PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô

88 25 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ĐINH YẾN OANH TẠ THỊ THANH TÂM MSSV: 4084265 Lớp: Kinh tế học 2, K34 Cần Thơ - 2012 Trang LỜI CẢM TẠ - - Khoảng thời gian ngồi ghế giảng đƣờng Trƣờng Đại học Cần Thơ, em học hỏi tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức quý báu từ Thầy Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán giảng viên Trƣờng Đại học Cần Thơ, đặc biệt quý Thầy, thuộc Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh dày công truyền đạt kiến thức chuyên môn lời dạy ân cần suốt trình học trƣờng Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp mình, em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn nhiệt tình Nguyễn Đinh Yến Oanh Từ lúc bắt đầu hồn thành truyền đạt kiến thức chuyên môn nhƣ kinh nghiệm, góp ý vơ q báu để giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, Cô, Chú, Anh, Chị Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đơ nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập công ty Tuy nhiên, hạn chế thời gian, kiến thức nhƣ kinh nghiệm nên trình tìm hiểu, xử lý phân tích số liệu em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong nhận đƣợc đóng góp q Thầy, để viết đƣợc hoàn chỉnh Một lần em xin gửi đến quý Thầy lời chúc sức khỏe lời cảm ơn chân thành nhất! Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực Tạ Thị Thanh Tâm Trang LỜI CAM ĐOAN - - Em cam đoan đề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ , ngày 19 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực Tạ Thị Thanh Tâm Trang NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP - - Trang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN - - Trang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN - - Trang MỤC LỤC - - Trang CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Không gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Một số vấn đề chung Marketing 2.1.1.1 Sự đời phát triển Marketing 2.1.1.2 Các khái niệm Marketing 2.1.1.3 Vai trò, chức Marketing 2.1.2 Nghiên cứu thị trƣờng 2.1.2.1 Khái niệm thị trƣờng 2.1.2.2 Phân khúc thị trƣờng 2.1.2.3 Chọn thị trƣờng mục tiêu 2.1.2.4 Định vị sản phẩm 2.1.2.5 Đối thủ cạnh tranh 2.1.3 Nội dung Marketing – Mix 2.1.3.1 Chiến lƣợc sản phẩm (Product) 2.1.3.2 Chiến lƣợc giá (Price) 10 2.1.3.3 Chiến lƣợc phân phối sản phẩm (Place) 10 Trang 2.1.3.4 Chiến lƣợc chiêu thị - cổ động bán hàng (Promotion) 11 2.1.4 Tiến hành hoạch định chiến lƣợc Marketing 11 2.1.4.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu doanh nghiệp 11 2.1.4.2 Hoạch định marketing cho doanh nghiệp 12 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 13 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu 13 CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 15 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 15 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 3.1.2 Nghành nghề - lĩnh vực kinh doanh 16 3.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 17 3.2.1 Chức 17 3.2.2 Nhiệm vụ 17 3.2.3 Nguyên tắc hoạt động 17 3.3 CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC PHÕNG BAN 18 3.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 18 3.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 20 3.4 KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 25 3.5 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 28 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 30 4.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING ĐỐI VỚI CÔNG TY 30 4.2 PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CƠNG TY 30 4.2.1 Phân tích thị trƣờng 30 4.2.2 Phân khúc thị trƣờng 35 4.2.3 Định vị sản phẩm 36 Trang 4.2.4 Các thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm công ty 37 4.3 PHÂN TÍCH MARKETING – MIX 38 4.3.1 Phân tích chiến lƣợc sản phẩm cơng ty 38 4.3.2 Phân tích chiến lƣợc giá công ty 40 4.3.3 Phân tích chiến lƣợc phân phối công ty 43 4.3.4 Phân tích chiến lƣợc chiêu thị cơng ty 45 4.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 47 4.4.1 Các yếu tố môi trƣờng vĩ mô 47 4.4.1.1 Môi trƣờng kinh tế 48 4.4.1.2 Chính trị pháp luật 48 4.4.1.3 Văn hóa – xã hội 49 4.4.1.4 Môi trƣờng tự nhiên 49 4.4.1.5 Khoa học, kỹ thuật công nghệ 49 4.4.1.6 Môi trƣờng quốc tế 50 4.4.2 Các yếu tố môi trƣờng vi mô 50 4.4.2.1 Các đối thủ cạnh tranh 50 4.4.2.2 Khách hàng 51 4.4.2.3 Nhà cung ứng 52 4.4.2.4 Chính phủ 52 4.4.3.Các yếu tố bên doanh nghiệp (môi trƣờng nội bộ) 52 4.4.3.1 Uy tín vị trí cơng ty thị trƣờng 53 4.4.3.2 Nguồn lực tài 54 4.4.3.3 Nguồn nhân lực 55 4.4.3.4 Tổ chức hoạt động Marketing 57 4.4.3.5 Nguồn lực vật chất 57 4.4.3.6 Văn hóa cơng ty 58 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 58 4.5.1 Những mặt đạt đƣợc 58 4.5.2 Những mặt tồn 58 Trang CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHIẾN LƢỢC MARKETING TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ 60 5.1 XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING TẠI CÔNG TY TRÊN SỞ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 60 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHIẾN LƢỢC MARKETING TẠI CƠNG TY 67 5.2.1 Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc sản phẩm công ty 68 5.2.2 Giải pháp hồn thiện chiến lƣợc giá cơng ty 68 5.2.3 Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc phân phối công ty 69 5.2.4 Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc chiêu thị công ty 70 CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 6.1 KẾT LUẬN 72 6.2 KIẾN NGHỊ 73 6.2.1 Đối với công ty 73 6.2.2 Đối với cấp thẩm quyền 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Trang 10 O6: Nguồn lao động trình độ chun mơn ngày tăng với phát triển xã hội b) Những điểm mạnh (S) S1: Đƣợc hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo Bộ, ngành Trung ƣơng địa phƣơng nhƣ Thành ủy, UBND Sở, Ban, ngành, đoàn thể TP Cần Thơ S2: Cơng ty vị trí địa lý thuận lợi nằm thành phố Cần Thơ – Thành phố trung tâm ĐBSCL Theo thống kê Phòng Thƣơng mại Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, đồng sơng Cửu Long 151 khu cơng nghiệp (KCN) tập trung Đặc biệt, sau thời gian ngắn cầu Cần Thơ khánh thành đƣa vào sử dụng, sóng đầu tƣ mạnh mẽ từ nhà đầu tƣ nƣớc với dự án xây dựng khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, hộ chung cƣ dự án bất động sản du lịch đƣợc hƣớng đến Cần Thơ khu vực Sự phát triển kinh tế - xã hội KCN, dự án Cần Thơ khu vực đòi hỏi phải cung ứng khối lƣợng lớn vật liệu xây dựng, đặc biệt xi măng phục vụ cho xây dựng S3: Nhãn hiệu sản phẩm “Hai kỳ lân nâng địa cầu” Xi măng Tây Đơ chất lƣợng cao thƣơng hiệu uy tín lâu năm thị trƣờng, vùng Đồng sơng Cửu Long S4: nguồn tài ổn định khả tốn tốt S5: Cơng ty triển khai nhiều chƣơng trình, sách kinh doanh thời điểm, cụ thể sách bán hàng thu nợ hạn, làm tăng vòng quay vốn, để tiếp tục mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất S6: Là doanh nghiệp ngành xi măng ĐBSCL Trung tâm bảo hành sản phẩm đóng quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ S7: Xi măng Tây Đô số doanh nghiệp xây dựng áp dụng tích hợp lúc hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế c) Những đe dọa (T) T1: Ngành xi măng góp phần phá vỡ môi trƣờng cảnh quan ô nhiễm khu dân cƣ Từ thực tế trên, đòi hỏi cơng ty phải biện pháp tích cực nhằm sử dụng hiệu tài nguyên, tiết kiệm lƣợng bảo vệ môi trƣờng Trang 74 T2: Các thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cơng ty tiếp tục bị cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất xi măng khác làm ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận công ty Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy xi măng cơng nghệ đại tiên tiến công suất lớn phát triển mạnh, tạo nên cạnh tranh liệt chế thị trƣờng hội nhập kinh tế T3: Xi măng nƣớc chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ xi măng ngoại nhập T4: Ngành xi măng dấu hiệu dƣ thừa cung vƣợt cầu T5: Chí phí đầu vào tăng cao, nguồn điện thƣờng xuyên bị tiết giảm thời gian qua nên việc bảo toàn vốn trƣớc áp lực giá tăng, đảm bảo sản xuất kinh doanh giữ vững thị phần thách thức lớn đặt cho công ty d) Những điểm yếu (W) W1: Công ty chƣa tổ chức đào tạo đội ngũ Marketing chuyên trách W2: Một số máy móc thiết bị cũ đƣợc tu bảo dƣỡng thƣờng xuyên, nhƣng sử dụng lâu năm dấu hiệu xuống cấp, tầng suất hƣ hỏng xảy thƣờng xuyên hơn, làm ảnh hƣởng đến thời gian hoạt động thiết bị suất lao động W3: Công ty tập trung vào khách hàng truyền thống W4: Quy mơ thị trƣờng bƣớc phát triển nhƣng chƣa sâu rộng Những Hội Những Đe Dọa O1: Việt Nam đƣợc T1: Ngành xi măng đánh giá mơi góp phần phá vỡ trƣờng đầu tƣ tƣơng đối môi trƣờng cảnh quan ổn định ô nhiễm khu dân O2: Hội nhập kinh tế cƣ quốc tế làm tăng hội T2: Các thị trƣờng tiếp cận với công tiêu thụ sản phẩm nghệ đại công ty tiếp tục bị giới , học hỏi đƣợc cạnh tranh doanh phƣơng pháp nghiệp sản xuất xi măng quản trị, điều hành hiệu khác Trang 75 T3: Chịu áp lực cạnh O3: Ngành xi măng tranh mạnh mẽ xi đủ điều kiện để phát măng ngoại nhập triển T4: Ngành xi măng O4: Nhu cầu tiêu thụ dấu hiệu dƣ xi măng khu vực miền thừa Nam xu hƣớng tăng T5: Tình hình lạm phát tăng cao cao O5: Thành phố Cần Thơ nhiều sách mở cửa thu hút vốn đầu tƣ nƣớc tạo điều kiện thuận lợi để phát triển O6: Nguồn lao động trình độ chun mơn ngày tăng với phát triển xã hội Những Điểm Mạnh Chiến lƣợc SO Chiến lƣợc ST S1: Đƣợc hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình S1,2,3,5 + O1,3,4,5  Chiến cấp lãnh đạo lƣợc phát triển thị S2: Cơng ty vị trí địa trƣờng S3,6,7 + T1,2,3,4  Chiến lý thuận lợi S3: Nhãn hiệu sản phẩm lƣợc nâng cao chất lƣợng “Hai kỳ lân nâng sản phẩm dịch vụ địa cầu” Xi măng Tây hỗ trợ Đơ chất lƣợng cao thƣơng hiệu uy tín lâu S3,4,7 + O2,3  Chiến lƣợc năm thị trƣờng phát triển sản phẩm S4: nguồn tài ổn định khả Trang 76 S4,5 + T5  Chiến lƣợc tốn tốt S5: Cơng ty triển giảm giá thành khai nhiều chƣơng trình, sách kinh doanh thời điểm S6: Là doanh nghiệp ngành xi măng ĐBSCL Trung tâm bảo hành sản phẩm S7: Là số doanh nghiệp xây dựng áp dụng tích hợp lúc HTQL chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế Những Điểm Yếu Chiến lƣợc WO Chiến lƣợc WT W1: Chƣa tổ chức đào tạo đội ngũ Marketing chuyên trách W2: Một số máy móc thiết bị cũ W1 + O2,6  Chiến đƣợc tu bảo dƣỡng lƣợc đào tạo nguồn nhân thƣờng xuyên, nhƣng lực sử dụng lâu năm dấu hiệu xuống cấp, tầng suất hƣ hỏng xảy thƣờng xuyên W3,4 + O1,3,4  Chiến W3: Chỉ tập trung vào lƣợc hoàn thiện kênh khách hàng truyền phân phối thống W4: Quy mô thị trƣờng Trang 77 W2 + T2,3  Chiến lƣợc liên doanh liên kết bƣớc phát triển nhƣng chƣa sâu rộng Hình 5: MA TRẬN SWOT VÀ CÁC PHỐI HỢP CHIẾN LƢỢC  Chiến lƣợc SO:  Chiến lược phát triển thị trường: Trên sở phát huy lợi chất lƣợng sản phẩm cao, vị trí địa lý thuận lợi tận dụng hội nhu cầu thị trƣờng để phát triển Mục tiêu chiến lƣợc tập trung khai thác thị trƣờng (các tỉnh ĐBSCL) mở rộng thị trƣờng (khu vực khác)  Chiến lược phát triển sản phẩm: Bao gồm việc hoàn thiện sản phẩm cho đời sản phẩm để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng  Chiến lƣợc WO:  Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: Công ty phải tạo điều kiện để nhân viên học hỏi thêm kinh nghiệm Marketing Theo đó, cơng ty nên mạnh dạn đầu tƣ khoản chi phí cho hoạt động marketing nhƣ: tổ chức nghiên cứu thị trƣờng, bồi dƣỡng đào tạo cán - công nhân viên làm công tác marketing  Chiến lược hoàn thiện kênh phân phối: Nâng cao khả nắm bắt làm chủ thông tin thị trƣờng cách xây dựng đội ngũ chuyên làm nhiệm vụ quan hệ, hợp tác, tìm kiếm thơng tin  Chiến lƣợc ST:  Chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hỗ trợ: Chiến lƣợc tập trung vào việc cải thiện vị cạnh tranh sản phẩm Khi mà sản phẩm chất lƣợng tƣơng đƣơng ngƣời tiêu dùng quan tâm nhiều đến dịch vụ kèm Các dịch vụ hỗ trợ hấp dẫn giúp lơi kéo khách hàng từ phía đối thủ cạnh tranh  Chiến lược giảm giá thành: Công ty cần đầu tƣ vốn để đổi trang thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, sử dụng tiết kiệm nguồn lƣợng (hạn chế sản xuất cao điểm để tiết kiệm điện)  Chiến lƣợc WT: Các đối thủ cạnh trạnh ngày mạnh công ty nên sử dụng chiến lƣợc liên doanh liên kết để tăng thêm sức mạnh Trang 78 Hiện tại, cơng ty mạnh chất lƣợng sản phẩm dịch vụ hỗ trợ nên tiếp tục phát huy Các sách nhằm tiết giảm chi phí làm giảm giá thành đƣợc thực thƣờng xuyên Nhƣng điểm yếu nguồn nhân lực chƣa đƣợc công ty thực quan tâm Các kênh phân phối phải đƣợc đầu tƣ mạnh hơn, thị trƣờng ngày nhiều đối thủ cạnh tranh lớn mạnh Các điểm yếu không đƣợc công ty khắc phục làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cần tận dụng hội bên để khắc phục điểm yếu cách triệt để Do đó, từ chiến lƣợc đề nghị công ty nên tập trung thực chiến lƣợc sau:  Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực Hiện nay, phòng Marketing nhân viên (1 Giám đốc Marketing, nhân viên quản lý thông tin điều tra thị trƣờng, nhân viên lập kế hoạch) nhân viên phòng kế hoạch trƣớc Công ty thành lập phận Marketing từ cuối năm 2010 nên nhân viên chƣa đƣợc đào tạo bản, chuyên nghiệp marketing Năm 2012 công ty nên tuyển thêm nhân viên chuyên ngành Marketing (2 nhân viên quản lý thông tin điều tra thị trƣờng, nhân viên lập kế hoạch) Bên cạnh đó, đào tạo nâng cao trình độ cho CB – CNV: Bảng 10: CHI PHÍ ĐÀO TẠO CÁN BỘ - CÔNG NHÂN VIÊN Đối tƣợng đào tạo Giám đốc Marketing Ngành học Số lƣợng Chi phí khóa học (Bồi dƣỡng nghiệp vụ) (Ngƣời) (VNĐ/1 học viên) Giám đốc Marketing 10.000.000 Giám đốc trung tâm Quản trị điều hành sản 3.000.000 3.000.000 1.500.000 chuyên nghiệp sản xuất xuất Nhân viên quản lý Quản lý mạng nội mạng Nhân viên TT Quan Kỹ chăm sóc khách hệ Cơng chúng - ĐT hàng Tổng chi phí (Nguồn: http://www.khai giang.vn ) Trang 79 22.000.000  Chiến lược hoàn thiện kênh phân phối Các tỉnh ĐBSCL thị trƣờng mà công ty cần giữ vững Công ty không cần quan tâm đến thị trƣờng tỉnh miền Đơng Nam Bộ thị phần cơng ty thị trƣờng hồn tồn khơng Bởi thƣơng hiệu xi măng Holcim, Vicem Hà Tiên,… lợi nhiều mặt (chất lƣợng, uy tín,…) nằm TP HCM chiếm lĩnh hết thị trƣờng Cơng ty cần tìm kiếm thêm nhà phân phối hai tỉnh Hậu Giang Sóc Trăng nhu cầu tiêu thụ xi măng tỉnh cao tỉnh khác Cụ thể: Công ty nên cử nhân viên TT marketing xuống khảo sát thị trƣờng (mỗi tỉnh nhân viên) Thực ký hợp đồng với khách hàng nhu cầu trở thành đại lý cấp I công ty Cơng ty nên chọn trung gian khả am hiểu quan hệ tốt với khách hàng, thâm niên kinh nghiệm, khả hợp tác hiệu uy tín kinh doanh Bên cạnh đòi hỏi trung gian phải địa điểm kinh doanh thuận lợi, khả phát triển tƣơng lai Cố gắng tìm kiếm thêm đại lý phân phối cấp I tỉnh Ngoài ra, công ty nên trọng quan tâm đến nhà phân phối Cứ tháng, Giám đốc Marketing cử nhân viên trực tiếp xuống địa bàn phân phối xem xét khả tiêu thụ sản phẩm xi măng công ty so với nhãn hiệu xi măng khác Tìm hiểu phản ứng khách hàng loại sản phẩm (chất lƣợng, mẫu mã, giá cả,…) để cải tiến sản phẩm tốt Thƣờng xuyên chƣơng trình khuyến mại vào dịp lễ lớn năm nhƣ 30/04, Quốc khánh,… Tổ chức chƣơng trình bốc thăm trúng thƣởng vào cuối năm ngày “Hội nghị khách hàng”, giải thƣởng xe máy SH Đặc biệt, cơng ty tặng xuất du lịch nƣớc (Thái Lan, Hồng Kông,…) cho khách hàng tiêu thụ nhiều vƣợt lƣợng xi măng ký hợp đồng Tất hoạt động nhằm giữ chân khách hàng, phát triển kênh phân phối theo chiều sâu chất lƣợng lẫn số lƣợng 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CHIẾN LƢỢC MARKETING TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ Với triết học thực tế khoa học kinh tế thị trƣờng, Marketing thƣờng quan tâm hƣớng thiết thực vào lợi nhuận tối ƣu Để đạt đƣợc điều đó, nguyên tắc phối hợp 4P công ty nên dựa vào sau đây: Trang 80 - Thứ môi trƣờng thị trƣờng hoạt động Đây định hƣớng cho tồn hoạt động Marketing nói chung Mọi định cơng ty ln xuất phát từ tình hình biến động mơi trƣờng thị trƣờng Mơi trƣờng bên thƣờng xuyên tác động mạnh đến thị trƣờng thị trƣờng tác động trực tiếp đến công ty - Thứ hai vị khả thực tế công ty Điều tùy thuộc vào yếu tố chủ yếu cơng ty: tài chính, nhân sự, công nghệ,… - Thứ ba đặc điểm sản phẩm vòng đời sản phẩm Sự phối hợp hài hòa 4P đƣơng nhiên phải cụ thể vào diễn biến theo giai đoạn vòng đời sản phẩm 5.2.1 Giải pháp hoàn thiện chiến lƣợc sản phẩm công ty Sản phẩm theo quan điểm Marketing gắn liền với thỏa mãn nhu cầu ngƣời tiêu dùng Cái mà ta bán cung ứng cho khách hàng thỏa mãn lợi ích mà họ muốn tìm kiếm Cơng ty nên phát huy mạnh uy tín chất lƣợng sản phẩm nhằm giữ vững đƣợc vị thƣơng trƣờng Công ty cần thành lập phận chuyên nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ, chế tạo sản phẩm Trong tình hình kinh tế thị trƣờng diễn biến ngày phức tạp, cạnh tranh ngày khốc liệt hơn, cơng ty cần phải đa dạng hóa chủng loại sản phẩm để cạnh tranh tốt Không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu hành vi, phản ứng ngƣời tiêu dùng sản phẩm công ty (mẫu mã, chất lƣợng cao hay thấp, tiện dụng việc sử dụng sản phẩm,…) Từ cải thiện sản phẩm cũ, phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 5.2.2 Giải pháp hồn thiện chiến lƣợc giá cơng ty Xác lập chiến lƣợc giá đắn đảm bảo cho cơng ty khả chiếm lĩnh thị trƣờng đạt hiệu tốt kinh doanh Cơng ty cần quan tâm hợp lý hóa sản xuất, giảm chi phí để hạ giá thành biện pháp để giải toán Chẳng hạn, công ty cần quan tâm đến việc sử dụng tiết kiệm nguồn lƣợng điện, than để giảm chi phí sản xuất Cơng ty sử dụng lƣợng thay nhƣ công nghệ tận dụng nhiệt thừa Trang 81 để phát điện tận dụng nhiệt thải làm lƣợng đốt lò nhằm giảm chi phí điện Chính sách định giá cơng ty hƣớng đến mục tiêu sau: - Tăng tối đa lợi nhuận - Đạt tỉ lệ hoàn vốn định - Tăng tham gia chiếm lĩnh thị trƣờng - Theo đuổi cạnh tranh quảng cáo - Tiêu thụ nhanh sản phẩm Cơng ty định giá bán trung bình, vừa mang lại lợi nhuận lâu dài vừa thỏa mãn đƣợc nhiều nhu cầu khách hàng Thƣờng mức giá phải cung – cầu thị trƣờng, chi phí sản xuất, cấu trúc giá thị trƣờng, chu kỳ sống sản phẩm, khả toán ngƣời tiêu dùng thông số khác Marketing Cơng ty cần dự trù nhiều sách giá linh hoạt Chính sách giá nhiều nhƣng tùy thuộc nhiều yếu tố, nên việc áp dụng chiến lƣợc định giá, công ty cần phải thật linh hoạt tuân thủ sách nhà nƣớc Riêng mặt hàng xi măng thuộc quản lý nhà nƣớc nên việc định giá phải nằm khung giá chuẩn theo quy định Vậy việc định giá giới hạn giới hạn dƣới: Giá bán = Giá thành + Lợi nhuận + Thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING tại CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG tây đô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay