, ngân hàng nên tập trung sử dụng phần vốn huy động ngắn hạn, không kỳ hạn nhằm phát huy hiệu hoạt động Vì vốn huy động ngắn hạn vốn tiền gửi không kỳ hạn lãi suất huy động thấp Do đó, tập trung cho vay ngắn hạn đạt hiệu hơn, hạn chế rủi ro khoản, rủi ro lãi suất Sacombank nên giao tiêu cụ thể cho CVKH thực nhằm phát huy lực nhân viên tuỳ vào khả năng, tùy biện pháp tiếp thị nhằm thu hút khách hàng nhiều Đây cách đưa sản phẩm Sacombank đến với công chúng hiệu Sacombank cần phát huy sản phẩm đặc trưng chi nhánh cho vay góp chợ, cho vay CBCNV, tiền gửi tương lai, tiết kiệm Phù Đổng nhằm thu hút nhiều khách hàng Sacombank nên sâu khai thác, khơng ngừng hồn thiện sản phẩm riêng so với NHTM khác để nhắc tới sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khách hàng nhắc đến Sacombank nhiều Chi nhánh cần tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề sản phẩm ngân hàng Khi khách hàng hỏi tới nhân viên giải đáp cách dễ hiểu cho khách hàng biết, tránh tình trạng khách hàng phải hỏi qua nhiều trung gian Chi nhánh Sacombank Đồng Tháp chi nhánh điển hình, tiêu biểu việc tuân thủ nguyên tắc giấc làm việc, tác phong ăn mặc, giao tiếp việc thực quy chế quy định Đây thành công bước đầu việc chinh phục khách hàng, tạo dấu ấn khách hàng đặc biệt khách hàng thường xuyên cần vốn giao dịch với ngân hàng nhiều Trang 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại (2007), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ Lê Thị Thanh Hà (2008), Phân tích tài doanh nghiệp, Trường Đại học Ngân hàng Trần Ái Kết (2007), Lý thuyết tài tiền tệ, Tủ sách Đại học Cần Thơ Thái Văn Đại, Nguyễn Thanh Nguyệt (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ Trang 69 ... TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 20 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG... huy động 24 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP 28 4.2.1 Phân tích tình hình hoạt động. .. cứu hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh Đồng Tháp Qua đưa giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG THƢƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín ĐỒNG THÁP , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG tín DỤNG NGẮN hạn của NGÂN HÀNG THƢƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay