PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ tài CHÍNH mô HÌNH NUÔI tôm sú CÔNG NGHIỆP tại THÀNH PHỐ bạc LIÊU – TỈNH bạc LIÊU

134 15 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 01:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH HÌNH NI TƠM CƠNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU TỈNH BẠC LIÊU Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS NGUYỄN TRI NAM KHANG TRẦN THỊ TƯỜNG VI MSSV: 4093747 Lớp: KINH TẾ HỌC K35 Cần Thơ - 2013 Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu LỜI CẢM TẠ Trong suốt trình học tập vừa qua hướng dẫn Quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ em học nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt q trình thực Luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Nguyễn Tri Nam Khang Quý thầy cô Khoa Kinh Tế - QTKD tạo điều kiện cho em thực đề tài Xin chân thành cảm ơn chị Trương Thủy Long Vân anh chị Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ em trình thu thập số liệu để thực đề tài Xin chân thành cảm ơn đến quý bà nông dân xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành phường Nhà Mát thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nhiệt tình cung cấp thơng tin, số liệu có liên quan đến đề tài Tuy nhiên, thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong đóng góp chân tình quý Thầy Cô bạn để đề tài hồn chỉnh Cuối cùng, em kính chúc quý thầy, quý cô trường Đại Học Cần Thơ dồi sức khoẻ, ln hồn thành tốt cơng tác ngày đóng góp nhiều cho nghiệp phát triển giáo dục đào tao Đồng Bằng Sơng Cửu Long nói riêng nước nói chung Xin chân thành cám ơn! Ngày 15 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Tường Vi GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang i SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Ngày 15 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Tường Vi GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang ii SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  Họ tên người nhận xét: NGUYỄN TRI NAM KHANG Học vị: Thạc sĩ  Chuyên ngành: Marketing Du lịch & dịch vụ  Nhiệm vụ Hội đồng: Cán hướng dẫn  Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường ĐHCT  Tên sinh viên: TRẦN THỊ TƯỜNG VI MSSV: 4093747  Lớp: Kinh tế học K35  Tên đề tài: Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  Cơ sở đào tạo: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường ĐHCT NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp đề tài với chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hình thức trình bày: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Độ tin cậy số liệu tính đại luận văn: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Nội dung kết đạt (Theo mục tiêu nghiên cứu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài yêu cầu chỉnh sửa,…) …………………………………………………………………………………… GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang iii SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Tri Nam Khang GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang iv SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Cần Thơ, ngày … tháng … Năm 2013 Giáo viên phản biện GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang v SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu MỤC LỤC Trang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Kiểm định giả thuyết 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi không gian: 1.4.2 Phạm vi thời gian: 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.4 Giới hạn đề tài 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU: CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những khái niệm nuôi tôm 2.1.2 Những khái quát hiệu hiệu tài 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .16 3.1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 16 3.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 16 3.2.1 Dân số - Dân cư Lao động .16 3.2.2 Tình hình kinh tế .17 3.2.3 Tình hình văn hóa xã hội 17 3.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NI TƠ TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 19 GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang vi SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu 3.3.1 Thực trạng nuôi tôm .19 3.3.2 Nguồn cung yếu tố đầu vào 21 3.3.3 Rào cản, trở ngại .24 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH HÌNH NI TƠM CƠNG NGHIỆP CỦA HỘ NI TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU …… .26 4.1.THỰC TRẠNG NUÔI TÔM THEO HÌNH THỨC CƠNG NGHIỆP CỦA HỘ NI TƠM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU TỈNH BẠC LIÊU 26 4.1.1 Đặc điểm hộ nuôi tôm công nghiệp 26 4.1.2 Kỹ thuật phương thức sản xuất hộ nuôi tôm 32 4.1.3 Nguồn vốn dùng cho sản xuất hộ nuôi tôm 38 4.1.4 Hình thức tiêu thụ sản phẩm 41 4.2 ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA HÌNH NI TƠM CÔNG NGHIỆP 48 4.2.1 Chi phí, doanh thu, lợi nhuận thu nhập hộ từ việc nuôi tôm …… .48 4.2.2 Phân tích số tài hình ni tôm công nghiệp 51 4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA HÌNH NI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 55 4.4 NHỮNG THUẬN LỢI VA KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NUÔI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TÔM CỦA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 59 4.5 NHỮNG YÊU CẦU HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 61 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA HÌNH NI TƠM CƠNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỘ NI TÔM TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU 64 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 64 5.1.1 Kết nghiên cứu 64 5.1.2 Định hướng phát triển tỉnh 64 GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang vii SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu 5.1.3.Xu hướng thị trường 66 5.1.4 Giả định thay đổi hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp áp dụng tiến KHKT vào trình sản xuất 67 5.1.5 Phân tích ma trận SWOT 69 5.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 74 5.2.1 Qui hoạch vùng nuôi khép kín 74 5.2.2 Kiện toàn đội ngũ kỹ thuật, đẩy mạnh công tác cảnh báo môi trường, dịch bệnh, nguồn giống 75 5.2.3 Tập trung công tác quản lý vật tư đầu vào 75 5.2.4 Áp dụng tiến KHKT Quy phạm VietGAP vào sản xuất 76 5.2.5 Hỗ trợ vốn tín dụng cho hội nuôi 76 5.2.6 Hỗ trợ thông tin thị trường 77 5.2.7 Phát triển sở hạ tầng bảo vệ môi trường 77 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 6.1 KẾT LUẬN 79 6.2 KIẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO .82 GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang viii SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: THỐNG KÊ DẤU KỲ VỌNG CỦA CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Bảng 2: BẢNG TỔNG HỢP SỐ MẪU ĐIỀU TRA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU 11 Bảng 3: DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÁNH PHÂN THEO ẤP/KHÓM NĂM 2011 17 Bảng 4: NGUỒN THÔNG TIN CON GIỐNG CỦA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 21 Bảng 5: NGUỒN THỒNG TIN VỀ THUỐC THỦY SẢN CỦA CÁC HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 22 Bảng 6: NƠI ĐẾN CỦA NGUỒN LAO ĐỘNG THUÊ CỦA HỘ 23 Bảng 7: NGUỒN VỐN CỦA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU NĂM 2012 23 Bảng 8: PHÂN BỐ TUỔI CHỦ HỘ CỦA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 26 Bảng 9: TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CỦA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 27 Bảng 10: SỐ NHÂN KHẨU CỦA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 28 Bảng 11: SỐ LAO ĐỘNG CỦA HỘ THAM GIA NUÔI TÔM 29 Bảng 12: TỶ LỆ HỘ CHUYÊN, HỘ KIÊM CỦA HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 29 Bảng 13: CƠ CẤU NGUỒN THU NHẬP TRONG TỔNG THU NHẬP CỦA HỘ KIÊM 30 Bảng 14: LÝ DO LỰA CHỌN HÌNH NI TƠM CƠNG NGHIỆP CỦA HỘ NUÔI TÔM TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 31 Bảng 15: HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ CỦA HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP 32 Bảng 16: DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NI TƠM CỦA HỘ 33 GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang ix SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Statistics CHI PHI HO CHUYEN N CHI PHI HO KIEM Valid 67 34 Missing 34 67 188442.8313 164972.1912 Minimum 65589.20 66450.00 Maximum 500200.00 442867.50 12625669.70 5609054.50 Mean Sum Statistics LN HO CHUYEN N LN HO KIEM Valid 67 34 Missing 34 67 67110.1537 82791.0441 Minimum 260.00 1750.00 Maximum 644400.00 659000.00 4496380.30 2814895.50 Mean Sum Statistics TN HO CHHUYEN N TN HO KIEM Valid 67 34 Missing 34 67 85716.1239 1.0083E5 Minimum 15260.00 13750.00 Maximum 666400.00 679000.00 5742980.30 3428195.50 Mean Sum GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 106 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu  Kết hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp (bảng 44) b Model Summary Model R R Square 693a Adjusted R Square 480 Std Error of the Estimate 435 94240 a Predictors: (Constant), LN TSL, LN SO NAM KINH NGHIEM, LN TONG SO LAO DONG, TINH CHAT HO, CO VAY CON DE SAN XUAT, LN SO NAM DI HOC, LN DIEN TICH NUOI TOM SU, LN TONG NGUON VON b Dependent Variable: LAY LN LN/TCP b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 75.558 9.445 Residual 81.707 92 888 157.264 100 Total Sig 10.635 000 a a Predictors: (Constant), LN TSL, LN SO NAM KINH NGHIEM, LN TONG SO LAO DONG, TINH CHAT HO, CO VAY CON DE SAN XUAT, LN SO NAM DI HOC, LN DIEN TICH NUOI TOM SU, LN TONG NGUON VON b Dependent Variable: LAY LN LN/TCP a Coefficients Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B Std Error (Constant) 4.123 2.376 TINH CHAT HO -.484 209 187 LN SO NAM KINH NGHIEM LN DIEN TICH NUOI TOM SU t Beta Sig Tolerance VIF 1.735 086 -.183 -2.311 023 898 1.113 155 096 1.203 232 889 1.124 -.295 491 -.047 -.599 550 926 1.079 -.209 231 -.082 -.907 367 693 1.442 LN TONG SO LAO DONG -1.220 398 -.238 -3.062 003 938 1.066 LN TONG NGUON VON -1.080 215 -.497 -5.032 000 579 1.728 CO VAY CON DE SAN XUAT -.194 203 -.077 -.955 342 860 1.163 LN TSL 1.336 181 710 7.383 000 611 1.636 LN SO NAM DI HOC a Dependent Variable: LAY LN LN/TCP GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 107 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu  Thuận lợi khó khăn hoạt động nuôi tôm (bảng 45) Descriptive Statistics N THUAN LOI KHO KHAN VE CON GIONG THUAN LOI KHO KHAN VE THUC AN THUAN LOI KHO KHAN VE THUOC THUY SAN THUAN LOI KHO KHAN VE DIEU KIEN TU NHIEN THUAN LOI KHO KHAN VE NHAN CONG THUAN LOI KHO KHAN VE VON CHO SAN XUAT THUAN LOI KHO KHAN VE PHUONG TIEN VAN CHUYEN THUAN LOI KHO KHAN VE THIET BI SAN XUAT THUAN LOI KHO KHAN VE THONG TIN NGUON NGUYEN LIEU THUAN LOI KHO KHAN VE THONG TIN VE GIA THUAN LOI KHO KHAN VE THONG TIN THI TRUONG TIEU THU THUAN LOI KHO KHAN VE DAU RA CHO SAN PHAM THUAN LOI KHO KHAN VE DIEN NUOC THUAN LOI KHO KHAN VE TIEN BO KHKT THUAN LOI KHO KHAN VE CHAT LUONG TOM NUOI THUAN LOI KHO KHAN VE HE THONG GTVT THUAN LOI KHO KHAN VE NGUYEN NHAN KHAC Valid N (listwise) GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang Minimum Maximum Mean Std Deviation 101 2.00 5.00 3.4455 91077 101 2.00 5.00 3.5842 87484 101 2.00 5.00 3.5842 89741 101 3.00 5.00 3.7921 73915 101 3.00 5.00 3.7030 72862 100 1.00 4.00 2.6200 83823 101 3.00 5.00 3.8515 75347 101 3.00 5.00 3.9307 83973 101 2.00 4.00 3.1485 65401 101 2.00 4.00 2.9802 74807 101 1.00 5.00 2.7525 82953 101 2.00 5.00 3.2277 97858 101 2.00 5.00 3.6337 98715 101 1.00 3.00 2.1089 79876 101 2.00 5.00 3.5050 97595 101 2.00 5.00 3.5842 1.03216 0 108 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu  Những yêu cầu hỗ trợ hộ nuôi tôm (bảng 46) Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HO TRO NGUON LAO DONG 101 1.00 3.00 2.1386 81277 HO TRO NGUON VON SAN XUAT 101 2.00 4.00 2.8515 75347 HO TRO NGUON NGUYEN LIEU 101 2.00 4.00 2.7525 71282 HO TRO NGUON VON VAY 101 3.00 5.00 3.9208 80849 HO TRO KHOA HOC KI THUAT 101 3.00 5.00 4.1287 77024 101 3.00 5.00 3.7525 74035 101 2.00 4.00 3.1683 69382 101 2.00 4.00 2.8119 75780 101 3.00 5.00 4.0297 78045 101 2.00 5.00 3.7525 84150 HO TRO NGUON THONG TIN NGUON CON GIONG HO TRO CO SO HA TANG DIA PHUONG HO TRO THI TRUONG TIEU THU HO TRO NGUON THONG TIN VE THI TRUONG TIEU THU HO TRO CHINH SACH PHAT TRIEN CUA DIA PHUONG HO TRO KHAC Valid N (listwise)  Kiểm định tuyến tính biến độc lập tổng nguồn vốn biến phụ thuộc LN/CP GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 109 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN HỘ NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU Mẫu số: …… ngày…….tháng………năm……… Tên người vấn: …………………………………………………………… Tên người vấn:………………………………………Tuổi:… Giới tính:………ĐT: I PHẦN SÀNG LỌC: Ơng (bà) vui lòng cho biết ơng (bà) ni tơm theo hình thức nào? Cơng nghiệp  tiếp câu Q1 Hình thức khác  dừng lại II PHẦN THƠNG TIN HỘ GIA ĐÌNH Q1 Họ tên chủ hộ: ……………………………….………… , tuổi: ……… Q2 Giới tính: Nam Nữ Q4 Dân tộc: Kinh Hoa 3.Khrơme 4.Khác (ghi rõ): ……… Q5 Địa chỉ: ……………………………… Q6 Trình độ học vấn (ghi rõ lớp mấy):……………………………………… Q7 Lý lựa chọn nuôi tôm công nghiệp ? (nhiều lựa chọn) Nhiều LN thủy sản khác Điều kiện tự nhiên phù hợp Có sẵn kinh nghiệm Dễ bán sản phẩm Hưởng ứng phong trào Sản lượng cao Nhà nước hỗ trợ kỹ thuật Lý khác (ghi rõ): Q8 Thu nhập gia đình hàng năm bao nhiêu? Chỉ từ hoạt động nuôi tôm Từ hoạt động khác (ghi rõ): .(tiếp câu Q9) GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 110 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Q9 Doanh thu từ hoạt động khác: Hoạt động đơn vị Sản tính lượng đơn giá (đồng/đơn Chi phí vị) Thu Tỷ lệ nhập % Q10 Tổng số nhân gia đình: người Chỉ tiêu Số lượng (Người) a Phân theo giới tính Số nhân nam Số nhân nữ b Phân theo độ tuổi Số nhân độ tuổi lao động Số nhân độ tuổi lao động (60 tuổi) c Phân theo ngành nghề Số nhân tham gia nuôi tôm Số nhân không tham gia nuôi tôm Q11 Gia đình có tham gia hộ đồn thể? Hội nơng dân Đoàn niên Hội phụ nữ Hội CCB CLB khuyến nơng Q12 Ơng/Bà sống bao lâu: III THƠNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT A Thông tin ao nuôi Q13 Tổng diện tích đất nay: (m 2) Q14 Trong đó, diện tích mặt nước nuôi tôm nay: .(m 2) Đất sở hữu:………… (m2); Đất thuê:………… (m2) Giá đất thuê: (1.000 đ/m2/năm) GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 111 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Q15 Bắt đầu nuôi tôm nào? Năm Q16 Diện tích đất ni tơm qua năm 2008 Năm sản xuất 2009 2010 2011 2012 Diện tích(1.000 m2) Mật độ thả (con/m2) Q17 Ơng (bà) vui lòng cho biết ngun nhân tăng (giảm) diện tích ni tơm: …………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… Q18 Số vụ nuôi năm Vụ Vụ 1: tháng đến tháng Vụ 2: tháng đến tháng B Thông tin giống, thuốc, kỹ thuật Q19 Thu thập thông tin giống từ đâu? Hàng xóm Chính quyền địa phương Phương tiện truyền thơng Hộ đồn thể Khác: Q20 Mua đâu (chi tiết) ……………………………… Q21 Kiểm tra chất lượng giống nào? Kinh nghiệm thân: Đơn vị kiểm tra Q22 Gia đình thu thập thơng tin thuốc thủy sản từ đâu? Hàng xóm Phương tiện truyền thơng Chính quyền địa phương Tiếp thị KSTS Giới thiệu địa lý thuốc thủy sản Khác (ghi rõ) : …………………… Q23 Mua đâu: ………………………………………………………………… Q24 Ơng (bà) có tham gia tập huấn kĩ thuật nuôi tôm công nghiệp không? Bao lâu lần? Đơn vị tập huấn: …………………………………… Hình thức tập huấn: ……………………………………………………………… Q25 Gia đình có áp dụng KHKT vào sản xuất khơng? Có  tiếp câu 28 Khơng  đến câu 28 Q26 Gia đình cập nhật thơng tin kỹ thuật từ đâu? C Thông tin lao động GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 112 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Q27 Tổng số lao động gia đình? người Chỉ tiêu Số lượng (Người) Tỷ lệ (%) Phân theo độ tuổi a Dưới 15 tuổi b Từ 15 đến 60 tuổi c.Trên 60 tuổi Phân theo trình độ học vấn a Khơng qua trường lớp b Tiểu học c THCS d THPT Trình độ chuyên môn a Không qua đào tạo b Sơ cấp c Trung cấp chuyên nghiệp d Từ cao đẳng trở lên Q28 Số lao động thuê tham gia sản xuất? người Q29 Nếu gia đình có th lao động, lao động đến từ đâu? Chỉ tiêu Số lao động (Người) Tỷ trọng (%) Trong ấp Trong tỉnh (khác làng) Tỉnh khác (nêu rõ)…………… Q30 Ông (bà) đánh lao động gia đình nay? Rất ko hài Ko hài Bình Hài lòng Rất hài lòng lòng thường Lao động nhà Lao động thuê lòng Nếu khơng hài lòng vui lòng cho biết lý do: …………………………………… GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 113 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Q31 Lao động gia đình có qua lớp tập huấn kĩ thuật nuôi tôm trước khơng? Có  đến câu 34 Khơng  đến câu 35 Q32 Lớp tập huấn tổ chức? Tổ chức đâu? Q33 Theo Ông (bà) tương lai lao động gia đình có cần tập huẩn kĩ thuật nuôi tôm không? Rất cần thiết Không cần thiết Ý kiến khác D Chi phí sản xuất (Cho vụ gần nhất) Q34 Chi phí sản xuất Khoản mục Đơn giá Số lượng (đồng) Thành tiền Hình thức (đồng) tốn* Chí phí cải tạo đầu vụ (ủi đất, máy dầu, motor, quạt, ….) + Nhà làm + Thuê Chi phí thức ăn Chi phí thuốc thủy sản Chi phí giống Chi phí vơi Chi phí lao động Ngày cơng + Lao động nhà + Lao động thuê Chi phí vận chuyển Chi phí liên lạc Chi phí khác: ………… Hình thức toán mua nguyên liệu Tiền mặt 2.Trả nhiều lần 3.Thanh tốn vào cuối vụ 4.Khác (ghi rõ):… Q35.Ơng bà cho biết đầu tư vào vụ ni cao hay thấp: Cao Thấp GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 114 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tôm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu E Tình hình tiêu thụ: Q36 Thơng tin vế sản lượng thu nhập Năm Năng suất bq( kg/ Giá bán bq (ngàn 1.000 m2 ) đồng/kg) Tổng sản lượng ( kg ) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Thu nhập vụ gần Thời điểm bán? Số lượng ( kg) Giá bán Khách hàng Ghi a ( đồng/ kg) Lần Lần a : (1) Người thu gom; (2) Thương buôn đường dài; (3) Công ty chế biến; (4) Khác: ……………… Q37 Ông/bà thích bán sản phẩm cho ai? 1.Người thu gom 2.Thương buôn đường dài 3.Thương lái tư nhân4.Công ty CB thủy sản 5.Khác Q38 Lý bán cho người mua chọn? Mối quen Giá hợp lý Cân đo xác, khơng gian lận Thuận tiện, có mặt cần bán Trả tiền mặt Theo hợp đồng Nhận ứng tiền trước từ người mua 8.Lý khác:…………………… GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 115 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tôm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Q39 Người mua đến từ đâu? Địa Người thu Thương lái tư Thương Công ty gom nhân/Chủ buôn chế biến vựa đường dài Nơi bán(1) Cùng xã Cùng huyện Cùng tỉnh Khác tỉnh: (1) 1: nông hộ; 2: nơi người mua Q40 Làm để thông báo cho người mua việc bán? Người Thương Thương lái tư Công ty thu gom buôn đường nhân/Chủ chế biến dài vựa Người Thương Thương lái tư Công ty thu gom buôn đường nhân/ Chủ chế biến dài vựa Điện thoại Người mua hỏi thăm Cò tơm Mang đến nơi người mua Khác……………… Q41 Phương thức toán a Tiền mặt b Người mua ứng tiền trước c Trả chậm d Khác: ……………… GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 116 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tôm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Q42 Ơng/bà có ký hợp đồng bao tiêu với đối tượng thu mua từ đầu vụ không? Đối tượng ký kết, thời gian? Lợi ích từ việc ký kết Q43 Tình trạng ép giá có xảy ra? Q44 Lý bán thời điểm nêu Bán cần tiền mua đầu vào Đợi giá cao Bán cần tiền để sinh hoạt gđ 5.Bán sau thu hoạch Bán người mua đến hỏi thăm Khác Q45 Ai người định giá? Người mua Thỏa thuận bên Người bán Dựa giá thị trường Q46 Nguồn thông tin thị trường từ Bà con, xóm giềng, người quen 1.Báo chí, radio, TV Người thu gom, thương buôn Cty chế biến, trạm thu mua Khác F TÍN DỤNG Q47 Tổng nhu cầu vốn cần để sản xuất sản phẩm: …………ngàn đồng/năm Q48 Cơ sở có vay để hoạt động sản xuất năm 2012 không? Không đến Q63 Có Nếu có vay, vui lòng điền vào bảng sau: Vay Số tiền Lãi suất (ngàn đồng) (%/tháng) Thời hạn (tháng) Điều kiện vay 1-tín chấp / 2-thế chấp Ngân hàng Tư nhân Quỹ xóa đói giảm nghèo Bạn bè, bà Khác (nêu rõ) GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 117 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu Q49 Xin ơng (bà) vui lòng cho biết việc tiếp cận nguồn vay nào? Dễ tiếp cận Bình thường Khó tiếp cận, vui lòng cho biết lý Q50 Nếu gia đình khơng vay ơng (bà) vui lòng cho biết lý do? Khơng có nhu cầu Số tiền vay Thời gian vay ngắn Chi phí vay cao Thủ tục vay phức tạp Khác (ghi rõ)……………… Q51 Gia đình muốn vay, khơng vay do: Khơng có tài sản chấp Khơng bảo lãnh Không biết vay đâu Khác (ghi rõ)……………… Q52 Hiện nay, cần vốn sản xuất ông (bà) thường nghĩ đến vay đâu? (nhiều lựa chọn) Ngân hàng sách Ngân hàng nơng nghiệp Ngân hàng đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Vay nóng Khác (ghi rõ)…………… GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 118 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình nuôi tôm công nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu IV THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG NUÔI VÀ TIÊU THỤ SP Q53 Ông (bà) vui lòng cho biết việc ni tơm GĐ gặp thuận lợi khó khăn nhất? CÁC YẾU TỐ 1.Rất khó 2.Khó 3.Bình 4.Thuận 5.Rất khăn khăn thường lợi thuận lợi Con giống Thức ăn Thuốc thủy sản Điều kiện tự nhiên Nhân công (nguồn lao động) Vốn cho sản xuất Phương tiện vận chuyển Thiết bị sản xuất Thông tin nguồn nguyên liệu 10 Thông tin giá 11 Thông tin thị trường tiêu thụ 12 Đầu sản phẩm 13 Điện, nước 14 Tiến KHKT 15 Chất lượng tôm nuôi 16 Hệ thống GTVT 17 Khác (nêu rõ) …………………… GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 119 SVTH: Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài hình ni tơm cơng nghiệp thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu V CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ KIẾN NGHỊ Q54 Anh (chị) vui lòng cho biết mức độ cần thiết hỗ trợ đến trình sản xuất hộ gia đình? CÁC HỖ TRỢ 1.Rất 2.Khơng khơng cần cần thiết thiết 3.Trung 4.Khá 5.Rất bình cần thiết cần thiết Nguồn lao động Nguồn nguyên liệu Nguồn vay vốn Khoa học kĩ thuật Thông tin nguồn giống Cơ sở hạ tần địa phương (giao thông, điện, nước, thủy lợi…) Thị trường tiêu thụ Thông tin thị trường tiêu thụ (giá bán, khác hàng, giá đối thủ cạnh tranh) Chính sách hỗ trợ địa phương 10 Khác (ghi rõ)…… Chân thành cảm ơn Ông/bà hỗ trợ! GVHD: ThS Nguyễn Tri Nam Khang 120 SVTH: Trần Thị Tường Vi ... Trần Thị Tường Vi Phân tích hiệu tài mơ hình ni tơm sú công nghiệp thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu Bảng 17: SỐ NĂM KINH NGHIỆP CỦA HỘ NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ BẠC LIÊU ... Vi Phân tích hiệu tài mơ hình ni tôm sú công nghiệp thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu hiệu mơ hình ni tôm sú công nghiệp biết yếu tố ảnh hưởng đến hiệu nuôi tôm đưa giải pháp giúp nâng cao hiệu. .. Vi Phân tích hiệu tài mơ hình nuôi tôm sú công nghiệp thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Trang Hình MƠ HÌNH TỔNG THỂ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 15 Đồ thị SẢN LƯỢNG TÔM NUÔI
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ tài CHÍNH mô HÌNH NUÔI tôm sú CÔNG NGHIỆP tại THÀNH PHỐ bạc LIÊU – TỈNH bạc LIÊU , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ tài CHÍNH mô HÌNH NUÔI tôm sú CÔNG NGHIỆP tại THÀNH PHỐ bạc LIÊU – TỈNH bạc LIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay