PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ tín DỤNG hộ NGHÈO tại PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG hải TỈNH bạc LIÊU

95 23 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ========= ======== LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐƠNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S HUỲNH THỊ ĐAN XUÂN HỒ THỊ THẢO MSSV: 4093725 Lớp Kinh tế học K35 htthao725@student.ctu.edu.vn Cần thơ, tháng 12 năm 2012 LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình bốn năm học Trường Đại Học Cần Thơ, dẫn nhiệt tình giúp đỡ Thầy Cô Trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt Thầy Cô Khoa Kinh Tế – Quản Trị Kinh Doanh, với thời gian hai tháng thực tập Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội huyện Đông Hải, học học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn giúp ích cho thân để tơi hồn thành đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp “Phân tích hiệu tín dụng hộ nghèo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội Việt Nam huyện Đơng Hải tỉnh Bạc Liêu” Tôi xin chân thành biết ơn nhiệt tình giúp đỡ Thầy, Cơ Khoa Kinh Kế – Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến Cô Huỳnh Thị Đan Xuân trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian làm đề tài luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội Việt Nam huyện Đông Hải, Cô Chú, Anh (Chị) Ngân hàng tạo điều kiện dẫn cho suốt thời gian thực tập Ngân hàng, đặc biệt Anh (Chị) Phòng Kế Tốn, Phòng Tín dụng nhiệt tình dẫn, hỗ trợ cung cấp kiến thức q báu để tơi hồn thành đề tài Luận Văn Tốt Nghiệp tốt Cuối cùng, tơi xin kính chúc q Thầy Cơ Khoa Kinh Tế – Quản Trị Kinh Doanh, Ban lãnh đạo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội huyện Đơng Hải, Cô Chú, anh (Chị) ngân hàng dồi sức khoẻ thành công công việc Tôi xin chân thành cảm ơn! Cần thơ, Ngày tháng năm 2012 Sinh viên thực Hồ Thị Thảo i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, Ngày tháng năm 2012 Sinh viên Hồ Thị Thảo ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Đông Hải, Ngày … tháng … Năm 2012 Người nhận xét iii BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ tên người hướng dẫn: HUỲNH THỊ ĐAN XUÂN Học vị: Thạc sỹ Bộ môn: Kinh tế nông nghiệp Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh Tên học viên: HỒ THỊ THẢO MSSV: 4093725 Chuyên ngành: Kinh Tế Học Tên đề tài: “Phân tích hiệu tín dụng hộ nghèo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội Việt Nam huyện Đơng Hải tỉnh Bạc Liêu ” NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: Về hình thức: Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: Nội dung kết đạt được: Các nhận xét khác: Kết luận: Cần thơ, Ngày … tháng … năm 2012 NGƯỜI NHẬN XÉT iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN v MỤC LỤC CHƯƠNG Trang 01 GIỚI THIỆU Trang 01 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trang 01 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trang 02 2.1 Mục tiêu chung Trang 02 1.2.2.Mục tiêu cụ thể Trang 02 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trang 03 1.3.1 Phạm vi không gian Trang 03 1.3.2 Phạm vi thời gian Trang 03 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trang 03 CHƯƠNG Trang 04 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 05 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Trang 05 2.1.1 Tín dụng vai trò tín dụng hộ nghèo Trang 05 2.1.2 Hiệu tín dụng hộ nghèo Trang 12 2.1.3 Kinh nghiệm tín dụng hộ nghèo số nước Trang 16 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 18 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Trang 18 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu Trang 18 CHƯƠNG Trang 20 TỔNG QUAN VỀ PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 20 3.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ HỘI HUYỆN ĐÔNG HẢI Trang 20 3.2 TỔNG QUAN VỀ PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 26 3.2.1 Lịch sử hình thành Trang 26 3.2.2 Cơ cấu tổ chức Trang 27 3.2.3 Cơ cấu tổ chức Trang 27 3.2.5 Cơ chế hoạt động Trang 28 vi 3.2.6 Kết hoạt động kinh doanh PGD Ngân Hàng Chính Sách Hội huyện Đơng Hải Trang 29 3.2.7 Sơ lược tình hình hoạt động tín dụng từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012………………… Trang 33 3.2.8 Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới………………… Trang 33 CHƯƠNG Trang 37 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 37 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐƠNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 37 4.1.1 Vốn tín dụng Trang 37 4.1.2 Thực trạng hiệu tín dụng hộ nghèo PGD NHCSXH Huyện Đông Hải…………………………………………………………………Trang 43 4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 51 4.2.1 Đánh giá mặt kinh tế hội Trang 51 4.2.2 Đánh giá thông qua số tài Trang 55 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG CỦA CÁC HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG HẢI ………………………………………………………………………… Trang 58 4.3.1 Thời gian vay hoàn trả Trang 58 4.3.2 Lý vay vốn Trang 60 4.3.3 Tỷ lệ hộ thoát nghèo yếu tố ảnh hưởng đến khả thoát nghèo Trang 62 CHƯƠNG Trang 67 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 67 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Trang 67 vii 5.1.1 Từ phía ngân hàng Trang 67 5.1.2 Từ phía hộ nghèo Trang 69 5.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 70 5.2.1 Đối với công tác tổ chức Trang 70 5.2.2 Đối với nguồn vốn cho vay Trang 71 5.2.3 Đối với nợ xấu Trang 72 5.2.4 Đối với hộ nghèo Trang 72 CHƯƠNG Trang 74 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trang 74 6.1 KẾT LUẬN Trang 74 6.2 KIẾN NGHỊ Trang 75 6.2.1 Đối với Chính phủ Trang 75 6.2.2 Đối với Hội sở Trang 75 6.2.3 Đối với Ủy ban nhân dân cấp Trang 76 6.2.4 Đối với HĐT nhận ủy thác Trang 76 6.2.4 Đối với Ban ngành Trang 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 77 PHỤ LỤC Trang 78 viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: TÌNH HÌNH ỦY THÁC QUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ HỘI CỦA PGD NHCSXHVN HUYỆN ĐÔNG HẢI……………….Trang 29 Bảng 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ………………………………………………………………………….Trang 31 Bảng 3: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ………………………………………………………………………….Trang 34 Bảng 4: NGUỒN VỐN CHO VAY CỦA PGD NHCSXH HUYỆN ĐÔNG HẢI TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ………………………………………………………………………… Trang 38 Bảng 5: KẾT QUẢ CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA PGD NHCSXH HUYỆN ĐÔNG HẢI ………………………………………………………………………… Trang 42 Bảng 6: DOANH SỐ CHO VAY HỘ NGHÈO THEO THỜI HẠN TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ……………………………………………………………………………Trang 45 Bảng 7: DƯ NỢ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PGD NHCSXH HUYỆN ĐÔNG HẢI PHÂN THEO CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2012………………………………………….Trang 49 Bảng 8: TỶ LỆ HỘ NGHÈO ĐƯỢC VAY VỐN TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ……………………………………………………………………………Trang 52 Bảng 9: TỶ LỆ HỘ NGHÈO THOÁT NGHÈO NHỜ VAY VỐN TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ………………………………………………………………………… Trang 54 Bảng 10: HỆ SỐ THU HỒI NỢ ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 ………………………………………….Trang 55 ix Luận văn tốt nghiệp Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐƠNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 5.1.1 Từ phía ngân hàng - Về tổ chức + Các cơng tác kiểm tra, giám sát, Ban đại diện Hồi đồng quản trị, tổ chức trị hội nhận làm ủy thác cấp hạn chế, khơng phát sử dụng kịp thời tượng tiêu cực xảy trình cho vay vốn : Sử dụng sai mục đích, chân ỷ khơng trả tiền cho PGD số địa phương Mặc dù họ có sức lao động họ khơng biết chữ, chưa có chưa biết dự án, phương án, họ tiết kiệm tiêu dùng, có ý tưởng ỷ lại lẫn lộn vốn vay NHCSXH vốn Nhà nước trợ cấp cho người nghèo Do tổ chức hoạt động Ban xóa đói giảm nghèo, Tổ tiết kiệm vay vốn, bên cạnh mặt tích cực số hoạt động yếu kém, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm cơng việc bình xét hộ nghèo vay kiểm tra việc sử dụng vốn vay, chưa đôn đốc thu lãi hàng tháng kịp thời thu gốc đến hạn, chưa có kinh nghiệm giúp đỡ hộ nghèo cách làm ăn Nhiều hộ vay khơng có phương án làm ăn sử dụng vốn vay vào nhiều việc dẫn đến hiệu sử dụng vốn thấp + Công tác thu hồi nợ tổ chức ủy thác đến PGD chậm dẫn đến doanh số thu nợ thấp doanh số cho vay nhiều Từ ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, thu nợ, thu lãi thấp Do trường hợp có số tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn tự ỷ thu tiền lãi, gốc hộ nghèo không đem nộp cho PGD mà sử dụng vào mục đích cá nhân Hơn cán tín dụng chưa tích cực cơng tác thu hồi nợ + Việc tổ chức triển khai cho vay hộ nghèo đối tượng sách gặp nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân có lúc chậm, chi phí lớn, hiệu GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 68 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp chưa cao Do số cán lơ là, cẩu thả công tác phê duyệt hồ sơ cho vay dẫn đến số hộ gia đình nghèo chưa thể có điều kiện sử dụng vốn vay PGD Hơn thủ tục vay vốn rườm rà, quy trình vay qua nhiều trung gian, nhiều giai đoạn, việc bình xét danh sách hộ nghèo vay vốn HĐT chậm + Thái độ làm việc cáu gắt, áp lực công việc cán nhiều q; có q nhiều chương trình, nhiều vay vốn, số lượng cán PGD thiếu, dẫn đến hiệu thấp Thêm vào số cán chủ quan, tinh thần làm việc cầm chừng, thiếu tâm đầu năm, đến cuối năm chạy tiêu, dẫn đến áp lực công việc cao không chủ động việc thực nhiệm vụ + Việc củng cố hoạt động Tổ TK&VV chưa đạt yêu cầu theo văn 1617/NHCS-TD, cụ thể là: tổ viên chưa liền cư với nhiều, tình trạng xâm canh ấp sang ấp khác vay, hộ vay nhiều món, hộ có sổ, hộ vay tổ… phát lại có nơi khơng chủ động củng cố - Về sách huy động vốn cho vay Nguồn vốn cho vay tăng lên chưa đáp ứng đủ nhu cầu hộ nghèo, điều phần tác động làm hạn chế hiệu vốn vay Do vốn cho vay chủ yếu dựa vào nguồn vốn mà mà Trung ương đưa xuống, nguồn vốn từ địa phương vốn huy động thấp, dẫn đến thiếu chủ động, không đủ vốn cho vay hộ nghèo Do chế tạo nguồn vốn chưa có tính ổn định lâu dài, cấu nguồn vốn bị động chắp vá chưa đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn dân cư làm cho cơng tác XĐGN huyện chậm Nguồn vốn cho vay hộ nghèo thấp quá, tối đa có 30 triệu nên mơ hình làm ăn mang tình dài hạn cần nhiều vốn hộ nghèo chưa thể thực được, ảnh hưởng đến khả thoát nghèo hộ nghèo Lãi vay tháng hộ nghèo 0,65; lãi suất thấp dẫn đến nhiều người ỷ y không thèm trả nợ, số người lại dùng số tiền với lãi suất thấp vay nặng lãi không thèm làm ăn - Về nợ xấu Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ nghèo có xu hướng khơng ngừng tăng lên qua năm vượt tiêu mà PGD NHCSXH huyện Đông Hải đưa Nguyên nhân chủ yếu hộ nghèo nghèo chân ỷ, khơng GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 69 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp muốn trả nợ cho PGD, ỷ lại ngó để nợ xấu, lãi tồn đọng địa phương chưa xử lý, tạo tâm lý lây lan, không chấp hành nộp lãi, trả nợ cho ngân hàng Ngồi ra, hộ nghèo sử dụng vốn vay khơng mục đích ghi hợp đồng tín dụng, hoạt động sản xuất kinh doanh khơng có chiến lược biện pháp ứng phó yếu tố ảnh hưởng thay đổi Do cán tín dụng cán HĐT đơi chưa nắm tình hình tài chính, nhu cầu vốn khả trả nợ hộ vay cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro làm tỷ lệ nợ xấu gia tăng Một số phận hộ nghèo vay tiền chết, lực hành vi dân khơng người thừa kế có người thừa kế khơng có khả trả nợ; hộ vay bỏ biệt xứ không tin tức; nợ nhận bàn giao từ kho bạc NHNo khơng có người nhận nợ Người vay sản xuất kinh doanh bị rủi ro bất khả kháng thiên tai, lũ lụt …vv hộ vay làm ăn xa tạm thời chưa có mặt địa phương ; hộ vay nghèo 5.1.2 Từ phía hộ nghèo + Tỷ lệ hộ nghèo vay vốn chưa đạt 100% số hộ nghèo nằm danh sách Do cơng tác tun truyền chủ trương sách Đảng, Nhà nước hạn chế nên nhiều hộ nghèo đối tượng sách chưa tiếp cận nguồn vốn, chưa hiểu hết chương trình cho vay NHCSXH quy trình cho vay, thu nợ lãi ngân hàng + Tỷ lệ hộ nghèo nghèo có xu hướng tăng lên theo năm tốc độ tăng chậm chạp, chiếm tỷ trọng thấp so với danh sách hộ nghèo vay vốn Chưa có quan tâm sâu sắc quyền địa phương cơng tác hướng dẫn cách làm ăn, dạy nghề cho hộ nghèo + Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo chưa sử dụng vốn mục đích vay ban đầu viết hồ sơ xin vay vốn cao Do khơng người nghèo nhận nguồn vốn vay sử dụng vào mục đích cho hiệu quả, có trồng trọt, chăn ni, bn bán nhỏ…Mặt khác, người dân thường có tâm lý bầy đàn, thấy người khác làm làm theo, có hiểu biết tình hình kinh tế hội, cách đầu tư dàn trải để hạn chế rủi ro + Tỷ lệ hộ nghèo trả nợ khơng hạn cho PGD cao, tình trạng gia hạn nợ tăng cao Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, sản lượng đánh bắt GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 70 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp ni trồng giảm xuống Ngồi ra, phận khơng hộ nghèo chưa chí thú làm ăn, lười biếng, ỷ lại 5.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU 5.2.1 Đối với công tác tổ chức - Triển khai thực tốt tiêu tín dụng NHCSXH Việt Nam thông báo, tham mưu kịp thời để BĐD HĐQT NHCSXH cấp giao tiêu tín dụng đến khóm ấp đạo Ban XĐGN xã, phường, thị trấn, HĐT nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV kết hợp chặt chẽ với PGD, Tổ tín dụng kết hợp tổ kế toán thực triển khai nhanh chóng nguồn vốn có hiệu đến tận tay hộ nghèo - Tích cực phối hợp có hiệu với ngành chức năng, đặc biệt tổ chức HĐT thực theo hợp đồng ủy thác ký, đồng thời có sơ kết tháng, tổng kết hàng năm để đánh giá trình thực hợp đồng ủy thác nhằm sớm chấn chỉnh bất cập, vướng mắc trình thực hợp đồng - Định kỳ đột xuất kiểm tra hoạt động Tổ tiết kiệm vay vốn, người vay tổ chức hội cấp việc chấp hành sách tín dụng hiệu sử dụng vốn vay người vay - Thực tốt hoạt động Điểm giao dịch lịch giao dịch định kỳ hàng tháng, tổ chức họp giao ban theo quy định, tăng thêm thời gian giao dịch thực cố định ngày/tháng để đưa doanh số giao dịch đạt 80% doanh số cho vay, thu nợ, thu lãi Phòng giao dịch - Cần tuyên truyền hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ, thủ tục lập hồ sơ vay vốn cách quản lý phương pháp theo dõi sổ sách cho tổ trưởng Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn thực củng cố, sáp nhập, thành lập tổ mới… - Tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, nhận thức quan điểm phục vụ cán toàn ngân hàng Rà sốt, phân cơng, ln chuyển, bố trí cán phù hợp với trình độ, lực sở trường cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc toàn ngân hàng nhằm thực tốt nhiệm vụ giao GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 71 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp - Thường xuyên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên mơn nghiệp vụ cho cán tồn ngân hàng cán HĐT nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV để nâng cao ý thức trách nhiệm, lực họ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc 5.2.2 Đối với nguồn vốn cho vay - Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn, nguồn lực tài khơng phải trả lãi lãi suất thấp, tranh thủ nguồn hỗ trợ tổ chức, cá nhân tài trợ nhân đạo địa phương để lập thành quỹ đầu tư cho người nghèo đối tượng sách hội khác Bảo đảm tất hộ nghèo đối tượng sách hưởng sách ưu đãi tín dụng có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tư vấn cách thức sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh theo hướng chuyển mạnh đầu tư sang dự án nhỏ, đơn giản, dễ tính tốn, tạo điều kiện cho người nghèo tập dợt cách làm ăn, nâng cao thu nhập - Do nguồn vốn ngân hàng hình thành từ nhiều nguồn khác nên nguồn vốn cần phải có giải pháp cụ thể để gia tăng nguồn vốn + Đối với nguồn vốn xin từ trung ương: xây dựng gửi kế hoạch xin vốn kịp thời sát với tình hình, khả thực ngân hàng, + Đối với nguồn vốn địa phương: tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, huyện trích phần ngân sách để ủy thác cho PGD cho vay đối tượng theo định UBND tỉnh, huyện + Đối với nguồn vốn huy động dân cư: chủ động thực việc huy động vốn theo tiêu huy động vốn cấp bù lãi suất NHCSXH Việt Nam giao sở tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất thấp Đồng thời triển khai huy động tiết kiệm tất Tổ TK&VV chất lượng hoạt động trở lên - Tổ chức đầu tư vốn kịp thời, đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo Hướng đầu tư thời gian tới tập trung mạnh vào mơ hình, dự án hình thành có hiệu địa phương huyện Hạn chế đến chấm dứt đầu tư dàn trải, manh mún GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 72 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp 5.2.3 Đối với nợ xấu - Hoàn thiện khâu bình xét cho vay cách dân chủ công khai để lựa chọn hộ vay đối tượng, sử dụng vốn vay có hiệu quả, tránh tình trạng cho vay không đối tượng hộ vay vốn cho mục đích tiêu dùng, sử dụng vốn sai mục đích - Phân tích, đánh giá xác việc phân loại nợ xấu để xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan đến đối tượng nợ, từ có giải pháp xử lý phù hợp với trường hợp, đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời trình phát sinh nợ xấu - Chủ động tổ chức giao ban định kỳ điểm giao dịch xã, để trao đổi kết ủy thác, tồn tại, vướng mắc, bàn giải pháp kiến nghị xử lý nợ đến hạn, nợ hạn, nợ xấu Ngoài ra, PGD nên thường xuyên phát động phong trào thi đua cấp xã, cán tín dụng khơng có nợ xấu 5.2.4 Đối với hộ nghèo Để tạo điều kiện cho hộ nghèo sử dụng vốn có hiệu PGD NHCSXH huyện Đơng Hải cần phải đưa cách giải ngân linh hoạt, phù hợp với nhu cầu dự án sản xuất hộ nghèo Đồng thời, PGD nên tạo điều kiện cho hộ nghèo trả nợ cách thức phù hợp với khả thu hồi vốn họ, tránh trường hợp cứng nhắc quy trình thu nợ, gây khó khăn cho người nghèo - Phối hợp tốt với Ban ngành chức năng, HĐT nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương sách Đảng, Nhà nước đến trực tiếp hộ vay phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, công khai bảng thông tin Điểm giao dịch xã… đảm bảo chủ trương tín dụng Chính phủ với hộ nghèo, hộ gia đình sách hoạt động nghiệp vụ, quy trình cho vay, thu nợ lãi NHCSXH phổ biến đến người dân - Lồng ghép việc thực sách tín dụng ưu đãi với chương trình giảm nghèo khác, chương trình dạy nghề cho người nghèo Việc lồng ghét chương trình tạo điều kiện cho người nghèo sản xuất, tăng gia thu nhập giảm nghèo sản xuất, tăng thu nhập giảm nghèo bền vững Để thực điều phải có phối hợp đạo quan quản lý chương trình dự án GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 73 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp - Cán PGD kết hợp với HĐT tháng xuống kiểm tra đột xuất xem hộ nghèo làm ăn nào, có phù hợp thỏa thuận cam kết hợp đồng vay vốn hay không, để kịp thời xử lý trường hợp sử dụng vốn sai mục đích GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 74 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Cùng với lớn mạnh hệ thống Ngân Hàng Chính Sách Hội Việt Nam, PGD NHCSXH huyện Đông Hải ngày phát triển tự khẳng định kinh tế địa phương Là tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt động khơng mục đích lợi nhuận đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng người nghèo nói riêng tồn hội nói chung Chương trình tín dụng hộ nghèo đạt thành cơng định việc góp phần giảm nghèo huyện Đơng Hải Vốn tín dụng góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tạo công ăn, việc làm cho người lao động nghèo Qua việc phân tích hoạt động tín dụng hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Đơng Hải ta nhận thấy rằng, quan tâm đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh với ủng hộ sâu sát quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ tổ chức trị - hội phấn đấu khơng ngừng tập thể cán PGD nên hoạt động PGD khơng ngừng phát triển Điều thể qua lớn mạnh cấu tổ chức; tăng trưởng nguồn vốn qua năm, vốn trung ương ngày tăng vốn huy động cấp bù lãi suất ngân hàng phấn đấu để đạt kế hoạch giao Bên cạnh đó, doanh số cho vay, doanh số thu nợ tăng qua năm, tốc độ tăng không đồng đều, thể tăng trưởng năm sau cao năm trước Tình hình dư nợ chưa đạt 100% kế hoạch mà NHCSXH Việt Nam giao số nguyên nhân tỷ lệ tăng trưởng dư nợ qua hàng năm kết đáng ghi nhận Dư nợ tăng chất lượng tín dụng lại bước cải thiện, thể qua tỷ lệ Nợ xấu/Tổng dư nợ mức cao tăng với tốc độ chậm có xu hướng giảm tháng đầu năm 2012 Với kết đạt qua năm hoạt động, PGD NHCSXH huyện Đông Hải góp phần tích cực Đảng bộ, quyền địa phương thực GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 75 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp công tác XĐGN địa bàn huyện Minh chứng cho điều tỷ lệ hộ nghèo huyện ngày giảm, tỷ lệ hộ thoát nghèo ngày tăng lên Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt số khó khăn ngân hàng cần phải khắc phục thời gian tới: nâng cao chất lượng nhận ủy thác Hội đoàn thể; cố thường xuyên hoạt động Ban quản lý Tổ TK&VV, tăng cường công tác xử lý nợ xấu; chấn chỉnh sai sót, phát bất cập quy định để đề xuất với lãnh đạo cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp… Có vậy, hiệu hoạt động PGD NHCSXH ngày nâng cao, góp phần đáng kể vào công tác XĐGN, phát triển kinh tế ổn định hội tỉnh nhà, với mục tiêu thành lập ý nghĩa hoạt động NHCSXH Với trình độ hiểu biết xuất phát từ thực tiễn nghiên cứu đề xuất số kiến nghị sau: 6.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với Chính phủ Chính phủ trực tiếp có văn đạo cấp ủy, quyền địa phương cấp thực nghiêm túc việc bình xét hộ nghèo năm; việc bình xét phải thực cơng khai, dân chủ, thực tế Về chế xử lý rủi ro, biện pháp xử lý rủi ro NHCSXH thực Quyết định 55/2006/QĐ-TTg ngày 24/02/2006 với quy định cụ thể miễn lãi, giảm lãi xóa nợ khoản nợ bị rủi ro Tuy nhiên, nhiều trường hợp khơng thuộc diện xóa nợ miễn lãi, giảm lãi mà khơng có khả trả nợ, NHCSXH ngân hàng đặc thù, nên cho phép bổ sung xử lý rủi ro biện pháp khoanh nợ nhằm kéo dài thời gian trả nợ, cho vay bổ sung giúp người vay khôi phục sản xuất để vừa trả nợ cũ, vừa trả nợ 6.2.2 Đối với Hội sở Hiện hoạt động cho vay mang tính bình quân với 30 triệu đồng thời hạn năm, hạn chế dự án có thời gian hồn vốn dài Do NHCSXH cần nâng mức vốn vay thời hạn cho vay tối đa linh hoạt cho vay GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 76 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp 6.2.3 Đối với Ủy Ban Nhân Dân cấp 6.2.3.1 UBND tỉnh - Cần dành phần ngân sách kế hoạch tiết kiệm chi địa phương để ủy thác qua NHCSXH cho vay số hộ cận nghèo mối phát sinh đối tượng không thuộc diện vay vốn ngân hàng - Tiếp tục trì ban đạo thu hồi nợ xấu để tiếp tục công tác xử lý nợ năm 2012 kết hợp PGD NHCSXH, đoàn thể nhận ủy thác thực tốt công tác củng cố tổ, nâng cao dần hiệu hoạt động tổ 6.2.2.2 UBND huyện, thị trấn - Thường xuyên quan tâm đến hoạt động NHCSXH huyện, dành phần nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách quỹ vận động “Vì người nghèo” có địa phương để ủy thác cho NHCSXH tỉnh, huyện cho vay theo định nguồn vốn ủy thác địa phương - Thường xuyên đạo xã, thị trấn HĐT, ban ngành huyện quan tâm xử lý thu hồi nợ để đảm bảo chất lượng tín dụng địa bàn tốt 6.2.4 Đối với HĐT nhận ủy thác - Tổ chức HĐT phải có phối hợp chặt chẽ với NHCSXH cấp thực tốt cơng tác ủy thác này, phân cơng cán có lực, có trách nhiệm chun theo dõi tình hình thực hiện, tạo tiền đề cho việc mở rộng tín dụng đơi với việc nâng cao chất lượng tín dụng thời gian tới - Chỉ đạo HĐT cấp xã, thị trấn giữ vững lịch họp giao ban định kỳ hàng tháng với PGD Có chương trình, kế hoạch phối hợp PGD kiểm tra hoạt động Hội mình, từ có hướng giúp đỡ tổ chức tập huấn nghiệp vụ lại cho Hội Bên cạnh phải củng cố, xếp Tổ TK&VV yếu kém, không đảm trách nhiệm vụ ủy thác Nếu Hội có thay đổi cán Ban quản lý Tổ TK&VV phải phối hợp PGD NHCSXH địa phương kiểm tra đối chiếu nợ đến hộ vay nhằm ngăn chặn trường hợp tiêu cực xảy 6.2.5 Đối với Ban ngành Mở nhiều lớp tập huấn sản xuất, lớp hướng nghiệp dạy nghề kết hợp với bổ sung tri thức kinh tế - hội tạo điều kiện cho hộ nghèo, người lao độnghội nâng cao tri thức, tiếp thu khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 77 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Huệ (2010) “ Phân tích hiệu hoạt động tín dụng hộ nghèo PGD NHCSXH huyện Lấp vò, tỉnh Đồng Tháp”, luận văn tốt nghiệp khóa 33 khoa KT – QTKD, trường đại học Cần Thơ Trần Thị Thu Diễm (2010) “Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hỏa Lựu” luận văn tốt nghiệp khóa 33 khoa KT – QTKD, trường đại học Cần Thơ Thái Văn Đại (2010) Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng thương mại, trường Đại Học Cần Thơ Võ Chí Hiểu (2010) ““ Phân tích hiệu hoạt động tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Bạc Liêu, luận văn tốt nghiệp, trường đại học Bạc Liêu (3/2009) Tạp chí Ngân hàng (10/2010) “Văn nghiệp vụ áp dụng hệ thống ngân hàng sách hội”, Hà Nội Các báo cáo tình hình hoạt động tín dụng PGD Ngân hàng sách hội huyện Đơng Hải, tỉnh Bạc Liêu từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 Trang web Sở công thương Bạc Liêu: http://baclieu-tpc.gov.vn Ngày truy cập: 30/09/2012 Trang web NHCSXH Việt Nam: http://www.vbsp.org.vn/ Ngày truy cập:25/09/2012 GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 78 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO Tôi tên: Hồ Thị Thảo Địa chỉ: Ấp II, Thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu Hiện sinh viên chuyên ngành Kinh tế học K35, trường Đại Học Cần Thơ Tôi thưc tập Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để làm luận văn tốt nghiệp Với mong muốn tìm hiểu kỹ hiệu sử dụng nguồn vốn vay hộ nghèo Chính tơi định trực tiếp điều tra để ghi nhận hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo Từ tơi đưa giải pháp thiết thực giúp cho Ngân hàng hoạt độnghiệu tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay cách dễ dàng nhất, ngày có nhiều người nghèo sử dụnghiệu nguồn vốn, nghèo Tôi mong giúp đỡ quý bà để hồn thành tốt luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Tên đáp viên: Địa chỉ: Tuổi Giới tính: Nam Nữ Số điện thoạị: Câu 1: Từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 ông (bà) vay lần ? lần lần lần lần Khác……………… Câu 2: Từ năm 2009 đến tháng đầu năm 2012 ông (bà) vay thời gian ? 12 tháng 24 tháng 36 tháng 48 tháng Khác……………… Câu 3: Ơng (bà) trả tiền vay có thời hạn hay khơng ? Có Khơng Câu 4: Nếu có, ơng (bà) trả tiền vay tháng/ lần tháng tháng tháng 12tháng Khác……………… Câu 5: Nếu không, ông (bà) cho biết lý sao? Sản xuất thua lỗ Để vốn tiếp tục sản xuất Cho học GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 79 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp Vốn lời chưa trả kịp thời từ hoạt đơng mua bán Khác……………… Câu 6: Mục đích vay vốn hộ nghèo ông (bà) ? Đáp ứng nhu cầu mùa vụ Mở rộng quy mô sản xuất Kinh doanh mua bán Dự trữ nguồn nguyên liệu Khác……………… Câu 7: Ơng (bà) có nghèo hay khơng ? Có Khơng Câu 8: Nếu khơng, ? Chưa có kế hoạch rõ ràng Đắn đo khơng dám làm sợ lỗ vốn Kinh doanh có lời Chưa biết cách sử dụnghiệuliệu sản xuất Khác……………… Câu 9: Nếu có, ơng (bà) nghèo đâu ? Dùng vốn vay để mua thêm tư liệu sản xuất, chịu khó làm ăn theo mùa vụ Đi làm kinh doanh Có gái lấy chồng nước ngồi Trúng số đặc biệt Khác……………… Câu 10: Ơng (bà) đánh số thứ tự từ thấp đến cao để thấy nhân tố góp phần giúp hộ nghèo nghèo (1) Rất khơng quan trọng (2) Khơng quan trọng (3) Trung bình (4) Quan trọng (5) Rất quan trọng Mức độ quan trọng Nội Dung • Nguồn vốn vay nhiều hay ít, thời gian hồn trả vốn lãi, mức lãi suất cho vay Ngân Hàng Chính Sách • Kế hoạch làm ăn vạch trước vay • Sự giúp đỡ quyền địa phương công tác dạy nghề cho người nghèo • Sự giúp đỡ người thân Câu 11: Thu nhập trước vay vốn ông (bà) ? Dưới 500,000 đồng/tháng Trên 500,000 đồng/tháng 1,000,000 đồng/tháng Trên 1,000,000 đồng/tháng 1,500,000 đồng/tháng Trên 1,500,000 đồng/ tháng Khác……………… Câu 12: Thu nhập sau vay vốn ông (bà) ? Dưới 500,000 đồng/tháng Trên 500,000 đồng/tháng 1,000,000 đồng/tháng GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 80 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp Trên 1,000,000 đồng/tháng 1,500,000 đồng/tháng Trên 1,500,000 đồng/ tháng Khác……………… Câu 13: Ý kiến đóng góp ơng (bà) để hoạt động cho vay Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Hội huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ngày hoàn thiện …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 14: Ông ( bà) chia sẻ thêm kinh nghiệm thoát nghèo gia đình từ tiếp cận tín dụng hộ nghèo Trước nghèo thu nhập gia đình ? Và sau thoát nghèo ? Tài sản, tư liệu sản xuất trước sau thoát nghèo ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 81 SVTH: Hồ Thị Thảo Luận văn tốt nghiệp Bảng : KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TỪ NĂM 2009 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng 2009 2010 2011 Tổng thu 4.271,9 5.769,7 6.427,1 4.239,1 32, 5.711,1 58, 6.360,5 66,6 4.251,2 75,8 7,2 980,6 5.735,1 98,2 24,3 6.427,1 113,9 29,8 1.304,2 1.449,3 1.680,6 1.890,9 1.770,6 807,5 49,7 34,6 1.860,5 1.012,4 70,3 Thu lãi cho vay Thu khác Tổng chi Trả lãi tiền gởi Trả lãi khác Trả phí dịch vụ ủy thác Trả hoa hồng cho tổ trưởng Chi phí quản lý Chi phí vpp-ccts Chi phí khác Lợi nhuận 1.210,8 1.329,2 618,9 28,6 20,7 6/2011 549.2 6/2012 8.528,9 3.494,2 8.454,6 55 3.531,7 74,3 8.372,8 82.9 20,6 769,5 157,7 33,9 1.871,1 1.144,2 2.421,9 961 2.401,5 508,8 48,7 6,5 1.398,6 88.1 156,1 (Nguồn : Báo cáo PGD Ngân Hàng Chính Sách Hội huyện Đơng Hải) GVHD: Th.S Huỳnh Thị Đan Xuân Trang 82 SVTH: Hồ Thị Thảo ... tín dụng hộ nghèo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội huyện Đông Hải 1.2.2 Mục tiêu cụ thể • Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ nghèo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội. .. TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU Trang 37 4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH... huyện Đơng Hải • Đánh giá hiệu tín dụng hộ nghèo Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội huyện Đơng Hải • Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo địa bàn huyện Đông Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ tín DỤNG hộ NGHÈO tại PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG hải TỈNH bạc LIÊU , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ tín DỤNG hộ NGHÈO tại PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH xã hội VIỆT NAM HUYỆN ĐÔNG hải TỈNH bạc LIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay